Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Idees per a una bona presentació (2)

483 vues

Publié le

Idees per a fer una bona presentació amb Impress o PowerPoint.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Idees per a una bona presentació (2)

 1. 1. Idees per a una bona presentació Col·legi Sagrada Família - Viladecans
 2. 2. Aquesta presentació està basada en: El arte de la presentación, d'Alberto de Vega i Eduardo de la Fuente Presentación Zen, de Garr Reynolds Roba esta presentación, de Jesse Desjardins (traduïda per Carlos García-Hoz) i en algunes experiències pròpies...
 3. 3. Una presentació és un ssuuppoorrtt per a una xerrada Imatge: Steve Jobs. https://www.haikudeck.com
 4. 4. Recorda: ttuu ets l'estrella Imatge: R.I.P. - Michael Jackson (1958 – 2009), per multisanti. http://www.flickr.com
 5. 5. NNoo lleess ddiiaappoossiittiivveess!! Imatge: Slides. http://bjadamsmallwork.blogspot.com.es
 6. 6. ALGUNS CCOOMMEENNTTAARRIISS
 7. 7. Imatge: www.sethgodin.com ALGUNS COMENTARIS “Pràcticament ttootteess les presentacions ssóónn uunnaa mmeerrddaa” Seth Godin
 8. 8. Imatge: Guy Kawasaki 2. www.thepowerofintroverts.com ALGUNS COMENTARIS “El 9955%% de les presentacions ssóónn uunnaa mmeerrddaa” G u y K a w asaki
 9. 9. ALGUNS COMENTARIS “D'acord, potser he exagerat... una merda passables de fet és el 9999%% ” Guy Kawasaki
 10. 10. ALGUNS COMENTARIS [...] estan tan abstrets amb l'estil, que perden la substància. Es preocupen per les plantilles, les imatges, les pel·lícules, les fonts, la roba, el cabell i tota la resta, oblidant-se del més dur i important que és pensar a fons en les iiddeeeess que es volen transmetre. Scott Berkun Imatge: scottberkun-24july2011. http://ffeathers.wordpress.com
 11. 11. EERRRRAADDEESS COMUNES
 12. 12. TELEPROMPTING La gent tendeix a posar a la presentació cadascuna de les paraules que dirà. Tot i que això elimina la necessitat de memoritzar la teva xerrada, fa que les teves diapositives estiguin saturades de text i siguin avorrides. Perdràs l'atenció de la teva audiència abans de...
 13. 13. TELEPROMPTING ... que hagis arribat al final de la teva primera diapositiva. Don McMillan Technically Funny Imatge: Don McMillan. http://www.imdb.com/media
 14. 14. ERRADES D'ORTOGRAFIA Molta gen no comproba la otografía avans de la seva presentacio. ¡¡¡GRAN ERRRADA!!! Res et fa semblr més stúpid que les erades d'otrogafia.
 15. 15. PALETES DE COLOR HORRIBLES Una dolenta elecció de la paleta pot conduir a... ●Distracció ●Confusió ●Mal de cap ●Nàusees ●Vòmits ●Incontinència urinària
 16. 16. EFECTES I MOVIMENT textos que entren... ... pantalles que es desplacen... ... paraules que es mouen... ... lletres teclejades... ... imatges que giren... Imatge: Marejat. www.desmotivaciones.es
 17. 17. EFECTES I MOVIMENT “PowerPoint té 7755 tipus d'efectes diferents. Li ssoobbrreenn 7744” Imatge: Guy Kawasaki 2. www.thepowerofintroverts.com Guy Kawasaki
 18. 18. Els efectes i els sons han de ser un recurs per ccrriiddaarr ll''aatteenncciióó del públic EFECTES I MOVIMENT
