Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

म्याद थप का लागि आवश्यक कागजात

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

म्याद थप का लागि आवश्यक कागजात

  1. 1. ……………………………. मन्त्रालय म्याद थपको प्रकृ या अघि बढाउनु पूर्व संलग्न हुनु पने कागजात (कृ पया पेश गने कायावलयबाट भनुव होला) सस.नं. आर्श्यक कागजात माग गरिएको वर्र्िण उल्लेख गने क ै फियत १ आयोजनाको नाम ठेगाना २ ठेक्का नम्बि ३ आयोजना संचालन गने घनकाय/ कायावलय ४ ठेक्का सम्झौता भएको समघत ५ ठेक्काको म्याद समाप्त हुने समघत ६ म्याद थपको : पहहलो पटक दोश्रो पटक तेश्रो पटक ७ हाल थप माग गरिएको अर्धि ८ घनमावण व्यर्सायीको घनर्ेदन / कहहले पेश गिेको ९ कायव सम्पादन जमानत (Performance Bank Guarantee) को म्याद (ठेक्काको म्याद थप हुने अर्धि +DLP+३० हदन) सम्म म्याद थप भएको हुनुपने । १० अधिम पेश्की (Advance Payment) यहद िटाइएको छैन भने थप भएको ठेक्का अर्धि सम्म म्याद भएको । ११ इन्त्सुिेन्त्स कभिेज (Insurance Coverage) : थप हुने म्याद सम्म थप नभएको १२ माइलस्टोन (Targeted Milestone) पघन थप हुने समय सम्मको बनाउने । १३ म्याद थप हुदा थप व्यय भाि पने / नपने क ु िाको जानकािी (पनुव नहुने) १४ म्याद थपका लाधग पेश गने घनकाय/ कायावलयले हाल सम्मको कामको अर्स्था, उपिोक्त बमोजजमको कागजात संलग्न छ ि अब थवपएको समयमा काम सफकने नससकने ि म्याद थप गनव मनाससब छ छैन स्पष्ट िाय सहहतको हटप्पणी १५ घनदेशनालयको िाय सहहतको हटप्पणी ि मन्त्रालयलाई पर

×