Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IUNIE 2018

300 vues

Publié le

ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IUNIE 2018

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IUNIE 2018

  1. 1. CMYK Bocsigului VOCEA Publicația locală a comunei Bocsig Numărul 87Anul 2018 Apare lunar şi se distribuie gratuit în localitățile Bocsig, Răpsig, Mânerău, Bocsig Cartier VOCEA BOCSIGULUI A început vacanța de vară Finalul anului școlar a reprezen- tat pentru școlile bocisgane și ziua în care au avut loc serbările clase- lor de la școli, precum și a grupe- lor de la grădinițe, fiind organizate și festivitățile de premiere. Aceste festivități s-au derulat într-un cadru solemn, cu participarea tuturor cadrelor didactice, a elevilor șco-lilor, precum și a părinților, emoțiile sim- țindu-se peste tot, noi fiind prezenți la careul de final de an școlar organizat la Bocsig >>> pag.2 Ziua Copiilor celebrată la Bocsig Reparații de străzi la Bocsig „Ziua Copiilor” a fost sărbătorită și anul acesta la școala din Bocsig printr- o serie de activități dedicate celor mici, organizate special pentru celebrarea acestei sărbători a celor mici. A fost o zi în care bucuria și veselia a fost la ea acasă! O zi care s-a dorit a fi deosebită și memorabilă, cu această ocazie organizându-se ample mani- festări dedicate în totalitate copiilor din comună! Copilăria este acea perioadă magi- că din viaţa fiecărui om în care totul este trăit cu maximă intensitate, iar exteriorizarea sentimentelor și a mo- dului de gândire se face spontan și în cel mai sincer mod cu putinţă. Lipsit de griji și de preocupări, co- pilul „ este un înger ale cărui aripi descresc pe măsură ce picioarele îi cresc” constată Mark Twain, pe când Constantin Brâncuși ne spune ,,Când nu mai ești copil, ai murit de mult!” . Datorită faptului că au fost constata- te degradări a unor străzi din Bocsig, luna trecută s-au demarat o serie de lu- crări de reparații a carosabilului. În acest scop s-a trecut la plombarea gropilor de pe străzile cu probleme, remedii ndu-se deficiențele apăru- te în asfalt ca urmare a uzurii, ploilor abundente și în unele cazuri a trecerii utilajelor agricole. Acțiuni de decolmatare șanțuri Printre lucrările executate de administrația locală în luna iunie se numărăr și intervențiile necesare decolmatării unor șanțuri în Bocsig. Lucrările s-au înscris în caledarul intervențiilor prevăzute pentru luna trecu- tă, astfe lîncât să se rezolve anumite probleme apărute în scurgerea apei plu- viale.
  2. 2. VOCEA BOCSIGULUI pag. 2 VOCEA BOCSIGULUI ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EXTINDERE MAGISTRALĂ GAZ - VALEA CRIȘULUI ALB” Asociaţii: 1.OrașulSebiș,prinConsiliulLocalalorașuluiSe- biș, cu sediul în Sebiș, Piaţa Tineretului, nr. 1, jud. Arad, cod 315700, reprezentat de viceprimar cu atribuţii de primar, legal împuternicit în acest scop prinHotărâreaConsiliuluilocalalorașuluiSebiș,nr. ... din data ... ; 2. Comuna Bocsig, prin Consiliul Local al comunei Bocsig, cu sediul în Bocsig, nr. 591, jud. Arad, cod 317055, reprezentată de Primar, le- gal, împuternicit în acest scop, prin Hotărârea Consiliului local al comu- nei Bocsig, nr.. din data de...... ; 3. Comuna Archiș, prin Consiliul Local al comunei Archiș, cu sediul în Archiș, nr. 97, jud. Arad, cod 317015, reprezentată de viceprimar cu atribuţii primar, legal împuternicit în acest scop, prin Ho- tărârea Consiliului local al comunei Archiș, nr.. din data de .... ; 4. Comuna Ignești, prin Consiliul Local al comu- nei Ignești, cu sediul în Ignești, nr. 24, jud. Arad, cod 317195, reprezentată de Primar, legal împu- ternicit în acest scop, prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ignești, nr... din data de...... ; 5. Comuna Bîrsa, prin Consiliul Local al comunei Bîrsa, cu sediul în Bîrsa, nr. 200, jud. Arad, cod 317025, reprezentată de Primar, legal împuterni- cit în acest scop, prin Hotărârea Consiliului local al comunei Bîrsa, nr.... din data de ••�/ 6. Comuna Moneasa, prin Consiliul Local al co- munei Moneasa, cu sediul în Moneasa, nr. 72, jud. Arad, cod 317220, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop, prin Hotărârea Consiliu- luilocalalcomuneiMoneasa,nr..;.dindatade... ; 7. Comuna Dezna, prin Consiliul