Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
MATEMATIK TINGKATAN 1EVIDENSBAND 1B1D1E1 – Mengetahui perkara asas tentang nombor bulat sehingga juta.Soalan :Tuliskan nom...
B1D2E1 (UNGKAPAN ALGEBRA)SOALAN JAWAPANWakilkan setiap situasi berikut dengan hurufyang sesuai.Beberapa buah epal di dalam...
B1D3E3MENYATAKAN(a). kesesuaian masa bagi sesuatu peristiwa(i). kedipan mata =(ii). Menonton wayang =(iii). Mengecat sebua...
B1 D6 E1Namakan bentuk bagi setiap objek yang berikut :(a)…………………………………………………………(b)…………………………………………………………B1D10E2 (POLIGON)...
BAND 2B2D1E11.Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit yang bergaris.Nombor NilaitempatNilai digit467532420...
a) 7 20 38 43 19 27b) 66 83 87 96 100 773) Tentukan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu.a) Beza ant...
B2D3E1Isi tempat kosonga)34=9=28b)611=44=42B2D3E21) Tukarkan nombor bercampur berikut kepada pecahan tak wajar.a) 341b) 45...
B2D5E2Convert the following into percentages and vice versa:(a)(b)(c)(d)(e) 7.25=(f) 1.21=(g) 91% =(h) 316% =Answer :(a) 1...
B2D8E11. Anggarkan unit yang sesuai bagi mengukur :Situasi Unita. Panjang sebatang pen.b. Jarak dari rumah ke sekolah.c. B...
ii) WOZ2. Labelkan sudut-sudut berikuti)__________________ii)B2D9E2OZYXWPRQMLKJA BCD E F G
Rajah 1Berdasarkan Rajah 1, tentukan garis-garis yang mempunyai cirri-ciri berikut :a) Garis selari =b) Garis serenjang =c...
B2D11E1Rajah 1 menunjukkan lima segi empat sama dengan sisi 6 cm.Rajah 1Hitung perimeter untuk seluruh rajah.Jaw : 12 + 12...
BAND 3B3D1E21) Hitung setiap yang berikut:a) i.) 421 + 253 = ii) 1234 + 496 =b) i) 424 – 153 = ii) 2634 – 451 =c) i) 15 × ...
B3D2E31. Senaraikan semua factor bagi nombor-nombor berikuta) 24b) 452. Senaraikan semua factor perdana baga) 36b) 40B3D3E...
B3D5E1Simplify the following.(a)(b) −4+3a+1 =Answer :(a) 17y – h(b) 15a – 3B3D5E1Permudahkan ungkapan berikut:1) 2a + 3a =...
2) Cari nilai sudut x bagi garis lurus di bawah :B3D7E1Lakarkan poligon berikut:i. pentagonii. heksagoniii.heptagoniii. ok...
B3D7E21) Manakah antara objek berikut mempunyai garis simetri.2) Lukiskan paksi simetri bagi rajah di bawah.B3D7E31)Nyatak...
2)Nyatakan ciri-ciri geometri dan namakan segiempat berikut:Ciri-ciri geometri:1)________________________2)_______________...
Jawapan : …………………..(d)Jawapan : …………………..B3D8E2(a)2. Sebuah segi empat tepat berukuran 8cm panjang dan 3cm lebar. Cari lua...
B3D9E1 – Melukis bentangan kubus dan kuboidSoalan :Draw the net of the solids given and give the name of the solid.
BAND 4B4 D1 E1Selesaikan(a) 36 x (48 – 15) =(b) 56 ÷ (3 + 4) x 5 =B4 D2 E1Senaraikan tiga gandaan sepunya pertama bagi 2 d...
B4D3E1Evaluate the following.(a)(b)(c) .11 – 5.26 =(d) .08 – 3.1Answer:(a) 158.208(b) 93.08(c) 3.85(d) 0.98B4D3E1Soalan: 1...
B4D6E11) Lukis sudut yang berikut dengan menggunakan protraktor.a) ABC = 60 °b) JKL = 90 °c) XYZ = 130°d) DEF = 320°B4D6E2...
B4D6E31. Pada rajah di bawah AB dan CD ialah dua garis lurus.Cari nilai x.B4D7E1 (b)1. Lukis satu rekabentuk menggunakan k...
B4D8E11) Kawasan berlorek menunjukkan sebuah bilik berbentuk segiempat sama yangperlu diletakkan dengan permaidani. Jika k...
B4 D8 E2Cari nilai y setiap rajah di bawah :(a)y cm10 cmLuas = 45 cm2(b) 8 cm12 my mLuas = 126 m2B4D9E1(MEMBUAT MODEL KUBU...
B4D10E1 – a) MENGANGGARKAN ISIPADU KUBOIDb) MENCARI ISIPADU KUBOID1. Anggarkan Isipadu KuboidA. diberi isipadu setiap kubu...
BAND 5B5D1E1Terdapat 36 orang pelajar di dalam sebuah kelas.31daripadanya adalahperempuan. 4 pelajar perempuan dan65pelaja...
B5D3E1Solve the following:(a) -56 + (-34) + 10 – (-6 ) =(b) – 18 + ( -6 ) =Answer :(a) -74b) -24B5D3E1(a)Pada suatu hari t...
B5D4E11) Dalam rajah di bawah, PQR ialah garis lurus. Hitung nilai x.2) Dalam rajah di bawah, STUV ialah sebuah sisi empat...
B5D5E1Sebuah bekas berbentuk kuboid dengan panjang 4 m, lebar 3m dan tinggi 5mmengandungi 20 air. Berapakah air yang diper...
BAND 6B6D1E11) Pak Daud mempunyai tanah berbentuk segiempat tepat berukuran panjang800m dan lebar 400m.Pak Daud telah memb...
Jumlah wang yang dibelanja= RM122.00 + RM9.52= RM131.52B6D1E11. Sebuah segiempat tepat mempunyai perimeter sepanjang 52m. ...
B6D1E11. Isipadu sebuah bilik adalah 720mᵌ. panjang dan tinggi bilik tersebut ialah10m dan 8m masing-masing. Encik Khalid ...
B6D1E1(MENYELESAIKAN MASALAH DALAM SUATU SITUASI)1 Pak Aziz mempunyai tiga orang anak. Abu, Fatimah dan zubaidah. Setiap h...
balik ke jeti M. Feri itu tiba di jeti M padapukul 11.35 a.m.. Hitung masa, dalam jamdan minit, yang diambil oleh feri itu...
B6 D1 E1Sehelai kertas putih berukuran 78 cm panjang dan 65 cm lebar dibahagikan kepadapetak – petak segiempat sama. Tentu...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

