Booosting nieuwsbrief #21

Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatieLieneke van Haaren is coördinator at Booosting à Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
Booosting nieuwsbrief #21
Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland


                  •
böö'o's t Ing
   nieuwsbrief
                          stichting
                          industrieel
                          bouwen
                          nederland
•                              ,
L                              ...I
              mi
r                                                       .,
    Vervol g ni euwe ontwi kkel i ngen

  Flexibel te bouwen dak   0  basis her ebruik     door Jan van Ham
    Een lego-bouwsysreemachtig dak zonder gebruik te
    hoeven maken van stukadoors, metselaars e.d.


   erend oplegmateriaal                  door Jan Font Freide
    Vloeren op balken kunnen stapelen zonder specie
    te gebruiken. Bestaat er een materiaal dar
    fabricageroleranries van de balken ophefr?


   oe assin van aluminium of RVS?             door Jan Font heide
    In verband mer duurzaam bouwen. Waar kun je
    aluminium   nog   meer  in  huis  roepassen?
    Bijvoorbeeld gordingen van houten daken of her
    ophangen van buirenspouwbladen.


   ulti Purpose Unit                   door Tijs Verburg
    Een unit die voorziet in elementaire voorzieningen
    als warer, energie, onderdak en hygiëne, bijvoor-
    beeld toe te passen bij rampen, als oorlog e.d.


  Lexan Gol laat & constructie               door Jos Lobée
    Gezocht wordt sterke, stijve, dragende constructie
    voor de plaat bij roepassing bijvoorbeeld als
    schuurtje of afdak.


  Booosthuis
    Een plek om samen re kunnen wel-ken en experimenteren om met de verschillende culturen te kunnen
    kennismaken en in elkaars keuken re kijken. Een mogelijkheid om de buitenwereld te vragen
    commentaar te leveren op bepaalde onrwikkelingen of produkten. Mer de Booosting-aangeslotenen
    zal een echt huis worden gerealiseerd gericht op ontwerpers en ~edrijfsleven.


    Volgend overleg
    In september 1994 wordt een volgende produkrontwikkelingsbijeenkomst gehouden.
    Meer informatie? Als u meer wilt weten over de projecten, de
    participanten of deelname aan een van de ontwikkelingen overweegt,
    kunt u contact opnemen met Booosting: 010 - 436 57 41.
                                                     <J

L
                                                        •
•                                                     ..,
             _M·J.iii.d'_L-_b _e_e_n_k_o s__---'
                     _,--,"   _m_ t Je.."
   Booosting-Bijeenkomst bij
   Nationale Woningraad 22 maart 1994
  In 1913 werd de Vereniging Nationale Woningraad (NWR) opgericht als belangen-
  behartigingsorganisatie van woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven. De NWR is
  uitgegroeid tot een organisatie die voor ruim 740 leden ook advies- en dienstverlening verzorgt
  op het gehele terrein van bouwen en beheren van woningen. De leden van de NWR beheren
  samen ruim 1,4 miljoen woningen in de sociale huursector. Dat is ruim 40% van alle
  huurwoningen en bijna een kwart van de totale woningvoorraad in Nederland. De
  medewerkers "'Ian de NWR zijn specialisten op uiteenlopende vakgebieden, die vanuit het
  hoofdkantoor en vijf districtskantoren hun werk verrichten. Bijvoorbeeld op het gebied van
  milieu en techniek adviseren zij bij meerjaren onderhoudsplanning, stellen zij programma's van
  eisen op voor nieuwbouw en woningverbetering, beoordelen zij bouwplannen en de kosten
  hiervan, leiden zij bouw- en verbeteringsprojecten en adviseren zij over specifieke problemen,
  zoals bodem-verontreiniging, geluidsoverlast, toepassing bouwprodukten, energiebesparing en
  dergelijke.
  Er is nog nooit zoveel 'architectuur bedreven' in de woningbouw als vandaag de dag. Ondanks
  blijmoedige experimenten blijft de bulk van de produktie mistroostig. De vrije sector floreert
  dankzij de lage rentestand en de gemeentelijke beleidslijnen. Deze hoogste graad van inspraak
  leidt in de meeste gevallen tot stereotype wijkjes waarin op de oervorm van de woning wordt
  gepreludeerd. Zo staan ettelijke exemplaren in de nieuwbouwwijk van Almere pal naast de
  bejubelde filmwijk, waarin op initiatief van de NWR en de gemeente het grote voorbeeld werd
  gegeven. Maar misschien dat een andere markt het tij weet te keren. Te midden van een relatieve
                                                   l

L                                                     ..J
                         03
r                        11                            ,
  overvloed aan starters, doorstromers en senelers, dienen zich groepen bewoners aan die op dit
  moment moeilijk te bedienen zijn: jongeren met een uitkering, gezinnen met bijstand,
  gehandicapten, immigranten en asielzoekers. Een nieuwe nood in een bekende gedaante.
  Betekent dat kansen voor SheIl, Fokker, DSM, PolYllorm, Heiwo, of voor de instant housing
  markt? Of zou het traditionele bouwbedrijf een kans maken omdat het produkt zo lang
  meegaat? Nu de NWR heeft uitgeroepen dat gemeenten een beroep kunnen doen op de instant
  housing markt als semipermanente of tijdelijke oplossing, is er kans op een discussie met een
  déja-vu karakter.

  Nu is er ee11 Booosting aanhang die graag de uitdaging aanneemt voor experimenten waarin het
  produkt niet bij voorbaat als pleister op de wonde dient. Instant HOllsing met meerwaarde,
  betaalbaar zonder stempel of stigma, voor verschillend gebruik aan te passen.
  Booosting stelt zich voor om hiertoe de tegen lezing de titel 'the parade of the HUSkeys'
  (Housing Under Stress) te geven. Aan een aantal ontwerpers en architecten van Booosring is
  gevraagd om voor deze uitdaging een schetsontwerp op de betreffende avond toe te lichten en
  een indicatie van de bouwkosten te geven.
  Kan er met industrieel bouwen en met een gerichte samenwerking van alle bouwpartners een
  antwoord worden geformuleerd? Krijgen we wellicht hier en daar een Booosringwijkje? De
  NWR organiseert een Booosting-bijeenkomst op 22 maart 1994 om de aspecten die het wonen
  in de toekomst beïnvloeden aan de orde te stellen.

  Programma:
      16.00  Aankomst/ontvangst
  16.15 - 16.30  Introductie
             G r irJan W'e''ITI7, Voorzitter van her Besl'Ul.lr V~l Booosrillg,
              oo
             Docenr prod ukrierechnologie aan de Faculreir Bouwkund e, T U Eindhoven
  16.30 - 17.00  'De NWR en een visie op wonen in de toekomst'
             doo r de heer N. van Velzen,
             Di recreur va n de NWR
  17.00 - 17.30  'De kwaliteit van de woningbouw'
             door de heel' dJ' il' N. de Ij'ecze,
             D irecreu r Srimuleringsfo nds voor de Archirecwur in Rotterdam
  17.30 - 18.15  Broodje
  18.1 5 - 18.45  'Het fescivaI' tegenlezing
             Diverse ontwerpe rs, architecren, instell ingen
  18,45 - 19.00  Discussie
      19.00  Einde

  Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u om het antwoordkaartje achter
  in deze nieuwsbrief ingevuld aan het Booosting-secretariaat te retourneren.

