Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย (20)

Publicité

Dernier(20)

ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย

 1. ประวัติความเป็นมา ของศาสนาต่างๆ จัดทาโดย นายอนุชิต จันทแก้ว และคณะ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/18 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 2. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูH I N D U I S M
 3. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เกิดใน อินเดียก่อนศาสนาพุทธ ประมาณ 1000 ปี “ศาสนาพราหมณ์” เป็นศาสนาธรรมชาติ แรกเริ่มเดิมที กาเนิดมาจากความเชื่อ ของ ชาวอารยันที่นับถือบูชากราบไหว้ธรรมชาติ และเชื่อว่า มีเทพเจ้า ประจาธรรมชาตินั้น ๆ เรียกสมัยนี้ ว่า สมัยพระเวท ประวัติและพัฒนาการ
 4. หลังจากการเกิดขึ้นของศาสนาพุทธ ทาให้ศาสนาพราหมณ์ได้เสื่อมความ นิยมลงระยะหนึ่ง จนในช่วงพุทธ ศตวรรษที่ 13 “ศังกราจารย์” ผู้เป็น ปราชญ์พราหมณ์ ได้ปฏิรูปศาสนา โดยแต่ง “คัมภีร์ปุราณะ” ลด ความสาคัญของศาสนาพุทธ และนา หลักปฏิบัติรวมทั้งหลักธรรมของ ศาสนาพุทธบางส่วนมาใช้และฟื้ นฟู ปรับปรุงศาสนาพราหมณ์ คัมภีร์ปุราณะ
 5. พระศิวะ มีการสอนเรื่อง ตรีมูรติ คือ สอนว่าเทพที่สาคัญมี 3 พระองค์ เรียกยุคนี้ ว่า สมัยพราหมณะ คือ เชื่อว่า มีเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่กว่า เทพเจ้าทั้งหลาย เป็น ผู้สร้าง-ทาลายโลก รวมไป ถึงลิขิตชะตาชีวิตมนุษย์
 6. • ในยุคต่อมามีความต้องการรวมชาติ จึงมีการกาจัดราชวงศ์โมกุลซึ่งนับถือ อิสลาม มีการทาลาย-ลดบทบาทของพุทธ ตลอดจนการรวมความเชื่อต่างๆ และรวมเทพเจ้าแต่ละท้องถิ่นมาเป็นหนึ่งเดียวกับศาสนาพราหมณ์ แล้ว เรียกชื่อของศาสนานี้ ว่า “ศาสนาฮินดู” เพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณ์จึงมีอีก ชื่อในศาสนาใหม่ว่า “ฮินดู” จนถึงปัจจุบันนี้ “โอม” สัญลักษณ์ของศาสนาฮินดู หมายถึงพระตรีมูรติ
 7. นับถือเทพเจ้าแบบพหุเทวนิยม โดยทั่วไปถือ ว่าชาวฮินดูเชื่อว่ามีเทพเจ้าสูงสุด ที่ได้อวตาร แยกร่างออกมาเป็น 3 องค์ เรียกว่า ตรีมูรติ เทพเจ้า พระพรหม เป็นพระผู้สร้างโลก พระวิษณุ เป็นผู้ปกป้ องและรักษาโลก พระศิวะ เป็นผู้ทาลาย
 8. • ไม่ปรากฏผู้เป็นศาสดาแน่ชัด แต่มีผู้แต่งตาราคัมภีร์ หรือก่อตั้งลัทธิ ทาหน้าที่คล้ายศาสดาสืบทอดกันมาศาสดา สวามีทะยานัน สรัสวดี เป็นผู้ตั้งอารยสมาช รามกฤษณะ เป็นผู้นาทางความรู้ และทางปฏิบัติ รามานุชาจารย์ เจ้าของปรัชญาวิศิษฏาทไวตะ
 9. • คัมภีร์พระเวท เป็นคัมภีร์หลักของศาสนา ประกอบด้วยคัมภีร์ 4 คัมภีร์ ได้แก่ ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท และอาถรรพเวท คัมภีร์
 10. • เนื่องจากศาสนาฮินดูเกิดจากการรวม ความเชื่อต่างๆ ทาให้มีปรัชญา ความเชื่อที่ หลากหลายมาก ส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับการ บูชาพระเจ้า พิธีบวงสรวงต่างๆ แต่ใน บางส่วนก็มีคาสอนของพระพุทธศาสนา รวมเข้ามาไว้ด้วย ปรัชญา คาสอน
 11. จุดหมายสูงสุด • มีความเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะ กลับไปหาพระพรหม • บ้างก็ถือเอา โมกษะ เป็น จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การหลุด พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
 12. • พราหมณ์ เป็นผู้ทา พิธีกรรม มีหน้าที่ติดต่อกับ เทพเจ้า ศึกษา จดจาและ สืบต่อคัมภีร์พระเวท เป็น วรรณะที่สูงสุดในอินเดีย • มี โบสถ์พราหมณ์ เป็น เทวสถานใช้ประกอบ พิธีกรรม ศาสนทายาท ศาสนสถาน ซุ้มประตูจันดีเบินตาร์ เกาะบาหลี
