The experts advise you for physical & mental resilience

The experts advise you for physical & mental resilience
Wellness @ Work

        Η ανθεκτικότητα των στελεχών
        Ανκεκτικότθτα είναι μια ιδιότθτα που ζχει ζνασ άνκρωποσ, δθλαδι αυτόσ που αντζχει, που είναι
        γερόσ και ιςχυρόσ, αυτόσ που διακζτει τα ψυχικά και ςωματικά προςόντα να ξεπερνά κάκε δυςκολία.
        Μπορείτε να φανταςτείτε πόςο ςθμαντικό είναι αυτό ςτισ επιχειριςεισ ςιμερα…!

        Ανκεκτικότθτα (δθλ. αντοχι και δφναμθ με διάρκεια) αναπτφςςει μόνο ζνα υγιζσ εργατικό δυναμικό,
        που χαρακτθρίηεται από τθν ενζργεια και τθν ηωτικότθτά του… ςθμαντικά ςτοιχεία για τα επιτυχι
Λεωνίδας
Σηασρόποσλος  αποτελζςματα κάκε οργανιςμοφ.
        Γι 'αυτό είναι προσ το οικονομικό ςυμφζρον του οργανιςμοφ, να προωκιςει το προςωπικό
        ενδιαφζρον του κακενόσ εργαηομζνου για τθν υγεία και τθν ευεξία του.

        Πόςο κινδυνεφει θ υγεία μασ, ςιμερα;
        Θ κατάκλιψθ, οι ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ, οι χρόνιοι πόνοι (μζςθ, αυχζνασ) ζχουν μπει για τα
        καλά ςτθ ηωι μασ. Το ςτρεσ και θ πίεςθ για υψθλότερθ απόδοςθ, θ εντατικοποίθςθ τθσ δουλειάσ, τα
        αυξθμζνα ωράρια, οι άπιαςτοι ςτόχοι και ο φόβοσ μαηί με τθν αναςφάλεια, κάνουν τα ςτελζχθ όλων
        των βακμίδων ευάλωτα ςωματικά και ψυχικά.
        Γι’ αυτό καλοφμαςτε όλοι να διαχειριςτοφμε ςωςτά, εκτόσ του χρόνου και των οικονομικϊν μασ, τα
        κζματα πρόλθψθσ τθσ υγείασ μασ. Συνεπϊσ είναι επιτακτικι ανάγκθ θ βελτίωςθ του τρόπου ηωισ
        μασ ςε ζναν πιο δραςτιριο και υγιεινό.

        Οι ςτόχοι μασ:
        Να προςφζρουμε υπθρεςίεσ υγείασ και ευεξίασ με ποιότθτα, επιςτθμονικι κατάρτιςθ, ευαιςκθςία
        Να προάγουμε μζςα από τα προγράμματά μασ, τρόπουσ για τθ βελτίωςθ τθσ ςωματικισ υγείασ και
        τθσ διαχείριςθσ του ςτρεσ αλλά και να ενθμερϊςουμε για τθ ςθμαςία τθσ πρόλθψθσ ςτθ ηωι του
        κάκε ατόμου, ενιςχφοντασ επιπλζον τθν εταιρικι εικόνα και τα επίπεδα θκικοφ των εργαηομζνων.
        Να βοθκιςουμε ςτθν αλλαγι ςτάςθσ και ςυμπεριφοράσ των ατόμων απζναντι ςτθν υγεία τουσ,
        ενιςχφοντασ τθν αυτοπεποίκθςθ και τθν επικοινωνία, με εκπαιδευτικά ςεμινάρια.
        Να ευαιςκθτοποιιςουμε τουσ υπεφκυνουσ των τμθμάτων HR για κζματα τθσ πρόλθψθσ τθσ υγείασ
        και τουσ τρόπουσ αποφυγισ του burned out, αυξάνοντασ τθν παραγωγικότθτα.

        Αυξιςτε τθν ανκεκτικότθτά ςασ
        Δϊςτε ςτουσ ανκρϊπουσ ςασ τθν ευκαιρία να βελτιϊςουν τον τρόπο ηωισ τουσ
        Το κόςτοσ είναι ελάχιςτο ςε ςχζςθ με τα οφζλθ που κα ειςπράξετε!!!


        Νζα ιδζα, νζο πρόγραμμα…
        Η εταιρεία “BODY iQ Wellness Consultants” παρουςιάηει ζνα νζο καινοτομικό
        πρόγραμμα, βαςιςμζνο ςτον μαγικό αρικμό τθσ υγείασ και τθσ ευεξίασ...


        (*) Ο Λεωνίδασ Σταυρόπουλοσ είναι ο ιδρυτισ και γενικόσ διευκυντισ τθσ εταιρείασ “BODY iQ Wellness Consultants”

        Ραραδοχζσ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ:
        Τα προγράμματα που παρουςιάηονται, τα ςχετικά άρκρα, όπωσ και κάκε πλθροφορία, ςχεδιάςτθκαν εξ ολοκλιρου από τουσ υπεφκυνουσ τθσ επι-
        χείρθςθσ “BODY iQ Wellness Consultants” και είναι θ μόνθ που τα εφαρμόηει και τα διακζτει ςε τρίτουσ. Θ οποιαδιποτε αντιγραφι και αναπαρα-
        γωγι των προγραμμάτων, των κειμζνων και των ςθμάτων με οποιονδιποτε τρόπο, ολόκλθρα ι τμθματικά ι περιλθπτικά, χωρίσ τθν άδεια τθσ εται-
        ρείασ “BODY iQ Wellness Consultants” ελζγχεται από τα αρμόδια δικαςτιρια, με βάςθ τουσ Νόμουσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, το Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊ-
        κισ Ζνωςθσ και τισ επικυρωμζνεσ Διεκνείσ Συμβάςεισ που δεςμεφουν τθν Ελλάδα. © Copyright BODY iQ Wellness Consultants


            BODY iQ Wellness Consultants, Πίνδοσ 2, 16451 Αργσρούπολη, η. 210 922 0202, www.body-iq.com
Wellness @ Work
                           Οδθγίεσ για εργαηομζνουσ με βάςθ τουσ «μαγικοφσ»
                           αρικμοφσ από τουσ επιςτιμονεσ ςυνεργάτεσ τθσ BODY iQ


         0… κανζνα τςιγάρο!
         H ςυνικεια του καπνίςματοσ είναι θ ςθμαντικότερθ αιτία νοςθρότθτασ και κνθςιμότθτασ
         ςτουσ ενιλικεσ, γι’ αυτό είναι πρϊτιςτο μζλθμα όλων μασ θ διακοπι του. Στθν Ελλάδα ςυνα-
         ντάμε το μεγαλφτερο ποςοςτό ςτθν Ε.Ε. με ςφνολο ποςοςτοφ καπνιςτϊν πάνω από 37%.