           Adres  Nationale Woningraad Ma rke nlaan 1 Almere                <l

L              re! 036-539 19 11   fax 036-539 1638
                                                      •
•                                                                 ,
               De clou van cladding
Booosting-Bijeenkomst bij Plastica Plaat in Waalwijk op 14 december 1993
                                   1
                                   I
                               --.+ ......  ~. ,
                                   I
      kunststofplaat bij ontwerp el s i~ d kantoormeubelbranche popula ' r is,
   t   ijna geen betoog. Hierbij e-nlTH< alleen al aan de vele kopie'n van
       producenten di e het popul ai r-e.-A.h-r- d ~1ehes programma van Fri so ramer
      opgevolgd. Het materiaal is st~rk,uuurzaam en eenvoudig te ve zagen
      komt de kantoormeubelbranche -: -teYe bij speciaal Iverk - goed va pas.
     ct    "~,"~r" d.    +04 ~,~..t"'4f~"~f i 0 de bau "el
                          '''J'M
mi der popul ir.: ~_1 _~1t_j~~1~?mf~~~!::~: ~~J-,:~~~~eh9~e~~ van en m t het
In teriaal     ~~~ tl'toha9sing vltndeh 0 k architec en de
p aat moo i M ar bij ver ticale to 1     ~--OJ.z~_~'         S'r'
                                ember st nd de
 kpn ststofp . . at van Plastica Plaat :u~_t Waah!ijk centraal tlJden   een
Bpoostlng- lJee omst. tvangs t
 ,           on       I
                                   r
~                                   i--
   - J an    srra gooide na een °erymolo ische ~I    es hflïwÎ g de knuppel in her hoenderhok mer d
          :' me   laar mee   nans, met paar m nae.I'-        ens'. Toelichring hierbij: 'mer mans is d
             eb    et mens w rdr de gebruike Jerbe d'. De clou van cladding, de kunsr van he
     beha   .I       <  er a(JUré z;;~ [zël e laken een pak.

     HenlJ Niebel    ir cteur van l'  'c;l~aa     •  na ni t geloven dat er bij Booosting bedrijven zijl
     aangl      . Willen samenwerken met ontwerpers in         cf bouw. Zijn lidmaatschap is dan ook gevol
     van zijn ongeloof. Plastica Plaat bv verkoopr oploJffigen veer ender and~                    .
     Belangrijk is dat ze inspelen     problemen bij toepassing van het          aterraal, binnen en buiren.


                                     voor roepassing en meewerken aan net vinden
                                     van oplossingen om plaar zo eenvoudig mogelijk
                                     re kunnen bewerken. Markrbewerking gebeurr
                                     vooral door veel re doen aan scholing; lesgeven
                                     over de roepassing. Een nadeel wil hij wel
                                     verlJappen en dar is dar de IJeuren na verloop
                                     van rijd 'teruglopen'. Her hoofdbesranddeel van
                                     de kunsrsrofplaat, Massief geheren bij Plasrica, is
                                     impregneerhars en papier. De verwerking
                                     gebeurt met benulp van lijmen, wat in de bouw
                                     een onderschat probleem is. 'Het is eenvoudig en
                                     dat is    moeilijk in de bouw', aldus Henk
                                     Nieberg.
  aanzi ch ten in form i ecen t rum Plastica Pl aa t
            at
L                                                                 .J
r                                                             ,
           ,
          v~n   het programma van Plastica PI
          een opmerkelijk gebouw, Het heeft
             
            'mte en voorüchring~centrum van
     wo,rcll, v()or1tgezeç , herrecenllevan I,cr ge bollw,
               111  exterieur       I


         je kon  veè~xperi;enreren:c=~.i~r~
                 "        ",     I
                   "      ,    "  I
           ,   'Liever gri~s', velwoorad"e-$'jef vhn lO'-b-allllJJnJLJ..<:...LUlLUlL'Yt:n zijn ongemak
                               I
                  van d'e'P~aar. Grijs is de      goed bij het mar~Witg<1J~ Van Hoof
                  dat hij niee êch r..g~ed         ijlchcden van de plaat geïnformeerd
                   n Duigen, dat was            , fgaande weken heefr hij zich lang
                                         het toch dat het een materiaal is
  Anneke van Dijk, Coördinator Booosring
                                                           <J

L
                                                              •
•                                                          I
               ~                mijns inziens


                  The Western
                  Morning News
   Een nieuwe gedaante, een nieuwe
rubriek : mODO i , mijns inziens. Onder           Wim Crollwel heeft OOit prachtige lezing
het motto inspireer de lezer met een             gehouden   over de  mooie    lelijkheid  van
  commentaar, een belijdenis haast,             Nederland waarin ral van referenties werden
   waar in mooi de hoofdro l speelt            betrokken die de betrekkelijkheid van de
 uiteraard binnen het kader van het             schoonheid als ideaalbeeld onderstreepten. Een
  aandachtsveld van Booosting. Een             inrell ectuele omkering die de toehoorder
 onbezonnen moment en je zegt ja en             aanscherpt op zijn waarneming met berrekking
wordt vervolgens in stilte gep ijnigd            ror wat mooi is. In het Russisch zijn zo heb ik
   met de vraag wat echt mooi i s .            begrepen de woorden mooi en rood         in
                               oorsprong synoniem. Her Rode Plein is dus ook
   nier rood (het is Grijs met een vaag rode wand als begrenzing van het Kremlin), maar het is vooral
   mooi. En als je er over nadenkt, zoals Piet Grijs dat enige tijd geleden in zijn column in de Volkskrant
   deed, dan is er veel voor te zeggen dat de zeggingskracht van kleuren apart en in combinaties kunnen
   worden betireld als mooi. Stemmig zwart met hier en daar een rood spoor in het grijs bijvoorbeeld.
   In onze taal blijkt de herkomst niet zo duidelijk. Erymologiscn kan het worden teruggevoerd op het
   verbasterde latijnse mllndus: rein, zuiver, gewassen. Dus hoewel we het woord re pas en te onpas
   gebruiken kan het geen kwaad het hier ten behoeve van de column die door de aangeslotenen
                               geschreven gaat worden, de betekenis te
                               verduidelijken. mOOOi is persoonlijk dat
                               maken de begin- en eindletter als afkorting
                               duidelijk. Daarrussen hoort de glimlach dan wel
                               de verbazing omtrenr het onderwerp dat men
                               aansnijdt.  De  glimlach  als   gebaar   van
                               herkenning: de betekenis van de zaak of het
                               object wordt in zijn volle omvang duidelijk,
                               maar soms misschien pas na verloop van tijd. De
                               verbazing als blijk van -vernllide- bewondering
                               voor de prestatie die in zo'n geval grootser
                               uitvalt dan je voor mogelijk had gehouden. Het
                               concept is waarlijk waar gemaakt. Her concepr
                               waarin het beeld, de uitstraling, de betekenis of
                               hoe we het ook willen noemen, archirecruur
                               wellicht, wordt versterkt en uitgedragen door de
                               techniek. Ik zou dat het technisch concept
                               willen noemen.
  hoofdingang met daarboven direc t iekamer
L                                                          .J
                            07
r                           m                             ,
                 zij aanzicht The Western Morning News

  Het technisch concept krijgt naar mijn mening tegenwoordig gestalte in de verrijking van de opgave.
  De opgave wordt niet langer begrepen als een verlangd antwoord op de eisen en prestaties, ook niet
  als een stroomlijning van de bouwproduktie, maar de opgave wordt gezien als een complex dat bestaat
  uit elkaar overlappende veramelingen. Hierin vinden functie, vorm , techn iek, constructie en teken
  elkaar. Het is die versmelting waarin ik in het begin op doelde die her tegenwoordig technisch concept
  zo interessant kan maken. De ontwerpers die zich laren inspire ren door de uitdaging hun
  gedachtengoed op eigen wijze te realiseren, noem ik archineers. Zij onderscheiden zich van de
  produktarchitecten doordar juist het concept, her beeldend vermogen de achterliggende gedachten
  thematisch te kunnen definiëren aan het resultaat valt af te lezen. Die ontwerpers hebben van huis uit
  een sterke binding met de techniek, zoals de smid Jean Prouvé en de meubelmaker Konrad
  Wachsmann, of bouwen na verloop van tijd een innige relatie met de techniek op zoals Renzo Piano
  en Norman Foster. Essentieel bij deze categorie ontwerpers is dat nier bij voorbaat de technische
  graadmeters worden vastgesteld. Zij worden steeds als bij een delicaat gerecht opnieuw geselecteerd.
  Daarbij is er spral<e van
                • een eenheid in concept, produktie en gebruik
                • een roepassing van de tech niek die geselecreerd en geoptimaliseerd is
                • een plan dat experimenteel is op onderdelen en facetten
                • een gebouwprodukt met uitstraling naar een meer verbreide toepassing.


