SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
Télécharger pour lire hors ligne
a ril  2000           11 nr.    56
booosting
                                                      ,
    Realiteit
    Constructeur Jan van der Wlnl1tVf'rtf' lt
    ingewikkelde engineering van dubbelgekromde
          een specialisme van ingenieursbureau
    Z onne· eld. Aansluitend, en als opstap naar Booosting gaat (branche)vreemd, praktij kvoorbeelden
        v
       de engineering en uitvoering in de scheepsbouw. Wim Groeneveld van Numeriek Centrum
    Groningen geeft een lezing over de talloze krommi ngsmogelijkheden die zij in de scheepsbouw
     al jaren toepassen. H et N umeriek Centrum verwerkt datagegevens, waarvan zusterorganisatie
     Centraal Staal bouwpakketten voor de (internationale) scheepsbouw maakt. Het
         Centrum is gespecialiseerd in ronde vo rmen in staal, aluminium en kunststof.


L                                                      ..J
r  Scheepswerf
                                                      ,
  En na de roedrachten van deze slimme uitdagingen, is er een uitgebreide rondleiding op de scheepswerf
  van Van der G iessen - de Noord te Krimpen aan den Yssel. Een succesvolle werf die is gespecialiseerd
  in de nieuwbouw van o.a. ferry's en hopperzuigers.
       Ontvangst in Partycentrum Stormpolder te Krimpen aJd Yssel
       bwin Hilbrands & Kees Draaisma over hun afstudeeronderwerp De flat van Noach
   15:05  Michel Post over zijn afstudeeronderwerp Xanadu, een droom verwezenlijkt
   15:25  Lars Spuyboek over NSA, non-standard architecture
   15:45  Karel Vollers over Getordeerde vlakken
   16:05  Korte break
   16:30  Jan van der Windt, Ingenieursbureau Zonneveld
          over De engineering van vrije vormen
   16:50  Wim Groeneve/d, Numeriek Centrum Groningen over de scheepsbouw
   17:10  Discussietijd
   17:45  Naar de werf lopen
   18:00  Rondleiding op de scheepswerf Van der Giessen - de Noord
   20:00  Borrel in Partycentrum Stormpolder tot plm. 20.30 uur
              U bent van harte welkom! (zie ook Nieuwsbrief55)
                 deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart.
••••••••!• • •         0  n t wik k e 1  n9  I 4E)
           Succesfactoren (1)
  Dit is de eerste bijdrage van een korte serie over succesfactoren bij producto ntwikkeling. De gegevens
  zijn gebaseerd op een analyse van projecten, waarbij ik zelf berrokken ben gewees t. Belangrijk om te
  vermelden is dat het om industriële produ cten gaat. In de door Mick Eekhollt ge"Introduceerde
  termi nologie zo u je ook van sta ndaard - en systeemproducten kunnen spreken.


  De analyse heeft pl aatsgevonden op bas is van 104 proj ecten, geselecteerd ui t een rotaal van ca. 150.
  De overige projecten zijn nog niet afgero nd. Succes of falen is hi erva n dus nog ni et vast te stellen. De
  projecten zijn qua ondelwerp te verdelen als weergegeven in onderstaand taartdiagram.

                        ~  verdeling naar type onderwerp
  De terminologie is gebaseerd op
                                               ba.rMJeei
  Eekhout, onder meer: POPO of        COO1pooent                    12%
  omwerpmethoden voo r bouw-            42%
  producten en bouwcomponemen,                                       11 %
  Delft U niversiry Press, 1997

                                                      materieel
  Van alle projecten zijn er drie als
  mislukt te beschouwen en 23 als
  geslaagd. C riterium daarb ij is dat              element         materiaal
  er duidelijk sprake is va n markt-               12"10            9%
  succes; hetzij direct, hetzij via een spin-off De overige 78 proj ecten zijn gekarakteriseerd als 'beëindigd'.
  Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn het wijzigen van de strategie of een te hoge investering.
  Voor deze projecten geldt dus dat er geen sprake is van 'succes'. Men kan ze echter ook niet als
  'mislukt' betitelen, omdat ' niet-s ucces' ook niet is aangeroond.


