SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
Télécharger pour lire hors ligne
jul  1998 jaargang 9 nr.          46
booosting                                   st ichting
                                       industrieel
                                       bouwen
                                       nederland
   (AVA)                                       ,
         De toekomst van de bouw
    H   r    v  S     k

    De ruimtelijkheid van de architectuur verandert
    sneller dan bouwtechnische constructies kunnen bijbenen.
    De steeds perfectere 3D-computer-mogelijkheden trekken het
    voorbereidingsproces vooruit, omdat architecten zich
    verlekkerd storten op het conceptualiseren van een complex
    ruimtelijk ontwerp. Diezelfde ruimtelijkheid kost echter
    óvermatig veel rijd, inspanning en energie in de productie en
    uirvoering. Met het gevolg dat productie en uirvoering t.O.V. de
    voorbereiding achterblijven, omdat die meer materiaal - en
    mensgebonden en nog niet automaatgebonden zijn. Zo ontstaat
    een kloof tussen de voorbereidings- en realisatie fase. Maar ook een
    gat tussen CAD en CAM/CAB (Computer Aided Manufactuting
    Building). De computer zal op meerdere vlakken ook het produceren,
    het locale bouwen en het assembleren van prefabcomponenten
    moeten gaan vergemakkelijken. Door de fragmentatie
    van opdrachtenstroom en diversificatie van
    consumenteneisen is de industrialisatie van de
    bouw echter blijven steken op het niveau van
      seriematige prefabricage.


L.                                           .J
r                                                      ,
  De technologie van het bouwen ontwikkelt zich op haar beurt buiten het gezichtsVeld van
  de architect. De huidige variëteit aan bouwtechnische mogelijkheden is complex en wordt door een
  groeiend specialisme van de productie niet meer door de architect beheerst.
  Er is in de materialisatie van de bouwtechnologie een onomkeerbare overgang te bespeuren van Civiele
  Techniek naar Werktuigbouwkunde.


  Het huidige bouwproces is erg onrustig. Om kennis van elkaars markten te vergroten moet
  er een directe dialoog, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen tussen producent en architect
  tot stand komen. We moeten terug naar een beheersbaar en overzichtelijk bouwproces. Naar een
  concentratie van zeggenschap en verantwoordelijkheid. De architect moet weer zijn vroegere positie
  in het bouwproces krijgen en het gehele bouwtraject weer behoeden. Hij moet de wildgroei van
  bouwmanagement zien te ovetwinnen. De ISO-gecertificeerde architect zal zijn intrede doen als een
  onlosmal(elijke spin in het web. Momenteel is kwaliteit afhankelijk van kwaliteitsborgings-processen
  van betrokken bouwproducenten en is uit het zicht van architect en aannemer.


  Duurzaarn Bouwen.     Hoe aanpasbaar moeten gebouwen aan toekomstige veranderingen zijn?
  Gezien de enorme energie van materiële gebouwen en de ogenschijnlijke perfectie van de virtuele
  werkelijk-heid zal een overgang plaatsvinden van concreet naar abstract en van materieel naar
  immaterieel. De informatierevolutie zal het ongema]( van een onveranderbaar gebouw steeds sneller
  beïnvloeden. Overbemeten gebouwen zullen juist langer meegaan met veranderingen van organisaties
  en VISies.
                               de bouw laagdrempelig is ne/Uen weinjg
                              te ont:v<likkelen uit angst voor kopiëren door
                                resulteert dit in een gebouwde omgeving                             de technische levensduur bereikt is zullen
                                            haaks op een
                            altlteltsel!,en moeten voldoen.


                             Het is tijd voor een Booosting-
                             dialoog over een nieuwe balans
                             tussen architectuur en bouw-
                             technologie. Eekhout zal zondag 13
                            september stellig en eerlijk zijn tOekomstvisie
                            prijsgeven. Waar mikt u op? U bent V3Jl harte
                            wellwm! Tijd en locatie nog nader te bepalen.

    Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart.
I .••.•.•!• • •        0  n t wik k e 1 n g I   0
                     Genius
Productontwikkeling wordt vaak geassocieerd met 'het gouden
idee'. In feite doet deze associatie afbreuk aan de realiteit van
het innovatieproces dat veelomvattender is. maar toch_ ..

In 'The Futurist' van mei  1998 verscneen een artikel over een studie naar overeenkomsten in her
denken en handelen van 'erkende' genieën zoals Einsrein, Galileo, Mende!, da Vinci, Pasteur en Bohr.
De essentie is in acht punten samen te vatten:
o Een genie kijkt  met meerdere invalshoeken naar een probleem. Hij wil ontsnappen aan       de
 platgetreden paden. Hijlzij analyseert het probleem op verschillende manieren alvorens       lJ1

 oplossingen te denken.


e Het genie visualiseert het probleem door te krabbelen, te schetsen, grafieken te maken etcetera.
e Een  genie heeft een grote productie. Zo produceerde Thomas Edison elke rien dagen een
 uitvinding, waarvan elke zes maanden een 'hit'. Op zijn naam stonden 1093 (I) patenten.


Et Een genie knOOpt bestaande ideeën, bedden, kennis en gedachten aan elkaar en creëert verrassende
 combinaties. Zo worden de erfelijkheidswenen van Mendel toegeschreven aan het feit dat hij zowel
 bioloog als wiskundige was.


o Een genie 'forceert' relaties tussen op zich niet samenhangende ondelwerpen. Da Vinci kwam op
 geluidsgolven toen hij een steen in het water gooide en het geluid van de steen die het water raakte,
 associeerde met een bel. Kekule kwam op de 'benzeenring' nadat hij over een slang had
 gedroomd die in zijn eigen staart beet.


o Een genie denkt in tegenstellingen. Dit als hulpmiddel om aan de eigen gedachten te ontsnappen.
o Een genie denkt in metaforen. Aristoteles zag het 'denken in metaforen' als een gave. In feite is het
 een vermogen om overeenkomsten te zien tussen twee bestaansgebieden. Einstein communiceerde
 over zijn abstracte principes door vergelijkingen te mal{en mer alledaagse gebeurtenissen zoals het
 roeien in een boot of her wachten op een perron telwijl er een trein voorbij komt.


() Een genie dwingt kansen af. Hijlzij wacht nier af ror het goede idee 'voorbij komt' en legt zichzelf
 druk op. Een mislukking leidt niet tor een vlucht in iers toraal anders, maar juist in het stellen van
 krirische vragen: 'War heb ik gedaan); Waarom is her mislukt?'


Wie herkent zichzelP


Jos Lichter/berg, bestuurslid Booosring
. : i .....b.iii._'--___ni_ uw___--'
                                  _ e___s


                         TGM doet i deeën op
                         bij  de Oui tse
                            Bouwbeurs
              Jos Lichtenberg schreef er al over in ZlJn product-
       ontwikkelingsrubriek in de nieuwsbrief van maart 1998: het
       bezoeken van buitenlandse beurzen is zeer inspirerend.

       Dat ondervond ook TGM, Technisch Gevelbouw Management, onlangs in Berlyn. Naar aanleiding
       van het bezoek zijn zij vertegenwoordiger geworden van een tweetal producten:
       o Een raam-deurprofiel van PURAL Profilwerk. Een aluminiumproflel met een kern van pure pur
        én met een zeer hoge isolatiewaarde. Een super-isolator mer een afWijkende binnen-buiten-
        verbinding.
       8Een vliesgevelsysteem van RP Technik (Mannesmann). Een ingenieus sralen systeem dat veel
        voordelen aan vormgeving en materiaal gebruik biedt. De montage is snel en makkelijk door de
        verschuifbare T-verbindingen én er zijn grote overspanningen mee mogelijk.
 NAA.l! HEDRIJF

 I I
 ADRES POSTCODE           'o;rOONI'LAArS TELEHJON
o Komt op   ondag 3 september naar de RvA-sessie van Mlck Eekhou (AVA)
  met      personen. (zie nr. 46 pag. 01-02)                        Booosting
  Plaats ~~ iocatie zijn bij het ter pers gaan vall deze nieuwsbrief nog niet bekend.
o Doet mee aan de Boooscing-Ideeënprijsvraag 'The DOOOR' en ontvangt na              Postbus 10197
  inschrijving (tot 31 juli '98) nauwkeurige informatie over onderwcrp/voOlwaarden.
o 'V'il graag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosting                  3004 AD Rotterdam
  ('VWW.OOO.NUBOOOSllNG) Dit geldt Alleen voor Aangeslotcnen.
o 'V'il graag informatie over de realisatie van een internet-pagina.
  (000 Internet Services neemt contact met u op)
o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosring.
o Bestelt het boek 'Booosting in bedrijf' (1992) (particiPllntm: f 25.00         )
                               Ni"-participa1lt"': f 39,50
  de uitgaven 'Booosring in Beeld' en 'Tussen Traditie en Experiment' zijn helaas uirve-rkochr
 L                                                       .J
•                                                         ,
               Verslag van de bijeenkomst
       Beraad van Jan Westra op zondag 26 april 1998 in Amsterdam


            ~ es tr~ ~   ont-goochelaar
                 en ont- kenner
  De aftrap van de eerste activiteit in het kader van het IO-jarig
  bestaan van Booosting is gegeven door Jan Westra. Het uitgangs-
  punt is nieuw: de hoofdpersoon, een lid van de Raad van Advies,
  ook wel Booosty Boy genoemd, geeft zelf invulling aan de inhoud.
  'In de voorkamer staar de reguliere productie centraal, in de achterkamer doen we leuke, interessante
  dingen, die wellicht later het daglicht kunnen verdragen. Zo moer ook mijn bijdrage worden gezien:
  een stukje uit mijn achterkamer, een prikkel voor toekomstige opgaven, als zalving voor ontluikend
  talent, maar bovenal als feestje. Wat Booostingleden bindt is de onvrede mer veel van de gangbare
  processen en producten in de bouw. Zij zijn zo zou je kunnen zeggen ook nooit tevreden'. Zo
  ontstond het thema: ONT En de taal tovenaar gaat van start: 'ONT, is nier alleen niet, maar soms
  ook wel. Het roept van de weeromstuit toeval, relativering of rwijfel op. Actie is dus niet altijd reactie!
  Als je ONT vertaalr naar het engelse DE dan bevind je je temidden van door filosofen aangedragen
  thema's die voor architecten en anderen hebben geleid tot deconstructivisme, destructuralisme en
  deconceptie. Het spel mer woorden culmineert naar mijn gevoel bij teken of sign. Daarin wordr design
  ontwerp. Teken en worp komen daarin zeer dicht bij elkaar. Het ontstrueren en de ontstructievinden
  elkaar in de gemeenschappelijke truc, anderzijds in her ondoorgrondelijke true. De waarheid tegenover
  het middel, de true van sttueren tegenover truc van suuctie. In die zin kan de bijdrage vandaag worden
  begrepen als een poging het woord ontmoeting nieuwe betekenis te geven. Moeten als directief,
  ontmoeten als associatief waarbij vooral de wederzijdse ontboezeming het ultieme zou kunnen zijn.
  Booosting is hergedefinieerd in dekken, wikkelen en werpen. En daarmee mijn thema's ondergebracht
  in staan, spruiten en plooien.'