  Als voorbeeld is de huid die het gezicht bepaalt van de The Western Morning News (ontwerp:
  Nicholas Grimshaw) opgenomen. De afbeelding verraadt de wijze waarop het concept wordt
  ondervraagd. De gevel neigt tuitelig naar voren, maar wordt in haar val geremd door de ophanging
  van de dakconstructie. Het is een van de eerste voorbeelden die ik heb gezien van een toepassing van
  een glazen huid die de ontsnapping aan het gebruikelijke stijl- en regelwerk ten volle demonstreert.
  Evenzo als bij het gebouw van de Financial Times wordt de ophanging van de glasgevel puntsgewijs
  ondersteund met boemerangachtige elementen die aan de kolommenkolmmen zijn gesroken.
                                                       l>


•                                                         .J
r                                                     _
              ~                 mijns inziens
                           boge n


  Het proces kan herkend worden op de inregratie russen constructie en produkti e, op de totaalvorm
  die wordt venaaId als een verzameling knooppunten, maar ook op het bevesrigingsmiddel dat meer
  bevestigt dan het onderdeel alleen. Het is een illustrarie van crearieF rechnisch omwerpwerk waarin
  het totale gebouwde produkt wordt begrepen als een vel-tameling bouwprodul<ten die elk voor zich
  in balans zijn mer Ie grand concept. Dergelijke projecten kunnen als een lichtend voorbeeld worden
  beschouwd voor ontwikkelingen die later als aanbod op de markt verschijnen. Het is een verschijnsel
  dat zich in het recente verleden regelmatig heeft voorgedaan. De opgespannen glasconstructies, de
  glazen liften, individuele klimaatregeling, ruiconstructies, balustrades en zonneluifels, ze zijn na
  bezongen te zijn in de media uiteindelijk in de
  catalogus terecht gekomen. Het is een bijzonder
  soon produktontwikkeling, omdat het produkt
  niet alleen als vervanging van het gebruikelijke
  diem, maar in uitwerking en na toepassing een
  vergaande invloed heeft op de produktie en de
  kwaliteit van het gebouwprodukr. De techniek
  lijkt in zulke ontwikkelingen slechts een tijdelijk
  obstakel. Het concept en de acceptatie daar gaat
  het om. Voor de smulpapen onder ons: The
  Arup ]ournaJ, nummer 4. 1993. Her gebouw
  staat aan de weg tussen Plymouth en T avistock,
  Zuid Engeland. Her is echt mOOOi'


  Jan Westra
                         detai l

L                                                     .J
•                                                           ,
                  _~nm·4i,in,_,-----_--,-p_r_o_g,,----r_a_m_m_a_----1


         Bijeenkomsten                       helft 1994
     22 maart  NWR in Almere                         NB.
     april   Alliance & Universiteit in Luik, België            Aangesjotenen die hun bedrijf, de
     april   Ontwerpers & architecten presentatie regio Rorrerdam      bedrijfsfilosofie, het produktenpakket
     mei    Polyblok in Everdingen                     en een discussie met 'bouwgenoten'
     mei    Workshop                            in een Booosting-bijeenkomst willen
    juni     Rewa in Budel                         presemeren, kunnen hiertoe comact
    juni     Rockwool in Roermond                      opnemen met Booosting.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
                            In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland,
booosting stichting
                            Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van
                            industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling
      industrieel      van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en
      bouwen        toepassen van industrieel te vervaardigen bouwprodukren en gebollwdelen, ter verhoging
      nederland       van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kum u aangeven
                 of II geïmeresseerd bem in meer informatie over de activiteiten van Booosting.
NAAM


BEDRIJF

I I I
IDRES

I I
roSTeoDE          WOONPlAATS
                       I I
nLEI'OON
                       LJ
                   I
o Komt naar de bijeenkomst bij NWR in Almere op                 Booosting
   22 maart a.s. van 16.00 tot 19.00 uur met . . . personen.
                                         postbus 23000
o Wil meer weten over de produktontwikkelingen, te weten:
   ............................................. . ..             3001 KA Rotterdam
o Onrvangt graag informatie over participatie bij Booosring.
o Bestelt het boek     O'Booosting in bedrijf (1992)
              O'Tussen traditie en experiment' (1989)

   Participanten:     f 25,00
   Niet-parricipanten:   f 39,50

L.                                                          ..I
.                _:J.I.n~i,in._         pa rt i ei panten
                                                          ,
        Nieuwe participanten 1994
All i ance Ceramic Steel Products               Conta ctper soo n de he er Robert Krol

ALLIANCE
CE~AM'C$T~I~  PAOOUCT9
                        Alliance Europe is in 1971 opgeridu als zusterond erneming
                        van het Amerikaanse Alliance Xfall. Alliance houdt zich bezig
    IiI
Zuid er rin g 56                met het cominu ema illeren (820°) van coils; een uniek
Pos tb us 19 3600 Genk, Be l gië        produkrieproces, waarbij hoogwaardig staal aan beide kamen
te 1 089   35 65 31              wordt voorzien van een laag glasemail. Bijzonder detail van
fax 089   35 65 39              het Alliance ceramicsteel is dat de glas-sraal-srrucruur herrold
                        kan worden. Behalve als schrijfoppervlak wordt ema il sraa i of
    'Ceramicsteel' vanwege haar eigenschappen vooral re vinden in stations, luchrhavens, treinen en
    schepen, de z.g. 'People Movers Sector'. Als go rd ij ngevel of als gevel- of wandbekleding worden de
    emailstalen panel en zowel binnen als buiten toegepast. In de industriële marlmector vind je het
    materiaal vooral als bekleding voor tafelbladen, deuren, liften, sanitaire kabines, verwarmingspanelen,
    al dan niet voorzien van grafische bedrukkingen, waarbij zelfs meerkleurendruk met ema il
    versmolten kan worden. Ceramic steel is keihard, krasbestendig, kleurvast, dUUl'uam en heeft een
    opmerkelijke lange levensdu ur. Op het gebied van R&O concemreert Alliance zich op
    luminiscerende email, velwarming in wanden en fotografi sche reproduktietechnieken. D e ambitieuze
    toekomstplannen van Alliance richten zich op het uitbreiden van haar technologische leiderspositie.
    Alliance heeft zich bij Booosting aangesloten om van dichtbij zeer betrold<en te zijn bij ontwerpers,
    onderzoekers en ontwikkelaars in her indu strieel bouwen.


H. de Wit Consul tancy                  Con tac t per soo n de heer Harold de Wit

1l.D.W.CONSULTANCY         How Consultancy streeft ernaa r overheden, bedrijven, instellingen en
Du nant straat 1405         organisaties re voorzien van know-how die nodig is voor de ontwikkeling
27 13 TT Zo ete rmee r       van welzijnsprojecten. Met name projecten die een oplossing bieden voor
t el /fax 079 - 1632 12       maatschappelijke problemen die het gevolg zijn van armoede en/of
au t o 06 - 52 78 0451       achterstandssituaties. Booosting is vooi· HDXf Consultancy een
                  onrwikkel-platform waar participanten geïmeresseerd en ingeschakeld
    kunnen worden voor her samenwerken aan oplossingen voor vraagstukken die het gevolg zijn van
    menselijke concentraties in delen van de bebouwde leefomgeving in stedelijke gebieden. Vanuit een
    weJzijnsperspecrief kijkend naar de gebruikelijke woningbouwprodukten van ontwikkelaars,
    ontwerpers en bouwers, moeten we vasrsrellen dat prijzen en kwaliteiten van woningbouwprodukten
    voor niet koopkrachtige groepen van de bevolking, beneden de maat blijven. Nieuwbouw is te duur,
    gezien de inkomens van deze groepen en van het na-oorlogse bestand in de grote steden zijn grote
    delen in een staat van verloedering. Gezien de sociaa l econom ische ontwild<elingen in de stedel ijke
    gebieden, het gegeven dat overheden bij gebrek aan middelen 'terugtreden' en het sragneren van de
    arbeidsmarkt, 7..a1 de behoeJÏ:e aan integraal beleid en aanpak van die problemen en aan betaalbare
    woningbouw voor de onderkant van de markt alleen maar tOenemen.


