Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mevsimlik sezonluk is sozlesmesi ornegi mavi yaka

14 335 vues

Publié le

 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Mevsimlik sezonluk is sozlesmesi ornegi mavi yaka

 1. 1. MEVSİMLİK / SEZONLUK BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (Mavi Yakalı İşçiler İçin) Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla " BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ" yapılmıştır. Taraflar bundan sonra "işveren" ve "işçi" olarak anılacaktır. İŞVEREN UNVANI VERGİ DAİRESİ VERGİ NO İŞYERİ ADRESİ İŞÇİ ADI SOYADI BABA ADI D.YERİ / TARİHİ T.C. NO İKAMETGAH ADRESİ ÖZEL ŞARTLAR 1) İş Tanımı : Aşçılık (Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeğini, kendisine bildirilen mönü’ye göre zamanında hazırlamak) a) İşveren, işçiyi iş saatleri içerisinde yapabileceği başka işlerde ve işverene ait başka işyerlerinde de çalıştırabilir. Bu şartlarda işçi hiçbir itiraz hakkı olmadan çalışmayı kabul eder. 2) İş ve Sözleşme Süresi: İş sezonluk/Mevsimlik olup belirli sürelidir. ……. / ……. / 200.. tarihinden ……./ ……. / 200.. tarihinde sona erecek yaz sezonu sonuna kadardır. a) İşe Başlama Tarihi : İşçinin işe başlama tarihi ……. / ……. / 200.. dur. b) Deneme Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren ilk iki ay deneme süresidir. Bu süre içerisinde taraflar sözleşmeyi ihbarsız feshedebilir. c) İş bu belirli süreli hizmet sözleşmesi, işin süresinin bitimi tarihinde kendiliğinden ve her hangi bir bildirimi gerektirmeksizin sona erer. d) İşin gereği olarak süreyi uzatmak mümkündür. Bu halde, uzatılan süre kadar çalışılmış olması iş bu sözleşmenin “belirli süreli” olması niteliğini ortadan kaldırmaz. 3) İşçinin Ücreti : Aylık net …………….., … TL dir. a) İşyerinde, ancak İşverenin yazılı talebi ve işçinin yazılı kabulü ile fazla mesai yapılabilir. Aksi halde işçi, fazla mesai ile ilgili olarak herhangi bir talebinin olmadığını ve fazla mesai yapmadığını kabul ve beyan eder. b) İşçinin ücreti takip eden ayın en geç 10’unda ödenir. GENEL ŞARTLAR 1)İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder. 2) İş bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresi aynı zamanda tebligat adresidir. Adres değişikliği olması halinde bu durumun yazılı olarak en geç bir hafta içinde işverene bildirilmesi gerekir. Aksi halde sözleşmede yer alan adrese yapılan tebligat geçerlidir. Bu halde tebligatın işçiye ulaşmaması nedeniyle işverene herhangi bir sorumluluk yükletilemez. 3) Haftalık çalışma süresi 45 saattir. İşçi, işin icap ve zaruretlerine göre gerektiğinde 2 veya 3 vardiya halinde çalışmayı ve Ulusal bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışmayı başkaca yazılı muvafakat’ a gerek kalmaksızın kabul eder, 4) İşçi İhtiyaç halinde, işin icap ve zaruretleri doğrultusunda, Büyükşehir belediye sınırları içindeki şirkete ait değişik işletme ve işyerlerinde benzer işlerde, muvafakat aranmaksızın geçici ve devamlı olarak çalışmayı kabul eder.
 2. 2. 5) İşveren İşçiyi, görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartıyla, işverene bağlı bir başka işyerine nakledebilir. 6)İşçinin talep ettiği ücretsiz izinlerin verilip verilmemesi tamamen işverenin takdirindedir. Ücretsiz izin süresince işçiye her hangi bir ücret ödenmez. 7)İşçi, işverenin yazılı izni olmadan başka bir şirkette çalışamaz, herhangi bir kuruluşta, herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren izin verip vermemekte serbesttir. 8) İşçi, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. 9) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler(erzak yardımı,..vs.), işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez. 10) İşçinin kendi kusuru, ihmali ve savsaması yüzünden işvereni veya üçüncü kişileri zarara uğratması halinde işverenin bu zararı işçiden tazmin etme hakkı saklıdır. 11) Bu sözleşmede yer almayan hususların hallinde 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olunur. 12) İş sözleşmesinin bir nüshası ile iş sözleşmesinin eki ve tamamlayıcısı olan ve aşağıda belirtilen belgeler işçiye verilmiştir. İŞVEREN İŞÇİ Ekleri : 1. Çalışma Talimatı 2. İşyeri disiplin Ceza Listesi, 3. İş Güvenliği Talimatı, 4. İş Güvenliği Eğitimi Tutanağı, 5. Temel Görev ve Sorumluluklar Talimatı,

×