Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

کنترل و پیشگیری بیماری های مرکبات

1 986 vues

Publié le

کنترل و پیشگیری بیماری های مرکبات به روش ارگانیک با سود جستن از قارچ کش و باکتری کش بردوفیکس

Publié dans : Alimentation
 • Soyez le premier à commenter

کنترل و پیشگیری بیماری های مرکبات

 1. 1. .‫مرکبات‬ ‫های‬ ‫بیماری‬ ‫کنترل‬ Citrus diseases
 2. 2. . ‫باغب‬ ‫شیمیایی‬ ‫تولیدی‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫شرکت‬‫تاک‬ ‫ان‬
 3. 3. ‫بردوفیکس‬ ‫بهترین‬‫سالمترین‬ ‫و‬‫کش‬ ‫قارچ‬‫کش‬ ‫باکتری‬ ‫و‬‫ارگانیک‬ ‫کشاورزی‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
 4. 4. ‫مقدمه‬: ‫مرکبات‬‫یکی‬‫از‬‫ترین‬‫مهم‬‫خانواده‬‫های‬‫میوه‬‫نیمه‬‫گرمسی‬‫ری‬ ‫بوده‬‫و‬‫از‬‫دیرباز‬‫به‬‫عنوان‬‫بخشی‬‫از‬‫رژیم‬،‫غذایی‬‫دارای‬‫ارز‬‫ش‬ ‫فراوانی‬‫بوده‬‫است‬.‫طعم‬‫مرکبات‬‫برای‬‫اکثر‬‫مردم‬‫دنیا‬‫ق‬‫ابل‬ ‫پذیرش‬،‫است‬‫عالوه‬‫بر‬‫آن‬‫دارای‬‫مزایا‬‫و‬‫اثرات‬‫مفید‬‫دیگ‬‫ری‬ ‫نیز‬‫باشد‬‫می‬.
 5. 5. . ‫مرکبات‬‫و‬‫محصوالت‬‫آنها‬‫منابع‬‫غنی‬‫از‬،‫ها‬‫ویتامین‬‫مواد‬ ‫معدنی‬‫و‬‫فیبر‬‫هستند‬‫که‬‫برای‬‫رشد‬‫و‬‫تکامل‬‫افراد‬‫ضر‬‫وری‬ ‫باشند‬‫می‬.‫همچنین‬‫یک‬‫سری‬‫ترکیبات‬‫غیر‬‫مغذی‬‫در‬ ‫مرکبات‬‫دیده‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫توانند‬‫می‬‫خطر‬‫بسیاری‬‫از‬ ‫های‬‫بیماری‬‫مزمن‬‫را‬‫کاهش‬‫دهند‬.
 6. 6. . ‫سطح‬‫کل‬‫باغات‬‫مرکبات‬‫دنیا‬7.600.000‫هکتار‬‫و‬‫میزان‬ ‫محصول‬103.800.000‫تن‬‫باشد‬‫می‬.‫ایران‬‫با‬8/3‫درصد‬ ‫سطح‬‫زیر‬‫کشت‬‫دنیا‬‫مقام‬‫هشتم‬‫و‬‫از‬‫نظر‬،‫تولید‬‫مقام‬‫ه‬‫فتم‬ ‫را‬‫در‬‫بین‬‫کشورهای‬‫تولید‬‫کننده‬‫مرکبات‬‫دارا‬‫است‬.‫س‬‫طح‬ ‫زیر‬‫کشت‬‫مرکبات‬‫اعم‬‫از‬‫بارور‬‫و‬‫غیر‬‫بارور‬(‫آبی‬‫و‬‫دیم‬)‫د‬‫ر‬ ‫کشور‬‫حدود‬291.000‫هکتار‬‫باشد‬‫می‬.
 7. 7. ‫گموز‬ ‫یا‬ ‫انگومک‬ ‫انگومک‬‫مرکبات‬‫به‬‫نام‬‫پوسیدگی‬‫فیتوفتورایی‬‫طوقه‬‫و‬‫ریشه‬ ‫مرکبات‬‫و‬‫گموز‬‫مرکبات‬‫هم‬‫نامیده‬‫شود‬‫می‬. ‫این‬‫بیماری‬‫در‬‫مناطق‬‫مرکبات‬‫کاری‬‫های‬‫استان‬‫شمالی‬‫و‬ ‫جنوبی‬‫کشور‬‫مشاهده‬‫شده‬‫و‬‫بیشتر‬‫در‬‫ها‬‫خزانه‬‫و‬‫های‬‫باغ‬ ‫مرکبات‬‫قدیمی‬‫که‬‫درختان‬‫آنها‬‫روی‬‫پایه‬‫پرتقال‬‫یا‬‫لیمو‬‫پیوند‬ ‫اند‬‫شده‬‫خسارت‬‫وارد‬‫سازد‬‫می‬.
 8. 8. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫از‬‫عالئم‬‫مهم‬،‫بیماری‬‫ترشح‬‫صمغ‬‫در‬‫نواحی‬‫طوقه‬‫تا‬‫ارتفاع‬ ‫متری‬‫نیم‬‫از‬‫سطح‬‫خاک‬‫باشد‬‫می‬.‫صمغ‬‫ابتدا‬‫آبکی‬‫و‬‫رن‬‫بی‬‫گ‬‫است‬ ‫که‬‫پس‬‫از‬‫خشک‬‫شدن‬‫در‬،‫هوا‬‫سخت‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫رنگ‬‫خرمایی‬ ‫آید‬‫درمی‬.‫در‬‫مناطق‬‫مرطوب‬‫و‬‫پر‬‫باران‬‫صمغ‬‫در‬‫اثر‬‫بارندگی‬‫ح‬‫ل‬ ‫و‬‫شسته‬،‫شده‬‫سپس‬‫پوسیدگی‬‫ای‬‫قهوه‬‫در‬‫طوقه‬‫و‬‫ریشه‬‫ب‬‫ه‬ ‫وجود‬‫آید‬‫می‬.‫هایی‬‫زخم‬‫که‬‫در‬‫اثر‬‫این‬‫بیماری‬‫در‬‫تنه‬‫ایجاد‬ ‫شوند‬‫می‬‫به‬‫سمت‬‫پایین‬(‫طوقه‬)‫و‬‫حتی‬‫ریشه‬‫توسعه‬‫پی‬‫دا‬ ‫کنند‬‫می‬‫و‬‫سبب‬‫پوسیدگی‬‫در‬‫طوقه‬‫و‬‫ریشه‬‫گردند‬‫می‬.
