Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kmbt35020150211150328 rotated

310 vues

Publié le

oferte

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Kmbt35020150211150328 rotated

  1. 1. 3 ts . - iv’ 4/VEX. -1 Nr. 113 la mrrmele memdologice - Formular pentru persoanejuridice si entitati flirfi personalitate juridicé care se inregistreaza in registrul comertului - N/9. / %*/ /o. 9.2. 20/? OFERTA DE VANZARE TEREN subscrisa". . 5.-C-. . .3./ -.11/.2U€>. ..5-. E-L. -. . . . ., . . . . . . , CIFICUI . ./ ?.0.<3.3.‘A‘. I.'23-.2 . . . . . . . . . , avénd adre a de comunicare in Iocalltatea . . .7.7/'? f.°§0IllQ.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. 43.414 . . . . . . . . . .. nr. ...3.. ... ,bl . . . . . . . .,sc. ._ . .,et. ..«3.. ,ap. .5'B, judpyul/ sectorul . . . !(fl721.';3 . . . ., oodul postal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Se completeazé cu denumirea formei de organizare, confoml reglementérilor legale, proprietar al terenului: societate comercialé (S. R.L. , S. A.. S. N.C. . S. C.S. , S. C.A. )lcooperativé de credit/ societate cooperative/ cooperative agricole/ grup european de interes economic/ societate europeana/ societate cooperative europeana sucursalé/ persoané fizica autorizaté/ intreprindere familialé/ intreprindere individuala etc. vand teren agricol situat in extravilan, in sup rafagé de . . . . . . . . . . . . . . . . (ha), Ia pretul de . . . .0. [ . :C1l'T}C/ .51-Llj/ of}? -.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) . . . . Se va completa in clfre 5| lltere. Conditiile de vénzare sunl urmétoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 'b'a'té privirid ia'e'nmc'a}ééiéEéE{Ju1I: "'"""'""" ' lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria Orasull Specificare Comunal Suprafaga cadastral (ha) (* Se completeazé de cétre , A . 3, W- vénz ator erificat --_: ---I primérie Se oom pleteazé categoria de folosinté a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole. plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fane1ele, serele, solarele, résadnitele si altele asemenea. cele cu vegetatie forestieré. dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile im pédurite, cele ocu pate cu construcgii si instaiatii agrozootehnice, amenajérile piscicole si de imbunététiri funciare, drumurile tehnologice 5i de exploatare agricole, plalformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor produciiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate §i folosite pentru productia a ricola. ’Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea. Cunoscénd c 5 falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completérile ulterioare, declarca - : -:3; unt reale, corecte si complete. "~‘ Yé1'. '?é*9r. ”r? ?9l%= ‘i: z;*; zbm (numele §i prenumele Tn clar) Semnétura . . . . . . . . . . . . . . NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de comple tat. - Cémpurile notate cu (**) se completeaz a in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Pag. l/I
  2. 2. 4 -’‘E. 3l Vr. IB /0 I10/‘/ Ill‘IL' Iirer0:I0fogi'ce - Formular pemro persoanejuridice si entitefi fin-5 pcrsonalitate juriclice care se inregistreani in rcgistrul comertului - A/ /3. / /9.? //0.02. 20/5 OFERTA DE VANZARE TEREN subscn‘sa". . .3-C’-. . .23/weus. .$. .E-L. .. . . . . . . . cu= /cu: . _/ ?s°. «3.? .'8./1&3-.2 . . . . . . . . . , avand adre a de comunicare in Iocalitatea . . .77/’I7/. §0vlJQJ . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. 5 4'4! . . . . . . . . . .. nr. ...3.. ... ,bl . . . . . . . .,sc. ._. .,et. ..=3.. ,ap. .5'5, judfigul/ sectorul . . . /4/l'771.f2 . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Se completeaze cu denumirea formei de organizare, conform reglementerilor legale, proprietar al terenului: societate oomerciale (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperative de credit/ societate cooperative/ cooperative agricole/ grup european de interes economic/ societate europeane/ societate cooperative europeane sucursaielpersoane fizice autorizatelintreprindere familiaie/ intreprindere individuale etc. vend teren agricol situat in extravilan, in sup rafage de . . . . . . . . . . . . . . . . (ha), Ia pregul de . . . . . . .41/7l4(7’.7«lCCl'0/. Cl'§U1l: ClC7lQl, ¥€1.