5

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Evidens pbs matematik tingkatan 1

Télécharger pour lire hors ligne

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Evidens pbs matematik tingkatan 1

 1. 1. MATEMATIK TINGKATAN 1EVIDENSBAND 1B1D1E1 – Mengetahui perkara asas tentang nombor bulat sehingga juta.Soalan :Tuliskan nombor bulat berikut dengan perkataan.1) 14 - fourteen2) 43 - fourty three3) 504 - five hundred and four4) 8239 - eight thousand two hundred and thirty-eight5) 75038 - seventy five thousand and thirty-eight6) 270568 - two hundred and seventy thousand five hundred and sixty-eight7) 3547210 - three million five hundred and fifty-seven thousand two hundred and tenB1D1E2Kenal pasti pecahan, nombor bercampur, pecahan wajar dan pecahan tak wajar dari senarainombor berikut.-8, 0.3, 6 ,52,37, 652PecahanNombor bercampurPecahan wajarPecahan tak wajarJawapan:Pecahan52,37, 652Nombor bercampur652Pecahan wajar52Pecahan tak wajar37
 2. 2. B1D2E1 (UNGKAPAN ALGEBRA)SOALAN JAWAPANWakilkan setiap situasi berikut dengan hurufyang sesuai.Beberapa buah epal di dalam bakul itu telahbusuk.x mewakili buah epal yang busuk.B1D3E1Dengan menggunakan pembaris @ pita ukur, ukur panjang, lebar dan tinggi mejatulis di dalam kelas anda.Jawapan: Panjang: _________ cmLebar:_________ cmTinggi:________ cm______________ kg_________________gJAWAPAN: (a) 115 kg(b) 500 g2. Lengkapkan jadual berikut:## Gurubekalkan alat penimbangPelajar Berat (kg)Fatimah Bt Abu BakarAminah Bt Daud500gBID3E2
 3. 3. B1D3E3MENYATAKAN(a). kesesuaian masa bagi sesuatu peristiwa(i). kedipan mata =(ii). Menonton wayang =(iii). Mengecat sebuah rumah =(b) masa dalam system dua belas jamTuliskan waktu berikut dalam system dua belas jam(i). 11.15 malam =(ii).6.55 pagi =(c). masa dalam system dua puluh empat jamTuliskan waktu berikut dalam system 24 jam(i). 9.35 pm =(ii). 8.14 am =B1 D4 E1Padankan(a) 24 sudut refleks(b) 189 sudut tegak(c) 90 sudut cakah(d) 211 sudut tirusB1D5E1 – MENGENALPASTI CIRI-CIRI POLYGON1. Nyatakan ciri-ciri polygon?_____________________________________________________________2. Adakah bentuk dibawah adalah poligon, bincangkan.A. D.______________________ ____________________________B. E.______________________ ____________________________C. F._______________________ _____________________________
 4. 4. B1 D6 E1Namakan bentuk bagi setiap objek yang berikut :(a)…………………………………………………………(b)…………………………………………………………B1D10E2 (POLIGON)SOALAN JAWAPANRajah 1 menunjukkan beberapa poligon.Lengkapakan jadual di bawah.9Rajah 1PoligonNamapoligonBilanganbucuBilanganpepenjuruBilangansisi(a)(b)(c)(d)(e)(f)PoligonNamapoligonBilanganbucuBilanganpepenjuruBilangansisi(a) Heptagon 7 14 7(b) Segitiga 3 - 3(c) Heksagon 6 9 6(d) Sisi empat 4 2 4(e) Pentagon 5 5 5(f) Octagon 8 20 8(d) (e) (f)
 5. 5. BAND 2B2D1E11.Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit yang bergaris.Nombor NilaitempatNilai digit46753242039871302457B2D2E1 (a)1. Nyatakan pola bagi urutan nombor berikut:a) 3, 6, 9,12, 15Pola :……………………………………………………b) 1, 2, 4, 8, 16, 32Pola : …………………………………………………….Jawapan : a)Tambah 3 untuk mendapatkan nombor yang seterusnya.b) Darab 2 untuk mendapatkan nombor yang seterusnya.B2D2E1 (b)2. Lengkapkan urutan nombor berikut:a) 1, 4, 7, 10 ,_____, _____,____b) 50, 45, 40, 35, _____, _____Jawapan : a) 13, 16b) 30, 25B2D2E21) Bulatkan semua nombor genap daripada senarai nombor di bawah.a) 6 9 15 30 50 37 48 21b) 74 63 87 99 100 126 902) Bulatkan semua nombor ganjil daripada senarai nombor di bawah.
