Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)

Télécharger pour lire hors ligne

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 de kleur van aluminium

IN DE PRIJZEN
16 nederlandse bouwprijs: booostingproject xx

VERSLAG
05 nieuwjaarsborrel: back to the basics

NIEUWS
03 productontwikkeling: bouwmarketing
04 oproep: kopij nieuwsbrief en dia
06 afscheid
07 nieuwe laars bouwkunde tu/e
08 ondergronds bouwen
09 vliegende vogelkijkhut
13 moooi: bouwen met staal
15 over: programma mileutechnologie uitgebreid

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 de kleur van aluminium

IN DE PRIJZEN
16 nederlandse bouwprijs: booostingproject xx

VERSLAG
05 nieuwjaarsborrel: back to the basics

NIEUWS
03 productontwikkeling: bouwmarketing
04 oproep: kopij nieuwsbrief en dia
06 afscheid
07 nieuwe laars bouwkunde tu/e
08 ondergronds bouwen
09 vliegende vogelkijkhut
13 moooi: bouwen met staal
15 over: programma mileutechnologie uitgebreid

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (7)

Similaire à Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999) (20)

Publicité

Plus par Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Plus récents (20)

Publicité

Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)

 1. 1. maart 1999 jaargang 10 nr. 50 Remi Claeys System (RC System) is marktleider van hoogfrequ~t gelaste aluminium buizen met een diameter van 8 tot 80 mmo De toepassingen van de buizen liggen in consumentengoederen als o.a. skistokken, .surfgieken, keukentrappen etc. en in de auto-motive; u moet dan denken aan radiatoren en airconditioners. Voor de bouwsector, verreweg het grootste toepassingsgebied van de aluminiumprofielen, ontwikkelt RC System profielsystemen voor ramen, deuren, vliesgevels en veranda' s. RC System is in staat om te voldoen aan de hoge eisen die de bouw stelt aan esthetiek, gewicht, wanddikte en dull"Laa1llheid. Door lakken of anodiseren is aluminium in de bouw voor kleur. L
 2. 2. r , Op donderdag 15 april wordt een groot deel van het programma gevuld met een rondleiding door de fabriek. Achtereenvolgens nemen we ken nis van de gieterij , hoog frequent lassen, de walserij en de extrusie-afdeling. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A 11:45 Verzamelen Novotel Breda 12:00 Gezamenlijk vertrek naar Lichtervelde 14:30 Aankomst te Lichtervelde Welkomstwoord van Marc Crombez, directeur verkoop van RC System 14:45 Fabrieksbezoek 16:15 Ontwerper en Industrie door Hans Reymersvan RC System Techniek: Nieuwe schuif-draai-raamconstructie 17:00 Discussie, ingeleid door Anton Tapper, directeur geveladviesbureau Façade. 17:30 Hapje eten 19:00 Vertrek naar Breda 21:30 Aankomst Novotel Breda Geïnteresseerd in deelname? Inschrijven via de antwoordkaart. Het maximaal aantal deelnemers is 40.
 3. 3. i .••.•.•,••• 0 n t wik k e 1 n9 0 Bouwmarketing? D e bouw is weinig innovatief Altijd weer word je als productontwikkelaar met d~ze gevleugelde kreet geconfronteerd. Een typische Booostingvraag die je kunt stellen is dan : Is dat wel zo? Steunend op een betrokkenheid bij vele productontwikkelingsprojecten denk ik, dat deze uitspraak op z'n minst genuanceerd kan worden . Je kunt de vele voorbeelden van grensverleggende arch itectuur, de experimenten met duurza.am bouwen en de vele co nstructieve hoogstandj es toch moeilijk afdoen met 'weinig innovatief . Ik denk dat het weinig innovatieve imago zijn oorsprong vindt in de wij ze waarop met name de projectongebonden producerende industrie de bouw ziet. H et beeld over een weinig innovatieve bouw wordt voornamelijk gevo rmd door de ervaringen bij het op de markt brengen van ni