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) Se va completa in cifne §i Iitere. l Condifiile de venzare sunt urmetoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' iiaié 'p‘. l;; .;a aaeatenegiea 'té.5£= .F{JlL}"""'""' lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria Orasull Specificare Comunal Suprafa Judegul (*) 9 ga cadastral Se oom pleteaze categoria de folosinte a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: garabile. viile, livezile, pepinierele viticole, pomioole, plantatiile de hamei si duzi, pesunile, féne tele, serele, ' solarele. résadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiere, dace nu fac parte din amenajamentele silvice, pesunile im pedurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajerile piscicole si de imbunetétiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricole, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia a ricole. ) Se compieteaze cu "X" rubricile in care informagiile pot fi com parate cu datele din Registrul agrlcol, evidentele fiscale, evidenteie de stare civile, altele asemenea. Cunoscend c e falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificefile si completerile ulterioare, declar ce datele sunt reale, corecte . 4 ~' I '-as] si complete. 2 * + Yévé. ét9.r<irvé9/sass‘; zbm GILURU 4 (numele si prenumele in clar) Semnetura . . . . . . . “ _ “Data . . . . . . . . . . . . . .. NOTE: - Cempurile notate cu (*) sunt o ligatoriu de comple tat. - Cempurile notate cu (**) se completeaz e in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Fag]/ I
  3. 3. .-1 ’VEX. »1 Nr, [3 - Fonnular pentru persoane juridicc si entitéti firi personalitate la normele memdologice juridicé care so inrcgistreazé in registrul comertului — A/ R. /99//0.02. ,2o/5 OFERTA DE VANZARE TEREN subscrisa” . . . 3/‘M905. . .S. .Ie—: ... . . . . . . . , CIFICUI . .»? .0.3.? .‘R. l.. Q5& . . . . . . . ., avénd adre a de comunicare in iocalitatea . . .73/'7I. §0r1}€4 . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. 13 . . . . E. ‘ . . . . . .. nr. ...3.. ... ,bl . . . . . . . .,sc. .. . .,et. ..v3.. ,ap. .5'B. judetul/ sectorul . . .4¢‘/ rm; . . . . , codul postal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . , _ , 1) Se completeazé cu denumirea formeide organizare, conform reglementérilorlegale, proprietaral terenului: societate comercialé (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperativé de credit/ societate cooperativé/ cooperativé agricole": /grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperativé europeané sucursalé/ persoané fizicé autorizaté/ intreprindere familialéfintreprindere individualé etc. vénd teren agricol situat in extravilan, in sup rafafi de . . . . . . . . . . . . . . . (ha), la pregul de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (| ei)2) 2) Se va completa Tn cifre §i Iitere. "9 Conditiile de vénzare sunt urmétoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘ ' 'oa; p‘.1-'va. ;.; éaé. {tira'c'a'réé iér'éE{ij: L'a'""'"W" ' lnfonnagii privind amplasamentul terenului Categoria Oragull Se com pleteazé ‘ 2 - Se com pleteazé categoria de folosingé a terenurilor agricoie situate Tn extravilan produciive, care sunt: 3 arabile, viile, livezile. pepinierele vitioole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pésunile, féne tele, serele, solarele, résadnitele §i altele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, dacé nu fac pane din amenajamentele silvice, pésunile fmpédurite, cele ocupale cu construcgii si instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole 5i de Tmbunététiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agrioolé, platformele §i spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia a ricolé. )Se completeazé cu "X" rubricile Tn care informagiile pot fi com parate cu datele din Registtul agricol, evidentele fiscale, evidengele de stare civilé, altele asemenea. Cunoscénd c 5 falsul Tn declaratii se pedepseste confor_rn Legii nr. 286/2009 privind Codul genal, cu modificérile §i completérile ulterioare. decla ax sunt reale, corecte si complete. A Vénz étor/ lmpuffifflicit, wm (numele §i prenumele in clar) Semnétura . . . . . . . . . . . . . . -' ‘i’ "‘ Data . . . . . . . . . . . . . . . NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de comple tat. - Cémpurile notate cu (**) se completeaz 5 in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Pag.1/1