L                                                         ..I
                             11
r
                            111                             ,
FAÇADE Adviesbureau voor Gevelbouw BV         Conta ct per s oon de hee r i r Anton Tappe r


I>I~!~~!!~
_  englneenng
               Façade C&E is een onaR1ankeiijk adviesbureau op het gebied van de
               hedendaagse gevelbollw. Met deze specifleke know-how worden moderne
Beemdstraat 21        gevelconstructies on lwikkeld , beschreven , berekend, getekend, gemeten,
5653 MA Ei ndhoven      gecontroleerd en beoordeeld. Het bureau is opgericht in 1987 en heeft
te l 040-5 134 00       inmiddels nuttige bijdragen geleverd aan cle omwikkeling (advisering en/of
fax 040- 51 2345       engineering) van meer dan 400 nieuwbouw- en renovatieprojekten. Als
               bouwtearnparrner, in samenwerking met architecten, aannemers en f:1brikanren
    van gevelconstructies wordt de gevel bouw benaderd vanuit de gevel technologie, welke is gefundeerd
    op de vakdisciplines: bouwfYsica, bouwtechniek, materiaal kunde en werktuigbouwkunde. Waar
    mogelijk, wordt een creatieve bijdrage geleverd in de onrwikkeling van gevel-projecten, -systemen en
    -produkten. In het ontwerpproces wordt bijzondere aandacht gegeven aan de kwaliteit en
    functionaliteit; wind- en waterdichtheid, luchtdoorlatendheid, stabiliteit alsmede bouwfYsische
    eigenschappen. Aspecten, welke hierbij aan de orde komen zijn o.m.: materiaaltoepassingen
    (profielen, beglazingen, beplatingen, panelen, kunststoffen, natuursteen, keramiek), thermische
    isolatie, zonwering, comfort, veiligheid, oppervlaktebehandelingen, onderhoud en kosten. Facade
    C&E is roegerceden tot Booosting, omdat ze zich thuisvoelt tussen vele andere participanten, die een
    bijdrage willen leveren op het gebied van innovatieve omwikkelingen op het gebied van de gevelbollw.
                                                       <l
prof ir. Jan Brol/wer, afswdeercoördinator
tel 015 -78 1304
praktijkve/'eniging BOUT
tel 015 -78 4061
vakgroepblf/'o tel 015 - 78 40 94
TU-Delft Faculteit der Bouwkunde
vakgroep BOlIlIJteclmologie
Postbus 5043 2600 GA Delft
•                                                         ,
              Wet Bevordering
                Speur- en
              Ontwikkelingswerk
                 (WBSO)
   De  overheid   heeft  een  nieuw  (fiscaal)  MarktOnderzoek, organisatorische en admi-
   instrumenr voor het stimuleren van onder
                       Loek     nisn'atieve werkzaamheden worden niet be-
   en ontwiIJ<eling: de Wet Bevordering Speur- en    schouwd als S&O-werk.
   Ontwikkelingswerk (WBSO). De Wet wordt        De vermindering van de af te dragen loon-
   vooralsnog geacht terug te werken tOt 1 januari   beJasting/premiehefllng kan gebeuren op basis
   1994. )(ferkgevers kunnen voor de loonkosten    van een zogenaamde S&O-verklaring die door
   van werknemers die Speur- & OnrwiIJ<elings-     Senter in Zwolle wordt afgegeven, indien
   werk (S&O) verrichten een reductie krijgen op    daanoe althans tijdig een aanvraag is ingediend.
   de af te dragen loonbelasting en premies       Naar nu bekend is, zal de eerste aanvraag vóór
   volksverzekeringen. De reductie bedraagt 25%     9 maan 1994 moeten worden ingediend.
   tOt een kostenniveau van     f 100.000,- en   Omdat de vermindering uiteindelijk gerelateerd
   daarboven 12,5%.                   wordt  aan   het  aanral  S&O-uren  van
                              werknemers, adviseren wij u dringend vanaf
   Met  S&O-w~rk    worden   werkzaamheden    1 januari 1994 per projecr een urenregisatratie
   bedoeld, gericht op technisch-wetenschappelijk    bij te houden.
   onderzoek of ontwikl<eling van technisch
   nieuwe fYsieke produkten of produktieprocessen    ?
   of technisch nieuwe onderdelen daarvan. Nieuw    Voor meer infonnatie kunt u contact opnemen
   betekent hier nieuw voor de betreffende       met Pouwer & Schreden subsidie-adviseurs,
   werkgever.                      te! 010 - 452 11 22.                <I


  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

   Booosting        van VoUenhovenstraat 150'     Postbus 23000 3001 KA Rotterdam
                   010 4365741          010 4366315


          ~.:.:.::~     Anneke vtm Dijk
          !   Patricia Brouwer Design
              Drukkerij Hans Truijen
                    Jan Wtstra, Eelke PtnnIIeI'. FIICIIIie. AIJianee.
            HaroU de Wit ConsrJtllru:y. TU De!ft, FII&fIbei, BtnlwlnnuleL                                                         .J
•                                                      ,
         Veel nieuwe ideeên voor
            Booosting
         produktontwikkelingen
    Met 36 Booosting-aangeslotenen heeft in de grote vergaderzaal van
    de Factulteit Bouwkunde van de TU Delft op 26 januari jongstleden
    een produktontwikkelingsoverleg plaatsgevonden.

    Tijdens deze middag. exclusief
     voor Booosting-aangeslotenen.            Ter lering en vermaak wordt door Marcel
    stond de voortgang van lopende            Vroom het omwikkelingsverloop van de Media-
    ontwikkelingen en het opstarten            eenheid vanaf de start in 1988 tot en met het
       van nieuwe ontwikkelingen            realiseren van een demonstratieptoject van de
               centraal.            omwikkeling. produktie en installatie van 10
                               stuks Meterkast 2000 - een afgeleide van de
  oorspronkelijke Media-eenheid - in de regio Arnhem toegelicht. Jouke POSt volgt met de omwikkeling van
  de snelle afbouwsystemen voor de hoogbouw. De aanpak van deze ontwikkeling is zeer pragmatisch. Na een
  brainstorm-avond met 10 bedrijven en bureaus is de doelstelling geformuleerd om middels het
  verbeteren van de produkttechniek de afbouwrijd in met name hoge kantoorgebouwen te verkorten.
  Momenteel wordt een prototype gerealiseerd dat in maart 1994 zal worden getoetst en geëvalueerd.


  (euzekozïn                       door Brouwer + Koning
    De NWR gaat op zoek naar toepassings-
    mogelijkheden. Er wordt gewerkt aan het
    verbeteren van het model. Hiertoe wordt bij
    Senter een Technisch Ontwikkelingskrediet aan-
    gevraagd. Eind februari volgt advies van Senter.


   anbouwserre                      door Post ter Avest
    Er wordt een proefproject gezocht.


   talen Ramen                      door Landmark
    Behoeft uitwerking van deskresearch; er    IS

    interesse getoond door de induw·ie.


  Gevels                         door Frank van Waes
    Modulair systeem waarmee verouderde kantoor-
    gevels kunnen worden gerenoveerd. Wacht op
    toepassingsmogelijkheid.
L                                                      .J
                            15
r                                           ,
    Ni euwe     ontwi kkel i ngen

   ervicestrook                      door Henk van Laarhoven
    Een smalle srrook i n her plafond waar installaries
    door lopen.


   armwaterteru    innin                door Henk van Laarhoven
    Het terugwinnen van de warmte uit resrwater.


   Iternatief voor schuttin                door Philip T eygeler
    Uitgangspunr VOrmt een kunststoffolie om roe te
    passen in allerlei schuuingen, tussen huizen, langs
    de snelweg en zo meer.


   rïstaand rït"eshuTs                   door Jaap de Voogd
    Idee haakt in op een andere manier van verkavelen
    en de mogelijke sociale voordelen hiervan.


  Bitumineuze dakbedekkin met leis la           door Jaap de Voogd
    Een anri-versropafvoerhulpsruk voor hemelwater.


  Intelligente wonin                    door Jan Westra
    Inhakend op inrelligent wonen door de installatie
    van de woning te verbeteren. De inrelligenrie van
    de woning verbeteren door aanpassing te zoeken
    op het gebied van weersgesteldheid, temperatuur,
    veiligheid, comfort en zo meer.


  Intelli ente deur                    door Jan' Westra
    Een afsluitbaar gar in de wand; het kozijn en
    datgene war er in draait. Kreten als sponningsloos,
    volledig afsluitbaar, inbraakvrij, in bepaalde
    standen ventileren, geen sleutels en bijvoorbeeld
    groter worden in gesloten stand, staan hier
    cenrraal.


