Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แบบฝึกหัดโครงสร้างการเขียนผังงาน

58 801 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

แบบฝึกหัดโครงสร้างการเขียนผังงาน

  1. 1. เรือง โครงสร้างการเขียนผังงานการเขียนผังงานมี3 รูปแบบ คือ1.การทํางานแบบตามลําดับ(Sequence)2.ผังงานแบบมีเงือนไข3.โครงสร้างการทํางานแบบมีการทํางานซํา1. การทํางานแบบตามลําดับ(Sequence) :รูปแบบการเขียนโปรแกรมทีง่ายทีสุดคือ เขียนให้ทํางานจากบนลงล่างเขียนคําสังเป็นบรรทัด และทําทีละบรรทัดจากบรรทัดบนสุดลงไปจนถึงบรรทัดล่างสุดสมมติให้มีการทํางาน3 กระบวนการคือ อ่านข้อมูล คํานวณ และพิมพ์
  2. 2. 2.โครงสร้างการทํางานแบบมีการเลือก( Selection )เป็นโครงสร้างทีใช้การตรวจสอบเงือนไขเพือการทํางานอย่างใดอย่างหนึง2.1แบบมีเงือนไขหนึงทางเลือก(if)2.2 แบบมีเงือนไขสองทางเลือก(if-else)
  3. 3. ตัวอย่าง1 เขียนผังงานทีแสดงขันตอนการส่งจดหมาย
  4. 4. ตัวอย่างที2 เขียนผังงานแสดงวิธีการรับประทานยาทีแบ่งขนาดรับประทานตามอายุของผู้ทานดังนี• อายุมากกว่า10 ปี รับประทานครั งละ2 ช้อนชา• อายุมากกว่า3 ปี ถึง 10 ปี รับประทานครั งละ1 ช้อนชา• อายุมากกว่า1 ปี ถึง 3 ปี รับประทานครั งละ1/2 ช้อนชา• แรกเกิดถึง1 ปี ห้ามรับประทานแสดงการเขียนผังงานแสดงวิธีการรับประทานยาตัวอย่างที2 เขียนผังงานแสดงวิธีการรับประทานยา
  5. 5. 3.โครงสร้างการทํางานแบบมีการทํางานซําเป็นโครงสร้างทีมีการประมวลผลกลุ่มคําสังซํ าหลายครั งตามลักษณะเงือนไขทีกําหนด อาจเรียก การทํางานซํ าแบบนีได้อีกแบบว่าการวนลูป( Looping ) โครงสร้างแบบการทํางานซํ านีจะมีอยู่2 ประเภท คือ• DO WHILE• DO UNTIL3.1 DO WHILEเป็นโครงสร้างทีมีการทดสอบเงือนไขก่อนถ้าเงือนไขเป็นจริงก็จะเข้ามาทํางานในกลุ่มคําสังทีต้องทําซําซึงเรียกว่าการเข้าลูปหลังจากนันก็จะย้อนกลับไปตรวจสอบเงือนไขใหม่อีกถ้าเงือนไขยังคงเป็นจริงอยู่ ก็ยังคงต้องทํากลุ่มคําสังซํ าหรือเข้าลูปต่อไปอีกจนกระทังเงือนไขเป็นเท็จ ก็จะออกจากลูปไปทําคําสังถัดไปทีอยู่ถัดจากDO WHILE หรืออาจเป็นการจบการทํางานแสดงโครงสร้างการทํางานซําแบบ DO WHILE
  6. 6. 3.2 DO UNTILเป็นโครงสร้างการทํางานแบบทํางานซํ าเช่นกันแต่มีการทํางานทีแตกต่างจากDO WHILE คือจะมีการเข้าทํางานกลุ่มคําสังทีอยู่ภายในลูปก่อนอย่างน้อย1 ครั งแล้วจึงจะไปทดสอบเงือนไขถ้าเงือนไขเป็นเท็จก็จะมีการเข้าทํากลุ่มคําสังทีต้องทําซํ าอีกหลังจากนันก็จะย้อนกลับไปตรวจสอบเงือนไขใหม่อีก ถ้าเงือนไขยังคงเป็นเท็จอยู่ก็ยังต้องทํากลุ่มคําสังซํ าหรือเข้าลูปต่อไปอีก จนกระทังเงือนไขเป็นจริงจึงจะออกจากลูปไปทําคําสังถัดจากUNTIL หรืออาจเป็นการจบการทํางานแสดงโครงสร้างการทํางานซําแบบ DO