Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ใบสมัค รโครงการประกวดภาพถ่า ย ในหัว ข้อมองเมือ ง... ในมุม ใหม่คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ ร่ว มกับ คณะการสื่อ สารมวลชนมหาวิท ยาล...
ชื่อภาพ............ธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลง.................................................................................
ถนนราชดำาเนินบริเวณกลางเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงงานทางด้านวิชาการกับสังคมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาจัดให้มีกิจ...
6. ให้เขียนชื่อภาพ รายละเอียดของภาพ และชื่อผู้ประกวดตามรูปแบบที่กำาหนดไว้ที่กรอบภาพด้านหลังมุมขวา สำาหรับประเภทนักเรียน นั...
ประเภทนัก เรีย น นัก ศึก ษารางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำานวน 1 รางวัลรางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
  • Soyez le premier à aimer ceci

ใบสมัครอิ๋ง

  1. 1. ใบสมัค รโครงการประกวดภาพถ่า ย ในหัว ข้อมองเมือ ง... ในมุม ใหม่คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ ร่ว มกับ คณะการสื่อ สารมวลชนมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่และหอศิล ปวัฒ นธรรม เทศบาลนครเชีย งใหม่ชื่อผู้สมัคร..........นางสาวสุดารัตน์ กำาจรกิตติคุณ...........................................................................................ที่อยู่......... 29/163 หมู่10 ต.ปากแพรก อ.เมืองจ.กาญจนบุรี................... ........................................................โทรศัพท์ ที่ติดต่อสะดวก............081-0066191..............................................................................................E-mail..........sudarat-ling@hotmail.com..................................................................................................ประกวดประเภท( )ประชาชนทั่วไป(x)นักเรียน นักศึกษาชื่อสถานศึกษา...........โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี......................................ที่อยู่............151 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000………….........................................................เบอร์โทรศัพท์........034-600631…………....................................................................................................ภาพถ่า ยที่ส ่ง เข้า ประกวด
  2. 2. ชื่อภาพ............ธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลง........................................................................................สถานที่ถ่ายภาพ..........จ.นครนายก..........................................................................................................แนวคิด(ถ้ามี).............................................................................................................................................การจัด การภาพถ่า ยของท่า น( ) ขอรับภาพคืนด้วยตนเอง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556รับได้ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เลขที่117 ถนนราชดำาเนินต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053-277855(x) ยินดีมอบให้แก่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โครงการประกวดภาพถ่า ย ในหัว ข้อ “มองเมือ ง .... ในมุม ใหม่” คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ ร่ว มกับ คณะการสื่อ สารมวลชน มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ และหอศิล ปวัฒ นธรรม เทศบาลนครเชีย งใหม่ความเป็น มาของโครงการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสำาคัญต่อการเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม โดยมีศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งตั้งอยู่บน
  3. 3. ถนนราชดำาเนินบริเวณกลางเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงงานทางด้านวิชาการกับสังคมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาจัดให้มีกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้แก่การเสวนาทางวิชาการ สัมมนาวิชาการ นิทรรศการและการฝึกอบรมต่างๆการจัดประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยความร่วมมือของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเ ชีย ง ใ ห ม่ (เทศบาลนครเชียงใหม่) ได้จัดให้มีโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ“มองเมือง...