  4. 4. ‘av . »H"EX, <l VI‘. IB la mmm'I¢' mutm/ olagice - Formular pentru persoanejuridice si cntitéti ffirfi personalitate juridicfi care se fnregistreazé in rcgistrul comertului - A/2.200//0. 02.20/5- OFERTA DE VANZARE TEREN subscrisa". . . .5. . c.. . . $.? s-. U%1). S. . .$. .I.3.-/ .—. . . , . . . , cn= /cu: . . .&.0.?3.‘? .°‘. ’./ -.? .~‘: -.9- . _ , , avénd adresa d rnqnicare in Iocalitatea . . . . . '.T. i . . . . . . . . . . . . . ., str. . . .. .£€I9. §'». t.‘. ... .nr. ...3>. ... ..bl . . . . . . . .,sc . . . . . .,et. ..-. Qi. ,ap. .G. -§ jude)tu| /sectorui . . . ‘. .‘TfI. <‘(“I§. ., codul pogtal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementérilor legale, proprietar al terenului: societate comercialé (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperativé de credit/ societate cooperative“: /cooperativé agricolélgrup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperative europeané sucursalé/ persoané fizicé autorizatélintreprindere familiaié/ intreprindere individuala etc. vénd teren agricol situat in extravilan, in su rafaté de . .‘. .0.) . . . . . . . . . . (ha), Ia pretul de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) - . . . Se va compieta in cifre 15: Iitere. (_ , Conditiile de vénzare sunt urmétoareie: . . . . $1.. .9.~. . . . . ' ‘Date ‘p-ri'/ ‘ind. idén'tifiEa}éé iér'é'é{£1iL': """'"' Orasull Specificare Comuna/ Suprafaga cadastral (ha)(" cane funciaré Judetul (*) (. .,) Se completeazé de cétre vénz étor Verificat primarie" Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, Iiveziie, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pésuniie, féne tele, serele, solareie, rasadnitele 5i altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, pésunile impédurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole 5i de imbunatétiri funciare, drumurile lehnoiogice si de exploatare agricole, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoiior productiei agricole §i terenuriie neproductive care pot ti amenajate si folosite pentru productia a ricolé. ) Se completeazé cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fisle, evidentele de stare civilé, altele asemenea. Cunoscénd c a falsul in declaratii se‘pe_depse§te conform Legii nr. 286/2009 privind Codul genal, cu modificarile §i oompletérile ulterioare, declar cé datele sunt reale, corecte gicomplete. v‘ "t / i t " . ."‘? '.‘? “‘. ?’. ’r»; T'}"aa‘é>‘ir'T'T'$‘f§: :.«J (numele si prenurgfigia/ t:lar) Semnétura . . . . . . . . . . . .. NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de comple tat. - Cémpurile notate cu (**) se completeaz 5 in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Data . . . . . . . . . . . . . . . Pag. l/I
  5. 5. ~l. VEX4 Vr: I8 - Formular pentru persoanejuxidice si entitati fin-5 personalitate In mwm-Iv m eImInlogi¢-¢- juridici care so fnregistreaza in registrul comertului - me. 496/ / /0. 0.2. 10/f OFERTA DE VANZARE TEREN Subscn'sa1). . 3-0-. . .9./ ;w. eus». .$. .2-L. .. . . . . . . , cur/ cu: . . I?.0.3.t‘é? .l. ’23-.2 . . . . . . . . . , avand adreia de comunicare in Iocalitatea . . .7.7/‘E7I. §0ibQA . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. 8 dd . . . E. _' . . . . . .. nr. ...3.. ... ,bi . . . . . . . .,sc. .,. .., et. ..=3.. ,ap. .6'B, judetul/ sectorul . . .14/D21.',3 . . . ., codul po§taI . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Se completeazé cu denumirea fonneide organizare, confonn reglementérilorlegale, proprietar al terenului: societate comercialé (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperative de credit/ societate cooperativé/ cooperativé agricole/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperativé europeané sucursalé/ persoané fizicé autorizatélintreprindere familialé/ intreprindere individualé etc. vand teren agricol situat in extravilan, in sup rafaté de . . . . . . . . . . . . . . . . (ha), la pretul de . . . . . . . .4199. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2’ 2) Se va completa in cifre §i Iitere. 