 6. 6. a) 7 20 38 43 19 27b) 66 83 87 96 100 773) Tentukan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu.a) Beza antara dua nombor genap adalah sentiasa ganjil _________b) Hasil darab satu nombor ganjil dan satu nombor genap adalah sentiasanombor genap ________c) Hasil darab dua nombor ganjil adalah sentiasa ganjil _________d) Hasil tambah dua nombor ganjil adalah sentiasa ganjil _________e) B2D8E2f) MEMBUAT PENUKARAN UNIT-UNITg) (a). panjang (mm, cm,m,km)h) Soalan (i).Tukarkan 6m kepada cmi) (ii). Tukarkan 14.6 km kepada mj)k) (b). Jjisim (mg,g,kg, tan )l) (i). Tukarkan 248 g kepada kgm) ii). Tukarkan 10 g kepada mgn) ( c). Masao) (i). Tukarkan 4 minggu kepada hariB2D2E3(KENAL PASTI CIRI-CIRI NOMBOR PERDANA)1. Senaraikan nombor perdana antara 1 hingga 102. Senaraikan nombor perdana antara 15 hingga 30B2D2E4Senaraikan 4 gandaan pertama bagi :a) 7 =b) 8 =c) 12 =d) 27 =
 7. 7. B2D3E1Isi tempat kosonga)34=9=28b)611=44=42B2D3E21) Tukarkan nombor bercampur berikut kepada pecahan tak wajar.a) 341b) 451Jaw: a)413b)5212) Tukarkan pecahan tak wajar berikut kepada nombor bercampur.a)528b)332Jaw: a) 553b) 1032B2D4E2Tentukan nilai tempat dan nilai digit bagi digit bergaris nombor perpuluhan di bawah.perpuluhan Nilai tempat Nilai digita) 0.53 persepuluh 0.5 @b) 0.034B2 D5 E2Tukarkan setiap yang berikut kepada peratusan :(a )(b) 0.2Tukarkan 10 % kepada(c) pecahan ,(d) perpuluhan .
 8. 8. B2D5E2Convert the following into percentages and vice versa:(a)(b)(c)(d)(e) 7.25=(f) 1.21=(g) 91% =(h) 316% =Answer :(a) 125%(b) 946%(c) 850%(d) 347%(e) 725%(f) 121%(g) 0.91(h) 3.16B2D6E1Isikan kotak tersebut dengan menggunakan simbol ataua) – 8 4b) – 1 - 7B2 D7 E1 (a)Nyatakan pembolehubah dalam setiap situasi berikut :(a) Sejumlah murid semakin berminat untuk membaca setelah program NILAMdilaksanakan di sekolah.___________________________________________________________________(b) Panjang sebuah padang adalah 10 meter lebih daripada lebarnya.___________________________________________________________________
 9. 9. B2D8E11. Anggarkan unit yang sesuai bagi mengukur :Situasi Unita. Panjang sebatang pen.b. Jarak dari rumah ke sekolah.c. Berat seorang pelajar.d. Membakar sebiji kek coklat.Jawapan :a) Cmb) Kmc) Kgd) Jam / minitB2D9E1 – MENANDA DAN MELABEL SUDUT1. Tanda dan labelkan sudut pada rajah dibawahA. PQ RSudut Tirus : ____________B. M NL OQ PSudut Cakah :____________B2D9E11. Tandakan sudut-sudut berikut pada rajah di bawahnya.i) BOCABCO
 10. 10. ii) WOZ2. Labelkan sudut-sudut berikuti)__________________ii)B2D9E2OZYXWPRQMLKJA BCD E F G
 11. 11. Rajah 1Berdasarkan Rajah 1, tentukan garis-garis yang mempunyai cirri-ciri berikut :a) Garis selari =b) Garis serenjang =c) Garis bersilang =B2D9E3Antara rajah yang berikut, yang manakah menunjukkan AOB ialah sudut 90º.(i) (ii) (iii)Jawapan: (i)B2D10E1Namakan setiap polygon yang berikuta) b)_______________________ ---------------------------c)----------------------------------------