  Media wand                        door Marcel Vroom
    Herbergen van klimaarunirs in huis.


  Klimaateenheid                      door Marcel Vroom
    Orde in de chaos van de apparaten die het klimaat
    in huis kunnen regelen .•                                           ...J
1 sur 17

Recommandé

Booosting nieuwsbrief 67 (Mei 2002) par
Booosting nieuwsbrief 67 (Mei 2002)Booosting nieuwsbrief 67 (Mei 2002)
Booosting nieuwsbrief 67 (Mei 2002)Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
1K vues17 diapositives
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001) par
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
1.7K vues17 diapositives
Booosting nieuwsbrief 65 (Jan 2002) par
Booosting nieuwsbrief 65 (Jan 2002)Booosting nieuwsbrief 65 (Jan 2002)
Booosting nieuwsbrief 65 (Jan 2002)Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
1.5K vues17 diapositives
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999) par
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
1.1K vues17 diapositives
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999) par
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
1.5K vues17 diapositives
Wie Lef Heeft, Zoekt De Ruimte Flevoland Business, Feb 2012 par
Wie Lef Heeft, Zoekt De Ruimte  Flevoland Business, Feb 2012Wie Lef Heeft, Zoekt De Ruimte  Flevoland Business, Feb 2012
Wie Lef Heeft, Zoekt De Ruimte Flevoland Business, Feb 2012Dennis Meerburg
251 vues2 diapositives

Contenu connexe

En vedette(20)

Similaire à Booosting nieuwsbrief #21

Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998) par
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
361 vues17 diapositives
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997) par
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
470 vues17 diapositives
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001) par
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
1.3K vues17 diapositives
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999) par
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
1.3K vues17 diapositives
Booosting nieuwsbrief 70 (Jan 2003) par
Booosting nieuwsbrief 70 (Jan 2003)Booosting nieuwsbrief 70 (Jan 2003)
Booosting nieuwsbrief 70 (Jan 2003)Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
365 vues17 diapositives
Booosting nieuwsbrief 73 (Sep 2003) par
Booosting nieuwsbrief 73 (Sep 2003)Booosting nieuwsbrief 73 (Sep 2003)
Booosting nieuwsbrief 73 (Sep 2003)Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
305 vues17 diapositives

Similaire à Booosting nieuwsbrief #21(20)

Booosting nieuwsbrief 73 (Sep 2003) par guest5e306b
Booosting nieuwsbrief 73 (Sep 2003)Booosting nieuwsbrief 73 (Sep 2003)
Booosting nieuwsbrief 73 (Sep 2003)
guest5e306b420 vues

Plus de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas par
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasBooosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
620 vues4 diapositives
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen par
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob DoomenBooosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
736 vues49 diapositives
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer par
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan HoutekamerBooosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
608 vues20 diapositives
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen par
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas MeeuwissenBooosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
1.1K vues39 diapositives
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens par
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno RubbensBooosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
392 vues18 diapositives
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup par
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola ArupBooosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
234 vues21 diapositives

Plus de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie(20)

