MMééddiiaass ssoocciiaauuxx
OObbjjeeccttiiffss ddee ll’’aatteelliieerr 
LL’’ééttaatt ddeess mmééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 22001144 
CCoommmmeennt...
LLeess cchhiiffffrreess àà rreetteenniirr 
Les principaux réseaux sociaux restent : 
Facebook, 1,2 milliard d’utilisateurs...
LLeess cchhiiffffrreess àà rreetteenniirr 
D’autres médias sociaux connaissent une croissance fulgurante : 
Tumblr, 185 mi...
LLee nnuuaaggee iinnffoorrmmaattiiqquuee 
(« cclloouudd ccoommppuuttiinngg »)) 
TToouuttee ll’’iinnffoorrmmaattiioonn aajj...
LLee nnuuaaggee iinnffoorrmmaattiiqquuee 
(« cclloouudd ccoommppuuttiinngg »)) 
« EEnn dd’’aauuttrreess tteerrmmeess :: 
l...
LLeess mmééddiiaass ssoocciiaauuxx 
La conversation n’est pas: 
• contrôlée 
• structurée 
• « on message » 
La conversati...
PPrroodduuiittss qquuee GGooooggllee 
aappppaarrttiieenntt 
Google search Youtube 
Hummingbird Picassa 
PageRank Adwords 
...
FFaaiitteess llee ttoouurr ddee ccee qquuee 
GGooooggllee ssaaiitt ddééjjàà ddee vvoouuss 
https://www.google.com/settings...
FFaaiitteess llee ttoouurr ddee ccee qquuee FFaacceebbooookk 
ssaaiitt ddééjjàà ddee vvoouuss 
Name 
City of birth 
City o...
FFaaiitteess llee ttoouurr ddee ccee qquuee FFaacceebbooookk 
ssaaiitt ddééjjàà ddee vvoouuss 
Friends 
Books you’ve read ...
EEtt qquuooii eennccoorree?? 
Videos you’ve watched Comments you’ve liked 
Websites you’ve visited Articles and websites y...
FFaacceebbooookk GGrraapphh sseeaarrcchh
PPeeuutt--oonn ss’’éélliimmiinneerr ddee FFaacceebbooookk??
VVeeiillllee ssttrraattééggiiqquuee
MMééddiiaass SSoocciiaauuxx 
Les médias sociaux changent notre monde 
LLee ppoouuvvooiirr ddee ddééffiinniirr uunnee mmaar...
LLee bboouucchhee àà oorreeiilllleess eesstt llee ffuuttuurr dduu 
mmaarrkkeettiinngg 
LLeess mmééddiiaass ssoocciiaauuxx ...
GGooooggllee AAlleerrttss
TTwwiitttteerrffaallll
SSoocciiaall MMeennttiioonn
PPoouurrqquuooii vveeiilllleerr?? 
61% des millennials n’utilise pas les structure d’appui de leur employeurs. 
Ils préfèr...
FFaacceebbooookk 
 ÀÀ llaa bbaassee iill eesstt ffoorrtteemmeenntt rreeccoommmmaannddéé ddee ssee 
ffaammiilliiaarriissee...
TTwwiitttteerr 
 Microblogue – oonn ppeeuutt ttaappeerr aauu mmaaxxiimmuumm 
114400 ccaarraaccttèèrreess 
 ÀÀ llaa bbaas...
LLiinnkkeeddIInn 
PPeerrmmeett ddee jjooiinnddrree uunn rréésseeaauu pprrooffeessssiioonnnneell 
PPuubblliieerr dduu cco...
 Permet ddee ppuubblliieerr ddeess pphhoottooss eett ddeess vviiddééooss 
 PPaarr ddééffaauutt,, llee ccoonntteennuu ees...
PPiinntteerreesstt 
PPeerrmmeett aauuxx uuttiilliissaatteeuurrss dd''ééppiinngglleerr dduu ccoonntteennuu 
vviissuueell (...
SSnnaappcchhaatt 
PPaarrttaaggee ddee pphhoottooss eett ddee vviiddééooss ssuurr iiOOSS eett AAnnddrrooiidd 
LLiimmiitte...
VViinnee 
 PPeerrmmeett ddee ccrrééeerr ddee ccoouurrtteess vviiddééooss ((66 
sseeccoonnddeess)) 
 CCoommmmee TTwwiittt...
Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess 
• 1 – Déterminer votre cible (Target) : Vous connaissez v...
Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess 
• 2 – Déterminer vos objectifs (Objectives) : il est impo...
Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess 
• 3 - Déterminer le message à transmettre (Message) : 
• ...
Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess 
Positionnement 
• Crédible : si vous désirez vous positio...
Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess 
• 4 - Déterminer votre stratégie (Strategy) : l’avantage ...
Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess 
• 5 – Déterminer les technologies et les points de rencon...
Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess 
• 6 – Déterminer vos indicateurs clés de performance (Eva...
Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess 
• 7 – Déterminez les ressources à mobiliser (Resources) :...
QQuueelllleess ccoonnddiittiioonnss ddee rrééuussssiittee ?? 
Écouter Dialoguer 
Trouver le 
ton juste 
Être 
transparen 
...
o 1122,,220044 ““ffoolllloowweerrss”” 
o CCrrééee ssoouuvveenntt 110000,,000000 
vviissiitteess ppaarr jjoouurr 
((tthheer...
LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee 
La citoyenneté numérique implique une « littératie numérique », c’est-à-di...
LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee 
L’accès: participation à la société virtuelle. 
• Les gens n’ont pas tous ...
LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee 
Commerce électronique: vente et achat de bien de consommation 
• Il faut s...
LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee 
Communication numérique: electronic exchange of information. 
•Notre capac...
LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee 
Digital Literacy: processus d’enseignement et d’Apprentissage des 
technol...
LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee 
Code d’éthique: Code de conduite 
L’éthique est perçue comme un des plus g...
LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee 
Les lois: 
Il est plus facile que jamais de copier, « emprunter » le trava...
LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee 
Santé et bien-être: dans un monde numérique. 
Problème de vision, stress r...
LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee 
Sécurité et protection 
Le monde numérique n’est pas exempté de gens qui v...
ÊÊttrree uunn cciittooyyeenn nnuumméérriiqquuee 
rreessppoonnssaabbllee 
Protège ton profil. 
Ne noue de liens qu’avec des...
ÊÊttrree uunn cciittooyyeenn nnuumméérriiqquuee 
rreessppoonnssaabbllee 
Protège ton téléphone par mot de passe. 
Assure-t...
ÊÊttrree uunn cciittooyyeenn nnuumméérriiqquuee 
rreessppoonnssaabbllee 
Fais preuve de civisme numérique. 
Réfléchis avan...
QQuueelllleess ssoonntt lleess pprraattiiqquueess ddee nnooss 
eennffaannttss ?? QQuueell eesstt llee rrôôllee ddeess 
ppa...
PPrrèèss ddee 2200%% ddeess mmooiinnss ddee 1133 aannss 
oonntt uunn ccoommppttee 
48% des enfants de 8-17 ans sont connec...
LLeess ppaarreennttss ssoonntt aasssseezz ppeeuu aassssoocciiééss 
àà cceettttee pprraattiiqquuee 
Seule la moitié (55%) d...
LLeess eennffaannttss eett lleess aaddoolleesscceennttss lliivvrreenntt 
lleeuurrss iiddeennttiittééss eett bbeeaauuccoouu...
UUnn ttiieerrss ddeess eennffaannttss oonntt ééttéé cchhooqquuééss 
oouu ggêênnééss ppaarr ddeess ccoonntteennuuss 
Le rés...
CCoonnsscciieennttss ddeess rriissqquueess,, iillss nnee ssaavveenntt 
ppaass ffoorrccéémmeenntt ss’’eenn pprréésseerrvvee...
LLeess 1100 ccllééss dduu ssuuccccèèss
LLeess 1100 ccllééss dduu ssuuccccèèss
LLeess 1100 ccllééss dduu ssuuccccèèss
LLeess 1100 ccllééss dduu ssuuccccèèss
LLeess 1100 ccllééss dduu ssuuccccèèss
o EEssssaayyeezz--lleess 
ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt aavvaanntt 
ddee vvoouuss llaanncceerr 
ppoouurr vvoottrree ccoom...
11.. OObbjjeeccttiiffss 
vveennddrree uunn pprroodduuiitt//sseerrvviiccee 
vviissiibbiilliittéé ((bbrraannddiinngg)) 
33.....
o TTrroouuvveezz vvoottrree mmaarrcchhéé 
cciibbllee eett ppaarrttiicciippeezz 
o LLiisseezz eett ccoommmmeenntteezz 
aauu...
MMééddiiaass SSoocciiaauuxx 
Le retour ssuurr iinnvveessttiisssseemmeenntt
MMééddiiaass SSoocciiaauuxx
CClléé dduu ssuuccccèèss 
Crowdsourcing. 
Aidez-nous à nommer notre bébé 
AAmmeelliiaa AArrlliinnggttoonn
CClléé dduu ssuuccccèèss 
56 réponses en moins ddee 44 mmiinnuutteess ddee YYoouuBBeeMMoomm..ccoomm
o NN’’eessssaayyeezz ppaass 
dd’’iimmpprreessssiioonnnneerr 
((vvoouuss sseerreezz iiggnnoorréé)) 
o PPaass ddee mmeennsso...
o NN’’aayyeezz ppaass ppeeuurr ddee 
ppaarrttaaggeerr ((ddeess cchhoosseess 
uuttiilleess eett ppeerrttiinneenntteess……)) ...
o NN’’eexxaaggéérreezz ppaass,, nnee 
ccrriieezz ppaass.. 
o UUttiilliisseezz dduu llaannggaaggee 
ssiimmppllee eett hhaab...
o 1122,,220044 ““ffoolllloowweerrss”” 
o CCrrééee ssoouuvveenntt 110000,,000000 
vviissiitteess ppaarr jjoouurr 
((tthheer...
o QQuueellllee vvaalleeuurr ppoouuvveezz-- 
vvoouuss aajjoouutteerr?? 
o CCoonnttrriibbuueezz ddeess cchhoosseess 
ppeerrt...
o NN’’eessssaayyeezz ppaass 
dd’’eeffffaacceerr lleess ccrriittiiqquueess 
o ÉÉccoouutteezz 
aatttteennttiivveemmeenntt 
o...
o NN’’aatttteennddeezz ppaass dd’’aavvooiirr 
uunnee ccaammppaaggnnee 
pprréécciissee aalllleezz--yy!! 
o CCrrééee eett cc...
o VVoouuss aauurreezz bbeessooiinn 
dd’’aaiiddeess ddee vvooss 
ccoollllèègguueess 
o CCoonnvvaaiinnccrree lleess ggeennss...
