Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

[BoardgameVN] Luật chơi Small worlds

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Components
Trong Small World, b n s khám phá:
G 4 B n đ Small World, bao g m nh ng bàn c hai m t.
G 6 b ng Tóm T t, m i ng...
2
M c tiêu c a trò chơi
T vùng đ t mà t tiên đã truy n l i, b n ph i xây d ng m t
đ ch hùng m nh mà có đ kh năng đ th ng t...
I. Lư t đ u tiên.
Trong đ t đ u tiên c a game, m i ngư i chơi:
1. Ch n m t b là s k t h p c a Ch ng t c
và Năng L c Đ c Bi...
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

[BoardgameVN] Luật chơi Small worlds

Télécharger pour lire hors ligne

Link chi tiết: http://boardgame.vn/all-games/small-world-106

Trong Small World, người chơi điều khiển quân lính của 14 chủng tộc khác nhau như tộc người lùn, con người, phù thủy, undead, nữ chiến binh amazon, người khổng lồ.... với các đặc trưng của mỗi tộc. Cùng với đó là hệ thống 20 kỹ năng đặc biệt đi kèm với chủng tộc, tất cả sẽ tạo nên nhiều chiến thuật biến hóa khác nhau để mỗi lần chơi thêm phần thú vị, tránh được sự lặp lại nhàm chán.

Với mỗi vùng đất chiếm được ở mỗi vòng, người chơi sẽ đạt được điểm (tiền) để đến gần hơn với chiến thắng. Sau vòng cuối cùng, người chơi sở hữu nhiều tiền nhất sẽ là người chiến thắng.

Link chi tiết: http://boardgame.vn/all-games/small-world-106

Trong Small World, người chơi điều khiển quân lính của 14 chủng tộc khác nhau như tộc người lùn, con người, phù thủy, undead, nữ chiến binh amazon, người khổng lồ.... với các đặc trưng của mỗi tộc. Cùng với đó là hệ thống 20 kỹ năng đặc biệt đi kèm với chủng tộc, tất cả sẽ tạo nên nhiều chiến thuật biến hóa khác nhau để mỗi lần chơi thêm phần thú vị, tránh được sự lặp lại nhàm chán.

Với mỗi vùng đất chiếm được ở mỗi vòng, người chơi sẽ đạt được điểm (tiền) để đến gần hơn với chiến thắng. Sau vòng cuối cùng, người chơi sở hữu nhiều tiền nhất sẽ là người chiến thắng.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à [BoardgameVN] Luật chơi Small worlds (20)

Plus par BoardgameVN (17)

Publicité

Plus récents (20)

