Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Selma slayyyt!!!

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Selma slayyyt!!!

 1. 1.   MADDENİN YAPISI  VE ÖZELLİKLERİ                           KONU BAŞLIKLARI:           *PERİYODİK SİSTEM           *KİMYASAL BAĞLAR           *KİMYASAL TEPKİMELER            *ASİTLER VE BAZLAR            *SU ARITIMI
 2. 2.  1)PERİYODİK SİSTEM• İlk 20 elemente Metal ve Ametali ayırmanın kolay yolu:• İlk 20 element için;                                                                                               Sembolü 2 harfli olanlar metal:  Na,Mg,Li,Ca,Be,Cu,Ag,Hg,Au,Pb,Sn........... Sembolü 1 harfli olanlar ametal:H,O,F,N,C,B,S,P................... Not: istisnası     Cl ametal  ile K metal 1A grubu elementleri: Hacıpaşa Lisesinden Nankör Kedi Rabia Cesedi Fırlattı. 2A : Beğmen Mağazalarında Canana Sarıldım Bayağı Rahatladım. 5A: Ne Pısırık Asker Subayını Bilmiyor. 6A: O Senin Sevdiğin Telgrafı Postaladım. 7A: Feride Celalin Beresini Irmağa Attı. 8A: Hergele Necip Arsız Karsını Xesti, Rendeledi. Hatta 3B: Sıcaktan Yandım Lavaboyu Acın. Katyon----Katıyon(veriyorsun) Anyon----Alıyon(alıyorsun)
 3. 3. Periyodik Tablo, Metal, Ametal,Yarı Metal Özellikleri    Elementlerin sembolleriyle gösterildiği  ve özellikleri hakkında bilgi veren cetveldir Periyotlar cetveli ilk defa dimitri Mendelev  tarafından yapılmıştır(elementleri atom ağırlıkları=Kütlelerine göre düzenlemiştir  )         Periyotlar cetveli yatay ve düşey sıralardan oluşmuşturP  E  R  İ  Y  O  T       Periyotlar cetvelindeki  yatay sıralardır      Elementler  atom numarası en küçük ten en büyüğe  doğru ( soldan – sağa ) sıralanırlar      Periyot numarası enerji seviyesini = yörünge sayısını gösterir      7 periyot bulunurPERİYOTLAR CETVELİNDE SOLDAN SAĞA DOĞRU GİDİLDİKCE 1-Atom numarası artar                              2-Kütle numarası artar                              3-Metalik özellik azalır                             4-Ametalik özellik artar                            5-Elektron verme özelliği azalır              6-Elektron alma özelliği artar 7-Atom çapı küçülür 8-Asitlik özelliği artar 9-İyonlaşma enerjisi büyür 10-Elektro negatiflik büyürLANTANİTLER  :Atom numarası  58 – 71 olan elementler   ( 6 periyotta ) AKTİNİTLER      :Atom numarası  89  - 103  olan elementler  ( 7 periyotta )         1.  Periyotta          2    element          2 .      “                   8         “          3 .      “                   8        “          4 .      “                 18       “          5 .      “                 18      “          6 .      “                 32       “          7 .       “                 23       “      tamamlanmamıştır
 4. 4. GRUP    •    Periyotlar cetvelindeki düşey  sıralardır    Periyotlar cetvelindeki düşey  sıralardır    Elementler gruplara ortak  kimyasal  özelliklerine  göre   sıralanmıştır    18 tane grup vardır                        8 tane A grubu                                                             8 tane B grubu ( 8B grubu  3 gruptan oluşur ) )• 1A   Grubu       ALKALİ METALLER 2A     “              TOPRAK ALKALİ METALLER 3A     “              METALLER 7A    “               HALOJENLER 8A     “              SOYGAZLAR• 1A , 2A , ,3A ,           grubunda  ……METALLER 4A , 5A , 6A , 7A      grubunda  ……AMETALLER                  8A                    grubunda   ……SOYGAZLAR•• PERİYOTLAR  CETVLİNDE  YUKARIDAN  AŞAGIYA DOĞRU  İNİLDİKÇE  • 1-Atom numarası artar                            2-Kütle numarası artar                             3-Metalik özellik artar 4-Ametalik özellik azalır  5-Elektron verme isteği artar                 6-Elektron alma isteği azalır 7-Atom çapı büyür 8-Bazlık özelliği artar• Her grup ve periyot boyunca elementlerin özellikleri genellikle sistematik bir biçimde değişiklik gösterirler.• Aynı grupta olan elementler sertlik , parlaklık , iletkenlik , elektron alma veya verme yatkınlıları bakımından birbirine benzerdir.