11.. LLeess ccoonnvveerrssaattiioonnss 
bboouucchhee àà oorreeiillllee 
ddeevviieennnneenntt pplluuss 
iimmppoorrttaanntte...
Présentation gestionnaire médias sociaux
Présentation gestionnaire médias sociaux
Présentation gestionnaire médias sociaux
Présentation gestionnaire médias sociaux
Présentation gestionnaire médias sociaux
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Présentation gestionnaire médias sociaux

346 vues

Publié le

Présentation de l'après-midi (gestionnaires) 20 novembre

Publié dans : Médias sociaux
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Présentation gestionnaire médias sociaux

 1. 1. MMééddiiaass ssoocciiaauuxx
 2. 2. OObbjjeeccttiiffss ddee ll’’aatteelliieerr LL’’ééttaatt ddeess mmééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 22001144 CCoommmmeenntt uuttiilliisseerr lleess mmééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn ttoouuttee ssééccuurriittéé,, ttaanntt aauu ppooiinntt ddee vvuuee pprrooffeessssiioonnnneell qquuee ppeerrssoonnnneell LLaa vveeiillllee ssttrraattééggiiqquuee aavveecc FFaacceebbooookk eett aauuttrreess mmééddiiaass ssoocciiaauuxx MMaaîîttrriisseerr lleess ppaarraammèèttrreess ddee ssééccuurriittéé FFaacceebbooookk MMaaxxiimmiisseerr ll’’uuttiilliissaattiioonn ddeess mmééddiiaass ssoocciiaauuxx ppoouurr llaa pprroommoottiioonn CCoommmmeenntt ggéérreerr ssoonn iimmaaggee ddee mmaarrqquuee eenn lliiggnnee LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee :: aaccccèèss,, éétthhiiqquuee,, ddrrooiitt,, ssaannttéé,, ssééccuurriittéé
 3. 3. LLeess cchhiiffffrreess àà rreetteenniirr Les principaux réseaux sociaux restent : Facebook, 1,2 milliard d’utilisateurs (+20% par rapport à 2013) Twitter, 900 millions de comptes dont 250 millions d’utilisateurs actifs Linkedin, 250 millions d’utilisateurs (+25% en un an) Instagram, 150 millions d’utilisateurs (+50% en un an)
 4. 4. LLeess cchhiiffffrreess àà rreetteenniirr D’autres médias sociaux connaissent une croissance fulgurante : Tumblr, 185 millions de visites par mois pour 112 millions de blogs Pinterest, 70 millions d’utilisateurs (dont 80% de femmes) et une croissance de 300% en 6 mois Google +, 300 millions d’utilisateurs actifs (+220% en un an) mais seulement 6 minutes en moyenne par mois contre 6h30 pour Facebook
 5. 5. LLee nnuuaaggee iinnffoorrmmaattiiqquuee (« cclloouudd ccoommppuuttiinngg »)) TToouuttee ll’’iinnffoorrmmaattiioonn aajjoouuttééee ssuurr lleess mmééddiiaass ssoocciiaauuxx eesstt ddaannss llee nnuuaaggee
 6. 6. LLee nnuuaaggee iinnffoorrmmaattiiqquuee (« cclloouudd ccoommppuuttiinngg »)) « EEnn dd’’aauuttrreess tteerrmmeess :: ll’’iinnffoorrmmaattiioonn qquuee nnoouuss ppuubblliioonnss vviiaa lleess mmééddiiaass ssoocciiaauuxx eesstt eennttrreeppoossééee ddaannss ddeess eennddrrooiittss qquuii ssoonntt hhoorrss ddee nnoottrree ccoonnttrrôôllee.. NNoouuss ddeevvoonnss ddoonncc nnoouuss ffiieerr aauu ffoouurrnniisssseeuurr qquu’’iill rreessppeeccttee llaa ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé.. »
 7. 7. LLeess mmééddiiaass ssoocciiaauuxx La conversation n’est pas: • contrôlée • structurée • « on message » La conversation est: • organique (peut aller dans plusieurs directions) • complexe • humaine Les réseaux sociaux ne sont ni stratégies ni tactiques, mais un canal.