Local al comunei Dezna, cu sediul în Dezna,str. Avram Iancu, nr. 63, jud. Arad, cod 317110, reprezentată de Primar, le- gal împuternicit în acest scop, prin Hotărârea Con- siliuluilocalalcomuneiDezna,nr....dindatade...; 8. Comuna Dieci, prin Consiliul Local al comunei Dieci, cu sediul în Dieci, nr.139 A, jud. Arad, cod 317115, reprezentată de Primar, legal împuterni- cit în acest scop, prin Hotărârea Consiliului local al comunei Dieci, nr...din data de ...; 9. Comuna Almaș, prin Consiliul Local al comunei Almaș, cu sediul î nr. 605, jud. Arad, cod 317005, reprezentată de Primar, legal îm acest scop, prin Hotărârea Consiliului local al comunei Alrnașţ nr... 10. Comuna Beliu, prin Consiliul Local al comu- nei Beliu, cu sediul în Beliu, nr.632, jud. Arad, cod 317040,reprezentatădePrimar,legalîmputernicit în acest scop, prin Hotărârea Consiliului local al co- munei Beliu, nr... din data de 11. Comuna Hăşmaş, prin Consiliul Local al co- munei Hăşmaş, cu sediul în Hăşmaş, nr. 216, jud. Arad, cod 317185, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop, prin Hotărârea Consili- ului local al comunei Hăşmaş, nr... din data de 12. Comuna Buteni, prin Consiliul Local al comu- neiButeni,cusediulînButeni,nr.78,jud.Arad,cod 317065,reprezentatădePrimar,legalîmputernicit în acest scop, prin Hotărârea Consiliului local al co- munei Buteni, nr.... din data de 13. Comuna Chisindia, prin Consiliul Local al co- munei Chisindia, cu sediul în Chisindia, nr. 191/A, jud. Arad, cod 317080, reprezentată de Primar, le- gal împuternicit în acest scop, prin Hotărârea Con- siliuluilocalalcomuneiChisindia,nr....dindatade 14. Comuna Gurahonţ, prin Consiliul Local al co- munei Gurahonţ, cu sediul în Gurahonţ, str. Avram Iancu, nr. 29, jud. Arad, cod 317145, reprezentată de Primar, legal împuternicit în acest scop, prin Hotărârea Consiliului local al comunei Gurahonţ, nr.... din data de s-au asociat şi au înfiinţat ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EXTINDERE MAGISTRALĂ GAZ - VALEA CRIŞULUI ALB” (denumită în continuare„Asociaţia”) în conformi- tate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006 şi al Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu priv- ire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005. I Denumirea Asociaţiei este ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EXTINDERE MAGISTRALĂ GAZ - VALEA CRIŞULUI ALB”, conform dovezii nr. 166539/ 19.02.2018, eliberată de Ministerul Justiţiei, privind disponibilitatea denumirii. II SEDIUL Sediul Asociaţiei este în oraşul Sebiş, PiaţaTiner- etului, nr. 1, cod 315700, judeţul Arad, România. III DURATA: Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Gurahonţ. IV VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, Asociaţii îşi exprir se asocia în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUJ „EXTINDERE MAGISTRALĂ GAZ - VALEA CRIŞULUI ALB”, consti- tuit înfiinţării sistemului de distribuţie de gaze naturale în unităţi teritoriale membre şi dezvol- tarea reţelei de transport (denumit în continuare „Serviciu”) pe raza de competenţe (2) Modalitatea degestiuneaServiciilorsevarealiza,înbazaunui/ unor contracte de concesiune (denumite în con- tinuare „Contracte“) atribuite conform preveder- ilor Legii 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările şi completările ulterioare, (denumit în continuare„Operatorul“). (3) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general ai locuitorilor din unităţile administrativ-teritori- ale reprezentate, pentru îmbunătăţirea calităţii şi crearea premiselor pentru dezvoltarea condiţiilor economico - sociale. V PATRIMONIUL INIŢIAL (4) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoper- irii cheltuielilor de organizare,funcţionare şi desfăşurăriiactivităţilorproprii,pedeoparte,şidin dreptul de folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al Asociaţilor, acor- dat sau ce va fi acordat Asociaţiei de către Asociaţi, pe de altă parte. (5)PatrimoniuliniţialalAsociaţiei,esteînvaloare totală de 1400 lei, alcătuit din aportul în numerar ai Asociaţilor, după cum urmează: Consiliul Local al oraşului Sebiş cu 100 lei Consiliul Local al comunei Bocsig cu 100 lei Consiliul Local al comunei Archiş cu 100 lei Consiliul Local al comunei Igneşti