Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kmbt35020150403133705 rotated

262 vues

Publié le

terenuri

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Kmbt35020150403133705 rotated

  1. 1. we. 4449/02. 05. Tea/ ca’ OFERTA DE VANZARE TEREN 1._ Subsemnatul/ Subsemnatal), .. .. CNP avand adresa de comunicare in: localitatea . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ., str. .. .. . . nr. . , bl. . . , sc. et. . . .., ap. ., judetul/ sectorul , codul postal . ... .. . . e-mail . ... ... . . . . (ha), la pretul de lei. vand teren agricol situat in extravilap, in suprafata de .0 U", 38 (ieinadica. ..u. tl. l¥. ... it(! .§. ..s; J.n{§. i.. $.(J. -.. E.. ... ... .., ... .. ... ... T. Conditiile cle vanzare sunt urmatoarele: Date privind identificarea terenului Specificare P’) we was W — 22-: -m Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 28612009 privind codul penal, cu modiflcarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Van]. ator/ Imp_uternicit, , l OH H (numele si prenumele in clar) Semnatura Data .011 0“ 20” -. ..v. ... .v. ... .-. . NOTE: — Campurile notate cu (") sunt obligatoriu de completat. — Campurlle notate cu ["*) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. ‘)Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. 2) Se va cnmpleta in cifre si Iitere. 3) Se completeaza categorla de folosinta a terenurilor agricale situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solareie, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu conslructil si instalatil agrozootehnice, amenajarile piscicole si :12 imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice side exploatare agricola, platformele si spatiile de depazitare care serves: nevoilor productlei agricoie sl terenurile neproductive care pat fi amenajate si folosite pentru productia agricola. ‘) Se completeaza cu , ,x" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea.

×