euwe producten. Altijd weer blijkt de diffilsie van nieuwe producten in de markt een buitengewoo n moeizaam proces te zijn . De diffusie van nieuwe producten is met name onderzocht in relatie tot consumentenm arkten. In industriële markten en zeker in de bouw is het geen breed onderzocht item. Bij de diffusie speelt uiteraard de acceptatie doo r de markt een centrale rol. Daarbij zijn (vrij vertaald naar Rogers' 'Diffusion of innovations') de producreigenschappen het belangrijkst, te weten: • RelatiefvoordeeL, zoals dat door de potentiële klanten wordt ervaren. H et gaat daa rbij om meetbare en aantoonbare voordelen, maar ook om zogenaamd e perceptuele waarden (zoals de klant ze waarneemt en waardeert); • Compatibiliteit is de eigenschap die aangeeft in welke mate het product aanslui t op de bestaande cultuur, gewoontes, behoeftes, technieken, processen, etc. Als de verenigbaarheid hoog is betekent dit dat de overgangskosten en - risico's beperkt zijn; • Eenvoud geeft aan of het product en de waarde ervan zonder een grote inspannin g van de klant begrepen kan worden; • Testbaarheidis de mate waarin het mogelijk is het product op beperkte schaal (monsters, beperkte proefopstelling etc.) uit te proberen en • Zichtbaarheid is de mate waarin de resltltate n va n het nieuwe product zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door tevreden afnemers aan het woord te laten. Buiten de normale afWeermechanismen tegen nieuwe producten die in elke markt gelden, is het fe it dat in de bouw meerdere partijen moeten beslissen over het toepassen van nieuwe producenten de belangrijkste reden voor het weinig innovatieve im ago. Met name architecten en meedenkende adviseurs staan wel open voor noviteiten, maar het toepassen ervan wordt in de praktijk door de veelheid van beslissers en de factor tijd ernstig geremd. De bouw Lijkt dan niet innovatief GeLukkig zij'n veeL individueLe bouwpartijen dat wel Er is hoop! To be continued. Jos Lichtenberg, Bureau A+ en bestuurslid Booosting
 4. 4. Kopij Nieuwsbrief en DIA Booosting- N ieuwsbrief Nummer 5 1 verschijnt in week 2 1 - 1999. T ips, nieuws over innovaties of andere interessante berichten kunt u tot maandag 5 ap ril a.S. inleveren bij het secretariaat. Eerder berichtten wij de Booosting-aangeslotenen over de voortzetting van de samenwe rking tussen Booosting en DIA, Detail In Architectuur. DIA reserveert voor Booosting in elke editie rwee pagina's. Indien u een artikel heeft dat aanslu it bij één va n hun thema's (zie hieronder) dan kunt u dat ook toezenden aan het secretariaat. W ij zien uit naar uw reactie! Het adres van het secretariaat is: Booosting DIA thema's 1999: Postbus 10197 NR. NAAM WEEK DEADLINE THEMA 3004 AD Rotterdam 5 Juni 23 6 ap ril industrieel, fl ex ibel, demontabel (IFD) T 010-4156304 6 JlJi 27 10 mei kozijnen & gevelsystemen F 010-4 15 7409 7 Aug./sept. 36 14 juni (voorbeeldprojecten) D uBo E paarch@wx.s.nl 8 Oktober 40 9 augustus dakvormen 9 November 45 6 september verbind ingstechnieken 10 December 49 4 oktober inrichtingselementen buitenruimten NAM.. I BEDRljF I I I ADRES I I I POSTCODE WOONPI.JATS T ELEFOON o Komt op donderdag 15 april 1999 van 12.00 Ot 2 1.30 uur naa Re System in Lichtetvelde (België) met personen. Booosting o Wil gtaag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosting Postbus 10197 (WWW.OOO.NLlBOOOSTING) Dit geldt Alleen voor Aangeslotenen van Booosting. 3004 AD Rotterdam o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o Bestelt het boek 'Booosting in bedrijf (1992) participanl<ll: f 25,00 ) ( Niet-pllrticipllllten: f 39,50 o Bestelt de reader' 10 jaar Booosting' (1998) L .J
