Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Oc lekts 13
Oc lekts 13
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Stress \стресс\

 1. 1. Ñò ð å ññ
 2. 2. Ñò ð å ññè é í 2 ò º ð º ë : à ó ò îñò ð å ññ, ä è ñò ð å ññ
 3. 3. Àñó ó ä ë ûã ø è é ä â ý ð ë ý õ à ð ã à ç à ìó ó ä : ò à íû îð îë ö îîò îé á îë îí îð îë ö îîã ¿ é ø è é ä â ý ð ë ý õ ã ýæ 2 õ ó â à àæ á îë íî.
 4. 4. Áè ä ÿ à ã à à ä ñò ð å ññò º ð ò ä º ã â ý ? • Áó ñä à à ñ á ó ð ó ó õ à é õ , ê ¿ íç è é í ñó ð ã à à ë üä “Ó õ à à íò õ ¿ í º º ð º º ñº º á ó ð ó ó õ à é ä à ã á îë ó õ à à í ìó ó ò º ð º º ë á ó ñä à à ñ á ó ð ó ó õ à é ä à ã ” ã ýæ á è ÷æ ý ý . • “Á¿ õ ç ¿ é ë á îë îõ ã ¿ é á à é ã à à ó ÷ è ð á è á ó õ è ìä àæ á à é íà , ¿ ¿ íý ýñ à ðà é º º ð á à é õ á à é ñà í. . . ” • Áó ñä ûã º º ð ÷ ë º õ ã ýæ îð îë ä îõ , • Á¿ õ ç ¿ é ë è é ã ò º ã ñ á îë ã îõ ã ýæ õ ¿ ñý õ , • “Áè à ç ã ¿ é õ ¿ í. . . ” • “Õ ý í ÷ íà ä à ä ò ó ñà ë æ ä ý ìæ è õ ã ¿ é á à é íà . . . ” • “Áó ñä à ä ò à à ë à ã ä à õ ¿ ¿ ä íý ýñ á è þ ó ÷ õ è é õ ý ýñ á ó ö à õ ã ¿ é . . . ”
 5. 5. Ñò ð å ññò º ð ò º õ ã ¿ é í ò ó ë ä ò à þ ó õ è é õ â ý ? 1 .Áó ñäыг ò ¿ ð ý ìã è é ë ý õ ý ýñ ç à é ë ñõ è é õ 2 .Èíý ýæ á à é õ
 6. 6. Ñý ò ã ý ë è é í õ ÿ ìð à ë ûí ò à ë à à ð õ ò à ø à à îé ë ã îë ò : • ñò ð å ññ è ë ý ð ÷ á à é ã à à ã ìý ä ý õ ý ä õ ÿ ë á à ð • ñò ð å ññ íü ÿ ìà ð íý ã ý í õ îð ó ð ø è ã ã ¿ é , ò ¿ ð ç ó ó ðûí ¿ é ë ÿ â ö • ñó ë ä îð îé õ ¿ ì¿ ¿ ñ ñò ð å ññò è ë ¿ ¿ º ð ò ä º ã • ñò ð å ññý ýñ ó ðüä ÷ è ë à í ñý ð ã è é ë ý õ íü á îë îìæ ã ¿ é ç ¿ é ë • ñò ð å ññ á è é á îë æ á ó é ã ìý ä ý ð ä ý ã • á ¿ õ õ ¿ í ñò ð å ññò à ä è ë ò º ñò ý é õ à ð è ó ¿ é ë ä ý ë õ è é ä ý ã
 7. 7. Ò à íä ä à ð à à õ ü ñý ò ã ý ö ô è ç è îë îã è é í ø è íæ ò ý é º º ð ÷ ë º ë ò ¿ ¿ ä àæ è ã ë à ã ä â à ë ñò ð å ññò ý é á îë ñîí á à é õ ìà ã à ä ë à ë á è é :
