Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Blog Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus par blogifirmowe.com (20)

Plus récents (20)

Publicité

Blog Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

 1. 1. Blog Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie ekspresja (nie) ujarzmiona?
 2. 2. MMuuzzeeuumm oottwwaarrttee……!! silne zakorzenienie w tradycji ze względu na profil osadzenie w realiach teraźniejszości – wyjście naprzeciw dojrzałemu, poszukującemu odbiorcy, zainteresowanemu szeroko rozumianą tematyką antropologiczną autentyczna popularyzacja nauki w dobie dominacji kultury masowej zapewnienie kontaktu, także wirtualnego z muzeum i muzealiami wyrobienie przekonania u odbiorców, że muzeum jest ciekawe, przyjazne i inspirujące
 3. 3. Start: marzec 22000099 rr..,, cceellee
 4. 4. Start: marzec 2009 rr.. ii wwyyrróóżżnniieenniiee
 5. 5. Wyróżżnienia
 6. 6. Wartości bloga wg blogerów zzaałłoożżyycciieellii tematyka: rozległa, ciekawa, niejednostajna, noty niejednokrotnie przybierające formę rozległych artykułów; autorzy postów wchodzący w polemikę z komentatorami; iilluussttrroowwaanniiee aaddeekkwwaattnnyymmii zzddjjęęcciiaammii;; podawanie autorów czy źródeł (nieczęsta praktyka w polskim internecie nie jest); język – zasadniczo poprawny, zdania pisane po polsku i nie „z klawiaturą na kolanie”.
 7. 7. SSttaattyyssttyykkii Liczba wpisów rocznie (2009): 49 Liczba wpisów rocznie (2012): 56 Autorzy razem od 2009 r.: 43 Czynni blogerzy 2012: 11
 8. 8. Cykle stałłe Res musealiae Etnograf…
 9. 9. CCyykkllee ssttaałłee Etno-notatki z podmiejskiej chatki Co robi etnolog
 10. 10. TTeekkssttyy tteemmaattyycczznnee Ameryka Łacińska i egzotyka
 11. 11. TTeekkssttyy tteemmaattyycczznnee Afryka
 12. 12. FFeejjssbbuukkoowwee zzaacchhęęttyy
 13. 13. Wyzwania oorrggaanniizzaaccyyjjnnee fluktuacja kadry na przestrzeni lat istnienia bloga utrzymanie charakteru autentyczności i wysokiego poziomu merytorycznego i językowego zapewnienie pożądanej częstotliwości wpisów motywowanie twórców konkurencja ze strony innych komunikatorów
 14. 14. Zapraszamy!

×