 8. 8. PPrroodduuiittss qquuee GGooooggllee aappppaarrttiieenntt Google search Youtube Hummingbird Picassa PageRank Adwords Snapshots Adsense Google Alerts Admob Google Books Wildfire Google Finance Blogger Google Hotel Finder Hangouts Google Flight Search Gmail Google News Panoramio Google Shopping Google Analytics Google Maps Android Chrome Google Wallet ... http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_products
 9. 9. FFaaiitteess llee ttoouurr ddee ccee qquuee GGooooggllee ssaaiitt ddééjjàà ddee vvoouuss https://www.google.com/settings/dashboard https://history.google.com/history/lookup?hl=en&st=fin http://google.com/ads/preferences
 10. 10. FFaaiitteess llee ttoouurr ddee ccee qquuee FFaacceebbooookk ssaaiitt ddééjjàà ddee vvoouuss Name City of birth City of residence Phone Email Current employment Previous employment Relationship Anniversary Previous relationships Previous names (aliases) Screen names Address book Family members Birthday Religious views Address Website Email address(s) Sexual preference Gender Languages spoken
 11. 11. FFaaiitteess llee ttoouurr ddee ccee qquuee FFaacceebbooookk ssaaiitt ddééjjàà ddee vvoouuss Friends Books you’ve read Bands you like Movies you’ve seen TV Shows you watch Video games you play Food you eat Your Favorite Athletes Restaurants you’ve eaten at Activities you participate in Websites you visit Sports teams you support Your Favorite Sports Favorite Clothing brands Places you’ve visited Events you’ve attended Events you plan on attending Events your friends are attending Major life events (location, dates, who with) Photos Private (haha yeah right) messages Groups you’ve joined Networks you are a part of
 12. 12. EEtt qquuooii eennccoorree?? Videos you’ve watched Comments you’ve liked Websites you’ve visited Articles and websites you’ve commented on Surveys you’ve filled out Companies you like People you’ve been tagged with People you frequently hang out with Friends you’ve requested Friends you denied Friends you’ve un-friended How often you are online Apps you Admin/created Pages you admin/created Your current mood Device you’ve accessed the Internet from Exact Geo-location (longitude, altitude, latitude, time/date stamp) TV, Film, Concert you are currently watching Book or publication you are currently reading Audio you are currently listening too Drink you are currently drinking Food you are currently eating Activities you participate in Advertising you interact with Profiles you interact with most Locations you access Facebook Locations you access web properties connected to Facebook Level of online engagement When you changed jobs How long you stayed in a job Credit card details IP Address Apps you’ve downloaded Games you’ve played Pages/Businesses you’ve un-liked (when)
 13. 13. FFaacceebbooookk GGrraapphh sseeaarrcchh
 14. 14. PPeeuutt--oonn ss’’éélliimmiinneerr ddee FFaacceebbooookk??
 15. 15. VVeeiillllee ssttrraattééggiiqquuee
 16. 16. MMééddiiaass SSoocciiaauuxx Les médias sociaux changent notre monde LLee ppoouuvvooiirr ddee ddééffiinniirr uunnee mmaarrqquuee ddee ccoommmmeerrccee aa ppaasssséé ddeess eennttrreepprriisseess aauuxx iinnddiivviidduuss eett ccoommmmuunnaauuttééss..
 17. 17. LLee bboouucchhee àà oorreeiilllleess eesstt llee ffuuttuurr dduu mmaarrkkeettiinngg LLeess mmééddiiaass ssoocciiaauuxx ssoonntt uuttiilliissééss ppoouurr iinnfflluueenncceerr llaa ccoonnvveerrssaattiioonn.. MMééddiiaass ssoocciiaauuxx
 18. 18. GGooooggllee AAlleerrttss
 19. 19. TTwwiitttteerrffaallll
 20. 20. SSoocciiaall MMeennttiioonn
 21. 21. PPoouurrqquuooii vveeiilllleerr?? 61% des millennials n’utilise pas les structure d’appui de leur employeurs. Ils préfèrent se tourner vers les médias sociaux. 84% des gens qui cherchent un emploi ont un compte Facebook. 60 % des employées sont prêt à partager du contenu pertinent au sujet de leur employeurs.
 22. 22. FFaacceebbooookk  ÀÀ llaa bbaassee iill eesstt ffoorrtteemmeenntt rreeccoommmmaannddéé ddee ssee ffaammiilliiaarriisseerr aavveecc lleess ppaarraammèèttrreess ddee ssééccuurriittéé eett ddee ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé ddee FFaacceebbooookk.. LLaa mmaajjoorriittéé ddeess uuttiilliissaatteeuurrss nnee cchhaannggeenntt jjaammaaiiss cceess ppaarraammèèttrreess eett ppeeuuvveenntt êêttrree ssuurrpprriiss ppaarr qquuii aa aaccccèèss àà ll’’iinnffoorrmmaattiioonn qquu’’iillss yy ppuubblliieenntt..
 23. 23. TTwwiitttteerr  Microblogue – oonn ppeeuutt ttaappeerr aauu mmaaxxiimmuumm 114400 ccaarraaccttèèrreess  ÀÀ llaa bbaassee,, llee ccoonntteennuu eesstt aacccceessssiibbllee àà ttoouutt llee mmoonnddee,, mmaaiiss oonn ppeeuutt llee pprroottééggeerr
 24. 24. LLiinnkkeeddIInn PPeerrmmeett ddee jjooiinnddrree uunn rréésseeaauu pprrooffeessssiioonnnneell PPuubblliieerr dduu ccoonntteennuu ppeerrssoonnnneell nn’’eesstt ppaass rreeccoommmmaannddéé
 25. 25.  Permet ddee ppuubblliieerr ddeess pphhoottooss eett ddeess vviiddééooss  PPaarr ddééffaauutt,, llee ccoonntteennuu eesstt ppuubblliicc  VVoouuss ppoouuvveezz mmooddiiffiieerr ccee rrééggllaaggee ddee ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé àà ppaarrttiirr ddee ll’’aapppplliiccaattiioonn mmoobbiillee
 26. 26. PPiinntteerreesstt PPeerrmmeett aauuxx uuttiilliissaatteeuurrss dd''ééppiinngglleerr dduu ccoonntteennuu vviissuueell ((ccoommmmee vvoouuss llee ffeerriieezz ssuurr uunn ttaabblleeaauu dd''aaffffiicchhaaggee))