 8. 8. • íîé ð ã ¿ é ä ý õ • ó ó ðë à õ , á ó õ è ìä à õ • à é ä à ñ ò ¿ ã ø ¿ ¿ ðò ý é á îë îõ • ö î÷ è õ • º º ðè é í õ ÿ íà ë ò ñó ë ðà õ • è ë ¿ ¿ õ º ë ðº ìò ã è é á îë îõ • ã à ðûí à ë ã à õ º ë ðº õ • ã à ð, õ º ë õ ¿ é ò ä à à õ , ä à à ðà õ ìý ä ðý ìæ ò º ðº õ • õ ¿ é ò ý í õ º ë ñ ö ó ò ã à õ • ä îò îð ý â ã ¿ é ö ý õ • õ îîë íû ä ó ðø è ë è õ ý â ÷ ë ý í á ó ó ðà õ , ç à ðè ì ò îõ è îë ä îë ä è õ ñý õ • à íõ à à ðà ë ñà ðíè õ • à ð÷ à à ã ¿ é á à é ä ë ûí ìý ä ð ý ìæ ¿ ¿ ñý õ
 9. 9. Ñò ð å ññè é ã à ìüä ð à ë à õ ó é , ò ¿ ¿ íè é õ ý â ç à ã â à ð , á ¿ ò ý ë ã ¿ é ¿ é ë àæ è ë ë à ã à à , á ó ñä ûí ç ó ð ø è ë , ò à à ã ¿ é íº õ ö º ë ã ý õ ìý ò îë îí ç ¿ é ë ñ ¿ ¿ ñã ý ä ý ã . Ýä ã ý ý ð è é ã îá úå ê ò è â , ñó á úå ê ò è â õ ¿ ÷ è í ç ¿ é ë ã ýæ à íã è ë æ á îë íî.
 10. 10. Ñòðåññ ¿¿ñãýõ àìüäðàëûí ¿éë ÿâäàë, íºõöºë Ò¿¿íèé íºëººëºë, îíîîãîîð Ýõíýð, íºõðèéí ¿õýë 100 Ãýð á¿ë ñàëàëò 73 Ýõíýð íºõºð òóñäàà àìüäðàõ 65 Øîðîíä õîðèãäîõ 63 Ãýð á¿ëèéí õýí íýãíèé ¿õýë 63 Ãýìòýë áà ºâчèí 53 Ãýðëýëò 50 Àæëààñ õàëàãäàõ 47 Ýõíýð íºõºðòýéãýý îéëãîëöîõ 45 Òýòãýâýðò ãàðàõ 45 Îéð äîòíû õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíä ìóóäàõ 44 Ýìýãòýé õ¿í æèðýìñýí áîëîõ 40 Áýëãèéí õàðüöàà çºðчèëòýé áàéõ 39 Àì á¿ëèéí òîî íýìýãäýõ 39 Àëáàí ãàçàðò öîìõîòãîë ÿâàãäàõ 39
 11. 11. Ýäèéí çàñãèéí áàéäàë äîðîéòîõ 38 Äîòíû íàéç íºõäèéí ¿õýë 37 Ìýðãýæëèéí чиг áàðèìæàà ººðчëºãäºõ 36 Ýõíýð íºõðèéí õàðèëöàà çºðчèëòýé áàéõ 35 ¯ë õºäëºõ õºðºí㺺 áàðüöààëàõ 31 Çýýë òºëºõ õóãàöàà äºõºõ 30 Àëáàí òóøààë áóóðàõ 29 Õ¿¿ ýñâýë îõèí òàíü ãýðýý îðõèæ ÿâàõ 29 Ñàäàí òºðëèéí õ¿íäðýëòýé àñóóäàë 29 Õóâèéí ãîö àìæèëò 28 Ýõíýð íºõºð àæèëã¿é áîëîõ 26 Ñóðãóóëüä ýëñýí îðîõ, òºãñºõ 26 Àìüäðàëûí íºõöºë áàéäàë ººðчëºãäºõ 25 Õóâèéí äàäàë çóðøëààñ òàòãàëçàõàä õ¿ðýõ 24 Óäèðäëàãàòàé òààðàìæã¿é áàéõ 23 Àæëûí íºõöºë, öàã ººðчëºãäºõ 20 Îðøèí ñóóõ ãàçà𠺺ðчëºãäºõ 20
 12. 12. Ñóðãóóëü øèëæèõ 20 ªäðèéí õýìíýë àëäàãäàõ 19 Èòãýë ¿íýìøèë àëäðàõ 19 Íèéãìèéí èäýâõè áóóðàõ 18 Ýä õºðºí㺺 áàðüöààëàõ 17 Íîéðã¿éäýõ 16 Àì á¿ëèéí òîî ººðчëºãäºõ 15 Õîîëëîõ äàäàë çóðøèë ººðчëºãäºõ 15 Àæèëã¿é áàéõ 13 Áàÿð ¸ñëîë 12 Õóóëü ýðõ ç¿éí õýì õýìæýý çºð÷èãäºõ 11