 9. 9. . ‫پوست‬‫تنه‬‫در‬‫این‬‫ناحیه‬‫به‬‫صورت‬‫ورقه‬‫های‬‫خشک‬‫و‬‫به‬ ‫طور‬‫عمودی‬‫از‬‫درخت‬‫جدا‬‫شود‬‫می‬.‫با‬‫فاسد‬‫شدن‬‫پوست‬‫در‬ ‫ی‬‫ناحیه‬‫طوقه‬‫در‬‫جریان‬‫شیره‬‫پرورده‬‫اختالالتی‬‫بروز‬‫ک‬‫رده‬‫یا‬ ‫ممکن‬‫است‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫قطع‬‫گردد‬‫و‬‫درخت‬‫از‬‫پا‬‫درآید‬. ‫عالئم‬‫بیماری‬‫گموز‬‫ممکن‬‫است‬‫روی‬،‫برگ‬‫جوانه‬‫و‬‫شاخه‬ ‫نیز‬‫ظاهر‬‫گردد‬.‫های‬‫جوانه‬‫آلوده‬‫رشد‬‫کنند‬‫نمی‬‫و‬‫بتدریج‬ ‫فاسد‬‫و‬‫ای‬‫قهوه‬‫شوند‬‫می‬.
 10. 10. . ‫برگ‬‫درختان‬‫مبتال‬‫از‬‫ناحیه‬‫دمبرگ‬‫حالت‬‫رنگ‬‫پریدگی‬‫به‬ ‫خود‬‫گرفته‬‫و‬‫به‬‫تدریج‬‫زرد‬‫شود‬‫می‬‫این‬‫زردی‬‫در‬‫رگبرگ‬‫های‬ ‫میانی‬‫به‬‫خوبی‬‫قابل‬‫تشخیص‬‫است‬.‫پس‬‫از‬‫مدتی‬‫برگ‬‫های‬ ‫رنگ‬‫پریده‬‫ریزش‬‫کنند‬‫می‬‫و‬‫گیاه‬‫ضعیف‬‫شود‬‫می‬.‫شدت‬ ‫ضعف‬‫گیاه‬‫از‬‫نوک‬‫درخت‬‫شروع‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫تدریج‬‫به‬ ‫های‬‫قسمت‬‫دیگر‬‫تنه‬‫درخت‬‫سرایت‬‫کند‬‫می‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬ ‫موجب‬‫مرگ‬‫سرشاخه‬‫گردد‬‫می‬.
 11. 11. .
 12. 12. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫شایع‬‫ترین‬‫عوامل‬‫انگومک‬‫مرکبات‬‫جهان‬‫دو‬‫گونه‬‫قارچ‬‫ا‬‫ز‬ ‫جنس‬Phytophthora nicotianae‫و‬P.citrophthora‫هستند‬.
 13. 13. . ‫قارچ‬‫عامل‬‫بیماری‬‫انگومک‬‫مرکبات‬‫به‬‫خوبی‬‫در‬‫خاک‬‫های‬‫ی‬ ‫که‬‫رطوبت‬‫کافی‬‫برای‬‫حرکت‬‫زئوسپورها‬‫فراهم‬‫است‬‫رش‬‫د‬‫و‬ ‫نمو‬‫نماید‬‫می‬.‫زئوسپورها‬‫توسط‬‫هایی‬‫تاژک‬‫که‬‫دارند‬‫در‬‫خ‬‫اک‬ ‫حرکت‬‫کرده‬‫تا‬‫خو‬‫را‬‫به‬‫ریشه‬‫یا‬‫طوقه‬‫میزبان‬‫برسانند‬‫و‬‫در‬ ‫غیر‬‫این‬‫صورت‬‫از‬‫بین‬‫روند‬‫می‬. ‫ترین‬‫مناسب‬‫درجه‬‫حرارت‬‫برای‬‫رشد‬‫این‬‫قارچ‬‫حدود‬30 ‫درجه‬‫گراد‬‫سانتی‬‫را‬‫تحمل‬‫نماید‬‫می‬.‫قارچ‬‫در‬‫برابر‬‫خشک‬‫ی‬ ‫خاک‬‫بسیار‬‫حساس‬‫است‬‫و‬‫فعالیت‬‫آن‬‫کامال‬‫متوقف‬‫می‬‫شود‬.
 14. 14. . pH‫مناسب‬‫برای‬‫قارچ‬5/7-6‫است‬.‫نفوذ‬‫قارچ‬‫از‬‫طریق‬‫زخم‬‫یا‬ ‫های‬‫ترک‬‫موجود‬‫روی‬‫طوقه‬‫بوده‬‫و‬‫با‬‫برخورد‬‫قطرات‬‫باران‬‫و‬ ‫یا‬‫عوامل‬،‫دیگر‬‫زئوسپور‬‫در‬‫داخل‬‫زخم‬‫یا‬‫ها‬‫ترک‬‫وارد‬‫شده‬‫و‬ ‫آلودگی‬‫شروع‬‫شود‬‫می‬.
 15. 15. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ‫استفاده‬‫از‬‫های‬‫پایه‬‫مقاوم‬ ‫محل‬‫پیوند‬،‫ها‬‫نهال‬‫باید‬‫حداقل‬15‫تا‬20‫متر‬‫سانتی‬‫از‬ ‫سطح‬‫خاک‬‫بلندتر‬‫باشد‬. ‫از‬‫انباشتن‬‫خاک‬‫و‬‫کود‬‫در‬‫اطراف‬‫طوقه‬‫خودداری‬‫گردد‬. ‫چنانچه‬‫زمین‬‫محل‬‫کاشت‬‫به‬‫مدت‬6‫الی‬12‫ماه‬‫به‬ ‫صورت‬‫آیش‬‫گذاشته‬،‫شود‬‫جمعیت‬‫های‬‫گونه‬‫فیتوفت‬‫ورا‬‫به‬ ‫طور‬‫موثر‬‫کاهش‬‫یابد‬‫می‬.
