Publicité

Booosting nieuwsbrief #10

Lieneke van Haaren is coördinator at Booosting à Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
8 Jun 2010
Booosting nieuwsbrief  #10
Booosting nieuwsbrief  #10
Booosting nieuwsbrief  #10
Booosting nieuwsbrief  #10
Prochain SlideShare
Booosting nieuwsbrief #9Booosting nieuwsbrief #9
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Booosting nieuwsbrief #10(20)

Publicité

Plus de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie(20)

Publicité

Booosting nieuwsbrief #10

  1. 00051n stichting industrieel bouwen nederland N I EU"., S B R lEF Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 3 - nr_ 10 januari 1992 Secretariaat: Bankaplein 3 2585 EV 's-Gravenhage tel 070-350 71 71 fax 070-350 43 27 Programma BeeeSTING biieenkomst 0[[0 [fu@û ~@][fi)û@@[f W@][fi) @@ V@ @ [k@ITLfU&) û Kantoor van de Toekomst Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt: Utopia laan 50 WOENSDAG 5232 CE Den Bosch 12 FEBRUARI 18.00 Aankomst met borrel 1992 tel: 073 - 49 03 90 18.30 Broodmaaltijd (exclusief voor aangeslotenen) 9 .30 Opening door ir Jan Westra, voorzitter van BOOOSTING .35 De Filosofie van het Kantoor van de Toekomst, door drs Chriet Titulaer 20 .00 De toekomst van het kantoor als werkplek, door prof. ir Hans de Jonge, Rijksgebouwendienst/Technische Universiteit Delft 20 .30 Telewerken : 'wat komt daarvan terecht?', door drs Rob landsman, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 21.00 Discussie 21 .30 Borrel 22.30 Afsluiting N.B. Gezien de beperkte ruimte kunnen slechts 50 personen aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelname geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst, aangeslotenen van BOOOSTING krijgen voorrang! U kunt zich uitsluitend door middel van de bij deze Nieuwsbrief bijgesloten antwoordkaart voor dit programma opgeven. EspritHuis-ontw-ikkeling '92/'95 Helder concept voor Vernieuwing van de Inbouw In de Nieuwsbrief van maart jl. is melding gemaakt van het congres, I· o dat in april jl. is gehouden om de EspritHuis-ontwikkeling te presente- ren. De redactie van de Booosting Nieuwsbrief heeft ons gevraagd aan te geven, hoe het congres is verlopen en wat er tot aan het eind van I ~ 1991 verder is gebeurd. In telegramstijl de volgende ontwikkelingen: • Het congres op 19 april jl. in de Doelen in Rotterdam is succesvol verlopen : bijna 300 bezoekers hebben kennis genomen van de EspritHuis-ontwikkeling 92/95. • .. - I De inbouwvisie is gepresenteerd in het boek 'Vormgeven aan flexibele woonwensen, denken in stekkerklare interi- eursystemen' (Delwel Uitgeverij BV te Den Haag). • De verdere ontwikkeling en het testen van de markt wordt nu ter hand genomen: er wordt gewerkt aan een se- rie demonstratieprojecten, die erop gericht zijn de ontwik- keling dicht bij de bewoner/eindgebruiker te brengen. IN HET BOEK • Er komen in 1992 demonstratieprojecten in Eindhoven , 'VORMGEVEN AAN flEXIBELE WOON- Hengelo, Ijsselstein en waa rschijnlijk ook in Dordrecht. WENSEN' WORDT • Als initiërend ingenieursbureau zijn wij in gesprek met EEN INBOUWVISIE GEPRESENTEERD een 4-tal prominente bouwondernemingen voor samenwer- VOOR DE JAREN '92/'95. PRODUKT- king gedurende de jaren 92/95 . CONCEPTEN VOOR • Tenslotte kan worden gemeld dat de eerste stappen SANITAIR, KEUKEN, VERWARMING, zijn gezet om het project ook op Europese schaal te pro- VENTILATIE, RUIMTE- moten . Samen met de Stichting Bouwresearch (SBR) te Rot- SCHEIDEN EN ENER- GIE/COMMUNICATIE terdam en het W .T.C.B . (Wetenschappelijk Technisch Cen- ZIJN GEVISUALI- trum voor de Bouw) in Brussel wordt een project opgezet. SEERD. VOOR SANI- TAIR GAAT HET OM • Voor nadere informatie: DE ONTWIKKELING VAN COMPLETE Ingenieursbureau voor Bouwinnovatie STEKKERKLARE TOE- Van Triest Partners BV, Amersfoort, tel : 033 - 72 98 07 STELLEN. D