 13. 13. Æè ÷ : ñò ð å ññ ¿ ¿ ñã ýæ á ó é õ ¿ ÷ è í ç ¿ é ë ñ ò à íû ý ð ¿ ¿ ë ìý íä ý ä õ ý ð õ ý í íº ë º º ë æ á à é ã à à ã ò îîö îõ ûí ò ó ë ä ñ¿ ¿ ë è é í õ ý ä ý í æ è ë ä º º ð è é í à ìüä ð à ë ä ò îõ è îë ä ñîí ¿ é ë ÿ â ä ë ûã å ð º íõ è é ä íü à â ÷ ¿ ç ý í, õ à ð ã à ë ç à õ îíîîíû íè é ë á ý ð è é ã ã à ð ã à íà . Ìà ã à ä ã ¿ é , ä ý ý ð õ ¿ ç ¿ ¿ ë ý ë ò ý íä õ à ìð à ã ä à à ã ¿ é º º ð íº õ ö º ë á à é ä à ë ñà íà à íä ò à íü îðæ á îë îõ þ ì. Ò ý ã â ý ë ¿ ¿ íè é ã ò ó õ à é í íº õ ö º ë á à é ä à ë ò à é îé ð îë ö îî ¿ ç ¿ ¿ ë ý ë ò è é í îíîîã îîð õ à ð ã à ë ç ó ó ë à í ¿ íý ë íý . ¯ ð ä ¿ í: 1 5 0 îíîî íü ÿ ìà ð íý ã ý í º â ÷ è í ¿ ¿ ñý õ ìà ã à ä ë à ë 5 0 õ ó â ü á à é ã à à ã , õ à ð è í 3 0 0 îíîî íü 9 0 õ ó â ü õ ¿ ð ò ý ë õ ìà ã à ä ë à ë ò à é á à é ã à à ã è ë ò ã ý ä ý ã .
 14. 14. Ñý ò ã ý ö è é í ç à â ñðûí ý ìã ý ã : Ñò ð å ññ, íå â ð îç , à ïà ò è ÿ , ä å ïð å ññ, ô ð ó ñò ð à ö è ÿ ç ý ð ý ã .
 15. 15. Áè å õ ¿ íè é îíö ë îã è é í õ ó â üä ÿ ìà ð ç à í à ð à íø è íò à é õ ¿ í ñò ð å ññò è ë ¿ ¿ º ð ò º õ â ý ? • Ìå ë à íõ îë è ê • Ô ë å ã ìà ò è ê • Ñà íã â è íè ê • Õ îë å ð è ê
 16. 16. ß ìà ð àæ è ë ìý ð ã ýæ ë è é í õ ¿ í ñò ð å ññò è ë ¿ ¿ º ð ò ºæ á îë îõ â ý ? • Õ ¿ ÷ íè é á à é ã ó ó ë ë à ã ûíõ à í á ó þ ó ö à ã ä à à , ïð îê ó ðîð ã . ì. • Ýìíý ë ã è é í á à é ã ó ó ë ë à ã à ä àæ è ë ë à ä à ã õ ¿ ì¿ ¿ ñ á ó þ ó ÿ ë à íã ó ÿ à ý ê ñò ðè ìà ë ü íº õ ö º ë ä , ò ó õ à é ë á à ë ã ý ìò ý ë , ñîã îã , ñý ò ã ý ö è é í ý ìã ý ã ò ý é º â ÷ ò º íò ý é , ø ¿ ¿ õ ý ìíý ë ý ã , ò ¿ ðã ý í ò ó ñë à ìæ ã . ì. • Íè é ã ìè é í ý ìç ý ã ä à â õ ðà ã ûí õ ¿ ì¿ ¿ ñò ¿ é ë ÷ è ë ã ý ý ¿ ç ¿ ¿ ë ä ý ã á à é ã ó ó ë ë à ã à , ò ó õ à é ë á à ë õ îðîî ç à õ è ðã à à íû ä ó íä ò º â ø è íè é àæ è ë ò íó ó ä . • Åð ä è é í á ó ñ íº õ ö º ë ä àæ è ë ë à ä à ã õ ¿ ì¿ ¿ ñ, ò ó õ à é ë á à ë ø º íè é í ý ý ë æ , ø ó ó ã è à íò à é íº õ ö º ë ä , ¿ é ë ä â ý ð , ìà ø è í ò îíîã ò º õ º º ðº ìæ ä ý ý ð àæ è ë ë à ä à ã õ ¿ ì¿ ¿ ñ ã . ì.