 5. 5. • , Verslag van de Nieuwjaarsborrel op woensdag 13 januari 1999 Back to the basics Na een kijkje in Project XX, het nteuwe onderkomen van XX architecten, heffen de Booosting-aangeslotenen in Rotterdam ten huize van het secretariaat het glas op het nieuwe jaar. Voorzitter Jouke Post blikt even terug op het jubileumjaar 1998* waarin op 22 oktober het 10- jarig bestaan is gevierd. Hij schroomt niet om de grootsheid van die dag te roemen en is eerlijk om ook minder succesvolle onderdelen aan te kaarten: 'THE DOOOR ging te loor'. Hij kijkt liever vooruit en doet enige plannen uit de doeken op weg naar het millennium. Back to the basics zal het worden: terug naar een praktische uitwisseling van ideeën en mogelijkheden tijdens bedrijfsbezoeken bij de leden. Verreweg de grootste groep aangeslotenen bij Booosting blijkt te vinden in de categorie bouw- en productiebedrijven en advies- en constructiebureaus. Hij wil de samen- werking blijven stimuleren tussen de industrie en ontwerpers. De voornaamste doelstelling van de Stichting Industrieel Bouwen N ederland: sámen Ontwerpen, Ontwikkelen en Onderzoeken om de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verhogen brengt hij weer onvermoeid onder de aandacht van de aanwezigen. Een ander speerpunt is het velwezenlijken van een lang gekoesterde wens om een eigen Booosring- laboratorium op te zetten. Dit komt, nu POSt als hoogleraar Bouwtechniek verbonden is aan de TU Eindhoven wellicht wat dichter bij. Samen letterlijk de handen uit de mouwen steken: met een hamer in de ene en een borrel in de andere hand nieuwe toepassingen, verbindingen en detailleringen in een werkplaats uitproberen. Booosting moet een voorloper blijven en kansen blijven bieden aan leden om nieuwe taken en eisen daadwerkelijk om te zetten in innovaties. Daarom is Post namens Booosting in gesprek met Economische Zal(en over een mogelijke bijdrage van Booosting aan het programma Industrieel Flexibel en D emontabel Bouwen (IFD). Hier liggen kansen voor Booosting om bijvoorbeeld innovaties aan te besteden en productontwikkelingen nader te onderzoeken en te realiseren. Post's peptalk stopt. Hij hoopt dat Booosting met het organiseren van activiteiten de gevestigde en beperkende bouworde kan overstij gen en een klein steentj e kan bijdragen om, met álle bouwpartijen, de gebouwde omgeving (industrieel) te vernieuwen. Booosting gaat door! Het bestuur blijft u op alle fronten veel vooruitgang toewensen. Jo/anda Steenhouwer, Secretariaat Booosting * Een jaaroverzicht van 1998 met uitgebreide informatie wordt aan alle aangeslotenen toegezonden. L .J 11
 6. 6. 06 • • ,.totfA,Jii.t:j'._ __ _d_e l_i_n...:g'----' m_e_d_e _ Afscheid Een hal met vliegtuigen, een Lotus, kevlar, koolstof, slimme verbindingen, verhalen over races en net-niet-fai ll issementen, kortom een wereld vol jongensdromen. Het is een Booosting- bijeenkomst. Ik word direct lid. Volgens familierraditie weet ik wat 'bouwen' is, ben dus meer geïnteresseerd in achterliggende structuren. Jouke Post vindt me een filosoof. Jan Brouwer fronst als ik de pendant van al die 'turbo- booosr'- ideeën stel. Kern van mijn beroog is een homen kozijn: vrolijk vloeken in de kerk. Verder houd ik me bezig met de relatie techniek-cultuur en met ideeën voor de Bouwkundestudie. Voor Booosting is het weinig direct, ik 'zweef door de vliegtuighal. Matchen is niet makkelijk. Dan ineens kamoor XX. Eindelijk weer die charme. Dit is ook een aanpak die perspectief biedt voor dubbel-afstudeerders op Bouwkunde. Jan, er zinen houten kozijnen in! Jouke ben ik filosofisch of profetisch? Ik lees bij roeval dat afwijzing