Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو

2 423 vues

Publié le

کنترل و پیشگیری بیماری پیچیدگی برگ هلو

Publié dans : Alimentation
 • Soyez le premier à commenter

کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو

 1. 1. ‫هلو‬ ‫برگ‬ ‫پیچیدگی‬ ‫بیماری‬ ‫کنترل‬ Peach leaf curl
 2. 2. . ‫باغب‬ ‫شیمیایی‬ ‫تولیدی‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫شرکت‬‫تاک‬ ‫ان‬
 3. 3. ‫بردوفیکس‬ ‫بهترین‬‫سالمترین‬ ‫و‬‫کش‬ ‫قارچ‬‫کش‬ ‫باکتری‬ ‫و‬‫ارگانیک‬ ‫کشاورزی‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
 4. 4. ‫هلو‬ ‫برگ‬ ‫پیچیدگی‬ ‫این‬‫بیماری‬‫که‬‫به‬‫های‬‫نام‬‫لب‬‫شتری‬‫و‬‫باد‬‫سرخ‬‫نیز‬‫نامی‬‫ده‬ ‫شود‬‫می‬‫در‬‫اکثر‬‫مناطق‬‫تولید‬،‫هلو‬‫شلیل‬‫و‬‫گیالس‬‫گزارش‬‫شده‬ ‫است‬.‫در‬‫مواقعی‬‫که‬‫های‬‫سمپاشی‬‫زمستانی‬‫انجام‬،‫شود‬‫نمی‬ ‫بیماری‬‫در‬‫مرحله‬‫زمستانی‬‫خود‬‫توسعه‬‫پیدا‬‫کرده‬‫و‬‫در‬‫سال‬ ‫بعد‬‫شایع‬‫شود‬‫می‬.
 5. 5. ‫بیماری‬ ‫عالیم‬: ‫درختان‬‫جوان‬‫بیش‬‫از‬‫درختان‬‫سالخوزده‬‫در‬‫برابر‬‫بیماری‬ ‫حساس‬‫هستند‬.‫از‬‫ترین‬‫مشخص‬‫عالئم‬،‫بیماری‬‫پیچید‬،‫گی‬ ‫تورم‬‫و‬‫تغییر‬،‫رنگ‬‫ریزش‬،‫ها‬‫برگ‬‫آلودگی‬‫ها‬‫جوانه‬‫و‬ ‫ها‬‫سرشاخه‬‫و‬‫در‬‫نهایت‬‫ضعف‬‫کلی‬‫درخت‬‫باشد‬‫می‬.‫در‬‫بهار‬ ‫ها‬‫برگ‬‫پیچیده‬‫و‬‫پهنک‬‫در‬‫برخی‬‫از‬‫ها‬‫قسمت‬،‫متورم‬‫کلف‬‫ت‬ ‫و‬‫به‬‫رنگ‬‫سفید‬‫زرد‬‫یا‬‫قرمز‬،‫آید‬‫درمی‬‫به‬‫همین‬‫جهت‬‫در‬ ‫اصطالح‬،‫فارسی‬‫این‬‫بیماری‬‫لب‬‫شتری‬‫نامیده‬‫شود‬‫می‬.
 6. 6. ‫های‬‫برگ‬‫آلوده‬‫زود‬‫ریخته‬‫و‬‫هایی‬‫برگ‬‫که‬ً‫ا‬‫بعد‬‫تشکیل‬ ‫وشد‬‫می‬‫سالم‬‫باقی‬‫مانند‬‫می‬.‫ها‬‫برگ‬‫در‬‫هوای‬‫گرم‬‫و‬‫خشک‬ ‫زودتر‬‫و‬‫معموال‬‫در‬‫اوایل‬‫تیر‬‫یا‬‫مرداد‬‫ریزند‬‫می‬.‫ها‬‫شکوفه‬‫و‬ ‫های‬‫میوه‬‫جوان‬‫آلوده‬‫اغلب‬‫قبل‬‫از‬‫موعد‬‫ریزند‬‫می‬. ‫های‬‫شاخه‬‫آلوده‬‫کمی‬‫متورم‬‫شده‬‫و‬‫رشدشان‬‫محدود‬‫گردد‬‫می‬ ‫و‬‫هایی‬‫لکه‬‫به‬‫صورت‬‫شانکر‬‫روی‬‫آنها‬‫باقی‬‫ماند‬‫می‬.
