Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
วันหนึ่งในยุคไอที ในยุคไอทีน้ ีเป็ นยุคของ Social
Network ทำให้มีขอดีและข้อเสี ยในกำรใช้ Social
้
Network เช่น LINE Facebo...
มีเด็กกลุ่มหนึ่งนี้มีท้ งหมด 4 คน ทุกคนในกลุ่มนี้ต้ งใจเรี ยน
ั
ั
เด็กคนหนึ่ งในกลุ่มนี้ชื่อ อ้อยใจ เป็ นเด็กเรี ยบร้อย ใส...
วันหนึ่ งมีรุ่นพี่คนหนึ่ง ดำวฮอตของโรงเรี ยน ได้มำขอ ID อ้อย
ั
ใจรุ่ นพี่คนนี้ ชื่อ สมพงษ์ สมพงษ์กบอ้อยใจก็ได้คุยกันเละตกล...
เพื่อนทั้งหมดในกลุ่มของอ้อยใจ ก็เลยไม่คบกับอ้อยใจ ทำให้
อ้อยใจไม่มำเรี ยน อ้อยใจเสี ยใจมำก รุ่ นพี่เลยขออ้อยใจไปหำที่
่
บ้...
เช้ำวันต่อมำอ้อยใจตื่นขึ้น ก็ไม่เจอสมพงษ์ อ้อยใจตกใจและ
เสี ยใจมำก วันต่อมำพ่อและแม่ของอ้อยใจก็ได้กลับมำ
ต่ำงจังหวัดได้เห็...
แล้วอ้อยใจก็กลับไปเรี ยนอีกครั้ง แล้วอ้อยใจก็ได้ไปขอโทษ
เพื่อนๆ ที่ทำตัวไม่ดี เพื่อนๆก็ให้อภัยอ้อยใจ อ้อยใจก็กลับมำมี
็ั
ค...
่
เรื่ องนี้สอนให้รู้วำ ...
็
Social Network ถ้ำใช้ในทำงที่ดีกจะมีประโยชน์มำกมำย
็
แต่ถำใช้ในทำงที่ไม่ดีกจะเกิดโทษมำกมำย
้
สมำชิกในกลุ่ม
นำยทวีวฒน์
ั

ภักดี

เลขที่ 1 ชั้น ม.5/1

นำยพุฒิพงศ์

สุ วรรณหิตำธร เลขที่ 4 ชั้น ม.5/1

นำงสำวน้ ำเพชร

ขำ...
ไลน์รักไลน์ลวง
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ไลน์รักไลน์ลวง

360 vues

Publié le

Publié dans : Art & Photos
  • Soyez le premier à commenter

ไลน์รักไลน์ลวง

  1. 1. วันหนึ่งในยุคไอที ในยุคไอทีน้ ีเป็ นยุคของ Social Network ทำให้มีขอดีและข้อเสี ยในกำรใช้ Social ้ Network เช่น LINE Facebook instagram Whatapp Network Twitter Hi เป็ นต้น
  2. 2. มีเด็กกลุ่มหนึ่งนี้มีท้ งหมด 4 คน ทุกคนในกลุ่มนี้ต้ งใจเรี ยน ั ั เด็กคนหนึ่ งในกลุ่มนี้ชื่อ อ้อยใจ เป็ นเด็กเรี ยบร้อย ใส่ กระโปรง ยำว ใส่ แว่น อ้อยใจก็ได้หลวมตัวเข้ำไปในโซเชียลมีเดีย มีชื่อว่ำ line อ้อยใจเล่นไม่เป็ นหรอก แต่เพื่อนต่ำงกลุ่มสอน อ้อนใจ เล่น อ้อยใจก็เล่นมำตลอด
  3. 3. วันหนึ่ งมีรุ่นพี่คนหนึ่ง ดำวฮอตของโรงเรี ยน ได้มำขอ ID อ้อย ั ใจรุ่ นพี่คนนี้ ชื่อ สมพงษ์ สมพงษ์กบอ้อยใจก็ได้คุยกันเละตกลง ปลงใจคบหำกัน หลังจำกนั้นอ้อยใจได้พบกับสมพงษ์ อ้อยใจก้อ ใจแตก ใส่ กระโปรงสั้น แต่งตัวไม่เรี ยบร้อย ดัดฟั น เกรดตก ตั้งใจเรี ยนเหมือนเคย (ใส่ คอนแทคเลนส์แทนแว่น)
  4. 4. เพื่อนทั้งหมดในกลุ่มของอ้อยใจ ก็เลยไม่คบกับอ้อยใจ ทำให้ อ้อยใจไม่มำเรี ยน อ้อยใจเสี ยใจมำก รุ่ นพี่เลยขออ้อยใจไปหำที่ ่ บ้ำนเพื่อไปปลอบใจ อยูมำวันหนึ่งพ่อแม่ของอ้อยใจไป ต่ำงจังหวัด อ้อยใจจึงนัดพบสมพงษ์มำที่บำน อ้อยใจ สมพงษ์ ้ ขอให้ออยใจ featuring กัน ้
  5. 5. เช้ำวันต่อมำอ้อยใจตื่นขึ้น ก็ไม่เจอสมพงษ์ อ้อยใจตกใจและ เสี ยใจมำก วันต่อมำพ่อและแม่ของอ้อยใจก็ได้กลับมำ ต่ำงจังหวัดได้เห็นอ้อยใจซึ มเศร้ำมำก ก็เลยถำมอ้อยใจทีแรก อ้อยใจไม่กล้ำบอก ในที่สุดก็ยอมบอกพ่อและแม่ พ่อและแม่ อ้อยใจก้อปลอมใจอ้อยใจ จนอ้อยใจอำกำรดีข้ ึน
  6. 6. แล้วอ้อยใจก็กลับไปเรี ยนอีกครั้ง แล้วอ้อยใจก็ได้ไปขอโทษ เพื่อนๆ ที่ทำตัวไม่ดี เพื่อนๆก็ให้อภัยอ้อยใจ อ้อยใจก็กลับมำมี ็ั ควำมสุ ขอีกครั้ง แต่กยงเล่น Line เช่นเดิม แต่ใช้ในทำงที่ดี
  7. 7. ่ เรื่ องนี้สอนให้รู้วำ ... ็ Social Network ถ้ำใช้ในทำงที่ดีกจะมีประโยชน์มำกมำย ็ แต่ถำใช้ในทำงที่ไม่ดีกจะเกิดโทษมำกมำย ้
  8. 8. สมำชิกในกลุ่ม นำยทวีวฒน์ ั ภักดี เลขที่ 1 ชั้น ม.5/1 นำยพุฒิพงศ์ สุ วรรณหิตำธร เลขที่ 4 ชั้น ม.5/1 นำงสำวน้ ำเพชร ขำวงษ์ เลขที่ 10 ชั้น ม.5/1 นำยภำวิท จำเรื อง เลขที่ 17 ชั้น ม.5/1 นำยกฤษณะ ภักดีวเิ ศษ เลขที่ 23 ชั้น ม.5/1 นำงสำวนิรชำ บุญยะรัตน์ เลขที่ 28 ชั้น ม.5/1 ครู ที่ปรึ กษำ อำจำรย์ศิริรัตน์ ปำนสุ วรรณ โรงเรี ยนตรำดสรรเสริ ญวิทยำคม

×