van techniek volgens psycho-analyse te verklaren is uit eigenliefde. XX is redel ijk sorr-tech: beste Jan en Jouke, dat geeft te denken. Wat staat jullie met XX voor ogen en wat moet ik met mijn sympathie er voor? Ben ik weer eens emhousiast, heb ik zomaar ook een moreel dilemma. Ik zeg mijn lidmaatschap op om deze gewetensvraag op te lossen. Om intussen alle schijn tegen te gaa n, wil ik gezien worden met de nieuwste techniek. Ik heb klapschaatsen gekocht. Beste Booosters, Booosting is voorlopig niet uit mijn gedachten. Aljen H oek, architect L _________________________________________________ ,~
 7. 7. Nieuwe laars voor f'@rC~lt~it [S(QJ~w~~liîldl~ TU Eindhoven Het gebouw van de faculteit Scheikunde (T-Hoog) van de TU te Eindhoven wordt omgetoverd tot de nieuwe faculteit Bouwkunde. Het ontwerpvoorstel van Dirrix Van Wylick Architecten uit Eindhoven toont een interessante verweving van hoog- en laagbouw. Om te komen tot het nieuwe 'laarsmodel' moeten o.a. de CT-hal (Chemische Technologie) worden gesloopt en de schachten van de noordgevel en de dakver- dieping van gebouw T-Hoog Dorgelolaan en kan een nieuw dak- landschap worden geïntroduceerd. transformatie gebouw
 8. 8. Het karakteristieke glasgevelbeeld van de hoogbouw blijft bestaan, zij het in een losser geordende vorm. Elke gevel heeft een eigen oriëntatie en is onderdeel van een totaal-klimatologisch-concept. De oost-, westgevels zijn zo veel mogelijk transparant gehouden. De noord- en zuidgevels zijn overwegend gesloten. De laagbouw zal wat meer verschillen van de bestaande in materiaal en textuur. Twee thema's spelen in het nieuwe laarsmodel een belangrijke rol: omwikkelen en uithollen. Door het omwikkelen ontstaat een intense relatie tussen laag- en hoogbouw. Bovendien verbeeldt het omwikkelen 'de langzame route die de gebruiker door het gebouw voert van entreehal tot laboratorium, werkplaatsen, ateliers, werkplekken en algemene ruimten'. Het uithollen betreft met name het aanbrengen van grote cirkelvormige gaten in de bovenste vier verdiepingsvloeren. Deze functioneren als licht- en luchtschachten waaraan de individuele werkplekken gesitueerd worden. De open schachten werken ook als luwtegebieden met een natuurlijke trek van warme lucht. Optimaal individueel comfort staat centraal. Een doorlopende stalen frame/gaas-structuur schemert door de doorgaande vliesgevels. Dit zal het gebouw een mysterieuze en verrassende transparantie geven. De bouw start ???) De oplevering is gepland in ???? We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. ----------------------- Ondergronds bouwen ENCI was één van de participanten die, in het onderzoek naar mogelijkheden om ons land in een derde dimensie in te richten, de publicatie 'Intensief ruimtegebruik' hebben uitgegeven. Het onderwerp is toegespitst op ondergronds bouwen in Noord-Amerika en geeft tal van slimme voorbeelden van stedelijke inrichting in combinatie met ondergronds ruimtegebruik en hoogbouw. Wilt u ideeën op doen? Info bij Hans Köhne, ENCIITechnische Marketing en Productontwikkeling, telefoon 073-640 1170. ----------------------- Professors Op 6 februari heeft Frans van Herwijnen, directeur van ABT te Arnhem zijn intreerede gehouden als hoogleraar Constructief Ontwerpen aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Zijn leerstoel omvat constructie in het algemeen en de integratie van constructie met andere disciplines, waaronder architectuur. Jouke Post, directeur van XX architecten Post Ter Avest en voorzitter van Booosting wordt 11 mei benoemd tot hoogleraar Bouwtechniek aan dezelfde universiteit. Hij bekleedt de leerstoel voor 20 uur per week. Van Harte Proficiat!