L                                                         .J
r                                                         ,
  Deze thema's splitste hij op in drie delen, (uiteraard met de 0 als leidraad):
  OVertikaal.       De Hoogbouw als opkomend fenomeen
  Hoogbouw wordt één van de internationale opgaven van Nederland. Jan stelde speciaal voor deze
  middag een 11 minuten durende video samen over zijn scyscraper-mania. Chryslerbuilding,
  Hancock-Centre, de Milleniumtower van Foster kwamen aan bod met als afsluiting de 'paddesroel'-
  kapel van Le Corbusier.
  8Horizontaal.       De laagbouw als        bevestigende faciliteit
  Brasilia, dat in 1956 in 1000 dagen uit het niets ontstond versus Le Co rb us ier met een stadsontwerp-
  studie met 88% groen en veel voorzieningen voor huisvrouwen om niet te vereenzamen. 'Je wu haast
  een hekel aan bouwen krijgen' als je de beelden ziet.
  9Het kruispunt.        De bouw als gelaagde geest of gelaarsde kat
  Over hoe je het toeval kunt uitdagen of er soms beter aan doet het zijn beloop te laten. Aan de hand
  van prachtige 'uitgegleden' dia-schilderijtjes illustreert Jan zijn ideeën. Deze 'slidings' zijn afhankelijk
  van toeval (4%), tijd, temperatuur en materiaal. Er zijn allerlei categorieën, maar speciaal voor nu een
  serie met de 0 als motief en 'vliegjes'. Wat zit daar nu allemaal achter?
                                    .. de slidings zijn afhankelijk
                                    van toeval (4%), tijd,
                                    temperatuur en materiaal
  Het werd een zeer veelzijdige bijeenkomst, met veel taal en beeld én muziek. Het Tilburgs
  Gitaarensemble verzorgde twee maal een -enigszins late- premiere van twee van zijn gitaarkwartetten.
  De 'vijf minuten voor gitaar' zijn jeugdwerken uit 1968 en 1970. Het is voor Jan kennelijk w
  inspirerend zijn werk na wveel jaar te horen, dat hij de dirigent spontaan toezegt een derde
  gitaarkwartet te zullen maken.
  Jan besluit dat de bouw niet erg is vooruitgegaan, dat we nog steeds teveel baksteen toepassen en dat
  bouwen nog steeds geen tijd mag kosten. In een toetje dia's stelt hij nog wat domme domorica, en
  in-flexibiliteit en onbedienbaarheid van installaties aan de kaal<.


  Groot enthousiasme bij de vele toehoorders én de spreker. En dat allemaal tetwijl Jan een zeer pijnlijke
  meniscus heeft, maar dat laat hij zich geenszins ontvallen. Aan het begin vreesde hij nog dat zijn spel
  zou ontraden, ontaarden of misschien ontsporen. Niets daarvan. Zijn wens kwam uit: het werd
  ontvlammen en ontbranden.


  Jolanda Steenhouwer


  N.B.  de eerstkomende Raad van Advies-sessie wordt verwrgd door Mick Eekhouten vindt plaats
      op wndag 13 september 1998. Zie aankondiging op pagina Ol van deze nieuwsbrief.

L                                                         .J
•                                                    ï


            Verslag van de presentatie van de RGD DO&T
                op 14 mei 1998 in Maastricht


    Actief Architecten
   Ingenieursbureau van
                             Marc van Roosma7en, architect
                             van de Di enst Ontwerp &
                             Techniek van de Rijksgebouwe-
                             ndienst (DO&T RGD) steekt van
                             wal met zijn project het
                             Rijksarchief Limburg (RAL),
                             waar een grote groep geYnter-
                             esseerden het programma is
                             gestart met een lunch.

  Door toeloop van het aantal bezoekers, niet 10 het minst door toenemende aandacht voor
  genealogie, had het RAL behoeFre aan meer ruimte. Het oog viel al snel op het centraal gelegen
  voormalig Minnebroedersklooster en Arsenaal. Maar een gemakkelijke keuze bleek dat niet: de Raad
  en de buurt waren tegen uitbreiding en er was geen bouwbestemming.

  Een archief
  De magazijnen bevinden zich tot drie lagen onder de grond. De opbergruimten zijn verdeeld in negen
  aflonderlijke depots en bieden ruimte aan 27 kilometer archief. Op dit moment is acht kilometer
  archief in gebruik. Alle depots zijn voorzien van een zelfstandig luchtbehandelingssysteem. De
  buitenwanden van de depots zijn waterdicht én waterdampdicht. Een absolute noodzaak voor het
  bewaren van documenten als een Pauselijke bul uit het jaar 1000. De archieven staan permanent zes
  tot acht meter onder water. Een 80 cm dikl<e
  betonvloer bleek niet voldoende om de
  enorme opwaardse waterdruk te weerstaan. Op
  elf meter diepte werd in 1987 begonnen met
  de aparte aanbesteding van de bouwput, nadat
  de grond eerst archeologisch was afgegraven.
  Palen werden in de grond geboord en
  verankerd in een geslagen wand. Het geheel
  werd met spuitbeton geëgaliseerd en voorûen
  van een vier mm dik HPPE-folie. In de zo
  ontstane gesealde plastic bal< is de betonnen
  bak gestort. De wanden bestaan uit twee
  schillen en weerstaan de enorme waterdruk.


L                                                    .J
r  De kerk
                                                         ,
  De Middeleeuwse kerk stamt uit de l3 e eeuw. Het koorvlak is deels verhoogd met een getinte glazen
  vloer. Men plaatste hierop de oude zerken en voor het eronder gelegen auditorium, waar onze
  presentatie plaats vindt, vormt dit een zeer bijwnder effect. In noodgevallen is het auditorium een
  'overloopbassin'. De studiezaal is in de kerk. Elk gewenst stuk archief is binnen een half uur op te
  vragen. In deze open studieruimte wordt 70% van het geluid door 'geluidabsorberende' meubels
  opgenomen en zijn de gewelven geïsoleerd.
  In november 1996 werd na bijna 10 jaar, het
  project afgerond. Alleen een glazen poort staat nog
  op het programma van Van Roosmalen.

  Fred Boeré, directeur DO&T, schetst een overzicht
  van het ruim 3000 panden tellend beheer van
  zijn dienst: 80% eigendom, 20% gehuurd, 500
  monumenten, rotaal zes miljoen m' b.v.o. en een
  jaaromzet van f 1.500.000!
  De reden waarom de RGD een eigen architecten-     Avanuit het auditorium met het glazen plafond
  en ingenieurburo (DO&T) heeft is divers:        is er zicht op de grafzerken op de kerkvloer
  o Een 'goede opdrachtgever' zijn;
  e Vooroplopen met innovaties en vernieuwingen;
  eKennisontwikkeling en exploitatie;
  o Speciale afdeling Restauratietechniek.
  Jeroen Geurts over 'innovatieve aspecten van
  DO&T-projecten'. Ontwerp en techniek gaan
  samen in het brede scala aan specialismen dat
  DO&T kent. De dienst bouwt op jarenlange
  ervaring en het nauwe contact mer de Rijksbouw-
                                                      <lJ  A
  meester maar heeft ook veel jong bloed in huis voor de noodzakelijke inbreng van nieuwe impulsen.   "0
                                                         +-'
                                                      c: -'"
  DO&T is steeds meer bezig met hergebruik van gevels en plattegronden.
                                                      '" '"
                                                      >
                                                        '"
                                                        E
                                                      '" '"
                                                      c:
                                                          <lJ

  Rob Theunissen vervolgt over kantoorinnovaties. Het wordt een eerlijk betoog over de huidige      c:   V)
                                                      <lJ  .~
  kantoorsituatie bij de overheid. Hij schetst de grote leegstand, de lage bezeningsgraad van 40%, de  0.
                                                         -'"
                                                      '"
                                                      30   '-
  36.000 ambtenaren die alleen al in Den Haag werken en de grote inefficiency. 'Er wordt nog steeds    <lJ
                                                      .0
                                                          <lJ
                                                          30
                                                         -'"
  meer geld uitgegeven aan interne verhuizingen dan aan opleidingen'. Bovendien stroken de eisen van   <lJ
                                                      "0
                                                          <lJ
                                                         s:::
  de huidige werkwijze en de kantoren die de laatste 15 jaar nier meer zijn gewijzigd niet goed met    c:   c:
                                                          <lJ

  elkaar. Vooral met interactie en samenwerking dient men meer rekening te houden. De
                                                      '"
                                                      >   <lJ

                                                      +-'   c:
                                                      s:::  <U
  werkomgeving wordt managementrooI.                                   U   >
                                                          '-
                                                      N
                                                      c:   '"
                                                          '"
                                                          30
  Het Snelle Kantoor. Piet Melman concludeert dat dit concept voor een semi-permanente oplossing     '"
                                                      '"
                                                      '-   '-
                                                      <lJ  <lJ
                                                      "0   0
  hoge technische en architectonische lcwaliteiten kent: een traditionele bouwmethode met        c:
                                                         ';:
                                                      0
  demontabele betonconstructies. Helaas overschreden de kosten het plan: (f 2500/m" i.p.v. f 1600/m2)
  en is wwel de voorbereidings- als de bouwtijd te lang geweest. Maar het systeem is op
  bouwcomponentenniveau goed geslaagd. Systeem, gevelopbouw en detaillering worden verder
  doorontwikkeld. Op naar kant en klare bouwdozen en semi permanente oplossingen?


L                                                         ...J
•                                                      ,


  Jouke Post, voorzitter van Booosting durft zich na het gevarieerde aamallezingen helaas niet meer aan
  de tegenlezing te wagen. Hij roemt de veelzijdigheid en bedrijvigheid van de DO&T en de groep
  verplaatst zich naar Céramique. Ä
  Hier slaagt Lisette Brands er in de aandacht op te eisen voor haar dienst, de RGD Zuid-Nederland.
  Na dit imermezzo volgt de uitleg over het gebouw Céramique, een kantoorinnovatie van Henket
  Architecten. Het is een verzamelcomplex voor een achttal Rijksdiensten, maar architect Henk van
  Laarhoven spreekt liever van de 'nieuwbouw van RWS'. Bijzonder zijn de vier zonneschoorstenen. Met
  COc, Climat Comrol is een systeem met natuurlijke ventilatie ontwikkeld dat gebruik maakt van de
  thermische trek. Het is een installatie-arm gebouw. De gebruiker heeft invloed op het klimaat: elk
  raam kan open. Verse lucht komt boven het raam binnen en het daar geplaatste 'plenum' warmt de
  lucht op. Dit heeft geperforeerde platen en bevat ook verlichtingsarmaturen. Omdat de
  warmtebelasting erg hoog is zijn extra koelleidingen aan het plafond aangebracht. Van
  Laarhoven:'Conventies doorbreken o.k., maar je maakt het jezelf wel moeilijk.' Hij doelt op het
  weglaten van verlaagde plafonds en het opbergprobleem van kabels en bedienings-panelen (de hoogte
  van de ruimten 3,26 m). De akoesriek vormt nog een probleem, maar er is geen innovatie zonder zorg.
  En dan? Dan is het eindelijk tijd voor wat Wieckse Witten.
                                          Jo/anda Steenhouwer   Wijziging aankondiging C020
  In verband met een wijziging in de momageplanning van één van de te bezoeken projecten, gaat de
  CD20-presentatie niet door op donderdag 24 september 1998. Verwacht wordt dat een nieuwe
  bijeenkomst in november/december 1998 zal plaatsvinden. Excuses hiervoor. Wij houden u
  uiteraard op de hoogte.