 19. 19. BULLET POINTING ●Evita ●L'ús ●Excessiu ●De Bullet-Points ●Només ●Bullet ●Points ●Clau ●Massa ●Bullet-Points ●I ●Els teus ●Missatges ●Clau ●NO ●Ressaltaran ●De fet ●El terme ●“Bullet-Point” ●Ve ●De ●Què ●La gent ●Dispara ●Als ●Presentadors ●Avorrits
 20. 20. MASSA NIVELLS ●O el que és pitjor ➔ Es mostren massa nivells de Bullet Points ✔ La lletra es va fent cada cop més petita  Fins a ser il·legible  Fins i tot per al públic de la quarta filera ➔ Així que és millor deixar les coses en un únic nivell ✔ O millor encara, abandonar els Bullet Points  Excepte en certes ocasions  Hi ha altres maneres de mostrar les nostres idees Imatge: Miopía. http://www.opticasvision.com
 21. 21. (UN PETIT PARÈNTESI...) Enlairament del CCoolluummbbiiaa l'any 22000033 Imatge: Columbia. http://whenintime.com
 22. 22. (UN PETIT PARÈNTESI...) NNAASSAA reconeix Imatge: Explosió Columbia. http://www.motor-talk.La que la culpa va ser del PPoowweerr PPooiinntt
 23. 23. ALGUNES CCOONNSSEEQQÜÜÈÈNNCCIIEESS
 24. 24. L'AUDIÈNCIA VE AAllttrraa presentació? Imatge: Millenium208. http://wasp88.wordpress.com
 25. 25. RESULTATS DESASTROSOS I quan aaccaabbaa... Imatge: Aburrimiento. http://www.istockphoto.com
 26. 26. MORT PER POWERPOINT Imatge: Poor presentation. http://lauramunoz.wordpress.com
 27. 27. CERCANT CULPABLES Ningú ens va explicar ccoomm fer-les Imatge: Surprise. http://www.photoxpress.com
 28. 28. CAL UN CCAANNVVII
 29. 29. CANVI SIGNIFICA DDeessaaffiiaarr el que s'ha fet sempre igual Imatge: Sumo Wrestler. http://islington.lgfl.digitalbrain.com
 30. 30. CANVI SIGNIFICA CCoonnnneeccttaarr amb l'audiència Imatge: Inauguración Público. http://enjusticiaglobal.wordpress.com
 31. 31. Imatge: Man point warning. http://www.photoxpress.com POTS CANVIAR Sí, ppoottss !!!
 32. 32. LA IMPORTÀNCIA DE LA PREPARACIÓ La preparació és el 8800%% de l'èxit Imatge: Rocky Balboa. http://tiosgilitos.blogspot.com
 33. 33. LA IMPORTÀNCIA DE LA PREPARACIÓ I porta el seu tteemmppss Imatge: Photo 183. http://www.egrupos.net/viewPhoto
 34. 34. LA IMPORTÀNCIA DEL MMIISSSSAATTGGEE
 35. 35. CREANT EL MISSATGE QQuuèè volem explicar? Imatge: movie scenes_4a60b1b54ab84_hires. http://www.pxlshots.com/photo/12643
 36. 36. CREANT EL MISSATGE QQuuèè volem que recordin? Imatge: Nemo and Dory. http://wraxtiorre.blogspot.com
 37. 37. CREANT LA HISTÒRIA Una presentació és una hhiissttòòrriiaa Imatge: PA270153. http://bibliotecacoana.blogspot.com
 38. 38. CREANT LA HISTÒRIA Però no dd''aaqquueesstteess Imatge: 7654. http://www.estoescine.com
 39. 39. CREANT LA HISTÒRIA Fes-lo més ccuurrtt!! Imatge: Mini Me. http://villains.wikia.com
 40. 40. LA MIDA IMPORTA ”El secret per avorrit la gent és explicar-los tot.” Imatge: Voltaire. http://www.alcoberro.info/planes/voltaire.htm Voltaire
 41. 41. LA MIDA IMPORTA Diapositives Notes Documentació Coneix ttrreess ppaarrttss les d'una presentació
 42. 42. LA MIDA IMPORTA El que l'aauuddiièènncciiaa vveeuu
 43. 43. LA MIDA IMPORTA El que ttuu vveeuuss
 44. 44. LA MIDA IMPORTA El que l'aauuddiièènncciiaa ssee''nn ppoorrttaa
 45. 45. CREANT LA IIDDEEAA