  2. booosting NIEU1NSBRIEF sting t.a.ijee os Louwe zette u teen waaro .. Ir Peter Gerssen pre.enteer t ..... w er In de bouwindustrie zo wei- het nieuwe hoofdkantoor Q w nig aan R & D wordt gedaan: NO te Delft: l- a z I- Gebrek aan vertrouwen of visie bij bedrijven. De wijze waarop realisatie van dit plan ,tot stand Z Bureaucratie als reactie op schaalvergroting onder- typerend zoals dit heden ten dage met veel gebouwen ~ zoek. (Het gepraat over onderzoek neemt toe terwijl beurt waarbij de gebruiker zelf niet beschikt over de Ot: a e z de werkelijke tijd besteed aan onderzoek afneemt.) Vasthouden aan verouderde rollenpatronen in de ge middelen. ~ sector. Men zoekt een financier (belegger). Men vraagt een ... Q a Prijspolitiek als minimale st~ategie (kwaliteit is meer aantal architecten' een ontwerp te maken . a J: dan die een leuk idee heeft de I"In.'irnrhl voor rea Meer ruimte voor innovatie zou kunnen ontstaan: 3 Hij of zij maakt een definitief ontwerp. 6 De financier bepaalt of dit akkoord is. Doordat het een structurele plaats krijgt 1 De gebruiker wordt gevraagd wat de wensen zijn. in de bedrijfsvoering. 7 Het gebouw wordt gefabriceerd. 2 Vanuit de markt 4 Men test het gebouw (door het te gebruiken). ('technologische' wensen van de consument). (De nummers geven de volgorde weer zoals dit bij het 3 Prestatie benadering. tot stand komen van een industrieel produkt meestal Wat moet de prestatie zijn en niet zozeer het geval is.) hoe wordt de prestatie bereikt. 4 Regelgeving (EC merk). Ondanks (of misschien wel dankzij deze procedure) heeft 5 Geïntegreerde produkten. Peter Gerssen een prachtig gebouw gerealiseerd, op een moeilijke plek, met een technisch, tijdloos interieur en mAt Stellingen Jos Louwe: het gebruik van een (reeds geruime tijd in de praktijk ',,- test) modulair gevelsysteem; geglazuurde verblendsteen. _ CE Richtlijnen in plaats van nationale specificaties waardoor marktbescherming verdwijnt. Henk van Laarhoven, Henket Architecten 2 Zorg voor meer geharmoniseerde bepalingsmethodes en stel de fabrikant verantwoordelijk voor het produkt, door systeemcertificaat te vragen, i.p.v. produkt- certificaten . 3 Zorg voor meer additionele diensten en produkten, d.w.z.: • produktontwikkeling vanuit onder- aannemers/toeleveranciers. • voorspel produkt levensduur beter (AMR) • meer permanenten verticale samenwerking: Architect/ ontwerper Fabrikanten/leveranciers Aa nnemer/onderaan nemer • Andere marketing methodes: Global marketing/niche marketing
