Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

OFERTA DE VANZARE TEREN 2

342 vues

Publié le

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

OFERTA DE VANZARE TEREN 2

  1. 1. I - l fir fEt‘r. ‘ fr ‘ tfiti i‘ai'é persoiiaiiiiziiis i'iii. “i"iiti, ;-i'; Lit.1ii. “‘L“-— VV‘_VV»~_~’~_>~~. ~;‘4—_‘y‘g‘—_H ’_~‘i _ _ , me. we/ T/9. / ,2./ ; ‘ ~ Fi‘in1_‘iLiiflI’ pc-ntru p i _iuridicEi i: 'ai-e si. Subscrisa“ ii%Z; €;bfi‘tQ . C;i. ‘"-Nfi‘. . . . .. CIF/ CUl . . . avand aclresa de comunicare ‘in localitatea TiC7i‘t3“£3,°%‘?3[‘3?§*5. . . . . . . . . . . . . . .. str. ‘:7’5.*‘>l}-- - . .‘. ... nr. ..3L. .. .., bl. ..~. . . .,sc. .f. ..et. .%i. .,§p. $.. , judetul/ sectorul ‘. ‘". ‘i. -. ‘. ‘g . . . . . , codul postal . 39.9) 9.5%. . . . . e-mail fl‘ "". %‘A~. r". %5i? ~>>‘*. ‘>“>“. ’¥-' F“? ?? ‘’ Se completeazé cu denumirea formei de organizare, conform reglementérilor legaie, proprietar al terenuiui: societate comercialé (S. R.L. , S. A.. S. N.C. , S. C.S. . S. C.A. )/cooperativé ' “ european de interes de credit/ societate cooperative/ cooperative ‘ ' ursala/ persoané fizicé te europeana/ societate cooperative economic/ societa autorizata/ Tntreprindere familiala/ intreprirzdere individuala etc. vfind teren agricol situat in extravilari, in suprafata de . . . . . . . . . . . . . . . . (ha), la pregui de . 9e.1.‘e‘.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {lei)2l 2’ Se va complete in cifre si litere. Conditiile de vanzare suni ufmatoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . _ ' ’ ijaiépiiviaa ideritificiaireaiterenuliuiiw F" ‘ ‘_*'—'w‘‘ : lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria i ' l V Numér del . - d - - - : O i/ l s N N N mar i 3 , ' . l Specmcare COll": i§Jlil1a/ lSEJhpar; af(§}al oadjgfral fU$: ?:r ltaiigilaort palircelé l l°§l*n§é ’ lObS' 2 1 Judetul (*) i ("l 3, (int) i i“) (“l ( l ’ E . _J. .. _ L ' . ~'. ~—~ Se completeazé‘ _ I . ° ' ‘ , I ‘ . __~ . l = ids cétre %bC$Cl i ‘A i i libs Lliib i %§‘l‘b‘lL vanzétor ‘ Q§_ L t ‘ . L l i i ‘ l l l l I l primérie” l . 3.—_. *.T I .4 . ~¢. —=~—— . . ’ Se completeaza oategoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive. care sunt: araoile, viile. iivezile, pepiniereie viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasuniie, fanetele. serele, solarele, rasadnitele §i altele asemenea, oele cu vegetatie forestieré, daca nu fac parte din amenajamentele SllVlCe, pésunile Tmpadurite, cele ocupate cu construe ii si instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole er de imbunatétiri funciare. drumurile tehriologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc rievoilor prod 'f0l0Sil€ Denim Dmductia uctiei agricole si terenurile nepro agrioolé. 4’ Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot ti com fiscale, evidentele de stare civilé. altele asemenea. ‘L. parate cu datele din Registruliagricoi. evidentele nr. 286/2009 privind Codul "in deciaratii se pedepseste conform Legii unt reale. corecte $l Cunoscéncl ca falsui ompletérile ulterioare. declar ca daiele s ; _3_ga_naI, cu modificarile gi c complete. or. l_irifipLiternicit_ , E . ’: >.‘i*>‘T: : . Ei‘"€$~“i? §‘ .5. .2 {numele si prenumelei . Semnatura. ... ,.. ... ., NOTE: - Campurile notate cu :1‘) sum o'i3iigatoi"iu de ompletat. Campuriie riotaie cu (**‘i se completeazé in cazul in care sunt cuncec: -tite infot'mat; iile,