cu 100 lei Consiliul Local al comunei Bîrsa cu 100 lei Consiliul Local al comunei Moneasa cu cu 100 lei Consiliul Local al comunei Dezna cu 100 lei Consiliul Local al comunei Dieci cu 100 lei Consiliul Local al comunei Almaş cu 100 lei Consiliul Local al comunei Beliu cu 100 lei Consiliul Local al comunei Buteni cu 100 lei Consiliul Local al comunei Hăşmaş cu 100 lei Consiliul Local al comunei Chisindia cu 100 lei Consiliul Local al comunei Gurahonţ cu 100 lei (6) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : a)ContribuţiileAsociaţilorlaformareapatrimoni- ului iniţial, cotizaţiile Asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ- teritoriale membre; b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor dis- ponibile, în condiţii legale; c) Donaţii, sponsorizări sau legate; d) Orice alte surse legale de venituri. (7) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice. VI. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL Conducereaasociaţiei. Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei,formatdintoțireprezentanţiiAsociaţilor, care vor fi, în general, primarii pentru oras/şi co- mune, sau înlocuitorii acestora împuterniciţi con- form art.2l (8) din Statutul Asociaţiei. Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunărigenerale: Dl. Demetrescu Radu, reprezentant al Oraşului Sebiş; D-na Abrudean Teodora - Felicia, reprezentant al comunei Bocsig; Dl.DenuţAndrei,reprezentantalcomuneiArchiş; Dl. Urs Ioan Marinei, reprezentant al comunei Igneşti; Dl. Ciev Avram, reprezentant al comunei Bîrsa; Dl. Herbei Ioan Nuţu, reprezentant al comunei Moneasa; Dl. Neaga Ovidiu - Mircea, reprezentant al comu- nei Dezna; Dl. Burtă Liviu Traian, reprezentant al comunei Dieci; Dl. Aurel Ginu Costea, reprezentant al comunei Almaş; Dl. Horhat - Coraş Emanuel, reprezentant ai co- munei Beliu; Dl.BraiţiMircea-Theodor,reprezentantalcomu- nei Buteni; Dl.PopaCornel,reprezentantalcomuneiHăşmaş; Dl. Pasca Ionel, reprezentant al comunei Chisin- dia; D-na Moţica Ana-Lenuţa, reprezentant al comu- nei Gurahonţ. Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile prevăzute în Statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel. Administrarea asociaţiei. Consiliul Director este organulexecutivdeconducerealAsociaţiei,format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioada de 3 ani, sub rezerva deţinerii calităţii de reprezent- ant pe toată perioada. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativi- tatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director: • Dl. Demetrescu Radu, cetăţean român, născut la data de 24.11.1955, în Corn. Pleşcuţa, jud. Arad, domiciliat în Orş. Sebiş, str. Zărandului, nr. 22, jud. Arad, CNP 1551124022835, titular al CI, seria AR, nr. 607386, eliberat de SPCLEP Sebiş la data de 26.02.2013 - Preşedintele Asociaţiei; • D-na Abrudean Teodora - Feli- cia, cetăţean român, născută la data de 25.05.1980, în Orş. Ineu, jud. Arad, domiciliată în Sat Bocsig, Corn. Bocsig, nr. 184, jud. Arad, CNP 2800525022989, titulară a CI, seria AR, nr. 615201, eliberată de SPCLEP Ineu,ladatade19.04.2013-membru; • Dl. Ciev Avram, cetăţean român, născut la data de 23.05.1956,înCorn.Bîrsa,jud.Arad,domiciliatînSatBîr- sa,Corn.Bîrsa,nr.262,jud.Arad,CNP1560523024901, titular al CI, seria AR, nr. 487492, eliberat de SPCLEP Sebişladatade16.09.2010-membru. Controlul financiar al asociaţiei. Controlul finan- ciar intern al Asociaţiei este asigurat de formată din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pe (trei)ani, sub rezerva deţinerii calităţii de reprezentar posibilitatea prelungirii acesteia. Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt: • Dl. Braiţi Mircea - Theodor, cetăţean român, născut(ă) la data de 25.05.1985, în Mun. Arad, jud. Arad, CNP 1850525020087, cu domiciliul în Sat Buteni, Corn. Buteni, nr. 49, jud. Arad, titular al CI. seria AR, nr. 758035, eliberată de SPCLEP Gurahonţ, la data de 19.02,2016; • Dl. Neaga Ovidiu - Mircea, cetăţean român, născut la data de 03.02.1968, în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare, CNP 1680203301998, cu domicili- ul în Sat Dezna, Corn. Dezna, Ale. Teilor, nr. 4, jud. Arad, titular al C.I., seria AR, nr. 552998, eliberată de SPCLEP Sebiş, la data de 03.02.2012; • Dl. Horhat - Coraş Emanuel, cetăţean român, născut la data de 23.06.1977, în Orş. Ineu, jud. Arad, CNP 1770623022804, cu domiciliul în Sat Beliu, Corn. Beliu, nr. 492, jud. Arad, titular al C.I., seria AR, nr. 676297, eliberată de SPCLEP Beliu, la data de 13.06.2014. VII Pentru desfăşurarea procedurilor de dobân- dire a personalităţii juridice se împuterniceşte Dl. Ştiop Falavius - Marius, cetăţean român, născut la data de 15.08.1980, în Mun. Arad, Jud. Arad, CNP 1800815020073, domiciliat în Orş. Sebiş, str. Dunării, nr. 50, Jud.Arad. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EXTINDEREMAGISTRALĂ GAZ - VALEA CRIŞULUI ALB“, Noi pași pentru introdicerea gazului pe „Valea Crișului Alb” „Comuna Bocsig s-a înscris în Asociația ADI „Gaz Valea Criului Alb. Sper ca acest proiect de prelungire a magistralei de gaz, să se concretizeze în obținerea finanțării necesare aducwrii gazului și în comuna Bocsigiâ. Primele demersuri s-au făcut deja, iar în urma întâlnirilor de la Prefec- tura Arad, împreună cu ceilalți primari din zonă am convenit să înființăm o asociație prin care să putem solicita finanțare guvernamentală zonală pentru prelungirea magistralei de gaz. ” primar Abrudean Teodora Pentru a asigura o transparență totală acestor demersuri importante pentru comună, vă prezentăm statutul noii asociații prin care se dorește asigurarea cadrului legal necesar prelungirii magistralei de gaz, s tatut prin care doamna primar Abrudean Teodora este împuternicită în acest scop
  3. 3. VOCEA BOCSIGULUIpag. 3 VOCEA BOCSIGULUI La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului Mare Pro- roc Ilie, Tesviteanul. Unul dintre cei mai importanți prooroci din Vechiul Testament, Sf. Ilie este celebrat ca un mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme de secetă. Sfântul si marele Proroc Ilie, înger întrupat în carne ce a primit de la Dumnezeu pute- rea de a deschide și închide cerurile, era de origine dinTesvi în Galaad.Tradiția apocrifă, care a transmis aceste detalii despre nașterea Prorocului, precizează căeleradintribulluiAaronșidecierapreot.Sespune că la nașterea sa tatăl său a văzut oameni îmbrăcați în alb învelindu-l în scutece de foc și, dându-i nu- mele, i-au dat să mănânce o flacăra, simbol al râv- nei pentru Dumnezeu care l-a mistuit de-a lungul întregii sale vieți. Încă din copilărie, ținea strict toate poruncile Legii și se ținea în permanență în fața lui Dumnezeu printr-o feciorie indiferentă, post neîn- cetat și rugăciune arzătoare, care îi făcură sufletul ca focul și făcură din el modelul vieții mănăstirești. A activat în Regatul de Nord, în timpul regelui Ahab. Acesta s-a căsătorit cu o principesă păgână, Isabela, care l-a ademenit și pe el să cadă în idolatrie; lipsa depioșenieșidepravareapredecesorilorsăiajunsela culme. Încurajat de soția sa, respingătoarea Izabel, el îi persecuta pe Prooroci și pe toți oamenii rămași credincioși lui Dumnezeu și se închina idolilor Baal și Astarte. SfântulșiMareleProorocIliel-aabordatînchipdi- rectpurtândoaprigăluptăpentrudreaptacredințăa poporuluicareprinexemplumaimarilorsăieratârât înidolatrie.LacuvinteleProfetului,osecetegroaznică seabătuatunci,cafebra,asuprapământului:totulfu secat, devastat, ars ; bărbații, femeile, copiii, anima- lele domestice și animalele sălbatice, toate mureau din lipsa hranei, izvoarele secau, plantele se ofileau și nimic nu scăpa urgiei îngăduite de Dumnezeu, cu speranța că foametea va face pe poporul lui Israel să secăiascășisăseîntoarcălacredință. Din porunca lui Dumnezeu, Proorocul, acoperit cu o piele de oaie și înveșmântat cu piele de vițel, părăsiținutulluiIsraelșiseduselarâuldeChorrath (Kerrith), aflat dincolo de Iordan (după tradiția bi- sericească, în acest loc a fost ridicata apoi mănăsti- reaHozeva,caremaiexistașiastăzi,șiundeatrăitși Sfântul Ioan Iacob Hozevitul). Se adăpa cu apa cas- cadei iar Domnul îi trimise corbi - animale pe care evreii le considerau impure și care aveau reputația unei mari cruzimi față de progeniturile lor - pentru a-i duce pâine dimineața și carne seara, ca să tre- zească în prooroc mila pentru poporul care suferea. Când cascada secă, Dumnezeu își trimise slujitorul său la Sarepta din Sidon, lăsându-l să vadă de-a lungul drumului efectele dezastruoase