         Το άγχοσ τθσ αφξθςθσ του βάρουσ μετά τθ διακοπι του καπνίςματοσ…
         Ζνασ καπνιςτισ ζχει ςχετικά υψθλότερο μεταβολιςμό κατά περίπου 250-300 κερμίδεσ. Αν
         διακόψατε το κάπνιςμα, θ ςωςτι τακτικι είναι να μειϊςετε τισ κερμίδεσ που προςλαμβάνετε
         κακθμερινά ι να αυξιςετε τθ δραςτθριότθτά ςασ ϊςτε να αποφφγετε τθν αφξθςθ βάρουσ.
         Διαχειριςτείτε το ζξυπνα: Ρροςοχι λοιπόν, ςτο τςιμπολόγθμα. Ακολουκιςτε κάποια τεχνά-
         ςματα - αντιπεριςπαςμοφσ π.χ. να πάρετε τθλζφωνο ζνα φίλο, να κάνετε άμεςα μια εργαςία,
         ι να αςχολθκείτε με τον κιπο ςασ κλπ. Αν κζλετε οπωςδιποτε να βάλετε κάτι ςτο ςτόμα ςασ,
         επιλζξτε λαχανικά (κομματάκια από καρότο, αγγοφρι κλπ), κάποια τςίχλα/καραμζλα χωρίσ
         ηάχαρθ. Επίςθσ, φροντίηετε να πίνετε αρκετά υγρά - αποφφγετε όμωσ εκείνα με ηάχαρθ- και
         καταναλϊςτε με μζτρο χυμοφσ φροφτων, καφζ και αλκοόλ.
         Τζλοσ, κινθκείτε. Ακόμθ και το απλό περπάτθμα μπορεί να διευκολφνει ςθμαντικά τθν προ-
         ςπάκεια, βοθκϊντασ ςτθν αποφυγι του τςιμπολογιματοσ, ςτθ χαλάρωςθ, αλλά και ςτο να
         διατθρθκεί ο μεταβολιςμόσ ςασ ςε ιςορροπία, χάνοντασ περιςςότερεσ κερμίδεσ.
Δρ. Φραγκίζκος
 Καπιηζιμάδης  Μθν παραλείπετε να επιβραβεφετε τον εαυτό ςασ για κάκε μζρα που δεν καπνίηετε, αρκεί το
         «βραβείο» ςασ να μθν είναι τρόφιμο ι ποτό!
         (*) Ο Φραγκίςκοσ Καπιτςιμάδθσ PhD, είναι Γενικόσ Ιατρόσ, ειδικευμζνοσ ςτθν προλθπτικι ιατρικι και ςτθ διακοπι
         του καπνίςματοσ, μζλοσ τθσ «Συμμαχίασ Υγείασ®». Διατθρεί κζντρο διακοπισ του καπνίςματοσ ςτο Μαροφςι με
         ειδικοφσ ςυνεργάτεσ ψυχολόγουσ, για ατομικά και ομαδικά προγράμματα.

         5… μικρο-γεφματα τθν θμζρα!
         Θ ςωςτι αναλογία κρεπτικϊν ςυςτατικϊν που προςλαμβάνουμε με τθ διατροφι μασ κακθμε-
         ρινά, παίηει ςπουδαίο ρόλο ςτθ μείωςθ του stress, ςτθν απόδοςθ, ςτθν αντοχι, ςτθ πνευματι-
         κι μασ διαφγεια και ςτθν ιςορροπία του νευρικοφ ςυςτιματοσ.

         Περιςςότερθ ενζργεια και δφναμθ… ςτο γραφείο:
         Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ χρειαηόμαςτε ενζργεια, τθσ οποίασ πθγι είναι το φαγθτό. Κατανζ-
         μοντασ το φαγθτό τθσ θμζρασ ςε 5 γεφματα και ςνακ, προςλαμβάνετε όλθ τθν ενζργεια που
         χρειάηεςτε και ταυτόχρονα πετυχαίνετε να ελζγξετε τθν όρεξι ςασ. Ξεκινιςτε λοιπόν τθ μζρα
         ςασ με ζνα πλοφςιο πρωινό. Επιλζξτε ποιοτικά και πρακτικά ςνακ για το γραφείο ςασ όπωσ:
         γιαοφρτι χαμθλϊν λιπαρϊν, φρζςκα ι αποξθραμζνα φροφτα, ςπιτικά ςάντουιτσ, μπάρεσ
         δθμθτριακϊν, ρυηογκοφρζτεσ ι κράκερσ.
Μαρία Βσθούλκα  Να κυμάςτε ότι, με τθν ποςότθτα φαγθτοφ που τρϊτε, ςυντθρείτε το παρόν βάροσ ςασ.
         Αν κζλετε να το ελαττϊςετε, μειϊςτε το μζγεκοσ τθσ κάκε μερίδασ ςασ.
         (*) Η Μαρία Βυκοφλκα, είναι Διαιτολόγοσ - Διατροφολόγοσ και Βιολόγοσ, μζλοσ τθσ «Συμμαχίασ Υγείασ®»

          BODY iQ Wellness Consultants, Πίνδοσ 2, 16451 Αργσρούπολη, η. 210 922 0202, www.body-iq.com
Wellness @ Work       8… ποτιρια νερό κακθμερινά!
       Το βαςικότερο ςυςτατικό του ανκρϊπινου οργανιςμοφ είναι το νερό, είναι πθγι ηωισ,
       εξαςφαλίηει τθν οργανικι και λειτουργικι ιςορροπία.

       Πίνετε αρκετό νερό για να είςτε πιο παραγωγικοί… ςε ότι κάνετε!
       Ζχετε πάντα δίπλα ςτο γραφείο ςασ ζνα μπουκάλι νερό και υπολογίςτε ότι ζνα λίτρο ιςοδυνα-
       μεί με 4 ποτιρια νερό.
       Το νερό ελζγχει τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ, μειϊνει τθν απϊλεια ενζργειασ, ςυμβάλει ςτθν
       απϊλεια βάρουσ, υποςτθρίηει τθ μεταφορά των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν προσ κάκε κφτταρο
       του οργανιςμοφ και υποςτθρίηει τθ διαδικαςία τθσ πζψθσ. Ρικανό ζλλειμμα νεροφ μπορεί να
       ανατρζψει κάκε ιςορροπία, προκαλϊντασ: Ηαλάδεσ, μειωμζνθ αντοχι, γεραςμζνο δζρμα, ανθ-
       ςυχία, απορφκμιςθ τθσ κερμορφκμιςθσ, ξθροςτομία, ξθροφκαλμία, πονοκεφάλουσ, πρόβλθμα
Μαργαρίηα  ςτθ ςυγκζντρωςθ κλπ. Νερό το φυςικό μασ.. «αναβολικό»!
Βενηούρη

       (*) Η Μαργαρίτα Βεντοφρθ είναι κακθγιτρια φυςικισ αγωγισ με μεγάλθ εμπειρία για περιςςότερα από 18 ζτθ.
       Ζχει λάβει πολλζσ εκπαιδεφςεισ ςε ςφγχρονα ςυςτιματα φυςικισ άςκθςθσ. Είναι μζλοσ τθ «Συμμαχίασ Υγείασ»
       και επικεφαλισ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ νζων ςυνεργατϊν.


       10… 10.000 βιματα κακθμερινά!
       Ο ςτόχοσ των 10.000 βθμάτων (3-4 χλμ περίπου) είναι εφικτόσ, ακόμα και από άτομα που υπο-
       φζρουν από αρκρίτιδα, από καρδιαγγειακά προβλιματα ι άλλα ηθτιματα υγείασ, αρκεί πάντα
       να ζχουν τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του προςωπικοφ τουσ ιατροφ

       Ιδζεσ πϊσ να κάψετε περιςςότερεσ κερμίδεσ ςτθν εργαςία ςασ:
       1. Ραρκάρετε 1-2 χλμ μακρφτερα από τθν εργαςία ςασ.
       2. Κάνετε 5λεπτα «ενεργθτικά» διαλλείματα κάκε μια ϊρα εντατικισ εργαςίασ.
       3. Βγάλετε εςείσ φωτοαντίγραφα… μθ «γυμνάηετε» μονίμωσ τθ γραμματζα ςασ.
       4. Εςωτερικά ςτθν εταιρεία ςασ (και όχι μόνο) πθγαίνετε από τισ ςκάλεσ
       5. Στα επαγγελματικά ςασ ραντεβοφ μετακινθκείτε με τθν ςυγκοινωνία.
       6. Δθλϊςτε ςυμμετοχι ςε κάκε ακλθτικι δραςτθριότθτα που υποςτθρίηει θ εταιρεία ςασ

       Στόχοσ μασ είναι να αυξιςουμε τθ ηωτικότθτα και τθ φυςικι κατάςταςθ των
       εργαηομζνων κάκε οργανιςμοφ, αξιοποιϊντασ όλα τα διακζςιμα μζςα και καινοτομίεσ
       που αναπτφςςουμε.