 46. 46. L'ordinador nnoo aajjuuddaa Imatge: Macro PC Computer. http://www.photoxpress.com SENT ANALÒGICS
 47. 47. Sense excuses, aappaaggaa''ll!! Imatge: Pray. http://www.photoxpress.com SENT ANALÒGICS
 48. 48. Paper i uunn bboollii Imatge: Spring open clean. http://www.photoxpress.com SENT ANALÒGICS
 49. 49. SENT ANALÒGICS Gastaràs una mica de ppaappeerr Imatge: Caja papel Navigator. http://www.conzumo.com
 50. 50. SENT ANALÒGICS I rebutjaràs uunnaa mmiiccaa...... Imatge: Papelera. http://www.oki.es
 51. 51. RESULTAT EL MISSATGE Però tindràs el teu mmiissssaattggee Imatge: movie scenes_4a60b1b54ab84_hires. http://www.pxlshots.com/photo/12643
 52. 52. RESULTAT LA HISTÒRIA I una hhiissttòòrriiaa de premi Imatge: Tom- Hooper. http://iesemeritaugusta.juntaextremadura.net
 53. 53. PENSANT EN L'AAUUDDIIÈÈNNCCIIAA
 54. 54. L'AUDIÈNCIA, LA GRAN DESCONEGUDA Pensa en l'audiència, sseemmpprree!! Imatge: Face person man. http://www.photoxpress.com
 55. 55. L'AUDIÈNCIA, LA GRAN DESCONEGUDA Són la teva gguuiiaa en el camí Imatge: Lighthouse Westcott Big. http://observatorio.info
 56. 56. PREPARANT EL DDIISSSSEENNYY
 57. 57. Crear una presentació sòlida té alguna cosa d'aarrtt Imatge: D97A899D4. http://www.taringa.net L'ART DE LA PRESENTACIÓ
 58. 58. PLANTILLES? NI DE CONYA Res de plantilles iinnssttaall·llaaddeess Imatge: No more Choco Krispis. http://www.flickr.com
 59. 59. CREA LES TEVES PRÒPIES PLANTILLES Inverteix temps, crea les teves pprròòppiieess plantilles
 60. 60. CREA LES TEVES PRÒPIES PLANTILLES Les plantilles a ppaannttaallllaa ccoommpplleettaa estan bé...
 61. 61. Sempre que no pretenguis utilitzar cada centímetre quadrat. O si pretens estirar una imatge o un diagrama més enllà dels límits naturals de la diapositiva. Sé que això acostuma a passar, així que, tu mateix. De fet, aquesta és una bona raó per ffeerr--hhoo ddee mmaanneerraa ddiiffeerreenntt. Utilitza una quadrícula, deixa que la diapositiva -i l'audiència- respiri. Crea marges que mai creuaràs, tret que sigui per una bona raó i només puntualment.
 62. 62. Espai per respirar Zona de treball QUADRÍCULA, PER QUÈ ÉS ÚTIL? Quadrícula 66 xx 66 Power Points
 63. 63. QUADRÍCULA, PER QUÈ ÉS ÚTIL? AAlliinneeaa els objectes Logo
 64. 64. QUADRÍCULA, PER QUÈ ÉS ÚTIL? Text Imatge Imatge Si no vols diapositives ccaaòòttiiqquueess
 65. 65. QUADRÍCULA, PER QUÈ ÉS ÚTIL? Text Imatge Imatge Si no vols diapositives ccaaòòttiiqquueess
 66. 66. QUADRÍCULA, PER QUÈ ÉS ÚTIL? Usa la regla dels tteerrççooss
 67. 67. PLANTILLES, TRIA LA TEVA FONT Utilitza una font ssaannss sseerriiff oblida aquesta
 68. 68. PLANTILLES, TRIA LA TEVA FONT Utilitza el ccoolloorr i la mmiiddaa Imatge: Pink elephant. http://www.flickr.com
 69. 69. PLANTILLES, TRIA LA TEVA PALETA Tria un color de ffoonnss
 70. 70. PLANTILLES, TRIA LA TEVA PALETA El nneeggrree transmet Imatge: Black iPhone . http://www.hommestar.com elegància
 71. 71. PLANTILLES, TRIA LA TEVA PALETA El bbllaanncc transmet confiança Imatge: White iPhone. http://www.hommestar.com