[BoardgameVN] Luật chơi Small worlds

 1. 1. Components Trong Small World, b n s khám phá: G 4 B n đ Small World, bao g m nh ng bàn c hai m t. G 6 b ng Tóm T t, m i ngư i chơi gi m t b ng và m t b ng khác đ tra c u ti n trình game. G 14 thanh Ch ng T c, m t có màu là Active và m t màu xám là Decline, c ng v i 1 thanh tr ng c a m t ch ng t c đ b n t thi t k . G 168 con d u Ch ng T c & 18 con d u Lost Tribe G 20 huy hi u Năng L c Đ c Bi t, c ng v i 1 huy hi u tr ng đ b n t thi t k năng l c m i. G Nh ng thành ph n sau đây: G109 Xu Chi n Th ng (30 xu “10”, 24 xu “5”, 20 xu “3” và 35 xu “1”) G 1 Custom Reinforcement Die G 1 con d u Lư t Chơi G Lu t chơi này S ngư i chơi Amazons, Active and In Decline 10 Hang đ ng c a Troll 5 Tr i C m 2 Holes-in- the-Ground 2 Heroes 1 Dragon The Game Turn marker Victory Coins 6 Pháo đài 9 Núi 15 Amazons 8 Dwarves 11 Elves 10 Ghouls 11 Giants 11 Halflings 10 Humans 10 Orcs 13 Ratmen 20 Skeletons 18 Sorcerers 11 Tritons 10 Trolls 10 Wizards 18 Lost Tribes 1 For 2-5 players • Ages 8 and above • 40-80 minutes SW Rules EN.qxd:Mise en page 1 6/07/12 14:07 Page 2
 2. 2. 2 M c tiêu c a trò chơi T vùng đ t mà t tiên đã truy n l i, b n ph i xây d ng m t đ ch hùng m nh mà có đ kh năng đ th ng tr th gi i. Ch n m t Ch ng T c và Năng L c đ c bi t tương ng, b n ph i s d ng các đ c tính và k năng c a ch ng t c đ chinh ph c các Vùngxungquanhvàtíchtr nh ngđ ngxuChi nTh ng. Đ t các quân đ i (nh ng token Ch ng T c) trong các vùng khác nhau, và chinh ph c nh ng vùng đ t k c n, b n nh n nhi u đ ng xu Chi n th ng đ i v i m i vùng b n chi m cu i đ t mình. Cu i cùng, ch ng t c c a b n s tr nên tăng trư ng thái quá và b n s c n ph i t b đ ch đó và tìm ki m đ ch khác. Chìa khóa đ chi n th ng là bi t đư c khi nào c n t b đ ch c a mình và tìm ki m đ ch thay th đ làm bá vương c a Small World! Băt đ u nào! Ch n m t ngư i chơi b t đ u, chơi theo chi u kim đ ng h t ng ngư i m t. M t khi t t c ngư i chơi đã có m t lư t, m t đ t m i b t đ u. Ngư i chơi đ u tiên ti n con d u Game Turn v phía trư c m t ô trên đư ng ray Game Turn, và sau đó th c hi n lư t c a mình, sau đó đ n nh ng ngư i khác. Khi con d u Game Turn đ t đ n ô cu i cùng trên đư ng ray Game Turn, m t đ t cu i cùng di n ra và sau đó trò chơi k t thúc. Ngư i chơi nào đã tích tr nhi u đ ng xu Chi n th ng nh t s tr thành ngư i chi n th ng! If this is the first time you play, punch out all the pieces from the game's punchboards. Sort them and place them in the wells designed for each type of piece. Some types fit in the removable storage tray that came with your game. Other components fit inside their respective wells in the main vacuum tray of the game box. Refer to the illustration in Appendix I on p. 8 for more details on how to organize your tokens. N Ch n b n đ Small World tương ng v i s lư ng ngư i chơi đư c bi u th b ng bi u tư ng bên c nh đư ng ray Game Turn và đ t nó trên bàn. N Đ t con d u Game Turn trong ô đ u tiên c a đư ng ray Game Turn trên b n đ ‚. Đư ng ray này đư c s d ng đ giám sát ti n trình. Trò chơi k t thúc cu i lư t mà con d u Game Turn đ t đ n v trí cu i cùng trên đư ng ray (th 8, 9 ho c 10, tùy theo s ngư i chơi) N Kéo h p lưu tr t t c token Ch ng T c ra kh i h p và đ t nó bên c nh bàn c trong t m v i c a t t c ngư i chơi ƒ. N Xào k t t c thanh Ch ng T c; rút ng u nhiên 5 cái và đ t chúng ng a lên (phía m t có màu) x p thành m t c t „. Đ t nh ng thanh còn l i ng a lên thành m t ch ng, đáy c a c t đó …. Làm tương t v i các huy hi u Năng L c Đ c Bi t, xào chúng len và đ t m t huy hi u bên trái c nh m i thanh Ch ng T c, sao cho chúng kh p v i nhau. Nh ng huy hi u còn l i x p thành m t ch ng đ t bên trái c nh ch ng c a các thanh Ch ng T c †. Bây gi đã có t ng 6 thanh Ch ng T c và huy hi u Năng L c Đ c Bi t ng a lên trên bàn chơi. N Đ t m t Lost Tribe token trên m i Vùng c a b n đ mà có m t bi u tư ng Lost Tribe ‡. Nh ng Lost Tribe là nh ng tàn dư c a các đ ch b lãng quên mà đã b s p đ nhưng v n đ nh cư m t s Vùng khi trò chơi b t đ u. N Đ t m t token Núi trên b n đ có bi u tư ng Núi ˆ. N Đưa cho m i ngư i chơi năm đ ng xu Chi n Th ng giá tr “1” ‰. Đ t t t c đ ng xu còn l i trong m t ch ng bên c nh bàn c , trong t m v i c a m i ngư i. Nh ng đ ng xu này s đ i di n cho ti n t su t ti n trình game và s xác đ nh ngư i chi n th ng khi trò chơi k t thúc. Setting up the game SW Rules EN.qxd:Mise en page 1 6/07/12 14:07 Page 3