     Wijziging datum HET 1                                   ar
     De datwn van HET DEBAT is gewijzigd van 14 naar donderdag 22 oktober 1998.
  Booostingviert haar 2 e lustrum op donderdag 22 oktober 1998 op de Technische Universiteit in
  Delft. Het onderwerp van HET DEBAT is: 'DE TOEKOMST VAN DE BOUW'. Tevens zijn de
  opening van de rentoonstelling over 10 jaar Booosting-productontvikl<eling en de uitreiking van de
  ideeënprijsvraag THE DOOOR onderdeel van het programma.
  In de Nieuwsbrief van september 1998 zullen wij u nader informeren. Reserveert u nu alvast de
  datum? U bent meer dan welkom!


L                                                      .J
                          m
Ideeënprijsvraaag
THE DOOOR             wijziging inschrijfdatum!

Ter gelegenheid van haar IQ-jarig bestaan heeft
Booosti ng een i deeënpri j svraag ui tgeschreven; i n de
Nieuwsbrief van mei 1998 berichtten wij u hier reeds over.

uitgangspunt
Booosting is ontstaan uit de gedachte van synergie. Een bedrijf en een ontwerper kunnen
gezamenlijk een beter industrieel product ontwikkelen dan dat zij dat elk voor zich doen. Om de
samenwerking te stimuleren staat deelname alleen open voor teams en dient een team minimaal uit
één Booosting-aangeslotene te bestaan. Bovendien geldt voor Booosting-
leden dat een team is samengesteld uit minimaal één
Booostingontwerper en één Booosting-producent.

onderwerp
Het onderwerp van de ideeën prijsvraag is THE
DOOOR. Het motto is: 'De typemachine werd
computer. Van lelijk eendje tot sierlijke zwaan'.
De moderne entree (voordeur en ponaal) van ons
huis wordt geproduceerd uit nieuwe materialen, is (
op afstand te programmeren, zit vol media-functies ,
en zorgt voor optimale actieve en passieve veiligheid.

deelname
De deelname staat alleen open voor teams, uit één van de volgende categorieën:
• Studenten en pas afgestudeerden van alle opleidingen welke enige associatie hebben met
 bouw-kunde, industrieel ontwerpen, of architectuur.
• Booostingleden, in een team dat is samengesteld uit minimaal twee leden van afzonderlijke
 disciplines.
 Discipline 1: de ontwerpers, architecten en advies- en constructiebureaus.
 Discipline 2: de productie- en bouwbedrijven en branche-organisaties.
• Geïnteresseerden die (nog) niet zijn aangesloten bij Booosting kunnen ook teams vormen.

Deelname en inschrijving zijn kosteloos.         De inschrijfdatum sluit op 31 juli 1998!


€  Geïnteresseerd",ÜLdêj;lnanu:UnsduiU:igg.xia..de aruw.oordkaart.. )
Na inschrijving ontvangt u nauwkeurige informatie over de omschrijving van het onderwerp en
                 de deelnamevoorwaarden.
•                                                      ,
                .MmWi·,J..L____a--'9"-e_n_d_a_______'
                Ar.       1
  woensdag 18 november Saint-Roch Glas te Auvelais in België (AVA)
  donderdag 10 december Zinkbijeenkomst in Duitsland
             CD20 is verplaatst naar een nader in te vullen dag
             in november! december 1998
             in het kader van 10 jaar Booosting
   zondag 13 september 2 e Raad van Advies-Sessie door Mick Eekhout (AVA)
   donderdag 22 oktober Het Debat 'De Toekomst van de Bouw'

                (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
                        In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland,
booosting
  stichting
                        Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van
                        industrie, ontwerpers en archirecren. De voornaamste doelstelling
  industrieel     van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en
  bouwen       toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging
  nederland      van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of
••••••••••       u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosring.

                .~"m.tii·,(._L_       ___ _______'
                               c_o_l_o_f_o_n
            Hoogmadestraat 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdam
                010 4156304        010 4157409       paarch@wxs.nl
            o     http://www.OOO.nl/booosting
                     Jolanda Steenhouwer,
            bereikbaar: di en wo van 9.00 tot 17.00 uur en op do van 9.00 tot 13.00 uur
                 JolanM Steenhouwer
                   Patricia Brouwer Design
               Drukkerij Hans Truijen
            M        Herbert van Hoogdalen, Jos Lichtenberg, Pieter de Mos,
                    Eelke Pouwer

                       Jouke Post       Post Ter Avest Architecten
                       Eric Vreedenburgh    Archipel Ontwerpers
                       Jan van der Woord    TU Delft
                       Johan Riezebos     CVK Kalkzandsteen
                       Jos Lichtenberg     BuroA+
              d         Henk van Laarhoven   Hubert-Jan Henket Architecten
              d         Jaap Koning       Jaap Koning Industrial Design


L                                                       .J
•                              11                                 ,
              Nieuwe participanten
   Veren                                           Co nt actper soon:
   VKG                                     de heer ir C. J .     Jentink
                   De VKG is opgerichr is 1980. Er zijn zesentwintig fabrikanten en negen
                   profielleveranciers aangesloren en er is een samenwerkingsverband met 72
   Vlietweg 16           dealerbedrijven die weer participeren met 16 VKG-fabrikanren in de VKG-
   Postbus 420           Keurmerk-organisatie.
   2260 AK Leidschendam      Speerpunten .• Voor de VKG vormt de esthetische kwaliteit een belangrijk
   T 070-444.0680         aspect. In de loop der rijd heefr het kunsrsrof kozijn zich onrwikkeld van
   F 070-317.7408         een kopie van het houten kozijn naar producren met een eigen uitstraling,
                   zowel voor nieuwbouw als renovatie .• Milieu. Sinds de tweede helfr van
      de jaren tachrig speelt het milieu een voorname rol. Leden produceren milieubewust en beperken
      zoveel mogelijk de milieubelasting van de kunststof kozijnen. Dit heefr geleid ror de oprichting van
      Stichting Recycling VKG. Een onafhankelijke stichting die het recyclen van gebruikte kunstsrof
      kozijnen regelr.• Uitdaging. In 1995 is Christiaan Jenrink als archirect in dienst is getreden. Hij heefr
      als belangrijkste taak om de architecronische kwalireit verder re ontwikkelen.
      Vanuit het streven om rot nieuwe en innovarieve roepassingen re komen voelt VKG zich verwant aan
      Booosting, waar ontwerp, ontwikkeling en onderzoek hoog in het vaandel staat.

    A + Bureau /loor            H. Van Dam Fabriek /Jan PlaafUJrrken  NWR. Nationak Woningraad
      Bouwproduktolltwikkeling      Em'tor                 Sbl, Swa/boui/l b/Stiruul
    ABT Adviesbur((ltl voor Bouwtedmiek   Hoeseli Botlwsysremen Nederland     St. Aluminium Cenmml
    A6C Archiucten en Consu/rmllS      Hokc Laagspmming            VKG, Vereniging van KUIIJIStof
    Btlr((ltl Angmem            Hoogovms Gmep               Gevelekmentm Fabrikanten
    BksgraafBureau IIOOr Bouwen & milim   HUnler Douglas             VNG, Verent/,g Nederlandse
    BDA Groep                Kömmerling Bene/tL"            Cemmtin IlJme
    CD20 Bouwsystemen           II KmlJ
    Corsmit RAadgevend blgmimrsburrilu   Krup. Bomarrx             'ArcIJi-Ko,&SU!t
    D3BNDmHtlag               De Mm/w Oirschot            Archipel Omwerpen
    ing. Karû H. Dekker           Octntube Spact SI1'Ui·tum        ArcIJitectmbureau Böhrlingk
    Façade COIlJulting & Eng;'leering    Pietemlflll Hardglas          Het ArchItectm Consort
    GeNie CO/IJl/ft             PllwiCtI Plaat             JII1I Brouwer Assodales
    GouJstikker - tk Vriçs/ACN       I'olyblock               Buffhom Architecten m Sredebouwers
    Ir. A. Hoek CS Bouwkundig Ingmi.,m   I'olynonn                CEI'EZED
    Himscb Engineering           Rnva Budel               EGM An.·hiteclen
    Kantoor van de Toekomst        ' RC Systt!111               Hubert-Jal/ Henket ArcIJitfCle1/
    Leylnndi C01lSulflmcy          Rqnolds Arcbitectmmyszemm       Jost Oiorio LobaIO
    Materia, adviesbureau voor       Rockwool                ir Daan I'eurs
     moreriakn en prodtlczm        Saim-Roch Glas             Post Ta Avest Architecten
    RGD, Directie OnfUJerp & Techniek    Somfj Netkrlnnd            Jan Timmers
    T G.M. Technisch            Trespa Internatiol/al          7}ïhl Design
     Gevelhouwmanagemmt          Ubbink Netkrlnnd             Tuns + Homillg Architekttll
    H. de Wit Consultancy          UnicollI Nederland            Verbllrg Hoogendijk ATi'biukten
"
B
    Ingenieursbllreau Zomlevefd       W'olvegll Pal/ekn            ir Frank van Waes,
0                       Zoontjms Beton               Buro voor Archiukl1",r
1    AI/iol/u Europe                                Atelier uinstra, vall der Pol
"
~
    Ballast Nedam IGB. Utrecht
    Bik BouwproduJum
                       axys innovtltÏfJ!lJ
                       VanBerloStudio 's            Hogeschool Ellschede
 3:
 ~  , BRS SraaJwerkm            Koning l11dustrial Design        Hogeschool Middm-Braballl
."
'e:   Bnlymuel Kmkens en Kosten
    Van Campell Bendings
                       Landmark Design 6- Terbnohgy
                       Robin Hood Produkries
                                            TU Delji, vakgroep BOII/II/ecbllologie
                                            TU Eil1dhove/l, fomlteit BOllwkunde
 L   CVK Kalkzandstee/l          TNO Indusme                                    .J
•                                                               ,
     ~  __________1IIIImmDIIIII                   mi jns i nzi ens     I
          mOOOi The Taming of the
                        <
                         Glassbox              part two:          L   n
Cl.
<l!                         Toen de welstandcommissie enige tijd naar de plannen voor mijn
"0
 '-                         huis had zitten turen, stelde de voorzitter de verlossende vraag:
 <l!
 >                       "'Verandert u iets aan de gevel?' 'Eh .. , nee', kon ik naar waarheid
 <l!
"0
 <l!
                          antwoorden. 'In dat geval hadden zij er 'formeel niets mee te
 <l!
3:
+'
                          maken' en kon ik mijn gang gaan'.
~                          De Zon, die tijdens haar dagelijkse halve ronde de temperatuur in
                      10   mijn glazen doos soms tot boven de veertig graden opdrijft. De Zon
                          weren of eren? Zon weren doet de lindeboom vlal< voor mijn gevel,
                          van lente tot herfst, en in haar schaduw gezeten bezin ik me op andere
                      t    mogelijkheden. Als ik nu eens met thermisch geïsoleerde kast-
                      • (wand)en en isolerend glas een binnenzone maak, a.h.w. een huis in
                          de showroom zet, dan beperk ik de grootste hitte tot de wne ertussen.
 0>                         In deze tussenwne zal over een hoogte van tien meter een behoorlijk
C

 Cl.                        grote thermische trek ontstaan, mits er voldoende aan- en afVoer van
 <l!