 12. 12. B2D11E1Rajah 1 menunjukkan lima segi empat sama dengan sisi 6 cm.Rajah 1Hitung perimeter untuk seluruh rajah.Jaw : 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12= 72 cmB2D12E11) Lengkapkan jadual berikutPepejal BilanganMuka Tepi BucuKuboidKubusJawapan : Kuboid – muka (6)& Tepi (12)Kubus Bucu (8)
 13. 13. BAND 3B3D1E21) Hitung setiap yang berikut:a) i.) 421 + 253 = ii) 1234 + 496 =b) i) 424 – 153 = ii) 2634 – 451 =c) i) 15 × 30 = ii) 12 × 30 × 27 =d) i) 324 ÷ 3 = ii) 8052 ÷ 14 =Jaw: a) i) 674 ii) 1730b) i) 271 ii) 2183c) i) 450 ii) 9720d) i) 108 ii) 57571atau 575 baki 2B3D2E11. Salin dan lengkapkan urutan nombor berikut.(a) 1, 7, 13,………….. , 25, 31, ……………., 43, …………….. . (+6)(b) 3, 12, …………. , 48, ……………….., 192. (x2)(c) 256 , 128 , ………………. , 32,16,……………….,4. ((d) 145 , …………….., 135, 130 , 125,……………………, ………………… (-5)B3D2E2Bulatkan nombor perdana.17 25 37 12 42 45 13 35 18 11B3D2E3Senaraikan semua faktor dan faktor perdana bagi 70Faktor =Faktor perdana =
 14. 14. B3D2E31. Senaraikan semua factor bagi nombor-nombor berikuta) 24b) 452. Senaraikan semua factor perdana baga) 36b) 40B3D3E1Selesaikan1)2) -3) 3 + 1 - 2B3D4E1Bundarkan nombor-nombor berikut betul kepada 2 tempat perpuluhan:a) 0.4177 =b) 9.030 =c) 12.027 =14.999B3D4E2Kira setiap yang berikuta)b)
 15. 15. B3D5E1Simplify the following.(a)(b) −4+3a+1 =Answer :(a) 17y – h(b) 15a – 3B3D5E1Permudahkan ungkapan berikut:1) 2a + 3a =2) 4p +10p – 5 =3) 12m +10 – 5m – 3 =4) 20p – 10q + 5q – 4p =Jawapan:1) 5a2) 14p – 53) 7m + 74) 16p – 5qB3D6E2 – Menentukan :1) ciri-ciri sudut bertentangan bucu,penggenap dan pelengkap2) nilai sudut pada satu garisSoalan :1) Write the characteristic of these angle;a) rnama sudut =a =b =b) nama sudut =x + y =c) nama sudut =a + b =aabbxyab
 16. 16. 2) Cari nilai sudut x bagi garis lurus di bawah :B3D7E1Lakarkan poligon berikut:i. pentagonii. heksagoniii.heptagoniii. oktagonJawapan:i.ii.iiiivx1200
 17. 17. B3D7E21) Manakah antara objek berikut mempunyai garis simetri.2) Lukiskan paksi simetri bagi rajah di bawah.B3D7E31)Nyatakan ciri-ciri geometri dan namakan segitiga berikut:Ciri-ciri geometri:1)_________________________2)_________________________3)_________________________Segitiga ____________
 18. 18. 2)Nyatakan ciri-ciri geometri dan namakan segiempat berikut:Ciri-ciri geometri:1)________________________2)________________________3)________________________Segiempat_____________Jawapan:1)Ciri-Ciri Geometri:1) Dua sisi yang sama panjang2) Sudut tapak adalah sama3) Mempunyai satu paksi simetriSegitiga sama kaki2)Ciri-ciri Geometri:1)Sisi bertentangan sama panjang dan selari2)Semua sudut adalah3)Pepenjuru sama panjang dan membahagi dua sama pada antara satusama lain.4)Mempunyai dua paksi simetriSegiempat tepatB3D8E1(CARI PERIMETER BAGI SUATU GAMBAR RAJAH)1. Hitung perimeter bagi setiap rajah di bawah.(a) (b)3 cm7.5cm8 cmJawapan : ………………. Jawapan :…………………(c)
 19. 19. Jawapan : …………………..(d)Jawapan : …………………..B3D8E2(a)2. Sebuah segi empat tepat berukuran 8cm panjang dan 3cm lebar. Cari luas segiempat tersebut.8CM3CM
 20. 20. B3D9E1 – Melukis bentangan kubus dan kuboidSoalan :Draw the net of the solids given and give the name of the solid.