       Σφντομα, μια πρωτοποριακι εφαρμογι “Walk Club” για smart phones
       μπορεί και καταγράφει τθν κακθμερινι μασ δραςτθριότθτα και αυτόμα-
 Μιτάλης   τα τθν ομαδοποιεί και τθν αναλφει, δίνοντάσ ςασ τισ ανάλογεσ οδθγίεσ...
 Νιδριώηης


       (*) Ο Μιχάλθσ Νιδριϊτθσ είναι Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ, μζλοσ τθσ «Συμμαχίασ Υγείασ» και επικεφαλισ των
       προγραμμάτων φυςικισ δραςτθριότθτασ. Ζχοντασ πολλζσ εκπαιδεφςεισ και με πλοφςια εμπειρία αποτελεί το
       «νζο αίμα» τθσ ομάδασ.

        BODY iQ Wellness Consultants, Πίνδοσ 2, 16451 Αργσρούπολη, η. 210 922 0202, www.body-iq.com
Wellness @ Work        25… είναι ο ανϊτεροσ Δείκτθσ Μάηασ Σϊματοσ μου (ΔΜΣ)!
        Ο δείκτθσ τθσ υγείασ και τθσ ευεξίασ! Ο Δείκτθσ Μάηασ Σϊματοσ ι BMI (Body Mass Index) είναι
        ζνασ αντικειμενικόσ και ςωςτόσ τρόποσ να υπολογίςει κανείσ αν είναι υπζρβαροσ ι όχι.

        Κρατιςτε το ιδανικό ςασ βάροσ!
        Με τον Δείκτθ Μάηασ Σϊματοσ ι ΒΜΙ (Body Mass Index) υπολογίηουμε αντικειμενικά αν είμα-
        ςτε υπζρβαροι ι όχι. Για να υπολογίςετε τον ΔΜΣ διαιρείτε το βάροσ ςασ (Kg) με το φψοσ ςασ
        ςτο τετράγωνο (m2). Εάν είςτε ςτθν κατθγορία (18,5 - 25 kg/m2) βρίςκεςτε ςτθν ομάδα ατό-
        μων με φυςιολογικό βάροσ και ζχετε μικρότερεσ πικανότθτεσ να εμφανίςετε νοςιματα
        καρδιάσ και αγγείων.
        Επιςτιμονεσ - ερευνθτζσ, μελζτθςαν τθν διαφορά ςτα ζξοδα περίκαλψθσ ανάμεςα ςε άτομα
        φυςιολογικοφ βάρουσ και ςε άτομα με διαφόρουσ βακμοφσ παχυςαρκίασ. Τα ζξοδα ςτα
        άτομα 1ου βακμοφ παχυςαρκίασ (ΒΜΙ: 30-35) ιταν αυξθμζνα κατά 21- 54%. Στα 2ου βακμοφ
        (ΒΜΙ: 35-40) ιταν αυξθμζνα κατά 43-57% και ςτου 3ου βακμοφ (ΒΜΙ>40) ιταν αυξθμζνα κατά
        78-111%. Ανάλογα ιταν αυξθμζνα τα ζξοδα όταν ςυγκρίκθκε θ ομάδα των υπζρβαρων
        (ΒΜΙ:25-30) με αυτοφσ που φρόντιηαν να ζχουν το κανονικό τουσ βάροσ.
Evangelia   Η πρόλθψθ αποτελεί τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ ακόμθ και των οικονομικϊν δυςκολιϊν!!!
Naomi Shinno
Kokkinou    Μθ ξεχνάμε ότι, το να προςζχουμε το ςϊμα μασ κοςτίηει πολφ λιγότερο από τθν κεραπεία
        των αςκενειϊν.

        (*) Η Ευαγγελία Ναόμι Σίννο Κοκκίνου, είναι δαςκάλα τθσ Χάκα Γιόγκα και δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο από το 1999, μζλοσ
        τθσ «Συμμαχίασ Υγείασ®». Ζχει παρακολουκιςει τθν παραδοςιακι ςχολι τθσ Χάκα Γιόγκα του Patanjali International Yoga
        Foundation ςτθν Ινδία και είναι ιδρυτικό μζλοσ του Συλλόγου Ελλινων Επιςτθμόνων Εκπαιδευτϊν Χάκα Γιόγκα.


        Το μζγα ερϊτθμα: πωσ θ εταιρεία μου κα ωφελθκεί από τζτοια προγράμματα;
        Αναγνωρίηεται πλζον απ’ όλουσ τουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ, θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ υγείασ
        και τθσ ευεξίασ με τθν παραγωγικότθτα. Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ του δυτικοφ κόςμου τα
        εταιρικά προγράμματα υγείασ και ευεξίασ ζχουν καταςτεί ουςιαςτικό ςτοιχείο τθσ διαχείριςθσ
        του ανκρϊπινου δυναμικοφ πολλϊν εταιρειϊν.

        Κόςτοσ κακισ υγείασ… τρφπα ςτο ταμείο κάκε εταιρείασ:
        Σφμφωνα με 25ετι ζρευνα ςτισ ΘΡΑ οι αμερικανοί εργαηόμενοι που είναι υπζρβαροι και πά-
        νω, ςτοιχίηουν ςτουσ εργοδότεσ τουσ περίπου 73 διςεκατομμφρια δολάρια το χρόνο, εξαιτίασ
        τθσ μειωμζνθσ παραγωγικότθτασ που οφείλεται ςτθν εφκραυςτθ υγεία τουσ.
        Αυτό το ποςό αντιςτοιχεί ςτθν πρόςλθψθ 1,8 εκατομμυρίων ανκρϊπων το χρόνο με ετιςιο
        μιςκό 42.000 δολάρια!!! Ππωσ επιςθμαίνει ο Eric Finkelstein, ερευνθτισ του Ρανεπιςτθμίου
        Duke National University of Singapore (επικεϊρθςθ: Journal of Occupational and Environmental Medicine).
 Πέηρος
 Νικολάοσ   Παράδειγμα εφαρμογισ προγραμμάτων wellness at work!
        Χαρακτθριςτικό παράδειγμα μια μελζτθ τθσ NASA, που τεκμθρίωςε ότι θ παραγωγικότθτα
        αυτϊν που φρόντιηαν τθν υγεία τουσ και γυμνάηονταν ιταν 12,5% υψθλότερθ από αυτοφσ
        που ιταν αδρανείσ.

        (*) Ο Πζτροσ Νικολάου είναι εργοφυςιολόγοσ και ειδικόσ ακλθτικόσ διατροφολόγοσ, μζλοσ τθσ
        «Συμμαχίασ Υγείασ®». Είναι υποψιφιοσ διδάκτορασ του New York University και επίςθσ είναι ο
        επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ των προγραμμάτων τθσ BODY iQ Wellness Consultants.

          BODY iQ Wellness Consultants, Πίνδοσ 2, 16451 Αργσρούπολη, η. 210 922 0202, www.body-iq.com
Wellness @ Work

    Τα αποτελζςματα...
Θ καλφτερθ ανταμοιβι που ειςπράττουμε από τισ υπθρεςίεσ μασ είναι θ χαρά των ανκρϊπων
που υποςτθρίηουμε, ϊςτε να φτάςουν τουσ προςωπικοφσ τουσ ςτόχουσ και να αλλάξουν τθ
ηωι τουσ. Χαιρόμαςτε με τθ χαρά τουσ… ο ςτόχοσ τουσ γίνεται και δικόσ μασ ςτόχοσ!

Ενδεικτικά αποτελζςματα των υπθρεςιϊν μασ:
Σε πολυεκνικι εταιρεία που ςυνεργαηόμαςτε επί τρία ζτθ, ο μζςοσ όροσ των ετιςιων αποτε-
λεςμάτων είναι: α) 11% μείωςθ Δ.Μ.Σ. των εργαηομζνων, β) Σθμαντικι βελτίωςθ των δεικτϊν
αρτθριακισ πίεςθσ ανδρϊν και γυναικϊν, γ) 36% αφξθςθ του επιπζδου Φυςικισ Κατάςταςθσ
των ςυμμετεχόντων! Σθμαντικό ρόλο είχαν οι υπθρεςίεσ μασ ςτθν αλλαγι του τρόπου ηωισ,
ειδικά των εργαηομζνων που ςυμμετείχαν ενεργά, εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα.