 3. 3. I. Lư t đ u tiên. Trong đ t đ u tiên c a game, m i ngư i chơi: 1. Ch n m t b là s k t h p c a Ch ng t c và Năng L c Đ c Bi t 2. Chinh ph c m t s Vùng 3. Ki m nh ng đ ng xu Chi n Th ng 1. Picking a Race and Special Power Combo Ngư i chơi ch n m t b Ch ng T c và Năng L c Đ c Bi t, t trong s sáu l a ch n có th trên bàn (bao g m c b trên đ nh c a x p đáy c a c t) Giá mua c a m t b đư c xác đ nh b i v trí c a nó trong c t. B đ u tiên - đ nh c t - là mi n phí. M i b khác, tính t trên xu ng s t n thêm m t đ ng xu Chi n Th ng n a. Ngư i chơi tr giá b ng cách đ t nh ng xu Chi n Th ng trên m i b trên b mà ngư i đó mu n mua. N u b k t h p mà ngư i chơi ch n bao g m m t s xu Chi n Th ng (do nh ng ngư i trư c đó đã đ t xu ng), thì ngư i chơi cũng l y nh ng đ ng xu này luôn. Tuy nhiên, ngư i chơi v n ph i đ t xu Chi n Th ng lên m i b x p trên b mà ngư i đó ch n. Ngư i chơi đ t b k t h p đã ch n ng a lên trư c khu v c c a mình, và l y m t s lư ng token Ch ng T c t kho tương ng v i t ng giá tr đư c bi u th trên thanh Ch ng T c và huy hi u Năng L c Đ c Bi t đư c liên k t v i nó. Nh ng token Ch ng T c này s d ng đ phát tri n ch ng t c su t ti n trình chơi game. N u m t Năng L c Đ c Bi t (ho c Năng L c Ch ng T c) cho phép b n l y thêm token Ch ng T c t kho lưu tr su t ti n trình chơi, b n v n b gi i h n b i s lư ng token t n t i h trong kho. Vì v y m t ngư i chơi v i 18 token Sorcerer trên bàn c s không th s d ng s c m nh Sorcerer thêm n a cho đ n khi m t s token xu t hi n l i. Cu i cùng, ngư i chơi n p l i c t c a các b cho ngư i khác s d ng sau này; b ng cách trư t nh ng b k t h p còn l i (và xu Chi n Th ng trên chúng n u có) lên m t n c trong c t, đ l p đ y ch tr ng, và ti t l m t b k t h p m i t đ nh c a x p k t h p. Vì v y s luôn luôn có 6 b l a ch n dành cho t t c ngư i chơi. Ngư i chơi mu n Marchant Skeletons tr thành Ch ng T c và Năng L c Đ c bi t kh i đ u c a mình nên đã đ t 1 xu lên m i b khác trên b này. Sau đó ngư i chơi l y b này. Ngư i chơi ch n b k t h p này s l y tương ng là 6+2=8 token. N p l i c t c a các b k t h p Ch ng T c và Năng L c Đ c Bi t 3 SW Rules EN.qxd:Mise en page 1 6/07/12 14:07 Page 4
 4. 4. 4 2. Conquering Regions Nh ng token Ch ng T c c a ngư i chơi đư c dùng đ chinh ph c các Vùng trên b n đ , chúng chi m ch đ mang l i xu Chi n Th ng cho ngư i chơi đó. > Cu c chinh ph c Đ u tiên M t ch ng t c c a ngư i chơi khi phát tri n l n đ u tiên trên b n đ ph i đi vào b ng cách chinh ph c m t trong các Vùng ven biên gi i (m t vùng sát v i mép bàn c ho c m t vùng k c n Bi n) > Chinh ph c m t Vùng Đ chinh ph c m t vùng, m t ngư i chơi ph i có th phát tri n: 2 token Ch ng T c + 1 token Ch ng T c thêm đ i v i m i con d u Tr i, Pháo Đài, Núi, ho c Hang c a Troll + 1 token Ch ng T c thêm đ i v i m i Lost Tribe ho c token Ch ng T c c a ngư i chơi khác đã có m t trong Vùng đó. Bi n và H thư ng không th b chinh ph c. Khi vi n chinh m t khu v c ngư i chơi ph i đ t nh ng To- ken ch ng t c anh ta dùng đ vi n chinh trong khu v c đó đ n khi ngư i chơi đi u quân cu i lư t. Quan tr ng: B t k 1 ch ng t c hay 1 s c m nh đ c bi t nào ngư i chơi luôn ph i có ít nh t 1 token ch ng t c đ ch ng minh cho cuôc vi n chinh c a mình. > Khi k thù thua ho c rút quân Nêú có b t kì token ch ng t c nào đã vùng đ t đó trư c cu c vi n chinh, ngư i đó ph i l y toàn b token đó v tay và: G Vĩnh vi n lo i b 1 token tr v Storage Tray. G Giư lai t t c nh ng token và đ t chúng nh ng vùng đ t thu c đ a c a t c mình vào cu i lư c c a ngư i chơi đó. The Region(s) in which the remaining Race tokens, if any, redeploy do not have to be adjacent or contiguous to the Re- gion(s) they fled from. Nêú t t c các thu c đ a c a 1 ngư i chơi đã b t n công trong lư t này khi n cho anh ta không th đ t b t kì m t token ch ng t c nào trên bàn chơi, anh ta có th đ t l i khi b t đ u cu c vi n chinh đ u tiên lư t sau. Khi m t vùng đ t ch có 1 token b xâm lư c, token có b lo i b kh i trò chơi. Đây s thư ng l i trư ng h p khi token trên vùng đ t đó là Lost Tribe ho c là thu c v m t ch ng t c đã suy tàn (xem trang 6). Note: Ngư i chơi có th xâm lư c chính thu c đ a mà ch ng t c trư c đó c a h chi m gi n u mu n. T t nhiên ngư i đó s m t đi token cũ nhưng có th s có nh ng l i ích t t hơn t ch ng t c m i mà ngư i y đang s d ng. > Cu c vi n chinh hùng m nh. Ngư i chơi có th liên t c vi n chinh trong lư t c a h mi n sao có v n còn đ token ch ng t c đ th c hi n cu c vi n chinh. Môĩ vùng đ t s p đư c vi n chinh ph i n m li n k v i thu c đ a c a ngư i chơi đó ngoài tr nh ng trư ng h p đ c bi t. Khicu cvi nchinhđ utiênđ xâmlư cvùngđ iđãb LostTribechi mgi ,ngư ichơiph idùngđ n3token. Sau khi đã chi m đư c đ i, nh ng tên xương này ti p t c t n công lên nông tr i. Encampments Troll Lairs Fortresses Mountains SW Rules EN.qxd:Mise en page 1 6/07/12 14:07 Page 5