  2. 2. 0lFER‘?3"= ~.DE. .t . 1 ‘E? -1."{‘»'“= F?. e?lsi"~é3-. Li"iT$T3r«_g Subscrisai” '€‘. ,,‘i: , E': '.f)‘i"V‘C. ‘} §x‘2,'. ,J}". _ *7. _d_ avandxadrtesa de comunicare in localitatea T“? ‘. %‘*: ‘. ;_s‘. ‘~’. ‘~. v.-i , _a Q . _ _. C. k‘i. .%. ._. ._~_. ._‘. ... nr J. .. , e.c. V.. ._ ‘§t_; §:E, _,§1 udetullsectorul . T.‘i. ‘: i§. . . . . codul postal -. ’? £3.'. Q.‘i . . . . . .. e-maii ‘ ~'5~f*§»'. ‘.5‘s-, Jf§‘qt‘A. ;.z— ‘ __ 1’ Se completeaza cu denumirea formei de orga 'zare, onform re lementarilo 1.‘ proprietar at terenului societate comerciaa (S , A. , N . . SC-S -. S C A)/ co§_ I de creditlsocietate cooperative/ cooperative ricolaigr p euro pean de % % economiclsocietate europeanalsocietate cooperative european' sucursaia/ persoa hi 3% r autorizaté/ intreprindere familialaIintrepi'ino‘eie ii idividuala etc §, F’ ‘f vand teren agricol situat in extravilan, in suprafaga de . . . ll‘. 9 . . . , . . . . _ _ . . '5 , ‘ pre’gu| de. )x‘§. :'. .3:. §‘: *.“. ~’. §.. _ ‘(ha zl Se Va complete in cifre §l litere. '3 i ) . Conditiile de vanzare sunt urmatoare e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ‘ Date privind identiticarea terenului *4“ . ______, ___. _.. ,.w. ... ... ._. ._N. ... _. ___. _.. ~.. ,w. ~- l i lnformatii privind amplasamentul terenului ‘ -- lwo ii i- l N m” Numél dell Numar ' Numa l Sileclllcare | raw lsuprafatai U a l carte l l r i Comunal i (ham icadastrali funciaré itarlillot i parge iiudeiui (*) i i (“i i 6.. ..) i, ( i i ) _%~. i,__. s., _ Se completeazal 90:30 . ‘ l , __ i _ de catre i to i~. =t¢a i "5c2>s4:t= s13 -, 915 3% lvanaator i_mes. =s. _si. ,._. _.i, .._%_s, ... .c. i”. ... i. ».. ~i, _ iverificatd) l‘ E 3! i .5 . iprimarie V ‘ h ' i l i I ‘ I I 4* ; Se completeaza categoria de folosmta a terenurilor agricoie situat in extravilan productive, care gun ville. livezil epinierele viticole, omicole, plantatiile de hamei st duzi, paeunile, farietele. serele. soia, -5| ti era . rasadniteie si altele asemenea, ele cu vegetatie forestiera, daca nu lac pa din amenajamentele sii, iQ'$‘-. bite: pasunileimpadurite, cele ocup te cu constructii $| instalatii grozootehnice, amenaiarile piscicoie st de 5. , mbunat tiri tunciare, drumu e tehnologice $1 de exploatare agri la, platformele at spa iile de depoznar servesc nevoilor productiei agricol $l terenurile neproductive care pot ti amenaiate $l folosite pentru prgd Ca re agricola. 901- ’ 4’ Se completeaza cu “X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agric0i_ E la fiscale. evidentele de stare civila, allele asemenea. Vtdientel S Cunoscand ca ialsul ’ deciaratii se pedepseste conform Legit nr. 2860.009 privind Q penal, cu ntoditicéirile at completarile ulterioare declar ca datele aunt reale. corecte $3 °t% complete. / aiizetoi‘/ "l mp Liternicit .1 , M " ‘». .tZ“= li; >‘*TTi‘-ta i‘a~i~‘>; ~:~‘: t:T-. » , _ ' La. eiweec F: .§s3‘. '°. }_. ’E". ute informame