UNTILสรุปข้อแตกต่างระหว่าง DO WHILE และ DO UNTIL มีดังนี1. DO WHILEในการทํางานครั งแรกจะต้องมีการตรวจสอบเงือนไขก่อนทุกครั งก่อนทีจะมีการเข้ลูปการทํางาน2. DO UNTILการทํางานครั งแรกจะยังไม่มีการตรวจสอบเงือนไข แต่จะเข้าไปทํางานในลูปก่อนอย่างน้อย1 ครั งแล้วจึงจะไปตรวจสอบเงือนไข3. DO WHILEจะมีการเข้าไปทํางานในลูปก็ต่อเมือตรวจสอบเงือนไขแล้วพบว่า เงือนไขเป็นจริงแต่เมือพบว่าเงือนไขเป็นเท็จ ก็จะออกจากลูปทันที4. DO UNTILจะมีการเข้าไปทํางานในลูปก็ต่อเมือตรวจสอบเงือนไขแล้วพบว่า เงือนไขเป็นเท็จแต่เมือพบว่าเงือนไขเป็นจริงก็จะออกจากลูปทันที
  7. 7. ตอนที 1พิจารณาข้อความนี แล้วเขียนหมายเลขเรียงลําดับหน้าข้อความ และเขียนผังงานให้ถูกต้องกิจกรรมที 1รูปแบบโครงสร้าง..............................................................................................กิจกรรมที 2รูปแบบโครงสร้าง..............................................................................................1 เริมต้น2 จบ3 รับประทาน4 ต้มนํ าให้เดือด5 ต้มประมาณ 1 นาที6 ใส่เครืองปรุงแล้วยกภาชนะลงจากเตา7 ใส่บะหมีลงในนํ าเดือด1 เริมต้น2 จบ3 ซักเสื อผ้า4 ฝนตกหรือไม่5 ถ้าฝนไม่ตก ออกไปดูภาพยนตร์6 ถ้าฝนตก อยู่บ้านอ่านหนังสือ
  8. 8. กิจกรรมที 3รูปแบบโครงสร้าง..............................................................................................กิจกรรมที 4รูปแบบโครงสร้าง..............................................................................................1 เริมต้น2 จบ3 ตรวจสอบค่า ตัวเลข4 ถ้าตัวเลข=1 แสดงข้อความ"สีแดง"5 ถ้าตัวเลข=2 แสดงข้อความ"สีเขียว"6 ถ้าตัวเลข=3 แสดงข้อความ"สีส้ม"7 ถ้าตัวเลข=4 แสดงข้อความ"สีนํ าเงิน"8 ถ้าตัวเลข=5 แสดงข้อความ"สีฟ้า"9 รับค่า ตัวเลข10 ค่าไม่เท่ากับตัวเลขแสดงข้อความ"Error"1 เริมต้น2 จบ3 ดูผลการสอบ4 เรียนซ่อมเสริม5 สอบไม่ผ่าน6 รอผลการสอบซ่อม7 สอบซ่อม8 ดูประกาศผลสอบซ่อม
  9. 9. กิจกรรมที 5รูปแบบโครงสร้าง..............................................................................................กิจกรรมที 6รูปแบบโครงสร้าง..............................................................................................1 เริมต้น2 จบ3 ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด4 สอนเรืองใหม่5 ครูอธิบายเรืองการบวกเลข6 ตรวจสอบ นักเรียนส่วนใหญ่ทําถูก7 นักเรียนส่งแบบฝึกหัด8 ครูตรวจแบบฝึกหัด1 เริมต้น2 จบ3 เปิดหนังสือหน้าถัดไป4 ตรวจสอบ อ่านไม่ครบ 10 หน้า5 ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือ 10 หน้า6 นักเรียนอ่านหนังสือ7 นักเรียนเปิดอ่านหนังสือหน้าแรก

×