 21. 21. BAND 4B4 D1 E1Selesaikan(a) 36 x (48 – 15) =(b) 56 ÷ (3 + 4) x 5 =B4 D2 E1Senaraikan tiga gandaan sepunya pertama bagi 2 dan 6.B4D2E21) Cari gandaan sepunya terkecil bagi(a) 5 dan 8(b) 12 dan 18(c) 9, 12, dan 21 Jawapan : (a) 40(b) 36(c) 252B4D2E3 (URUTAN DAN POLA NOMBOR)SOALAN JAWAPANCari semua faktor sepunya bagi nombor 12,16 dan 30.Faktor bagi 12 = 1, 2, 3, 4, 6, 12Faktor bagi 16 = 1, 2, 4, 8, 16Faktor bagi 30 = 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30Faktor sepunya bagi 12, 16 dan 30 ialah 1dan 2.B4D2E41. Cari FSTB bagi nombor berikut:A. 15 dan 45B. 36 dan 96C. 26, 32 dan 45D. 32, 48 dan 64
 22. 22. B4D3E1Evaluate the following.(a)(b)(c) .11 – 5.26 =(d) .08 – 3.1Answer:(a) 158.208(b) 93.08(c) 3.85(d) 0.98B4D3E1Soalan: 1).Selesaikani). 27 – 12 + 8 =ii).12 x 5 ÷ 2 =iii). 20 + 10 x 3 =iv). 50 ÷ ( 2 + 3 ) x 5 =B4D4E11. Zaini membeli sebuah basikal dengan harga RM250. Selepas setahun,basikal tersebut dijual pada harga RM100. Hitung peratus penurunan hargayang dialami.Jawapan :Harga asal = RM 250Harga baru = RM 100Penurunan = RM250 – RM100= RM150Peratus penurunan =B4D5E1(a)3. Fauzi telah membeli segulung benang yang berukuran 100 m panjang untukmengikat mata kail. 25 cm benang diperlukan untuk mengikat sebentuk mata kail.Jika fauzi telah mengikat 9 bentuk mata kail, berapakah baki benang yang tinggal?
 23. 23. B4D6E11) Lukis sudut yang berikut dengan menggunakan protraktor.a) ABC = 60 °b) JKL = 90 °c) XYZ = 130°d) DEF = 320°B4D6E24. Dalam rajah berikut PQR ialah garis lurus. Cari nilai yB4D6E3Dalam Rajah 1, PTQ dan RTS adalah dua garis lurus. TU dan TV adalah berserenjang.Rajah 1Cari nilai x + y.JAWAPAN:x = 90 - 47= 43y = 78 - 47= 31x + y = 43 + 31= 74
 24. 24. B4D6E31. Pada rajah di bawah AB dan CD ialah dua garis lurus.Cari nilai x.B4D7E1 (b)1. Lukis satu rekabentuk menggunakan konsep simetri berdasarkan bentukyang diberikan di bawah.B4D7E1 (a)2. Lengkapkan rajah berikut pada paksi simetri yang diberi:a) b)B4 D7 E2Dengan bantuan protraktor dan pembaris, lukiskan(a) segitiga sama sisi dengan ukuran setiap sisi 4 cm,(b) sisi empat ABCD dengan AB = 8 cm, BC = 6.3 cm, ABC = 70 danBCD = 100 .CD EBA120o80o2x
 25. 25. B4D8E11) Kawasan berlorek menunjukkan sebuah bilik berbentuk segiempat sama yangperlu diletakkan dengan permaidani. Jika kos permaidani itu ialah RM3.20semeter persegi, berapakah kos untuk permaidani itu?Luas PQRS = 8 8 = 64 cm²Luas 3 segiempat sama = 3 ( 3 3) = 3 9 = 27 cm²Luas kawasan berlorek = 64cm² - 27cm² = 37cm²Kos permaidani = 37cm² RM3.20 = RM118.402) Dalam rajah yang ditunjukkan PQTU ialah sebuah segiempat dan RST ialahsebuah segi tiga bersudut tegak. R ialah titik tengah bagi QT. Cari perimeterseluruh rajah.PQ + QR + RS + ST + TU + UP= 12 + 6 + 10 + 8 + 12 + 12= 60cm
 26. 26. B4 D8 E2Cari nilai y setiap rajah di bawah :(a)y cm10 cmLuas = 45 cm2(b) 8 cm12 my mLuas = 126 m2B4D9E1(MEMBUAT MODEL KUBUS & KUBOID)Aktiviti : Membina model kubus & kuboid(a) Membina model kuboid.1. Menggunakan bentangan kuboidyang disediakan.2. Lukis semula mengikut skala yang sebenar.3. Gunting dan tampal pada kad tebal.4. Gunting dan lipatkan bentangan itu untuk membina kuboid.5. Guna pita pelekat untuk menetapkan bentuk kuboid dan kubus itu.(b) Membina model kubus.1. Menggunakan bentangan kubus yang disediakan.2. Lukis semula mengikut skala yang sebenar.3. Gunting dan tampal pada kad tebal.4. Gunting dan lipatkan bentangan itu untuk membina kuboid.5. Guna pita pelekat untuk menetapkan bentuk kuboid dan kubus itu.