"0                         lucht is.
 '-
 <l!
 >                     ,. Zo gedacht, w gedaan. Koelere buitenlucht wordt aan de (verkeers-
 <l!
+'                         vrije) noordzijde via een verstelbaar raam   binnengewgen en stijgt
 V)
 '-
 <l!                        op door de rondom lopende, 10 cm brede spleet tussen vloeren en
 <l!
~                      11   showroomgevel    . Ze verlaat het pand opgewarmd, via een
                      9
                          ventilatietorentje op het dak    . Als de buitenlucht-temperatuur
             ~7:!'-"-JL-- 1      verder stijgt, wordt de verdan1pingskoelmachine    ingeschakeld. Dit
             ""'~--+--     •    is een batterij holle aluminiumplaten, met vilt beplakt, die door een
                          vijverpompje met water worden besprenkeld. De overvloedig langs
                          strijkende aanzuiglucht verdampt het water waardoor de platen
          mihe--'1li'Y--+-'----  I    afkoelen. Door de venrilatielucht voor de binnenruimte door deze
"0
 C
 o                         platen te voeren   moet een zeker koelend effect te bereiken zijn.
 '-
 0>
                          De boekenkast   op de 1e en de slaapkamerwand      op de 2 e
 <l!
 C                         verdieping zijn pal op het zuiden gericht en uitgevoerd als wnnec-
 "'
 0>
 <l!                    " ollectoren. Elk 11 m ' . De nierdoor geabsorbeerde energie levert warm
.0
~
                       tapwater. De rest wordt opgeslagen in een grote zandbatterij    op
                      8    de begane grond. Ik hoop er op een aantal kille avonden in het voor-
                          en naseiwen de vloerverwarming    mee te stoken en in de winter
                      Ij   de geplande binnenruin     vorsrvrij te houden.
                          Is de glazen doos nu grotendeels getemd) Nog niet alle plannen zijn
                          uitgevoerd. U kunt nog ingrijpen met goede adviezen. Over een jaar
                          weet ik meer en bericht u dan wederom, hopelijk niet onder de ritel
                          'mOOOi niet'.
                                               Herbert van Hoogdalem


L   Deel] van 'Thc 7amingofthe GImsbox' in de serie 'mOaai, mijns inziens' treft ti aan in nieuwsbrief45, pagina 13.    .J
                                  m
•                                                       ,
           Nieuwe participanten
                                  Contactp ersoon: ir Els Zijlstra

                   Materia is een onafhankelijk adviesbureau voor architectonische
                   product- en materiaalonrwikl<eling. Het bureau is gespecialiseerd in
  Burg. Hoffmanplein 39       selectie van opmerkelijke internationale architectonische producten en
  Postbus 24442           materialen enerzijds en architectonische productonrwikkeJing ander-
  3007 DK Rotterdam         zijds. De vraag gaat in eerste instantie uit van de architect of de
  T 010-2 13.2333          ptoducent die gericht is op vernieuwende technieken.
   06 -55.728.228         Els Zijlsn'a is van mening dat elk gebouw als eenmalig en uniek
  F 010- 413.8087          product gezien moet worden en een eerlijke materialiseringskans moet
                   krijgen. Daarom heeft Materia een uitgebreid bestand opgebouwd van
    bewerkers en verwerkers, industrieel assembleurs en industrieel onrwerpers gespecialiseerd op
    architectuur, waarmee zij voor onrwerpers een materiaalselectie en/of proces- en bouwdeel-
    ontwikkeling kan verzorgen. Zo vult Materia een groot gat op, dat is ontstaan door de massaproductie
    in de bouwwereld.
    De reden om aan te sluiten bij Booosting ligt voor de hand: op de hoogte blijven van de
    onrwikl<elingen op dit gebied bij alle partners in het bouwproces.                   ....

               _~J.""Hii,J._,---       ___n_i_e_uws__----,
                                  __

          Tuinhuis van Cepezed
   SFB-Vastgoed heeft in opdracht van het Bedrijfspensioenfonds voor
   de Bouwnijverheid aan drie architectenbureaus gevraagd een
   ontwerp voor een tuinhuis te maken.

   Het zou een variatie moeten worden op de doe-het-zelf-
   pal<ketten die heden ten dage in elke tuin van elke Vin ex-
   woning prijken. Eigentijds, nieuw en betaalbaar.
   Cepezedwon de prijsvraag met een glas-hout-combinatie.
   Gebruik van neutrale, natuurlijke kleuren en materialen en
   een verfijnde detaillering kenmerken het onrwerp van de
   bouwdoos. Het gebouwtje kan zowel voorgemonteerd als als
   bouwpakket worden geleverd. Er is veel variatie in grootte,
   materiaalgebruik en accessoires mogelijk: van hobbykas met glazen wanden tot
   tuinhuis met multiplex- en glasplaten.
   De prototypes van de tuinhuizen zijn tot en met 20 september 1998 te zien op het grasveld van het
   Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. Bij voldoende belangstelling kunnen ze in serie
   worden geproduceerd.


L  --------------~------------------------------------- ~
,
                Subsidieregeling
ref r nti                 J                 e        hnologie
  Tot en met 13 november a.s. is het mogelijk       onde17..oek (40%), pre-concurrentiële onrwikkeling
  projecrvoorstellen in te dienen op basis van de     (25%). Aanvragen met betrekking tot de zgn.
  SubsidieregeLing referentieprojecten miLieutechnowgie.  E.E.T.- kiemprojecten (haalbaarheidsstudies van
  De regeling heeft ten doel mkb-ondernemers een      maximaal 1 jaar) kunnen tijdens de kwalificatie-
  referentiemogelijkheid te bieden voor nieuwe milieu-   ronde, 17 augustus rot en met 16 november a.S.
  technologie.                       worden ingediend.
  Projecten die voor subsidie in aanmerking komen:
   Meetprogramma's: test door een onafhankelijke en    Nieuwe tranche energieprogramma's
  deskundige instantie van een door de aanvrager      Het Ministerie van Economische Zaken heeft de
  ontwikkelde en voor Nederland nieuwe milieu-       eerste tranche energieprogramma's voor 1998 op
  technologie (een product, proces of dienst). Het     basis van het BesLuit Subsidies Energie-programma s
  resulraat is een keurmerk of rapporr. Ten hoogste    bekend gemaakt. Een relevant programma betreft het
  kan 50% subsidie worden verkregen, maximaal       Programma Loreen. Dit programma is gericht op de
  f 150.000,-.                       uirvoering van het gemeentelijk energiebeleid en
    Eerste praktijkroepassing: de aanvrager dient een   nieuwbouwwoningen. Projecten die onder het
  voor Nederland nieuwe milieurechnologie te leveren    onderdeel Nieuwbouwwoningen worden gesubsi-
  aan een eerste afnemer. 25% subsidie van de project-   dieerd, betreffen haalbaarheids- en kennisoverdracht-
  kosten kan worden verkregen, maximaal f 500.000.     projecten ten behoeve van mogelijke opties voor de
  Voor het programma is een budget van f 4 miljoen     optimale energie-infrastructuur bij (grote) bouw-
  gereserveerd. Aanvragen dienen bij Senter te worden   locaties.
  ingediend.                        De rweede tranche energieprogramma's zullen op
                               korre termijn worden gepubliceerd. Naar verwach-
  Economie, Ecologie en Technologie            ting zullen dan ook de relevante programma's:
  Op basis van het BesLuit subsidies Economie, Ecowgie   Programma diensten (nieuwbouw utiliteit, techniek-
  en Technowgie kan tO( en met 6 juli a.S. een globaal   onrwikkeling),   Programma   bouwmateriaLen,
  projecrvoorstel en Technologie worden ingediend ter   keramiek- en gLasindustrie en het Programma
  verkrijging van een pre-advies. Vervolgens staat voor  woningen (nieuw te bouwen woningen, onderhoud
  geselecteerde projecten de kwalificatieronde open van  en beheer van sociale huurwoningen en huis-
  17 augustus rot en met 16 november a.s.         houdelijke elektrische apparaten, incl. verlichting)
  Binnen de volgende thema's kunnen project-        worden opengesteld. Voor de meeste energie-
  voorstellen worden ingediend: duu17..ame industriële   programma's sluit de indieningsdatum eind
  productieprocessen (voorheen rwee aparte thema's:    november 1998.
  industrieel proceswater en industrieel afval), milieu-
  gerichte producronrwikkeling, verkeer en vervoer,
  hernieuwbare grondsroffen, duur=e energie. De
  maximale subsidie voor een E.E.T.-project bedraagt      Voor meer informatie
  f 10 miljoen. Een project moet bestaan uit:         kunt u contact opnemen
  fundamenteel onderLoek (62,5%), industrieel         met Pouwer & Stevers
                                  010 - 452 11 22.
L                                                          .J
,
               ~ O~A 0
                 het kleinste
            gevel neusje van Façade
     Anton Tapper, van Façade Adviseurs voor Geve-' bouw te Eindhoven,
     heeft een nieuw product ontwikkeld: NOVA. Een superslank
     aluminium profiel voor (de renovatie van stalen) kozijnen.
     waarvan de smalste roede niet breder is dan 30 mmo
     Tapper is uitgegaan van de vorm van het stalen kozijn, t.w. het trapeziumvormige detail aan de
     buitenkant van de roeden. In dit minimale 'neusje' wilde hij veel functies integreren, zoals profiel-
     verbindingen, thermische isolatie, beglazing (droogbeglazing met dubbelglas), waterdichtheid,
     kierdichtingen én hang- en sluitwerk Tapper kwam uit op een slim mulrifunctioneel kunstsrofblokje.
     De ingewikkelde vorm van het blokje heeft een volume van minder dan één kubieke centimeter en
     kan op verschillende manieren worden roegepast:
     o Eén blokje symmetrisch geplaatst, ter ondersteuning van een glaslijst van maximaal 30 mm;
     e Twee blokjes asymmetrisch geplaatst, voor bijvoorbeeld twee glaslijsten van elk 20 mm;
     e Eén blokje, eenzijdig geprojecteerd in de 30 mm brede profielen van het bewegende deel van
     Het blokje wordt in alle toepassingsmogelijkheden met een simpele kwartslag verankerd opf.i.:~
     ~  de raamprofielen, zoals een bajonetsluiting.
   li!~~'
   ?~    Nieuw is ook de assemblagetechniek De aluminium profielen worden met elkaar
   ~i            verbonden door roestvast stalen pennen en schroeven die passen in speciaal
 Ir
     I"  -
                 vormgegeven open extrusiekanalen (0 4 mm). Ook dit detail heeft een meer-
'I  I               voudige functie: verbinding van de glasroeden én opname van de
                   beglazingsrubbers.
                   Met het profielsysteem kunnen kleine rot zeer grote ramen, puien en
          ~~ gevels worden gemaakt, zowel vlak, gefacerreerd, geroogd als continu
          ~~ gebogen_ Door de gunstige U-waarde van 1,7 W/m'K is het geschikt
          I ' voor zowel renovatie als nieuwbouw.
          !
                  ~   NOVA is vanaf september 1998 verkrijgbaar bij KAWNEER,
                     aluminium systeemleverancier.
L ____________________________________________________                              ~

Contenu connexe

En vedette

En vedette (9)

Booosting interview architectuur nl 01 2014
Booosting interview architectuur nl 01 2014Booosting interview architectuur nl 01 2014
Booosting interview architectuur nl 01 2014
 
Booosting nieuwsbrief 49 (Feb 1999)
Booosting nieuwsbrief 49 (Feb 1999)Booosting nieuwsbrief 49 (Feb 1999)
Booosting nieuwsbrief 49 (Feb 1999)
 
Booosting nieuwsbrief 52 (Aug 1999)
Booosting nieuwsbrief 52 (Aug 1999)Booosting nieuwsbrief 52 (Aug 1999)
Booosting nieuwsbrief 52 (Aug 1999)
 
Booosting nieuwsbrief 66 (Mrt 2002)
Booosting nieuwsbrief 66 (Mrt 2002)Booosting nieuwsbrief 66 (Mrt 2002)
Booosting nieuwsbrief 66 (Mrt 2002)
 
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
 
Booosting 25 juni 2013 tegenlezing jasper moelker transformeren voor-gebruike...
Booosting 25 juni 2013 tegenlezing jasper moelker transformeren voor-gebruike...Booosting 25 juni 2013 tegenlezing jasper moelker transformeren voor-gebruike...
Booosting 25 juni 2013 tegenlezing jasper moelker transformeren voor-gebruike...
 