 27. 27. SSnnaappcchhaatt PPaarrttaaggee ddee pphhoottooss eett ddee vviiddééooss ssuurr iiOOSS eett AAnnddrrooiidd LLiimmiittee ddee tteemmppss ddee vviissuuaalliissaattiioonn ddee 1100 sseeccoonnddeess FFoonnccttiioonnnnaalliittéé « ssttoorriieess » ppeerrmmeett ddee ccrrééeerr uunn ffiill dd’’aaccttuuaalliittéé VViissiibbiilliittéé ppaarr sseess aammiiss oouu ppaarr ttoouutt llee mmoonnddee CCoonntteennuu nnoonn oouuvveerrtt rreessttee aacccceessssiibbllee ppeennddaanntt 11 mmooiiss aauuxx aaddmmiinniissttrraatteeuurrss
 28. 28. VViinnee  PPeerrmmeett ddee ccrrééeerr ddee ccoouurrtteess vviiddééooss ((66 sseeccoonnddeess))  CCoommmmee TTwwiitttteerr,, lleess ggeennss vvoouuss ssuuiivveenntt,, « ffoolllloowweerrss »  OOnn ppeeuutt ssppéécciiffiieerr qquuee llee ccoonntteennuu ssooiitt ddiissppoonniibbllee àà vvooss aabboonnnnééeess eett aabboonnnnééss
 29. 29. Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess • 1 – Déterminer votre cible (Target) : Vous connaissez votre cible mieux que quiconque. • A qui s’adressent vos produits ? • Vers qui souhaitez-vous diriger votre communication ? • La réponse est indispensable à une bonne stratégie Social Media. • Votre cible est une cible de professionnels ? Il sera judicieux d’utiliser les réseaux sociaux professionnels comme Linkedin. La nature de votre cible vous permettra déjà de tracer les grands axes de vos campagnes Social Media.
 30. 30. Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess • 2 – Déterminer vos objectifs (Objectives) : il est important de déterminer les raisons pour lesquelles vous souhaitez intégrer les réseaux sociaux à votre stratégie de communication. • Qu’attendez-vous des médias sociaux ? • Vous souhaitez améliorer, développer votre image ? • Vous souhaitez faire progresser vos ventes ? • Bâtir une base de prospects ? Définir vos objectifs avec précision vous permettra de déterminer les plateformes à utiliser et les moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à vos fins.
 31. 31. Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess • 3 - Déterminer le message à transmettre (Message) : • Instaurer un dialogue avec sa communauté, et donc une relation concrète • Développer des interactions sociales (« like », « retweet », « partage »…) révélant un engagement de la part d’une communauté et entraînant de la viralité • Communiquer auprès de sa communauté à tout moment, même en situation de mobilité. • Il est donc maintenant important de définir le message que vous souhaitez transmettre à vos cibles pour atteindre vos objectifs. Quel contenu souhaitez-vous diffuser ? Que désirez-vous mettre en avant ? Pour répondre à ces questions, vous devez determiner votre positionnement.
 32. 32. Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess Positionnement • Crédible : si vous désirez vous positionner comme étant le moins cher, vous devez être le moins cher. Le webmarketing ne fera pas de miracle, c’est de la promotion, pas de la propagande ou de l’hypnose. • Attractif : vous êtes le moins cher c’est très bien, mais d’1$ … c’est pas fantastique ! Votre positionnement doit représenter un vrai plus pour le consommateur. • Remarquable : votre positionnement doit se voir, se comprendre mais surtout se distinguer de la concurrence. • Durable : votre positionnement ne doit pas être temporaire. Si vous êtes le moins cher du 14 au 18 novembre… Il y a peu de chance que vous fidélisiez le consommateur.
 33. 33. Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess • 4 - Déterminer votre stratégie (Strategy) : l’avantage des médias et réseaux sociaux est que leur utilisation est en grande majorité gratuite. Contrairement à une campagne média traditionnelle qui engendre des coûts monumentaux, vous pouvez donc utiliser les médias sociaux chaque jour. Il est donc important de déterminer une stratégie Social Media courante, quotidienne, et d’y intégrer des opérations ponctuelles (campagnes AdWords, Affiliation, Buzz…).
 34. 34. Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess • 5 – Déterminer les technologies et les points de rencontre (Technologies) : maintenant que vous avez défini votre cible, vos objectifs, le message à faire passer et la stratégie à mettre en place, vous êtes à même de déterminer sur quelles plateformes intervenir, où développer votre présence pour rencontrer vos clients potentiels. • Quelles technologies devez-vous utilisez pour atteindre vos objectifs ? • Un jeu concours, • un cercle de discussion… • Tout dépend des comportements de votre cible, de l’usage qu’elle fait d’internet (voir Les différentes typologies d’internautes et de consommateurs.
 35. 35. Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess • 6 – Déterminer vos indicateurs clés de performance (Evaluate) : • mener des actions c’est bien, mais il est important d’en analyser les retombées pour pouvoir faire les ajustements nécessaires à une optimisation de votre R.O.I (Return On Investment). • J’aime • Visite au site web • Commentaires • Inscriptions • Une stratégie Social Media ne sera pas parfaite dès la première tentative. Des réajustements seront nécessaires, autant pouvoir les faire instantanément. Quels sont les indicateurs pouvant vous permettre d’étudier la performance de votre stratégie ?