 27. 27. B4D10E1 – a) MENGANGGARKAN ISIPADU KUBOIDb) MENCARI ISIPADU KUBOID1. Anggarkan Isipadu KuboidA. diberi isipadu setiap kubus adalah 2 cm3B. diberi setiap sisi kubus kecil adalah 2cm2. Cari Isipadu KuboidA. 10cm2 cm3cmB. 7m7m12m
 28. 28. BAND 5B5D1E1Terdapat 36 orang pelajar di dalam sebuah kelas.31daripadanya adalahperempuan. 4 pelajar perempuan dan65pelajar lelaki menaiki basikal ke sekolah.Cari bilangan pelajar kelas tersebut yang datang ke sekolah dengan menaiki basikal.B5D1E1Terdapat 36 orang pelajar di dalam sebuah kelas.31daripadanya adalahperempuan. 4 pelajar perempuan dan65pelajar lelaki menaiki basikal ke sekolah.Cari bilangan pelajar kelas tersebut yang datang ke sekolah dengan menaiki basikal.B5D2E11. Seramai 120 orang pelajar Sekolah Sri Petaling pergi ke sekolah dengan menaikikereta. Jika jumlah ini mewakili 30% dari jumlah keseluruhan pelajar sekolahtersebut, cari jumlah keseluruhan pelajar sekolah tersebut.B5D2E1MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN PERATUSANSoalan:1). Salmah menyimpan RM 5000 sebagai simpanan tetap dengan kadar faedahringkas sebanyak 3.2% di dalam sebuah bank.Cari jumlah wang di dalamakaunnya selepas 3 tahun.B5D3E11) Rohaya menyimpan RM50 pada bulan Jun dan pada bulan Julai diamenyimpan RM20 lebih daripada bulan Jun. Pada bulan Ogos diamengeluarkan RM100 untuk membeli jam untuk bapanya sempena HariBapa. Berapakan baki wang Rohaya.Jawapan : RM20
 29. 29. B5D3E1Solve the following:(a) -56 + (-34) + 10 – (-6 ) =(b) – 18 + ( -6 ) =Answer :(a) -74b) -24B5D3E1(a)Pada suatu hari tertentu, suhu dibandar raya Seoul ialah -5 C manakala suhu diBandar raya Tokyo adalah 7 C lebih tinggi daripada suhu di Bandar Seoul tetapi 9 Clebih rendah daripada suhu di Bandar raya Beijing. Cari suhu di Bandar raya Beijingpada hari itu.B5D3E1(b)Sebuah kereta bergerak 3500 m dari suatu simpang empat kearah utara. Kemudian,ia bergerak 1700 m kearah selatan, dan akhirnya bergerak lagi 4800 m kearahselatan. Berapakah jauh kereta tersbut dari simpang empat itu?B5D4E1 (POLIGON)SOALAN JAWAPANDalam Rajah 2, WXY adalah garis lurus.Rajah 2Cari nilai b dan c.b = 180 − 74 × 2= 180 − 148= 32°c = 360 − 68 − 119 − (180 − 98 − b)= 360 − 68 − 119 − (180 − 98 − 32)= 360 − 68 − 119 − 50= 123°
 30. 30. B5D4E11) Dalam rajah di bawah, PQR ialah garis lurus. Hitung nilai x.2) Dalam rajah di bawah, STUV ialah sebuah sisi empat dan UVW ialah garislurus.cari nilai yB5D5E1An open rectangular wooden box has internal dimension, 40 cm by 32 cm by 16 cm.Calculate the number of boxes of paper clips measuring 4 cm by 5 cm by 2 cm thatcan be packed exactly into the box.Answer : 512B5D5E1Rajah menunjukkan sebuah kubus besar yang terdiri daripada 27 buah kubus kecilyang sama saiz. Jika panjang tepi sebuah kubus kecil adalah 2 cm, hitungkanisipadu kubus besar tersebut.Penyelesaian :Isipadu kubus kecil = 2 × 2 × 2= 8 cm3Isipadu kubus besar = 8 × 27= 216 cm325 °x130 °y°80°120°WVUTS