Booosting gt bcongres 8juni12_jasper_moelker
Booosting gt bcongres 8juni12_jasper_moelkerBooosting gt bcongres 8juni12_jasper_moelker
Booosting gt bcongres 8juni12_jasper_moelker
 
2014mrt25 booosting portisa tegenlezing jan van der windt
2014mrt25 booosting portisa  tegenlezing jan van der windt2014mrt25 booosting portisa  tegenlezing jan van der windt
2014mrt25 booosting portisa tegenlezing jan van der windt
 

Similaire à Booosting nieuwsbrief 46 (Jul 1998)

Similaire à Booosting nieuwsbrief 46 (Jul 1998) (20)

Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6
 
Booosting nieuwsbrief 33 (mei 1996)
Booosting nieuwsbrief 33 (mei 1996)Booosting nieuwsbrief 33 (mei 1996)
Booosting nieuwsbrief 33 (mei 1996)
 
Raam en Deur 2014 - gevel van de toekomst 4 - mick eekhout
Raam en Deur 2014 - gevel van de toekomst 4 - mick eekhoutRaam en Deur 2014 - gevel van de toekomst 4 - mick eekhout
Raam en Deur 2014 - gevel van de toekomst 4 - mick eekhout
 
Booosting nieuwsbrief 019
Booosting nieuwsbrief 019Booosting nieuwsbrief 019
Booosting nieuwsbrief 019
 
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 79 (Nov 2004)
Booosting nieuwsbrief 79 (Nov 2004)Booosting nieuwsbrief 79 (Nov 2004)
Booosting nieuwsbrief 79 (Nov 2004)
 
20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards
20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards
20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards
 
Booosting nieuwsbrief 55 (Feb 2000)
Booosting nieuwsbrief 55 (Feb 2000)Booosting nieuwsbrief 55 (Feb 2000)
Booosting nieuwsbrief 55 (Feb 2000)
 
For Getting: drie overwegingen van industrieel ontwerper Marcel Vroom
For Getting: drie overwegingen van industrieel ontwerper Marcel Vroom For Getting: drie overwegingen van industrieel ontwerper Marcel Vroom
For Getting: drie overwegingen van industrieel ontwerper Marcel Vroom
 
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
 
Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011
 
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
 
Interview met Jouke Post in de Innovatie Catalogus 2019
Interview met Jouke Post in de Innovatie Catalogus 2019Interview met Jouke Post in de Innovatie Catalogus 2019
Interview met Jouke Post in de Innovatie Catalogus 2019
 
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 57 (Jun 2000)
Booosting nieuwsbrief 57 (Jun 2000)Booosting nieuwsbrief 57 (Jun 2000)
Booosting nieuwsbrief 57 (Jun 2000)
 
Raam en Deur 2014 - gevel van de toekomst 2 - jos lichtenberg
Raam en Deur 2014 - gevel van de toekomst 2 - jos lichtenbergRaam en Deur 2014 - gevel van de toekomst 2 - jos lichtenberg
Raam en Deur 2014 - gevel van de toekomst 2 - jos lichtenberg
 
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
 
Booosting nieuwsbrief #2
Booosting nieuwsbrief #2Booosting nieuwsbrief #2
Booosting nieuwsbrief #2
 
Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)
Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)
Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)
 
Booosting nieuwsbrief 22 (april 1994)
Booosting nieuwsbrief 22 (april 1994)Booosting nieuwsbrief 22 (april 1994)
Booosting nieuwsbrief 22 (april 1994)
 

Plus de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Plus de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting nieuwsbrief 46 (Jul 1998)