 17. 17. Ñò ð å ññý ýñ õ ý ð õ ý í ó ðüä ÷ è ë à í ñý ð ã è é ë ý õ â ý ? • Áó ñà ä ò à é õ à ð è ë ö à õ õ à ðè ë ö à à íä à íõ à à ðà õ , ò ó õ à é ë á à ë ç º ð÷ è ë ìà ðã à à í íü à ñó ó ä ë ûã ø è é ä â ý ð ë ý õ ã ¿ é , “ÿ ë à ã ÷ , ÿ ë à ã ä à ã ÷ ” ã ýæ ¿ ã ¿ é ó ÷ è ð ò à ç à à â à ë ÿ ë à õ ã ýæ õ è ÷ ý ý õ õ ý ðý ã ã ¿ é , á ó ó ë ò õ è é õ , á ó ñä ûã ñîíñîõ , º º ðè é ã º º ç º â îé ë ã ó ó ë à õ à ìà à ð á îë îí á è ÷ ã ý ý ð, îé ë ã îæ ó íø è õ á ó þ ó 4 s kill-ä ñó ð à ë ö à õ . • Áè å á ÿ ë ä ðà à ý ð ¿ ¿ ë æ ¿ ¿ ë ý õ . • Ìå ä è ò à ö è é í ä à ñã à ë õ è é õ , ò ó õ à é ë á à ë á îä îë ñà íà à ã à à á è å ý ð ò ¿ ã ý ý õ , º º ð è é ã ý ý ä à ñã à ë æ ó ó ë à õ õ ý ä õ ý ä ý í à ðã à á à ðè ë ûã õ ý ðý ã ë ýæ , à ë ü ò îõ è ð÷ á ó é ã ñîíã îí ý õ ë ý ý ä 2 ä îë îî õ îíîã è é í ò ó ðø , ä à ðà à íü ò îã ò ìîë õ è ÷ ý ý ë ë ý õ . • Äà ñã à ë ñó ðã ó ó ë è ë ò ûí õ ¿ ñý í õ ¿ ë ý ýñý í ¿ ð ä ¿ í ò à íû õ ó â üä ÷ ó õ à ë á è ø , õ à ðè í õ è é æ á ó é ÿ â ö à ä à ÷ õ îë á îã ä îë º ã º õ .
 18. 18. Ñò ð å ññè é ã õ ý ð õ ý í ä à â à í ò ó ó ë à õ â ý ? • ªº ð è é í à íõ à à ð à ë , ý ð ÷ õ ¿ ÷ ý ý à ñó ó ä ë ûã ø è é ä â ý ð ë ý õ á îë îí º º ð è é ã ý ý ç îõ è ö ó ó ë à õ ã ýñý í 2 ÷ è ã ë ý ë ý ý ð õ ó â à à ð è ë à õ . • Ñò ðå ññ íü ó íò àæ à ìà ðсанà à ð á à ã à ñà õ ã ¿ é . • Áîã è íî õ ó ã à ö à à íû õ ó ð ö ÿ â ö ò à é ñò ð å ññè é í ¿ å ä ò à é â à í õ º ä º ë ã º º í õ è é õ , ò ó õ à é ë á à ë ÿ à ð à ë ã ¿ é à ë õ à õ , à ÿ ò à é ò à à ò à é íº õ ö º ë ä õ îîë ë îõ , ø è íã ý í ç ¿ é ë ó ó õ ã . ì.