  3. 3. my - i'lt‘-dill - : iteiti téi-ipcrsc-1-isiiitztze eittru pcrsoaiie _iur: iiicc are se ii‘i| ’€gl$[I’L3&t7,5 in trul corner-tiiltii -- OFERTA DE ‘xJi: .i~i'ZARE TEREN ‘K’ . ef>‘E: v.‘= .‘. ‘Qi . ‘3:iQ.3'N“. . . Ci. . in localitatea . ".’. . . . . . . . . . . . . . ., . . ... l'ti‘. ..: .L . . . . . .,t_3l. . . ~.. ' . .,sc. ..‘”. .. ei. ..‘é%). .,@p.5. . , 379%. 9.113. . . . ., e~mai| . i‘§1i§+% ; .N.5,~ judetul/ sectorul‘T. f’fi€§. . . . . , codul postal . . 1’ Se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legaie, proprietar al terenului: societate comerciala (S. R.L. , S. A., S. N.C. , 8.0.8., S. C.A. )/cooperativé de credit/ societate cooperative/ cooperative agricola/ grup european de interes sucursalé/ persoana fizica economic/ societate europeana/ societate cooperative europearia miliala/ intreprindeie individuala etc. Subscrisa avand. adresa de comunicare <2.. ’i>. iieG‘ei~t . . . . . . . . . autorizata/ intreprindere fa vand teren agricol situat in extravilan, in suprafagé de . . . . ' - - - - (ha): la pregul de . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2l 2’ Se-ova-complete in. .cifr_e §_i litere. Conditiile de vanzare sunt urmatoarelez . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' ‘o'a’tis'p'iiijii&a itit= ;iitiiii: "-. a'réa téFe'iiLiiLi'i' i l lnformatii privind amplalsamentulrterenului I Categofl . i - sNumar de - ~ de -- O l/ A 1 N r i N m Numar . H l Specmcare I Coiiiihaf ls2"hp; )af(§§a caclliagfrrall fucnsglaeré ltaiia/ taort Z iliarcelél f°l°§l*”ta3) . Obs. i i iJudetU| (*) i i C“) (. .,. .) i“) I (**) l < l i i l ' °. z E‘ ' 7 ' - ‘ l. 's ‘ l i 3: figtigpleteazal Q5_3(_‘€; C», EQ ‘)3 -D I t-133543 z5l-5,) ; 73L); ‘0 1 vanzétor __ l l i lverificatd t if i V i T ‘ primériel N l 1 . ,‘ - J| urilor agricole situate in extravilan productive. care‘ surlttz arabile, e. serele. so are e, Tse completeazé categoria de_ folosinta a teren viile, livezile, pepiniereie viticole. pomicole, plantatiiie de ha rasadnitele si altele asemenea. cele cu vegetatie forestieré, pasunileimpédurite, Cele ocupate cu constructii si instalatii agro imbunatétiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agric servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care agricoia. 4) _ Se completeaza cu fiscale, evidentele de stare Cunoscarid ca falsui in declaratii se pedepseste conform Legii genai. cu modificarile at corripletarile ulterioare, declar ca datele comptete. mei si duzi, pitsuraile, faneiel ‘ _ daca nu fac parte din amenajamentele siivice, zootehnice, amenajarile piscicole si de olé, platformele at spatiile de depozitare care pot fi amenajate si foiosite pentru productia "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu dateie din Registrul agricol, evidentele ctvilé. altele asemenea. nr. 28612009 privind §'3i_di4_l stint reale, corecte Semnétura . Data . . . . . . . e notate cu 4"”; sum obiigatoriu de compietat. ) se compieteaza "iri oazui in care stint NQTE: -- Campuril curicscute inforrnatiile. ~- Géimptirile riotate cu