 9. 9. · , Vliegende vogelkijkhut van Verburg Hoogendijk Architekten Verburg Hoogendijk Architekten uit Amsterdam heeft in opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten een observatiehut ontworpen voor het Zwanenwater te Callantsoog. De ronde vogelkijkhut bestaat uit Corten-staal. Dit staal roest, maar dat biedt twee voordelen: het staal hoefi: niet behandeld te worden, de roest wordt zo conserveringsmiddel en de roestkleur is een uitstekende schutkleur tussen de wilgen en het riet. De hut weegt ruim 9000 kg, heefi: een middellijn is 7.40 m en een hoogte, boven de waterlijn (onbelast) van 2.35 m. Vooral de plaatsing was bijzonder. Transport over land zou door de uitzonderlijke regenval onacceptabele schade hebben toegebracht aan het natuurgebied. Vandaar dat voor een vlucht is gekozen. Vanuit Rotterdam, waar Devo Marine de hut maakte, is de hut per ponton vervoerd naar Stolpen, dichtbij Callantsoog. L .J
 10. 10. r , Per trailer is het bouwwerk naar de omgeving van het Zwanenwater vervoerd waar het op 13 L:a- ~ januari jJ. aan een Chinouk-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht is gehangen. Over een afstand van 1000 meter bungelde de 'ufo' aan een 30 meter lange ketting en werd ze vervolgens te water gelaten. Genodigden hadden vanaf een duintop een uitstekende uitkijkplek op de spectaculaire plaatsing. Na de reis zijn nog een rubber vloer en een houten borstwering met kijkspleten met (aan de binnenzijde) informatie- panelen aan de 'donut' toegevoegd. Fa. Van Muijen heeft een steiger naar de hut gemaakt, die tevens toe-gankelijk is voor rolstoelgebruikers. Door de drijvende uirvoering kan de observatie- post, die ruimte biedt aan plm. 20 bezoekers midden tussen de watervogels liggen en mee bewegen met de wisselende waterstromen. L .J
 11. 11. ~--------------------------~-----------------------------------------'I ~ • , Activiteiten 1999 donderdag 15 april RC System te Lichtervelde (België) (zie pagina 01-02) donderdag 16 september Hoesch Bouwsystemen ( 9 e P 1 a n din ) april Steelstudy Houses meI CVK Kalkzandsteen te Hilversum • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebo uwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of • ••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. ....--------,.:i.t.t.W·iil. •___c_o_l_o_f_o_n__--'- - - - - - - - . . Hoogmadestraat 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdam telefoon 010 4156304 telefax 010 4157409 E-mail paarch@WXs.n1 homepage http://www.OOO.n1/booosting Contactpersoon: Jolanda Steenhouwer, bereikbaar: di en wo van 9.00 tot 17.00 uur en op do van 9.00 tot 13.00 uur Redactie: Jolanda Steenhouwer Vormgeving: Patricia Brouwer Design Druk: Drukkel'ij Hans T ruijen Met dank aan: Rob Hoogendijk, Jos Lichtenberg, Pieter de Mos, Nico Noort, Eelke Pouwer, Thijs Vel'burg Voorzitter Jouke Post Post Ter Avest Architecten Secretaris Jan van der Woord TU Delft Penningmeester Johan Riezebos CVK Kalkzandsteen Lid Harm Boomsma Axys Innovations Lid Jos Lichtenberg BuroA+ Lid NicoNoort Koninklijke Hoogovens Lid Els Zijlstra Materia ~ L .J [ill