 13. ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากเป็นอันดับ 3 รองจากคริสต์และอิสลาม มีนิกายลัทธิแยกย่อยออกไป มากมาย ซึ่งแต่ละลัทธิก็จะนับถือเทพเจ้าองค์สูงสุดต่างกัน ศาสนาฮินดู ในปัจจุบัน ลัทธิคณพัทยะ นับถือ พระพิฆเณศเป็นเทพเจ้า สูงสุด ถือว่าพระพิฆเนศ เป็นศูนย์กลางแห่งเทพ เจ้าทั้งหมดในศาสนา
 14. • ปัจจุบันศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีผู้นับถือประมาณ 1.15 พันล้านคน แพร่หลายใน ประเทศอินเดีย เนปาล มอรีเชียส เกาะบาหลี บางส่วน ในศรีลังกาและบังคลาเทศ
 15. ศาสนาพุทธB U D D H I S M
 16. ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม และเป็น ศาสนาที่มีผู้นับถือมาก รองจากศาสนา คริสต์ อิสลาม และฮินดู ประวัติความเป็นมาของศาสนา พุทธเริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผู้ประกาศศาสนาและเป็น ศาสดาของศาสนาพุทธคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง ตรัสรู้เมื่อวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ณ แคว้นมคธ ประเทศ อินเดีย หลังจากการประกาศศาสนา เริ่มมีการแพร่หลาย ไปทั่วอินเดีย หลังพุทธปรินิพพาน 100 ปี จึงแตกเป็น นิกายย่อย โดยนิกายที่สาคัญคือ เถรวาท และ มหายาน สรุปประวัติของศาสนาพุทธ
 17. วัตถุประสงค์สูงสุด ของศาสนาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ ทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดด้วยวิธีการสร้าง ปัญญา อยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเพื่อบรรลุ จุดมุ่งหมายอันสูงสุดคือนิพพาน (การไม่มีความทุกข์อย่างที่สุดหรือการอยู่ ในโลกอย่างไม่มีทุกข์)
 18. ศาสดาของศาสนาพุทธ คือ พระพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า ในนิกายเถรวาทถือว่า เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ โคตะมะ ประสูติในแดนชมพู ทวีป หลังจากออกผนวช ทรงประกาศการค้น พบว่า การหลุดพ้นจากทุกข์ทาได้ด้วยการฝึกจิต ด้วยการเจริญสติ ประกอบด้วยศีล สมาธิ และ ปัญญา จวบจนได้ตรัสรู้ อริยสัจ 4 จากนั้น พระองค์ได้ออกประกาศสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้จวบ จนได้เสด็จปรินิพพาน ศาสดา
 19. ในนิกายมหายานยอมรับ พระพุทธเจ้าตามคัมภีร์ฝ่าย เถรวาททั้งหมด และ ยัง สร้างพระพุทธเจ้าอีก มากมาย ทั้งที่เป็นมนุษย์ และมีสถานะเหมือนเทพเจ้า ที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนา ฮินดู นิกายมหายานเชื่อว่า เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ไปแล้วไม่ดับสูญ แต่ไป ประทับ ณ ดินแดนพุทธ เกษตร พระอาทิพุทธะ เป็นพระพุทธเจ้าที่พบในคติความเชื่อของพุทธศาสนา มหายานบางกลุ่มในเนปาล เชื่อว่าอาทิพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก กาเนิดขึ้นพร้อมกับโลก และอยู่ในโลกชั่วนิรันดร์
 20. ดินแดนพุทธเกษตร ดินแดนงดงามกว่าสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าจะไปประทับ หลังจากปรินิพพานตามความเชื่อของฝ่ายมหายาน
 21. คัมภีร์ พระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงสั่งสอน ได้ถูกรวบรวม ด้วยการสังคายนาครั้งแรก จนมีการรวบรวมขึ้นเป็น พระไตรปิฎก แยกออกเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ พระ วินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก
 22. พระรัตนตรัย คือ สรณะที่พึ่งอันประเสริฐ สรณะ หมายถึง สิ่งที่ให้ศาสนิก ชนถือเอาเป็นแบบอย่าง กล่าวคือ พระรัตนตรัย เป็นสิ่งเคารพสูงสุดของ พุทธศาสนิกชน ประกอบด้วยองค์สาม ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 23. ตัวอย่างหลักธรรมที่สาคัญ เช่น • ไตรลักษณ์ (สามัญลักษณะ: กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง) • อริยสัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ: ความจริงที่ทาให้ผู้เข้าถึง กลายเป็นอริยะ) • มรรค 8 (หนทางสู่ความดับทุกข์) • ปฏิจจสมุปบาท (หลักศรัทธาของพุทธศาสนา: การที่สิ่ง ทั้งหลายอาศัยกันจึงมีเกิดขึ้น) ฯลฯ
 24. ศาสนาพุทธ ในปัจจุบัน ปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาพุทธประมาณ 700 ล้านคน แบ่งออกเป็นนิกายใหญ่ 2 นิกาย ได้แก่ นิกายเถรวาท เป็นนิกายเก่าแก่ที่สุด ยึดหลักคา สอนดั้งเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงคาสอน ของพระพุทธเจ้า ส่วนใหญ่นับถือใน ประเทศศรีลังกา และในแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา นิกายมหายาน เป็นนิกายที่มีแนวคิดที่เห็นต่าง ออกไปว่า ธรรมวินัยสามารถ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา และสถานการณ์เพื่อความอยู่รอด แห่งศาสนาพุทธ แพร่หลายในจีน แถบเอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ เวียดนาม
 25. ในบางครั้งจะมีการแบ่งออกมาอีกเป็นนิกายที่ 3 คือ นิกายวัชรยาน ซึ่ง แยกออกมาจากนิกายมหายาน โดยคงพื้นฐานแนวคิดแบบมหายานไว้ แต่มี แนวทางที่เน้นในการปฏิบัติและเข้าถึงญานทัศน์ อันได้อิทธิพลมาจากศาสนา ฮินดู นับถือกันมากในประเทศภูฏาน มองโกเลีย และเขตการปกครองตนเอง ทิเบต
 26. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19
 27. การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า T h e a w a k e n i n g o f t h e B u d d h a
 28. ตรัสรู้ คือ การรู้แจ้ง การรู้แจ้งของพระพุทธเจ้า เป็นการรู้สภาวะของสิ่ง ทั้งหลายตามความเป็น จริง ในหลักอริยสัจ 4 วาดโดย อาจารย์กฤษณะ สุริยกานต์ ตรัสรู้
 29. หลังจากพระโคตมทรงบาเพ็ญทุกรกิริยา อยู่นานถึง 6 ปี ก็ยังไม่บรรลุ จึงทรงละ หนทางนี้ พระองค์จึงตัดสินพระทัยกลับ เสวยพระกระยาหาร ทาให้ร่างกายกลับมี พลัง พระทัยเริ่มสงัดจากกาม สงัดจาก อกุศลธรรมอีกครั้ง แล้วบาเพ็ญภาวนา ต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ ปฐมยาม มัชฌิม ยาม ปัจฉิมยาม ในช่วงเวลานี้ จึงทรงรู้ว่า อวิชชา(ความไม่รู้แจ้ง)ถูกกาจัดแล้ว
 30. สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจ 4 เป็นความจริงอัน ประเสริฐ 4 ประการ เป็นความจริงของพระ อริยบุคคล เป็นหนทางแห่งการกาจัดกิเลส ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หลังจาก บรรลุหลักอริยสัจ 4 พระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 31. ทรงตรัสรู้ใต้ต้นมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้าเนรัญชรา ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม ใน วันพุธ ขึ้น 15 ค่า เดือน 6 ขณะมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา
 32. ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้ เรียกว่า พุทธคยา เป็นตาบลหนึ่งของ เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็น 1 ใน 4 พุทธสังเวชนียสถานที่สาคัญของชาวพุทธ
 33. กลุ่มศาสนาอับราฮัม
 34. ศาสนายูดาห์J U D A I S M
 35. • ศาสนายูดาห์ หรือ ศาสนายิว เป็นศาสนาของชาวยิว เป็นศาสนา แบบ เอกเทวนิยม ที่เก่าแก่ที่สุด • ในยุคโบราณชาวยิวถูกเรียกว่า ฮิบรู เป็นชนเผ่าเร่ร่อน ในแผ่นดิน ตะวันออกใกล้ เดิมทีมีการนับถือพระเจ้าหลายองค์ การกาเนิดและประวัติ
