Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Cardigan le-van-sy-dang-dai- g5961 y vàng - balo153

214 vues

Publié le

Cardigans G5961Y Vàng

Giá bán: 490.000 ₫
Tồn kho: 5 sản phẩm
Thương hiệu:Korea
Mã sản phẩm:443746
Màu sản phẩm:
Chất liệu: sợi tổng hợp
Kích thước: 35cm (vai) - 37cm (ngực) - 65cm (dài) - 58cm (tay áo)

Publié dans : Mode de vie

Cardigan le-van-sy-dang-dai- g5961 y vàng - balo153

 1. 1. 7/23/201 5 Trang chủ (/) / Cardigans G5961Y Vàng Cardigans G5961 Y Vàng Giá bán: 490.000 c_I Tồn kho: 5 sản phẩm mtp://bal0153.VrìICardÍganS-g5961y-yell0N Cardigans G5961Y Vàng - BALO153 Ạ K..0 ENG l53 <”› t I /<f 1/11
 2. 2. 7/23/2015 Cardígarìs G5%1Y Vàrìg - BALO153 Thương hiệu: Korea Mã sản phẩm: 443746 Màu sản phẩm: Ũ Ũ Ũ Chất liệu: Sợi tổng hợp SỔ ngăn: Kích thước: 35cm (vai) - 37cm (ngực) - 65cm (dài) - 58cm (tay áo) Thể tích: Trọng lượng: 100g Ngăn đựng laptop: Thời gían bảo hành: Chọn số lượng Cardigans G5961Y Vàng 490,000 g 1 V Giới thiệu Sản phẩm Thông tin thương hiệu (O) Đánh giá http:/Ibal0153.vrì/Cardigans-g5961y-yellơN 2/1 1
 3. 3. 7/23/2015 httpJIbalo153.vr1IcardigarIs-g5961y-yellow Cardígarầ G5%1YVà`lg - BALO153 3/11
 4. 4. 7/23/2015 httpJIbalo153.vr1IcardigarIs-g5961y-yellow Cardígarầ G5%1YVà`lg - BALO153 4/11
 5. 5. 7/23/2015 Cardigarìs G5961YVàt1g - BALO153 http1IbaIo153.vrvcardigarIs-g5961y-yellow 5/11
 6. 6. 7I23I2015 Carcigarts G5961YVàI1g- BALO153 rnIpưlbal0153.vIvcaI'dIgal1s-g5%1y-yelltau 6l11
 7. 7. 7/23/2015 Cardigarìs G5961Y Vàrìg - BALO153 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM http:/Ibal0153.VrvcardÍgans-g5961y-yellow 7/11
 8. 8. Cardigarìs G5961Y Vàrìg - BALO153 7/23/2015 ap wy v ?Ì r ŕ 7 ia 7 N - ^ ì' X ` Ị( .Ir-,V TTV,`”:` r ' '” h( ŕ"~Ĩ`* } “- ẢI" sur Ố , ` Tả T I Í j`x .Ì _ T Ì ỹ V,zỒỆỊ,.ạ` Ị ' . I I Ề/ .T Ị Ầ "~ vấ” (lưcẵàllịrdigans-tyrỈ()ỊI7WĨ`//hÍÌẠề)v T (lcardigans-ty107W-black) CARDIGANS TY107W WHITE CARDIGANS TYT 07W BLACK (lcardigans-ty107w-White) 499.000 c_Ĩ (/Cardigans-ty107W-black) 499.000 Ế http:/Ibalo153.vrì/Cardigans-g5961y-yellow
 9. 9. 7I23l201 5 (lcardigans-ty107w-pink) CÀRDỈGANS TYT 07W PINK (/Cardigans-ty107w-pink) 499.000 (Ị SẢN PHẨM BẠN ÐÃ XEM http:/Ibalo153.vrì/Cardigans-g5961y-yellơw Cardigarìs G5961Y Vàrìg - BALO153 (/Cardigans-ty68w:TẠ/hite) CÀRDIGÀNS TY68W WHITE (lcardigans-ty68w-white) 499.000 (Ị 9/11
 10. 10. 7I23l201 5 (/Cardigans-nt1(JĨtầlk-black) CARDIGANS NT1 001 BLK ĐEN (lcardigans-nt1001blk-black) 420.000 Ị Cardigarìs G5961Y Vàrìg - BALO153 (lcardigans-g5519b-xanh) CARDIGANS G5519B XANH (lcardigans-g5519b-Xanh) 490.000 Q ẵi›iịiĨ:iLi :+¶:ề hả .Á I 4 Ểị% (lcardigans-g5519C-Charcoal) CARDIGANS G5519C CHARCOAL (lcardigans-g5519C-Charcoal) 490.000 g 0835.261.308 0933.242.285 AM 09:00 ~ PM 21 :OO KẾT NỐI VỞI CHÚNG TÔI 'Fi ~ĩƯ BALO153 | 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.Hồ Chí Mính | TEL: 0835.261.308 0933.242.285 | Business Registration http:/Ibalo153.vrì/Cardigans-g5961y-yellơw Number: 0313193984 10/11
 11. 11. 7/23/2015 Cardigans G5961Y Vàng - BALO153 COPYRIGHT CÒ 2015 BALO153 ALL RIGHTS RESERVED. Thiết kế website (http://thietkewebtdv.Com/thiet-ke-website.html) & dịch Vụ Seo (http://thietkewebtdv.C0m/dich-vu- Seo.html) by thietkeWebtdV.C0m (httpzllthietkewebtdv.coml) iìttp://bal0153.VrìICardÍganS-g5961y-yell0N 1 1/11

×