 36. 36. Stratégie ddee MMééddiiaass ssoocciiaauuxx eenn 77 ééttaappeess • 7 – Déterminez les ressources à mobiliser (Resources) : votre stratégie est maintenant bien dessinée. Afin de la finaliser, vous devez déterminer les ressources que cette stratégie Social Media va nécessiter. • Quels budgets ? • Quels délais ? • Quelles compétences ? • Quels effectifs ? • Un recrutement est-il nécessaire ou disposez-vous des compétences en interne ? • Sans les ressources suffisantes, votre stratégie Social Media aura beau être parfaite, vous ne pourrez pas la mener correctement.
 37. 37. QQuueelllleess ccoonnddiittiioonnss ddee rrééuussssiittee ?? Écouter Dialoguer Trouver le ton juste Être transparen t Publier régulièrement
 38. 38. o 1122,,220044 ““ffoolllloowweerrss”” o CCrrééee ssoouuvveenntt 110000,,000000 vviissiitteess ppaarr jjoouurr ((tthheerreeaallbbaannffff..ccoomm)) CClléé dduu ssuuccccèèss L’écureuil de Banff
 39. 39. LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee La citoyenneté numérique implique une « littératie numérique », c’est-à-dire une compréhension des limites entre les blagues, les taquineries, les actions inoffensives, et les comportements criminels. Étant donné que les gouvernements sanctionnent de plus en plus la cyberintimidation sévèrement, il est nécessaire que les jeunes, leurs parents et les écoles soient conscients des risques légaux que suscitent leurs actions et qu’ils se familiarisent avec la protection en ligne.
 40. 40. LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee L’accès: participation à la société virtuelle. • Les gens n’ont pas tous les mêmes opportunités et capacités d’utilisation des technologies de communications. •On doit s’assurer de n’exclure personne. •Travailler à augmenter et améliorer l’accès fait partie des responsabilités de tous citoyens numériques
 41. 41. LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee Commerce électronique: vente et achat de bien de consommation • Il faut se souvenir qu’un pourcentage important de l’économie est fait en ligne. • Des millions de transactions légales ont lieu, mais il faut respecter les lois et règles du commerce. • Un nombre équivalent de transactions qui sont en conflit avec les lois du commerce ont lieu. Il fait être de bon consommateur et entrepreneur.
 42. 42. LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee Communication numérique: electronic exchange of information. •Notre capacité de communiquer avec les autres a augmenté (p. ex., courriel, cellulaire, texto, etc.). •Tout a changé puisqu’il est possible de communiquer de façon presque instantanée. •Malheureusement plusieurs ont oublié (ou n’ont jamais appris) comment prendre de bonne décision face à tous ces moyens de communication.
 43. 43. LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee Digital Literacy: processus d’enseignement et d’Apprentissage des technologies. Certaines écoles ont de bons programmes, mais il reste du travail à faire. Plusieurs technologies utilisées dans un milieu de travail ne sont pas enseignées aux écoles. On doit enseigner comment trouver l’Information au moment qu’on en a besoin. La citoyenneté numérique nécessite une nouvelle façon d’éduquer les gens.
 44. 44. LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee Code d’éthique: Code de conduite L’éthique est perçue comme un des plus grands défis de la citoyenneté numérique. Les utilisateurs de la technologie n’apprenne pas l’étiquette et sont souvent gêné d’en discuter avec amis et collègues. Ce n’est pas simplement une question de créer des règles et politiques d’utilisation il faut apprendre aux gens d’être de bons citoyens numériques.
 45. 45. LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee Les lois: Il est plus facile que jamais de copier, « emprunter » le travail, l’identité, la propriété des autres. Les lois traditionnelles s’appliquent aussi dans le monde numérique. Pirater l’information Téléverser de la musique illégalement Plagia, Créer des virus Tous sont des actes criminels.
 46. 46. LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee Santé et bien-être: dans un monde numérique. Problème de vision, stress répétitif et l’ergonomie doit être adressée dans un monde technologique. En plus de considération physique, il faut s’inquiéter des effets psychologiques (dépendance, etc.)
 47. 47. LLaa cciittooyyeennnneettéé nnuumméérriiqquuee Sécurité et protection Le monde numérique n’est pas exempté de gens qui vole , détruit ou endommage la propriété. Nous protégeons nos demeures avec des systèmes d'alarme et serrure, etc. La même approche s’applique au monde numérique. Antivirus Copie de sécurité
 48. 48. ÊÊttrree uunn cciittooyyeenn nnuumméérriiqquuee rreessppoonnssaabbllee Protège ton profil. Ne noue de liens qu’avec des personnes que tu connais et en qui tu as confiance sur les réseaux sociaux. Fais attention quand tu divulgues des renseignements personnels, même à des personnes que tu connais ou dans un message privé. Une fois que c’est écrit et envoyé, impossible de revenir en arrière!
 49. 49. ÊÊttrree uunn cciittooyyeenn nnuumméérriiqquuee rreessppoonnssaabbllee Protège ton téléphone par mot de passe. Assure-toi que ton téléphone est protégé par mot de passe et ne communique ton mot de passe à personne. Sinon, c’est comme si tu laissais ta maison ou ta voiture sans fermer la porte à clé.
 50. 50. ÊÊttrree uunn cciittooyyeenn nnuumméérriiqquuee rreessppoonnssaabbllee Fais preuve de civisme numérique. Réfléchis avant d’envoyer un message texte, un courriel ou un tweet. N’oublie jamais que tu es la seule personne responsable de tes propres paroles et actes. ET Participe à la résolution des problèmes. Défends les droits de la personne en refusant de transmettre les messages ou les photos blessants, rabaissants ou manquant de respect.
