Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Lokalno blago u globalnom prostoru, Breda Karun

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Sjecanje zajednice
Sjecanje zajednice
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Lokalno blago u globalnom prostoru, Breda Karun

Télécharger pour lire hors ligne

Breda Karun held a presentation "Local treasures in the global space" at the Serbian Library Association’s 10th International conference "The World and European Horizons of Librarianship in Digital Age", October 2011

Breda Karun held a presentation "Local treasures in the global space" at the Serbian Library Association’s 10th International conference "The World and European Horizons of Librarianship in Digital Age", October 2011

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Bibliotekarsko društvo Srbije / Serbian Library Association (7)

Publicité

Plus récents (20)

Lokalno blago u globalnom prostoru, Breda Karun

 1. 1. Lokalno blaga u globalnom prostoru Breda Karun Zavod Jara
 2. 2. Kulturna baština <ul><li>Kulturni turizam </li></ul><ul><ul><li>Direktni efekti ( nova radna mesta, prihodi od porez a ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Indirektni efekti (kvalitet života) </li></ul></ul><ul><li>Kultura kao ekonomska kategorija </li></ul><ul><ul><li>5,5% ukupnog evropskog BDPja </li></ul></ul><ul><ul><li>6% svih zaposlenih (8 mili o na) </li></ul></ul><ul><ul><li>57% porast u razdob l ju 1995-2010 </li></ul></ul><ul><li>Lokalni identitet </li></ul>Beograd, 27 oktober 2011
 3. 3. Kulturna baština na webu <ul><li>Institucije  Sadržaj </li></ul><ul><li>Građa (sakupljanje, č uvanje )  Dostupnost </li></ul><ul><li>Bazični pristup je pripovedanje priča </li></ul><ul><li>Međuresorski pristup </li></ul><ul><li>Standardizacija sadržaja </li></ul><ul><li>Virtualna biblioteka – novi prostor komunikacije </li></ul>Beograd, 27 oktober 2011
 4. 4. SLOVENIJA <ul><li>Digitalizacija </li></ul><ul><li>Dostupnost digitalnih sadržaja </li></ul><ul><li>Portal KAMRA </li></ul>Beograd, 27 oktober 2011
 5. 5. Politika <ul><li>Nacionalni program kulture, 2008 – 2011 </li></ul><ul><li>Digitalizacija bibliotečkih zbirk i , razvoj e-sadržaja za potreb e u školama, digitalizacija zavičajnih zbirk i i upotreba u turizmu i drugim kretivnim industrijama </li></ul><ul><li>Razvoj obra zo vanja bibliotekara za potrebe moderne biblioteke </li></ul><ul><li>Aktivno uključivanje digitalnih zbirk i u mrežu na području kulturnog obrazovanja </li></ul><ul><li>Optimalna i m plementacija zada tak a regionalnih biblioteka sa naglaskom na digitalizaciji zavičajnih zbirk i i razvoju zajedničkog portala </li></ul><ul><li>Strategija razvoja informacionog društva (si2010) </li></ul><ul><li>E-kultura: ubr z avanje procesa digitalizacije analognih zbirk i u muzejima, bibliotekama, arhivima, medijima i umetnosti </li></ul>Beograd, 27 oktober 2011
 6. 6. Realnost <ul><li>Početak digitalizacije je kasnio > počeli posle 2003 </li></ul><ul><li>Procesi digitalizacije su nesistematski, zavise od inicijative individualnih organizacija </li></ul><ul><li>Nema strategije digitalizacije na nacionalnom nivou </li></ul><ul><li>Ministarstvo za kulturu financira projekte digitaizacije i razvoja portala </li></ul>Beograd, 27 oktober 2011
