Contenu connexe

Permbledhje dhe sinteze e teorive te motivimit

 1. Përmbledhje dhe sintezë e teorive të motivimit Prishtinë, 2015 punoi: Besfort N Ha PUNIM SEMINARIK mentori: Besnik Spahiu copyright©besforthaziri 1
 2. “Do you want to know who you are? Don't ask. Act! Action will delineate and define you.” Thomas Jefferson "A doni të dini se kush jeni? Mos pyesni. Veproni. Veprimi do të ju përshkruaj dhe do t’ju përcaktojë. “ Thomas JeffersonThomas Jefferson 1743-1826 copyright©besforthaziri 2
 3. Pasi kemi studiuar të shtatë teoritë e motivimit në punë, bëjmë një përmbledhje: • Teoria është një grupim sistematik i koncepteve dhe parimeve të ndërvarura, që rezultojnë në një kornize punuese, e që lidhin së bashku një zonë të konsiderueshme të dijes • Ose më saktë, një teori identifikon variabla të rëndësishme dhe i lidhë ato për të formuar 'propozimet paraprake‘, dhe të cilat mund të testohen përmes hulumtimeve. copyright©besforthaziri 3
 4. Sintezë - Procesi i kombinuar i objekteve apo ideve në një analizë të tërë krahasimesh komplekse. • "Është e vështirë që të njohim sintezën e një personi, veçanërisht në qoftë se ai ka tipare të ndryshme, impulse dhe qëndrime në situata të ndryshme”. • Psikologjia dhe Psikiatria: “integrimi i tipareve, qëndrimeve dhe impulseve, për të krijuar një personalitet të përgjithshëm”. • Filozofia: një metodë interpretuese në të cilën kontradita mes një propozimi (tezë) dhe antitezës së saj, të zgjidhet në një nivel më të lartë të së vërtetës (sintezë) copyright©besforthaziri 4
 5. • Bazuar në teoritë psikologjike dhe neurobiologjike me përvojë me bazë emocionale, ne identifikojmë një sërë shtigjesh direkte dhe indirekte nëpërmjet të ciliave ndjenjat afektive në punë ndikojnë në tri dimensione të rezultateve të sjelljes: drejtimi, intensiteti, dhe këmbëngulja. • Çfarëdo qasje teorike qe është përdorur për të studiuar kënaqësinë ne punë, shumica e studiuesve kanë identifikuar dy grupe të variablave: faktorët e mjedisit dhe karakteristikat personale të individëve copyright©besforthaziri 5
 6. Teoria Burimi i motivimit Mbështetja empirike Aplikushmeria në organizata Teoria e Hierarkisë së nevojave Nevoja te pavetedijshme te brendshme E dobët: Pak mbështetje për marrëdhënien e propozuar ndërmjet nevojave Shumë e kufizuar: copyright©besforthaziri 6
 7. Teoria Burimi i motivimit Mbështetja empirike Aplikushmeria në organizata Teoria e Paanesisë Nxitje për të ulur ndjenjat e tensionit të shkaktuara nga padrejtsia e përceptuar E përzier: Mbështetje të mirë për padrejtësinë e nënpageses; mbështetje e dobët për padrejtësinë e mbipagesës E kufizuar: copyright©besforthaziri 7
 8. Teoria Burimi i motivimit Mbështetja empirike Aplikushmeria në organizata Teoria e Pritshmërisë Marëdhenia ndërmjet variablave të rezultateve të dëshiruara, performance-shpërblim perpjekje-performancë E moderuar E mbështetur me shumë në eksper. brenda subjekteve sesa ndërmjet subjekt E fortë copyright©besforthaziri 8
 9. Teoria Burimi i motivimit Mbështetja empirike Aplikushmeria në organizata Teoria e Përforcimit Programi i përforcimit i përdorur për të shpërblyer individët për performancën e tyre E moderuar pak ndryshime ekzistojnë ndërmjet programeve të ndryshme të përpjestimit E moderuar copyright©besforthaziri 9
 10. Teoria Burimi i motivimit Mbështetja empirike Aplikushmeria në organizata Teoria e Përcaktimit të Qëllimit Synimi për të drejtuar sjelljen në kërkim të qëllimeve të pranueshme E moderuar - E fortë Performanca nën kushtet e P.Q. është superiore ndaj kushteve në të cilat qëllimet nuk janë vendosur E fortë copyright©besforthaziri 10
 11. Teoria Burimi i motivimit Mbështetja empirike Aplikushmeria në organizata Teoria e Vetë- rregullimit Vetëmonitorimi I Feedback-ut i planifikuar për të përmirësuar arritjen e qëllimeve E moderuar – E fortë Feedback-u mund të drejtojë sjelljen nëse ajo monitorohet E fortë copyright©besforthaziri 11
 12. Teoria Burimi i motivimit Mbështetja empirike Aplikushmeria në organizata Teoria Karakteristikave të Punës Atributet e punës mund të lehtesojnë motivin të njerëzit me një nevojë të fortë për të arritur E moderuar – E fortë Për vlefsh.karakteristikave të punës, e vogël për gjendjet psikologjike E moderuar copyright©besforthaziri 12
 13. Dopamina • Dopamina apo substanca motivuese, është një neurotransmetues kimik, që ndihmon kontrollin e qendrave të shpërblimit dhe kënaqësise në tru. • Dopamina gjithashtu, ndihmon në rregullimin e lëvizjeve dhe përgjigjeve emocionale , dhe kjo na mundëson jo vetëm për të parë shpërblimet, por edhe për të lëvizur në drejtim të tyre. copyright©besforthaziri 13
 14. Sjellja ka tre faktorë që janë shkakësorë • Motivin – duhet të shohim se a ka motiv individi, apo duhet ta motivojmë ne. • Aftësitë – të vërtetojmë se a ka aftësi individi të kryej punën e caktuar, ose t’ia gjejmë ne punën për të cilën ka aftësi. • Pengesat – duhet t’i largojmë pengesat, sikur që mund të jenë mungesat e aparaturave të ndryshme, në menyrë që të krijojmë kushte për individin. copyright©besforthaziri 14
 15. Cilën teori duhet të përdorim për arritje sa më të mëdha? • Ekziston një konsensus i përgjithshëm se motivimi përfshin tri procese psikologjike: inicimin, drejtim, dhe intensitetin • Është e rëndësishme për organizatat që të kuptojnë dhe të strukturojnë mjedisin e punës, në mënyrë që të inkurajojnë sjellje produktive. Konkluzion • Për të qenë individi i motivuar, nuk duhet të përqendrohemi vetëm në një teori, por duhet t’i kombinojmë që të gjitha teoritë, sepse secila nga to ka nga një element të veçantë, e që mund të jetë faktorë i rëndësishëm për rezultat të mirë. copyright©besforthaziri 15
 16. • Për më tepër, këto teori duhet të ristrukturohen sipas fushave të reja të kërkimit në psikologjinë njerëzore, për shembull 'psikologjia pozitive' është duke shtrirë rrënjët e sajë në mesin e studiuesve të motivimit njerëzorë dhe kënaqësisë në punë. (Seligman, 1998) copyright©besforthaziri besforthaziri@hotmail.com 16