 5. 5. METALLER• 1-   Katıdırlar  (  Civa = Hg hariç ) 2-   Yüzeyleri parlaktır• 3-   Isı ve elektriği iyi iletirler• 4-   Tel ve levha haline gelebilirler• 5-   Tek atomludurlar ( atomik yapılıdırlar )• 6-   Kendi aralarında bileşik yapmazlar• 7-   Kendi aralarında alaşım yaparlar• 8-   Elektron verme özelliğindedirler ( katyon  =  +)• 9-   Ametallerle iyonik bileşik yaparlar• 10-  Canlıların yapısında çok az bulunur• 11-  Erime-kaynama noktaları yüksektir• 12-  1A,2A,3A grubunda bulunurlar• 13-  Sulu çözeltileri BAZ özelliği taşır•• metaller ; - periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar. - genellikle dayanıklı ağır , parlak  maddeler olarak tanımlanır. - ısı ve elektriği iyi iletirler. - dövülerek tel ve levha haline getirilebilirler. - üzerine vurulduğunda çınlama sesi duyulur.
 6. 6. A M E T A L L E R • 1 -   katı, sıvı, gaz halindedirler          ( İyot=I  ,  karbon=C   , fosfor = P   , kükürt = S                  katı )          ( Brom= Br                     sıvı )          ( Azot=N ,  Oksijen=O,   Hidrojen=H    klor=Cl                      gaz  )• 2 -   Yüzeyleri mattır• 3-    Isı ve elektriği iyi iletmezler• 4-    Tel ve levha haline gelemezler• 5-     İki ve daha fazla atomludurlar ( molekül yapılı• 6-     Kendi aralarında bileşik yaparlar• 7-     Kendi aralarında alaşım yapmazlar• 8-     Elektron alma özelliğindedirler ( Anyon= - )• 9-     Kendi aralarında Kovalent  bileşik yaparlar• 10-   Canlıların yapısında bolca bulunurlar• 11-   Erime-kaynama noktaları düşüktür• 12-   4A,5A,6A,7A grubunda bulunurlar• 13-   Sulu çözeltileri ASİT özelliği taşır• Ametaller ; - periyodik tablonun sağ  tarafında bulunurlar. - genellikle parlak olmayan ( mat ) maddeler olarak tanımlanır. - ısı ve elektriği iyi iletmez. - dövülerek tel ve levha haline getirilemezler kırılgan yapıdadırlar. - ametaller ve bileşikleri değişik alanlarda kullanılırlar.•    Örnek :  Klor ve bileşikleri ;    Örnek :  Klor ve bileşikleri ; Kuru temizlemede kirlerin çözünmesinde, Yüzme havuzlarının bakterilerden arındırılmasında, Tuvalet temizliğinde , Hidroklorik asit yapımında , Tarımda  yabani otların temizlenmesinde, İçme sularının bakterilerden arındırılmasında, Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan ilaçların yapımında
 7. 7. Y A R I    M E T A L L E R • Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini bir arada taşıyan elementlere denir.• Yarı metaller bazı fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönünden metallere , kimyasal özellikleri bakımından daha çok ametallere benzerler.• Yarı metaller sınıfında 8 element bulunur Bor = B                Silisyum = Si                Germanyum = Ge                   Arsenik = As Antimon = Sb     Tellür      = Te               Polanyum      = Po                   Astanit  = At• 1 – Parlak veye mat olabilirler 2 -  Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletirler. 3 -  İşlenebilirler ( tel ve levha haline getirilebilirler ) 4 -  Kırılgan değildirler.• Yarı metaller - elektronik devre elemanlarında  , - değişik alanlarda ( mikroskop mercekleri , projektörlerde )   kullanılır.• S O Y    G A Z L A R • 1-  Doğada gaz halinde bulunurlar• 2-  Kararlı yapıdadırlar• 3-  Bileşik oluşturmazlar• 4-  Tek atomludurlar• 5-  Erime kaynama noktaları düşüktür • 6-  Periyodik tabloda  8A grubunda yer alırlar       • Helyum = He                     Argon    =  Ar                            Ksenon  =  Xe     Neon     = Ne                     Kripton  =  Kr                           Radon     =  Rn                                             