Οι απόψεισ των εργαηομζνων*:
«… ςιμερα που ςασ γράφω ζχω χάςει 38,5κιλά, μετά από 4 μινεσ που ξεκινιςαμε…!
Από καρδιάσ ςασ ευχαριςτϊ. Όταν ξεκινιςαμε πιςτζψατε ςε μζνα, είδα ότι μποροφςα να τα
καταφζρω και αυτό μου ζδωςε δφναμθ. Τϊρα δεν πρόκειται να ςταματιςω κζλω να φτάςω
τον εαυτό μου ςτο μζγιςτο επίπεδο που μπορϊ. Ευγνωμονϊ τθν εταιρεία μου και τουσ διευκυ-
ντζσ μου που μου ζδωςαν αυτι τθν ευκαιρία να αλλάξω, που με παρότρυναν από πζρυςι να
ξεκινιςω, αλλά φζτοσ το αποφάςιςα. Σασ ευχαριςτϊ και πάλι Α.Π.»
«Πιςτεφω ότι ςτάκθκα πολφ τυχερι που θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ μου αποφάςιςε να ςυνεργα-
ςτεί μαηί ςασ. Σασ ευχαριςτϊ που με ςϊςατε από πολλά πικανά προβλιματα που κα είχα εάν
δεν ανακαλφπτατε τα ςοβαρά κζματα ςτο ορμονικό μου ςφςτθμα. Σασ υπόςχομαι ότι
πλζον πρϊτο μζλθμά μου κα είναι θ φροντίδα τθσ υγείασ μου και ελπίηω μαηί ςασ να φτάςω
τθ φυςικι μου κατάςταςθ ςτα καλφτερα επίπεδα από ποτζ. Κ.Π.»
(*) Αποςπάςματα από δφο επιςτολζσ που μασ ζςτειλαν.
                    Το πρόγραμμα ασηό προζαρμόζεηαι ζηις ανάγκες ηης
                    εηαιρείας ζας. Ζηηήζηε μας περιζζόηερες πληροθορίες...                                      Για πλθροφορίεσ:
                                      Επικοινωνιςτε μαηί μασ
 Wellness @ Work:
                                      210 922 0202
 Επενδφςτε ςτθν υγεία και τθν ευεξία των ανκρϊπων ςασ
                                      www.body-iq.com
 Κερδίςτε τθ μζγιςτθ αξία, τθν εκτίμθςθ & τθν αφοςίωςθ...
                                      info@body-iq.com

Recommandé

"Better life 4U" The program par
"Better life 4U" The program"Better life 4U" The program
"Better life 4U" The programbodyiq_hellas
146 vues13 diapositives
Υγεία και Διατροφή par
Υγεία και ΔιατροφήΥγεία και Διατροφή
Υγεία και Διατροφήlykagtri
764 vues34 diapositives
Αθλητισμός και υγεία par
Αθλητισμός και υγείαΑθλητισμός και υγεία
Αθλητισμός και υγεία4o Lykeio Alex/polis
1.2K vues92 diapositives
3. Άσκηση και υγεία (Project) par
3. Άσκηση και υγεία (Project)3. Άσκηση και υγεία (Project)
3. Άσκηση και υγεία (Project)lykkarea
2.4K vues32 diapositives
δια βιου ασκηση par
δια βιου ασκησηδια βιου ασκηση
δια βιου ασκησηLambros Athanasopoulos
2.4K vues17 diapositives
Ντόπινγκ στον αθλητισμό par
Ντόπινγκ στον αθλητισμόΝτόπινγκ στον αθλητισμό
Ντόπινγκ στον αθλητισμό4o Lykeio Alex/polis
2.1K vues47 diapositives

Contenu connexe

Tendances

2. Άσκηση και υγεία ( Project) par
2. Άσκηση και υγεία ( Project)2. Άσκηση και υγεία ( Project)
2. Άσκηση και υγεία ( Project)lykkarea
1.9K vues15 diapositives
1. Άσκηση και υγεία (project) par
1. Άσκηση και υγεία (project)1. Άσκηση και υγεία (project)
1. Άσκηση και υγεία (project)lykkarea
1.8K vues14 diapositives
4. Άσκηση και υγεία (Project) par
4. Άσκηση και υγεία (Project)4. Άσκηση και υγεία (Project)
4. Άσκηση και υγεία (Project)lykkarea
2K vues17 diapositives
Aθλητισμός και Υγεία par
Aθλητισμός και ΥγείαAθλητισμός και Υγεία
Aθλητισμός και Υγείαlykkarea
9.1K vues43 diapositives
Φυσική Άσκηση και Υγεία par
Φυσική Άσκηση και ΥγείαΦυσική Άσκηση και Υγεία
Φυσική Άσκηση και Υγείαdiatrofi
1.2K vues150 diapositives
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ par
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣΧαραλαμπος Σταϊκος
612 vues85 diapositives

Tendances(12)

2. Άσκηση και υγεία ( Project) par lykkarea
2. Άσκηση και υγεία ( Project)2. Άσκηση και υγεία ( Project)
2. Άσκηση και υγεία ( Project)
lykkarea1.9K vues
1. Άσκηση και υγεία (project) par lykkarea
1. Άσκηση και υγεία (project)1. Άσκηση και υγεία (project)
1. Άσκηση και υγεία (project)
lykkarea1.8K vues
4. Άσκηση και υγεία (Project) par lykkarea
4. Άσκηση και υγεία (Project)4. Άσκηση και υγεία (Project)
4. Άσκηση και υγεία (Project)
lykkarea2K vues
Aθλητισμός και Υγεία par lykkarea
Aθλητισμός και ΥγείαAθλητισμός και Υγεία
Aθλητισμός και Υγεία
lykkarea9.1K vues
Φυσική Άσκηση και Υγεία par diatrofi
Φυσική Άσκηση και ΥγείαΦυσική Άσκηση και Υγεία
Φυσική Άσκηση και Υγεία
diatrofi1.2K vues
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ par Χαραλαμπος Σταϊκος
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δια Βίου Άσκηση και Ποιότητα Ζωής par lyknikai
Δια Βίου Άσκηση και Ποιότητα ΖωήςΔια Βίου Άσκηση και Ποιότητα Ζωής
Δια Βίου Άσκηση και Ποιότητα Ζωής
lyknikai3.2K vues
Θεραπετική ιππασία - Ιπποθεραπία par MARIA VIDALY
Θεραπετική ιππασία - ΙπποθεραπίαΘεραπετική ιππασία - Ιπποθεραπία
Θεραπετική ιππασία - Ιπποθεραπία
MARIA VIDALY373 vues
Mind master By LR Health and Beauty Systems par Alexandra Tarta
Mind master By LR Health and Beauty SystemsMind master By LR Health and Beauty Systems
Mind master By LR Health and Beauty Systems
Alexandra Tarta1.2K vues

En vedette

Zauroczeni pięknem 5 -The beatles1 par
Zauroczeni pięknem 5 -The beatles1Zauroczeni pięknem 5 -The beatles1
Zauroczeni pięknem 5 -The beatles1fundacjawartozyc
312 vues24 diapositives
Zaduma 2 -Thesharpeyeofthecamera par
Zaduma 2 -ThesharpeyeofthecameraZaduma 2 -Thesharpeyeofthecamera
Zaduma 2 -Thesharpeyeofthecamerafundacjawartozyc
323 vues78 diapositives
Zauroczeni pięknem 1 - La france par
Zauroczeni pięknem 1 - La franceZauroczeni pięknem 1 - La france
Zauroczeni pięknem 1 - La francefundacjawartozyc
324 vues41 diapositives
Zauroczeni pięknem 2 - -Malediven par
Zauroczeni pięknem 2 - -MaledivenZauroczeni pięknem 2 - -Malediven
Zauroczeni pięknem 2 - -Maledivenfundacjawartozyc
282 vues26 diapositives
Prezentacja1 par
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1fundacjawartozyc
301 vues32 diapositives
Wyciszenie 2 -Dali par
Wyciszenie 2 -DaliWyciszenie 2 -Dali
Wyciszenie 2 -Dalifundacjawartozyc
252 vues33 diapositives

