Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ñýäýâ àé: Òýãø áóñ áàéäàë áà íèéãìèéí äàâõðààæèë Ñýäýâ: Ядуурал ба нийгмийн эмзэг бүлгийн статус ТОВШ
Хичээлийн зорилго: Монголын нийгмийн эмзэг бүлгүүд ба тэдний ядууралд ихэвчлэн өртөх гол шалтгаануудыг болон, амжиргааны ...
Хичээлийн зорилт: ТОВШ <ul><ul><li>Монголын нийгмийн эмзэг бүлгүүдийн байр суурь, түүнийг тодорхойлж, тэдний ядуурлын гол ...
Хэрэглэгдэхүүн: 1. 2. 3. ТОВШ Сурах бичиг “Нийгмийн ухаан” X-XI анги 2010 он Сурах бичиг Д.Буян “Нийгмийн тухай мэдлэг” 1-...
Арга зүй: ТОВШ 3. Баримт жишээ бодож түүнийгээ харьцуулан дүгнэх Жишээ ашиглан судалгааны асуудал зохиолгох үр дүнг нэгтгэ...
Эмзэг бүлэг Нэн ядуу амьдралтай ахмад настан Олон хүүхэдтэй эх эцэг Нэн ядуу амьдралтай хүн Бие даах чадваргүй Тэжээн тэт...
Схем 1  ßäóóðëûí ¿í ä¿í ÿäóó õ¿í, ÿäóóðëûí á¿ëýã äàâõðàà íèéãýìä ¿¿ñäýã. ТОВШ Ядуусыг амжиргааны түвшингээр нь Ядуу Нэ...
1. Íèéãìèéí ýìçýã á¿ëýã À. ºíäºð íàñòàí, àæèëã¿éë¿¿ä, îëîí õ¿¿õýäòýé ºðõ, ºðõ òîëãîéëñîí ýõ÷¿¿ä, çýðýã ÿäóóðàëä áóñäààñ...
Үнэлгээ <ul><li>Ñóäàëãàà õèéõ àðãà÷ëàë àñóóäëûã ÿàæ çîõèîæ õèéõýä çààâàð÷ëàãàà ºãºõ: Æèøýý íü: Ãàçðûí á¿ñèéí áàéäëààð ÿäóó...
Æèøèã, õàðüöóóëàëòàé ºãºãäëèéã çºâ òîäîðõîéëîõ. </li></ul>ТОВШ
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Thahim hicheel 2

3 007 vues

Publié le

Publié dans : Formation, Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Thahim hicheel 2

