Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg

856 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg

  1. 1. Проект:„РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ЦЕЛ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА МОБИЛНОСТ, УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ И ТРАНСФЕРА НА КОМПЕТЕНЦИИ В ИЗТОЧНА, ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (NOBOMA)“В рамките на финансирания по програма Леонардо да Винчи проект „СТПК - Система затрансфер на професионална квалификация” бива разработена методология, която осигурява„общ език за описание на компетенциите и тяхното придобиване, както и на начините засъотнасяне на тези компетенции към придобитите посредством програми за обучение нанационално равнище знания”.Проектът NoBoMa цели трансфера на модела на СТПК (Система за трансфер на професионалнаквалификация) в професионалната сфера на „грижата за възрастни хора”. Този модел еразработен в резултат на изпълнението на предходния проект, финансиран в рамките напрограмата Леонардо да Винчи (www.VocationalQualification.net). Моделът ще бъде използванза разработване на матрица и профили на компетенциите за споменатата професионалнасфера, като по този начин той цели да подобри прозрачността, сравнимостта и разпознаванетона професионалните компетенции и квалификации на всеки етап от развитието им. Също така,проектът NoBoMa е насочен към по-нататъшното развитие на матрицата, така че тя да включвабъдещите нужди от професионални компетенции.Постигането на по-голяма прозрачност на квалификациите/компетенциите е основенкомпонент от усилията насочени към адаптирането на образователните системи в ЕС къмнуждите на „обществото на знанието”, както и към необходимостта от създаване на по-всеобхватна заетост на трудовия пазар на Европа. В професионалната сфера „грижа завъзрастни хора” модусът за „трансгранична сравнимост” подобрява прозрачността иразпознаваемостта на все още липсващите умения и квалификации в Австрия, Румъния,Унгария, България, Словения и други страни в рамките на ЕС.Следва да бъде изготвен първи работен вариант на матрицата на компетенциите на базата навторични анализи, качествени и количествени интервюта насочени към идентифицирането напрофесионалните компетенции във всяка една страна-партньор. След изготвянето на анализ насъществуващата ситуация, следва да бъдат идентифицирани нуждите от професионалниумения в рамките на разглежданата сфера, както и да бъде разработена „Международнаматрица на бъдещите компетенции за успех”. Тази „матрица на бъдещия успех” следва даидентифицира уменията и компетенциите, които болногледачите следва да притежават за даотговорят на бъдещите предизвикателства на Европейския пазар на труда.Петте документа, разработени в рамките на проекта NoBoMa (Матрица на компетенциите,профили на компетенциите, матрица на бъдещите компетенции за успех, инструмент засамооценка и база данни) спомагат за подобряване на прозрачността и разпознаваемостта науменията и квалификациите в професионалната сфера „грижа за възрастни хора”; теподобряват мобилността на обучаващите се и на служителите, както и възможностите закариерно развитие на болногледачите на възрастни хора. Също така, те спомагат заповишаване на ефикасността, иновативността и качеството на ученето през целия живот.Проектът има принос и към процеса на ECVET и благоприятства прилагането на Европейскатаквалификационна рамка.Началната дата на проекта е октомври 2011 г., а продължителността му е две години – досептември 2013 г.
  2. 2. Проектът се изпълнява от 7 партньора – институции от сферата на научните изследвания иобразованието от следните страни:Австрия – водещ партньорWISDOM -WienerInstitutfürsozialwissenschaftlicheDokumentationundMethodik; www. wisdom.at.Основни партньори:Австрия - 3s researchlaboratory – Forschungsverein.Австрия - VINZENTINUM - SchulefürallgemeineGesundheits-undKrankenpflegeamKrankenhausderBarmherzigenSchwesternBetriebsgesellschaftm.b.H.;www.vinzentinum-linz.atБългария – Клуб „Икономика 2000”; www.club2000.org.Унгария - PecsEgyhazmegyeiKatolikusCaritasAlapitvany (CaritasPécs); www.pecsi-caritas.hu .Румъния - OBSERVATORY for LLL Development – ODIP; www.odip.ro.Словения – UniversityofLjubljana; www.uni-lj.si.Асоциирани партньори:Австрия - BMASK - BundesministeriumfürArbeit, SozialesundKonsumentenschutz; www.bmask.gv.at.Австрия - GewerkschaftderPrivatangestellten - Druck, Journalismus, Papier ; www.gpa-djp.at.България – Българска асоциация на социалните работници – БАСР; www.basw-bg.com.Румъния - ASOCIATIA NATIONALA A UNIVERSITATILOR POPULARE - ANUP-INTERNATIONAL ;www.updalles.ro.Словения - MinistryofLabour, Family and SocialAffairs (Министерство на труда, семейството исоциалните работи); www.mddsz.gov.si.

×