Booosting nieuwsbrief #21

 • 2. Informatieblad van de Stichting Industrieel Bouwen Nederland • böö'o's t Ing nieuwsbrief stichting industrieel bouwen nederland • , L ...I mi
 • 3. r ., Vervol g ni euwe ontwi kkel i ngen Flexibel te bouwen dak 0 basis her ebruik door Jan van Ham Een lego-bouwsysreemachtig dak zonder gebruik te hoeven maken van stukadoors, metselaars e.d. erend oplegmateriaal door Jan Font Freide Vloeren op balken kunnen stapelen zonder specie te gebruiken. Bestaat er een materiaal dar fabricageroleranries van de balken ophefr? oe assin van aluminium of RVS? door Jan Font heide In verband mer duurzaam bouwen. Waar kun je aluminium nog meer in huis roepassen? Bijvoorbeeld gordingen van houten daken of her ophangen van buirenspouwbladen. ulti Purpose Unit door Tijs Verburg Een unit die voorziet in elementaire voorzieningen als warer, energie, onderdak en hygiëne, bijvoor- beeld toe te passen bij rampen, als oorlog e.d. Lexan Gol laat & constructie door Jos Lobée Gezocht wordt sterke, stijve, dragende constructie voor de plaat bij roepassing bijvoorbeeld als schuurtje of afdak. Booosthuis Een plek om samen re kunnen wel-ken en experimenteren om met de verschillende culturen te kunnen kennismaken en in elkaars keuken re kijken. Een mogelijkheid om de buitenwereld te vragen commentaar te leveren op bepaalde onrwikkelingen of produkten. Mer de Booosting-aangeslotenen zal een echt huis worden gerealiseerd gericht op ontwerpers en ~edrijfsleven. Volgend overleg In september 1994 wordt een volgende produkrontwikkelingsbijeenkomst gehouden. Meer informatie? Als u meer wilt weten over de projecten, de participanten of deelname aan een van de ontwikkelingen overweegt, kunt u contact opnemen met Booosting: 010 - 436 57 41. <J L •
 • 4. .., _M·J.iii.d'_L-_b _e_e_n_k_o s__---' _,--," _m_ t Je.." Booosting-Bijeenkomst bij Nationale Woningraad 22 maart 1994 In 1913 werd de Vereniging Nationale Woningraad (NWR) opgericht als belangen- behartigingsorganisatie van woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven. De NWR is uitgegroeid tot een organisatie die voor ruim 740 leden ook advies- en dienstverlening verzorgt op het gehele terrein van bouwen en beheren van woningen. De leden van de NWR beheren samen ruim 1,4 miljoen woningen in de sociale huursector. Dat is ruim 40% van alle huurwoningen en bijna een kwart van de totale woningvoorraad in Nederland. De medewerkers "'Ian de NWR zijn specialisten op uiteenlopende vakgebieden, die vanuit het hoofdkantoor en vijf districtskantoren hun werk verrichten. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu en techniek adviseren zij bij meerjaren onderhoudsplanning, stellen zij programma's van eisen op voor nieuwbouw en woningverbetering, beoordelen zij bouwplannen en de kosten hiervan, leiden zij bouw- en verbeteringsprojecten en adviseren zij over specifieke problemen, zoals bodem-verontreiniging, geluidsoverlast, toepassing bouwprodukten, energiebesparing en dergelijke. Er is nog nooit zoveel 'architectuur bedreven' in de woningbouw als vandaag de dag. Ondanks blijmoedige experimenten blijft de bulk van de produktie mistroostig. De vrije sector floreert dankzij de lage rentestand en de gemeentelijke beleidslijnen. Deze hoogste graad van inspraak leidt in de meeste gevallen tot stereotype wijkjes waarin op de oervorm van de woning wordt gepreludeerd. Zo staan ettelijke exemplaren in de nieuwbouwwijk van Almere pal naast de bejubelde filmwijk, waarin op initiatief van de NWR en de gemeente het grote voorbeeld werd gegeven. Maar misschien dat een andere markt het tij weet te keren. Te midden van een relatieve l L ..J 03
 • 5. r 11 , overvloed aan starters, doorstromers en senelers, dienen zich groepen bewoners aan die op dit moment moeilijk te bedienen zijn: jongeren met een uitkering, gezinnen met bijstand, gehandicapten, immigranten en asielzoekers. Een nieuwe nood in een bekende gedaante. Betekent dat kansen voor SheIl, Fokker, DSM, PolYllorm, Heiwo, of voor de instant housing markt? Of zou het traditionele bouwbedrijf een kans maken omdat het produkt zo lang meegaat? Nu de NWR heeft uitgeroepen dat gemeenten een beroep kunnen doen op de instant housing markt als semipermanente of tijdelijke oplossing, is er kans op een discussie met een déja-vu karakter. Nu is er ee11 Booosting aanhang die graag de uitdaging aanneemt voor experimenten waarin het produkt niet bij voorbaat als pleister op de wonde dient. Instant HOllsing met meerwaarde, betaalbaar zonder stempel of stigma, voor verschillend gebruik aan te passen. Booosting stelt zich voor om hiertoe de tegen lezing de titel 'the parade of the HUSkeys' (Housing Under Stress) te geven. Aan een aantal ontwerpers en architecten van Booosring is gevraagd om voor deze uitdaging een schetsontwerp op de betreffende avond toe te lichten en een indicatie van de bouwkosten te geven. Kan er met industrieel bouwen en met een gerichte samenwerking van alle bouwpartners een antwoord worden geformuleerd? Krijgen we wellicht hier en daar een Booosringwijkje? De NWR organiseert een Booosting-bijeenkomst op 22 maart 1994 om de aspecten die het wonen in de toekomst beïnvloeden aan de orde te stellen. Programma: 16.00 Aankomst/ontvangst 16.15 - 16.30 Introductie G r irJan W'e''ITI7, Voorzitter van her Besl'Ul.lr V~l Booosrillg, oo Docenr prod ukrierechnologie aan de Faculreir Bouwkund e, T U Eindhoven 16.30 - 17.00 'De NWR en een visie op wonen in de toekomst' doo r de heer N. van Velzen, Di recreur va n de NWR 17.00 - 17.30 'De kwaliteit van de woningbouw' door de heel' dJ' il' N. de Ij'ecze, D irecreu r Srimuleringsfo nds voor de Archirecwur in Rotterdam 17.30 - 18.15 Broodje 18.1 5 - 18.45 'Het fescivaI' tegenlezing Diverse ontwerpe rs, architecren, instell ingen 18,45 - 19.00 Discussie 19.00 Einde Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u om het antwoordkaartje achter in deze nieuwsbrief ingevuld aan het Booosting-secretariaat te retourneren. Adres Nationale Woningraad Ma rke nlaan 1 Almere <l L re! 036-539 19 11 fax 036-539 1638 •
 • 6. , De clou van cladding Booosting-Bijeenkomst bij Plastica Plaat in Waalwijk op 14 december 1993 1 I --.+ ...... ~. , I kunststofplaat bij ontwerp el s i~ d kantoormeubelbranche popula ' r is, t ijna geen betoog. Hierbij e-nlTH< alleen al aan de vele kopie'n van producenten di e het popul ai r-e.-A.h-r- d ~1ehes programma van Fri so ramer opgevolgd. Het materiaal is st~rk,uuurzaam en eenvoudig te ve zagen komt de kantoormeubelbranche -: -teYe bij speciaal Iverk - goed va pas. ct "~,"~r" d. +04 ~,~..t"'4f~"~f i 0 de bau "el '''J'M mi der popul ir.: ~_1 _~1t_j~~1~?mf~~~!::~: ~~J-,:~~~~eh9~e~~ van en m t het In teriaal ~~~ tl'toha9sing vltndeh 0 k architec en de p aat moo i M ar bij ver ticale to 1 ~--OJ.z~_~' S'r' ember st nd de kpn ststofp . . at van Plastica Plaat :u~_t Waah!ijk centraal tlJden een Bpoostlng- lJee omst. tvangs t , on I r ~ i-- - J an srra gooide na een °erymolo ische ~I es hflïwÎ g de knuppel in her hoenderhok mer d :' me laar mee nans, met paar m nae.I'- ens'. Toelichring hierbij: 'mer mans is d eb et mens w rdr de gebruike Jerbe d'. De clou van cladding, de kunsr van he beha .I < er a(JUré z;;~ [zël e laken een pak. HenlJ Niebel ir cteur van l' 'c;l~aa • na ni t geloven dat er bij Booosting bedrijven zijl aangl . Willen samenwerken met ontwerpers in cf bouw. Zijn lidmaatschap is dan ook gevol van zijn ongeloof. Plastica Plaat bv verkoopr oploJffigen veer ender and~ . Belangrijk is dat ze inspelen problemen bij toepassing van het aterraal, binnen en buiren. voor roepassing en meewerken aan net vinden van oplossingen om plaar zo eenvoudig mogelijk re kunnen bewerken. Markrbewerking gebeurr vooral door veel re doen aan scholing; lesgeven over de roepassing. Een nadeel wil hij wel verlJappen en dar is dar de IJeuren na verloop van rijd 'teruglopen'. Her hoofdbesranddeel van de kunsrsrofplaat, Massief geheren bij Plasrica, is impregneerhars en papier. De verwerking gebeurt met benulp van lijmen, wat in de bouw een onderschat probleem is. 'Het is eenvoudig en dat is moeilijk in de bouw', aldus Henk Nieberg. aanzi ch ten in form i ecen t rum Plastica Pl aa t at L .J
 • 7. r , , v~n het programma van Plastica PI een opmerkelijk gebouw, Het heeft 'mte en voorüchring~centrum van wo,rcll, v()or1tgezeç , herrecenllevan I,cr ge bollw, 111 exterieur I je kon veè~xperi;enreren:c=~.i~r~ " ", I " , " I , 'Liever gri~s', velwoorad"e-$'jef vhn lO'-b-allllJJnJLJ..<:...LUlLUlL'Yt:n zijn ongemak I van d'e'P~aar. Grijs is de goed bij het mar~Witg<1J~ Van Hoof dat hij niee êch r..g~ed ijlchcden van de plaat geïnformeerd n Duigen, dat was , fgaande weken heefr hij zich lang het toch dat het een materiaal is Anneke van Dijk, Coördinator Booosring <J L •