 1. 1. Ñýäýâ àé: Òýãø áóñ áàéäàë áà íèéãìèéí äàâõðààæèë Ñýäýâ: Ядуурал ба нийгмийн эмзэг бүлгийн статус ТОВШ
 2. 2. Хичээлийн зорилго: Монголын нийгмийн эмзэг бүлгүүд ба тэдний ядууралд ихэвчлэн өртөх гол шалтгаануудыг болон, амжиргааны доод түвшин түүний ангилал, ядуучууд, ядуу өрх айлын нийгмийн байр суурийг тодорхойлж ойлголт мэдлэг бүтээх ба үүнд өртөхгүй амьдрахад сурагчдад үүргээ ухамсарлаж үр бүтээмжтэй амьдрахад нь ач холбогдол бүхий оюун ухааны чиг хандлага өгөх ТОВШ
 3. 3. Хичээлийн зорилт: ТОВШ <ul><ul><li>Монголын нийгмийн эмзэг бүлгүүдийн байр суурь, түүнийг тодорхойлж, тэдний ядуурлын гол шалтаан, үр дагаврыг ойлгуулах </li></ul></ul><ul><ul><li>Амжиргааны доод түвшин гэж юу болох, түүний илрэх хэлбэр ба ангилалын тухай тодорхойлж бэлтгэсэн хэрэглэгдхүүн схемийн дагуу ярилцан харьцуулж мэдлэг бүтээх </li></ul></ul><ul><ul><li>Монголын нийгмийн эмзэг бүлэг тэдний эх үүсвэр, яаж энэ бүлгийн хүмүүсийг багасгах арга зам, эмзэг бүлгийнхний зайлшгүй бий болох эх үүсвэрийн тухай ярилцаж тэдэнд яаж тусалдаг болох тухай хэлэлцүүлэг хийх </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Энэ сэдийн” дагуу судалгаа “Монгол дахь эмзэг бүлгийн тухай хийж болох судалгааг багаар хуваан олон талаас нь судлах, түүнд дүгнэлт хийх жишээ нь: нийгмийн эмзэг бүлгийн хэлбэрээр нь насны ангиллаар нь ” гэх мэт судалгаа хийж болно. </li></ul></ul>1 3 2 4
 4. 4. Хэрэглэгдэхүүн: 1. 2. 3. ТОВШ Сурах бичиг “Нийгмийн ухаан” X-XI анги 2010 он Сурах бичиг Д.Буян “Нийгмийн тухай мэдлэг” 1-р дэвтэр 2009 он Багшийн хэрэглэгдэхүүн
 5. 5. Арга зүй: ТОВШ 3. Баримт жишээ бодож түүнийгээ харьцуулан дүгнэх Жишээ ашиглан судалгааны асуудал зохиолгох үр дүнг нэгтгэх, багаар хуваах 4. Ядуурал түүний шалтгааныг өнөөгийн нийгмийн байдалтай харьцуулан асууж, хариулт аван, түүнээс дүгнэлт нэгтгэж лекц бичүүлэх “нэгтгэн дүгнэх арга” Хэрэглэгдэхүүнийг ашиглаж тайлбарлан ярилцах “схем заан” өгөгдлийг ашиглан зөв тодорхойлох 1. 2.
 6. 6. Эмзэг бүлэг Нэн ядуу амьдралтай ахмад настан Олон хүүхэдтэй эх эцэг Нэн ядуу амьдралтай хүн Бие даах чадваргүй Тэжээн тэтгэх төрөл садангүй Ганц бие ахмад настан Тахир дутуу хүн Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд ТОВШ Нөхцөлт бус, шалтгаант бус Нөхцөлт, шалтгаант
 7. 7. Схем 1 ßäóóðëûí ¿í ä¿í ÿäóó õ¿í, ÿäóóðëûí á¿ëýã äàâõðàà íèéãýìä ¿¿ñäýã. ТОВШ Ядуусыг амжиргааны түвшингээр нь Ядуу Нэн ядуу
 8. 8. 1. Íèéãìèéí ýìçýã á¿ëýã À. ºíäºð íàñòàí, àæèëã¿éë¿¿ä, îëîí õ¿¿õýäòýé ºðõ, ºðõ òîëãîéëñîí ýõ÷¿¿ä, çýðýã ÿäóóðàëä áóñäààñ èë¿¿ ºðòºõ õàíäëàãàòàé íèéãìèéí á¿ëã¿¿ä 2. ßäóóðàë Á. Ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí àìüäðàë õÿìàðñàí íºõöºëä õ¿í àìûí àìüäðàëûí ò¿âøèí áóóðàõ ¿éë ÿâö 3. ßäóóñ Â. Òºðººñ òîãòîîñîí àìüæèðãààíû áàòàëãààæèõ ò¿âøèíãèéí äîîãóóð îðëîãîòîé, òýðõ¿¿ áàãà îðëîãûíõîî õýìæýýãýýð õÿçãààðëàãäìàë õýðýãëýýòýé õ¿ì¿¿ñ 4. Íýí ÿäóó ºðõ Ã. Õóâü õ¿í þì óó ãýð á¿ë õ¿íñ, õóâöàñ,ñóóöòàé áàéõàä õ¿ðýëöýõ äîîä îðëîãî ãýæ àëáàí ¸ñîîð òîãòîîñîí ìºíãºíèé õýìæýý 5. Àìüæèðãààíû äîîä ò¿âøèí Ä. Õ¿íèé õýâèéí àìüäðàëûã õàíãàõàä øààðäàãäàõ òîãòîîñîí òºñºâ, ºäºð òóòìûí àìüäðàëä õ¿ðýëöýõ¿éö õýìæýýñ áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé ìºíãºí ¿íýëãýý Тодорхойлолт ТОВШ
 9. 9. Үнэлгээ <ul><li>Ñóäàëãàà õèéõ àðãà÷ëàë àñóóäëûã ÿàæ çîõèîæ õèéõýä çààâàð÷ëàãàà ºãºõ: Æèøýý íü: Ãàçðûí á¿ñèéí áàéäëààð ÿäóóðëûí õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõ
 10. 10. Æèøèã, õàðüöóóëàëòàé ºãºãäëèéã çºâ òîäîðõîéëîõ. </li></ul>ТОВШ
 11. 11. Ãýðèéí äààëãàâàð: <ul><li>Íèéãìèéí ýìçýã á¿ëýã õýìýýõ îéëãîëòûã òîäîðõîéëîõîä áóðóó ç¿éë áè÷ñýí áîë ò¿¿íèéã òîäîðõîéëíî óó? </li></ul>À. Áèå äààí àìüäðàõ ÷àäâàðã¿é Á. Õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýã÷ Â. Òýæýýí òýòãýõ òºðºë ñàäàíã¿é Ã. Ãàíö áèå àõìàä íàñòàí 2. ßäóóðàë ãýæ þóã õýëýõ âý? À. Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû ò¿âøèí áóóðàõ ¿éë ÿâö Á. Ýäèéí çàñãèéí óíàëò Â. Íèéãìèéí õÿìðàëò áàéäàë Ã. Äýýðõ á¿ãä 3. Ìîíãîëûí ºíººãèéí íèéãýìä îëîí õ¿í, ºðõ àéë, ÿäóóðàõ áîëñîí íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí ÿìàð øàëòãààí áàéãààã áîäîæ ä¿ãíýëò õýëýëö¿¿ëýã áèч? НҮҮР

×