Similaire à The experts advise you for physical & mental resilience

118928063 συνδυασμοι-τροφων par
118928063 συνδυασμοι-τροφων118928063 συνδυασμοι-τροφων
118928063 συνδυασμοι-τροφωνilias1605
4.6K vues68 diapositives
σωματική υγεία ανάρτηση par
σωματική υγεία  ανάρτησησωματική υγεία  ανάρτηση
σωματική υγεία ανάρτησηgxart
1.5K vues12 diapositives
dxn health & buissens par
 dxn health & buissens dxn health & buissens
dxn health & buissensFanis Bogiatzis
336 vues65 diapositives
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ:ΕΧΘΡΟΙ.ΦΙΛΟΙ ΕΦΗΒΩΝ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ par
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ:ΕΧΘΡΟΙ.ΦΙΛΟΙ ΕΦΗΒΩΝ.ΕΝΗΛΙΚΩΝΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ:ΕΧΘΡΟΙ.ΦΙΛΟΙ ΕΦΗΒΩΝ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ:ΕΧΘΡΟΙ.ΦΙΛΟΙ ΕΦΗΒΩΝ.ΕΝΗΛΙΚΩΝΣτελλα Κολοβου
513 vues19 diapositives
Η ζωή είναι όμορφη και αποφεύγουμε τις κακές συνήθειες par
Η ζωή είναι όμορφη και αποφεύγουμε τις κακές συνήθειεςΗ ζωή είναι όμορφη και αποφεύγουμε τις κακές συνήθειες
Η ζωή είναι όμορφη και αποφεύγουμε τις κακές συνήθειεςΣτελλα Κολοβου
186 vues12 diapositives
εμείς δίνουμε χρώμα στη ζωή μας par
εμείς δίνουμε χρώμα στη ζωή μαςεμείς δίνουμε χρώμα στη ζωή μας
εμείς δίνουμε χρώμα στη ζωή μαςΣτελλα Κολοβου
169 vues12 diapositives

Similaire à The experts advise you for physical & mental resilience(20)

118928063 συνδυασμοι-τροφων par ilias1605
118928063 συνδυασμοι-τροφων118928063 συνδυασμοι-τροφων
118928063 συνδυασμοι-τροφων
ilias16054.6K vues
σωματική υγεία ανάρτηση par gxart
σωματική υγεία  ανάρτησησωματική υγεία  ανάρτηση
σωματική υγεία ανάρτηση
gxart1.5K vues
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ:ΕΧΘΡΟΙ.ΦΙΛΟΙ ΕΦΗΒΩΝ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ par Στελλα Κολοβου
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ:ΕΧΘΡΟΙ.ΦΙΛΟΙ ΕΦΗΒΩΝ.ΕΝΗΛΙΚΩΝΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ:ΕΧΘΡΟΙ.ΦΙΛΟΙ ΕΦΗΒΩΝ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ:ΕΧΘΡΟΙ.ΦΙΛΟΙ ΕΦΗΒΩΝ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Η ζωή είναι όμορφη και αποφεύγουμε τις κακές συνήθειες par Στελλα Κολοβου
Η ζωή είναι όμορφη και αποφεύγουμε τις κακές συνήθειεςΗ ζωή είναι όμορφη και αποφεύγουμε τις κακές συνήθειες
Η ζωή είναι όμορφη και αποφεύγουμε τις κακές συνήθειες
Διατροφή και άσκηση στην εφηβική ηλικία par 4o Lykeio Alex/polis
Διατροφή και άσκηση στην εφηβική ηλικίαΔιατροφή και άσκηση στην εφηβική ηλικία
Διατροφή και άσκηση στην εφηβική ηλικία
Αγωγή υγείας par akoutelida
Αγωγή υγείαςΑγωγή υγείας
Αγωγή υγείας
akoutelida486 vues
Διατροφή, Άσκηση και Υγεία - HealPWorkers par Maria Kaps
Διατροφή, Άσκηση και Υγεία - HealPWorkersΔιατροφή, Άσκηση και Υγεία - HealPWorkers
Διατροφή, Άσκηση και Υγεία - HealPWorkers
Maria Kaps77 vues
Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Α Τετραμήνου Α2 par lyk-erymanth
Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Α Τετραμήνου Α2Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Α Τετραμήνου Α2
Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Α Τετραμήνου Α2
lyk-erymanth400 vues
μικροθρεπτικα συστατικα και διατροφικα προιοντα par stefanos stefs
μικροθρεπτικα συστατικα και διατροφικα προιονταμικροθρεπτικα συστατικα και διατροφικα προιοντα
μικροθρεπτικα συστατικα και διατροφικα προιοντα
stefanos stefs242 vues
Προληψη και αντιμετωπιση ασθενειων par 4Gym Glyfadas
Προληψη και αντιμετωπιση ασθενειωνΠροληψη και αντιμετωπιση ασθενειων
Προληψη και αντιμετωπιση ασθενειων
4Gym Glyfadas160 vues
E magazine - mind master june-2013 par Zissis Ahladas
E magazine - mind master june-2013 E magazine - mind master june-2013
E magazine - mind master june-2013
Zissis Ahladas3.4K vues
Aνανεώστε την ζωή σας με Nηστεία 1 par Xenia Y
Aνανεώστε την ζωή σας με Nηστεία 1Aνανεώστε την ζωή σας με Nηστεία 1
Aνανεώστε την ζωή σας με Nηστεία 1
Xenia Y432 vues