 16. 16. . ‫مدیریت‬‫صحیح‬‫آبیاری‬‫و‬‫به‬‫باغی‬ ‫خاک‬‫دور‬‫طوقه‬‫درخت‬‫مبتال‬‫را‬‫کنار‬‫زده‬‫و‬‫محل‬‫آلودگی‬‫و‬ ‫های‬‫بافت‬‫پوست‬‫ریشه‬‫و‬‫طوقه‬‫درختان‬‫عفونی‬‫را‬‫که‬ ‫ای‬‫قهوه‬،‫اند‬‫شده‬‫باید‬‫با‬‫یک‬‫چاقوی‬،‫تیز‬‫تراشیده‬‫تا‬‫ب‬‫ه‬‫نسج‬ ‫زنده‬‫و‬‫سالم‬‫درخت‬‫برسد‬.‫سپس‬‫محل‬‫تراشیده‬‫شده‬‫را‬‫ب‬‫ا‬ ‫بردوفیکس‬‫غلیظ‬‫یا‬‫خمیر‬‫بردو‬‫آغشته‬،‫کرده‬‫سپس‬‫تاج‬ ‫درخت‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫به‬‫میزان‬5‫در‬‫هزار‬‫سمپاشی‬‫شود‬.
 17. 17. ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫پوسیدگی‬ ‫پوسیدگی‬‫ای‬‫قهوه‬‫مرکبات‬‫یکی‬‫از‬‫مهمترین‬‫بیماریها‬‫ی‬ ‫قارچی‬‫است‬‫که‬‫موجب‬‫خسارت‬‫میوه‬‫در‬‫باغ‬‫و‬‫انبار‬‫مرکبات‬ ‫شود‬‫می‬.‫این‬‫بیماری‬‫در‬‫مناطق‬‫مرکبات‬‫خیزی‬‫دیده‬‫ش‬‫می‬‫ود‬ ‫که‬‫در‬‫اواخر‬‫دوره‬‫تشکیل‬،‫میوه‬‫بارندگی‬‫وجود‬‫دارد‬.
 18. 18. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫پوسیدگی‬‫ابتدا‬‫با‬‫تغییر‬‫رنگ‬‫پوست‬‫میوه‬‫به‬‫ا‬‫قهوه‬‫ی‬‫روشن‬ ‫بروز‬‫کند‬‫می‬.‫قسمت‬‫پوسیده‬‫پوست‬‫سفت‬‫و‬‫چرمی‬‫است‬‫و‬ ‫استحکام‬‫و‬‫سطح‬‫آن‬‫مثل‬‫پوست‬‫سالم‬‫مجاور‬‫آن‬‫است‬.‫در‬ ‫شرایط‬‫مرطوب‬‫میسلیوم‬‫سفید‬‫ظریفی‬‫در‬‫سطح‬‫پوس‬‫ت‬ ‫تشکیل‬‫شود‬‫می‬.‫میوه‬‫آلوده‬‫بوی‬‫نامطبوع‬‫ای‬‫زننده‬‫دارد‬.
 19. 19. .
 20. 20. ‫عامل‬‫بیماری‬‫و‬‫چرخه‬‫آن‬: ‫ترین‬‫شایع‬‫عوامل‬‫پوسیدگی‬‫ای‬‫قهوه‬‫های‬‫قارچ‬Phytophthora Nicotianae‫و‬P.Citrophthora‫باشند‬‫می‬. ‫در‬‫شرایط‬،‫مرطوب‬‫زئوسپورها‬‫از‬‫خاک‬‫به‬‫روی‬‫هایی‬‫میوه‬ ‫پخش‬‫شوند‬‫می‬‫که‬‫روی‬‫های‬‫شاخه‬‫پایین‬‫درخت‬‫قرار‬‫دارند‬‫و‬ ‫در‬‫شرایط‬‫مناسب‬‫از‬‫روی‬‫این‬‫ها‬‫میوه‬‫به‬‫داخل‬‫های‬‫قسمت‬ ‫باالتر‬‫تاج‬‫درخت‬‫پخش‬‫شوند‬‫می‬.
 21. 21. . ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ‫مدیریت‬‫صحیح‬‫آبیاری‬ ‫جلوگیری‬‫از‬‫رشد‬‫پوشش‬‫گیاهی‬‫زیر‬‫درختان‬ ‫هرس‬‫های‬‫شاخه‬‫پایین‬‫درخت‬‫و‬‫انهدام‬‫آنها‬ ‫زهکشی‬‫مناسب‬‫خاک‬ ‫سمپاشی‬‫تاج‬‫درختان‬‫قبل‬‫از‬‫شروع‬‫باران‬‫پاییزی‬‫و‬‫قبل‬ ‫از‬‫برداشت‬‫محصول‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫به‬‫میزان‬5‫در‬‫هزار‬
 22. 22. ‫شانکر‬‫باکتریایی‬ ‫این‬‫بیماری‬‫در‬‫بسیاری‬‫از‬‫نواحی‬‫گرمسیری‬‫و‬‫نیمه‬‫گرم‬‫سیری‬ ‫دنیا‬‫به‬‫صورت‬‫اپیدمیک‬(‫پی‬‫در‬‫پی‬)‫در‬‫باغات‬‫مرکبات‬‫بروز‬ ‫کند‬‫می‬.‫عالوه‬‫بر‬‫این‬‫تحت‬‫شرایط‬‫خشکی‬‫زیاد‬‫در‬‫منطق‬‫ه‬ ‫خاورمیانه‬‫نیز‬‫مشاهده‬‫شده‬‫است‬.
 23. 23. . ‫این‬‫بیماری‬‫به‬‫لحاظ‬‫اینکه‬‫دارای‬‫دامنه‬‫وسیع‬‫میزبانی‬‫بوده‬‫و‬ ‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫همه‬‫کولتیوارهای‬‫خانواده‬‫مرکبات‬‫و‬‫گیاهان‬ ،‫مرتبط‬‫نسبت‬‫به‬‫آن‬‫حساس‬‫هستند‬‫و‬‫نیز‬‫به‬‫جهت‬‫داش‬‫تن‬ ‫بیشترین‬‫رکورد‬‫میزان‬‫طغیان‬‫و‬‫اپیدمی‬‫در‬‫مناطق‬‫مرک‬‫بات‬ ‫خیز‬،‫دنیا‬‫از‬‫ترین‬‫خطرناک‬‫های‬‫بیماری‬‫درختان‬‫مرکبات‬‫ت‬‫لقی‬ ‫گردد‬‫می‬.