 5. 5. > Cuôc vi n chinh cu i cùng/đ xúc x c y m tr . Trong cuôc vi n chinh cu i cùng trong 1 lư t ngư i chơi có thê đã không còn đ token ch ng t c đ th c hi n cu c vi n chinh tri t đ . Gi s như ngư i chơi y còn 1 token ch ng t c chưa s d ng đ n ngư i chơi y có th th c hi n cu c vi n chinh cu i cùng trên vùng đ t mà c n 3 ho c ít hơn token đ chinh ph t. Khi vùng đ t đã đư c ch n, ngư i chơi đ xí ng u 1 l n. Lưư ý là vùng đ t đư c ch n ph i trư c vi c đ xí ng u. Vùng đ t đư c ch n không nh t thi t ph i là vùng đ t y u nh t, d b chinh ph t nh t. Khi t ng c a con s t xí ng u và s token còn l i cao hơn yêu c u đ chinh ph t vùng đ t đó, ngư i chơi đ t s Token còn l i c a h lên thu c đ a m i y. N u không, anh y đ t nh ng quân còn dư lên nh ng thu c đ a đã đư c chinh ph t c a anh ta. Dù k t qu ra sao, vi c này ngay l p t c ch m d t cơ h i vi n chinh c a anh ta trong lư t này. > Đi u quân. Sau khi cu c vi n chinh trong lư t anh ta k t thúc, ngư i chơi có th đi u quân t i nh ng thu c đ a mà anh ta có (không nh t thi t ph i li n k ) mi n sao v n còn 1 token sót l i trên m i thu c đ a. 3. Dành l y nh ng đi m chi n th ng. Lư t chơi c a ngư i đó đã k t thúc và anh ta nh n đư c 1 đi m chi n th ng cho m i thu c đ a anh ta đã thành công vi n chinh và có th đư c thêm nh vào ch ng t c ho c kh năng đ c bi t. Khi trò chơi di n ra, m t ngư i chơi có th có m t vài token ch ng t c khác nhau trên b n đ , nh ng token này là nh ng gì còn sót l i c a ch ng t c đã b lo i b trư c đó c a h (xem trang 6). Nh ng thu c đ a c a nh ng token b lo i b v n s cho ngư i chơi đó 1 đi m chi n th ng nhưng nh ng kh năng đ c bi t s b m t đi tr khi đã đư c chú thích rõ kh năng ngo i l . Ngư i chơi gi nh ng đi m chi n th ng y bí m t cho t i khi k t thúc tr n đ u n u c n ngư i chơi có th đ i đi m chi n th ng sang ti n xu lúc nào ngư i đó mu n. V i 3 thu c đ a c a mình, ngư i chơi nh n đư c 3 đi m chi n th ng và thêm 3 đi m n a t năng l c đ c bi t c a “Merchant” The player redeploys his Skeleton Troops in his Regions. This redeployment includes 1 additional Skeleton token received as a result of the Skeletons racial capacity (1 bonus Race token for every 2 non-empty Regions captured this turn). Khi ch ng t c Tritons đang ho t đ ng, ngư i chơi đư c nh n thêm 1 đi m chi n th ng vì có 1 ng n đ i là thu c đ a. Còn s c m nh đ c bi t “Merchant” c a ngư i chơi xương không có tác d ng vì ch ng t c xương đã suy tàn. Ngư i đó nh n 1 đi m/nơi ch không ph i 2 vì “Merchant” m t tác d ng. Nh vào s may m n, ngư i chơi này cũng v i 1 quân xương và s xí ng u đã chi m đư c ng n núi. 5 SW Rules EN.qxd:Mise en page 1 6/07/12 14:07 Page 6
 6. 6. 6 II. Following turns In following turns, the first player moves the Game Turn marker up one spot on the track and the game continues clockwise. During his turn, each player must now either: G M r ng t m anh hư ng qua các cu c vi n chinh. HAY G Làm ch ng t c hi n t i suy tàn và l a ch n ch ng t c m i lư t sau. Sau đó ngư i chơi ti p t c tính đi m (m c đi m/trang 5) M r ng thông qua xâm lư c > Chu n b s n sàng. Ngư i chơi có th l y t t c các token ch ng t c trên bàn chơi v tay, đ l i m i thu c đ a 1 token sót l i và th c hi n cu c vi n chinh c a mình. > Vi n chinh. Khi vi n chinh 1 vùng đ t m i, t t c các quy t c ph i đư c tuân theo (trang th 4), with the exception of the rule relative to the First Conquest - which only applies to new races entering on the map. > Tr t do cho thu c đ a. Ch có nh ng token có trên tay b n m i có th th c hi n cu c vi n chinh. N u ngư i chơi c n thêm nh ng token, h có th quy t đ nh l y h t t t c s token trên 1 ho c nhi u thu c đ a nhưng đ ng nghĩa v i vi c m t đi thu c đ a đó và không đem l i cho ngư i chơi đó b t kì vi c gì k c đi m chi n th ng. N u ngư i chơi quy t đ nh tr t do cho toàn b thu c đ a c a h , h ph i b t đ u cu c vi n chinh theo lu t c a cu c vi n chinh đ u tiên (trang 4). Ch ng t c suy tàn. Khi ngư i chơi th y ràng ch ng t c c a mình đã không còn đ quân đ th c hi n nh ng cu c vi n chinh hay không còn có th ch ng l i nh ng th l c t ngư i chơi khác. Ngư i