 • 1.
 • 2. jul 1998 jaargang 9 nr. 46 booosting st ichting industrieel bouwen nederland (AVA) , De toekomst van de bouw H r v S k De ruimtelijkheid van de architectuur verandert sneller dan bouwtechnische constructies kunnen bijbenen. De steeds perfectere 3D-computer-mogelijkheden trekken het voorbereidingsproces vooruit, omdat architecten zich verlekkerd storten op het conceptualiseren van een complex ruimtelijk ontwerp. Diezelfde ruimtelijkheid kost echter óvermatig veel rijd, inspanning en energie in de productie en uirvoering. Met het gevolg dat productie en uirvoering t.O.V. de voorbereiding achterblijven, omdat die meer materiaal - en mensgebonden en nog niet automaatgebonden zijn. Zo ontstaat een kloof tussen de voorbereidings- en realisatie fase. Maar ook een gat tussen CAD en CAM/CAB (Computer Aided Manufactuting Building). De computer zal op meerdere vlakken ook het produceren, het locale bouwen en het assembleren van prefabcomponenten moeten gaan vergemakkelijken. Door de fragmentatie van opdrachtenstroom en diversificatie van consumenteneisen is de industrialisatie van de bouw echter blijven steken op het niveau van seriematige prefabricage. L. .J
 • 3. r , De technologie van het bouwen ontwikkelt zich op haar beurt buiten het gezichtsVeld van de architect. De huidige variëteit aan bouwtechnische mogelijkheden is complex en wordt door een groeiend specialisme van de productie niet meer door de architect beheerst. Er is in de materialisatie van de bouwtechnologie een onomkeerbare overgang te bespeuren van Civiele Techniek naar Werktuigbouwkunde. Het huidige bouwproces is erg onrustig. Om kennis van elkaars markten te vergroten moet er een directe dialoog, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen tussen producent en architect tot stand komen. We moeten terug naar een beheersbaar en overzichtelijk bouwproces. Naar een concentratie van zeggenschap en verantwoordelijkheid. De architect moet weer zijn vroegere positie in het bouwproces krijgen en het gehele bouwtraject weer behoeden. Hij moet de wildgroei van bouwmanagement zien te ovetwinnen. De ISO-gecertificeerde architect zal zijn intrede doen als een onlosmal(elijke spin in het web. Momenteel is kwaliteit afhankelijk van kwaliteitsborgings-processen van betrokken bouwproducenten en is uit het zicht van architect en aannemer. Duurzaarn Bouwen. Hoe aanpasbaar moeten gebouwen aan toekomstige veranderingen zijn? Gezien de enorme energie van materiële gebouwen en de ogenschijnlijke perfectie van de virtuele werkelijk-heid zal een overgang plaatsvinden van concreet naar abstract en van materieel naar immaterieel. De informatierevolutie zal het ongema]( van een onveranderbaar gebouw steeds sneller beïnvloeden. Overbemeten gebouwen zullen juist langer meegaan met veranderingen van organisaties en VISies. de bouw laagdrempelig is ne/Uen weinjg te ont:v<likkelen uit angst voor kopiëren door resulteert dit in een gebouwde omgeving de technische levensduur bereikt is zullen haaks op een altlteltsel!,en moeten voldoen. Het is tijd voor een Booosting- dialoog over een nieuwe balans tussen architectuur en bouw- technologie. Eekhout zal zondag 13 september stellig en eerlijk zijn tOekomstvisie prijsgeven. Waar mikt u op? U bent V3Jl harte wellwm! Tijd en locatie nog nader te bepalen. Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart.
 • 4. I .••.•.•!• • • 0 n t wik k e 1 n g I 0 Genius Productontwikkeling wordt vaak geassocieerd met 'het gouden idee'. In feite doet deze associatie afbreuk aan de realiteit van het innovatieproces dat veelomvattender is. maar toch_ .. In 'The Futurist' van mei 1998 verscneen een artikel over een studie naar overeenkomsten in her denken en handelen van 'erkende' genieën zoals Einsrein, Galileo, Mende!, da Vinci, Pasteur en Bohr. De essentie is in acht punten samen te vatten: o Een genie kijkt met meerdere invalshoeken naar een probleem. Hij wil ontsnappen aan de platgetreden paden. Hijlzij analyseert het probleem op verschillende manieren alvorens lJ1 oplossingen te denken. e Het genie visualiseert het probleem door te krabbelen, te schetsen, grafieken te maken etcetera. e Een genie heeft een grote productie. Zo produceerde Thomas Edison elke rien dagen een uitvinding, waarvan elke zes maanden een 'hit'. Op zijn naam stonden 1093 (I) patenten. Et Een genie knOOpt bestaande ideeën, bedden, kennis en gedachten aan elkaar en creëert verrassende combinaties. Zo worden de erfelijkheidswenen van Mendel toegeschreven aan het feit dat hij zowel bioloog als wiskundige was. o Een genie 'forceert' relaties tussen op zich niet samenhangende ondelwerpen. Da Vinci kwam op geluidsgolven toen hij een steen in het water gooide en het geluid van de steen die het water raakte, associeerde met een bel. Kekule kwam op de 'benzeenring' nadat hij over een slang had gedroomd die in zijn eigen staart beet. o Een genie denkt in tegenstellingen. Dit als hulpmiddel om aan de eigen gedachten te ontsnappen. o Een genie denkt in metaforen. Aristoteles zag het 'denken in metaforen' als een gave. In feite is het een vermogen om overeenkomsten te zien tussen twee bestaansgebieden. Einstein communiceerde over zijn abstracte principes door vergelijkingen te mal{en mer alledaagse gebeurtenissen zoals het roeien in een boot of her wachten op een perron telwijl er een trein voorbij komt. () Een genie dwingt kansen af. Hijlzij wacht nier af ror het goede idee 'voorbij komt' en legt zichzelf druk op. Een mislukking leidt niet tor een vlucht in iers toraal anders, maar juist in het stellen van krirische vragen: 'War heb ik gedaan); Waarom is her mislukt?' Wie herkent zichzelP Jos Lichter/berg, bestuurslid Booosring
 • 5. . : i .....b.iii._'--___ni_ uw___--' _ e___s TGM doet i deeën op bij de Oui tse Bouwbeurs Jos Lichtenberg schreef er al over in ZlJn product- ontwikkelingsrubriek in de nieuwsbrief van maart 1998: het bezoeken van buitenlandse beurzen is zeer inspirerend. Dat ondervond ook TGM, Technisch Gevelbouw Management, onlangs in Berlyn. Naar aanleiding van het bezoek zijn zij vertegenwoordiger geworden van een tweetal producten: o Een raam-deurprofiel van PURAL Profilwerk. Een aluminiumproflel met een kern van pure pur én met een zeer hoge isolatiewaarde. Een super-isolator mer een afWijkende binnen-buiten- verbinding. 8Een vliesgevelsysteem van RP Technik (Mannesmann). Een ingenieus sralen systeem dat veel voordelen aan vormgeving en materiaal gebruik biedt. De montage is snel en makkelijk door de verschuifbare T-verbindingen én er zijn grote overspanningen mee mogelijk. NAA.l! HEDRIJF I I ADRES POSTCODE 'o;rOONI'LAArS TELEHJON o Komt op ondag 3 september naar de RvA-sessie van Mlck Eekhou (AVA) met personen. (zie nr. 46 pag. 01-02) Booosting Plaats ~~ iocatie zijn bij het ter pers gaan vall deze nieuwsbrief nog niet bekend. o Doet mee aan de Boooscing-Ideeënprijsvraag 'The DOOOR' en ontvangt na Postbus 10197 inschrijving (tot 31 juli '98) nauwkeurige informatie over onderwcrp/voOlwaarden. o 'V'il graag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosting 3004 AD Rotterdam ('VWW.OOO.NUBOOOSllNG) Dit geldt Alleen voor Aangeslotcnen. o 'V'il graag informatie over de realisatie van een internet-pagina. (000 Internet Services neemt contact met u op) o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosring. o Bestelt het boek 'Booosting in bedrijf' (1992) (particiPllntm: f 25.00 ) Ni"-participa1lt"': f 39,50 de uitgaven 'Booosring in Beeld' en 'Tussen Traditie en Experiment' zijn helaas uirve-rkochr L .J
 • 6. , Verslag van de bijeenkomst Beraad van Jan Westra op zondag 26 april 1998 in Amsterdam ~ es tr~ ~ ont-goochelaar en ont- kenner De aftrap van de eerste activiteit in het kader van het IO-jarig bestaan van Booosting is gegeven door Jan Westra. Het uitgangs- punt is nieuw: de hoofdpersoon, een lid van de Raad van Advies, ook wel Booosty Boy genoemd, geeft zelf invulling aan de inhoud. 'In de voorkamer staar de reguliere productie centraal, in de achterkamer doen we leuke, interessante dingen, die wellicht later het daglicht kunnen verdragen. Zo moer ook mijn bijdrage worden gezien: een stukje uit mijn achterkamer, een prikkel voor toekomstige opgaven, als zalving voor ontluikend talent, maar bovenal als feestje. Wat Booostingleden bindt is de onvrede mer veel van de gangbare processen en producten in de bouw. Zij zijn zo zou je kunnen zeggen ook nooit tevreden'. Zo ontstond het thema: ONT En de taal tovenaar gaat van start: 'ONT, is nier alleen niet, maar soms ook wel. Het roept van de weeromstuit toeval, relativering of rwijfel op. Actie is dus niet altijd reactie! Als je ONT vertaalr naar het engelse DE dan bevind je je temidden van door filosofen aangedragen thema's die voor architecten en anderen hebben geleid tot deconstructivisme, destructuralisme en deconceptie. Het spel mer woorden culmineert naar mijn gevoel bij teken of sign. Daarin wordr design ontwerp. Teken en worp komen daarin zeer dicht bij elkaar. Het ontstrueren en de ontstructievinden elkaar in de gemeenschappelijke truc, anderzijds in her ondoorgrondelijke true. De waarheid tegenover het middel, de true van sttueren tegenover truc van suuctie. In die zin kan de bijdrage vandaag worden begrepen als een poging het woord ontmoeting nieuwe betekenis te geven. Moeten als directief, ontmoeten als associatief waarbij vooral de wederzijdse ontboezeming het ultieme zou kunnen zijn. Booosting is hergedefinieerd in dekken, wikkelen en werpen. En daarmee mijn thema's ondergebracht in staan, spruiten en plooien.' L .J
 • 7. r , Deze thema's splitste hij op in drie delen, (uiteraard met de 0 als leidraad): OVertikaal. De Hoogbouw als opkomend fenomeen Hoogbouw wordt één van de internationale opgaven van Nederland. Jan stelde speciaal voor deze middag een 11 minuten durende video samen over zijn scyscraper-mania. Chryslerbuilding, Hancock-Centre, de Milleniumtower van Foster kwamen aan bod met als afsluiting de 'paddesroel'- kapel van Le Corbusier. 8Horizontaal. De laagbouw als bevestigende faciliteit Brasilia, dat in 1956 in 1000 dagen uit het niets ontstond versus Le Co rb us ier met een stadsontwerp- studie met 88% groen en veel voorzieningen voor huisvrouwen om niet te vereenzamen. 'Je wu haast een hekel aan bouwen krijgen' als je de beelden ziet. 9Het kruispunt. De bouw als gelaagde geest of gelaarsde kat Over hoe je het toeval kunt uitdagen of er soms beter aan doet het zijn beloop te laten. Aan de hand van prachtige 'uitgegleden' dia-schilderijtjes illustreert Jan zijn ideeën. Deze 'slidings' zijn afhankelijk van toeval (4%), tijd, temperatuur en materiaal. Er zijn allerlei categorieën, maar speciaal voor nu een serie met de 0 als motief en 'vliegjes'. Wat zit daar nu allemaal achter? .. de slidings zijn afhankelijk van toeval (4%), tijd, temperatuur en materiaal Het werd een zeer veelzijdige bijeenkomst, met veel taal en beeld én muziek. Het Tilburgs Gitaarensemble verzorgde twee maal een -enigszins late- premiere van twee van zijn gitaarkwartetten. De 'vijf minuten voor gitaar' zijn jeugdwerken uit 1968 en 1970. Het is voor Jan kennelijk w inspirerend zijn werk na wveel jaar te horen, dat hij de dirigent spontaan toezegt een derde gitaarkwartet te zullen maken. Jan besluit dat de bouw niet erg is vooruitgegaan, dat we nog steeds teveel baksteen toepassen en dat bouwen nog steeds geen tijd mag kosten. In een toetje dia's stelt hij nog wat domme domorica, en in-flexibiliteit en onbedienbaarheid van installaties aan de kaal<. Groot enthousiasme bij de vele toehoorders én de spreker. En dat allemaal tetwijl Jan een zeer pijnlijke meniscus heeft, maar dat laat hij zich geenszins ontvallen. Aan het begin vreesde hij nog dat zijn spel zou ontraden, ontaarden of misschien ontsporen. Niets daarvan. Zijn wens kwam uit: het werd ontvlammen en ontbranden. Jolanda Steenhouwer N.B. de eerstkomende Raad van Advies-sessie wordt verwrgd door Mick Eekhouten vindt plaats op wndag 13 september 1998. Zie aankondiging op pagina Ol van deze nieuwsbrief. L .J