  3. N. E U vtI S .·R. E F booosting In Frankrijk bestaat Mai- son Milon, een internatio- naal instituut dat met be- trekking tot kunststoffen een doelstelling heeft die zeer wel te vergelijken is met het credo van 8000s- ting. Op 2S september a.s. wordt het hoofdkwartier (ontwerp Jean Nouvel) in Grillon (Vaucluse in de Pro- vence) geopend. Informa- tie, communicatie, ontwik- keling en training zijn de velden waarop de activitei- ten worden ontwikkeld. os van de aktiviteiten van Maison Milon vindt in Daarnaast zal men beschikken I Frankrijk begin 1992 een evenement plaats wat 11 soortgelijk is, maar met een wat meer commercieel over de technische gegevens van veel produkten. Tenslotte zal het karakter. De initiatiefnemer is Societique, een commercieel Centrum een signaleringsfunctie buro, dat aktiviteiten ontplooit om de 'Booosting' partijen in vervullen voor nieuwe technolo- Frankrijk dichter bij elkaar te brengen. Van 2 tot 27 april gische ontwikkelingen op het ge- 1992 houden een groep Industrieën, Aannemers, Investeer- bied van plastic materialen en ders en Architecten een tentoonstelling met als titel: de toepassing daarvan in de Les Industriels pour I' Architecture. De tentoonstelling bouw. wordt gehouden in het Trocadero in Parijs. 2. C 0 m m u n i cat i e De volgende vier punten zijn uit functie de - voorlopige - brochure gelicht. Het voornaamste doel van Mai- son Milon is om een goed com- 1. Informatie functie municatie-netwerk op te zetten Het is de bedoeling dat het instituut alle documentatie ver- tussen fabrikanten en afnemers. zamelt die ontwerpers en ontwikkelaars van plastic produk- Hiervoor worden bijeenkomsten ten nodig hebben om hun kennis verder uit te breiden en te georganiseerd tussen architec- ontwikkelen. ten, ontwerpers, polymeer-fabri- kanten en aannemers. Daarnaast Een informatie-centrum binnen het instituut kan inlichtingen zal regelmatig over het onder- verschaffen over welke bedrijven polymere materialen pro- werp worden gepubliceerd. dllceren, wat voor een activiteiten deze bedrijven ontplooi- an via welke adressen en telefoonnummers de contact- Voorts zal een actieve campag- personen te bereiken zijn. Het streven is behalve de ne worden gevoerd om het ima- industrie ook architecten, ontwerpers, plannings-afdelingen go van de plastic-industrie te verbeteren. Deze campagne en staats- en privé-aannemers in het bestand op te nemen. richt zich met name op de technisch adviseurs. Om de technische en culturele waarde van het produkt te garanderen zal een strategie worden geformuleerd. Imita- tie-produkten, zoals namaak-balken, -hout, -marmer, -tegels en -leer, zullen moeten komen te vervallen. Plastic moet een eigen waarde en identiteit krijgen, vergelijkbaar met die van andere materialen. Managers zullen worden getraind in de basis-principes van media-communicatie. De wijze waarop men bv. aan milieu eisen tegemoet komt samen met milieu veiligheidsvoorschriften vormt een basis voor communicatie met het algemene publiek. 3. ere ë ren d e f u net i e Het is absoluut noodzakelijk dat nieuwe materialen worden toegepast en hun kwaliteit en concurrerend vermogen wor- den getoetst. Ten behoeve daarvan moet het instituut een onderzoekstaak vervullen. Het bijeenbrengen van ontwer- per en industrie, het vastleggen van produktie-projecten en MAISON MILON het vergelijken van toonaangevend onderzoek binnen di- verse branches zal continue vernieuwing stimuleren. ~