 36. • ตามตานานกล่าวว่า ศาสนาของชาวยิวเริ่มต้น ในดินแดนปาเลสไตน์ ประมาณ 957 ปี ก่อน พุทธศักราช • เมื่อชายนาม อับราฮัม ได้ พบกับพระเจ้า และเป็น บุคคลแรกที่บอกให้ชาวยิว นับถือพระเจ้าพระองค์ เดียว คือ พระยาห์เวห์ หรือ พระยะโฮวาห์
 37. • ต่อมาอับบราฮัมได้ทา พันธะสัญญากับพระเจ้า นั่นคือการทาสุหนัต เขา ได้พาครอบครัวชาวยิว มายังดินแดนพันธะ สัญญา อับราฮัมและลูก จึงได้เป็นผู้ปกครองและ เผยแผ่พระเจ้าแก่ชาวยิว สืบเรื่อยมา
 38. ในยุคที่อียิปต์ได้ขยายอานาจ และกวาดต้อนชาวฮีบรูไปเป็นทาสรับใช้ใน ดินแดนอียิปต์ มีบุรุษผู้หนึ่งนามว่า โมเสส มีประสงค์จะปลดปล่อยชาว ฮีบรูให้เป็นอิสรภาพ ในทางวิชาการถือว่าศาสนายูดาห์ได้กาเนิดขึ้นใน สมัยของโมเสสนี้ เอง
 39. • โมเสส ได้โน้มน้าวให้ชาวยิวกลับมาศรัทธาในพระยะโฮวาห์อีกครั้ง และได้อพยพชาวยิวข้ามทะเลแดงเพื่อไปยังดินแดนพันธะสัญญา ดินแดนที่ชาวยิวเชื่อว่าพระเจ้าประทานให้เป็นแผ่นดินของชาวยิว
 40. เมื่อเดินทางมาถึงเทือกเขาซีนาย โมเสสได้พบกับพระเจ้า พระเจ้า ได้ประทาน พระบัญญัติ 10 ประการ เพื่อให้ชาวยิวได้ยึดถือ ปฏิบัติ เขียนไว้บนแผ่นหิน โมเสสจึงนามาเผยแผ่และ กลายเป็นหลักยึดสาคัญใน ศาสนายูดาห์จวบจนปัจจุบัน
 41. • ปัจจุบันดินแดนพันธะสัญญาตามความเชื่อของยิว คือดินแดนปาเลสไตน์ ตั้งอยู่ประเทศอิสราเอล มีนครเยรูซาเล็ม เป็นนครหลวงของชาวยิว
 42. นับถือพระยะโฮวาห์ หรือ พระยาห์เวห์ เชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลก และเป็นผู้ช่วย ชาวยิวให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของ ชาวอียิปต์ พระเจ้า และศาสดา ศาสดาของศาสนายิว คือ โมเสส
 43. คัมภีร์สาคัญของศาสนายูดาห์มี 3 คัมภีร์ • 1. คัมภีร์เก่า (Old Testament) • 2. คัมภีร์ฮีบรู อันประกอบด้วย คัมภีร์โทราห์ (Torah) และศาสดาประกาศก • 3. คัมภีร์ทาลมุด (Talmud) คัมภีร์
 44. บัญญัติ 10 ประการ เป็นกฎ บัญญัติสูงสุดในศาสนายูดาห์ ข้อความในพระบัญญัตินั้น ครอบคลุมไปทั้งด้านศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 1. จงนมัสการพระเจ้าองค์เดียว 2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 3. จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. อย่าฆ่าคน 6. อย่าผิดประเวณี 7. อย่าลักทรัพย์ 8. อย่าใส่ความนินทา 9. อย่าคิดมิชอบ 10. อย่ามีความโลภในสิ่งของของผู้อื่น คาสอน
 45. • ศาสนายิวเชื่อว่า คนตายแล้วไม่สูญ วิญญาณจะคอยวันพระเจ้าตัดสินโลก พระเจ้าจะทรงตัดสินให้มีชีวิตชั่วนิรันดรอยู่กับพระเจ้า อย่างมีความสุขบน สวรรค์ หรือจะถูกตัดสินให้ตกนรก ทนทุกข์ทรมานตลอดไป • ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างโลก และน้าท่วมโลก กล่าวไว้ในคัมภีร์ด้วย จุดหมายสูงสุด
 46. ปัจจุบันศาสนายูดาห์แบ่งเป็นนิกายใหญ่ๆได้แก่ ยูดาห์ออร์ทอดอกซ์ ยูดาห์อนุรักษนิยม และยูดาห์ ปฏิรูป ศาสนายูดาห์ ในปัจจุบัน
 47. • มีประชากรนับถือศาสนายูดาห์ ราว 14-17 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ใน อิสราเอล สหรัฐอเมริกา และกระจายตัวในยุโรปและเอเชีย
 48. ศาสนาคริสต์C H R I S T I A N I T Y
 49. ในอดีตชาวยิวได้ตกเป็นเมืองขึ้นและ โดนกดขี่ข่มเหงจากจักรวรรดิโรมัน ชาวยิวจึงมีความเชื่อในคาทานายของ ศาสดาว่า วันหนึ่งพระเจ้าจะส่งคนลง มาช่วยเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ยาก ทั้งหมดของชาวยิว เรียกบุคคลนี้ ว่า พระเมสสิยาห์ บุคคลนั้นเชื่อว่าคือ พระเยซู การกาเนิด และประวัติ