 8. 8. PERİYODİK CETVEL
 9. 9. 2)KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir. Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır İYONİK BAĞLAR İyonik bağlar, metaller ile ametaller arasında metallerin elektron vermesi ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır. Metaller elektron vererek (+) değerlik, ametaller elektron alarak (–) değerlik alırlar. Bu şekilde oluşan (+) ve (–) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler. Bu çekim iyonik bağın oluşumuna sebep olur. Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur. Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde, kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır. İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar. İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. İ;İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez. Sıvı halde ve çözeltileri elektriği iletir. NaCl, MgS, BaCl2 bileşikleri iyonik bağlı bileşiklere örnek olarak verilebilir. KOVALENT BAĞLAR Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir. a. Apolar Kovalet Bağ Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur. İ;İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar b. Polar Kovalent Bağlar Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent (kutuplu) bağ diyoruz. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve buna polar kovalent bağ denir. Bu polarlığı HF molekülü ile açıklamaya çalışalım: Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır. Dolayısıyle Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur. Bu olaya kutuplaşma, bu tür bağa polar kovalent bağ denir 
 10. 10. 3)KİMYASAL TEPKİMELER• Kimyasal Değişim:• KİMYASAL DEĞİŞİM= Maddelerin iç yapısında meydana gelen değişimlerdir.      Kibritin yanması    Kağıdın Yanması    Mumun Yanması    Yumurtanın Pişmesi      Yemeğin pişmesi…Kimyasal Değişimlerde maddeyi oluşturan atomlar arasındaki bağlar kopar ve yeni bağlar oluşur.Kimyasal Değişimlerde atomların proton ve nötron sayılarında herhangi bir değişim olmaz. Sadece elektron sayıları değişir.( Elektron alış-verişi ya da ortaklaşması ile) Kimyasal Değişimler sonunda atomların cinsi değişmez.Sadece aralarındaki bağların yeri ve sayısı değişir.KİMYASAL TEPKİME= Element ya da bileşiklerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturduğu olaylara KİMYASAL TEPKİME denir.     Önemli:Kimyasal Tepkimelerde atomların tür ve sayısı değişmez dolayısıyla;-Toplam Kütle,-Toplam proton ve nötron sayıları,-Toplam elektron sayısı-Toplam yük;DEĞİŞMEZ!!!! Hidrojen + Oksijen ----> Su 2H2 + O2 ----> 2H2O4 gram + 32 gram ----> 36 gram [H=1 gram, O= 16 gram