 • 8. ï Verslag van de presentatie van de RGD DO&T op 14 mei 1998 in Maastricht Actief Architecten Ingenieursbureau van Marc van Roosma7en, architect van de Di enst Ontwerp & Techniek van de Rijksgebouwe- ndienst (DO&T RGD) steekt van wal met zijn project het Rijksarchief Limburg (RAL), waar een grote groep geYnter- esseerden het programma is gestart met een lunch. Door toeloop van het aantal bezoekers, niet 10 het minst door toenemende aandacht voor genealogie, had het RAL behoeFre aan meer ruimte. Het oog viel al snel op het centraal gelegen voormalig Minnebroedersklooster en Arsenaal. Maar een gemakkelijke keuze bleek dat niet: de Raad en de buurt waren tegen uitbreiding en er was geen bouwbestemming. Een archief De magazijnen bevinden zich tot drie lagen onder de grond. De opbergruimten zijn verdeeld in negen aflonderlijke depots en bieden ruimte aan 27 kilometer archief. Op dit moment is acht kilometer archief in gebruik. Alle depots zijn voorzien van een zelfstandig luchtbehandelingssysteem. De buitenwanden van de depots zijn waterdicht én waterdampdicht. Een absolute noodzaak voor het bewaren van documenten als een Pauselijke bul uit het jaar 1000. De archieven staan permanent zes tot acht meter onder water. Een 80 cm dikl<e betonvloer bleek niet voldoende om de enorme opwaardse waterdruk te weerstaan. Op elf meter diepte werd in 1987 begonnen met de aparte aanbesteding van de bouwput, nadat de grond eerst archeologisch was afgegraven. Palen werden in de grond geboord en verankerd in een geslagen wand. Het geheel werd met spuitbeton geëgaliseerd en voorûen van een vier mm dik HPPE-folie. In de zo ontstane gesealde plastic bal< is de betonnen bak gestort. De wanden bestaan uit twee schillen en weerstaan de enorme waterdruk. L .J
 • 9. r De kerk , De Middeleeuwse kerk stamt uit de l3 e eeuw. Het koorvlak is deels verhoogd met een getinte glazen vloer. Men plaatste hierop de oude zerken en voor het eronder gelegen auditorium, waar onze presentatie plaats vindt, vormt dit een zeer bijwnder effect. In noodgevallen is het auditorium een 'overloopbassin'. De studiezaal is in de kerk. Elk gewenst stuk archief is binnen een half uur op te vragen. In deze open studieruimte wordt 70% van het geluid door 'geluidabsorberende' meubels opgenomen en zijn de gewelven geïsoleerd. In november 1996 werd na bijna 10 jaar, het project afgerond. Alleen een glazen poort staat nog op het programma van Van Roosmalen. Fred Boeré, directeur DO&T, schetst een overzicht van het ruim 3000 panden tellend beheer van zijn dienst: 80% eigendom, 20% gehuurd, 500 monumenten, rotaal zes miljoen m' b.v.o. en een jaaromzet van f 1.500.000! De reden waarom de RGD een eigen architecten- Avanuit het auditorium met het glazen plafond en ingenieurburo (DO&T) heeft is divers: is er zicht op de grafzerken op de kerkvloer o Een 'goede opdrachtgever' zijn; e Vooroplopen met innovaties en vernieuwingen; eKennisontwikkeling en exploitatie; o Speciale afdeling Restauratietechniek. Jeroen Geurts over 'innovatieve aspecten van DO&T-projecten'. Ontwerp en techniek gaan samen in het brede scala aan specialismen dat DO&T kent. De dienst bouwt op jarenlange ervaring en het nauwe contact mer de Rijksbouw- <lJ A meester maar heeft ook veel jong bloed in huis voor de noodzakelijke inbreng van nieuwe impulsen. "0 +-' c: -'" DO&T is steeds meer bezig met hergebruik van gevels en plattegronden. '" '" > '" E '" '" c: <lJ Rob Theunissen vervolgt over kantoorinnovaties. Het wordt een eerlijk betoog over de huidige c: V) <lJ .~ kantoorsituatie bij de overheid. Hij schetst de grote leegstand, de lage bezeningsgraad van 40%, de 0. -'" '" 30 '- 36.000 ambtenaren die alleen al in Den Haag werken en de grote inefficiency. 'Er wordt nog steeds <lJ .0 <lJ 30 -'" meer geld uitgegeven aan interne verhuizingen dan aan opleidingen'. Bovendien stroken de eisen van <lJ "0 <lJ s::: de huidige werkwijze en de kantoren die de laatste 15 jaar nier meer zijn gewijzigd niet goed met c: c: <lJ elkaar. Vooral met interactie en samenwerking dient men meer rekening te houden. De '" > <lJ +-' c: s::: <U werkomgeving wordt managementrooI. U > '- N c: '" '" 30 Het Snelle Kantoor. Piet Melman concludeert dat dit concept voor een semi-permanente oplossing '" '" '- '- <lJ <lJ "0 0 hoge technische en architectonische lcwaliteiten kent: een traditionele bouwmethode met c: ';: 0 demontabele betonconstructies. Helaas overschreden de kosten het plan: (f 2500/m" i.p.v. f 1600/m2) en is wwel de voorbereidings- als de bouwtijd te lang geweest. Maar het systeem is op bouwcomponentenniveau goed geslaagd. Systeem, gevelopbouw en detaillering worden verder doorontwikkeld. Op naar kant en klare bouwdozen en semi permanente oplossingen? L ...J
 • 10. , Jouke Post, voorzitter van Booosting durft zich na het gevarieerde aamallezingen helaas niet meer aan de tegenlezing te wagen. Hij roemt de veelzijdigheid en bedrijvigheid van de DO&T en de groep verplaatst zich naar Céramique. Ä Hier slaagt Lisette Brands er in de aandacht op te eisen voor haar dienst, de RGD Zuid-Nederland. Na dit imermezzo volgt de uitleg over het gebouw Céramique, een kantoorinnovatie van Henket Architecten. Het is een verzamelcomplex voor een achttal Rijksdiensten, maar architect Henk van Laarhoven spreekt liever van de 'nieuwbouw van RWS'. Bijzonder zijn de vier zonneschoorstenen. Met COc, Climat Comrol is een systeem met natuurlijke ventilatie ontwikkeld dat gebruik maakt van de thermische trek. Het is een installatie-arm gebouw. De gebruiker heeft invloed op het klimaat: elk raam kan open. Verse lucht komt boven het raam binnen en het daar geplaatste 'plenum' warmt de lucht op. Dit heeft geperforeerde platen en bevat ook verlichtingsarmaturen. Omdat de warmtebelasting erg hoog is zijn extra koelleidingen aan het plafond aangebracht. Van Laarhoven:'Conventies doorbreken o.k., maar je maakt het jezelf wel moeilijk.' Hij doelt op het weglaten van verlaagde plafonds en het opbergprobleem van kabels en bedienings-panelen (de hoogte van de ruimten 3,26 m). De akoesriek vormt nog een probleem, maar er is geen innovatie zonder zorg. En dan? Dan is het eindelijk tijd voor wat Wieckse Witten. Jo/anda Steenhouwer Wijziging aankondiging C020 In verband met een wijziging in de momageplanning van één van de te bezoeken projecten, gaat de CD20-presentatie niet door op donderdag 24 september 1998. Verwacht wordt dat een nieuwe bijeenkomst in november/december 1998 zal plaatsvinden. Excuses hiervoor. Wij houden u uiteraard op de hoogte. Wijziging datum HET 1 ar De datwn van HET DEBAT is gewijzigd van 14 naar donderdag 22 oktober 1998. Booostingviert haar 2 e lustrum op donderdag 22 oktober 1998 op de Technische Universiteit in Delft. Het onderwerp van HET DEBAT is: 'DE TOEKOMST VAN DE BOUW'. Tevens zijn de opening van de rentoonstelling over 10 jaar Booosting-productontvikl<eling en de uitreiking van de ideeënprijsvraag THE DOOOR onderdeel van het programma. In de Nieuwsbrief van september 1998 zullen wij u nader informeren. Reserveert u nu alvast de datum? U bent meer dan welkom! L .J m
 • 11. Ideeënprijsvraaag THE DOOOR wijziging inschrijfdatum! Ter gelegenheid van haar IQ-jarig bestaan heeft Booosti ng een i deeënpri j svraag ui tgeschreven; i n de Nieuwsbrief van mei 1998 berichtten wij u hier reeds over. uitgangspunt Booosting is ontstaan uit de gedachte van synergie. Een bedrijf en een ontwerper kunnen gezamenlijk een beter industrieel product ontwikkelen dan dat zij dat elk voor zich doen. Om de samenwerking te stimuleren staat deelname alleen open voor teams en dient een team minimaal uit één Booosting-aangeslotene te bestaan. Bovendien geldt voor Booosting- leden dat een team is samengesteld uit minimaal één Booostingontwerper en één Booosting-producent. onderwerp Het onderwerp van de ideeën prijsvraag is THE DOOOR. Het motto is: 'De typemachine werd computer. Van lelijk eendje tot sierlijke zwaan'. De moderne entree (voordeur en ponaal) van ons huis wordt geproduceerd uit nieuwe materialen, is ( op afstand te programmeren, zit vol media-functies , en zorgt voor optimale actieve en passieve veiligheid. deelname De deelname staat alleen open voor teams, uit één van de volgende categorieën: • Studenten en pas afgestudeerden van alle opleidingen welke enige associatie hebben met bouw-kunde, industrieel ontwerpen, of architectuur. • Booostingleden, in een team dat is samengesteld uit minimaal twee leden van afzonderlijke disciplines. Discipline 1: de ontwerpers, architecten en advies- en constructiebureaus. Discipline 2: de productie- en bouwbedrijven en branche-organisaties. • Geïnteresseerden die (nog) niet zijn aangesloten bij Booosting kunnen ook teams vormen. Deelname en inschrijving zijn kosteloos. De inschrijfdatum sluit op 31 juli 1998! € Geïnteresseerd",ÜLdêj;lnanu:UnsduiU:igg.xia..de aruw.oordkaart.. ) Na inschrijving ontvangt u nauwkeurige informatie over de omschrijving van het onderwerp en de deelnamevoorwaarden.
 • 12. , .MmWi·,J..L____a--'9"-e_n_d_a_______' Ar. 1 woensdag 18 november Saint-Roch Glas te Auvelais in België (AVA) donderdag 10 december Zinkbijeenkomst in Duitsland CD20 is verplaatst naar een nader in te vullen dag in november! december 1998 in het kader van 10 jaar Booosting zondag 13 september 2 e Raad van Advies-Sessie door Mick Eekhout (AVA) donderdag 22 oktober Het Debat 'De Toekomst van de Bouw' (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en archirecren. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosring. .~"m.tii·,(._L_ ___ _______' c_o_l_o_f_o_n Hoogmadestraat 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdam 010 4156304 010 4157409 paarch@wxs.nl o http://www.OOO.nl/booosting Jolanda Steenhouwer, bereikbaar: di en wo van 9.00 tot 17.00 uur en op do van 9.00 tot 13.00 uur JolanM Steenhouwer Patricia Brouwer Design Drukkerij Hans Truijen M Herbert van Hoogdalen, Jos Lichtenberg, Pieter de Mos, Eelke Pouwer Jouke Post Post Ter Avest Architecten Eric Vreedenburgh Archipel Ontwerpers Jan van der Woord TU Delft Johan Riezebos CVK Kalkzandsteen Jos Lichtenberg BuroA+ d Henk van Laarhoven Hubert-Jan Henket Architecten d Jaap Koning Jaap Koning Industrial Design L .J