 • 8. I ~ mijns inziens The Western Morning News Een nieuwe gedaante, een nieuwe rubriek : mODO i , mijns inziens. Onder Wim Crollwel heeft OOit prachtige lezing het motto inspireer de lezer met een gehouden over de mooie lelijkheid van commentaar, een belijdenis haast, Nederland waarin ral van referenties werden waar in mooi de hoofdro l speelt betrokken die de betrekkelijkheid van de uiteraard binnen het kader van het schoonheid als ideaalbeeld onderstreepten. Een aandachtsveld van Booosting. Een inrell ectuele omkering die de toehoorder onbezonnen moment en je zegt ja en aanscherpt op zijn waarneming met berrekking wordt vervolgens in stilte gep ijnigd ror wat mooi is. In het Russisch zijn zo heb ik met de vraag wat echt mooi i s . begrepen de woorden mooi en rood in oorsprong synoniem. Her Rode Plein is dus ook nier rood (het is Grijs met een vaag rode wand als begrenzing van het Kremlin), maar het is vooral mooi. En als je er over nadenkt, zoals Piet Grijs dat enige tijd geleden in zijn column in de Volkskrant deed, dan is er veel voor te zeggen dat de zeggingskracht van kleuren apart en in combinaties kunnen worden betireld als mooi. Stemmig zwart met hier en daar een rood spoor in het grijs bijvoorbeeld. In onze taal blijkt de herkomst niet zo duidelijk. Erymologiscn kan het worden teruggevoerd op het verbasterde latijnse mllndus: rein, zuiver, gewassen. Dus hoewel we het woord re pas en te onpas gebruiken kan het geen kwaad het hier ten behoeve van de column die door de aangeslotenen geschreven gaat worden, de betekenis te verduidelijken. mOOOi is persoonlijk dat maken de begin- en eindletter als afkorting duidelijk. Daarrussen hoort de glimlach dan wel de verbazing omtrenr het onderwerp dat men aansnijdt. De glimlach als gebaar van herkenning: de betekenis van de zaak of het object wordt in zijn volle omvang duidelijk, maar soms misschien pas na verloop van tijd. De verbazing als blijk van -vernllide- bewondering voor de prestatie die in zo'n geval grootser uitvalt dan je voor mogelijk had gehouden. Het concept is waarlijk waar gemaakt. Her concepr waarin het beeld, de uitstraling, de betekenis of hoe we het ook willen noemen, archirecruur wellicht, wordt versterkt en uitgedragen door de techniek. Ik zou dat het technisch concept willen noemen. hoofdingang met daarboven direc t iekamer L .J 07
 • 9. r m , zij aanzicht The Western Morning News Het technisch concept krijgt naar mijn mening tegenwoordig gestalte in de verrijking van de opgave. De opgave wordt niet langer begrepen als een verlangd antwoord op de eisen en prestaties, ook niet als een stroomlijning van de bouwproduktie, maar de opgave wordt gezien als een complex dat bestaat uit elkaar overlappende veramelingen. Hierin vinden functie, vorm , techn iek, constructie en teken elkaar. Het is die versmelting waarin ik in het begin op doelde die her tegenwoordig technisch concept zo interessant kan maken. De ontwerpers die zich laren inspire ren door de uitdaging hun gedachtengoed op eigen wijze te realiseren, noem ik archineers. Zij onderscheiden zich van de produktarchitecten doordar juist het concept, her beeldend vermogen de achterliggende gedachten thematisch te kunnen definiëren aan het resultaat valt af te lezen. Die ontwerpers hebben van huis uit een sterke binding met de techniek, zoals de smid Jean Prouvé en de meubelmaker Konrad Wachsmann, of bouwen na verloop van tijd een innige relatie met de techniek op zoals Renzo Piano en Norman Foster. Essentieel bij deze categorie ontwerpers is dat nier bij voorbaat de technische graadmeters worden vastgesteld. Zij worden steeds als bij een delicaat gerecht opnieuw geselecteerd. Daarbij is er spral<e van • een eenheid in concept, produktie en gebruik • een roepassing van de tech niek die geselecreerd en geoptimaliseerd is • een plan dat experimenteel is op onderdelen en facetten • een gebouwprodukt met uitstraling naar een meer verbreide toepassing. Als voorbeeld is de huid die het gezicht bepaalt van de The Western Morning News (ontwerp: Nicholas Grimshaw) opgenomen. De afbeelding verraadt de wijze waarop het concept wordt ondervraagd. De gevel neigt tuitelig naar voren, maar wordt in haar val geremd door de ophanging van de dakconstructie. Het is een van de eerste voorbeelden die ik heb gezien van een toepassing van een glazen huid die de ontsnapping aan het gebruikelijke stijl- en regelwerk ten volle demonstreert. Evenzo als bij het gebouw van de Financial Times wordt de ophanging van de glasgevel puntsgewijs ondersteund met boemerangachtige elementen die aan de kolommenkolmmen zijn gesroken. l> • .J
 • 10. r _ ~ mijns inziens boge n Het proces kan herkend worden op de inregratie russen constructie en produkti e, op de totaalvorm die wordt venaaId als een verzameling knooppunten, maar ook op het bevesrigingsmiddel dat meer bevestigt dan het onderdeel alleen. Het is een illustrarie van crearieF rechnisch omwerpwerk waarin het totale gebouwde produkt wordt begrepen als een vel-tameling bouwprodul<ten die elk voor zich in balans zijn mer Ie grand concept. Dergelijke projecten kunnen als een lichtend voorbeeld worden beschouwd voor ontwikkelingen die later als aanbod op de markt verschijnen. Het is een verschijnsel dat zich in het recente verleden regelmatig heeft voorgedaan. De opgespannen glasconstructies, de glazen liften, individuele klimaatregeling, ruiconstructies, balustrades en zonneluifels, ze zijn na bezongen te zijn in de media uiteindelijk in de catalogus terecht gekomen. Het is een bijzonder soon produktontwikkeling, omdat het produkt niet alleen als vervanging van het gebruikelijke diem, maar in uitwerking en na toepassing een vergaande invloed heeft op de produktie en de kwaliteit van het gebouwprodukr. De techniek lijkt in zulke ontwikkelingen slechts een tijdelijk obstakel. Het concept en de acceptatie daar gaat het om. Voor de smulpapen onder ons: The Arup ]ournaJ, nummer 4. 1993. Her gebouw staat aan de weg tussen Plymouth en T avistock, Zuid Engeland. Her is echt mOOOi' Jan Westra detai l L .J
 • 11. , _~nm·4i,in,_,-----_--,-p_r_o_g,,----r_a_m_m_a_----1 Bijeenkomsten helft 1994 22 maart NWR in Almere NB. april Alliance & Universiteit in Luik, België Aangesjotenen die hun bedrijf, de april Ontwerpers & architecten presentatie regio Rorrerdam bedrijfsfilosofie, het produktenpakket mei Polyblok in Everdingen en een discussie met 'bouwgenoten' mei Workshop in een Booosting-bijeenkomst willen juni Rewa in Budel presemeren, kunnen hiertoe comact juni Rockwool in Roermond opnemen met Booosting. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwprodukren en gebollwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kum u aangeven of II geïmeresseerd bem in meer informatie over de activiteiten van Booosting. NAAM BEDRIJF I I I IDRES I I roSTeoDE WOONPlAATS I I nLEI'OON LJ I o Komt naar de bijeenkomst bij NWR in Almere op Booosting 22 maart a.s. van 16.00 tot 19.00 uur met . . . personen. postbus 23000 o Wil meer weten over de produktontwikkelingen, te weten: ............................................. . .. 3001 KA Rotterdam o Onrvangt graag informatie over participatie bij Booosring. o Bestelt het boek O'Booosting in bedrijf (1992) O'Tussen traditie en experiment' (1989) Participanten: f 25,00 Niet-parricipanten: f 39,50 L. ..I
 • 12. . _:J.I.n~i,in._ pa rt i ei panten , Nieuwe participanten 1994 All i ance Ceramic Steel Products Conta ctper soo n de he er Robert Krol ALLIANCE CE~AM'C$T~I~ PAOOUCT9 Alliance Europe is in 1971 opgeridu als zusterond erneming van het Amerikaanse Alliance Xfall. Alliance houdt zich bezig IiI Zuid er rin g 56 met het cominu ema illeren (820°) van coils; een uniek Pos tb us 19 3600 Genk, Be l gië produkrieproces, waarbij hoogwaardig staal aan beide kamen te 1 089 35 65 31 wordt voorzien van een laag glasemail. Bijzonder detail van fax 089 35 65 39 het Alliance ceramicsteel is dat de glas-sraal-srrucruur herrold kan worden. Behalve als schrijfoppervlak wordt ema il sraa i of 'Ceramicsteel' vanwege haar eigenschappen vooral re vinden in stations, luchrhavens, treinen en schepen, de z.g. 