chơi có th ch n đ ch ng t c này suy tàn và l a ch n 1 ch ng t c m i năng l c có s n khi b t đ u lư t m i. Đ làm v y, ngư i chơi l t ngư c m t sau lên c a ch ng t c và cho m i ngư i th y đư c “suy tàn” c a ch ng t c đó và lo i b b t k năng l c đi kèm, năng l c đó s m t đi vĩnh vi n tr trư ng h p đ c bi t(e.g. Spirit Special Power). Anh ta còn l t ng a 1 token ch ng t c trên thu c đ a và lo i b toàn b token còn dư v discard tray. Môt ngư i chơi ch có th có nh ng token c a 1 ch ng t c suy tàn, n u h quy t đ nh đưa m t ch ng t c hi n t i c a mình suy tàn thì t t c nh ng token suy tàn c a b t c trư c s ngay l p t c b lo i b trư c khi b n l t m t c a các token ch ng t c m i. The Race banner of the now vanished race is placed at the bottom of the stack of Race banners, or in the lowest empty slot in the banner column, if any. The same is also done when the last token of a race In Decline is wiped off the map as the result of their last Region being conquered. Ngư i chơi không th th c hi n vi n chinh trong lư t ch ng t c c a ngư i đó suy tàn. Sau khi tính đi m lư t chơi c a ngư i y k t thúc. Ngư i chơi v n nh n đư c 1 đi m chi n th ng cho m i vùng đ t là thu c đ a mà ch ng t c suy tàn ngư i y đang tr vì nhưng m i năng l c đ c bi t s không còn tác d ng. lư t sau, ngư i y s ch n 1 ch ng t c và 1 năng l c m i có s n cho anh ta và th c hi n gi ng như bư c đ u tiên đ u trò chơi. Đi u khác bi t duy nh t là ngư i chơi v n có th nh n đư c đi m chi n th ng t ch ng t c hi n t i và c a ch ng t c suy tàn còn sót l i c a ngư i đó cu i lư t. These Merchant Skeletons were bad to the bone! Their remnants are now wiped off the map and their Race banner placed back at the bottom of the pile. SW Rules EN.qxd:Mise en page 1 6/07/12 14:08 Page 7
 7. 7. 7 In the unlikely event there are not enough Special Power badges left in the Special Powers stack to keep putting new Race and Special Power combos on the table, shuffle previously discarded Special Power badges into a new stack. End of the game Khi Game Turn marker đã đi đ n v ch cu i cùng, t t c ngư i chơi s có cơ h i đ đi lư t cu i cùng. Đi m chi n th ng c a m i ngư i s đư c đ m và công b . Ngư i chơi v i s đi m cao nh t chi n th ng. Trong trư ng h p hòa, ngư i chơi v i s token ch ng t c hi n t i và trư c đó còn nhi u nh t trên bàn chi n th ng. Th i đi m c a Hill Triltons đã k t thúc! T t c các token s b lo i b ngo i tr m i thu c đ a maf ch ng t c này s h u đ l i 1 token l t ngư c, ch ng t c Triltons s b l t ngư c và kh năng “Hill” s b lo i b . SW Rules EN.qxd:Mise en page 1 6/07/12 14:08 Page 8
 8. 8. 8 Appendices I. Organize the Storage Tray Because the Small World box contains many punchboards, once you have punched out all the tokens and coins, you will be left with a big gap between the top of the vacuum tray on which your boards sit and the cover of the box. If you like to store your games in an upright position, this void will likely cause the boards and all the tokens stored below it to move around and become jumbled. To avoid this, we recommend the following one-time operation: Once all pieces have been punched out from the punchboards, take the left-over, now empty punchboard frames and rather than throw them away, stack them back up on the table. Carefully pull the vacuum tray insert that sits at the bottom of your game box and extract it, being careful not to break the thin plastic. Now place the stacked punchboard frames at the bottom of your game box and place the vacuum tray back in place inside the box so that it now sits on top of these. It is now raised by the right amount so that once boards are placed back on top they sit flush with the box cover. You are now ready to store your game box vertically, without having to worry about the game components shifting around. The illustration below shows you where the various game tokens, markers and coins should fit. The extractable storage tray is used solely for storing Race tokens, with a compartment dedicated for each race. The size of some of the wells in this tray has been standardized to facilitate the placement of the various Race tokens. All other coins, tokens and markers go in their designated spot, inside the main vacuum tray of the game box. The boards, summary sheets and rules go on top. II. The Races and Special Powers of Small World Có 14 ch ng t c và 20 kh năng đ c bi t trong SW. M i ch ng t c có m t hình riêng và s