þðþ¸Çþßþîþ‘ þ•þŽþ˜û-Çþã þŽþÐþèûèþ© ûÔûéþèþçþŽþ
                 þðþ¸Çþßþîþ‘ þ•þŽþ˜û-Çþã þŽþÐþèûèþ© ûÔû...
page 2 / 4
page 3 / 4
page 4 / 4
ئىنساننىڭ دىنغا مۇھتاج بولۇشى
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ئىنساننىڭ دىنغا مۇھتاج بولۇشى

374 vues

Publié le

Publié dans : Formation, Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

ئىنساننىڭ دىنغا مۇھتاج بولۇشى

 1. 1. þðþ¸Çþßþîþ‘ þ•þŽþ˜û-Çþã þŽþÐþèûèþ© ûÔûéþèþçþŽþ þðþ¸Çþßþîþ‘ þ•þŽþ˜û-Çþã þŽþÐþèûèþ© ûÔûéþèþçþŽþ´þèûéþ‹ þüþèÇþçþŽþ× þæÈû}Èþ‹ þ¶ûéþàûéþ³ ÕþÜûYûéþ—þ®Õþ— þðþèûéþ—þŽþóþŽû¬ þ®Õþàþ¸ûéþÜû×þªû û×þªþãþüûéþ× ÕþóþŽûY Õþôû-ûèþªÕþã .þæÇþ´þßþîþ‘ þŽþÏþüþßþ Õû”þ®Õþàþ˜Õþôûèþ®Èþ®Èþ¯ þÕþ•þªþçþŽþ×þ®Õû¬ þŽþØþ·þŽþ‘ þðþÜûéþ˜þ¸Çþãþ®Çþ— ûÔûéþ þðþèþØûéþàþçþŽþÐûèþªþàûéþ× þæÇþèþäÕþã þðþèû¬þüþßþŽþ‹ ûÔûéþèûéþäûéþç þâÕþ©þŽþ ûÔûéþèþäûéþç þ–ÕþÛþ®Õû¬ Õû•ûéþ˜ÕûYþèÕþã-þ•þªþóþŽûX ûÔûéþèûèþ°Æþ‹ ûØþŒ.Çþªûéþßþîþ‘ þ•þŽþ˜û¬ ûØþ‘ þŽþçþŽþã.þ®ÇþªþŸþŽþ˜û-Çþã þŽþØþ¸ûéþèûéþàþ×þŽþ³ þæûèþ©þ®Õþàûéþ³þ®Õþç þåþŽþÐûèþ©þ®ûéþ‘ þÕþíþ-þîþó Õû”þ®ûéþàþàûèþªþèÕþ‘ ûÔûéþèÇþ‹ ÕË þðþÐûéþàþàûèþ© þåþŽþÐûèþ©þ®ûéþ‘ ûWûèþ®þóþŽþ‹ þðþèþØûéþàþ³þŽþäþàûéþ× þ¶ûéþàûéþ× Õþäû ûÔûéþèûéþäûéþç Õû•ûèþ°Æþ‹ ûØþ‹ þŽþØû|þŽþÐþßþîþ‘ þÖûéþßþ-þŽþôûéþ˜þ¨ûéþ‹ Õþªûéþ¸û þðþÛþŽþó û×þªþãþüûéþ¸þ§þŽþó þðþèÇþŒ þÖûéþàþçþŽþôûèþ¯ þðþÛþŽþó ûØþäþØûéþàûèþªþó þÞûéþØÕþ‹ þïþ®ûéþàþàûèþ°Õþ’Çþªûéþèþàûéþ‘ þæÕþàûéþ‘ þ–Õþôûéþàûéþ‘þŽþ× þŽþäþÐÇ ûÔûéþçþ®Õþàûéû}þàÕþ‹ þ–ÕþØÕûX þïþ®ûéþàþàûèþ°Õþ‘ ÕËÇþªûéþèþàûéþ‘ þÖûéþ þïþ®ûéþ´Õþ‹ ûÔûéþèÕþôûéþäþôÕþ— ûØþèþ’ûéþ‹ þðþ¨þôÕþ· þáþüþ´ûéþŒ).Çþªûéþèþà Õû•"Õþôþôûèþ®ûéþãþªÕ . ûÓþ•þ-þŽþ× Õû” þ• 383þ• 2 "þðû}ÇþØû|þŽþ‹ ûÔûéþèþçþŽþÛþŽþã þ–ûéþ¨Õ þÖûéþßþ-þüûéþ× ûWûéþàÕþŸ ÕË þåþŽû|þ®ûéþ´Õþ— þÚûéþàûéû}þçþŽþ× ûÔûéþçþ®ÕþàûY þæûèþªûéþ¸ûéþßþîþ‘ ûÔûéþçþ®Õþ®Õþóþ®ûèþ°Õþç ÕË þðþäûéþØûéþ‹ þ®ûéþÜûéûX þ þæÕþªÕþ‘ þ-þüÇþŒÇþªþóþŽþäþßþüûéþ× þ¶ûéþ‹ û{ûéû¬ þ°ûéþ´þèûèþ© þ•þ®þÏþîþ— þ®Õþàþ˜ÕþŒ þïþ®þ´þèÕû”þ®ûéþÛ ûWûéûÖûéþ³ þŽþÏþ-þüþßþîþó ûØþ‘ þ²ûéþ¨Õþ· þ®ûéþ’ÇþªþôÕþäþàÕþ®ûéþ‘ ûV þðþÜþèÕþãþ°ÕþŸ þ•þ®þÏþîþ— Õþªþäûéû-ÇþªþóþŽþäþßþ•þ®ÇþªþçþŽþ× ûØþäþ¨ûéþ— þðþèþØûéþßþ°Çþ´þ´ÇþŒ þåþŽþÐûèþªþôÆþ³ þ°ûéþ‘" :û×þªþôÕþ© þÕþ•þªþèÇþä"þèÕþèÕþ- þ–þ´ûéþçþ®Õþ‹" û×þªþóþŽþäþ þ–ÕþŽþçþŽþ³ ÕË þæÕûX þâûéþàûéþ‹ þ®ÇþÜþÜÕûYÕþ— þðþàþØÕþ‹ ÕþªþäÕû-þèûéþÜþäÇþã ûØþ‹ þðþÜþàÕþ’þ´ÕþäÕþ‹ þæûéþÜþäÇþã þðþ¸ûéþ˜ûéþÛ ûWûéþèûéþàþßþŽþ· ûÔûéþèþèûèþ© þÙþ•þ® þ®ûéþÜûéûX þÚûéþ˜þ´ûéþßþŽþóþ®ûéþ—þŽþã þåþŽþØþ—þŽËþŽþ˜þ´ûéþ× þŽþÏþ-þüþßþî þïþ®þ´Õþ‹ ûÔûéþç"þ¯þ•þ®Õþ© þüþàÇþªþ‘þŽþ‹" ".û×þªûéþßþŽþ× Õþªûéþ˜ûéûYÈþ³ þ•þŽûYþ´ûéþ ûÔûéþèþ´ûéþôûèþ©þªûéþ‹ þæûèþ©: û×þªþôÕþ© þÙþ•þªþèÇþã "þïþªþ ÕË þªûèþ®ÕþÓ þªÕþä page 1 / 4
 2. 2. page 2 / 4
 3. 3. page 3 / 4
 4. 4. page 4 / 4

×