 31. 31. B5D5E1Sebuah bekas berbentuk kuboid dengan panjang 4 m, lebar 3m dan tinggi 5mmengandungi 20 air. Berapakah air yang diperlukan untuk memenuhi bekas itu?Jawapan:Isipadu bekas:= 4 x 3 x 5= 60 m3B5D5E1 –Soalan :A water container is in the shape of a cuboid with length of 50cm, breadth of 30 cm and height of 40cm. If it is filled with three quarter of the container,calculate the volume of water in the container.Volume of container = (50 x 30 x 40 ) cm3= 60 000 cm3Volume of water = 60 000 x 3/4= 180 000 cm3÷ 4= 45 000 cm3Therefore, the volume f the water is 45 000 cm3
 32. 32. BAND 6B6D1E11) Pak Daud mempunyai tanah berbentuk segiempat tepat berukuran panjang800m dan lebar 400m.Pak Daud telah memberikan sebahagian tanah bentuksegi empat tepat berukuran panjang 350 m dan lebar 160m untuk diusahakanoleh adiknya dan sebahagian tanah lagi berbentuk segitiga berukuran tinggi400m dan tapak 300m diwakafkan. Tanah yang tinggal Pak Daud gunakanuntuk menanam jagung. Hitung kos untuk memagar kebun jagung itu jika kosmemagar ialah RM12 semeter.Jawapan: Rm 26400B6D1E1Siti membeli 758 kg tomato dan 645 kg lobak merah. Jika harga 100 g tomato ialah RM1.60dan harga 1 kg lobak merah ialah RM1.40, hitung jumlah wang yang dibelanja oleh Siti.Jawapan:Jumlah harga tomato= (758 × 1 000)g ÷ 100 g × RM1.60= (618 × 1 000)g ÷ 100 g × RM1.60= 7625 g ÷ 100 g × RM1.60= 76 × RM1.60= RM122.00Jumlah harga lobak merah= 645kg × RM1.40=345kg × RM1.40= RM9.52450 m400 m300 m500 m240 m
 33. 33. Jumlah wang yang dibelanja= RM122.00 + RM9.52= RM131.52B6D1E11. Sebuah segiempat tepat mempunyai perimeter sepanjang 52m. Jika lebar segiempattepat itu kurang 4m dari panjangnya, kira luas segiempat tepat tersebut.B6D1E11. Pendapatan tahunan Encik Johan pada tahun 2008 ialah RM39 100.(a) Jika pendapatan tahunan Encik Johan pada tahun 2008 adalah25% lebih daripada tahun 2007, cari pendapatan tahunan EncikJohan pada tahun 2007.(b)Jika pendapatan tahunan Encik Johan pada tahun 2009berkurang 5%, cari pendapatan tahunan Encik Johan pada tahun2009.B6D1E11. A container ontains some marbles.The number of marbles in the container is more than 80,butless than 90 and is equal to 7 times the sum of the digits of total number of marbles.What is thetotal number of marbles in the container?B6D1E1Harga 10kg gandum, setin susu dan sekotak biskut masing-masing ialah RM23,RM2.50 dan RM9.95. Jika En. Zaki membeli 15kg gandum, 5 tin susu dan 4 kotakbiskut, berapa baki wang En. Zaki sekiranya dia membayar dengan wang bernotRM100?B6D1E1Harga 10kg gandum, setin susu dan sekotak biskut masing-masing ialah RM23,RM2.50 dan RM9.95. Jika En. Zaki membeli 15kg gandum, 5 tin susu dan 4 kotakbiskut, berapa baki wang En. Zaki sekiranya dia membayar dengan wang bernotRM100?B6D1E1 – Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan penemuan baru.Soalan :Samy, Ben and Zaidi threw three darts each. Samy’s total score was 17, Ben’s 18 and Zaidi’s 30.Whose score counted wrongly?76149
 34. 34. B6D1E11. Isipadu sebuah bilik adalah 720mᵌ. panjang dan tinggi bilik tersebut ialah10m dan 8m masing-masing. Encik Khalid ingin memasang jubin pada lantaibiliknya dengan jubin yang berukuran 1m x 1m. Berapa keping jubin yangdiperlukan ?Jawapan :Isipadu bilik = 720 mᵌ10m x 8m x lebar = 720 mᵌLebar = = 9 mLuas lantai = 10m x 9m = 90 m2Luas jubin = 1m x 1m = 1 m2Bilangan jubin = = 90 keping.(b)B6D1E1Sarguna requires 1950 cm of table cloth for 6 identical tables. Calculate the length,in m, of table cloth for 16 tables of the same size.Answer:52 mB6D1E1Terdapat dua buah bekas air,P berbentuk kuboid dan Q berbentuk kubus. Panjang,lebar dan tinggi bekas P ialah 9 cm, 10 cm dan 20 cm. Manakala lebar bekas Q ialah15 cm.Bekas P diisi penuh dengan air dan bekas Q adalah kosong. Jika semua air didalam bekas P dituang masuk ke dalam bekas Q, cari tinggi aras air di dalam bekasQ.