 50. • พระเยซู เป็นชาวยิว ประสูติวันที่ 25 ธันวาคม ในดินแดนปาเลสไตน์ พระเยซูเป็นผู้สนใจในเรื่องศาสนธรรม เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเมื่อ อายุ 30 ปี ได้ท่องเทียว ไปในดินแดนปาเลสไตน์ ณ ริมแม่น้า จอร์แดน ทรงพบกับนักบุญยอห์นผู้ให้บัพติสมา
 51. • หลังที่ได้รับบัพติศมาแล้ว ได้เสด็จไปถิ่นกันดารเพียง พระองค์เดียว ทรงถือศีล อด งดเว้นพระกระยาหาร เป็นเวลา 40 วัน จากนั้น พระองค์ก็เริ่มสอน ประชาชนให้ทราบถึงความ รอดจากบาปของมนุษย์ ซึ่ง เป็นของประทานจากพระ เจ้า ทรงประกาศศาสนา คริสต์ เป็นศาสนาใหม่
 52. การขยายตัวอย่างรวดเร็วของศาสนาคริสต์ได้สร้างความหวั่นไหวและ ส่งผลสะเทือนต่อศาสนายิวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยเกรงว่าพระเยซูจะแย่ง สาวกของตนไป ในที่สุดผู้ปกครองชาวโรมันก็ทา การตรึงพระเยซูที่ กางเขน
 53. ชาวคริสต์ถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นการแสดงความรักจากพระเยซู เพราะ พระเจ้าทรงรักโลก จึงประทานพระบุตร มาไถ่บาปของมนุษย์ด้วยการสละ ชีวิตพระบุตรของพระองค์เอง พระเยซูสิ้นพระชนม์เมื่อพระชนม์ได้ 33 พรรษา ใช้เวลาในการประกาศศาสนาทั้งสิ้น 3 ปี
 54. • หลังจากการสิ้นพระชนม์ ของพระเยซูนี้ เอง ทาให้ ความศรัทธาในศาสนา คริสต์เพิ่มขึ้นเป็นอย่าง มาก จนกลายเป็นศาสนา ประจาชาติของอาณาจักร โรมันในที่สุด และได้ แพร่กระจายเป็นศาสนา ประจาชาติของหลาย ประเทศในยุโรปในเวลา ต่อมา
 55. ภาพแสดงการเผยแผ่ศาสนาคริสต์บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปใต้ • สีน้าเงิน ปี ค.ศ.325 • สีฟ้ า ปี ค.ศ.600
 56. • ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม • โดยยึดหลักความเชื่อ ตรีเอกานุภาพ (Trinity) พระเป็นเจ้าพระองค์เดียวเป็นเอกภาพ แต่ ปรากฏเป็นสามพระบุคคล คือ พระบิดา(พระ ยาห์เวห์), พระบุตร(พระเยซู) และพระ วิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้า และศาสดา
 57. • คัมภีร์ไบเบิล เป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระยาห์เวห์ มนุษย์ บาป และแผนการของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป รวมถึงบันทึก หลักธรรมคาสอนของศาสนา ประกอบด้วย ภาคพันธสัญญาเดิม และภาค พันธสัญญาใหม่ คัมภีร์
 58. • หลักบัญญัติ 10 ประการ • หลักความรัก คาสอนเรื่องความรักในศาสนาคริสต์ คือ การปรารถนาให้ผู้อื่น มีความสุข มีความเมตตากรุณา ให้อภัยซึ่งกันและกัน เพราะหลักการของ ศาสนาคริสต์ถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า ความรักในศาสนาคริสต์ มี 2 ระดับ คือ ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และความรักระหว่างมนุษย์ กับมนุษย์ สอนให้รักเพื่อนบ้าน รักมนุษย์ทั้งโลก รักศัตรู คาสอน
 59. • คือ การรอดพ้นจากบาปและ กลับไปมีชีวิตนิรันดร์ใน อาณาจักรของพระเจ้า โดย ให้มนุษย์ “สร้างความดี ละ เว้นบาปหรือความชั่ว” ปฏิบัติตามคาสอนเรื่องการ รักเพื่อนมนุษย์ เป้ าหมายสูงสุด
 60. ปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในโลก ประมาณ 2.2 พันล้าน คน กระจายทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาและยุโรป โดยมีอัตราการ เติบโตสูงในทวีปแอฟริกาและเอเชีย ศาสนาคริสต์ในปัจจุบัน
 61. นิกายที่สาคัญมี 3 นิกาย 1. นิกายโรมันคาทอลิก เป็นนิกายยึดมั่นในหลักคาสอนของพระเยซูคริสต์ เคารพพระนางมารีย์ และนักบุญต่างๆ เป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพันธ กิจหลักคือ การประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ และปฏิบัติ กิจเมตตา ในประเทศไทยเรียกคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกว่า "คริสตัง" หรือ "คริสตชน"