  Ik beperk mij nu tot één kenmerk: de omvang van het proj ect als succesfactor. Uit onderstaand
  staafdiagran1 blijkt dat kleine productontwild<elingsprojecten aanzienlijk meer kans van slagen hebben
  dan grote projecten.
                                    In de kolommen staa n de absolute
                                    aa ntallen projecten. De gegevens zijn
                     3
                                    gebaseerd op de investerin g in ver-
                                    houding tot de omzet van de initiatief-
                                    nemer.
                                    In de vo lgende nieuwsbrief zal ik
                     18
                                    ingaan op de succesfactor 'het kennis-
                                    niveau van de onderneming' die bij
                                    productontwikkeling een rol speelt.


0% - - - -                              Jos Lichtenbelg, Voorzitter Booosting
   klein     middelgrt     groo t
                                    Directeur A+ Bureau voor
                                    bouwproducrontwild<eling
Op 19 januari jl was de prijsuitreiking van de LOF-prijs
                   voor Vaktijdschrift journalistiek 2000, de tweejaa rlijkse
                   vakprijs van het Lucas Ooms Fo nds.
                   Van de in totaal 125 inzendingen werden 10 vakbladen
                   genomineerd. Tot in de laatste discussieronde was de strijd
                   spannend: zowel Aedes Magazine als Detail in Architectuur
       (DIA) waren kanshebber. Bij het vaststellen van de winnaar heeft de jLlly geprobeerd het blad te kiezen
       dat exemplarisch is voor de vernieuwing en de professio nalisering van de vakbladjournalistiek.
       De LOF-prijs 2000 is na rijp beraad toegekend aan Aedes Magazine. '( .. ) Wie dit blad opslaat merkt
       aan elke pagina dat de redactie heeft nagedacht over de vraag hoe zij selectie en aanpal( van
       ondelwerpen het beste kan afstemmen op wat de doelgroep nodig heeft.'
       DIA dus op een nipte 2 e plaats; vooral geprezen om de heldere vormgeving en vertegenwoord iging
       van een nieuwe generatie tijdschriften. ' (.. ) Geen blad dat zo scherp heeft omschreven wat het wel en
       wat het niet wil zijn en geen blad dat in de uitwerking zo goed laat zien dat zich in de beperking de
       meester toont'.
  NAAM

 I I
  BEDIUjf

 I I
 ADRES  POsrCODE         WOONPI.;tT$ TELEFOON
o Komt op woe   sdag 26 april naar de bijeen omst over Vrij e ormen
   te Krimpen aid IJ ssel van 14.30 tOt 20.30 uur met     personen.           Booosting
o  Komt op woensdag 17 mei naar de 2 e Raad van Adviessessie te Delft
                                                Postbus 596
   van 16.00 tOt 18.00 uur met    personen. (AVA)

o Komt op donderdag 29 juni naar het nieuwe Alum inium Centrum te Houten            2600 AN Delft
   van 16.00 tOt 19.30 uur met        personen.

o W il graag aanslu iten op het Internet- netwerk van Booosting (AVA)
   (www.OOO.nllbooosting) Dit geldt Alleen voor Aangeslotenen van Booosti ng.

o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting.
o Bestelt het boek 'Booosting in bedrijf (1992) Participanten: f 25,00           )
o Bestelt de reader ' I 0 jaar Booosting' (1998)      ( Niet-participamen: f 39,50
L                                                            .J
                       (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslorenen
•                                                         ,

                 Raad van Adviessessie
       Lijkt dat u wat, om de inspiratiebronnen van een aantal va n de Raad van Adviesleden (annex
       oprichters) van Booosting eens te leren kennen) Het bestuur wel. En daarom wagen we nogmaals een
       poging op woe nsdag 17 mei aa nstaa nd e voo r een
       zogenaamde Raad van Adviessess ie.
                                                          .. "
                                                          0>
                                                          <0
                                                              ....,
                                                              Q
                                                              .<::
                                                          <0   ->:
                                                          :c    <lJ
       Jan Brouwn; Miek Eekhout, Eric Vreedenburgh en Marcel                            L..J
                                                          c
                                                          <l>  ->:
        Vroom worden dan in de gelege nheid gesteld, 0 111 elk op                      co    <.J

       hun markante wijze, kort en krachti g hun persoon lijke                       ...,
                                                          <l>  ::;:
    <l>                                                         0.
    '-
    <l>  visie op o nt:verpen en bouwen aan ons te ventileren.                        ...,
                                                          <l>   '-
                                                              <l>
    E
   :;;:
                                                          C
                                                          <l>  ...,
                                                              "
                                                          <l>   C
                                                          E    0
                                                          <l>
                                                          <ll
                                                          <l>
                                                          V>
                                                          "0
                                                          0