The experts advise you for physical & mental resilience

 • 2. Wellness @ Work Η ανθεκτικότητα των στελεχών Ανκεκτικότθτα είναι μια ιδιότθτα που ζχει ζνασ άνκρωποσ, δθλαδι αυτόσ που αντζχει, που είναι γερόσ και ιςχυρόσ, αυτόσ που διακζτει τα ψυχικά και ςωματικά προςόντα να ξεπερνά κάκε δυςκολία. Μπορείτε να φανταςτείτε πόςο ςθμαντικό είναι αυτό ςτισ επιχειριςεισ ςιμερα…! Ανκεκτικότθτα (δθλ. αντοχι και δφναμθ με διάρκεια) αναπτφςςει μόνο ζνα υγιζσ εργατικό δυναμικό, που χαρακτθρίηεται από τθν ενζργεια και τθν ηωτικότθτά του… ςθμαντικά ςτοιχεία για τα επιτυχι Λεωνίδας Σηασρόποσλος αποτελζςματα κάκε οργανιςμοφ. Γι 'αυτό είναι προσ το οικονομικό ςυμφζρον του οργανιςμοφ, να προωκιςει το προςωπικό ενδιαφζρον του κακενόσ εργαηομζνου για τθν υγεία και τθν ευεξία του. Πόςο κινδυνεφει θ υγεία μασ, ςιμερα; Θ κατάκλιψθ, οι ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ, οι χρόνιοι πόνοι (μζςθ, αυχζνασ) ζχουν μπει για τα καλά ςτθ ηωι μασ. Το ςτρεσ και θ πίεςθ για υψθλότερθ απόδοςθ, θ εντατικοποίθςθ τθσ δουλειάσ, τα αυξθμζνα ωράρια, οι άπιαςτοι ςτόχοι και ο φόβοσ μαηί με τθν αναςφάλεια, κάνουν τα ςτελζχθ όλων των βακμίδων ευάλωτα ςωματικά και ψυχικά. Γι’ αυτό καλοφμαςτε όλοι να διαχειριςτοφμε ςωςτά, εκτόσ του χρόνου και των οικονομικϊν μασ, τα κζματα πρόλθψθσ τθσ υγείασ μασ. Συνεπϊσ είναι επιτακτικι ανάγκθ θ βελτίωςθ του τρόπου ηωισ μασ ςε ζναν πιο δραςτιριο και υγιεινό. Οι ςτόχοι μασ: Να προςφζρουμε υπθρεςίεσ υγείασ και ευεξίασ με ποιότθτα, επιςτθμονικι κατάρτιςθ, ευαιςκθςία Να προάγουμε μζςα από τα προγράμματά μασ, τρόπουσ για τθ βελτίωςθ τθσ ςωματικισ υγείασ και τθσ διαχείριςθσ του ςτρεσ αλλά και να ενθμερϊςουμε για τθ ςθμαςία τθσ πρόλθψθσ ςτθ ηωι του κάκε ατόμου, ενιςχφοντασ επιπλζον τθν εταιρικι εικόνα και τα επίπεδα θκικοφ των εργαηομζνων. Να βοθκιςουμε ςτθν αλλαγι ςτάςθσ και ςυμπεριφοράσ των ατόμων απζναντι ςτθν υγεία τουσ, ενιςχφοντασ τθν αυτοπεποίκθςθ και τθν επικοινωνία, με εκπαιδευτικά ςεμινάρια. Να ευαιςκθτοποιιςουμε τουσ υπεφκυνουσ των τμθμάτων HR για κζματα τθσ πρόλθψθσ τθσ υγείασ και τουσ τρόπουσ αποφυγισ του burned out, αυξάνοντασ τθν παραγωγικότθτα. Αυξιςτε τθν ανκεκτικότθτά ςασ Δϊςτε ςτουσ ανκρϊπουσ ςασ τθν ευκαιρία να βελτιϊςουν τον τρόπο ηωισ τουσ Το κόςτοσ είναι ελάχιςτο ςε ςχζςθ με τα οφζλθ που κα ειςπράξετε!!! Νζα ιδζα, νζο πρόγραμμα… Η εταιρεία “BODY iQ Wellness Consultants” παρουςιάηει ζνα νζο καινοτομικό πρόγραμμα, βαςιςμζνο ςτον μαγικό αρικμό τθσ υγείασ και τθσ ευεξίασ... (*) Ο Λεωνίδασ Σταυρόπουλοσ είναι ο ιδρυτισ και γενικόσ διευκυντισ τθσ εταιρείασ “BODY iQ Wellness Consultants” Ραραδοχζσ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ: Τα προγράμματα που παρουςιάηονται, τα ςχετικά άρκρα, όπωσ και κάκε πλθροφορία, ςχεδιάςτθκαν εξ ολοκλιρου από τουσ υπεφκυνουσ τθσ επι- χείρθςθσ “BODY iQ Wellness Consultants” και είναι θ μόνθ που τα εφαρμόηει και τα διακζτει ςε τρίτουσ. Θ οποιαδιποτε αντιγραφι και αναπαρα- γωγι των προγραμμάτων, των κειμζνων και των ςθμάτων με οποιονδιποτε τρόπο, ολόκλθρα ι τμθματικά ι περιλθπτικά, χωρίσ τθν άδεια τθσ εται- ρείασ “BODY iQ Wellness Consultants” ελζγχεται από τα αρμόδια δικαςτιρια, με βάςθ τουσ Νόμουσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, το Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊ- κισ Ζνωςθσ και τισ επικυρωμζνεσ Διεκνείσ Συμβάςεισ που δεςμεφουν τθν Ελλάδα. © Copyright BODY iQ Wellness Consultants BODY iQ Wellness Consultants, Πίνδοσ 2, 16451 Αργσρούπολη, η. 210 922 0202, www.body-iq.com
 • 3. Wellness @ Work Οδθγίεσ για εργαηομζνουσ με βάςθ τουσ «μαγικοφσ» αρικμοφσ από τουσ επιςτιμονεσ ςυνεργάτεσ τθσ BODY iQ 0… κανζνα τςιγάρο! H ςυνικεια του καπνίςματοσ είναι θ ςθμαντικότερθ αιτία νοςθρότθτασ και κνθςιμότθτασ ςτουσ ενιλικεσ, γι’ αυτό είναι πρϊτιςτο μζλθμα όλων μασ θ διακοπι του. Στθν Ελλάδα ςυνα- ντάμε το μεγαλφτερο ποςοςτό ςτθν Ε.Ε. με ςφνολο ποςοςτοφ καπνιςτϊν πάνω από 37%. Το άγχοσ τθσ αφξθςθσ του βάρουσ μετά τθ διακοπι του καπνίςματοσ… Ζνασ καπνιςτισ ζχει ςχετικά υψθλότερο μεταβολιςμό κατά περίπου 250-300 κερμίδεσ. Αν διακόψατε το κάπνιςμα, θ ςωςτι τακτικι είναι να μειϊςετε τισ κερμίδεσ που προςλαμβάνετε κακθμερινά ι να αυξιςετε τθ δραςτθριότθτά ςασ ϊςτε να αποφφγετε τθν αφξθςθ βάρουσ. Διαχειριςτείτε το ζξυπνα: Ρροςοχι λοιπόν, ςτο τςιμπολόγθμα. Ακολουκιςτε κάποια τεχνά- ςματα - αντιπεριςπαςμοφσ π.χ. να πάρετε τθλζφωνο ζνα φίλο, να κάνετε άμεςα μια εργαςία, ι να αςχολθκείτε με τον κιπο ςασ κλπ. Αν κζλετε οπωςδιποτε να βάλετε κάτι ςτο ςτόμα ςασ, επιλζξτε λαχανικά (κομματάκια από καρότο, αγγοφρι κλπ), κάποια τςίχλα/καραμζλα χωρίσ ηάχαρθ. Επίςθσ, φροντίηετε να πίνετε αρκετά υγρά - αποφφγετε όμωσ εκείνα με ηάχαρθ- και καταναλϊςτε με μζτρο χυμοφσ φροφτων, καφζ και αλκοόλ. Τζλοσ, κινθκείτε. Ακόμθ και το απλό περπάτθμα μπορεί να διευκολφνει ςθμαντικά τθν προ- ςπάκεια, βοθκϊντασ ςτθν αποφυγι του τςιμπολογιματοσ, ςτθ χαλάρωςθ, αλλά και ςτο να διατθρθκεί ο μεταβολιςμόσ ςασ ςε ιςορροπία, χάνοντασ περιςςότερεσ κερμίδεσ. Δρ. Φραγκίζκος Καπιηζιμάδης Μθν παραλείπετε να επιβραβεφετε τον εαυτό ςασ για κάκε μζρα που δεν καπνίηετε, αρκεί το «βραβείο» ςασ να μθν είναι τρόφιμο ι ποτό! (*) Ο Φραγκίςκοσ Καπιτςιμάδθσ PhD, είναι Γενικόσ Ιατρόσ, ειδικευμζνοσ ςτθν προλθπτικι ιατρικι και ςτθ διακοπι του καπνίςματοσ, μζλοσ τθσ «Συμμαχίασ Υγείασ®». Διατθρεί κζντρο διακοπισ του καπνίςματοσ ςτο Μαροφςι με ειδικοφσ ςυνεργάτεσ ψυχολόγουσ, για ατομικά και ομαδικά προγράμματα. 