 12. 12. • EI , Nieuwe participanten I Maurer Engineering Architecture and Media Contactpe rsoon : ir Marc Maurer Archi tect Maurer Engineering Architecture and Media is een jong Jan van Schoonvorststraat 20 bureau dat is gevestigd in Eindhoven. Het is een initiatief van 5611 PK Eindhoven Marc en Nicole Maurer, beiden veelbelovend afgestudeerd T 040-213 5704 als bouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit te F 040 211 6188 Eindhoven. Als ontwerpers zijn zij geïnteresseerd in de E mau r er@ooo . nl combinatie van de ontwerpgebieden architectuurtheorie en H http : //www . ooo . nl . /maurer bouwproductietechnologie. Maatschappelijke ontwikke- lingen worden in hun ontwerpen vertaald naar een architectuur die consequent tot op het niveau van het detail een duidelijke en eigentijds statement vertegenwoordigt. Ogenschijnlijke banaliteiten worden door het tweetal benut om genereren. Deze werkwijze resulteert ook in oplossingen op andere gebieden, zoals beeldcultuur, design en interactieve media (OOO-services verleent aan Booostingaangeslotenen internet-service). Participatie bij Booostingactiviteiten en -projecten lijkt hen niet alleen uiterst plezierig, maar ook vruchtbaar en zinvol. Hoesch Bouwsystemen Nederland EGM Architecten A + Bureau voor Holec Laagspanning Hubert-Jan Henket Architecten Bouwproduktontwikkeling Hunter Douglas Maurer Engineering ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek Koninklijke Hoogovem Architecture and Media A&c Architecten en Consultants Koninklijke Saint-Roch Veromco José Osorio Lobato • Aldus ontwerp+ontwikkeling+onderzoek II Krem ir Daan Peters BlesgraafBureau voor Bouwen & milieu Krupe Bomatex Jan Timmers BDA Groep Limburg Kozijnen Tj ïèn Design CD20 Bouwsystemen De Meeuw Oirschot Tum + Horsting Architekten Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau Octatube Space Structures Verburg Hoogendijk Architekten D3BN Den Haag • Oskomera Van Waes, Buro voor Architektuur ing. Karel H. Dekker Pieterman Hardglas XX architecten Jan Brouwer Associates dgmr raadgevende ingenieurs Plastica Plaat XX architecten Post Ter Avest Architecten Façade Comulting & Engineering Polyblock Atelier Zeimtra, van der Pol GeNie Comult Polynorm Goudstikker - de Vries/ACN RewaBudel axys innovatiom Hiemch Engineering RC System VanBerloStudio s Leylandi Comultaney Reynolds Architectuursystemen Koning Industrial Design Materia Rockwool Landmark Design & Technology RGD, Directie Ontwerp & Techniek Somfj Nederland Neonis Industrial Design T. G.M. Technisch Trespa I ntemational Robin Hood Produkties Gevelbouwmanagement Ubbink Nederland TNO Industrie H. de WJt Comultancy Unicom Nederland Ingenieursbureau Zonneveld Wentzei & Zoon Aedes, vereniging van woningcorporaties Wolvega Panelen ENCJ Alliance Europe Zoonljem Beton Sb!, Staalbouw Imtituut Ballast Nedam IGB, Utrecht St. Aluminium Centrum Bik Bouwprodukten Archi-Konsult VKG BRS Staalwerken Archipel Ontwerpers Bruynzeel Keukem en Kasten Architectenbureau Böhtlingk Hogeschool Emchede Van Campen Bendings Het Architecten Comort Hogeschool Brabant CVK Kalkzandsteen • Arconiko Architecten TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie H. Van Dam Fabriek van Plaatwerken Bul/horst Architecten en Stedenbouwers TU Eindhoven, foculteit Bouwkunde Enitor CEPEZED L. ...I
 13. 13. • , r-_____________~__m~iJ~~n~s~i~n~z~i~~n~s~I __________~__~ · mGGGi: Bouwen met staal e , • .... Prefabri cated i ron buil di ng. specially designed for export to the British colony of Australia. about 1840 uit de brochure van het 8 International Iron ~ and Steel ~ Institute over ~ Roofs and Façades ~~~~~~~~ ________________________________ ~ ____ ~earound the world. In 1840 was de industriële revolutie in volle gang. Al vroeg in de negentiende eeuw werden ijzeren platen geprod uceerd die dienst deden als dakbedekkingsmateriaal. D e mogelijkheden van het plaatmateriaal konden pas volledig worden benut toen H .R. Palmer in 1829 de golfplaat uitvond. Door de golfvo rm werd de plaat stij ver en kon hij lichter worden uitgevoerd. Hierdoor was hij mal<kelijker te hanteren en te transporteren. In het prefab gebouwtje op de