Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Setgeliin ilgeemj

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Setgeliin ilgeemj

 1. 1. <ul>Сэтгэлийн илгээмж </ul>
 2. 2. <ul>Т º г º лд º р х ¿¿ ааваасаа </ul><ul>-Ямар х ¿¿õäèéã сайн гэх вэ ? гэж асуулаа . -Ààâ íü ò¿¿íä èíãýæ õàðèóëàâ. </ul>
 3. 3. <ul>ªíäºð настанд тусла æ </ul><ul>ª рг ºñºí þìûã íü äàìæèëäà㠪㺺ìºð ñýòãýëòýé õ¿¿õäèéã ªºëºõ þìã¿é ñàéí õ¿¿õýä ãýíý </ul>
 4. 4. <ul>Àðèóí öýâðèéã ñàõèæ Ààâ ýýæèéíõýý ¿ãýíä îðäîã Àâõààëæòàé õººðõºí õ¿¿õäèéã Àðãàã¿é ë ñàéí ãýíý äýý. </ul>
 5. 5. <ul>Áàë÷èð õ¿¿õäèéã äýýðýëõýõã¿é Áàðäàì îíãèðîî çàíã¿é Áóñäûã õàéðëàæ õ¿íäýëäýã Áàÿðëàëàà ãÿëàéëàà ãýäýã Áàãà÷óóäûã ñàéí ãýíý. </ul>
 6. 6. <ul>Ýðäýìòýé áàãøàà äýýäëýí ø¿òýæ Ýðäýì íîìäîî øàìäàí ñóðàëöàæ Ýõ äýëõèéãýý õàéðààð èâýýõ Ýíõðèé ¿ðñèéã ñàéí ãýíý. </ul>
 7. 7. <ul>Õ¿ðýýëýí áàéãàà îð÷èíäîî Õîã õàÿãäàë õàÿäàãã¿é Àìüòíûã õàéðëàí õàìãààëäàã Àðâè÷ õÿìãà÷ õ¿¿õäèéã ßàõ àðãàã¿é ñàéí ãýíý. </ul>
 8. 8. <ul>Ãýð îðíîî öýâýðëýýä Ñàð ãèéìýýð öýìöèéëãýýä Ñàéõàí õººðõºí ààøòàé áîë Ñàéí õ¿¿õýä ìºíººñ ìºí. </ul>
 9. 9. <ul>Ààâûíõàà ÿðèõûã àíõààðàëòàé ñîíññîí Òºãºëäºð õ¿¿ Ñàéí õ¿í áîëíî äîî ãýæ áîäëîî. </ul>

×