 35. 35. B6D1E1(MENYELESAIKAN MASALAH DALAM SUATU SITUASI)1 Pak Aziz mempunyai tiga orang anak. Abu, Fatimah dan zubaidah. Setiap hari Pak Aziz akanmemberi wang saku RM 15.00 kepada ketiga-tiga anaknya. Abu akan mendapat dua kali ganda wangsaku Fatimah. Dan Zubaidah hanya menerima RM3.00 . Kirakan wang saku yang diterima oleh Abu.Penyelesaian:2x + x + 3 = 153x = 12X = 4Wang saku Abu ialah RM4x2 = RM8B6D1E1Rajah yang ditunjukkan terdiri daripada heksagon sekata dan segi tiga samakaki. Setiap sisi berukuran 2x cm. Cari perimeter seluruh rajah.Perimeter = (2x 10) + (3y 6)= (20x + 18y) cmB6D1E1 (UKURAN ASAS)SOALAN JAWAPANSebuah feri bertolak dari jeti M pada pukul8.05 a.m. ke jeti N. Perjalanan dari jeti M kejeti N mengambil masa 112 jam. Feri ituberhenti di jeti N selama 20 minit sebelumMasa feri bertolak dari jeti N= 8.05 a.m. + 112 jam + 20 minit= 8.05 a.m. + (90 + 20) minit= 8.05 a.m. + 110 minit
 36. 36. balik ke jeti M. Feri itu tiba di jeti M padapukul 11.35 a.m.. Hitung masa, dalam jamdan minit, yang diambil oleh feri itu untukbergerak dari jeti N ke jeti M.= 9.55 a.m.Masa yang diambil oleh feri itu untukbergerak dari jeti N ke jeti M= 11.35 a.m. - 9.55 a.m.= 1135 hours - 0955 hours= 1 jam 40 minitB6D1E1Bekas M mengandungi 16.34 kg tepung dan bekas N mengandungi 1.52 kg tepung kurangdari bekas M. Kesemua tepung dalam kedua-dua bekas dibungkus sama banyak supaya setiappaket mengandungi 0.82 kg. Berapa peket tepungkah yang boleh didapati?Jaw: [ 16.34 + ( 16.34 – 1.52) ] ÷ 0.82= [ 16.34 + 14.82 ] ÷ 0.82= 31.16 ÷ 0.82= 38 peket.B6D1E1Bekas P mengandungi4315 liter air.31daripada air itu dituang ke dalam bekas Q dan bakiair di dalam bekas P dituang ke dalam 3 gelas dengan sama banyak. Hitung isipadu air didalam sebiji gelas.Jawapan :Baki air bekas P = 1-31=32Isipadu air sebiji gelas = [324315 ] 3=213 literB6D1E1Sebuah akuarium yang berbentuk kuboid dengan panjang 2 m, lebar 1 m, dan tinggi1 m telah diisi dengan air hingga tinggi. Jika sejenis spesis ikan tertentumemenuhi ruang 26000cm3di dalam akuarium itu, berapakah bilangan ikan tersebutyang dapat dimasukkan ke dalam akuarium sebelum air melimpah ?
 37. 37. B6 D1 E1Sehelai kertas putih berukuran 78 cm panjang dan 65 cm lebar dibahagikan kepadapetak – petak segiempat sama. Tentukan panjang sisi yang terbesar bagi setiapsegiempat sama.B6 D1 E1PUV ialah sebuah segitiga sama sisi, PQTU ialah sebuah segi empat tepat danQRST ialah sebuah segi empat sama. Perimeter bagi keseluruhan rajah ialah 360cm. Kirakan panjang RS dalam cm.TIADA EVIDENSB1D1E3B2D10E2B2D4E1B2D4E3B2D5E1B2D7E2B2D8E2B2D8E3B3D1E1B3D6E1B4D6E2
 • NazliefaNazli

  May. 5, 2015
 • norbalqisaqis

  Mar. 11, 2015
 • Zalehas2901

  Sep. 21, 2014
 • bingping

  Sep. 5, 2014
 • shalvenv

  Aug. 26, 2013

Vues

Nombre de vues

18 759

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

226

Actions

Téléchargements

781

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

5

×