tokens khác nhau đ xâm lư c v i b t kì m t kh năng đ c bi t nào. M i kh năng đ c bi t đ u cho nh ng l i ích đ c nh t cho ch ng t c nó thu c v . Token ch ng t c đư c đ t trên bàn c v i m t có màu ng a lên khi ho t đ ng và úp xu ng khi suy tàn. Tr nh ng kh năng đ c bi t, nh ng l i ích t ch ng t c và kh năng đ c bi t đ u b lo i b khi ch ng t c đi t ho t đ ng vào suy tàn. 1 vùng đ t đư c g i là “không b hoang” khi và ch khi nó có ít nh t 1 “lost tribe” token hay m t token ch ng t c s h u nó. Vùng đ t đư c đánh d u b i “Mountain” marker nhưng không có b t kì “Lost Tribe” hay token ch ng t c c a k thù thì v n đư c tính là “b hoang”. Removable storage tray Game pieces Die Race banners and Special Power badgesVictory coins SW Rules EN.qxd:Mise en page 1 6/07/12 14:08 Page 9
 9. 9. 9 > The Races The list that follows details the benefit(s) conferred to each race; the number of matching Race tokens received when selecting this Race banner is indicated by the numerical value listed on the banner. Amazons Four of your Amazon tokens may only be used for conquest, not for defense, as indicated by the +4 on the banner itself. So you start your initial turn with 10 Amazon tokens (plus any additional ones that may be granted to you by the Special Power associated with the Amazons, depending on your combo). At the end of each of your Troop Redeployments (see Troop Redeployment, p. 5), remove four tokens from the map, making sure to leave at least one Amazon token in each of your Regions if possible, and only take these four tokens back in hand to redeploy on the map once you Ready your Troops (see Ready your Troops, p. 6) at the start of your next turn. Dwarves Sau 1 lư t, m i 1 vùng đ t có kí hi uthanm làthu cđ ab ns đư c nh n 1 đi m chi n th ng. B n v n s có kh năng này cho dù b t c này đã suy tàn. Elves Khi thu c đ a c a b n b xâm lư c, gi t t c token trên tay, không c n ph i lo i b 1 token như các ch ng t c khác. Ghouls Your Ghoul tokens all stay on the map when going into Decline, instead of the usual 1 token per Region. In addition, unlike other Races, once In Decline, your Ghouls can continue to conquer new Regions in the following turns, playing exactly as if they were still Active tokens. However these conquests must be done at the start of your turn, before any conquest by your Active race. You may even attack your own currently Active race with your In Decline Ghouls, if you wish. Ngư i kh ng l . Nh ng k kh ng l c a b n có th xâm lư t b t c vùng đ t nào ti p giáp v i ng n núi mà ch ng t c b n s h u v i ít hơn 1 token c n đ xâm lư c nhưng t i thi u v n là 1. Halflings Ch ng t c c a b n có th bư c vào m i nơi trên b n đ không ch là biên gi i và bi n. Đ t m t “l ” 2 thu c đ a đ u tiên mà b n chi m đư c, chúng mi n nhiêm v i năng l c cũng như không th b chi m b i k khác. B n lo i b “l ” này và thu c đ a đó m t đi quy n l i này khi ch ng t c c a b n go into decline ho c b n ch n đ b rơi vùng đ t này. Humans Cư m i vùng đ t nông tr i b n s h u cu i lư t thì đư c thêm 1 đi m chi n th ng. Orcs M i vùng đ t mà Orcs vi n chinh mà có ngư i, có v t thì Orcs nh n đư c 1 đi m chi n th ng cu i lư t đó. Ngư i chu t. Nhìn s lư ng là ngán r i, đòi h i gì ._.? Xương. Khi đi u ch nh quân đ i (trang 5), l y 1 token Xương t khay cho m i 2 vùng đ t “không b hoang” mà b n chi m đư c trong lư t này và thêm nó vào s quân mà b n s đi u ch nh cu i lư t. N u không còn m t tokens nào trong khay thì b n không th nh n đư c thêm b t kì tokens nào t khay n a. Sorcerers Once per turn per opponent, your Sorcerers can conquer a Region by substituting one of your opponent's Active tokens with one of your own taken from the storage tray. If there are no more tokens in the storage tray, then you cannot conquer a new Region in this way. The token your Sorcerers replaces must be the only race token in its Region (A single Troll token with its Troll's Lair is considered alone for this purpose; likewise for a Race token in a Fortress or on a Mountain, these markers provide no protection to a lone Race token) and that Region must be adjacent to one of your Sorcerers'. Place the substituted opponent's Race token back into the storage tray. If an Elf is converted by a Sorcerer, the Elf does lose his token. SW Rules EN.qxd:Mise en page 1 6/07/12 14:08 Page 10