 24. 24. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫های‬‫زخم‬‫ناشی‬‫از‬‫شانکر‬‫ابتدا‬‫به‬‫صورت‬‫های‬‫جوش‬،‫کوچک‬ ،‫گرد‬‫اسفنجی‬‫و‬‫کمی‬‫برجسته‬‫به‬‫رنگ‬‫زرد‬‫روشن‬‫در‬‫سط‬‫ح‬ ‫زیرین‬،‫ها‬‫برگ‬‫ها‬‫سرشاخه‬‫و‬‫ها‬‫میوه‬‫توسعه‬‫یابد‬‫می‬.
 25. 25. . ‫با‬‫گسترش‬،‫ها‬‫زخم‬‫های‬‫جوش‬‫اسفنجی‬‫متالشی‬‫و‬‫فرو‬ ‫های‬‫رفتگی‬‫ای‬‫قهوه‬‫رنگی‬‫در‬‫بخش‬‫مرکزی‬‫آنها‬‫ظاهر‬‫شده‬‫و‬ ‫ظاهر‬‫آتشفشانی‬‫شکلی‬‫پیدا‬‫کند‬‫می‬.‫های‬‫لبه‬،‫ها‬‫زخم‬‫در‬ ‫باالی‬‫سطح‬‫بافت‬‫میزبان‬‫به‬‫صورت‬‫برجسته‬‫باقی‬‫مان‬‫ده‬‫و‬‫با‬ ‫ظاهر‬‫روغنی‬‫مانندی‬‫که‬،‫دارد‬‫ا‬‫ال‬‫کام‬‫قابل‬‫تشخیص‬‫است‬. ‫زمانیکه‬‫بیماری‬‫گسترش‬،‫یابد‬‫می‬‫های‬‫بخش‬‫مرکزی‬‫ب‬،‫رجسته‬ ‫سفت‬‫و‬‫سفید‬‫مایل‬‫به‬‫خاکستری‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫صورت‬‫باف‬‫ت‬‫مرده‬ ‫چوب‬‫ای‬‫پنبه‬‫زبر‬‫و‬‫خشن‬‫با‬‫های‬‫هاله‬‫زرد‬‫رنگ‬‫در‬‫آیند‬‫می‬.
 26. 26. . ‫با‬‫افزایش‬‫سن‬،‫ها‬‫زخم‬‫ممکن‬‫است‬‫که‬‫حاشیه‬‫آبسوخته‬‫ا‬‫ز‬ ‫بین‬‫برود‬.‫در‬‫ارقام‬‫مقاوم‬‫این‬‫حاشیه‬‫تشکیل‬‫شود‬‫نمی‬. ‫های‬‫زخم‬‫برجسته‬‫حاصل‬‫از‬‫آلودگی‬،‫ای‬‫روزنه‬‫به‬‫طور‬‫تیپی‬‫ک‬ ‫در‬‫هر‬‫دو‬‫طرف‬‫برگ‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫بوده‬‫و‬‫در‬‫صورت‬‫شدت‬ ‫آلودگی‬‫ها‬‫برگ‬‫ریزش‬‫پیدا‬‫کنند‬‫می‬.
 27. 27. . ‫عالئم‬‫روی‬‫ها‬‫شاخه‬‫و‬‫ها‬‫میوه‬‫مشابه‬‫بوده‬‫و‬‫به‬‫صورت‬ ‫های‬‫زخم‬‫برجسته‬‫ای‬‫پنبه‬‫چوب‬‫با‬‫حاشیه‬‫روغنی‬‫یا‬ ‫آبسوخته‬‫ظاهر‬‫شود‬‫می‬.‫های‬‫زخم‬‫ایجاد‬‫شده‬‫روی‬‫شاخه‬ ‫فاقد‬‫هاله‬‫زرد‬‫رنگ‬،‫است‬‫در‬‫حالی‬‫که‬‫این‬‫هاله‬‫در‬ ‫های‬‫زخم‬‫ایجاد‬‫شده‬‫روی‬‫میوه‬‫وجود‬‫دارد‬. ‫اندازه‬‫های‬‫زخم‬‫ناشی‬‫از‬‫شانکر‬‫بین‬5‫تا‬10‫متر‬‫میلی‬ ‫بسته‬‫به‬‫حساسیت‬‫و‬‫سن‬‫گیاه‬‫میزبان‬‫متفاوت‬‫می‬‫باشد‬‫به‬ ‫طوری‬‫که‬‫در‬‫درختان‬‫جوان‬،‫حساس‬‫ا‬‫ا‬‫تقریب‬‫صد‬‫در‬‫صد‬ ‫ها‬‫برگ‬‫و‬‫ها‬‫میوه‬‫آلوده‬‫شوند‬‫می‬‫و‬‫رشد‬‫و‬‫توسعه‬‫درختان‬ ‫جوان‬‫ا‬‫ا‬‫شدید‬‫آلوده‬‫ممکن‬‫است‬‫چند‬‫سال‬‫به‬‫تاخیر‬‫بی‬‫فتد‬.
 28. 28. . ‫ها‬‫برگ‬‫تا‬6‫هفتگی‬‫حساس‬‫هستند‬‫و‬‫به‬‫دلیل‬‫دوره‬‫کوتاه‬ ،‫حساسیت‬‫های‬‫تاول‬‫روی‬‫برگ‬‫متنوع‬‫نیستند‬. ‫میوه‬‫تا‬90‫روز‬‫پس‬‫از‬‫تشکیل‬‫حساس‬‫است‬‫و‬‫به‬‫همین‬‫دل‬‫یل‬ ‫های‬‫تاول‬‫ناشی‬‫از‬‫بیماری‬‫شانکر‬‫از‬‫نظر‬‫اندازه‬‫یکسان‬‫ن‬‫یستند‬. ‫در‬‫شرایط‬‫مناسب‬‫رطوبت‬‫و‬،‫دما‬‫ریزش‬‫برگ‬‫و‬،‫میوه‬ ‫سرخشکیدگی‬‫و‬‫گاهی‬‫مرگ‬‫درخت‬‫آلوده‬‫از‬‫عالئم‬‫دیگر‬ ‫بیماری‬‫است‬.‫های‬‫میوه‬‫ای‬‫آلوده‬‫که‬‫روی‬‫درخت‬‫باقی‬ ،‫مانند‬‫می‬‫بازار‬‫پسندی‬‫خود‬‫را‬‫از‬‫دست‬‫دهند‬‫می‬.
 29. 29. .