 62. 2. นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ เป็นที่ยึดนิกายดั้งเดิม ปฏิบัติตามหลักการ ทางเทววิทยาอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยศาสนาคริสต์ยุคแรก ต่อต้านหลักคาสอนนอกรีต แต่ละคริสตจักรมีอัครบิดรเป็นประมุขของตนเอง
 63. 3. นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นขบวนการศาสนาที่มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศเยอรมนี ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นนิกายที่ถือว่าศรัทธาของแต่ละคนที่มีต่อพระเจ้า สาคัญกว่าพิธีกรรม คัดค้านหลักการปฏิบัติแบบโรมันคาทอลิก ในประเทศไทย เรียกคริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ว่า "คริสเตียน"
 64. ศาสนาอิสลามI S L A M
 65. • “อิสลาม” เป็นคาภาษาอารับ ซึ่งหมายความ ว่า อ่อนน้อม ยอมตามและเชื่อฟัง ถ้าจะกล่าวถึง ความหมายทางศาสนาแล้ว หมายถึงการยอม ตามและการเชื่อฟังพระองค์อัลลอฮ์ • สาวกของศาสนาอิสลาม เรียกว่า มุสลิม หมายถึง "ผู้เคารพ" (ต่อพระเจ้า)
 66. • ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาเอกเทวนิยม • อิสลามเริ่มขึ้นเมื่อ ท่านนบีมุฮัมหมัดท่านเกิดในนครเมกกะ ปัจจุบันตั้งอยู่ ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ท่านเกิดมาในสังคมที่นับถือเทวรูปต่างๆ และ ครอบครัวของท่านก็นับถือศาสนาอับราฮัม ประวัติ ความเป็นมา
 67. • เมื่อนบีมูฮัมหมัดอายุได้ 40 ปี ท่านก็เข้าไปทาสมาธิ ในถ้าฮิรอล์ และได้พบกับ ทูตสวรรค์ญิบริล • (กาเบรียลในความเชื่อของ คริสต์) ได้ประทานวิวรณ์ จากพระเจ้า(อัลลอฮ์) ให้ ท่านได้เป็นผู้เผยแผ่ศาสนา ตามที่โมเสส(มูซา) และ พระเยซู(อีซา) เคยทามา
 68. • หลังจากได้รับโองการ จากอัลลอฮ์ ท่านก็ได้ ประกาศศาสนาอิสลาม แล้ว เผยแผ่แก่ครอบครัวก่อน หลังจากที่ท่านได้อพยพจาก เมกกะไปเมดินา ถือว่าเป็น การขยายชุมชนมุสลิม และ ได้กาเนิดอาณาจักรอาหรับ เป็นครั้งแรก หลังจาก จากนั้นท่านก็ได้รับโองการ จากอัลลอฮ์ติดต่อกันถึง 23 ปี รวมพระโองการเป็นเล่ม คัมภีร์อัลกุรอาน
 69. • เชื่อในพระเป็นเจ้า อัลลอฮ์เพียงพระองค์ เดียว ทรงเป็นพระผู้สร้างมนุษย์ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล พระองค์ทรงมีโดยไร้จุดเริ่มต้น และทรงมี อยู่นิรันดร์โดยไม่มีจุดจบ อัลลอฮ์มีพระนาม อันงดงามระบุในอัลกุรอานถึง 99 พระนาม • หากพิจารณารายละเอียด จะถือว่า อัลลอฮ์ นั้นคือพระยาห์เวห์ในศาสนาคริสต์และ ศาสนายูดาห์ พระเจ้า
 70. • อัรเราะฮฺมาน - ผู้ทรงกรุณาปราณี • อัรเราะฮีม - ผู้ทรงเมตตาเสมอ • อัลมาลิก - ผู้ทรงอภิสิทธิ์ • อัลกุดดูส - ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง • อัสสะลาม - ผู้ทรงสันติ • อัลมุอ์มิน - ผู้ทรงประสาทความปลอดภัย • อัลมุฮัยมิน - ผู้ทรงคุ้มครอง • อัลอะซีซ - ผู้ทรงเดชานุภาพ • อัลญับบารฺ - ผู้ทรงอานุภาพ • อัลมุตะกับบิรฺ - ผู้ทรงเกรียงไกร • อัลคอลิก - ผู้ทรงสร้างสรรค์ • อัลบาริอฺ - ผู้ทรงให้บังเกิดอย่างครบครัน • อัลมุเศาวิรฺ - ผู้ทรงรังสรรค์รูปพรรณสัณฐาน • อัลฆ็อฟฟารฺ - ผู้ทรงอภัยโทษ ฯลฯ อัลอัสมาอ์ อัลฮุสนา พระนามอันงดงาม
 71. นบีมุฮัมมัด หรือ มุฮัมมัด เป็นนบี(ศาสดา) เชื่อว่าเป็นศาสนทูตคน สุดท้ายที่อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้ง ให้มาเผยแผ่พระวจนะ ศาสดา