 72. 72. PLANTILLES, TRIA LA TEVA PALETA Després, una paleta de colors que ccoonnttrraassttii
 73. 73. PLANTILLES, TRIA LA TEVA PALETA SSeegguueeiixx els teus principis
 74. 74. I si vull ppoossaarr més informació? Imatge: Disgusted face. http://www.bodylanguageproject.com
 75. 75. Les diapositives són ggrraattiiss.. DDiivviiddeeiixx ii gguuaannyyaarrààss Imatge: Excalibur. Sword in the stone. http://nicoleevelina.com
 76. 76. LA IMPORTÀNCIA DE LES IIMMAATTGGEESS
 77. 77. TREBALLANT AMB IMATGES No utilitzis imatges ppeettiitteess o ddeeffoorrmmaaddeess Imatge: Padre e hijo cara a cara. http://lalucernaencendida.blogspot.com
 78. 78. No les eessttiirriiss TREBALLANT AMB IMATGES Imatge: Padre e hijo cara a cara. http://lalucernaencendida.blogspot.com
 79. 79. Utilitza imatges d'alta TREBALLANT AMB IMATGES qquuaalliittaatt Imatge: Padre e hijo cara a cara. http://lalucernaencendida.blogspot.com
 80. 80. TREBALLANT AMB IMATGES Que et donin control ttoottaall Imatge: Padre e hijo cara a cara. http://lalucernaencendida.blogspot.com
 81. 81. TREBALLANT AMB IMATGES No utilitzis imatges amb mmaarrccaa dd''aaiigguuaa Imatge: Padre e hijo cara a cara. http://lalucernaencendida.blogspot.com
 82. 82. TREBALLANT AMB IMATGES Fes que les imatges guiïn llaa vviissttaa
 83. 83. Imatge: Meeting person man. http://www.photoxpress.com TREBALLANT AMB IMATGES Definitivament, mmaallaammeenntt
 84. 84. Imatge: Meeting person man. http://www.photoxpress.com TREBALLANT AMB IMATGES Molt mmiilllloorr!!
 85. 85. Juga amb l'espai bbuuiitt TREBALLANT AMB IMATGES Imatge: Tropel de juegos. http://espaciovacioteatro.blogspot.com.es
 86. 86. LA PRESENTACIÓ DE LES DDAADDEESS
 87. 87. MOSTRANT DADES Les dades donen ccoonnffiiaannççaa Imatge: img_8203. http://lindosmomentosdelrock.blogspot.com
 88. 88. Però hi ha mmaanneerreess ddee mmoossttrraarr--lleess
 89. 89. i mmaanneerreess
 90. 90. MOSTRANT DADES Fes les teves dades tan mmeemmoorraabblleess ccoomm eell Imatge: Friends. http://www.flickr.com pprriimmeerr ppeettóó
 91. 91. Usuaris mundials de World of Warcraft 2,5 M 9 M 11 M Això no és mmeemmoorraabbllee 2005 2007 2008 ((ssiimmppllee ddeeccoorraacciióó))
 92. 92. Usuaris mundials de World of Warcraft +5 vegades la població de BBaarrcceelloonnaa Imatge: Torre Agbar y Sagrada Família. http://es.wikipedia.org
 93. 93. Usuaris de Facebook 350 Milions Això no és mmeemmoorraabbllee
 94. 94. Països més poblats del món
 95. 95. Aquests són només alguns ccoonnsseellllss que funcionen
 96. 96. Però hi ha moltes maneres de fer una ggrraann presentació Imatge: 541334636_42c1c58fc2_b-e1281239282539. http://www.modernekklesia.com
 97. 97. Imatge: ted-2009-1. http://bizdev.blog.extendance.com
 98. 98. I amb una mica de pràctica i de treball dur, tu també pots trobar la teva pròpia manera d'eemmoocciioonnaarr i iinnssppiirraarr la gent Imatge: ted-2009-1. http://bizdev.blog.extendance.com
 99. 99. Perquè no ho oblidis: ttuu ets l'estrella Imatge: R.I.P. - Michael Jackson (1958 – 2009), per multisanti. http://www.flickr.com
 100. 100. Imatge: Gràcies. http://www.panoramio.com/photo/57176590

×