 30. 30. ‫عامل‬‫بیماری‬‫و‬‫چرخه‬‫آن‬: ‫باکتری‬‫عامل‬‫بیماری‬Xanthomonas citri subsp citri ‫باشد‬‫می‬. ‫باکتری‬‫عامل‬‫بیماری‬‫در‬‫های‬‫زخم‬‫روی‬،‫برگ‬‫میوه‬‫و‬‫ساقه‬ ‫تکثیر‬‫می‬‫شود‬.‫وجود‬‫رطوبت‬‫کافی‬‫روی‬‫ها‬‫زخم‬‫منجر‬‫به‬ ‫ترشح‬‫باکتری‬‫به‬‫خارج‬‫و‬‫انتشار‬‫آن‬‫به‬‫سایر‬‫های‬‫قسمت‬‫گیاه‬ ‫و‬‫همچنین‬‫گیاهان‬‫دیگر‬‫شود‬‫می‬.
 31. 31. . ‫عالئم‬‫اولیه‬‫حدود‬7‫تا‬10‫روز‬‫بعد‬‫از‬‫تلقیح‬‫در‬‫شرایط‬ ،‫مناسب‬‫روی‬‫ها‬‫برگ‬‫به‬‫صورت‬‫های‬‫زخم‬‫ریز‬‫تاولی‬‫شکل‬ ‫ظهور‬‫کند‬‫می‬.‫ترین‬‫مناسب‬‫درجه‬‫حرارت‬‫برای‬‫رشد‬‫باکتر‬‫ی‬ ‫حداقل‬10‫و‬‫حداکثر‬38‫درجه‬‫گراد‬‫سانتی‬‫باشد‬‫می‬.‫خطر‬ ‫توسعه‬‫بیماری‬‫هنگامی‬‫بیشتر‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫درجه‬‫حرارت‬ ‫محیط‬‫به‬‫حداکثر‬30‫درجه‬‫برسد‬.‫باکتری‬‫تواند‬‫می‬‫در‬ ‫شانکرها‬‫بقایای‬‫گیاهی‬‫و‬‫برخی‬‫های‬‫علف‬‫هرز‬‫نیز‬‫دوام‬‫ب‬‫یاورد‬.
 32. 32. ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬‫کنترل‬: ‫اجتناب‬‫از‬‫کوددهی‬‫زیاد‬‫ا‬‫ا‬‫خصوص‬‫کودهای‬‫ازته‬‫و‬‫ابیاری‬ ‫بیش‬‫از‬‫اندازه‬‫جهت‬‫جلوگیری‬‫از‬‫پیدایش‬‫های‬‫شاخه‬ ‫جوان‬‫و‬‫تازه‬‫و‬‫افزایش‬‫شدت‬‫آلودگی‬. ‫برگرداندن‬‫خاک‬‫به‬‫عمق‬10‫تا‬15‫سانتیمتر‬‫و‬‫آبیاری‬ ‫پس‬‫از‬‫آن‬‫به‬‫منظور‬‫کاهش‬‫سریع‬‫جمعیت‬‫باکتری‬‫د‬‫ر‬ ‫خاک‬‫زیرا‬‫باکتری‬‫تواند‬‫نمی‬‫در‬،‫خاک‬‫دوام‬‫بیاورد‬.
 33. 33. . ‫هرس‬‫کامل‬‫های‬‫شاخه‬‫آلوده‬‫در‬‫درختانی‬‫که‬‫کمتر‬‫از‬ 50٪‫آلودگی‬‫داشته‬‫و‬‫عالئم‬‫بیماری‬‫در‬‫آنها‬‫محدود‬‫ب‬‫ه‬ ‫ها‬‫سرشاخه‬‫باشد‬. -‫با‬‫توجه‬‫به‬‫اینکه‬‫انجام‬‫عملیات‬‫هرس‬‫یا‬‫برگریزی‬‫به‬‫تنهایی‬ ‫تاثیر‬‫چندانی‬‫در‬‫کاهش‬‫شدت‬‫بیماری‬،‫ندارد‬‫لذا‬‫سمپاش‬‫ی‬ ‫درختان‬‫با‬‫بردوفیکس‬،‫بعد‬‫از‬‫انجام‬‫این‬،‫عملیات‬‫به‬‫من‬‫ظور‬ ‫جلوگیری‬‫از‬‫الودگی‬‫مجدد‬‫جستهای‬‫تازه‬‫رشد‬،‫کرده‬‫در‬ ‫زمانی‬‫که‬‫رشدشان‬‫به‬‫نیمه‬‫رسیده‬‫باشد‬‫ضروری‬‫است‬.
 34. 34. . ‫استفاده‬‫از‬‫ارقام‬‫مقاوم‬ ‫آوری‬‫جمع‬‫و‬‫از‬‫بین‬‫بردن‬‫های‬‫علف‬‫هرز‬‫موجود‬‫در‬ ‫ها‬‫نهالستان‬‫و‬،‫ها‬‫باغ‬‫به‬‫منظور‬‫جلوگیری‬‫از‬‫بقای‬‫باک‬‫تری‬ ‫عامل‬‫بیماری‬‫در‬‫آنها‬ ‫سمپاشی‬‫درختان‬‫با‬‫بردوفیکس‬،‫نوبت‬‫اول‬‫در‬‫زمان‬‫تورم‬ ‫ها‬‫جوانه‬(‫قبل‬‫از‬‫باز‬‫شدن‬‫گلها‬)،‫نوبت‬‫دوم‬‫پس‬‫از‬‫ریز‬‫ش‬ ‫ها‬‫گلبرگ‬‫به‬‫میزان‬5‫در‬،‫هزار‬‫در‬‫صورت‬‫شدت‬‫آلودگی‬ ‫هر‬15‫روز‬‫یک‬‫بار‬‫به‬‫مدت‬‫سه‬‫ماه‬‫تکرار‬‫شود‬.
 35. 35. ‫خاکستری‬ ‫کپک‬ ‫انتشار‬‫بیماری‬‫بسیار‬‫گسترده‬‫و‬‫دامنه‬‫میزبانی‬‫آن‬‫وس‬‫یع‬‫است‬. ‫این‬‫بیماری‬‫روی‬،‫ها‬‫شاخچه‬،‫ها‬‫برگ‬‫پوست‬‫شاخه‬‫و‬‫میوه‬ ‫مرکبات‬‫بیماری‬‫ایجاد‬‫کند‬‫می‬.‫در‬‫مناطقی‬‫که‬‫شرایط‬‫آب‬‫و‬ ‫هوایی‬‫خنک‬‫و‬‫مرطوب‬‫مستمر‬‫دارند‬‫باعث‬‫پوسیدگی‬‫بع‬‫د‬‫از‬ ‫برداشت‬‫هم‬‫شود‬‫می‬.