 7. 7. Dostup do digitalnog sadržaja <ul><li>Muzeji </li></ul><ul><ul><li>Museums.si (od 2009) </li></ul></ul><ul><li>Arhivi </li></ul><ul><ul><li>SIRA NET (u izgradnji) </li></ul></ul><ul><li>Biblioteke </li></ul><ul><ul><li>dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije), od 2003 </li></ul></ul><ul><ul><li>KAMRA, portal lokalnih sadržaja, od 2008 </li></ul></ul>Beograd, 27 oktober 2011
 8. 8. Slovenska digitalna knjižnica, dLib.si <ul><li>Repozitorij </li></ul><ul><li>500.000 objekata </li></ul><ul><li>3,5 mio digitalnih stranica </li></ul><ul><li>Kultura, obrazovanje i nauka : članci, fotografije, rukopisi, knjige, časopisi i dr. </li></ul><ul><li>Narodna i univerzite sk a biblioteka </li></ul><ul><li>9-13 zaposlenih </li></ul>Beograd, 27 oktober 2011
 9. 9. KAMRAKAMRAKAMRAKAMRA KAMRA KAM <ul><li>Lokalne zavičajne zbirke </li></ul><ul><li>Regionalni koncept </li></ul><ul><li>Prezentiranje digitalnih objekta u oblici priče zajedno sa tekstualnim kontekstom </li></ul><ul><li>Otvorena za sve institucije (muzeje, arhive, škole, društva i dr.) </li></ul><ul><li>Namenjen opšti publiki </li></ul>Beograd, 27 oktober 2011
 10. 10. Beograd, 27 oktober 2011
 11. 11. Beograd, 27 oktober 2011
 12. 12. Beograd, 27 oktober 2011
 13. 13. dLib.si KAMRA Beograd, 27 oktober 2011
 14. 14. Dodana vrednost KAMRE <ul><li>Učvrščivanje uloge regionalnih biblioteka </li></ul><ul><li>Omogu ć avanje objave digitalnih sadržaja malim lokalnim institucijama i ohrabrivanje projekta digitalizacije </li></ul>Beograd, 27 oktober 2011
 15. 15. Organizacija i uređivanje <ul><li>Portalom upravlja Javna biblioteka Celje, sudjeluju regionalne biblioteke i Udruženje javnih biblioteka </li></ul><ul><li>Glavni urednik + radna grupa u Javnoj biblioteci Celje </li></ul><ul><ul><li>Glavno uredništvo </li></ul></ul><ul><ul><li>Održavanje i razvoj </li></ul></ul><ul><ul><li>Podrška regijonalnim urednicima </li></ul></ul><ul><li>Regionalni urednici u 10 regionalnih biblioteka </li></ul><ul><ul><li>Dogovori sa partnerima i pregled sadržaja u regiji </li></ul></ul><ul><ul><li>Obuka partnera u regijama </li></ul></ul><ul><ul><li>Urednička funkcija (potvrđivanje sadržaja prije objavljivanja) </li></ul></ul>Beograd, 27 oktober 2011
 16. 16. Partneri <ul><li>DOBI JA JU </li></ul><ul><li>Infrastrukturu </li></ul><ul><li>Obrazovanje za kreatore sadržaja </li></ul><ul><li>Savetovanje i podršk u u procesu planiranja </li></ul><ul><li>Promocij u sadržaja – zbirka i partnera </li></ul><ul><li>DAJU </li></ul><ul><li>P až l jivo izabran i strukturiran sadržaj </li></ul><ul><li>Kvalitet digitalnih objekta i metapodataka </li></ul><ul><li>Poštovanje prava intelektualnih svojina > potpis ugovora o uslovima objavljivanja sa nosiocem portala </li></ul>Beograd, 27 oktober 2011
 17. 17. Planovi za budučnost <ul><li>Nacionalni agregator / Narodna i univerzitetska biblioteka </li></ul><ul><li>Unapređivanje razvoja dLib.si, KAMRE i ostalih sektorskih portala </li></ul><ul><li>Povezivanje sa drugim provajderima e-sadržaja </li></ul><ul><li>Dostupnost do svih slovenskih digitalnih sadržaja preko Europeane </li></ul>Beograd, 27 oktober 2011
 18. 18. <ul><li>Dobrodošli na: </li></ul><ul><li>http://www.kamra.si </li></ul>Beograd, 27 oktober 2011

Notes de l'éditeur

 • hayrack (kozolec) is a freestanding vertical drying rack found chiefly in Slovenia KURENT – carnival mask

×