หลักสูตร51สู่ห้องเรียน

Pitima Boonprasit
Pitima BoonprasitTeacher at Ponemueang School à Ponemueang School
การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดร . วรรณา ช่องดารากุล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ .
ประเมินตนเองก่อนการอบรม หลังก่อนการอบรม สิ่งเรียนรู้ ( Learned) สิ่งที่ต้องการรู้ ( Want to know) สิ่งที่รู้แล้ว ( Known)
What about the teacher’s role ? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวัดและประเมินผล จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ หลักการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเด็นเปรียบเทียบ หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ . ศ . 2544 2551 โครงสร้าง
วิสัยทัศน์ ,[object Object],[object Object],[object Object]
หลักการ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
จุดหมาย ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],สุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษา สพฐ .
Thinking Skills & Personal Capabilities การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี การคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ,[object Object],[object Object]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ,[object Object],[object Object],[object Object]
โครงสร้างเวลา ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวัดและประเมินผล และการจบหลักสูตร ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object]
สพท . ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
สถานศึกษา ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ครูนำไปจัดการเรียนการสอน ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ชุดเอกสารหลักสูตร ,[object Object],[object Object],[object Object]
สาระ / มาตรฐาน และตัวชี้วัดชั้นปี ( พื้นฐาน ) ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ มาตร ฐาน ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 รวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข / พล ศิลปะ การงานฯ ภาษาต่างประเทศ รวม 5 5 6 14 8 13 5 11 5 6 3 6 4 4 4 8 40 67 ระดับ ม . ต้น ระดับ ม . ปลาย ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 - 6 22 27 32 33 35 34 35 32 35 36 321 14 23 28 29 29 31 27 26 25 32 264 16 22 28 21 34 37 42 37 40 68 345 34 34 39 38 37 39 44 44 49 63 419 15 21 18 19 25 22 23 25 24 29 221 18 25 29 29 26 27 27 27 32 39 279 5 10 8 10 13 13 9 9 12 29 123 16 16 18 20 20 20 20 20 21 21 193 140 178 200 199 219 223 227 226 238 317 2165 สุ ที่ปรึกษา สพฐ .
[object Object]
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร ( ฉบับปรับปรุง ) ดร . วรรณา ศักดิ์สิน ช่องดารากุล สนก . สพฐ . วิสัยทัศน์ของหลักสูตร สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน - การสื่อสาร - การคิด - การใช้ทักษะกระบวนการ และทักษะการดำเนินชีวิต - การใช้เทคโนโลยี ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน   ส ๑ . ๑     รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ตัวชี้วัด ป . ๓ ๑ . อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย ๒ . สรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึง ปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดา ที่ตนนับถือตาม ที่กำหนด .
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Thinking Skills & Personal Capabilities Being Creative Managing Information Thinking, Problem Solving, Decision Making Working with Others Self-Management
ทดสอบ √  ?  x ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ทดสอบ √  ?  x ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
าตรฐานการเรียนรู้ ม การแสดงออกของผู้เรียน สาระเนื้อหา พัฒนาการผู้เรียน การคิด การปฏิบัติ สังคม สุนทรียะ ค่านิยม ลำดับความคิดรวบยอด  หลักการ
มาตรฐาน ส 1.1 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
หลักสูตร 51 แกนกลาง คุณภาพผู้เรียนที่ต้องการคืออะไร จะทำให้เกิดคุณภาพนั้นได้อย่างไร รู้ได้อย่างไรว่ามีคุณภาพนั้นแล้ว
กระบวนการเรียนรู้ พหุปัญญา BBL คิด สร้างความรู้ ปฏิบัติจริง บูรณาการ แก้ปัญหา เข้าสังคม ประสบการณ์จริง นิสัย จัดการตนเอง เรียนได้เอง วิจัย ห้องเรียนคุณภาพ สพฐ
ศึกษาเตรียมการ การคลี่มาตรฐาน UbD BwD GPAS Rubrics ประเมินสภาพจริง ทุกคนได้เรียน วิจัยชั้นเรียน BBL  KM .
ดำเนินการ ตรวจสอบวิสัยทัศน์กับคุณภาพ คลี่มาตรฐาน ระดับคุณภาพรายปี ทำคำอธิบายรายวิชา ผังและหน่วย ปรับเนื้อหารายปีตามตัวชี้วัด นำแต่ละหน่วยมาออกแบบเรียนรู้
[object Object],นำ มาตรฐาน
อ่านตามกำหนดรับรู้ข้อมูล นำเสนออธิบายได้ข้อมูลสำคัญ อ่านตามภาระงาน วิเคราะห์วิจารณ์เห็นประโยชน์ อ่านตามแผนของตน สรุปความคิดหลักได้ อ่านเพิ่มเติมอย่างยินดี นำข้อมูลไปใช้ในการเรียน ชื่นชมต่อการอ่าน นำไปใช้ในชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1 เส้นพัฒนา
มาตรฐาน หน่วย ตัวชี้วัด สอนจริง ผลจริง ผลที่คาดหวัง เนื้อหา ตรวจสอบ ระดับคุณภาพ ( ความรู้ ทักษะ ค่านิยม ) ม . 6 กิจกรรมสู่ผล แผน
เมตตา ทำงานผลจริงเป็นระบบ คิด ตัดสินใจเชิงระบบ สร้างสรรค์ จัดการข้อมูล สื่อสารดี ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนาสังคม ดีต่อทุกคนเท่ากัน ยุติธรรม ลดตัวตน รักษ์ไทย
[object Object],ความรู้ กระบวนการ คุณธรรม นำตัวชี้วัดรายปี เนื้อหาจัดรวม กำหนดระดับคุณภาพตามช่วง เขียนรวมเนื้อหา กิจกรรม ผล
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว .) ผู้เรียนเข้าใจว่า ครอบครัวมีสมาชิก ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความก้าวหน้า เป็นสุข ทำผังชี้ลักษณะสำคัญ เลือกครอบครัวก้าวหน้าเป็นสุข หาลักษณะร่วมของครอบครัว บอกองค์ประกอบของครอบครัว หาตัวอย่างครอบครัวหลายแบบ ผังใยแมงมุม แสดง บุคคล หน้าที่ ผล โยงสู่เจริญเป็นสุข รู้ได้อย่างไรว่าครอบครัวเป็นสุข เจริญก้าวหน้า
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว .) ผู้เรียนเข้าใจว่า ทำ ผัง รู้
Learning Intentions Topic/Thinking Thinking Actively Challenging Task Thinking Diagram Pair/Group Work Dialogue/Questioning Thinking about Thinking Reflecting Evaluating Applying Thinking Making connections Designing an Infusion Lesson
เลือกข้อมูล จัดข้อมูล เรียนรู้เอง มีคุณธรรม แก้ปัญหา ปฏิบัติ นำไปใช้ เพิ่มพูน กลืนเป็นตน คิด วิจารณ์ GPAS 1 2 3 4 5
รวบรวมข้อมูล ตีความหมาย วิจารณ์ สร้างสรรค์ ตัดสินใจ ปฏิบัติ แก้ปัญหา มีค่านิยม เรียนรู้เอง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ Mental Model เห็นเป็นภาพรวม ,[object Object],[object Object]
 