 11. 11. BİR KİMYASAL TEPKİMEDENKLEŞTİRİLİRKEN• Tepkimeye giren ve çıkan bileşiklerdeki atom sayıları bulunur.• “Girenler ve ürünlerin atom sayıları eşit olması gerekir.” Kuralına göre denkleştirme yapılır.• Denkleştirme yapılırken H ve O atomları en sona bırakılır.• Örn:• H2 + O2 ---->      H2O• Örn:• Mg + HCl ----> MgCl2 + H2• Örn:• Al + H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + H2• Örn:• Fe2S3 + O2 à   Fe2O3 + SO2• Örn:• C3H8 + O2 ----> CO2 + H2O• Örn:• C6H12O6 + O2 ----> CO2 + H20• Örn:• Fe + O2 à Fe2O3• Örn:• N2 + H2 ----> NH3• Na + H2O ----> NaOH + H2• C3H8 + O2 ----> CO2 + H2O•
 12. 12. • Ekzotermik Tepkime Nedir?Gerçekleşirken dışarıya ısı veren tepkimelere Ekzotermik Tepkime denir. Bu tepkimelerde maddenin  Nedir?Gerçekleşirken dışarıya ısı veren tepkimelere Ekzotermik Tepkime denir. Bu tepkimelerde maddenin  enerjisi azalır. Araba Ekzozu kelimesi ile çağrıştırılarak dışarı ısı verdiği daha kolay hatırlanabilinir. Örnek Olarak *suyun donması H2O(s)  ---> H2O(k)+ ısı *bulutlarda kar ve yağmur oluşumu H2O(g)  ---> H2O(s)+ ısı *kuvvetli asitlerin su ile tepkimesi *çekirdekte meydana gelen fizyon tepkimesi *şimşek oluşumu *su oluşumu H2(g) + 1/2O2(g)--->H2O(g) + ısı *demirin oksitlenmesi (demirin paslanması) 2Fe(k) + 3/2O2(g)--->Fe2O3 + ısı C+O2--->CO2 + ısı C2H6 + 7/2O2 --->2CO2 + 3H2O + ısı Endotermik Tepkime Nedir?Gerçekleşirken dışarıdan ısı alan tepkimelere Endotermik Tepkime denir.Bu tepkimelerde maddenin  Nedir?Gerçekleşirken dışarıdan ısı alan tepkimelere Endotermik Tepkime denir.Bu tepkimelerde maddenin  enerjisi artar. Örnek Olarak *buzun erimesi H2O(k) + ısı ---> H2O(s) *suyun buharlaşması H2O(s) + ısı ---> H2O(g) *gaz hâlindeki atomdan bir elektron koparılması *gaz moleküllerinin birbirinden ayrılması *çiğ yumurtanın pişmesi *amonyum nitrat ile suyun tepkimesi *şekerin suda çözünmesi C6H12O6(k) + ısı --->C6H12O6(suda) CaCO3 + ısı---> CaO + CO2 KCIO3 + ısı---> KCI + 3/2O2 NH4CI + ısı ---> NH3 + HCI
 13. 13. Kimyasal Tepkimelerin DenkleştirilmesiKimyasal tepkimelerde bir denklemi denkleştirirken,denklem eşitliklerini eşitleyip  DenkleştirilmesiKimyasal tepkimelerde bir denklemi denkleştirirken,denklem eşitliklerini eşitleyip denkleştirmemiz mümkündür.Böylece bir eşitliği yazıp denklemi denkleştirmiş olacağız. Örneğin Karbon-Hidrojen-Oksijen içeren bir bileşiğin yanması.Karbon-Hidrojen-Oksijen içeren bileşikler oksijen gazı ile yakıldığında karbondioksit ve su verirler. Formül İfadesi: C6H14O4 + O2 → CO2 + H2O C Eşitliği : C6H14O4  + O2 → 6CO2 + H2O H Eşitliği : C6H14O4  + O2 → 6CO2 + 7H2O Bu durumda denklemin sağ tarafında 19 oksijen(O) atomu vardır(yedi su molekülünden 7 ve altı karbondioksit molekülünden 12 oksijen atomu olmak üzere).Sol tarafta 19 oksijen atomu olması için , 4 oksijen bileşikte bulunduğundan ilave 15 oksijene gerek duyulmaktadır.Bu nedenle O2 nin katsayısı 15/2 olmalıdır. O Eşitliği : C6H14O4 + 15/2O2 → 6CO2 + 7H2O (denklem eşitlendi) Katsayıların son kez düzenlenmesi:Kesirli sayılar kabul edilebilir olmasına karşın,genel eğilim tüm katsayıların tam sayı olacak şekilde çarpılmasıdır.Bu eşitlik tüm katsayılar iki ile çarpıldığında kesirden kurtarılmış olur. 2C6H14O4 + 15O2 → 12CO2 + 14H2O (katsayılar tam sayı olarak eşitlendi) Son Kontrol: Denklemin tam olarak eşitlediğinden emin olmak için son kontrolümüzü yapıyoruz. Sol Taraf: (2*6)=12C;(2*14)=28H;[(2*4)+(15*2)]=38O Sağ Taraf: (12*1)=12C;(14*2)=28H;[(12*2)+(14*1)]=38O Görüldüğü gibi bir eşitlikten yararlanarak kimyasal tepkime denklemimizi doğru bir şekilde denkleştirmiş olduk