  4. 4. — 3‘ lodei - 7 i E E . Fijr1T1l1liii' periru 3;: all-: -'‘ si cwritéti Fara i‘m. <=‘rIt3l| T?1'»*‘3 - =1. /31". "!-«,1: . . . , , . i ' I juiidtcé cart: iitriegiisirseza in t‘CgtSU‘Lll ccintcntilui — , _ I . He. aw/ /9. /2 /9 OFERTA DE '. .’. i3iNZARE TEREN subscrisa“ i3C, Eff-: i7.i. ‘l:3.[? ’t. Q.. ‘. ~:‘i. ‘ix. . ,. . . . . . cir/ cui .7=. r'~‘. —*.3~: f~.3J. ‘.t‘i. E~‘. *:. *.3.-. ‘. . _ avand adresa de comunicare in iocalitatea i"t{~3"~%*? §“. ~'§*. ~ . _ . . . . . . . . . . . . . , str. .V. N~5.L. . . _ . . . . . .,bi. ..~. ... .,sc. ..“: .. et. .3o. ..ap.3.. , judetul/ sectorul‘T. 'r€3 . . , . . , codul postal . .—. ~, . . . ., e—mai| . : $4.5, izare, conform reglementarilor legale, 1’ Se completeazé cu denumirea formei de organ proprietar at terenului: sooietate comerciala (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperative de credit/ societate cooperativa/ cooperativa agricola/ grup european de interes economic/ societate europeana/ societate cooperativé europeana sucursala/ persoané fizicé autorizata/ intreprindere familiala/ intreprindere individuala etc. Q Fl . . . . . . . . . .. (ha), Ia vand teren agricol situat in gxtravilan, in suprafaté de . . . . . .. . . . . pregul de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)‘l 2) Se va complete in cifre si litere. Conditiile de vanzare sunt urmatoarele Date privind ide-iitific-area 'tér£ii"uiL{i"' ! lnformatii privind amplasamentul terenuiui _J Categoria 3 ~ ‘ o i/ ' l N “ Numérdel N " N ‘ . d3 i Specmcare Coi: ElrJia/ isuprafaiai caduzagijhal Cane taiiariilaort paurrdqeelgl f°l°3l”553l Obs. l * ' " ink I lJude’tul(*)j ‘ham i (**) i’”'}. °.'. j““ t**) t“) < l 3§§éi’i'r"e‘°'e‘e“""Q’°*“’*°"f’ i q ‘-t l l? ><rs53°3 itwls 668l°s‘Ne*‘b°k vanzétor i l . . I I i ‘ Verificatd ‘ i l I g i i Drimarie" l l E ! i productive. care sunt: arabile, "'37 Se completeaza categoria de_ folosinta a terenurilor agricole situate in extravilari duzifpasunile, faneteie, serele. solarele, viile, livezile. pepiniereie viticole, pomicole, plantatiile de hamei si rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricolé, platformele st spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate §i folosite pentru productia agricola. l Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot ti comparate c fiscale. evidentele de stare civila, altele asemenea. u datele din Registrul agricol. evidentele conform Legii nr. 286/2009 privind Codul Cunoscarid ca falsul in declaratii se pedepseste lar ca datele sunt reale, corecte si penal, cu modificarile si completarile uiterioare, dec complete. 'x’anz€itot‘/ lmputernicit 3 . ’5.>. C; . t’: )‘~'. >“. :'r. '‘. +’s0. (numele st pre. Semnatura . . . . .3 . _ ‘ *3; s }C‘ . xt~. ‘titan »rLhS‘ ‘Q: riu de completat. n cazul in care sunt cunoscute informatiile. NOTE: « Campurlle notate cu i‘) s - C“mpur. ile riotate cu lj“) se completeaza i

×