 • 13. 11 , Nieuwe participanten Veren Co nt actper soon: VKG de heer ir C. J . Jentink De VKG is opgerichr is 1980. Er zijn zesentwintig fabrikanten en negen profielleveranciers aangesloren en er is een samenwerkingsverband met 72 Vlietweg 16 dealerbedrijven die weer participeren met 16 VKG-fabrikanren in de VKG- Postbus 420 Keurmerk-organisatie. 2260 AK Leidschendam Speerpunten .• Voor de VKG vormt de esthetische kwaliteit een belangrijk T 070-444.0680 aspect. In de loop der rijd heefr het kunsrsrof kozijn zich onrwikkeld van F 070-317.7408 een kopie van het houten kozijn naar producren met een eigen uitstraling, zowel voor nieuwbouw als renovatie .• Milieu. Sinds de tweede helfr van de jaren tachrig speelt het milieu een voorname rol. Leden produceren milieubewust en beperken zoveel mogelijk de milieubelasting van de kunststof kozijnen. Dit heefr geleid ror de oprichting van Stichting Recycling VKG. Een onafhankelijke stichting die het recyclen van gebruikte kunstsrof kozijnen regelr.• Uitdaging. In 1995 is Christiaan Jenrink als archirect in dienst is getreden. Hij heefr als belangrijkste taak om de architecronische kwalireit verder re ontwikkelen. Vanuit het streven om rot nieuwe en innovarieve roepassingen re komen voelt VKG zich verwant aan Booosting, waar ontwerp, ontwikkeling en onderzoek hoog in het vaandel staat. A + Bureau /loor H. Van Dam Fabriek /Jan PlaafUJrrken NWR. Nationak Woningraad Bouwproduktolltwikkeling Em'tor Sbl, Swa/boui/l b/Stiruul ABT Adviesbur((ltl voor Bouwtedmiek Hoeseli Botlwsysremen Nederland St. Aluminium Cenmml A6C Archiucten en Consu/rmllS Hokc Laagspmming VKG, Vereniging van KUIIJIStof Btlr((ltl Angmem Hoogovms Gmep Gevelekmentm Fabrikanten BksgraafBureau IIOOr Bouwen & milim HUnler Douglas VNG, Verent/,g Nederlandse BDA Groep Kömmerling Bene/tL" Cemmtin IlJme CD20 Bouwsystemen II KmlJ Corsmit RAadgevend blgmimrsburrilu Krup. Bomarrx 'ArcIJi-Ko,&SU!t D3BNDmHtlag De Mm/w Oirschot Archipel Omwerpen ing. Karû H. Dekker Octntube Spact SI1'Ui·tum ArcIJitectmbureau Böhrlingk Façade COIlJulting & Eng;'leering Pietemlflll Hardglas Het ArchItectm Consort GeNie CO/IJl/ft PllwiCtI Plaat JII1I Brouwer Assodales GouJstikker - tk Vriçs/ACN I'olyblock Buffhom Architecten m Sredebouwers Ir. A. Hoek CS Bouwkundig Ingmi.,m I'olynonn CEI'EZED Himscb Engineering Rnva Budel EGM An.·hiteclen Kantoor van de Toekomst ' RC Systt!111 Hubert-Jal/ Henket ArcIJitfCle1/ Leylnndi C01lSulflmcy Rqnolds Arcbitectmmyszemm Jost Oiorio LobaIO Materia, adviesbureau voor Rockwool ir Daan I'eurs moreriakn en prodtlczm Saim-Roch Glas Post Ta Avest Architecten RGD, Directie OnfUJerp & Techniek Somfj Netkrlnnd Jan Timmers T G.M. Technisch Trespa Internatiol/al 7}ïhl Design Gevelhouwmanagemmt Ubbink Netkrlnnd Tuns + Homillg Architekttll H. de Wit Consultancy UnicollI Nederland Verbllrg Hoogendijk ATi'biukten " B Ingenieursbllreau Zomlevefd W'olvegll Pal/ekn ir Frank van Waes, 0 Zoontjms Beton Buro voor Archiukl1",r 1 AI/iol/u Europe Atelier uinstra, vall der Pol " ~ Ballast Nedam IGB. Utrecht Bik BouwproduJum axys innovtltÏfJ!lJ VanBerloStudio 's Hogeschool Ellschede 3: ~ , BRS SraaJwerkm Koning l11dustrial Design Hogeschool Middm-Braballl ." 'e: Bnlymuel Kmkens en Kosten Van Campell Bendings Landmark Design 6- Terbnohgy Robin Hood Produkries TU Delji, vakgroep BOII/II/ecbllologie TU Eil1dhove/l, fomlteit BOllwkunde L CVK Kalkzandstee/l TNO Indusme .J
 • 14. , ~ __________1IIIImmDIIIII mi jns i nzi ens I mOOOi The Taming of the < Glassbox part two: L n Cl. <l! Toen de welstandcommissie enige tijd naar de plannen voor mijn "0 '- huis had zitten turen, stelde de voorzitter de verlossende vraag: <l! > "'Verandert u iets aan de gevel?' 'Eh .. , nee', kon ik naar waarheid <l! "0 <l! antwoorden. 'In dat geval hadden zij er 'formeel niets mee te <l! 3: +' maken' en kon ik mijn gang gaan'. ~ De Zon, die tijdens haar dagelijkse halve ronde de temperatuur in 10 mijn glazen doos soms tot boven de veertig graden opdrijft. De Zon weren of eren? Zon weren doet de lindeboom vlal< voor mijn gevel, van lente tot herfst, en in haar schaduw gezeten bezin ik me op andere t mogelijkheden. Als ik nu eens met thermisch geïsoleerde kast- • (wand)en en isolerend glas een binnenzone maak, a.h.w. een huis in de showroom zet, dan beperk ik de grootste hitte tot de wne ertussen. 0> In deze tussenwne zal over een hoogte van tien meter een behoorlijk C Cl. grote thermische trek ontstaan, mits er voldoende aan- en afVoer van <l! "0 lucht is. '- <l! > ,. Zo gedacht, w gedaan. Koelere buitenlucht wordt aan de (verkeers- <l! +' vrije) noordzijde via een verstelbaar raam binnengewgen en stijgt V) '- <l! op door de rondom lopende, 10 cm brede spleet tussen vloeren en <l! ~ 11 showroomgevel . Ze verlaat het pand opgewarmd, via een 9 ventilatietorentje op het dak . Als de buitenlucht-temperatuur ~7:!'-"-JL-- 1 verder stijgt, wordt de verdan1pingskoelmachine ingeschakeld. Dit ""'~--+-- • is een batterij holle aluminiumplaten, met vilt beplakt, die door een vijverpompje met water worden besprenkeld. De overvloedig langs strijkende aanzuiglucht verdampt het water waardoor de platen mihe--'1li'Y--+-'---- I afkoelen. Door de venrilatielucht voor de binnenruimte door deze "0 C o platen te voeren moet een zeker koelend effect te bereiken zijn. '- 0> De boekenkast op de 1e en de slaapkamerwand op de 2 e <l! C verdieping zijn pal op het zuiden gericht en uitgevoerd als wnnec- "' 0> <l! " ollectoren. Elk 11 m ' . De nierdoor geabsorbeerde energie levert warm .0 ~ tapwater. De rest wordt opgeslagen in een grote zandbatterij op 8 de begane grond. Ik hoop er op een aantal kille avonden in het voor- en naseiwen de vloerverwarming mee te stoken en in de winter Ij de geplande binnenruin vorsrvrij te houden. Is de glazen doos nu grotendeels getemd) Nog niet alle plannen zijn uitgevoerd. U kunt nog ingrijpen met goede adviezen. Over een jaar weet ik meer en bericht u dan wederom, hopelijk niet onder de ritel 'mOOOi niet'. Herbert van Hoogdalem L Deel] van 'Thc 7amingofthe GImsbox' in de serie 'mOaai, mijns inziens' treft ti aan in nieuwsbrief45, pagina 13. .J m
 • 15. , Nieuwe participanten Contactp ersoon: ir Els Zijlstra Materia is een onafhankelijk adviesbureau voor architectonische product- en materiaalonrwikl<eling. Het bureau is gespecialiseerd in Burg. Hoffmanplein 39 selectie van opmerkelijke internationale architectonische producten en Postbus 24442 materialen enerzijds en architectonische productonrwikkeJing ander- 3007 DK Rotterdam zijds. De vraag gaat in eerste instantie uit van de architect of de T 010-2 13.2333 ptoducent die gericht is op vernieuwende technieken. 06 -55.728.228 Els Zijlsn'a is van mening dat elk gebouw als eenmalig en uniek F 010- 413.8087 product gezien moet worden en een eerlijke materialiseringskans moet krijgen. Daarom heeft Materia een uitgebreid bestand opgebouwd van bewerkers en verwerkers, industrieel assembleurs en industrieel onrwerpers gespecialiseerd op architectuur, waarmee zij voor onrwerpers een materiaalselectie en/of proces- en bouwdeel- ontwikkeling kan verzorgen. Zo vult Materia een groot gat op, dat is ontstaan door de massaproductie in de bouwwereld. De reden om aan te sluiten bij Booosting ligt voor de hand: op de hoogte blijven van de onrwikl<elingen op dit gebied bij alle partners in het bouwproces. .... _~J.""Hii,J._,--- ___n_i_e_uws__----, __ Tuinhuis van Cepezed SFB-Vastgoed heeft in opdracht van het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid aan drie architectenbureaus gevraagd een ontwerp voor een tuinhuis te maken. Het zou een variatie moeten worden op de doe-het-zelf- pal<ketten die heden ten dage in elke tuin van elke Vin ex- woning prijken. Eigentijds, nieuw en betaalbaar. Cepezedwon de prijsvraag met een glas-hout-combinatie. Gebruik van neutrale, natuurlijke kleuren en materialen en een verfijnde detaillering kenmerken het onrwerp van de bouwdoos. Het gebouwtje kan zowel voorgemonteerd als als bouwpakket worden geleverd. Er is veel variatie in grootte, materiaalgebruik en accessoires mogelijk: van hobbykas met glazen wanden tot tuinhuis met multiplex- en glasplaten. De prototypes van de tuinhuizen zijn tot en met 20 september 1998 te zien op het grasveld van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. Bij voldoende belangstelling kunnen ze in serie worden geproduceerd. L --------------~------------------------------------- ~
 • 16. , Subsidieregeling ref r nti J e hnologie Tot en met 13 november a.s. is het mogelijk onde17..oek (40%), pre-concurrentiële onrwikkeling projecrvoorstellen in te dienen op basis van de (25%). Aanvragen met betrekking tot de zgn. SubsidieregeLing referentieprojecten miLieutechnowgie. E.E.T.- kiemprojecten (haalbaarheidsstudies van De regeling heeft ten doel mkb-ondernemers een maximaal 1 jaar) kunnen tijdens de kwalificatie- referentiemogelijkheid te bieden voor nieuwe milieu- ronde, 17 augustus rot en met 16 november a.S. technologie. worden ingediend. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen: Meetprogramma's: test door een onafhankelijke en Nieuwe tranche energieprogramma's deskundige instantie van een door de aanvrager Het Ministerie van Economische Zaken heeft de ontwikkelde en voor Nederland nieuwe milieu- eerste tranche energieprogramma's voor 1998 op technologie (een product, proces of dienst). Het basis van het BesLuit Subsidies Energie-programma s resulraat is een keurmerk of rapporr. Ten hoogste bekend gemaakt. Een relevant programma betreft het kan 50% subsidie worden verkregen, maximaal Programma Loreen. Dit programma is gericht op de f 150.000,-. uirvoering van het gemeentelijk energiebeleid en Eerste praktijkroepassing: de aanvrager dient een nieuwbouwwoningen. Projecten die onder het voor Nederland nieuwe milieurechnologie te leveren onderdeel Nieuwbouwwoningen worden gesubsi- aan een eerste afnemer. 25% subsidie van de project- dieerd, betreffen haalbaarheids- en kennisoverdracht- kosten kan worden verkregen, maximaal f 500.000. projecten ten behoeve van mogelijke opties voor de Voor het programma is een budget van f 4 miljoen optimale energie-infrastructuur bij (grote) bouw- gereserveerd. Aanvragen dienen bij Senter te worden locaties. ingediend. De rweede tranche energieprogramma's zullen op korre termijn worden gepubliceerd. Naar verwach- Economie, Ecologie en Technologie ting zullen dan ook de relevante programma's: Op basis van het BesLuit subsidies Economie, Ecowgie Programma diensten (nieuwbouw utiliteit, techniek- en Technowgie kan tO( en met 6 juli a.S. een globaal onrwikkeling), Programma bouwmateriaLen, projecrvoorstel en Technologie worden ingediend ter keramiek- en gLasindustrie en het Programma verkrijging van een pre-advies. Vervolgens staat voor woningen (nieuw te bouwen woningen, onderhoud geselecteerde projecten de kwalificatieronde open van en beheer van sociale huurwoningen en huis- 17 augustus rot en met 16 november a.s. houdelijke elektrische apparaten, incl. verlichting) Binnen de volgende thema's kunnen project- worden opengesteld. Voor de meeste energie- voorstellen worden ingediend: duu17..ame industriële programma's sluit de indieningsdatum eind productieprocessen (voorheen rwee aparte thema's: november 1998. industrieel proceswater en industrieel afval), milieu- gerichte producronrwikkeling, verkeer en vervoer, hernieuwbare grondsroffen, duur=e energie. De maximale subsidie voor een E.E.T.-project bedraagt Voor meer informatie f 10 miljoen. Een project moet bestaan uit: kunt u contact opnemen fundamenteel onderLoek (62,5%), industrieel met Pouwer & Stevers 010 - 452 11 22. L .J
 • 17. , ~ O~A 0 het kleinste gevel neusje van Façade Anton Tapper, van Façade Adviseurs voor Geve-' bouw te Eindhoven, heeft een nieuw product ontwikkeld: NOVA. Een superslank aluminium profiel voor (de renovatie van stalen) kozijnen. waarvan de smalste roede niet breder is dan 30 mmo Tapper is uitgegaan van de vorm van het stalen kozijn, t.w. het trapeziumvormige detail aan de buitenkant van de roeden. In dit minimale 'neusje' wilde hij veel functies integreren, zoals profiel- verbindingen, thermische isolatie, beglazing (droogbeglazing met dubbelglas), waterdichtheid, kierdichtingen én hang- en sluitwerk Tapper kwam uit op een slim mulrifunctioneel kunstsrofblokje. De ingewikkelde vorm van het blokje heeft een volume van minder dan één kubieke centimeter en kan op verschillende manieren worden roegepast: o Eén blokje symmetrisch geplaatst, ter ondersteuning van een glaslijst van maximaal 30 mm; e Twee blokjes asymmetrisch geplaatst, voor bijvoorbeeld twee glaslijsten van elk 20 mm; e Eén blokje, eenzijdig geprojecteerd in de 30 mm brede profielen van het bewegende deel van Het blokje wordt in alle toepassingsmogelijkheden met een simpele kwartslag verankerd op f.i.:~ ~ de raamprofielen, zoals een bajonetsluiting. li!~~' ?~ Nieuw is ook de assemblagetechniek De aluminium profielen worden met elkaar ~i verbonden door roestvast stalen pennen en schroeven die passen in speciaal Ir I" - vormgegeven open extrusiekanalen (0 4 mm). Ook dit detail heeft een meer- 'I I voudige functie: verbinding van de glasroeden én opname van de beglazingsrubbers. Met het profielsysteem kunnen kleine rot zeer grote ramen, puien en ~~ gevels worden gemaakt, zowel vlak, gefacerreerd, geroogd als continu ~~ gebogen_ Door de gunstige U-waarde van 1,7 W/m'K is het geschikt I ' voor zowel renovatie als nieuwbouw. ! ~ NOVA is vanaf september 1998 verkrijgbaar bij KAWNEER, aluminium systeemleverancier. L ____________________________________________________ ~