 14. 14. 4)ASİTLER VE BAZLAR• ASİTLER• Asitler, çözeltiye hidrojen iyonu bırakan bileşiklerdir. Bütün asitler hidrojen (H+) içerir. Genelde;• 1- Ekşi bir tada sahiptirler. 2- İndikatörlerin rengini değiştirirler. (Asitler litmus kağıdını kırmızıya çevirirler). 3- Bazlarla reaksiyona girdiklerinde tuz ve su oluştururlar. Bundan başka çok çeşitlilik gösteren başka özellikleri de  bulunur. Bu spesifik özellikler, anyon muhtevası ve ayrılmamış molekülerden dolayı olur. Çeşitli asitlerin  molekülleri, çözeltiye farklı miktarda serbest Hidrojen bırakma eğilimindedirler.• Hidroklorik asit (güçlü asit) HCI H + CI –• Asetik asit (zayıf asit) C2 H4 O2 (CH3COOH) Asetik asit; (sirke) zayıf iyonize olur ve serbest oksijenden az miktarda çözeltiye bırakır. Güçlü asit ve bazlar  iyonlarına ayrılır ve ayrılmış halde bulunur. Bu asit olarak tek yönlü ok ile ifade edilir. Zayıf asit ve bazlar sürekli  olarak iyonizasyon prosesi altındadırlar. Serbest iyonlar sürekli olarak tekrar kombine olurlar. Bu durum çift yönlü  ok ile belirtilir.• Asidik olan bir su asit nötralizerleri ile arıtılır. Su asidik ise geçtiği yerlerde zamanla mavi-yeşil lekeler ortaya çıkar.  pH testleri ile suyun asidik olup olmadığı anlaşılabilir. Asit nötralizer olarak kalsit kullanıldığı zaman suya karışan çözünmüş kireç taşları su sertliğinin artmasına neden  olur. Soda veya sodyumhidroksit ile de pHyükseltilebilir.•
 15. 15. • BAZLAR• Bazlar, hidroksit iyonu bırakan maddelerdir. Örnek olarak Sodyum hidroksit (NaOH) ve amonyum hidroksit  (NH4OH) verilebilir.• Sodyum hidroksit, Na OH Na + + OH –• Amonyum hidroksit, NH4OH NH4+ + OH –• Genelde; 1- Acı tada sahiptirler. 2- Kaygan hissiyatı verirler. 3- İndikatörlerin rengini değiştirirler. (Litmus kağıdını mavi yaparlar). Amonyum hidroksit, zayıf bir bazdır ve çökeltiye az miktarda hidroksit iyonu bırakırlar. Güçlü baz ve zayıf baz  durumu da asitlerde olduğu gibidir.• pH• pH suyun asitlik veya bazlık durumunun bir ölçüsüdür ve logaritmik bir ölçüdür. Saf su H ve OH iyonları açısından  dengelidir ve PH değeri 7’dir.• PH<7 ise asidik , PH>7 ise baziktir.• PH H+ iyonlarının elektrik potansiyellerine bağlı olarak veya renk indikatörleri ile ölçülebilir.Düşük PH’lı sular  çoğunlukla, hız kısıtlayıcı reaksiyon olan katot reaksiyonunu kolaylaştırıp, korozyonu artırır. Bu parametre içme  suyunun güvenliği hakkında direk bilgi vermez. Düşük pH ve aynı zamanda düşük TDS ‘li sular korozif olduğu için  borulardaki birtakım zehirli metalleri çözebilir. Yüksek pH ‘a sahip sularda da pH’ı yükselten kimyasalların zararlı  olup olmadığı belirlenmelidir. pH: hidrojen iyon konsantrasyonu veya sudaki hidrojen potansiyeli.