 72. • อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นพระวจนะ ของอัลลอฮ์ที่ประทานผ่านทางเทวทูตญิบรีล มาสู่นบีมุฮัมมัด เชื่อว่าเป็นคัมภีร์สุดท้ายที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาให้แก่มวล มนุษยชาติ ได้ประทานมาเพื่อยกเลิกคัมภีร์เก่าๆ ที่เคยได้ทรง ประทานมา คัมภีร์
 73. • เน้นเรื่องความศรัทธาหรือความเชื่อโดยปราศจากการระแวง สงสัย และการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด • ยึดถือ หลักศรัทธา 6 และ หลักปฏิบัติ 5 เป็นหลัก คาสอน
 74. • การได้ไปอยู่กับอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดบน สรวงสวรรค์อันเป็นความสุขชั่วนิจนิรันดร์ จุดหมายสูงสุด
 75. เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากเป็น อันดับ 2 ของโลกรองจาก ศาสนาคริสต์ และเป็นศาสนาที่มี อัตราการเติบโตเร็วที่สุดในโลก มี ผู้นับถือประมาณ 1.8 พันล้านคน ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศ มุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ศาสนาอิสลามใน ปัจจุบัน
 76. • นิกายซุนนี (Sunni) คาว่า ซุนนี หรือ สุหนี่ แปลว่า จารีต คือ การปฏิบัติตาม แนวคาสอนของท่านมุฮัมหมัด ยึดคัมภีร์อัลกุรอานเป็นสาคัญ ยกย่องหลัก อิหม่าม 4 นิกายนี้ มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก ใช้หมวกสีขาวเป็นสัญลักษณ์ นิกายใน อิสลาม
 77. • นิกายชีอะห์ (Shiah) เป็นนิกายยอมรับ ท่านอาลี ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรม และ เป็นบุตรเขยของท่านนบีมูฮัมหมัด ว่าเป็นผู้นาโลกมุสลิมอย่างแท้จริง
 78. S I K H I S M ศาสนาซิกข์S I K H I S M
 79. • ศาสนาซิกข์ เป็นศาสนาที่กาเนิดในแคว้นปัญจาบของอินเดีย เป็น ศาสนาที่มีจุดมุ่งหมายที่จะทาให้ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู และ ศาสนาอิสลาม มีความสมัครสมานสามัคคีกันโดยตั้งเป็นลัทธิศาสนา ใหม่ขึ้นมา และกาหนดให้มีพระเป็นเจ้าองค์เดียว ไม่มีพระเป็นเจ้าของ ฮินดูองค์หนึ่ง ของมุสลิมองค์หนึ่ง หรือของคริสต์องค์หนึ่งอีกต่อไป ขันธา สัญลักษณ์ของศาสนาซิกข์ ประกอบไปด้วย ดาบ ขันธา, ดาบสั้นกิรปาน และจักร เป็นอาวุธอันเป็น สัญลักษณ์ของนักรบชาวซิกข์ ประวัติ และการก่อตั้ง
 80. • คุรุนานัก เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาซิกข์ นับเป็นคุรุซิกข์องค์แรก เมื่อ พ.ศ. 2012 ท่านเกิดที่แคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดีย เดิมนับถือ ศาสนาฮินดู แต่ได้รับการศึกษาในสานักของศาสนาอิสลามจึงมี ความรู้ทั้ง 2 ศาสนา
 81. • ท่านแต่งงานและมีบุตร 2 คน จากนั้นได้ออกบวชและบาเพ็ญเพียรทาง จิตอยู่ 35 ปี จนได้พบพระเจ้าจึงออกเผยแพร่ศาสนาสิกข์ในนามตัวแทน ของพระเจ้า
 82. • คุรุนานัก เป็นผู้ก่อตั้ง ศาสนาซิกข์ นับเป็นคุรุซิกข์ องค์แรก ท่านมีลูกศิษย์ทั้งที่ เป็นฮินดูและมุสลิมมากมาย ท่านได้เดินทางไปสั่งสอนตาม เมืองต่างๆ ด้วยหลักคาสอนที่ ท่านนาไปสอนก็คือ – "สามัคคี เสมอภาค ศรัทธา และภักดีในพระเป็นเจ้า"
 83. • ประวัติของศาสนาซิกข์หลักจากการก่อตั้งเกี่ยวข้องมากกับแคว้นปัญจาบ ใน สมัยจักรวรรดิโมกุล ศาสนาซิกข์เกิดความไม่ลงรอยกับกฎหมายจักรวรรดิซึ่ง เป็นมุสลิม ด้วยปัญหาทั้งทางการเมืองและความเชื่อของซิกข์ ศาสนาซิกข์หลังการก่อตั้ง
 84. • เมื่อคุรุซิกข์คนสาคัญถูกประหารชีวิตเพราะปฏิเสธที่จะเปลี่ยนศาสนาเป็น อิสลาม ศาสนาซิกข์จึงจัดตั้งกองทัพซิกข์ขึ้นเพื่อป้ องกันการรุกราน และก่อตั้ง อาณาจักรซิกข์ นาการปกครองโดยแนวคิดพหุศาสนา (Religious pluralism) ร่วมกับชาวคริสต์ ฮินดู และมุสลิม แล้วได้ขยายอาณาเขตครอบคลุมออกไป แคว้นรอบข้าง มีผลทาให้มีศาสนิกชนเปลี่ยนศาสนามาเป็นซิกข์จานวนมาก