 7. 7. . ‫اگر‬‫ها‬‫میوه‬‫که‬‫به‬‫ندرت‬‫آلوده‬‫شوند‬‫می‬‫مورد‬‫حمله‬‫بیماری‬ ‫قرار‬،‫گیرند‬‫روی‬‫آنها‬‫های‬‫لکه‬،‫نامنظم‬،‫برجسته‬‫دار‬‫چین‬ ‫متمایل‬‫به‬‫قرمز‬‫به‬‫وجود‬‫آید‬‫می‬.‫ها‬‫میوه‬‫به‬‫طور‬‫طبیعی‬‫ر‬‫شد‬ ‫نکرده‬‫و‬‫ریزند‬‫می‬. ‫پیچیدگی‬‫برگ‬،‫هلو‬‫موجب‬‫تحریک‬‫زایی‬‫شاخه‬‫در‬‫درختا‬‫ن‬ ‫آلوده‬‫و‬‫تشکیل‬‫های‬‫شاخه‬‫جارویی‬‫شود‬‫می‬.
 8. 8. .
 9. 9. .
 10. 10. .
 11. 11. ‫آن‬ ‫چرخه‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫عامل‬: ‫عامل‬‫بیماری‬‫قارچ‬Taphrina deformans‫می‬‫باشد‬.‫قارچ‬‫عامل‬ ،‫بیماری‬‫زمستان‬‫را‬‫روی‬‫فلس‬،‫ها‬‫جوانه‬‫ها‬‫شاخه‬‫و‬ ‫های‬‫سرشاخه‬‫آلوده‬‫به‬‫سر‬‫برد‬‫می‬‫و‬‫در‬‫بهار‬‫با‬‫بارش‬‫باران‬ ‫شسته‬‫شده‬‫و‬‫روی‬‫های‬‫جوانه‬‫برگ‬‫قرار‬‫گیرد‬‫می‬‫و‬‫با‬‫فراهم‬ ‫شدن‬‫محیطی‬‫مساعد‬‫جوانه‬‫زده‬‫و‬‫آلودگی‬‫شروع‬‫شود‬‫می‬.
 12. 12. ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬‫راه‬: ‫اقدامات‬‫زراعی‬‫از‬‫قبیل‬‫انتخاب‬‫پایه‬‫و‬‫پیوندک‬‫سالم‬‫و‬‫ا‬‫رقام‬ ‫مقاوم‬ ‫برای‬‫پیشگیری‬‫و‬‫کنترل‬‫بیماری‬‫های‬‫سمپاشی‬‫ای‬‫دوره‬‫با‬ ‫بردوفیکس‬‫به‬‫شرح‬‫زیر‬‫توصیه‬‫شود‬‫می‬:
 13. 13. . ‫مرحله‬‫اول‬:‫پس‬‫از‬‫ریزان‬‫برگ‬‫در‬‫پاییز‬‫با‬‫بردوفیکس‬10‫در‬ ‫هزار‬ ‫مرحله‬‫دوم‬:‫در‬‫زمستان‬‫هنگام‬‫تورم‬‫ها‬‫جوانه‬‫با‬‫بردوفیک‬‫س‬ 8‫در‬‫هزار‬ ‫مرحله‬‫سوم‬:‫پس‬‫از‬‫ریزش‬‫گلبرگ‬‫ها‬ ‫مرحله‬‫چهارم‬:‫پس‬‫از‬‫تشکیل‬‫میوه‬‫با‬‫بردوفیکس‬5‫درهزار‬ ‫مرحله‬‫پنجم‬:‫برای‬‫جلوگیری‬‫از‬‫سرایت‬،‫بیماری‬‫سمپ‬‫اشی‬‫با‬ ‫بردوفیکس‬5‫در‬‫هزار‬‫بعد‬‫از‬20-15‫روز‬‫تکرار‬‫شود‬.
 14. 14. ‫با‬‫مصرف‬‫بردوفیکس‬‫محصول‬‫ارگانیک‬‫تولید‬‫نمای‬‫ید‬. ‫بردوفیکس‬‫به‬‫خاطر‬‫داشتن‬pH‫حدود‬7‫در‬‫همه‬‫فصول‬ ‫قابل‬‫استفاده‬‫است‬.
 15. 15. ‫موقع‬ ‫به‬ ‫مصرف‬ ‫با‬‫بردوفیکس‬‫در‬ ‫را‬ ‫گیاه‬‫مقابل‬ ‫نمایید‬ ‫مقاوم‬ ‫یخبندان‬ ‫و‬ ‫سرما‬.