 36. 36. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫این‬‫بیماری‬‫ا‬‫ا‬‫غالب‬‫به‬‫ها‬‫گل‬‫و‬‫های‬‫میوه‬‫جوان‬‫مرکبات‬‫حمله‬ ‫کند‬‫می‬‫و‬‫روی‬‫ها‬‫گلبرگ‬‫و‬‫ها‬‫کاسبرگ‬‫به‬‫رنگ‬‫خاکستری‬ ‫دیده‬‫شود‬‫می‬. ‫این‬‫پدیده‬‫ا‬‫ا‬‫غالب‬‫منجر‬‫به‬‫ریزش‬‫میوه‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫ها‬‫آسیب‬‫یی‬‫به‬ ‫های‬‫میوه‬‫جوان‬‫وارد‬‫سازد‬‫می‬‫که‬‫ا‬‫ا‬‫بعد‬‫به‬‫صورت‬ ‫هایی‬‫برجستگی‬‫روی‬‫میوه‬‫ظاهر‬‫شود‬‫می‬.‫این‬‫عارضه‬‫بازر‬ ‫پسندی‬‫میوه‬‫تازه‬‫را‬‫به‬‫شدت‬‫کاهش‬‫دهد‬‫می‬.
 37. 37. . ‫همچنین‬‫بیماری‬‫ممکن‬‫است‬‫به‬‫ها‬‫شاخچه‬‫حمله‬‫کند‬‫و‬ ‫باعث‬‫سوختگی‬‫سرشاخه‬‫شود‬.‫های‬‫نشانه‬‫بیماری‬‫ممکن‬ ‫است‬‫از‬‫گل‬‫یا‬‫هر‬‫قسمت‬‫ها‬‫شاخچه‬‫شروع‬‫شود‬. ‫سوختگی‬‫به‬‫شکل‬‫لکه‬‫متمایل‬‫به‬‫زرد‬‫ظاهر‬‫و‬‫به‬‫سرع‬‫ت‬ ‫گرداگرد‬‫شاخه‬‫را‬‫فرا‬‫گیرد‬‫می‬.
 38. 38. .
 39. 39. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫عامل‬‫بیماری‬‫قارچ‬Botrytis cinerea‫است‬. ‫قارچ‬‫روی‬‫مواد‬‫آلی‬‫پوسیده‬‫مثل‬،‫ها‬‫برگ‬،‫ها‬‫گلبرگ‬ ‫ها‬‫شاخچه‬‫میوه‬‫و‬‫چوب‬‫یافت‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫توان‬‫می‬‫آن‬‫را‬‫از‬ ‫خاک‬‫جدا‬‫کرد‬.‫های‬‫کنیدی‬‫قارچ‬‫ممکن‬‫است‬‫بر‬‫اثر‬،‫باد‬‫آب‬، ‫حشرات‬‫یا‬‫از‬‫های‬‫راه‬‫دیگر‬‫به‬‫سطح‬‫میزبان‬‫منتقل‬‫شوند‬.
 40. 40. . ‫قارچ‬‫از‬‫راه‬‫های‬‫زخم‬‫ناشی‬‫از‬‫یخبندان‬‫یا‬‫آفتاب‬‫سوختگی‬ ‫وارد‬‫میزبان‬‫شود‬‫می‬.،‫گل‬‫بستر‬‫اصلی‬‫برای‬‫این‬‫قارچ‬‫ب‬‫وده‬‫و‬ ‫مقاومت‬‫کمی‬‫نسبت‬‫به‬‫حمله‬‫آن‬‫دارد‬.‫اگر‬‫بارندگی‬‫یا‬‫م‬‫ه‬ ‫درهوای‬‫خنک‬‫و‬‫رطوبت‬‫کافی‬‫و‬‫مدت‬‫طوالنی‬‫وجود‬‫داشته‬ ‫باشد‬‫قارچ‬‫به‬‫حالت‬‫اپیدمی‬‫در‬‫آید‬‫می‬.‫دمای‬‫بهینه‬‫برای‬‫رشد‬ ‫قارچ‬‫حدود‬18‫درجه‬‫گراد‬‫سانتی‬‫است‬.
 41. 41. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ‫سمپاشی‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫به‬‫میزان‬5‫در‬‫هزار‬‫قبل‬‫از‬ ‫بارندگی‬‫یا‬‫تشکیل‬،‫مه‬‫بیماری‬‫را‬‫کنترل‬‫کن‬‫می‬‫د‬. ‫در‬‫مناطقی‬‫که‬‫های‬‫بارندگی‬‫مکرر‬‫وجود‬‫دارد‬‫باید‬ ‫سمپاشی‬‫تکرار‬‫شود‬.
 42. 42. ‫آنتراکنوز‬ ‫آنتراکنوز‬‫به‬‫گروهی‬‫از‬‫ها‬‫بیماری‬‫گفته‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫در‬‫ب‬،‫رگ‬ ‫میوه‬‫و‬،‫سرشاخه‬‫های‬‫لکه‬‫زخم‬،‫مانند‬‫بافت‬‫مرده‬‫تشکیل‬ ‫دهند‬‫می‬.‫این‬‫بیماری‬‫در‬‫مناطق‬‫پرباران‬‫خسارت‬‫بیشتر‬‫ی‬ ‫وارد‬‫سازد‬‫می‬.
 43. 43. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫این‬‫بیماری‬‫به‬،‫گلها‬‫برگهای‬،‫جوان‬‫ها‬‫سرشاخه‬‫و‬‫ها‬‫میوه‬ ‫حمله‬‫کند‬‫می‬.‫آلودگی‬‫شدید‬‫ها‬‫سرشاخه‬‫منجر‬‫به‬‫خشکی‬‫دن‬ ‫آنها‬،‫شود‬‫می‬‫به‬‫همین‬‫علت‬‫به‬‫این‬‫بیماری‬‫خشکیدگی‬ ‫سرشاخه‬‫هم‬‫گفته‬‫شود‬‫می‬.‫روی‬،‫برگ‬‫های‬‫لکه‬‫بافت‬‫مرده‬‫با‬ ‫حاشیه‬‫واضح‬‫به‬‫وجود‬‫آیند‬‫می‬.