 19. 19. Íîé ð ã ¿ é ä ë è é ã õ ý ð õ ý í ç îõ è ö ó ó ë à õ â ý ?  Íîé ð õ ¿ ð ý õ ã ¿ é á à é íà ã ýñý í á îä ë îîñ ç à é ë ñõ è é õ , ¿ ¿ íä à ÷ õ îë á îã ä îë º ã º õ ã ¿ é á à é õ .  Õ à ðà íõ ó é îð÷ è íä ó íò à õ .  Àã à à ð îðó ó ë à õ .  Ó ñà íä îðîõ .  Ó íò à õ ûí º ìíº à ã à à ðò à ë õ à õ .  Îðîé í ö à ã à à ð á è å è é í õ ¿ ÷ íè é á îë îí îþ ó íû õ ý ò à ÷ à à ë ë à à ñ ç à é ë ñõ è é õ .  Õ îîë íû ä à ðà à 2 0 -3 0 ìè íó ò à ìð à õ .  Íý ã õ ý â è é í ç ¿ é ë õ è é õ , ò ó õ à é ë á à ë õ ¿ ¿ ðíýñý í, ñý ò ã ý ë è é í õ º ä ë º ë á à ã à ò à é º ã ¿ ¿ ë ë ý ã , íîì ç îõ è îë ó íø è õ , íà ìó ó õ à í õ º ãæ è ì ñîíñîõ .  Íîé ð ã ¿ é ä ñý íý ýñ ìà ðã à à ø è é í àæ è ë ä ñº ðº ã íº ë º º ë íº ã ý ä ý ã á îä ë îîñ ç à é ë ñõ è é õ .
 20. 20. Ñò ðå ññè é ã õ ý ð õ ý í á à ã à ñã à õ , à ð è ë ã à õ â ý ? • ªä º ð á ¿ ð ñà é õ à í ä ó ðñà ìæ ¿ ë ä ý ý õ ý ý ð º íã º ð ¿ ¿ ë ý õ . • Èíý ýæ á à é õ . • ªº ð è é ã º º ó ð à ìø ó ó ë æ ¿ íý ë æ á à é õ , ò ó õ à é ë á à ë º º ð ò º º ò ó ñã à é ë à í á ý ë ý ã á ý ë ò ã ýæ á ý ë ý ã ë ý õ . • Ýìý ã ò ý é õ ¿ ì¿ ¿ ñè é í õ ó â üä ä ý ë ã ¿ ¿ ð ò î÷ è õ á ó þ ó “ø îïïè íã ” õ è é õ . • Óð ë à ã ñî¸ ë ûí ã à ç à ð , ò ó õ à é ë á à ë ó ð à í ç ó ð ã è é í ã à ë à ð å é , ìó ç å é , ¿ ç ýñã ý ë ý í, íîìûí ñà í, íîìûí ä ý ë ã ¿ ¿ ð , á ý ë ý ã ä ó ðñã à ë ûí ç ¿ é ë ñ, ö ý ö ã è é í ä ý ë ã ¿ ¿ ð ò î÷ è õ , ç ó ð à ã ç ó ðà õ , ç ó ð à ã à â à õ ã . ì. á ó þ ó “à ðò ò å ð à ïè ”.
 21. 21. • Ó ñà íä îðîõ , ã îë ûí ý ðý ã ò î÷ è æ ó ñíû ÷ è ìý ý , ä à â à ë ã à à ã ñîíñîõ , ó ñà íä ñý ë ý õ , íà ðë à õ ã . ì. “à ê â à ò å ðà ïè ”. • Õ à ìã è é í ä îò íû õ ¿ ì¿ ¿ ñò ý ý “õ à é ðò à é ” ã ýæ õ ý ë ý õ . • Äîë îî õ îíîã è é í 1 º ä º ð á ó þ ó õ à ã à ñ ñà é í º ä ð è é ã º º ðè é í ä ó ðò à é ç ¿ é ë è é ã õ è é æ º íã º ð¿ ¿ ë ý õ . • Äîë îî õ îíîã ò 2 -3 ó ä à à á è å è é í ò à ìè ðûí ä à ñã à ë õ è é æ , õ º ë º ð ÷ , ó ó ðà íä ñó ó æ , á è å è é í õ ¿ ÷ íè é àæ è ë õ è é æ º íã º ð º º õ . • Ö à ã õ ó ã à ö à à ã õ ý ìíýæ ìº ÷ á ¿ ð è é ã ¿ ð ä ¿ íò ý é º íã º 𺠺æ , àæ è ë à ìüä ðà ë à à ò º ë º â ë ºæ , õ ý ò è é ã õ à ðæ “Ýíý ìè íè é õ ó â üä 5 æ è ë è é í ä à ðà à à ÷ õ îë á îã ä îë ò îé õ ý ðý ã ò ý é á à é æ ÷ à ä à õ ó ó ” ã ý ä ã è é ã ý ðý ã ö ¿ ¿ ë ý õ . • “¯ ã ¿ é ” ã ýæ õ ý ë æ ÷ à ä ä à ã á à é õ , ã ý õ ä ý ý ¿ ¿ íè é ã ç º â ¿ å ä ç º â à ã ó ó ë ã à à ð õ ý ðý ã ë ý õ ÷ à ä â à ðò à é á à é õ . • Ñý ò ã ý ë è é í õ º ä º ë ã º º íè é ã ç º â ç îõ è ö ó ó ë à õ .