3 Conditiile de vénzare sunt urmétoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' "blah; b}{virid' iae}{t{n'c}a'réé 'téEéE{iJ: '.1's'"""""'"" ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Ora§ui/ Specificare Comuna/ Suprafaga cadastral carte Judetul (1) (ha) ( (**) : °.: °;‘. ‘.: ’°'”" team» I j11I——_I Se completeaza categoria de folosinta a terenuritor agricole situate in extravilan productive, care sunt: E arabile, viile, iivezile, pepinierele viticoie, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pégunile, féne tele, serele, solarele, résadnigele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, pésunite impadurite, cele ocupate cu constructii 5i instalatii agrozoolehnice, amenajérile piscicole si de imbunététiri funciare, drumurile lehnologice si de exptoatare agricole, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agriooie si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia a ricolé. )Se completeazé cu "X" rubricile in care informatiile pot ti comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea. .. a. to E 3 Cunoscénd c 5 falsul in declaratii se pedepseete conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificérile §i completérile ulterioare, declar ca‘ d Qtetesunt reale, corecte §i complete. _ _ ‘V Vénz étor/ lmpUB Ebm (numele §i prenumele in clar) Semnétura . . . . . . . . . . . , V NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de comple tat. - Cémpurile notate cu (**) se completeaz 5 in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Paglll
  6. 6. - Formula: pentru persoanejuridice si entitfiti fire‘: personalitate juridicé care se fnregistreaza in registrul oomcrtului - -I 'E. '. «1 Nb lb’ la um-mt'Ie rrwrodtrlngicy / we. /95 /0. 0220/5’ OFERTA DE VANZARE TEREN subscrssa". . .5?-C’-, . .9191:/ .805. . .3.Ie-L. .. . . . ., . . . . .. , cu= /cu: . . /?P. <3.7.': ?.I.23-.2. . . . . . . . ., avénd adre a de comunicare in locaiitatea . . .7.7/’.7I. '§0r? JQa4 . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. !3 -.4141. . . . . . . . . .. nr. ...3.. ... ,bl . . . . . . . .,sc. .,. ... ,et. ..-3.. ,ap. .5'(5, jud%1ui/ sectomi . . . !tmfl§ . . . ., codul po§tal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Se compieteaza cu denumirea formei de organizare, confonn reglementarilor legale, proprietar al terenului: societate comerciala (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )loooperativa de credit/ societate cooperativalcooperativé agricolélgrup european de interes economic. /societate europeana/ societate cooperative europeana sucursalé/ persoana fizica autorizaté/ intreprindere familialé/ intreprindere individuala etc. vénd teren agricol situat in extravilan, in sup rafata cle . . . . . 9;. . . . . . . . . . . . . . (ha), la pretul de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (| ei)2) 2) . . . Se va completa in cifre en Iitere. 3 Conditiiie de vanzare sunt urmatoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria Oragull Secompleteaza 22:22:. 0/ as W» W W I erificat ' XZZI——1I Se oompleteaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: 3 arabile, viile, Iivezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiiie de hamei §i duzi, pasunile, féne tele, serele, solarele, résadniteie si altele asemenea, cele cu vegetatie forestieré, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pégunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnioe, amenajarile piscicole 5i de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologioe si de exploatare agricole, platformeie st spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot ti amenajate si folosite pentru productia a ricolé. Se oompleteazé cu "X" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidenteie de stare civila, altele asemenea. Cunoscénd c a falsul in declaratii se pedepsegte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare, declar c - - nt reate, corecte §i complete. Vanz ator/ impu/ gemicit, $01 numele i renumele in clar § Semnétura . . . . . . . . . . . . . . A VJ/ ’ ~ Data . . . . . . . . . . . . . . . NOTE: - Cémpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de comple tat. — Cémpurile notate cu (**) se completeaz a in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Pag. I I 1
  7. 7. - Formuiar pentru persoanejuridice si entitéti firs personalitate juridicfi care so inregistneazi in rcgistrul comcrtului - OFERTA DE VANZARE TEREN Subscrisan. . . .31.-. 5’. /.. £ weus. . . $»!2:L. -. . . . . . . _., cu= /cu: . . .eo. .3¥z/ ..£.3.»: t . . . . . .. avand adresa de comunicare in localitatea . . . . . .7.7.f74fi0-fflzf . . . . . . . . . . . . . , str. . .5.‘!1.l+/ . . . t_1.'. ... nr. ... .3.. ... ,bi . . . . . . . .,sc . . . . . .,et. .a£. .,ap. .€.3,, judfitul/ sectoml. .t/ /F14? . . . . . , codul postal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Se oompieteaza cu denumirea formeide organizare, conform reglementariiorlegale, proprietar at terenului: societate oomerciaia (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperative de credit/ societate cooperative/ cooperative agricole/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperative europeana sucursata/ persoana tizicé autorizata/ intreprindere familialafintreprindere individuala etc. vénd teren agricol situat in extravilan, in sup rafagé de . . . . 