 16. 16. ‫جهت‬‫کاهش‬‫تعداد‬‫ها‬‫سمپاشی‬‫و‬‫های‬‫هزینه‬،‫مربوطه‬‫در‬ ‫های‬‫سمپاشی‬‫زمستانی‬‫و‬‫بهاره‬‫پیش‬‫مخلوط‬‫بردوفیکس‬‫با‬ ‫روغن‬‫ولک‬‫که‬‫اثر‬‫بیشتری‬‫نیز‬‫دارند‬‫با‬‫فرمول‬‫زیر‬‫تو‬‫صیه‬ ‫شده‬‫است‬. 1‫ولک‬ ‫روغن‬ ‫لیتر‬+1‫لیتر‬‫بردوفیکس‬+100‫آب‬ ‫لیتر‬
 17. 17. . ‫بردوفیکس‬‫با‬‫خاصیت‬‫مهارکنندگی‬‫چند‬‫نقطه‬‫اثر‬‫در‬ ‫قارچ‬‫های‬‫بیماری‬‫زا‬‫موجب‬‫توقف‬‫تولید‬‫اسپور،مانع‬‫گس‬‫ترش‬ ‫میسلیوم‬‫و‬‫مرگ‬‫قارچ‬‫می‬‫شود‬.‫این‬‫قارچ‬‫کش‬‫با‬‫تاثیر‬‫ب‬‫ه‬ ‫روی‬‫آنزیم‬‫های‬‫مختلف‬‫باعث‬‫اختالل‬‫در‬‫تنفس‬‫و‬‫مانع‬‫ت‬‫ولید‬ ‫غشاء‬‫سلولی‬‫قارچ‬‫شده‬‫و‬‫کارکرد‬‫آنها‬‫را‬‫غیر‬‫فعال‬‫می‬‫ک‬‫ند‬. ‫این‬‫امر‬‫موجب‬‫بروز‬‫اختالل‬‫در‬‫متابولیسم‬‫قارچ‬‫شده‬‫و‬ ‫انسجام‬‫متابولیکی‬‫قارچ‬‫را‬‫بر‬‫هم‬‫می‬‫زند‬.‫خاصیت‬ ‫مهارکنندگی‬‫چند‬‫نقطه‬‫اثر‬‫مانع‬‫بروز‬‫مقاومت‬‫در‬‫قارچ‬‫عام‬‫ل‬ ‫بیماری‬‫به‬‫بردوفیکس‬‫می‬‫شود‬.
 18. 18. . ‫بردوفیکس‬‫کش‬‫آفت‬ ‫اکثر‬ ،‫ولک‬ ‫روغن‬ ‫با‬ ‫اختالط‬ ‫امکان‬‫و‬ ‫هاا‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬‫میکروالمنت‬.
 19. 19. . ‫بردوفیکس‬‫مط‬ ‫چسابندگی‬ ‫و‬ ‫ریاز‬ ‫خیلای‬ ‫بندی‬‫دانه‬ ‫با‬‫لاوب‬ ‫تماسا‬ ،‫تی‬ ‫حفاا‬ ‫اثار‬ ‫باا‬ ‫کش‬‫بااکتری‬ ‫و‬ ‫کش‬‫قارچ‬ ‫بهترین‬‫و‬ ‫ی‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫در‬ ‫معالج‬.
 20. 20. . ‫بردوفیکس‬‫برای‬‫پیشگیری‬‫و‬‫کنترل‬‫های‬‫بیماری‬‫قارچی‬ ‫و‬‫باکتریایی‬‫درختان‬‫میوه‬‫دار‬‫دانه‬‫و‬،‫دار‬‫هسته‬،‫انگور‬ ،‫مرکبات‬‫محصوالت‬،‫ای‬‫گلخانه‬،‫جات‬‫صیفی‬‫زمی‬‫سیب‬،‫نی‬ ‫درختان‬،‫گرمسیری‬،‫برنج‬،‫گندم‬،‫جو‬‫گیاهان‬‫صنعتی‬، ‫درختان‬‫غیرمثمر‬‫و‬...‫با‬‫نتایج‬‫بسیار‬‫عالی‬‫استفاده‬‫م‬‫شود‬‫ی‬.
 21. 21. . ‫بردوفیکس‬‫خطر‬‫سرما‬‫زدگی‬‫را‬‫کم‬‫کرده‬‫و‬‫برای‬‫زنبو‬‫ر‬ ‫عسل‬‫بی‬‫خطر‬‫است‬‫و‬‫تا‬‫حدودی‬‫دافع‬،‫حشرات‬،‫زنجرک‬ ‫موریانه‬‫و‬‫حلزون‬‫می‬‫باشد‬. ‫به‬‫دلیل‬‫باال‬‫بودن‬‫دوام‬‫و‬‫قوام‬‫بردوفیکس‬‫نسبت‬‫ب‬‫ه‬‫سایر‬ ‫سموم‬‫مسی‬‫همچون‬‫اکسی‬‫کلرور‬‫مس،قدرت‬‫قارچ‬‫کشی‬ ‫بردوفیکس‬‫بسیار‬‫باالتر‬‫است‬.
 22. 22. ‫ماست‬ ‫آرمان‬ ‫سالم‬ ‫ایرانی‬

×