Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

хэрэглэгдэхүүн 5

548 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

хэрэглэгдэхүүн 5

  1. 1. Тодорхойлолт 1. Íèéãìèéí ýìçýã á¿ëýã À. ºíäºð íàñòàí, àæèëã¿éë¿¿ä, îëîí õ¿¿õýäòýé ºðõ, ºðõ òîëãîéëñîí ýõ÷¿¿ä, çýðýã ÿäóóðàëä áóñäààñ èë¿¿ ºðòºõ õàíäëàãàòàé íèéãìèéí á¿ëã¿¿ä 2. ßäóóðàë Á. Ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí àìüäðàë õÿìàðñàí íºõöºëä õ¿í àìûí àìüäðàëûí ò¿âøèí áóóðàõ ¿éë ÿâö 3. ßäóóñ Â. Òºðººñ òîãòîîñîí àìüæèðãààíû áàòàëãààæèõ ò¿âøèíãèéí äîîãóóð îðëîãîòîé, òýðõ¿¿ áàãà îðëîãûíõîî õýìæýýãýýð õÿçãààðëàãäìàë õýðýãëýýòýé õ¿ì¿¿ñ 4. Íýí ÿäóó ºðõ Ã. Õóâü õ¿í þì óó ãýð á¿ë õ¿íñ, õóâöàñ,ñóóöòàé áàéõàä õ¿ðýëöýõ äîîä îðëîãî ãýæ àëáàí ¸ñîîð òîãòîîñîí ìºíãºíèé õýìæýý 5. Àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí Ä. Õ¿íèé õýâèéí àìüäðàëûã õàíãàõàä øààðäàãäàõ òîãòîîñîí òºñºâ, ºäºð òóòìûí àìüäðàëä õ¿ðýëöýõ¿éö õýìæýýñ áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé ìºíãºí ¿íýëãýý   

×