 51. 51. QQuueelllleess ssoonntt lleess pprraattiiqquueess ddee nnooss eennffaannttss ?? QQuueell eesstt llee rrôôllee ddeess ppaarreennttss ?? Que font-ils sur les réseaux sociaux ? Qu’échangent-ils ? Avec qui ? Leurs pratiques sont-elles toujours "amicales" ? Se sentent-ils protégés ? Quelle place ont prise les réseaux sociaux dans leur vie et celle de leur famille ? Une étude a été réalisé auprès de 1 200 jeunes de 8-17 ans.
 52. 52. PPrrèèss ddee 2200%% ddeess mmooiinnss ddee 1133 aannss oonntt uunn ccoommppttee 48% des enfants de 8-17 ans sont connectés à un réseau social (Facebook). 18% des moins de 13 ans sont déjà connectés, et leurs parents sont au courant à 97%. Le déclic a lieu au collège : 57% des élèves du collège sont connectés / 11% des élèves du primaire. Les jeunes se connectent souvent seuls : depuis leur ordinateur personnel (50%) et leur mobile (23%).
 53. 53. LLeess ppaarreennttss ssoonntt aasssseezz ppeeuu aassssoocciiééss àà cceettttee pprraattiiqquuee Seule la moitié (55%) des 8-17 ans discutent avec leurs parents des réseaux sociaux, principalement du temps d’utilisation plus que des usages… Une moitié (49%) d’entre eux sont "amis" avec leurs parents. La moitié des enfants (55%) se disent surveillés dans leur utilisation de Facebook ; la vigilance des parents est plus marquée pour les plus jeunes (77%) et les filles (63%).
 54. 54. LLeess eennffaannttss eett lleess aaddoolleesscceennttss lliivvrreenntt lleeuurrss iiddeennttiittééss eett bbeeaauuccoouupp dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss ppeerrssoonnnneelllleess Pour les enfants et les adolescents, la relation sur le réseau n’est pas virtuelle. Ils sont dans la vraie vie ; 92% utilisent leur vraie identité et livrent beaucoup d’informations personnelles. Leurs activités sont notamment les commentaires et la publication de photos (surtout pour les filles à 88%).
 55. 55. UUnn ttiieerrss ddeess eennffaannttss oonntt ééttéé cchhooqquuééss oouu ggêênnééss ppaarr ddeess ccoonntteennuuss Le réseau social est un espace plutôt civilisé, mais les risques y sont démultipliés par la résonnance d’internet. 18% des 8-17 ans y ont déjà été insultés. Plus d’un tiers (36%) ont déjà été choqués par certains contenus ; spontanément, ils citent d’abord les contenus à caractère sexuel, puis les contenus violents ou racistes et homophobes. Quand ils ont été choqués, seuls 10% d’entre eux en ont parlé à leurs parents : ils en parlent plus facilement quand le sujet des réseaux sociaux est abordé en famille.
 56. 56. CCoonnsscciieennttss ddeess rriissqquueess,, iillss nnee ssaavveenntt ppaass ffoorrccéémmeenntt ss’’eenn pprréésseerrvveerr Les 8-17 ans semblent sensibilisés aux risques pour la vie privée et maitrisent les paramètres de confidentialité, même si cela est moins vrai pour les plus jeunes. Ils ont en moyenne 210 "amis" (un chiffre qui augmente avec l’âge), 30% d’entre eux ont déjà accepté en "amis" des gens qu’ils n’avaient pas rencontrés. Peut-on alors considérer qu’ils sont vraiment "entre amis" ? La surveillance et le dialogue parents-enfants existent, mais doivent être renforcés pour favoriser la prise d’autonomie et la responsabilisation des enfants/adolescents dans la gestion de leur réseau et de la confidentialité de leur vie privée.
 57. 57. LLeess 1100 ccllééss dduu ssuuccccèèss
 58. 58. LLeess 1100 ccllééss dduu ssuuccccèèss
 59. 59. LLeess 1100 ccllééss dduu ssuuccccèèss
 60. 60. LLeess 1100 ccllééss dduu ssuuccccèèss
 61. 61. LLeess 1100 ccllééss dduu ssuuccccèèss
 62. 62. o EEssssaayyeezz--lleess ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt aavvaanntt ddee vvoouuss llaanncceerr ppoouurr vvoottrree ccoommmmeerrccee o EEssssaayyeerr pplluussiieeuurrss oouuttiillss o SSooyyeezz vvoouuss--mmêêmmee,, ffaaiitteess ddeess aammiiss eett ppaarrttaaggeezz CClléé dduu ssuuccccèèss 1. Allez-y, expérimentez