ale secetei, pentru a trezi încă o dată în el milă. Ilie ajunse la o văduvă săracă, păgână, care aduna lemne pentru a coace pâine pentru ea și fiul ei. În ciuda sărăciei, ea puse înainte de toate datorate ospitalității și îndată ce Proorocul i-o ceru, ea îi pregăti o pâine, cu făina și uleiul pe care le mai avea. Primi fără întârziere răsplata ospitalității sale : la cuvântul Proorocului, covata sa cu faină și urciorul cu ulei nu se mai go- liră până la revenirea ploii. Trecuseră câteva zile de când Ilie era găzduit la aceasta văduvă, când fiul ei muri. Cum femeia, în durerea ei, îl acuza pe omul luiDumnezeucaarfiadusnenorocireaasupracasei ei, Ilie îl luă pe copil, îl urca la etaj acolo unde locu- ia el si după ce a suflat de trei ori asupra trupului neînsuflețit chemându-l cu strigăte puternice pe Dumnezeu, el îl înapoie pe tânărul băiat viu mamei sale, profețind astfel învierea morților. Ajuns prin râvna sa pe culmea cea mai de sus a virtuții, Sf. Prooroc Ilie nu a trecut la cele veșnice, ci a fost ridicat la cer fiind considerat demn de a vedea față în față slava Dumnezeului întrupat, alături de Moise și de cei trei Apostoli în ziua Schimbării la față (cf. Matei 17). Sfârșitul lui Ilie este prezentat ca o mi- nune care s-a petrecut cu puterea lui Dumnezeu, pe Care Ilie L-a slujit cu multa autoritate. Se spune că, simțind el că zilele pe pământ sunt numărate, și-a ales ca succesor pe Elisei. Atât de mare a fost perso- nalitatea lui, încât Domnul i-a făcut aceasta favoare de a se muta din viața aceasta pământească la viața cea cerească, fără a trece prin poarta morții. Este a doua personalitate a Vechiului Testament care s-a înălțatcutrupullacer.Minuneaafostvăzutădecătre uceniculsău,iarels-aînălțatlacerpeocăruțădefoc trasădecai. În atenția cetățenilor! Ca și administrație locală, de- punem eforturi constante pentru asigurarea și întreținerea cură- țeniei în comună, lucru pe care, sunt convins că orice cetățean de bună credință poate să-l observe în fiecare lună. Chiar dacă, avem și surprize neplăcute, când unii cetățeni nu respectă normele elementare de curățenie, aruncând sau depozi- tând diverse deșeuri în zone ne- permise, am evitat pe cât am putut să aplicăm sancțiuni, mergând pe considerentul că până la urmă și cei mai necivilizați, văzând efor- turile depuse noi și implicit, oa- menii gospodari din Bocsig, Mâ- nerău, Răpsig și Bocsig Gară care au grijă de întreținerea curățeniei, vor lua aceste exemple și vor avea rușinea de a se conforma acestor reguli de bună conviețuire, speci- fice oricărei comunități locale ce dorește să progreseze. De asemenea, vă facem cunos- cut că proprietarii de case, tere- nuri sau spații comerciale trebuie să întrețină proprietățile pe care le dețin cât și spațiile aflate pe dome- niul public din fața proprietăților (trotuare, spații verzi, șanțuri), prin tunderea ierbii, curățarea pomilor, întreținerea șanțurilor și podețelor, adunarea deșeurilor dacă este cazul și au obligația de a nu lăsa animalele nesupraveghea- te respectiv câini, vaci, cai și altele. Dorimsăreaducemînatențiadum- neavoastră necesitatea și obligația fiecăruia de a respecta normele elementare de curățenie, există un program stabilit de colectare a gunoiului menajer, iar atunci când aveți probleme în depozi- tarea unor anumite tipuri de gu- noi rezultat din diverse activități gospodărești nu ezitați să ne cereți sprijinul. Vă mulțumim pentru înțelegere Primăria Bocsig Cu ocazia zilei de sărbătoare a SfîntuluiIliedindatade20iulie, urăm încă de pe acum tuturor cetățenilor care poartă acest nume un călduros La Mulți Ani, multă bucurie și fericire alături deceidragi! Primar, Viceprimar, Consiliul Local Sărbătorile lunii iulie 20 iulie Sfântul Ilie Extras din Articolul 6 Legea 50/1991: (4) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fi- zică sau juridică interesată - se va adre- sa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o ce- rere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, respec- tiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării. (5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construc- ţii. (6) Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii: a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii; b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de „Studiu de fezabilitate”, potrivit legii; c) pentru cereri în justiţie şi operaţi- uni notariale privind circulaţia imobili- ară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect: – comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele; – împărţeli ori comasări de parcele so- licitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură; – constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate, efec- tuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea cer- tificatului de urbanism este facultati- vă atunci când operaţiunile de împărţeli ori comasări de parcele fac obiectul ieşi- rii din indiviziune, cu excepţia situaţiei în care solicitarea este făcută în scopul reali- zării de lucrări de construcţii şi/sau de lu- crări de infrastructură. Primăria Bocsig Documente necesare pentru obținerea Certificatului de Urbanism Arderea vegetației uscate de pe miriști constituie o activitate cu risc ridicat de producere a incen- diilor. Pentru a preveni produce- rea unor evenimente ce pun în pericol viaţa, sănătatea și bunurile persoanelor vă aducem la cunoș- tinţă următoarele măsuri care tre- buie sa le aveţi în vedere la arderea vegetaţiei uscate: • Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; • Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea mă- surilor ce se impun pentru îm- piedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supra- vegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activităţii; • Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combus- tibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de mate- riale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfal- tat, bitum, ulei etc., fără a fi su- pravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare • Arderea vegetaţiei uscate se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc acordat in urma întocmirii documentaţiei preala- bile de către Garda de Mediu. Încălcarea prevederilor cu privi- re la focul deschis, susmenţionate precum și nesesizarea acestor în- călcări autorităţilor abilitate, atrage după sine răspunderea contraven- ţională sau penală, după caz, în conformitate cu actele normative în vigoare. SVSU Bocsig Atenție la incendiile de vegetație uscată!
  4. 4. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 4 Clasa a VIII-a, promoția 2018 Festivitatea de încheiere a anului școlar 2017-2018 pentru clasa a VIII-a a fost una specială, plină de emoție. Absolvenții de gimnaziu au încheiat cursu- rile mai repede decât celelalte clase tocmai pentru a se putea pregăti pentru Evaluarea Națională și pentru admiterea la liceu. La festivitatea de închidere a anului școlar a clasei a VIII-a, absolvenții au fost sărbătoriți atât de dascăli cât și de colegii lor mai mici. În aplauzele celor prezenți, elevii merituoși au pri- mit diplome și premii, iar profesorii le-au urat mult succes la examenul de admitere la liceu, un moment aparte fiind cel de predare a cheii, simbol prin care absolvenții și-au luat rămas bun de la școala din Boc- sig. A fost o zi plină de bucurie, dar totodată și de me- lancolie din partea absolvenților, care iată, au părăsit școala gimnazială pentru a trece într-o altă etapă a vieții, cea de licean. AbsolvențiiclaseiaVIII-a lafinaldegimnaziu! Povestea noastră... Iată că și pentru noi, elevii cla- sei a VIII-a, a sosit momentul să ne luăm rămas bun de la toţi cei ce ne-au fost alături în cei mai frumoși ani ai copilăriei noastre! E ziua în care facem bilanţul celor bune și rele! E ziua ultimului sunet de clo- poţel în această școală! E ziua în care suntem la prima răscruce a vieţii, dar și la prima decizie.