 44. 44. . ‫های‬‫میوه‬‫جوانی‬‫که‬‫مورد‬‫حمله‬‫بیماری‬‫قرار‬‫اند‬‫گرفته‬ ‫ریزند‬‫می‬.‫روی‬‫هایی‬‫میوه‬‫که‬‫دیرتر‬‫مبتال‬،‫شوند‬‫می‬‫لک‬‫های‬‫ه‬ ‫زخم‬‫مانند‬‫چوب‬‫ای‬‫پنبه‬‫پدیدار‬‫شوند‬‫می‬.‫های‬‫لکه‬‫ایجاد‬‫ش‬‫ده‬ ‫در‬‫میوه‬‫ممکن‬‫است‬‫با‬‫های‬‫جوش‬‫ناشی‬‫از‬‫بیماری‬‫شانکر‬ ‫باکتریایی‬‫مرکبات‬‫اشتباه‬‫شوند‬.‫های‬‫لکه‬‫ایجاد‬‫شده‬‫در‬‫شانکر‬ ‫باکتریایی‬‫معموال‬‫هاله‬‫زرد‬‫رنگ‬‫دارند‬‫ولی‬‫های‬‫زخم‬‫حاصل‬‫از‬ ‫آنتراکنوز‬‫این‬‫هاله‬‫را‬‫ندارند‬.
 45. 45. .
 46. 46. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫قارچ‬Colletotrichum gloeosporioides‫عامل‬‫بیماری‬‫آنتراکنوز‬ ‫مرکبات‬‫است‬. ‫قارچ‬‫در‬‫برگها‬‫و‬‫ها‬‫سرشاخه‬‫زمستان‬‫گذرانی‬‫کند‬‫می‬. ‫اسپورهای‬‫قارچ‬‫با‬‫قطرات‬‫باران‬‫همراه‬‫با‬‫باد‬‫انتشار‬‫پید‬‫ا‬ ‫کنند‬‫می‬.‫ها‬‫برگ‬‫و‬‫های‬‫میوه‬‫جوانی‬‫که‬‫هنوز‬‫قطرشان‬‫کمت‬‫ر‬ ‫از‬2‫متر‬‫سانتی‬‫هستند‬‫مورد‬‫حمله‬‫قرار‬‫گیرند‬‫می‬.‫بارند‬‫گی‬ ‫در‬‫انتشار‬‫بیماری‬‫نقش‬‫مهمی‬‫دارد‬.
 47. 47. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ‫رعایت‬‫به‬،‫باغی‬‫تقویت‬،‫درختان‬،‫آبیاری‬‫هرس‬ ‫های‬‫شاخه‬‫خشکیده‬‫درخت‬‫و‬‫انهدام‬‫آنها‬‫در‬‫پیشگیری‬‫و‬ ‫کاهش‬‫خسارت‬‫بیماری‬‫موثرند‬. ‫سمپاشی‬‫درختان‬‫مرکبات‬‫در‬‫پاییز‬‫یا‬‫اواخر‬‫زمستان‬‫پس‬ ‫از‬‫هرس‬‫با‬‫بردوفیکس‬‫به‬‫میزان‬5‫در‬‫هزار‬.
 48. 48. ‫مرکبات‬ ‫بالست‬ ‫بالست‬‫یکی‬‫از‬‫های‬‫بیماری‬‫باکتریایی‬‫مرکبات‬‫اس‬‫ت‬‫که‬ ‫بیشتر‬‫در‬‫مناطقی‬‫با‬‫آب‬‫و‬‫هوای‬‫خنک‬‫و‬‫مرطوب‬‫بروز‬ ‫کند‬‫می‬.‫حساسیت‬‫های‬‫گونه‬‫مختلف‬‫نسبت‬‫به‬‫این‬ ‫بیماری‬‫متفاوت‬‫باشد‬‫می‬.‫حساسیت‬‫پرتقال‬‫و‬‫گری‬‫پ‬ ‫فروت‬‫بیشتر‬‫از‬‫سایر‬‫مرکبات‬‫باشد‬‫می‬.
 49. 49. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫های‬‫نشانه‬‫بالست‬‫روی‬،‫برگ‬‫سرشاخه‬‫و‬‫میوه‬‫درختان‬‫بی‬‫مار‬ ‫معموال‬‫از‬‫اواخر‬‫زمستان‬‫و‬‫اوایل‬‫بهار‬‫بروز‬‫کند‬‫می‬.‫های‬‫لکه‬ ‫بالست‬‫در‬‫بیشتر‬‫موارد‬‫روی‬‫دمبرگ‬‫به‬‫صورت‬‫نواحی‬ ،‫آبسوخته‬‫به‬‫رنگ‬‫تیره‬‫ظاهر‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫سرعت‬‫در‬‫دو‬‫سوی‬ ‫آن‬‫توسعه‬،‫یافته‬‫از‬‫باال‬‫به‬‫رگبرگ‬‫میانی‬‫برگ‬‫و‬‫از‬‫پا‬‫یین‬‫به‬ ‫شاخچه‬‫رسد‬‫می‬.‫وقتی‬‫آوند‬‫آبکشی‬‫دمبرگ‬‫به‬‫شدت‬‫مص‬‫دوم‬ ،‫شود‬‫ها‬‫برگ‬،‫چروکیده‬‫پیچیده‬‫و‬‫ای‬‫قهوه‬‫رنگ‬،‫شده‬‫سران‬‫جام‬ ‫ریزند‬‫می‬.
 50. 50. . ‫در‬‫این‬‫هنگام‬‫های‬‫لکه‬‫کشیده‬‫بافت‬‫مرده‬‫به‬‫رنگ‬‫قه‬‫ای‬‫وه‬ ‫در‬‫محل‬‫دمبرگ‬‫های‬‫برگ‬،‫بیمار‬‫روی‬‫ها‬‫سرشاخه‬‫ظاهر‬ ‫شوند‬‫می‬. ‫در‬‫مواردی‬‫این‬‫ها‬‫لکه‬‫پیرامون‬‫شاخچه‬‫را‬‫به‬‫طور‬‫کامل‬‫ف‬‫را‬ ،‫گرفته‬‫منجر‬‫به‬‫مرگ‬‫آن‬‫شوند‬‫می‬.‫عالئم‬‫بیماری‬‫روی‬ ‫میوه‬‫مرکبات‬‫به‬‫صورت‬‫هایی‬‫لکه‬‫کوچک‬‫و‬‫بزرگ‬‫به‬‫ق‬‫طر‬ 5‫تا‬20‫متر‬‫میلی‬‫پدیدار‬‫گردند‬‫می‬.‫این‬‫ها‬‫لکه‬‫ابتدا‬‫م‬‫دور‬ ‫فرو‬‫رفته‬‫در‬‫پوست‬‫میوه‬‫به‬‫رنگ‬‫ای‬‫قهوه‬‫روشن‬‫بوده‬‫ک‬‫ه‬ ‫بتدریج‬‫ای‬‫قهوه‬‫متمایل‬‫به‬‫قرمز‬‫و‬‫سرانجام‬‫سیاه‬‫می‬‫شوند‬.