 85. • วาเฮ่คุรุ ทรงเป็นพระเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์และแผ่ไปทั่วสรรพสิ่ง ทรง เป็นอมตภาวะ เป็นผู้สร้างมูลเหตุของเหตุทั้งปวง ทรงสถิตมั่นคงในทุก สรรพสิ่งที่ทรงสร้างและทรงคุ้มครองสิ่งเหล่านั้น • ถูกนิยามว่าเป็นทั้งศาสนาเอกเทวนิยม(ในทางหลักคาสอนศาสนา) และ พหุเทวนิยม(ในทางปฏิบัติและการวิเคราะห์ทางวิชาการ) พระเจ้า
 86. • ศาสดา หรือ คุรุ แห่งศาสนาซิกข์มี 10 ท่าน ต่อจากนั้นศาสดาองค์ที่ 10 ได้ประกาศให้ถือพระคัมภีร์เป็น ศาสดาตลอดกาลแทน และไม่มี การแต่งตั้งศาสดาต่อไปอีก • คุรุนานัก • คุรุอังคัต • คุรุอมรทาส • คุรุรามดาส • คุรุอรชุน • คุรุหริโควินท์ • คุรุหริไร • คุรุหริกริษัน • คุรุเตฆพหทูร์ • คุรุโควินทสิงห์ ศาสดา
 87. • หลังสิ้นสุดสมัยของคุรุโควินทสิงห์แล้ว ท่านคุรุได้ แต่งตั้งให้ มหาคัมภีร์คุรุกรันตสาหิบ เป็นคุรุ ศาสดาอมตะตลอดไป เป็นพระคัมภีร์พระองค์ เดียวในสากลโลกที่ได้มีการเรียบเรียงโดยพระ ศาสดา (ผู้ก่อตั้งศาสนา) ในช่วงสมัยพระชนมายุ ของพระองค์เอง คัมภีร์
 88. คัมภีร์บันทึกคาสอนของคุรุสาคัญสรุปลงได้ใน หลักการใหญ่ 4 ประการ คือ • เรื่องความสามัคคี • เรื่องความเสมอภาค • เรื่องความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า • ความจงรักภักดีต่อคุรุทั้ง 10 องค์ คาสอน
 89. • ปัจจุบันมีผู้นับถือ ศาสนาซิกข์ประมาณ 25 ล้านคน ส่วนใหญ่ อยู่ในภาคตะวันตกเฉียง เหนือของอินเดีย และ ปากีสถาน นอกจากนั้น มักพบได้เป็นชุมชนตาม ประเทศต่างๆ เช่น ไทย สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ศาสนาซิกข์ ในปัจจุบัน
 90. • ในศาสนาซิกข์แบ่งออกเป็นหลายนิกาย แต่มีนิกายที่สาคัญๆ 2 นิกาย คือ • นิกายนานักปันถิ แปลว่า ผู้ปฏิบัติตามธรรมของท่านคุรุนานัก (ศาสดาองค์ แรก) ผู้นับถือนิกายนี้ จะไม่เข้าปาหุล หรือ ล้างบาป และไม่รับ “ก” ทั้ง ๕ ประการ
 91. • นิกายนิลิมเล แปลว่า นักพรตผู้ปราศจากมลทิน บางเรียกว่า “นิกายขาล สา” “นิกายสิงห์” ผู้นับถือนิกายนี้ จะดาเนินตามคาสอนของท่านคุรุโควินทร์ สิงห์ (ศาสดาองค์ที่ ๑๐) โดยเฉพาะในเรื่องปาหุล ล้างชาระล้าง บาป ให้ตน เป็นผู้บริสุทธิ์ (ขาลสา) และเมื่อรับ “ก” ทั้ง ๕ แล้วก็ใช้นามสิงห์ต่อท้ายได้
 92. "กกะ" หรือสิ่งที่ขึ้นต้นด้วย อักษร "ก" ๕ ประการ คือ เกศ ได้แก่การไว้ผมยาว โดยไม่ต้องตัดเลย กังฆา หวีขนาดเล็ก กฉา กางเกงขาสั้น กรา กาไลมือทา ด้วยเหล็ก และ กฤปาน ดาบ
 93. • ศาสนสถานของศาสนาซิกข์เรียกว่า คุรุทวารา หรือ โบสถ์ซิกข์ มีศูนย์ รวมอยู่ที่วิหารทองคา "หริมันทิรสาหิบ" หรือ สุวรรณวิหาร ตั้งอยู่ใน เมืองศักดิ์สิทธิ์อมฤตสาร์ แคว้นปัญจาบ ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ศาสนสถาน
 94. หัวหน้าทีม กากับการจัดทา ออกแบบและจัดทา ppt ข้อมูลและรูปภาพ เรียบเรียง ppt ตรวจสอบ อุปกรณ์ ร่วมจัดทา อนุชิต จันทแก้ว ปัญจพร แก้วมนตรี ญาดา จตุเทน ปัญจพร แก้วมนตรี ญาดา จตุเทน ปั้นทรัพย์ คลังพระศรี พลรัตน์ ไชยศิริ คณะผู้จัดทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/18 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SRGP) โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ
 95. รายวิชา สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 5 (ส33101) ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) เสนอ คุณครูเสรี นาไชยโย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กระทรวงศึกษาธิการ
Publicité