Și nu mai puţin, la pri- ma despărţire... Încotro? Fiecare pe alt drum, pe drumul speranţelor, pe dru- mul răsăriturilor fără nori către amiezi însorite. Ne vom întâlni de-acum mai mult în amintire și pentru asta va trebui să dăm timpul înapoi. Vă mai amintiţi? Ne-am întâlnit încă de la gră- diniţă, dar cine oare își mai aduce aminte? Povestea noastră începe abia de când am pășit împreună în clasa I, cu descoperirea mâini- lor mamei. Dar oare abia atunci le descopeream? Da, pentru că abia atunci am înţeles cu adevărat cât de im- portante sunt ele. Până atunci ne aparţineau cu totul însă de-acum trebuia să ne despărţim de ele, să stăm cu- minţi în niște bănci străine, să ascultăm o voce străină, să pri- vim niște cărţi la fel de străine. O lume în care trebuia să pă- șim singuri. Apoi am cunoscut alt zâmbet, alte mâini, cele ale doamnei învăţătoare. Nu erau ca mâinile mamei, dar ne-au ajutat ,cu dragoste și înţelege- re ,să pătrundem în tainele abe- cedarului, ale scrisului, ale citi- tului. Apoi a venit clasa a V-a. Alte feţe străine. Domni și doamne profesoare, care până ieri trebuia doar să-i salutăm, azi au început să in- tre rând pe rând în clasa noas- tră , înlocuind chipul atât de fa- miliar al doamnei învăţătoare. Mama nu mai era lângă noi să ne ţină de mână,dar nici doam- na învăţătoare. Dar, pe lângă teama și emoţia resimţită, eram și curioși, fie- care profesor începea să ne în- veţe altceva, altfel… Atunci am descoperit că fiecare dascăl are o personalitate a sa, un stil pro- priu și atâtea alte însușiri care îi individualizează, așa încât, încet, încet am reușit să-i cu- noaștem, să-i înţelegem, să ne adaptăm și să-i iubim pentru răbdarea și dăruirea cu care ne luminau mintea. Și noi, la rân- dul nostru, am fost înţeleși,de fiecare dată. Am mai înţeles că avem o nouă mamă care se numește doamna dirigintă. Ea ne sărea în ajutor ori de câte ori aveam nevoie si a devenit mama noastră de acum ,care ne oferea sprijinul ei cu tot dragul. Amînţeles căfiecareclipăavie- ţii aduce ceva nou, ceva la care trebuie să te adaptezi, să decizi. Știm că vor fi răsărituri și apu- suri, suișuri și alunecări, înălţări și căderi. Iar ce impact vor avea fiecare din ele asupra noastră nu putem ști de pe-acum. Însă vom încerca, așa cum am fost învă- ţaţi, să ne ridicăm din căderi, să ne smerim atunci când ne vom înălţa. A fost greu, a fost ușor, dar anii au trecut repede ca o adiere cal- dă ce acum, în pragul despăr- ţirii, ne înduioșează sufletele și ne umezește ochii cu lacrimi. De acum fiecare pleac ă pe drumul lui în viață! Colectivul clasei a VIII-a Aînceputvacanțadevară Festivitățile de final de an la școala din Bocsig Festivitățile de final de an la Bocsig au început în jurul orei 9:00, când toată lumea s-a strâns în curtea școlii, elevii premianți fiind chemați de învățători și profesori pentru a li se înmâna diplomele. Astfel, cei mai merituoși elevi au fost recompensați pentru notele bune, aceste diplome certificând rezultatele bune obținute la învățătură de elevii școlii.
  5. 5. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUIpag. 5 Aînceputvacanțadevară Festivitățile de final de an la școala din Bocsig Atmosfera a fost una de sărbătoare, așa cum șade bine la un astfel de eveniment, momentul festivității de final de an reprezentând un moment aparte, plin de semnificație, atât pentru elevi, cât și pentru părinți și dascăli. Toate clasele școlii au fost prezente, de la cei mici la cei mai mari, care, cu buchete în mâini și-au luat rămas bun de la învățători și profesori, căci a înce- put vacanța de vară. „Mă bucur că am putut lua par- te la festivitatea de final de an școlarla Bocsig, un moment unic în viața fiecărui elev. Stimați elevi, a fost o zi impor- tantă pentru fiecare dintre voi, zi care a certificat încheierea anului școlar, o perioadă în care ați adu- nat emoții, bucurii, regrete, vise. Toate sunt acum amintirile fru- moase ale acestei perioade școlare. Vădoresctuturorsăvăîndepliniți visele și să vă găsiți fericirea, neui- tând un lucru fundamenatl: Bocsig este comuna voastră, care vă va primi cu bucurie ori de câte ori veți dori să veniți acasă. Dumnezeu să vă fie alături me- reu!” Primar Abrudean Teodora
  6. 6. VOCEA BOCSIGULUI pag. 6 VOCEA BOCSIGULUI A început vacanța de vară Festivitățile de final de an la școala din Bocsig Vă aducem în fața privirii câteva imagini de la aceste momente de final de an școlar, pentru a lăsa o dâră de is- torie- cum de altfel și facem- ast- fel încât, peste ani, când aceste generații de elevi vor revedea pa- ginile ziarului nostru, să-și adu- că cu bucurie și nostalgie aminte despre festivitățile încheerii aces- tui an școlar 2017-2018. Vacanță de vară plină de bucurii! >>> pag. 5