• pH’ın asitlik ve alkalilikle ilişkisi• Asidite,alkalinite ve pH derecesi ayrı ayrı şeylerdir. Mesela hidroklorik asidin, sülfirik asidin ve hidroklorik asidin 0.1  normal eriyiklerinin (1 litre suda 1 litre eşdeğer gram ağırlıkta asit bulunan eriyik normal eriyiktir.) asiditesi  birbirinin aynıdır. Halbuki bu eriyiklerin pH değerleri farklı ve sırasıyla 1.08, 1.20,2.889’dur. Asitlik bir yetenek  faktörü olup bazları nötürleştirmek kapasitesi olarak belirlenir; aynı şekilde alkalilikte bir yetenek faktörüdür ve  asitleri nötrleştirme kapasitesidir. Halboki pH değeri aksine bir şiddet, yoğunluk faktörü olup hidrojen iyonlarının  konsantrasyonunu gösterir. PH değeri asitlik ve alkalilik aktivitesinin (faaliyet derecesinin) bir ölçüsüdür. Alkalilik bir sudaki HCO3, CO3 ve OH köklerinin toplamının me/lt veya mg/lt cinsinden eşdeğeri kalsiyum karbonat  olarak verilmektedir. Asitlik de aynı şekilde sudaki SO4,CI,NO3 ve diğer asit köklerinin toplamına karşı gelen  eşdeğer CaCO3 miktarını me/lt veya mg/lt cinsinden göstermektedir. Yani alkalilik ve asitlik terimleri eriyikte mevcut HCO3 ve SO4 gibi birçok köklerin ağırlığını göstermekte fakat  bunların hiçbiri eriyiğin kimyasal aktivitesi hakkında fikir vermemektedir. Halbuki pH , eriyiğin kimyasal aktivitesinin  bir ifadesidir; zira eriyik ne kadar aktif ise o kadar çok iyonize olacak ve içindeki H+ iyonu miktarıda ona göre  artacaktır.
 16. 16. Asidik ve Bazik Ortamda İndikatörlerinRenkleriASİDİK VE BAZİK ORTAMDAİNDİKATÖRLERİN RENKLERİ İndikatörler; pH değiştikçe çözeltide renk değiştiren karmaşık yapılı  organik bileşiklerdir. Örneğin metil oranj, pH’sı 3,1’in altında olan çözeltilerde kırmızı ve  pH’sı 4,5’in üstünde olan çözeltilerde sarıdır. Bu indikatörün 3,1-4,5 pH aralığındaki rengi sarı  ve kırmızının değişen bir karışımıdır. İndikatörlerin renkleri, çözeltideki hidrojen iyonları  konsantrasyonuna bağlıdır. İndikatörlerin renklerinin tonu çözeltinin pH’sı düştükçe veya  yükseldikçe değişir. Bugüne kadar birçok indikatör bulunmuş olup bunların hemen hepsi  kullanılmaktadır. İndikatörlerin birkaçı aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
 17. 17. 5)SU ARITIMI• Su kaynakları bulundukları ve geçtikleri bölgelerin  jeomorfolojik özelliklerine göre,içerilerinde değişik  iyonlar bulundurur.İçerisinde kalsiyum,magnezyum ve  demir iyonları bulunduran sular,sert su olarak  tanımlanır.Sert suların iki önemli zararlı etkisi vardır.• Sert sularda bulunan kalsiyum,magnezyum ve demir  iyonları,sabun ile birleşerek çökelek oluşturur ve  sabunun köpürmesini engeller.Böylece,sabun temizleme  işlemini yerine getiremez ve sabun israf olur.Isıtma ve  soğutma sistemlerinde sert su kullanıldığında sistemin  borularında ve kazanlarında zamanla tortular oluşur.Bu  tortular sistemin yıpranmasına ve sistemin verimini  düşmesine sebep olur.Bu nedenlerden dolayı sert sular  kullanılmadan önce yumuşatılmalıdır.Yumuşatma  yöntemleri suyun sertlik durumuna göre değişiklik  gösterir.Çünkü,sert sular genel olarak geçici sertliğe  sahip sular ve daimi sertliğe sahip sular olmak üzere iki  ana grupta toplanır. Geçici sertliğe sahip sular :  İçerisinde Ca++ ve Mg++ iyonlarını, bikarbonat (HCO3)  tuzlarını bulunduran sulara denir. Daimi sertliğe sahip  sular : Suda çözünmüş CaCl2 veya CaSO4 tuzları var ise  bu tür sulara daimi sertliğe sahip sular denir.