'People Movers Sector'. Als go rd ij ngevel of als gevel- of wandbekleding worden de emailstalen panel en zowel binnen als buiten toegepast. In de industriële marlmector vind je het materiaal vooral als bekleding voor tafelbladen, deuren, liften, sanitaire kabines, verwarmingspanelen, al dan niet voorzien van grafische bedrukkingen, waarbij zelfs meerkleurendruk met ema il versmolten kan worden. Ceramic steel is keihard, krasbestendig, kleurvast, dUUl'uam en heeft een opmerkelijke lange levensdu ur. Op het gebied van R&O concemreert Alliance zich op luminiscerende email, velwarming in wanden en fotografi sche reproduktietechnieken. D e ambitieuze toekomstplannen van Alliance richten zich op het uitbreiden van haar technologische leiderspositie. Alliance heeft zich bij Booosting aangesloten om van dichtbij zeer betrold<en te zijn bij ontwerpers, onderzoekers en ontwikkelaars in her indu strieel bouwen. H. de Wit Consul tancy Con tac t per soo n de heer Harold de Wit 1l.D.W.CONSULTANCY How Consultancy streeft ernaa r overheden, bedrijven, instellingen en Du nant straat 1405 organisaties re voorzien van know-how die nodig is voor de ontwikkeling 27 13 TT Zo ete rmee r van welzijnsprojecten. Met name projecten die een oplossing bieden voor t el /fax 079 - 1632 12 maatschappelijke problemen die het gevolg zijn van armoede en/of au t o 06 - 52 78 0451 achterstandssituaties. Booosting is vooi· HDXf Consultancy een onrwikkel-platform waar participanten geïmeresseerd en ingeschakeld kunnen worden voor her samenwerken aan oplossingen voor vraagstukken die het gevolg zijn van menselijke concentraties in delen van de bebouwde leefomgeving in stedelijke gebieden. Vanuit een weJzijnsperspecrief kijkend naar de gebruikelijke woningbouwprodukten van ontwikkelaars, ontwerpers en bouwers, moeten we vasrsrellen dat prijzen en kwaliteiten van woningbouwprodukten voor niet koopkrachtige groepen van de bevolking, beneden de maat blijven. Nieuwbouw is te duur, gezien de inkomens van deze groepen en van het na-oorlogse bestand in de grote steden zijn grote delen in een staat van verloedering. Gezien de sociaa l econom ische ontwild<elingen in de stedel ijke gebieden, het gegeven dat overheden bij gebrek aan middelen 'terugtreden' en het sragneren van de arbeidsmarkt, 7..a1 de behoeJÏ:e aan integraal beleid en aanpak van die problemen en aan betaalbare woningbouw voor de onderkant van de markt alleen maar tOenemen. L ..I 11
 • 13. r 111 , FAÇADE Adviesbureau voor Gevelbouw BV Conta ct per s oon de hee r i r Anton Tappe r I>I~!~~!!~ _ englneenng Façade C&E is een onaR1ankeiijk adviesbureau op het gebied van de hedendaagse gevelbollw. Met deze specifleke know-how worden moderne Beemdstraat 21 gevelconstructies on lwikkeld , beschreven , berekend, getekend, gemeten, 5653 MA Ei ndhoven gecontroleerd en beoordeeld. Het bureau is opgericht in 1987 en heeft te l 040-5 134 00 inmiddels nuttige bijdragen geleverd aan cle omwikkeling (advisering en/of fax 040- 51 2345 engineering) van meer dan 400 nieuwbouw- en renovatieprojekten. Als bouwtearnparrner, in samenwerking met architecten, aannemers en f:1brikanren van gevelconstructies wordt de gevel bouw benaderd vanuit de gevel technologie, welke is gefundeerd op de vakdisciplines: bouwfYsica, bouwtechniek, materiaal kunde en werktuigbouwkunde. Waar mogelijk, wordt een creatieve bijdrage geleverd in de onrwikkeling van gevel-projecten, -systemen en -produkten. In het ontwerpproces wordt bijzondere aandacht gegeven aan de kwaliteit en functionaliteit; wind- en waterdichtheid, luchtdoorlatendheid, stabiliteit alsmede bouwfYsische eigenschappen. Aspecten, welke hierbij aan de orde komen zijn o.m.: materiaaltoepassingen (profielen, beglazingen, beplatingen, panelen, kunststoffen, natuursteen, keramiek), thermische isolatie, zonwering, comfort, veiligheid, oppervlaktebehandelingen, onderhoud en kosten. Facade C&E is roegerceden tot Booosting, omdat ze zich thuisvoelt tussen vele andere participanten, die een bijdrage willen leveren op het gebied van innovatieve omwikkelingen op het gebied van de gevelbollw. <l
 • 14. prof ir. Jan Brol/wer, afswdeercoördinator tel 015 -78 1304 praktijkve/'eniging BOUT tel 015 -78 4061 vakgroepblf/'o tel 015 - 78 40 94 TU-Delft Faculteit der Bouwkunde vakgroep BOlIlIJteclmologie Postbus 5043 2600 GA Delft
 • 15. , Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) De overheid heeft een nieuw (fiscaal) MarktOnderzoek, organisatorische en admi- instrumenr voor het stimuleren van onder Loek nisn'atieve werkzaamheden worden niet be- en ontwiIJ<eling: de Wet Bevordering Speur- en schouwd als S&O-werk. Ontwikkelingswerk (WBSO). De Wet wordt De vermindering van de af te dragen loon- vooralsnog geacht terug te werken tOt 1 januari beJasting/premiehefllng kan gebeuren op basis 1994. )(ferkgevers kunnen voor de loonkosten van een zogenaamde S&O-verklaring die door van werknemers die Speur- & OnrwiIJ<elings- Senter in Zwolle wordt afgegeven, indien werk (S&O) verrichten een reductie krijgen op daanoe althans tijdig een aanvraag is ingediend. de af te dragen loonbelasting en premies Naar nu bekend is, zal de eerste aanvraag vóór volksverzekeringen. De reductie bedraagt 25% 9 maan 1994 moeten worden ingediend. tOt een kostenniveau van f 100.000,- en Omdat de vermindering uiteindelijk gerelateerd daarboven 12,5%. wordt aan het aanral S&O-uren van werknemers, adviseren wij u dringend vanaf Met S&O-w~rk worden werkzaamheden 1 januari 1994 per projecr een urenregisatratie bedoeld, gericht op technisch-wetenschappelijk bij te houden. onderzoek of ontwikl<eling van technisch nieuwe fYsieke produkten of produktieprocessen ? of technisch nieuwe onderdelen daarvan. Nieuw Voor meer infonnatie kunt u contact opnemen betekent hier nieuw voor de betreffende met Pouwer & Schreden subsidie-adviseurs, werkgever. te! 010 - 452 11 22. <I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Booosting van VoUenhovenstraat 150' Postbus 23000 3001 KA Rotterdam 010 4365741 010 4366315 ~.:.:.::~ Anneke vtm Dijk ! Patricia Brouwer Design Drukkerij Hans Truijen Jan Wtstra, Eelke PtnnIIeI'. FIICIIIie. AIJianee. HaroU de Wit ConsrJtllru:y. TU De!ft, FII&fIbei, Btnlwlnnule L .J
 • 16. , Veel nieuwe ideeên voor Booosting produktontwikkelingen Met 36 Booosting-aangeslotenen heeft in de grote vergaderzaal van de Factulteit Bouwkunde van de TU Delft op 26 januari jongstleden een produktontwikkelingsoverleg plaatsgevonden. Tijdens deze middag. exclusief voor Booosting-aangeslotenen. Ter lering en vermaak wordt door Marcel stond de voortgang van lopende Vroom het omwikkelingsverloop van de Media- ontwikkelingen en het opstarten eenheid vanaf de start in 1988 tot en met het van nieuwe ontwikkelingen realiseren van een demonstratieptoject van de centraal. omwikkeling. produktie en installatie van 10 stuks Meterkast 2000 - een afgeleide van de oorspronkelijke Media-eenheid - in de regio Arnhem toegelicht. Jouke POSt volgt met de omwikkeling van de snelle afbouwsystemen voor de hoogbouw. De aanpak van deze ontwikkeling is zeer pragmatisch. Na een brainstorm-avond met 10 bedrijven en bureaus is de doelstelling geformuleerd om middels het verbeteren van de produkttechniek de afbouwrijd in met name hoge kantoorgebouwen te verkorten. Momenteel wordt een prototype gerealiseerd dat in maart 1994 zal worden getoetst en geëvalueerd. (euzekozïn door Brouwer + Koning De NWR gaat op zoek naar toepassings- mogelijkheden. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van het model. Hiertoe wordt bij Senter een Technisch Ontwikkelingskrediet aan- gevraagd. Eind februari volgt advies van Senter. anbouwserre door Post ter Avest Er wordt een proefproject gezocht. talen Ramen door Landmark Behoeft uitwerking van deskresearch; er IS interesse getoond door de induw·ie. Gevels door Frank van Waes Modulair systeem waarmee verouderde kantoor- gevels kunnen worden gerenoveerd. Wacht op toepassingsmogelijkheid. L .J 15
 • 17. r , Ni euwe ontwi kkel i ngen ervicestrook door Henk van Laarhoven Een smalle srrook i n her plafond waar installaries door lopen. armwaterteru innin door Henk van Laarhoven Het terugwinnen van de warmte uit resrwater. Iternatief voor schuttin door Philip T eygeler Uitgangspunr VOrmt een kunststoffolie om roe te passen in allerlei schuuingen, tussen huizen, langs de snelweg en zo meer. rïstaand rït"eshuTs door Jaap de Voogd Idee haakt in op een andere manier van verkavelen en de mogelijke sociale voordelen hiervan. Bitumineuze dakbedekkin met leis la door Jaap de Voogd Een anri-versropafvoerhulpsruk voor hemelwater. Intelligente wonin door Jan Westra Inhakend op inrelligent wonen door de installatie van de woning te verbeteren. De inrelligenrie van de woning verbeteren door aanpassing te zoeken op het gebied van weersgesteldheid, temperatuur, veiligheid, comfort en zo meer. Intelli ente deur door Jan' Westra Een afsluitbaar gar in de wand; het kozijn en datgene war er in draait. Kreten als sponningsloos, volledig afsluitbaar, inbraakvrij, in bepaalde standen ventileren, geen sleutels en bijvoorbeeld groter worden in gesloten stand, staan hier cenrraal. Media wand door Marcel Vroom Herbergen van klimaarunirs in huis. Klimaateenheid door Marcel Vroom Orde in de chaos van de apparaten die het klimaat in huis kunnen regelen . • ...J