5… μικρο-γεφματα τθν θμζρα! Θ ςωςτι αναλογία κρεπτικϊν ςυςτατικϊν που προςλαμβάνουμε με τθ διατροφι μασ κακθμε- ρινά, παίηει ςπουδαίο ρόλο ςτθ μείωςθ του stress, ςτθν απόδοςθ, ςτθν αντοχι, ςτθ πνευματι- κι μασ διαφγεια και ςτθν ιςορροπία του νευρικοφ ςυςτιματοσ. Περιςςότερθ ενζργεια και δφναμθ… ςτο γραφείο: Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ χρειαηόμαςτε ενζργεια, τθσ οποίασ πθγι είναι το φαγθτό. Κατανζ- μοντασ το φαγθτό τθσ θμζρασ ςε 5 γεφματα και ςνακ, προςλαμβάνετε όλθ τθν ενζργεια που χρειάηεςτε και ταυτόχρονα πετυχαίνετε να ελζγξετε τθν όρεξι ςασ. Ξεκινιςτε λοιπόν τθ μζρα ςασ με ζνα πλοφςιο πρωινό. Επιλζξτε ποιοτικά και πρακτικά ςνακ για το γραφείο ςασ όπωσ: γιαοφρτι χαμθλϊν λιπαρϊν, φρζςκα ι αποξθραμζνα φροφτα, ςπιτικά ςάντουιτσ, μπάρεσ δθμθτριακϊν, ρυηογκοφρζτεσ ι κράκερσ. Μαρία Βσθούλκα Να κυμάςτε ότι, με τθν ποςότθτα φαγθτοφ που τρϊτε, ςυντθρείτε το παρόν βάροσ ςασ. Αν κζλετε να το ελαττϊςετε, μειϊςτε το μζγεκοσ τθσ κάκε μερίδασ ςασ. (*) Η Μαρία Βυκοφλκα, είναι Διαιτολόγοσ - Διατροφολόγοσ και Βιολόγοσ, μζλοσ τθσ «Συμμαχίασ Υγείασ®» BODY iQ Wellness Consultants, Πίνδοσ 2, 16451 Αργσρούπολη, η. 210 922 0202, www.body-iq.com
 • 4. Wellness @ Work 8… ποτιρια νερό κακθμερινά! Το βαςικότερο ςυςτατικό του ανκρϊπινου οργανιςμοφ είναι το νερό, είναι πθγι ηωισ, εξαςφαλίηει τθν οργανικι και λειτουργικι ιςορροπία. Πίνετε αρκετό νερό για να είςτε πιο παραγωγικοί… ςε ότι κάνετε! Ζχετε πάντα δίπλα ςτο γραφείο ςασ ζνα μπουκάλι νερό και υπολογίςτε ότι ζνα λίτρο ιςοδυνα- μεί με 4 ποτιρια νερό. Το νερό ελζγχει τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ, μειϊνει τθν απϊλεια ενζργειασ, ςυμβάλει ςτθν απϊλεια βάρουσ, υποςτθρίηει τθ μεταφορά των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν προσ κάκε κφτταρο του οργανιςμοφ και υποςτθρίηει τθ διαδικαςία τθσ πζψθσ. Ρικανό ζλλειμμα νεροφ μπορεί να ανατρζψει κάκε ιςορροπία, προκαλϊντασ: Ηαλάδεσ, μειωμζνθ αντοχι, γεραςμζνο δζρμα, ανθ- ςυχία, απορφκμιςθ τθσ κερμορφκμιςθσ, ξθροςτομία, ξθροφκαλμία, πονοκεφάλουσ, πρόβλθμα Μαργαρίηα ςτθ ςυγκζντρωςθ κλπ. Νερό το φυςικό μασ.. «αναβολικό»! Βενηούρη (*) Η Μαργαρίτα Βεντοφρθ είναι κακθγιτρια φυςικισ αγωγισ με μεγάλθ εμπειρία για περιςςότερα από 18 ζτθ. Ζχει λάβει πολλζσ εκπαιδεφςεισ ςε ςφγχρονα ςυςτιματα φυςικισ άςκθςθσ. Είναι μζλοσ τθ «Συμμαχίασ Υγείασ» και επικεφαλισ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ νζων ςυνεργατϊν. 10… 10.000 βιματα κακθμερινά! Ο ςτόχοσ των 10.000 βθμάτων (3-4 χλμ περίπου) είναι εφικτόσ, ακόμα και από άτομα που υπο- φζρουν από αρκρίτιδα, από καρδιαγγειακά προβλιματα ι άλλα ηθτιματα υγείασ, αρκεί πάντα να ζχουν τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του προςωπικοφ τουσ ιατροφ Ιδζεσ πϊσ να κάψετε περιςςότερεσ κερμίδεσ ςτθν εργαςία ςασ: 1. Ραρκάρετε 1-2 χλμ μακρφτερα από τθν εργαςία ςασ. 2. Κάνετε 5λεπτα «ενεργθτικά» διαλλείματα κάκε μια ϊρα εντατικισ εργαςίασ. 3. Βγάλετε εςείσ φωτοαντίγραφα… μθ «γυμνάηετε» μονίμωσ τθ γραμματζα ςασ. 4. Εςωτερικά ςτθν εταιρεία ςασ (και όχι μόνο) πθγαίνετε από τισ ςκάλεσ 5. Στα επαγγελματικά ςασ ραντεβοφ μετακινθκείτε με τθν ςυγκοινωνία. 6. Δθλϊςτε ςυμμετοχι ςε κάκε ακλθτικι δραςτθριότθτα που υποςτθρίηει θ εταιρεία ςασ Στόχοσ μασ είναι να αυξιςουμε τθ ηωτικότθτα και τθ φυςικι κατάςταςθ των εργαηομζνων κάκε οργανιςμοφ, αξιοποιϊντασ όλα τα διακζςιμα μζςα και καινοτομίεσ που αναπτφςςουμε. Σφντομα, μια πρωτοποριακι εφαρμογι “Walk Club” για smart phones μπορεί και καταγράφει τθν κακθμερινι μασ δραςτθριότθτα και αυτόμα- Μιτάλης τα τθν ομαδοποιεί και τθν αναλφει, δίνοντάσ ςασ τισ ανάλογεσ οδθγίεσ... Νιδριώηης (*) Ο Μιχάλθσ Νιδριϊτθσ είναι Κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ, μζλοσ τθσ «Συμμαχίασ Υγείασ» και επικεφαλισ των προγραμμάτων φυςικισ δραςτθριότθτασ. Ζχοντασ πολλζσ εκπαιδεφςεισ και με πλοφςια εμπειρία αποτελεί το «νζο αίμα» τθσ ομάδασ. BODY iQ Wellness Consultants, Πίνδοσ 2, 16451 Αργσρούπολη, η. 210 922 0202, www.body-iq.com