foro zijn golfplaten roegepast in het dak en in de gevel. Het prefab gebouwtje is m OOOi. H er staat op de foto als een old-timer, als een vroege voorloper van het moderne industrie- en kantoorgebouw. D e golfplaten geven het gebouwtje een sterke structuur met een uiterst minimum aan materiaal en arbeid. Het luifeltje boven de deur komt logisch uit de structuur voort en de bogen in de ramen vrolijken het lijnenspel op. H et gebouwtje voelt natuurlijk aan. H et als het ware op volmaakte wijze op zijn taak berekend. En, het is geprefabriceerd! Omdat het materiaal staal sterk en stij f is, maatnauwkeurig en goed te verbinden, leent het zich goed voor prefabricage en assemblage. Door prefabricage en assemblage wordt de kwal iteit van bouwdelen verhoogd, word t de bouwtijd verkort en worden de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats verbeterd. Aan het einde van de levensduur van een bouwdeel of gebo uw worden stalen bouwproducten hergebruikt of gerecycleerd zonder verlies van kwaliteit. Staal maakt di t allemaal mogelijk en dat is mOOOi. Dat was in 1840 al zo en dat is nog steeds zo. Staal is een excellent bouwmateriaal. Nico Noort ovens/H SSP, Bestuurslid Booosting_____________........ L .J m
 14. 14. • , Nieuwe participanten I I Atelier Zeinstra, van der Pol Cont ac t pe rso on: Jan van den Berg ATEl Teamcoördinator ZEINSTRA, Architectenbureau Atelier Zeinsrra, van der Pol heeft rwee VAN DER POL projectarchitecten: H erman Zeinstra en Liesbeth van der Pol. Gestarr met vooral projecten in de woningbouw, is de Lo ui se W entst r aat 186 porrefeuille in de loop der rijd uitgebreid met diverse onrwerp- 10 18 M Amste rd am S opdrachten voor scholen, stedenbouwkundige plannen en de T 02 0- 626 8592 uitbreiding van het Scheepvaarrmuseum in Amsterdam. F 020 - 638 5703 Uitgangp unr is telkens de wil om zelfs van de meest prozaïsche E ze i po l@ xs4a ll . nl opgaven een poëtisch producr te maken. Het atelier experimenreerr in typologieën en arch itectuur. Onderlinge kritiek wordt aangewend om de gedachten te scherpen en zo te ontsnappen aan architectonische cliché's. Aansluiten bij Booosting is voornamelijk om op de hoogte te blijven van inreressanre technische onrwikkelingen en contacten te leggen met bedrijven die de visie van het bureau versterken. Booosting nieuws De reeds lang bestaande bureaus Jan Brouwer Associates uit Den Haag en Post Ter Avest Architecten uit Rotterdam gaan samen verder onder de nieuwe naam XX architecten. In het rweede kwarraal van dit jaar zal het bureau zich vestigen in het nieuwe pand van XX, in het Delftechpark te Delft. Het opdrachten pakket omvat alle schaalgebieden: van stedenbouwkundige concepten tot architectonisch onrwerp. Ook onderzoeksopdrachten en productonrwikkeling behoren tot de werkzaamheden. Samen sterk, samen de üitdaging van en naar een nieuw millennium waarmaken. Allen veel succes toegewenst.
 15. 15. • , Programma milieutechnologie uitgebreid Het Programma milieutechnologie zal in 1999 gericht brengen een krediet verkrijgen van maximaal 40% zijn op een negental specifieke doelgroepen. Eén van van de projectkosten. Aanvragen kunnen vooraf- de nieuwe doelgroepen betreft beton mortel en gaand aan de start worden ingediend bij Senter te betonproductenindustrie. Het Programma milieu- Den Haag. technologie is bedoeld om de praktische toepassing van zeer innovatieve milieutechnologie te stimuleren Kennisuitwisse l ing en nieuwe technologieën die leiden tot schoner beroepsonderwijs produceren of schonere producten, te ontwikkelen. bedrijfsleven Het budget zal dit jaar verhoogd worden tot f 5,5 Het Ministerie van Onderwijs