23:‘? /5: . . . . . . . . . . . (ha), la pregul de . . . . 5./ .0. . C. 4€d1,2€£)'», >. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (| ei)2) 2’ Se va completa in cifre si Iitere. } Conditiile de vénzare sunt urmatoareie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 'D5té privind ide'n'u'n'c5}éé 'téEé’é{{; 'i1I{"""'"""" ' ' ’ ' . . . . . I lnformatu prlwmd amplasamentul terenului Ii Categoria Orasull Q ,1 Numér Numéri de Comuna/ Suprafata f cadastral parceia i foiosinté” Obs. f I Judetulm ""“"' : ‘ (**) Numér de Numar tarta/ lot Specificare Se compieteaza categoria _de folosinté a terenurflor agricole situate in extravilan productive, care sunt: 2 jiie, viile, tiveziie, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, féne tele, serele, so. * rele, rasadnitefe si altele asemenea. cele cu vegetatie forestiera. daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnioe, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricole, platformele si spatiite de depozitare care servesc nevoilor pmductiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia a ricolé. %’ Se compieteaza cu "X" rubricile in care informatiile pot ti com parate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civiia, altele asemenea. Cunoscénd c a falsul in declaratii se pedepseste conform Legii. n‘ErE. .286/2009 privind Codul final. cu modificérile si completariie ulterioare, declar ca ‘d 0|‘ ' éiupt reale, corecte si complete. r ) V‘nz éto I ternicit . .a. .. .. . .'.2?3§‘zum. .J>a4 , , (numele si prenumele in ciar) $0»; Semnétura . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . l NOTE: - Cémpurtle notate cu (*) sunt obligatoriu de comple tat. = Campurile notate cu (**) se completeaz a in cazui in care sunt cunoscute informatiiie. Fag. an
  8. 8. - Fonnular pentm persoanejmidicc sf entitzfi Q15 pasonalitatc )un'dic5 care se inrcgistreazé in registrul comcrtului - E . if .0 . - OFERTA DE VANZARE TEREN / //0 2 Subscrisa”. . . ..7.c. .. 5./ '4u. »et1.5. . .34.’. -4-. . . . . . . , cu= /cui . . . .e0..3¥f. /.-£r3.«. % . . . . . .. avénd adresa de comunicare in localitatea . . . . . .77./9!’ 0»f¢€f? . . . . . . . . . . . . ., str. . .57. . . . . . c. /.’. ... nr. ...3.. ... ,bl . . . . . . . .,sc . . . . . .,et. .a£. .,ap. .6s3, judf ut/ sectorui. .v'/ F1495. . . . ., codul postal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se compieteaza cu denumirea fomtei de organizare, conform regtementariior legale, proprietar at terenului: societate comerciaté (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S, C.S. , S. C.A. )/cooperative“: de credit/ societate cooperativa/ cooperativa agrioola/ grup european de interes economic/ societate europeana/ societate ' ' autorizata/ intreprindere famiiiaia/ intreprindere individuaia etc. vénd teren agricol situat in extravilan, in sup rafafi de . . . . .1//5. . . . . . . . . . . . . . (ha), la prejulde . ... . . .a-. Mo. .(.1aa-mmaataetv/ nx>w,2¢a) 2 . ... ... ... ... ... ... . . (let)2) ’ Se va completa in cifre si Iitere. }onditiile de vénzare sunt urmétoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' '1')’. -.iéi: 'nvina' aaeatmggga iér'é}IJiLi""'"""' ’ Orasull I Numar Specificare Comuna/ 1’ Sufirafa at cadastral , Jude1uv(*)_i 3 .5 (**) . . . /5”; {El/ ,/g 303668 /2:/3 Vim/ /:2; am] , . I . 1 , . Verificat 4; It I primarie” 5 I‘ ; ' I Se oompleteazé categoria de folbsinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arab’ )viite. livezite, pepinierele viticole, pomicole, plantatiite de_hamei si dun‘, pasunile. féne fete. sereie, Se oompleteazé cu "X" rubricile in care informajiile pot fi comparate cu datele din Registrui agricol, a/ identete tisle, evidentele de stare civila, altele asemenea. Cunoscénd c 5 falsul in declaratii se pedepseste confonn Legii 28/6/2009 Pf5Vt'nd agtjgl genal. cu modificarile st compietérite ulterioare, declar c5 datele sunt reale, corecte complete. /A V‘ at r I ernicit . .‘T". “7. . .". .21£f"m. ..12; (numele 5:’ pre umele in clar) Semnétura . . . . . . . . . . . . . . EQTE: - Cémpurite notate cu (*) sunt obligatoriu de comple tat. Cémpurile notate cu (**) se completeaz 5 in cazut in care sunt cunoscute informatiiie. Pnglll

×