 10. 10. 10 Nhân ngư Tritons có th th c hi n cu c vi n chinh c a h nh ng nơi ti p giáp v i bi n và h v i ít hơn 1 token c n thi t. Nhưng ít nh t v n là 1 token Trolls Place a Troll's Lair in each Region your Trolls occupy. The Troll's Lair augments your region's defense by 1 (just as if you had an additional Troll token stationed there), and stays in the Region even after your Trolls go into Decline. Remove the Troll's Lair if you abandon the Region or when an enemy conquers it. Phù th y Đư c thêm 1 đi m chi n th ng cho m i vùng đ t ma thu t là thu c đ a c a b n cu i lư t. Blank Race banner We have provided you with one additional blank Race banner, which you may use to create a race of your own invention. When designing such a race and choosing the number of Race tokens to assign to it, keep in mind that it may end up associated with any possible Special Power. Make sure never to pick a number higher than 10 or you will risk running out of Race tokens you might otherwise have been entitled to during the course of the game. If you wish to play with your newly created race, use the tokens of another race (with a similar or greater number of tokens) as stand-in tokens for your new race - and make sure to remove the corresponding old Race banner from the game before the start! > Kh năng đ c bi t In the description of Special Powers that follow, when we use the term "you" or "your", we mean the Race tokens of your race associated with this Special Power. Unless explicitly stated otherwise, this usually excludes any token In Decline from your earlier race. The list that follows details the advantage(s) granted by this Special Power; the additional number of Race tokens received when associating this Special Power to a Race banner is listed in the circle inside the Special Power badge. Nhà gi kim Đư c2đi mchi nth ngsaum ilư tb t c nàychưasuytàn. Berserk You may use the Reinforcement die before each of your conquests, rather than just the last one of your turn. Roll the die first; select the Region you wish to conquer; then place the required number of Race tokens (minus the die results) there. If you do not have enough tokens left, this is your final conquest attempt for the turn. As usual, a minimum of 1 token is still required to attempt the conquest. Bivouacking Deploy the 5 Encampment tokens in any of your Region(s), during your Troop Rede- ployment phase. Each Encampment counts as 1 Race token toward the defense of the Region in which it is placed (thereby protecting a single Race token with an Encampment from the Sorcerer's Racial Power). Multiple Encampments may be placed in the same Region to obtain a higher defense bonus. Each turn you may break camp and settle in any new Region you occupy. Encampments are never lost during an attack on the Region they are in: they are redeployed at the end of the current player's turn. When the Race they were associated with goes into Decline, they disappear. Đánh thuê B n có th vi n chinh b t kì vùng đ t nào đó v i ít hơn 1 token. T i thi u v n là 1. Nhà ngo i giao Cuôí lư t, b n có th ch n 1 ch ng t c mà b n chưa đánh trong lư t này đ làm đ ng minh. B n và h s tr thành đ ng minh và h không th đánh b n trong lư t này. B n có th thay đ i đ ng minh ho c gi u nhiên m i lư t. Nh ng Token suy tàn không th b nh hư ng (Ghost token có th qu t b n dù b n là đ ng minh :3) SW Rules EN.qxd:Mise en page 1 6/07/12 14:08 Page 11
 11. 11. Dragon Master M i l n m t lư t, ngư i chơi có th xâm lư c m t nơi v i ch duy nh t 1 token ch ng t c m c k vùng đ t y có bao nhiêu k thù đang phòng th . Khi xâm lư c thành công, đ t con r ng c a b n đó. Nơi này không th b xâm lư c và nh hư ng b i kh năng đ c bi t cho đ n khi con r ng c a b n đi ch khác. M i 1 lư t, b n có th di chuy n r ng đ n 1 vùng đ t khác mà b n mu n chi m. R ng c a b n m t khi ch ng t c này suy tàn. Không quân B n có th vi n chinh b t kì vùng đ t nào ngoài tr nơi k bi n, h và không c n ph i li n k thu c đ a c a b n. R ng r m Đư c thêm 1 đi m chi n th ng cho m i khu r ng là thu c đ a c a b n cu i lư t. Fortified Once per turn, as long as your Fortified Race is active, you may place 1 Fortress in a Region you occupy. The Fortress is worth 1 bonus Victory coin at turn's end, unless you are In Decline. The Fortress also augments your Region's defense by 1 (just as if you had an additional Race token stationed there), even if you are In Decline. Remove the Fortress if you abandon the Region or when an enemy conquers it. There can only ever be a maximum of 1 