 • 5. Wellness @ Work 25… είναι ο ανϊτεροσ Δείκτθσ Μάηασ Σϊματοσ μου (ΔΜΣ)! Ο δείκτθσ τθσ υγείασ και τθσ ευεξίασ! Ο Δείκτθσ Μάηασ Σϊματοσ ι BMI (Body Mass Index) είναι ζνασ αντικειμενικόσ και ςωςτόσ τρόποσ να υπολογίςει κανείσ αν είναι υπζρβαροσ ι όχι. Κρατιςτε το ιδανικό ςασ βάροσ! Με τον Δείκτθ Μάηασ Σϊματοσ ι ΒΜΙ (Body Mass Index) υπολογίηουμε αντικειμενικά αν είμα- ςτε υπζρβαροι ι όχι. Για να υπολογίςετε τον ΔΜΣ διαιρείτε το βάροσ ςασ (Kg) με το φψοσ ςασ ςτο τετράγωνο (m2). Εάν είςτε ςτθν κατθγορία (18,5 - 25 kg/m2) βρίςκεςτε ςτθν ομάδα ατό- μων με φυςιολογικό βάροσ και ζχετε μικρότερεσ πικανότθτεσ να εμφανίςετε νοςιματα καρδιάσ και αγγείων. Επιςτιμονεσ - ερευνθτζσ, μελζτθςαν τθν διαφορά ςτα ζξοδα περίκαλψθσ ανάμεςα ςε άτομα φυςιολογικοφ βάρουσ και ςε άτομα με διαφόρουσ βακμοφσ παχυςαρκίασ. Τα ζξοδα ςτα άτομα 1ου βακμοφ παχυςαρκίασ (ΒΜΙ: 30-35) ιταν αυξθμζνα κατά 21- 54%. Στα 2ου βακμοφ (ΒΜΙ: 35-40) ιταν αυξθμζνα κατά 43-57% και ςτου 3ου βακμοφ (ΒΜΙ>40) ιταν αυξθμζνα κατά 78-111%. Ανάλογα ιταν αυξθμζνα τα ζξοδα όταν ςυγκρίκθκε θ ομάδα των υπζρβαρων (ΒΜΙ:25-30) με αυτοφσ που φρόντιηαν να ζχουν το κανονικό τουσ βάροσ. Evangelia Η πρόλθψθ αποτελεί τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ ακόμθ και των οικονομικϊν δυςκολιϊν!!! Naomi Shinno Kokkinou Μθ ξεχνάμε ότι, το να προςζχουμε το ςϊμα μασ κοςτίηει πολφ λιγότερο από τθν κεραπεία των αςκενειϊν. (*) Η Ευαγγελία Ναόμι Σίννο Κοκκίνου, είναι δαςκάλα τθσ Χάκα Γιόγκα και δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο από το 1999, μζλοσ τθσ «Συμμαχίασ Υγείασ®». Ζχει παρακολουκιςει τθν παραδοςιακι ςχολι τθσ Χάκα Γιόγκα του Patanjali International Yoga Foundation ςτθν Ινδία και είναι ιδρυτικό μζλοσ του Συλλόγου Ελλινων Επιςτθμόνων Εκπαιδευτϊν Χάκα Γιόγκα. Το μζγα ερϊτθμα: πωσ θ εταιρεία μου κα ωφελθκεί από τζτοια προγράμματα; Αναγνωρίηεται πλζον απ’ όλουσ τουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ, θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ υγείασ και τθσ ευεξίασ με τθν παραγωγικότθτα. Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ του δυτικοφ κόςμου τα εταιρικά προγράμματα υγείασ και ευεξίασ ζχουν καταςτεί ουςιαςτικό ςτοιχείο τθσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ πολλϊν εταιρειϊν. Κόςτοσ κακισ υγείασ… τρφπα ςτο ταμείο κάκε εταιρείασ: Σφμφωνα με 25ετι ζρευνα ςτισ ΘΡΑ οι αμερικανοί εργαηόμενοι που είναι υπζρβαροι και πά- νω, ςτοιχίηουν ςτουσ εργοδότεσ τουσ περίπου 73 διςεκατομμφρια δολάρια το χρόνο, εξαιτίασ τθσ μειωμζνθσ παραγωγικότθτασ που οφείλεται ςτθν εφκραυςτθ υγεία τουσ. Αυτό το ποςό αντιςτοιχεί ςτθν πρόςλθψθ 1,8 εκατομμυρίων ανκρϊπων το χρόνο με ετιςιο μιςκό 42.000 δολάρια!!! Ππωσ επιςθμαίνει ο Eric Finkelstein, ερευνθτισ του Ρανεπιςτθμίου Duke National University of Singapore (επικεϊρθςθ: Journal of Occupational and Environmental Medicine). Πέηρος Νικολάοσ Παράδειγμα εφαρμογισ προγραμμάτων wellness at work! Χαρακτθριςτικό παράδειγμα μια μελζτθ τθσ NASA, που τεκμθρίωςε ότι θ παραγωγικότθτα αυτϊν που φρόντιηαν τθν υγεία τουσ και γυμνάηονταν ιταν 12,5% υψθλότερθ από αυτοφσ που ιταν αδρανείσ. (*) Ο Πζτροσ Νικολάου είναι εργοφυςιολόγοσ και ειδικόσ ακλθτικόσ διατροφολόγοσ, μζλοσ τθσ «Συμμαχίασ Υγείασ®». Είναι υποψιφιοσ διδάκτορασ του New York University και επίςθσ είναι ο επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ των προγραμμάτων τθσ BODY iQ Wellness Consultants. BODY iQ Wellness Consultants, Πίνδοσ 2, 16451 Αργσρούπολη, η. 210 922 0202, www.body-iq.com
 • 6. Wellness @ Work Τα αποτελζςματα... Θ καλφτερθ ανταμοιβι που ειςπράττουμε από τισ υπθρεςίεσ μασ είναι θ χαρά των ανκρϊπων που υποςτθρίηουμε, ϊςτε να φτάςουν τουσ προςωπικοφσ τουσ ςτόχουσ και να αλλάξουν τθ ηωι τουσ. Χαιρόμαςτε με τθ χαρά τουσ… ο ςτόχοσ τουσ γίνεται και δικόσ μασ ςτόχοσ! Ενδεικτικά αποτελζςματα των υπθρεςιϊν μασ: Σε πολυεκνικι εταιρεία που ςυνεργαηόμαςτε επί τρία ζτθ, ο μζςοσ όροσ των ετιςιων αποτε- λεςμάτων είναι: α) 11% μείωςθ Δ.Μ.Σ. των εργαηομζνων, β) Σθμαντικι βελτίωςθ των δεικτϊν αρτθριακισ πίεςθσ ανδρϊν και γυναικϊν, γ) 36% αφξθςθ του επιπζδου Φυςικισ Κατάςταςθσ των ςυμμετεχόντων! Σθμαντικό ρόλο είχαν οι υπθρεςίεσ μασ ςτθν αλλαγι του τρόπου ηωισ, ειδικά των εργαηομζνων που ςυμμετείχαν ενεργά, εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα. Οι απόψεισ των εργαηομζνων*: «… ςιμερα που ςασ γράφω ζχω χάςει 38,5κιλά, μετά από 4 μινεσ που ξεκινιςαμε…! Από καρδιάσ ςασ ευχαριςτϊ. Όταν ξεκινιςαμε πιςτζψατε ςε μζνα, είδα ότι μποροφςα να τα καταφζρω και αυτό μου ζδωςε δφναμθ. Τϊρα δεν πρόκειται να ςταματιςω κζλω να φτάςω τον εαυτό μου ςτο μζγιςτο επίπεδο που μπορϊ. Ευγνωμονϊ τθν εταιρεία μου και τουσ διευκυ- ντζσ μου που μου ζδωςαν αυτι τθν ευκαιρία να αλλάξω, που με παρότρυναν από πζρυςι να ξεκινιςω, αλλά φζτοσ το αποφάςιςα. Σασ ευχαριςτϊ και πάλι Α.Π.» «Πιςτεφω ότι ςτάκθκα πολφ τυχερι που θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ μου αποφάςιςε να ςυνεργα- ςτεί μαηί ςασ. Σασ ευχαριςτϊ που με ςϊςατε από πολλά πικανά προβλιματα που κα είχα εάν δεν ανακαλφπτατε τα ςοβαρά κζματα ςτο ορμονικό μου ςφςτθμα. Σασ υπόςχομαι ότι πλζον πρϊτο μζλθμά μου κα είναι θ φροντίδα τθσ υγείασ μου και ελπίηω μαηί ςασ να φτάςω τθ φυςικι μου κατάςταςθ ςτα καλφτερα επίπεδα από ποτζ. Κ.Π.» (*) Αποςπάςματα από δφο επιςτολζσ που μασ ζςτειλαν. Το πρόγραμμα ασηό προζαρμόζεηαι ζηις ανάγκες ηης εηαιρείας ζας. Ζηηήζηε μας περιζζόηερες πληροθορίες... Για πλθροφορίεσ: Επικοινωνιςτε μαηί μασ Wellness @ Work: 210 922 0202 Επενδφςτε ςτθν υγεία και τθν ευεξία των ανκρϊπων ςασ www.body-iq.com Κερδίςτε τθ μζγιςτθ αξία, τθν εκτίμθςθ & τθν αφοςίωςθ... info@body-iq.com