ในมุมใหม่” ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคน วิถชีวิต ชุมชน ีวัฒนธรรม ประเพณีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้ปัญหา วิถชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ีสภาพแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว จะทำาให้ชุมชนภายนอกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ย ััง เ ป ั็น ก า ร เ ผ ย แ พ ร ั่แ ล ะ ป ร ะ ช า ส ััม พ ััน ธ ั์ก ัิจ กร ร ม ข อ ง ศ ัูน ย ั์ส ถ า ป ััต ย ก ร ร ม ล ั้า น น าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้มากขึ้นคุณ สมบัต ข องผู้ส ง ภาพเข้า ประกวด แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ิ ่คือ1. ประชาชนทั่วไป ไม่จำากัดอายุ2. นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ที่มีสถาบันการศึกษารองรับเงือ นไขของภาพถ่า ยที่ส ง เข้า ประกวด ่ ่1. เป็นภาพถ่ายสี ที่ต้นฉบับมาจากฟิล์มสี ฟิล์มสไลด์ หรือจากไฟล์ดิจิตอล มีความละเอียด5 ล้านพิกเซลขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ปรับแต่งได้ โดยไม่ทำาให้ภาพและสีผิดธรรมชาติ2. ส่งผลงานเป็นภาพถ่ายติดชื่อผลงานและชื่อนามสกุล พร้อมรายละเอียดของภาพที่ด้านหลังโดยมีขนาดภาพมาตรฐาน ขนาด 10 × 12 นิ้ว พร้อมติดลงบนกระดาษแข็งสีขาวหรือดำา โดยให้เว้นขอบด้านละ 5 เซนติเมตร3. ส่ง File Digital ขนาดความละเอียดไม่ตำ่ากว่า 300 dpi แนบภาพถ่าย4. ไม่จำากัดจำานวนส่ง แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว25. กรอกรายละเอียดของผู้ประกวดและชื่อภาพลงในใบสมัคร หนึงภาพต่อ ่หนึ่งใบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.arc.cmu.ac.th
  4. 4. 6. ให้เขียนชื่อภาพ รายละเอียดของภาพ และชื่อผู้ประกวดตามรูปแบบที่กำาหนดไว้ที่กรอบภาพด้านหลังมุมขวา สำาหรับประเภทนักเรียน นักศึกษา ให้ระบุสถานศึกษาต้นสังกัด7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดงที่ไหนมาก่อน8. ภาพถ่ายทุกภาพที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกจัดแสดง ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ตั้งแต่วันที่7 เมษายน 2556 – 31 พฤษภาคม 25569. ภาพถ่ายทุกภาพต้องได้รับความยินยอมส่งเข้าประกวด เฉพาะภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะเป็นกรรมสิทธ์ของผู้จัดงาน ทางคณะฯจะสำาเนาให้เป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อบรรจุไว้ในฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมล้านนาใช้เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าของประชาชน รวมถึงใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อไป10. สำาหรับภาพต้นฉบับผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถขอภาพคืนได้หลังจัดแสดง ผู้ส่งภาพเข้าประกวดรายใด ต้องการมอบภาพถ่ายให้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาเพื่อเป็นประโยชน์ โปรดระบุในใบสมัครหัว ข้อ ที่ใ ช้ใ นการประกวดและแนวทางในการถ่า ยภาพ“มองเมือ ง... ในมุม ใหม่”เป็นภาพถ่ายที่แสดงเรื่องราวของผู้คน, วัฒนธรรมประเพณี, ศิลปะ,สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมือง หรือชุมชนต่างๆ ที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้นสามารถสื่อหรือสะท้อนเรื่องราวผ่านแนวคิดหรือมุมมองของผู้ถ่าย อาจเป็นภาพถ่ายที่นำาเสนอมุมมองใหม่ในมิติต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อมในมุมใหม่ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยทราบ เพื่อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมที่ดีงาม อันแสดงออกถึงความภาคภูมิใจให้กับผู้คนในชาติเกณฑ์ก ารตัด สิน ของคณะกรรมการเป็นภาพถ่ายที่มีการจัดองค์ประกอบที่มีความสมบูรณ์ ทั้งในแง่ของเทคนิคการถ่ายภาพองค์ประกอบศิลป์ และการสื่อความหมายรางวัลประเภทบุค คลทั่ว ไปรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำานวน 1รางวัลรางวัลที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำานวน 1 รางวัลรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำานวน 1 รางวัลรางวัลชมเชย รับของที่ระลึก พร้อมประกาศนียบัตร จำานวน 5 รางวัลรางวัลผลงานที่เหมาะสมร่วมจัดแสดง รับประกาศนียบัตร
  5. 5. ประเภทนัก เรีย น นัก ศึก ษารางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำานวน 1 รางวัลรางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำานวน 1 รางวัลรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำานวน 1 รางวัลรางวัลชมเชย ของที่ระลึกพร้อมประกาศนียบัตร จำานวน 5 รางวัลรางวัลผลงานที่เหมาะสมร่วมจัดแสดง ประกาศนียบัตรกรรมการตัด สิน ผู้แทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ จากหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ คุณบุญเสริม ศาสตราภัย ช่างภาพและสื่อมวลชนอาวุโสกำา หนดส่ง ผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2556 โดยส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 117 ถนนราชดำาเนินตำาบลพระสิงห์ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (053)277855 (การส่งไปรษณีย์จะถือเอาวันประทับตราส่ง)กำา หนดประกาศผลการตัด สิน และมอบรางวัล25 มีนาคม 2556 วันสุดท้ายของการส่งภาพถ่าย3 เมษายน 2556 กรรมการประชุมเพื่อตัดสินการประกวด4 เมษายน 2556 ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ตรวจสอบได้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่http://www.arc.cmu.ac.thคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่http://www.masscomm.cmu.ac.th/หรือหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ http://www.cmocity.com/7 เมษายน 2556 พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการจัด แสดงผลงานและการประกาศผลวันที่ 7 เมษายน 2556 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สี่แยกกลางเวียง อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับการติดต่อเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ

Vues

Nombre de vues

266

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

2

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×