wil projecten miljoen. Aanvragen kunnen tot december 1999 stimuleren gericht op de ontwikkeling en worden ingediend bij Novem te Utrecht. implementatie van nieuwe vormen van kennis- uitwisseling tussen het beroepsonderwijs en de Programma stimulering beroepspraktijk. Voor deze regeling is een budget van productgeri chte mi 1 i euzorg f 11 miljoen beschikbaar. Een project dient Dit jaar komt er weer een mogelijkheid voor het uitgevoerd te worden door een consortium waatvan indienen van projectvoorstellen op basis van het tenminste een Regionaal Opleidings Centrum Programma stimulering productgerichte milieuzorg. (ROC) deel uitmaakt. De beoogde kennisuit- Dit programma heeft als doel het stimuleren van de wisseling moet het ontwikkelen of implementeren ontwikkeling en introductie van productgerichte van innovatieve leermiddelen, leermethoden of milieuzorgsystemen. Deze moet gericht zijn op de daarmee vergelijkbare instrumenten als resultaat vermindering van de milieubelasting van deze hebben. Projecten mogen niet langer duren dan twee producten en de verbetering van de milieuprestatie jaar. Projectvoorstellen dienen te worden ingediend van deze producten. Er zal dit jaar prioriteit worden bij Senter in Den Haag. Er zijn in 1999 twee gegeven aan brancheprojecten. Voor de periode tot tenderperioden: 4 januari tot en met 1 april 1999 en en met 2004 zal f 15 miljoen worden uitgetrokken. van 6 april tot en met 17 september 1999. De De uitvoering van de regeling zal dit jaar door het subsidie bedraagt maximaal f 500.000,- voor Ministerie van VROM, DG-Milieubeheer worden ontwikkelingsprojecten en f 250.000,- voor overgedragen aan N ovem of Senter. implementatieprojecten. Besluit technische ontwi kkel i ngskredi eten (TOK) A Voor het Besluit technische ontwikkelingskredieten ..Fl... , ~ r (TOK) is dit jaar f 80 miljoen beschikbaar. De rente ? I is dit jaar verlaagd met 1,15% tot 4,9 %. Voor meer informatie tau Op basis van de TOK kunnen bedrijven die kunt u contact opnemen Wo: 1.::: ~~ ::~ technisch risicovolle nieuwe producten, productie- met Pouwer & Stevers methoden of diensten tot ontwikkeling willen 010 - 452 11 22. L .J
 16. 16. Nederlandse Bouwprijs voor ~~~~stin~pr~ject '" project xx, eindfase bouw januari 1999 Op maandag 8 februari is, tijdens de opening van de Internationale Bouwbeurs 1999 in de Jaarbeurs te Utrecht, de Vijfde Nederlandse Bouwprijs toegekend aan Project XX. De heer Gijs Verweij van Vastgoed Beleggingsmaatschappij Wereldhave N.v. nam als opdrachtgever de prestigieuze prijs in ontvangst: 'Dit is een uitstekende ondersteuning van ons streven naar milieuvriendelijke bouw'. Naar het idee van architect Jouke Post heeft Project XX een geplande levensduur van 20 jaar. Na die periode dienen de gebruikte materialen te vergaan of eenvoudig herbruikbaar te zijn om het milieu niet meer te belasten dan nodig is. Het gebouw bestaat uit hout, glas, zand en karton. Het fraaie XX in het Delftechpark te Delft wordt het nieuwe onderkomen van de ontwerper zelf: in april 1999 zal XX architecten (Post Ter Avest Architecten en Jan Brouwer Associates) in het gebouw haar werkzaamheden uitvoeren. Van harte proficiat! ----------------------- KOMO-attest Als eerste Nederlandse producent van staalframe bouwsystemen heeft Hoogovens Star-Frame BV het kwaliteitskeurmerk KOMO-attest gekregen. BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB) geeft met deze toekenning aan dat Star-Frame voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit en bevestigt dat vraagstukken over bijvoorbeeld brandwerendheid en koudebruggen num voldoende kunnen worden opgelost met Star-Frame.

×