 22. 22. • Ãý ð îðîí, àæ ë ûí á à é ðíû ò à à ò à é ä ó ë à à í ó ó ð à ìüñã à ë ûã á ¿ ðä ¿ ¿ ë ý õ , ¿ ¿ íè é ò ó ë ä º íã º íè é ç º â õ îñë îë , ø è é ä ë è é ã ñîíã îõ . • Àìò ò à é õ îîë õ è é õ , õ îîë á îë “ó ðë à ã ” ã ýæ ¿ ç ä ý ã ó ë ñ ¿ íä ýñò ý í á è é . • Ǻ â ç îõ è ñò îé õ îîë ë îõ , ò ó õ à é ë á à ë õ à ã à ðõ à é , º íã º ¿ ç ý ìæ ò à à ð ó ó , õ à ð ö à é íà à ñ ä îò îð íü õ à ð º íã º ò ý é á îë ñîí à ÿ ã à à ð ö à é ó ó õ , ýñâ ý ë ã à íã à ð ø à à ç à íä ö à é ó ó õ ÿ ë ã à à á è é þ ó ? Ö à ä ò à ë è õ õ ý ìæ ý ý ò ý é õ îîë îðîé í ö à ã à à ð è ä ý õ íü ñò ðå ññ ¿ ¿ ñã ý ä ý ã , íîé ðã ¿ é ä ä ý ã íý ã ø à ë ò ã à à í. • Ìà õ à í õ îîë , ÿ ë à íã ó ÿ à “õ à ð ” ìà õ à í õ îîë á à ã à è ä ý õ . • Áó ñä ûã º º ð÷ è ë æ º º ð è é íõ º º ç à í ò º ë º â , ä à ä à ë , ç ó ðø è ë ä ò îõ è ðó ó ë à õ , õ ¿ ÷ ë ý õ îðîë ä ë îã î õ è é õ íü ìº í ñò ðå ññ á è é á îë ã îä îã . Ò ý ã â ý ë á ó ñà ä õ ¿ ì¿ ¿ ñ º º ðè é íõ º º ç à í ò º ë º â , õ ó â è é í îíö ë îã è é ã õ à ä ã à ë à õ , õ à ìã à à ë à õ íü ò à íüä ñà à ä á îë îõ ¸ ñã ¿ é .
 23. 23. • Áó ë ÷ è íã è é í ÷ à íã à ð ë ûã ñó ë ë àæ á à é õ . • Àìæ è ë ò ã ¿ é ¿ å ä º º ð ò º º ñý ò ã ý ë ç ¿ é í ò ó ñë à ìæ ¿ ç ¿ ¿ ë æ á à é õ . • Áó ñä à ä á îë îí º º ð ò º º ó ð à ì ç îð è ã õ à é ð ë àæ á à é õ . • ß ä à ð ã à à íä îð îõ îîñ õ ý ð õ ý í ñý ð ã è é ë ý õ ò à ë à à ð ç îõ è õ ìý ä ë ý ã ò ý é á à é õ . • Äå ïð å ññè é ã ã ý ò ë ý í ä à â à õ ÷ à ä â à ð º º ð ò º º á è é á îë ã îõ . • Óõ à à íã ¿ é ä ó ð ë à ë à à ñ à íã è æ ð à õ , ç à é ë ñõ è é õ . • ªº ð ò º º è тг ý ë ò ý é á à é õ . • È÷ è æ ó ë à é õ ç à íã à à ñ à íã è æ ð à õ . • ªº ð è é ã º º õ º ãæ ¿ ¿ ë ý õ à ð ã ûã ç º â ñîíã îæ õ ý ð ý ã ë ýæ õ ý â ø è õ .
 24. 24. Àíõ à à ð à ë ò à â üñà íä á à ÿ ð ë à ë à à

×