 18. 18. SERT SULAR• Su kaynakları bulundukları ve geçtikleri bölgelerin jeomorfolojik özelliklerine  göre,içerilerinde değişik iyonlar bulundurur.İçerisinde kalsiyum,magnezyum ve demir  iyonları bulunduran sular,sert su olarak tanımlanır.Sert suların iki önemli zararlı etkisi  vardır. Sert sularda bulunan kalsiyum,magnezyum ve demir iyonları,sabun ile birleşerek  çökelek oluşturur ve sabunun köpürmesini engeller.Böylece,sabun temizleme işlemini  yerine getiremez ve sabun israf olur.Isıtma ve soğutma sistemlerinde sert su  kullanıldığında sistemin borularında ve kazanlarında zamanla tortular oluşur.Bu  tortular sistemin yıpranmasına ve sistemin verimini düşmesine sebep olur.Bu  nedenlerden dolayı sert sular kullanılmadan önce yumuşatılmalıdır.Yumuşatma  yöntemleri suyun sertlik durumuna göre değişiklik gösterir.Çünkü,sert sular genel  olarak geçici sertliğe sahip sular ve daimi sertliğe sahip sular olmak üzere iki ana  grupta toplanır. Geçici sertliğe sahip sular : İçerisinde Ca++ ve Mg++ iyonlarını,  bikarbonat (HCO3) tuzlarını bulunduran sulara denir. Daimi sertliğe sahip sular : Suda  çözünmüş CaCl2 veya CaSO4 tuzları var ise bu tür sulara daimi sertliğe sahip sular  denir.
 19. 19. Sulardaki sertlik nasıl giderilir?  Suda Bulunan Ca2+ ve Mg2+ iyonları suya sertlik verir. Eğer bu iyonlar çöktürülürse yumuşak su  elde edilebilir.  1. Suların kaynatılması ile yumuşak su elde edilebilir.  Su + Ca2+ +CO32- + ısı CaCO3(kalsiyum karbonat tuzu dibe çöker) + Su (yumuşatılmış su)  2. Reçine kullanılmasıdır. Ca2+ ve Mg2+  iyonlarını sudan uzaklaştırmak için iyon değiştirici  reçineler kullanılır. Bu yöntemde su reçineden süzülür ve süzülme işlemi sırasında reçinelerde  bulanan Na+ iyonları, Ca2+ ve Mg2+  ile yer değiştirir. Böylece sular yumuşamış olur.  Suyun içerisinde su molekülleri ve sertlik veren iyonlar dışında sağlığımızı tehdit eden mikroplar  ve çeşitli kimyasal maddeler vardır. Fakat musluklardan akan su bize gelene kadar bakterilerden  ve kimyasal maddelerden arındırılır. Bu işlemlere dezenfeksiyon denir.  Klor; en eski, en ucuz ve en yaygın dezenfektan(mikrop öldürücü) dır.Klor kalıcı etkilere sahiptir.  Suya karıştığında içindeki mikroplara etki ederek onları öldürür. Ancak klorunda öldüremediği  mikroorganizmalar vardır. Fakat klorun öldürdüğü mikroorganizmalar, öldüremediklerinden daha  fazla olduğu için oldukça başarılı bir dezenfektan olarak kabul edilir.