Fortress per Region, and a maximum of 6 Fortresses on the map. Qu c m Cuôí lư t, đ t 2 token Hero lên 2 thu c đ a c b n.2 nơi này không th b vi n chinh cũng như nh hư ng b i s c m nh tr khi b n ch n dùng Hero token m t thu c đ a khác. Token Hero bi n m t khi ch ng t c này suy tàn. Đ i núi Đư c thêm 1 đi m chi n th ng cho m i ng n đ i là thu c đ a c a b n cu i lư t. Thương gia Đư c thêm 1 đi m chi n th ng cho m i thu c đ a c a b n sau m i lư t. Mounted B n có th vi n chinh 1 thu c đ a có đ i ho c nông tr i v i ít hơn 1 token. T i thi u là 1 token. K cư p bóc M i vùng đ t mà b n vi n chinh mà có ngư i, có v t thì b n nh n đư c 1 đi m chi n th ng cu i lư t đó. Seafaring Mi n khi nào Seafaring còn ho t đ ng, b n có th chi m gi h và bi n, đư c xem như 3 nơi “b hoang”. B n v n s h u 3 nơi này k c khi ch ng t c c a b n suy tàn và ti p t c nh n đư c đi m chi n th ng t nơi đây mi n là v n còn token trên đó, ch có Seafaring m i có th chi m gi bi n và h . Linh h n Khi ch ng t c có năng l c linh h n c a b n b suy tàn, nó không tính vào s lư ng ch ng t c suy tàn mà b n có t c là b n có th s h u lên đ n 2 ch ng t c suy tàn và đ u nh n đư c đi m t 2 ch ng t c đó (trang 6). N u ch ng t c suy tàn c a b n lên đ n s 3 thì ch có ch ng t c có năng l c linh h n và ch ng t c m i suy tàn đư c gi l i, ch ng t c còn l i s b lo i b như thư ng l . Có th nói, năng l c linh h n giúp ch ng t c đó không bao gi b lo i kh i bàn c tr khi b xâm lư c b i ngư i chơi khác. Kiên cư ng. Đ ch c a b n suy tàn sau cu c vi n chinh như thư ng l . Không c n ph i k t thúc m t lư t đ th c hi n vi c này. Đ m l y Đư c thêm 1 đi m chi n th ng cho m i đ m l y là thu c đ a c a b n cu i lư t. 11 SW Rules EN.qxd:Mise en page 1 6/07/12 14:08 Page 12
 12. 12. Th gi i ng m B n có th vi n chinh 1 thu c đ a có hang đ ng v i ít hơn 1 token. T i thi u là 1 token. All Regions with a Cavern are also considered adjacent to each other for your conquest purposes. Thương gia 1 l n duy nh t, cu i trò chơi, b n nh n đư c 7 đi m chi n th ng. Blank Special Power badge We have provided you with one additional blank Special Power badge, which you may use to create a Special Power of your own invention. When designing such a Special Power and choosing the number of Race tokens to associate with it, keep in mind that it may end up associated with any possible Race banner. Make sure never to pick a number higher than 5 or you will risk running out of Race tokens you might otherwise have been entitled to during the course of the game. 12 Thanks first and foremost to the very dedicated play-testing crew of Bernard Jorion, Thomas Laroche, Vincent Piedboeuf, Yves Dohogne, Stéphane Rimbert, Dom Vandaële, Fred Dieu, Benoît Kusters, Alexis Keyaerts. Additional thanks to Cédrick Caumont, Thomas Provoost, Benjamin Slinger, Jean-Pierre Ernotte, Stéphane Van Esbeek, Iris Fostiez, the members of the Repos, Tripot, Gang of Our and Alpaludismes play groups, and the attendees of the Rencontres Ludopathiques, Belgoludique, Efpé WE and Rubrouck game conventions. And a special thanks to Xavier Georges and Alain Gotcheiner for their suggestions and contributions. Last, but not least, Days of Wonder wishes to thank Bruno Cathala for calling our attention to this gem. Days of Wonder, the Days of Wonder logo and Small World - the boardgame are all trademarks or registered trademarks of Days of Wonder, Inc. and copyrights © 2009-2012 Days of Wonder, Inc. All Rights reserved. Credits Game Design: Philippe Keyaerts Illustrations: Miguel Coimbra Here is your Days of Wonder Online Access number: Days of Wonder Online Are you particularly proud of the Race banner or Special Power badge you have created? Or curious to see what new Races and Special Powers fellow gamers have come up with? Or just wanting to share tips with fellow players about how to best play certain combos in different player configurations? We invite you to join our online community of players at Days of Wonder Online, where we host a number of online versions of our games. To use your Days of Wonder Online number, add it to your existing Days of Wonder Online account or create a new account at: www.smallworld-game.com and click on the New Player Signup button on the home page. Then just follow the instructions. You can also learn about other Days of Wonder games or visit us at: WWW.DAYSOFWONDER.COM SW Rules EN.qxd:Mise en page 1 6/07/12 14:07 Page 1

×