    E                                                      ....,
                                                          0

    :::>
    c                                                      <0
                                                          <0
    E                                                      '-
    :::>                                                     <l>
                                                          .0
                                                          ....J                            De  onderwerpen     zijn      als  volgt:  )
                           Jan Brouwer     De verleiding van het verleden
                           Miek Eekhout     De toekomst van de bouw(technologie)
                           Eric Vreedenburgh  Ontwerp en evolutie
                           Marcel Vroom     windows 2000Ä .<::
.c <..'"   Het fanatiek viertal wordt bijgestaan door spreekstalmeester Jaap Koning
u
V> -Cl
0  <::
    "   (Koning Indusrri al Design D en Haag).
co   <lJ
   "b
c   <lJ
<l>
co
    <lJ
    <..
        PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA
V>
<0
   """
    <.J   16:00  Start
    <..
C>.
   L..J   16:15  Mick Eekhout (Octatube Space Structures te Delft)
'-
<l>
"0
    0.
    '-    16:35  Eric Vreedenburgh (Archipel ontwerpers te Den Haag)
    <l>
C
<0
   ...,
    "    16:55  Marcel y,'oom (Vroom research & design te Rotterdam)
:>   c
    0
        17:15  Jan B"ouwer (XX architecten te Delft)              <l>
<0
.c       17:35  Discussie- en borreltijd                     ...,
                                             o
V>                                            V>
'>-                                           '-
        18:00  Finish                              :::>
                                             <l>
'-                                            0>
"0
<l>
co
                      VI VA staat voor Alleen Voor Aangeslotenen)

L         Geïnteresseerd    III  deelname? In                            ..J
•                                                         ,
    < ,",  ".   'Aarikond; g1 n9 projècÜ>eioek 'n'; eûw: Al umfli-; umcèntrum' t'e' Houten'"
    ç . .' ': ..~~ ~ ...' ó~op" d2.~(L~~~ai!.~~.. jJl.~;_ 20_ ·.Yan' l~~~QÖ~ ·tot "19.30,,· uur . "
                                Q.o .


       Spectaculair
...
    ~~-· A 1 urni ni
E
 ::s
 '-    Architect Micha de Haas werd voo r het ontwerp van
.....
c     het nieuwe AJuminiumcentrum geinspireerd door het
 Q)
u
E     Hollandse populieren landschap. Daarom koos hij voor
 ::s
      circa 350 aluminium kolommen waarop hij het
 E
 ::s    gebouw plaatste en creëerde hij een 'aluminium bos'.
:;:
 3:
      De zo met het landschap velweven architectuur vereiste ook een bijzo ndere locatie: het gebouw wordt
 ::s
 Q)
      gebouwd op het groene talud, gedeeltelijk in het water op een zichtlocatie in het moderne
c
 Vl
      bedrijvenpark 'H et Rondeel' te Houten.
.....
'"     De basis va n het pand wordt gevo rmd door een innovatieve alum inium draagconstructie die is
'"
0-     ge'integreerd met de dal<- en gevelconstructie. Industriële productietechnologie res ulteert in een
3:
 ::s
o     hoogwaardige toelevering op de bouwplaats en een ee nvoudige en efficiëntie assemblage op locatie.
.0
      Het grond, en heiwerk is inmiddels uitgevoerd en de prefabricage van de alum iniu mconstructie is in
      volle gang. De montage hiervan start in week 16. Donderdag 29 juni aanstaande wordt u in de
      gelegen heid gesteld een bezoek te brengen aan de ruwbouw. U bent van hal·te welkom!

      PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA
       16:00 Ontvangst in het gemeentehuis van Houten
          Introductie door de opdrachtgever Paul Bruinsma, directeur Aluminium Centrum
       16:05 'De concretisering van een droom' door architect Micha de Haas
       16:15 Het ontwerpproces van concept tot detaillering:
          'Stabiliteit zonder afbreuk' door Frans Soetens, van TNO Bouw
          'Uitwerking in hoofdlijnen' door Remco Wiltjervan D3BN Den Haag
          'Detaillering in de praktijk, de aluminium knopen' door Ge1'/'it Jacobs, Arin
          'Ruimtevakwerken steeds innovatiever' door Mick Eekhout, Octatube
       17:15 Bezoek aan de bouwlocatie
       18:30 'Installatietechnisch ontwerp op een klein oppervlak'
             door Ed Vonk, Huygen Installatie adviseurs
       18:40 'Bouwmanagement van innovatieve projecten'
             door Rik Schijf, Bouwteam General Contractors
       18:50 'Het Rondeel, de trots van Houten'
             door Yvonne Lub, architectuurmedewerker Gemeente Houten
       19:00 Discussie met hapje/drankje
       19:30 Afsluiting
           In verband met het volle p1'og/'amma, ve1'Zoeken wij ft op tijd aanwezig te zijn.