 20. 20. KONU KAVRAMA TESTİ
 21. 21. 1.I. K maddesi ele kayganlık veriyor    II. L maddesi çinkoya (Zn) etki ederek Hidrojen gazı  açığa çıkarıyor   III. K ve L maddesi birleşerek M maddesini oluşturuyor    Buna göre K,L,M Aşağıdakilerden hangisidir?    K M L   A) baz asit tuz   B) tuz baz asit C) asit baz tuz   D)baz tuz asit                                       
 22. 22. 2. Aşağıdakilerden hangisi asit-baz  reaksiyonuna örnek olabilir?   A) HCl + KOH → KCl + H2O B) 2HCl + Ca → CaCl2 + H2 C) CO + ½ O2 → CO2 D) NaOH → Na+ + OH-
 23. 23. 3.Aşağıdakilerden hangisi asit ve baz çözeltilerinin ortak  özelliğidir? 1-Acımsı olma  2-Elektrik akımını iletme 3-Turnusol kağıdına etki etme   A)yalnız 1    B)yalnız 2     C)1 ve 3    D)2 ve 3
 24. 24. 4.Kimyasal tepkimeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) Atomların sayısı korunur. B) Kütle korunur C) Moleküllerin sayısı korunur.D) Atom türü korunur.
 25. 25. 5.C2HXO2 +3O2 2CO2 + 4H2O denkleminde  bulunan C2HXO2 bileşiğindeki x ‘in değeri  aşağıdakilerden hangisidir?   A)2    B)4    C)6    D) 8
 26. 26. 6. Aşağıdaki Bileşiklerin hangisinde apolar  kovalent bağ vardır? A) CH4   B) NH3  C) O2   D) MgCl2  
 27. 27. 7) C + O2 ----> CO2 + ısı tepkimesi nasıl bir  tepkimedir? A)Endotermik, sentez tepkimesi B)Ekzotermik, analiz tepkimesi C)Endotermik, analiz tepkimesi D)Ekzotermik, sentez tepkimesi
 28. 28. 8. A+ B C denklemindeki maddeler için, Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) A bileşiktir B) B elementtir C) C elementtir D) C bileşiktiR
 29. 29. 9)Aşağıdakilerden hangileri arasında  kovalent bağ bulunur? A )F2O3    B) F2  C)NaCl    D) K2S
 30. 30. 10)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Her yanma ekzotermik reaksiyondur  B)Karbondioksit gazı yangın söndürür C)Yanma maddenin oksijenle  birleşmesidir  D)Ekzotermik reaksiyonların tümü  yanmadır 
 31. 31. TEBRİKLER SORUYA GERİ DÖN…
 32. 32. YANLIŞ CEVAP  SORUYA GERİ DÖN…
 33. 33. TEBRİKLER SORUYA GERİ DÖN…
 34. 34. YANLIŞ CEVAP SORUYA GERİ DÖN…
 35. 35. TEBRİKLER SORUYA GERİ DÖN…
 36. 36. YANLIŞ CEVAP SORUYA GERİ DÖN…
 37. 37. TEBRİKLER SORUYA GERİ DÖN…
 38. 38. YANLIŞ CEVAP SORUYA GERİ DÖN…
 39. 39. TEBRİKLER SORUYA GERİ DÖN…
 40. 40. YANLIŞ CEVAP SORUYA GERİ DÖN…
 41. 41. TEBRİKLER SORUYA GERİ DÖN…
 42. 42. YANLIŞ CEVAP SORUYA GERİ DÖN…
 43. 43. TEBRİKLER SORUYA GERİ DÖN…
 44. 44. YANLIŞ CEVAP  SORUYA GERİ DÖN…
 45. 45. TEBRİKLER SORUYA GERİ DÖN…
 46. 46. YANLIŞ CEVAP SORUYA GERİ DÖN…
 47. 47. TEBRİKLER SORUYA GERİ DÖN…
 48. 48. YANLIŞ CEVAP SORUYA GERİ DÖN…
 49. 49. TEBRİKLER SORUYA GERİ DÖN…
 50. 50. YANLIŞ CEVAP SORUYA GERİ DÖN…

×