 63. 63. 11.. OObbjjeeccttiiffss vveennddrree uunn pprroodduuiitt//sseerrvviiccee vviissiibbiilliittéé ((bbrraannddiinngg)) 33.. CCoommppéétteenncceess iiddeennttiiffiieezz vvooss rreessssoouurrcceess eett lleess mmaannqquueess 55.. MMaaiinnttiieenn eett eennttrreettiieenn ssuurrvveeiilllleerr,, aajjuusstteerr,, ppaarrttiicciippeerr CClléé dduu ssuuccccèèss 2. Faites un plan
 64. 64. o TTrroouuvveezz vvoottrree mmaarrcchhéé cciibbllee eett ppaarrttiicciippeezz o LLiisseezz eett ccoommmmeenntteezz aauuxx bblloogguueess o ““GGoooogglleezz”” vvoottrree eennttrreepprriissee eett vvooss ccoommppééttiitteeuurrss o TTrroouuvveezz ddeess oouuttiillss qquuii vvoouuss aaiiddeerroonntt àà ééccoouutteerr.. CClléé dduu ssuuccccèèss 3. Écoute active
 65. 65. MMééddiiaass SSoocciiaauuxx Le retour ssuurr iinnvveessttiisssseemmeenntt
 66. 66. MMééddiiaass SSoocciiaauuxx
 67. 67. CClléé dduu ssuuccccèèss Crowdsourcing. Aidez-nous à nommer notre bébé AAmmeelliiaa AArrlliinnggttoonn
 68. 68. CClléé dduu ssuuccccèèss 56 réponses en moins ddee 44 mmiinnuutteess ddee YYoouuBBeeMMoomm..ccoomm
 69. 69. o NN’’eessssaayyeezz ppaass dd’’iimmpprreessssiioonnnneerr ((vvoouuss sseerreezz iiggnnoorréé)) o PPaass ddee mmeennssoonnggee ((vvoouuss nnee sseerreezz ppaass iiggnnoorréé)) o LLeess ppiirreess eerrrreeuurrss mmoonntteenntt vveerrss llaa ssuurrffaaccee o AAvvoouueezz lleess eerrrreeuurrss iimmmmééddiiaatteemmeenntt CClléé dduu ssuuccccèèss 4. Soyez authentique
 70. 70. o NN’’aayyeezz ppaass ppeeuurr ddee ppaarrttaaggeerr ((ddeess cchhoosseess uuttiilleess eett ppeerrttiinneenntteess……)) o FFaaiitteess eenn ssoorrttee qquuee vvoottrree ccoonntteennuu ppuuiissssee êêttrree ppaarrttaaggéé o AAjjoouutteezz ddeess oouuttiillss:: o PPaarrttaaggeezz,, ffiill RRSSSS,, eennvvooyyeerr àà uunn aammii CClléé dduu ssuuccccèèss 5. Partager
 71. 71. o NN’’eexxaaggéérreezz ppaass,, nnee ccrriieezz ppaass.. o UUttiilliisseezz dduu llaannggaaggee ssiimmppllee eett hhaabbiittuueell.. o DDoonnnneezz uunn ““vviissaaggee”” àà vvoottrree mmaarrqquuee ddee ccoommmmeerrccee.. LLeess ggeennss ss’’yy aassssoocciieenntt pplluuss ffaacciilleemmeenntt.. CClléé dduu ssuuccccèèss 6. Agissez « normal »
 72. 72. o 1122,,220044 ““ffoolllloowweerrss”” o CCrrééee ssoouuvveenntt 110000,,000000 vviissiitteess ppaarr jjoouurr ((tthheerreeaallbbaannffff..ccoomm)) CClléé dduu ssuuccccèèss L’écureuil de Banff
 73. 73. o QQuueellllee vvaalleeuurr ppoouuvveezz-- vvoouuss aajjoouutteerr?? o CCoonnttrriibbuueezz ddeess cchhoosseess ppeerrttiinneenntteess o NNee vveennddeezz ppaass vvoottrree ssaallaaddee cchhaaqquuee ffooiiss o PPaarrttaaggeezz llee ccoonntteennuu ddeess aauuttrreess eett ggaaggnneezz ddeess aammiiss.. CClléé dduu ssuuccccèèss 7. Contribuez de façon utile
 74. 74. o NN’’eessssaayyeezz ppaass dd’’eeffffaacceerr lleess ccrriittiiqquueess o ÉÉccoouutteezz aatttteennttiivveemmeenntt o AAvvoouueezz lleess eerrrreeuurrss o OOffffrreezz uunnee eexxpplliiccaattiioonn eett ssoolluuttiioonn CClléé dduu ssuuccccèèss 8. Critiques = opportunités
 75. 75. o NN’’aatttteennddeezz ppaass dd’’aavvooiirr uunnee ccaammppaaggnnee pprréécciissee aalllleezz--yy!! o CCrrééee eett ccuullttiivveezz ddeess lliieennss qquuii sseerroonntt uuttiilleess uunn jjoouurr…… CClléé dduu ssuuccccèèss 9. Soyez proactif
 76. 76. o VVoouuss aauurreezz bbeessooiinn dd’’aaiiddeess ddee vvooss ccoollllèègguueess o CCoonnvvaaiinnccrree lleess ggeennss ddee llaa ppeerrttiinneennccee.. o RRaasssseemmbblleezz ll’’ééqquuiippee,, ddiissccuutteezz ddee ll’’aapppprroocchhee,, aassssiiggnneezz lleess ttââcchheess,, aalllleezz--yy!! CClléé dduu ssuuccccèèss 10. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même
 77. 77. 11.. LLeess ccoonnvveerrssaattiioonnss bboouucchhee àà oorreeiillllee ddeevviieennnneenntt pplluuss iimmppoorrttaanntteess qquuee llaa ppuubb.. 22.. PPaarrttiicciippeezz eett ffaacciilliitteezz llaa ccoonnvveerrssaattiioonn ((ssuuiivveezz lleess 1100 ccllééss)) 33.. SSooyyeezz aauutthheennttiiqquuee eett hhoonnnnêêttee.. CClléé dduu ssuuccccèèss 3 Messages pour emporter

×