  4. booosting N I E U v t l S B R I E F Maison Milon ~ Verder zal het instituut de ontwerpen van zijn leden promo- 12 februari Kantoor van ten door middel van het eerder genoemde grote communi- 8 april N~a (AVA) catie netwerk. Er zijn voorbeelden te over van produkten 16 april die zich continu verder ontwikkelen zolang toepassingen van dat produkt worden gestimuleerd. 20 mei 4 juni 40 Tra i n i n 9 f u net i e Het is belangrijk om speciale aandacht te besteden aan de technische, esthetische en nuttige taak die pla stic binnen de hele economische en commerciële levensloop van de bouw kan vervullen, van interieur-ontwerpers en architect tot de ciannemer, inclusief commerciële en marketingafdelingen, économen, verzekeringsmaatschappi jen e.d. BOOOSTING: In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, BOOOS- Speciale aandacht wordt gegeven aan studenten van architectuur studies, industrieel ontwerp studies, technische TING, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van studies en bedrijfskundigen aan het eind van hun studie. industrie, ontwerpers en architecten. De vier functies van het instituut zijn sterk interactief, in de De voornaamste doelstelling van BOOOSTING is - ., training die zal worden gegeven komen alle aspecten van bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, ona.. r- de vier functies aan de orde: de bron van informatie, het zoeken en toepassen van industrieel te vervaardigen communicatie netwerk en het ontwerpen. bouwprodukten en gebouwdelen, ter verhoging van Het instituut pretendeert niet de bestaande opleidingen te de kwaliteit van de gebouwde omgeving. willen vervangen. Het streeft ernaar een zo breed mogelij- ke kijk op plastic te bieden om uiteindelijk lange termijn _--------------1 Op de bijgevoegde ant- toepassing van plastic op zoveel mogelijk gebieden teweeg woordkaart kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent te brengen. _ in meer informatie over de stichting BOOOSTING. BOOOSTING (!) Z i= Q) m D PARTICIPANTEN: en .r:. BEDRIJVEN: Klimaat/Bouw 0 c Q) Brakel Hilversum De Kock Produktontwikkeling C"') 0 > Bruynzeel Keukens & Kasten Fri so Kramer .. ... 0 C D B & S Profiel Wateringen landmark ~ °ai (!) H. Van Dam Produktcentrum TNO Q. I ENITOR D D ...IA D ~ General Electric Plastics ARCHITEKTEN: ..... 0i: D Q) ~ c D > UoI an CO Holec Hoogovens Katan Archipel Ontwerpers Böhtlingk Arch itectenbureau Jan Brouwer Associates I D Q) ....... an Krens Handelsonderneming Cepezed en Q. N Krupe Bomatex E.G .M . Architecten De Meeuw Oirschat Henket Architectenbureau c (!) ..... Nevanco Groep IMA Summis -:;; 0 Z - E c NYVA Nijmegen Victor Mani o 0 Octatube Space Structures Moen & van Oosten Architecten I- ~> en CN Q)o- C Q) Pandart OD 205 .~o- 0 .1i~ c c :t: Q) Polydak Post, ter Avest, van 0 Q) Q) () .;: c c Q) N 0.. Rockwaol Remundt A rchitecten 0 ~2 '" '" ....a I- o 0 ~ ~ -Co ~cL 0 'E SCH Holland F. Tavenier Van Waes Architektuur !COl <./lQ) 0.. 0.. > 0 0 0 ..... o-Co 2 Van Campen Bend ing Technics OVERIGEN: I- ~ DI:: O~ Q) :.=c Gi Voarbij Groep Wilnis Centrum Staal O~ . . o Q) ~ <C coÊ-- Eo ~ Wavin KPS GeNie Con sult <C Q) 0 0 0 J~.2.2 oV; ic ..... Q) Wolvega Panelen KD Consultants ~ ~ Q) 0 0 OO~~ co:> .- c 9 TU Eindhoven 0 o~ > Q) ' - c c '- 0:>0 o 0 c INDUSTRIEEL Van Triest.partn ers Ol: 0..J Q) Q) o c E E e() Q) Q) ONTWERPERS: OBOM-werkgroep 0 0:> c .- 0 ... '- o:>z 0:>- 0:> 0 --' c Ahrend Design Team Corsmit 0 2 Q) J2 OE ~ 55 cl- o<./l e 0:> ",' Brouwer & Koning ACN Constructeurs ~ « Qjooo ~O 0 Q) 0 ~ Holland Processing Kruisheer Partners Con sultants c 0M c Q)2 ca .~ I- E ..... J 0 0.. c 0 '-. .~ 0:> .. o co 0- 00 J c Z 0 -u '" ~ .l:! 0 .2 ti Q) c ~~~~ ~co ~ « '" ~ 0 J <C Z co « Q) 0 CL ~ LL :> 0 00 0 0 0
Publicité