 51. 51. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫عامل‬‫بیماری‬‫بالست‬‫مرکبات‬‫باکتری‬Pseudomonas Syringae Pv. Syringae‫است‬.‫باکتری‬‫به‬‫طور‬‫معمول‬‫روی‬ ‫برگ‬‫مرکباتی‬‫که‬‫به‬‫مدت‬‫طوالنی‬‫در‬‫شرایط‬‫مرطوب‬‫بر‬‫اثر‬ ‫باران‬‫یا‬‫مه‬‫و‬‫دمای‬‫پایین‬‫قرار‬‫گرفته‬‫باشند‬‫یافت‬‫ش‬‫می‬‫ود‬.‫این‬ ‫باکتری‬‫به‬،‫ها‬‫سرشاخه‬‫ها‬‫شاخه‬‫یا‬‫هایی‬‫میوه‬‫وارد‬‫شود‬‫می‬‫ک‬‫ه‬ ‫بر‬‫اثر‬‫باد‬‫و‬‫باران‬‫شدید‬‫یا‬،‫تگرگ‬‫زخمی‬‫اند‬‫شده‬. ‫های‬‫سرشاخه‬‫آبدار‬‫و‬‫ها‬‫برگ‬‫ترین‬‫حساس‬‫ها‬‫اندام‬‫نسبت‬‫به‬ ‫عفونت‬‫هستند‬.‫بهترین‬‫شرایط‬‫دمایی‬‫برای‬‫فعالیت‬‫ای‬‫ن‬ ‫باکتری‬20-8‫درجه‬‫گراد‬‫سانتی‬‫است‬.
 52. 52. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ‫در‬‫مناطقی‬‫که‬‫بیماری‬‫نیاز‬‫به‬‫کنترل‬‫دارد‬‫باید‬‫درختا‬‫ن‬‫با‬ ‫بردوفیکس‬‫به‬‫میزان‬5‫در‬‫هزار‬‫در‬‫طول‬‫پاییز‬‫و‬‫زمستان‬‫و‬ ‫قبل‬‫از‬‫شروع‬‫بارندگی‬‫سمپاشی‬‫شوند‬‫و‬‫چنانکه‬‫بیما‬‫ری‬ ‫شدید‬،‫باشد‬‫قبل‬‫از‬‫باز‬‫شدن‬‫ها‬‫شکوفه‬‫سمپاشی‬‫تکر‬‫ار‬‫گردد‬. ‫هرس‬‫های‬‫شاخه‬‫آلوده‬‫و‬‫خشک‬‫شده‬‫و‬‫انهدام‬‫آنها‬‫در‬‫کاهش‬ ‫بیماری‬‫موثر‬‫است‬.
 53. 53. ‫بردوفیکس‬‫به‬‫دلیل‬‫باال‬‫بودن‬‫خاصیت‬‫چسبن‬،‫دگی‬ ‫مقاومت‬‫بیشتری‬‫نسبت‬‫به‬‫باران‬‫شویی‬‫داشته‬‫و‬‫با‬‫اثر‬ ‫حفاظتی‬‫و‬‫تماسی‬‫باعث‬‫پیشگیری‬‫و‬‫کنترل‬‫بی‬‫ها‬‫ماری‬ ‫در‬‫طیف‬‫وسیعی‬‫گردد‬‫می‬.
 54. 54. ‫موقع‬ ‫به‬ ‫مصرف‬ ‫با‬‫بردوفیکس‬‫در‬ ‫را‬ ‫گیاه‬‫مقابل‬ ‫نمایید‬ ‫مقاوم‬ ‫یخبندان‬ ‫و‬ ‫سرما‬.
 55. 55. ‫بردوفیکس‬‫امکان‬‫اختالط‬‫با‬‫روغن‬‫ولک‬، ‫اکثر‬‫ها‬‫کش‬‫آفت‬‫و‬‫ها‬‫میکروالمنت‬‫را‬‫دارد‬.
 56. 56. ‫بردوفیکس‬‫برای‬‫پیشگیری‬‫و‬‫کنترل‬‫های‬‫بیماری‬‫قارچی‬ ‫و‬‫باکتریایی‬‫درختان‬‫میوه‬‫دار‬‫دانه‬‫و‬،‫دار‬‫هسته‬،‫انگور‬ ،‫مرکبات‬‫محصوالت‬،‫ای‬‫گلخانه‬،‫جات‬‫صیفی‬‫زمی‬‫سیب‬،‫نی‬ ‫درختان‬،‫گرمسیری‬،‫برنج‬،‫گندم‬،‫جو‬‫گیاهان‬‫صنعتی‬، ‫درختان‬‫غیرمثمر‬‫و‬...‫با‬‫نتایج‬‫بسیار‬‫عالی‬‫استفاده‬‫م‬‫شود‬‫ی‬.
 57. 57. ‫بردوفیکس‬‫خطر‬‫سرما‬‫زدگی‬‫را‬‫کم‬‫کرده‬‫و‬‫برای‬‫زنبو‬‫ر‬ ‫عسل‬‫بی‬‫خطر‬‫است‬‫و‬‫تا‬‫حدودی‬‫دافع‬،‫حشرات‬،‫زنجرک‬ ‫موریانه‬‫و‬‫حلزون‬‫می‬‫باشد‬. ‫قوام‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫بردوفیکس‬‫ب‬ ‫نسبت‬‫اکسی‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫کشی‬ ‫قارچ‬ ،‫مس‬ ‫کلرور‬.
 58. 58. ‫ماست‬ ‫آرمان‬ ‫سالم‬ ‫ایرانی‬

×