  7. 7. VOCEA BOCSIGULUIpag. 7 VOCEA BOCSIGULUI A început vacanța de vară Festivitățile de final de an la școala din Bocsig - Să nu dați curs solicitărilor primi- te prin telefon din partea unor per- soane necunoscute prin care sunteți anunțați că o rudă a fost implicată într-un accident sau că ați câștigat premii sau concursuri la care nu ați participat și vi se cer sume de bani; - În cazul în care la ușa dumnea- voastră se prezintă persoane care vând sau cumpără diferite produ- se, evitațile. În nici un caz nu le permiteți accesul în locuință sau în curtea casei; - Înainte de plecarea de acasă, închideți bine ferestrele camerelor, băilor și încuiați toate ușile exteri- oare cu cheia; - Când plecați de acasă, rugați ve- cinii sau rudele apropiate să vă su- pravegheze locuința, procedați la fel și dumneavoastră când aceștia sunt plecați; - Nu faceți publică plecarea dum- neavoastră de acasă pe rețelele de socializare (ex. Facebook); - În timpul nopții, încuiați (cu la- căt, zăvoare etc.) ușile grajdurilor sau anexelor godspodărești unde țineți animale sau păsări; - Nu lăsați animalele nesuprave- gheate pe pășuni, izlazuri sau pe marginea drumurilor; - Evitați discuțiile despre bunuri- le de valoare pe care le dețineți in locuință Dacă sunteți victima sau martorul unor infrancțiuni sunați la numărul unic de urgență 112- apel gratuit! Poliția vă atenționează! Art. 25, - (1) Semnalele de alarmare acusti- ce a populaţiei, instituţiilor publice si operatorilor economici sunt: alar- mă aeriana, alarma la dezastre, prea- larmă aeriana și încetarea alarmei. (2) Durata fiecărui semnal de alar- mare este de două minute pentru toate mijloacele de alarmare, cu ex- cepţia sirenelor cu aer comprimat la care durata este de un minut. a) Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secun- de fiecare, cu pauză de 4 secunde în- tre ele, Pentru sirenele cu aer com- primat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele. b) Semnalul ALARMĂ LA DEZ- ASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compu- ne din 5 sunete a 8 secunde flecare, cu pauză de 5 secunde între ele. c) Semnalul PREALARMĂ AERI- ANA” se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 se- cunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compu- ne din 3 sunete a 16 secunde flecare, cu pauză de 6 secunde între ele. d) Semnalul ÎNCETAREA ALAR- MEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se com- pune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 1 minut. Exercițiiledeutilizarealarmepublice MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR- ORDIN Pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă NR.1259/2006
  8. 8. CMYK VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIN BOCSIG A ORGANIZAT UN EVENIMENT EDUCATIV-ARTISTIC-BIBLIC Copiii claselor primare I-IV ai Școlii Gimnaziale din Bocsig și copiii preșcolari din localitate au beneficiat de un program educa- tiv-artistic-biblic, organizat joi, 24 mai, 2018, în cadrul școlii. La această activitate a participat Părintele Arhimandrit Teofan Mada, vicar administrativ eparhial al Arhiepiscopiei Aradului și Părintele Teodor Dragoș, Parohul ortodox din Bocsig, doamna Abrudean Te- odora, primarul localității, precum și cadre didactice, Dragoș Teo- dor, Directorul Școlii, precum și Bun Claudia, Ochiș Rodica, Mîne- ran Mariana, Belean Rodica, Pătrăuță Monica, Tocuț Teodora, Vodă Voichița, Ardelean Cristiana, Nicodin Igreț Lucia. Manifestarea, desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a bucurat de deschide- re, bucurie și prețuire. De fapt, Școala și Biserica din Bocsig s-au bucurat mereu de paternitatea duhovnicească a Chiriarhului ară- dean, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei poposind deseori în mijlocul credincioșilor, familiilor, tinerilor și copiilor din Bocsig. În cadrul evenimentului educativ, toții copiii au primit în dar material didac- tic din partea Arhiepiscopiei Aradului, care face referire la tema copilăriei în Noul Testament, cum ar fi Nașterea lui Iisus, Fuga în Egipt a Sfintei Familii, Tăierea împrejur a Domnului, Nașterea Mai- cii Domnului etc. Imaginile din cartea didactică arată cât de impor- tantă este copilăria în ochii lui Iisus Hristos și a Bisericii! Am putea chiar să subliniem că Evanghelia este străbătută în profunzime și de adevărul despre copil, ca dar divin și bucurie care schimbă viața.

×