 
 
เลือกข้อมูล จัดข้อมูล เรียนรู้เอง มีคุณธรรม แก้ปัญหา ปฏิบัติ นำไปใช้ เพิ่มพูน กลืนเป็นตน คิด วิจารณ์ GPAS 1 2 3 4 5
ผลปลายทางสูงเข้าใจตรงกัน อิสระอย่างรับผิดชอบ ความเป็นมืออาชีพของครู การเรียนรู้เป็นของผู้เรียน เป็นเลิศแนวใหม่
1 sur 56

Recommandé

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ par
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑Rissa Byk
42.4K vues17 diapositives
หลักสูตรปรับปรุง 2553 par
หลักสูตรปรับปรุง 2553หลักสูตรปรับปรุง 2553
หลักสูตรปรับปรุง 2553weerawat pisurat
14.2K vues98 diapositives
หลักสูตรแกนกลาง par
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางsawitreesantawee
30.7K vues15 diapositives
มาตรฐานการเรียนรู้ par
มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้Bhayubhong
72.8K vues10 diapositives
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด) par
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)wasan
16.1K vues36 diapositives
หลักสูตรแกนกลาง 51 par
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51Suwanan Nonsrikham
4.4K vues47 diapositives

Contenu connexe

Tendances

สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51 par
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51Watcharapon Donpakdee
56.3K vues30 diapositives
การนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2551 par
การนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2551การนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2551
การนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2551ดอกหญ้า ธรรมดา
8.7K vues27 diapositives
แผน Stad par
แผน Stadแผน Stad
แผน Stadnangnut
3.8K vues70 diapositives
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน par
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานkruthai40
5.6K vues28 diapositives
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั... par
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...TupPee Zhouyongfang
27.7K vues5 diapositives
Ppt ดร.วิษณุ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ par
Ppt ดร.วิษณุ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯPpt ดร.วิษณุ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ
Ppt ดร.วิษณุ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯIct Krutao
7.3K vues55 diapositives

Tendances(20)

สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51 par Watcharapon Donpakdee
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51
แผน Stad par nangnut
แผน Stadแผน Stad
แผน Stad
nangnut3.8K vues
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน par kruthai40
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
kruthai405.6K vues
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั... par TupPee Zhouyongfang
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
TupPee Zhouyongfang27.7K vues
Ppt ดร.วิษณุ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ par Ict Krutao
Ppt ดร.วิษณุ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯPpt ดร.วิษณุ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ
Ppt ดร.วิษณุ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ
Ict Krutao7.3K vues
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 par คน ขี้เล่า
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
Best practice บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น par atunya2530
Best practice  บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่นBest practice  บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
Best practice บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
atunya25309.8K vues
วิสัยทัศน์ของหลักสูตร par nakkee
วิสัยทัศน์ของหลักสูตรวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
วิสัยทัศน์ของหลักสูตร
nakkee8.7K vues
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51 par krupornpana55
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
krupornpana55622 vues
Ppt (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ par QA Bpi
Ppt (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙Ppt (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
Ppt (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
QA Bpi46.2K vues
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6 par Napadon Yingyongsakul
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
41ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินรายมาตรฐาน par Pochchara Tiamwong
41ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินรายมาตรฐาน41ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินรายมาตรฐาน
41ตัวอย่าง เครื่องมือประเมินรายมาตรฐาน
Pochchara Tiamwong39.7K vues
แผน Stad par nangnut
แผน Stadแผน Stad
แผน Stad
nangnut9.3K vues
สรุปย่อวิชาการศึกษา par Puripat Piriyasatit
สรุปย่อวิชาการศึกษาสรุปย่อวิชาการศึกษา
สรุปย่อวิชาการศึกษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร par tanongsak
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
tanongsak3.7K vues
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1 par Bhayubhong
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1
Bhayubhong5.5K vues
๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก par phiphitthanawat
๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๐๖ การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
phiphitthanawat12.8K vues

Similaire à หลักสูตร51สู่ห้องเรียน

บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์ par
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์supanyasaengpet
7.2K vues14 diapositives
การวัดผลประเมินผล par
การวัดผลประเมินผลการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลwasan
1.6K vues31 diapositives
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล par
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวลงานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวลWichai Likitponrak
13.3K vues61 diapositives
งานนำเสนอ Sar par
งานนำเสนอ Sarงานนำเสนอ Sar
งานนำเสนอ Sarครูต่าย ลดาวัลย์
2.2K vues32 diapositives
งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต par
งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิตงานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต
งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิตWichai Likitponrak
9.4K vues67 diapositives
Slideshare par
SlideshareSlideshare
Slidesharepaewwaew
248 vues14 diapositives

Similaire à หลักสูตร51สู่ห้องเรียน(20)

บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์ par supanyasaengpet
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
supanyasaengpet7.2K vues
การวัดผลประเมินผล par wasan
การวัดผลประเมินผลการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
wasan1.6K vues
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล par Wichai Likitponrak
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวลงานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
Wichai Likitponrak13.3K vues
งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต par Wichai Likitponrak
งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิตงานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต
งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต
Wichai Likitponrak9.4K vues
Slideshare par paewwaew
SlideshareSlideshare
Slideshare
paewwaew248 vues
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol par Samapol Klongkhoi
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
Samapol Klongkhoi2.6K vues
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol par Samapol Klongkhoi
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
Samapol Klongkhoi2.6K vues
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ par aumkpru45
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
aumkpru456.7K vues
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ par Kobwit Piriyawat
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
Kobwit Piriyawat13.1K vues
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2551 par Panlop
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2551หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2551
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 2551
Panlop25.8K vues
R บทที่ 1 par khuwawa
R บทที่ 1R บทที่ 1
R บทที่ 1
khuwawa1.6K vues
การบริหารแบบมีส่วนร่วม par Aiphie Sonia Haji
การบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
Aiphie Sonia Haji2.2K vues
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง par Pochchara Tiamwong
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
Pochchara Tiamwong3.6K vues
หลักสูตรส่วนที่ ๑ par rampasri
หลักสูตรส่วนที่ ๑หลักสูตรส่วนที่ ๑
หลักสูตรส่วนที่ ๑
rampasri3.8K vues
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น par Lathika Phapchai
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
Lathika Phapchai50.3K vues

Plus de Pitima Boonprasit

Chapter 2 par
Chapter 2Chapter 2
Chapter 2Pitima Boonprasit
2.2K vues6 diapositives
Idiom#1 par
Idiom#1Idiom#1
Idiom#1Pitima Boonprasit
3K vues7 diapositives
It's a small world par
It's a small worldIt's a small world
It's a small worldPitima Boonprasit
347 vues2 diapositives
Proverb par
ProverbProverb
ProverbPitima Boonprasit
311 vues2 diapositives
Proverb par
ProverbProverb
ProverbPitima Boonprasit
314 vues2 diapositives
Fb 1 par
Fb 1Fb 1
Fb 1Pitima Boonprasit
310 vues6 diapositives

หลักสูตร51สู่ห้องเรียน