L        Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via de antwoordkaart.                  .J
•                                                             ,
          Verslag van de nieuwjaarsborrel op woensdag 5 ja nuari 2000                   B(Q(Q(Q sting 2(Q(Q(Q
            Booosting gaat vreemd
                                     Dar Booosring na ruim 10 jaar een
                                     duidelijke posirie heefr vervulr als
                                     crearieve 'luis in de pels' lijdr geen rwijfel.
  Ol
  .<::
  f-                                  Ner als bij bed rij ven geldr echrer ook
  c                                  voor Booosring dar wij onze posirie en
  '"
  '"                                  roekolTISr voorrdurend regen her lichr
  ""
   Ol
  o                                  houden.
  N
  Ol
  .0
                                     En dar is nu precies war her besruur her
                                     afgelopen jaar heel inrensief heefr
                                     gedaan. Tijdens her nieuwj aarspraarje
                                     zijn al war ideeën hierover gevenrileerd.
                                     Hier een korre samenvarring daarvan.

      Naruurlijk blijfr her leerzaam om bij elkaar 'in de keuken' re kijken en inreressanre projecren re
      bezoeken. Samen mer her fenomeen 'regenlezing' en de bijbehorende posiriefkrirische discussie blijfr
      dar een inreressanre formule. Dar zullen we zeker handhaven. De vraag is echrer 'War zou
      Booosring nog meer kunnen doen?' 'War zou Booosring kunnen verbereren om her doel
      'vooruirgang' berer re kunnen dienen?' In zeer brede berekenis van her woord, 'Hoe slimmer, mooier,
      sneller, kwalirariever re bouwen?'


      Her panklare anrwoord is er nog nier, maar de eersre daden zijn in zichr en dir jaar ook merkbaar zijn.
      In de roekomsr spelen war ons berrefr een aan ral rrefwoorden een belangrijke rol: uitdagen, inspireren,
      confronteren en doen. N ier roevallig zijn her alle werkwoorden.


      De regenlezing heefr, zoals gezegd de funcrie van prikkelen en uirdagen en soms ook inspireren en kan
      worden versrerkr mer meer confronrarie mer ideeen en feiren, erc. Zo denken we aan her inzoomen
      op bijzondere siruaries. Hoe doen ze her bui ren de bouw? Hoe gaar her supersnelle herinrichren van
      winkels in zijn werk? Een confronrarie mer de mode- of reclamewereld. In de bouw hebben we nog
      nier zo veel vers rand hebben van zaken als rrendwarching en markering. War re denken van een rhema
      als aannemerloos bouwen. Hoe bouw ik 30.000 woningen per jaar? War valr er re leren van her
      bouwproces in de scheepsbo uw? Hoe gaar de auro-industrie om mer rechnologische problemen) Hoe
      komen producronrwikkelingen in vliegruigindusrrie ror srand? We varren dir samen onder her begrip
      'branche vreemdgaan' . En voor dir jaar is al een aanral acrivireiren in de maak.
L                                                             .J
r                          11                            ,
  Het werkwoord doen hebben we ook tot 'belangrijk' verklaard. Door niet-doen bereik je immers niet
  zo veel. Kruisbestuiving tussen de aangeslotenen op het gebied van productonrwikkeling, blijft een
  belangrijk thema. Problemen op tafel te leggen. Co ncrete ideeën genereren, samen aan oplossingen
  werken. De unieke Booosting-co mbinatie van industrie, onrwerpers, kennis en onderwijs heeft het
  vermogen in zich om dit vooral ook samen te doen. Dit verlangt weer enig aanzwengelwerk en veel
  meer inbreng en inspanning van bestuur en aangeslotenen.

  Internet, dat we hiertoe ook beter willen benutten, kan hi er wellicht ook een rol in spelen. Momenteel
  onrwikkelen we hier ideeën voor.
  Daarnaast hebben we weer (naar bleek) een oud idee voor een Booostinghuis opgegraven. H et bestuur
  buigt zich over de real isatiemogelijkheden en de concrete invulling daarvan.

  Wij trachten telkens de kwaliteit centraal te stellen. We streven niet naar een groot aantal
  aangeslotenen, maar hebben behoefte aa n partijen die actief aan de discussie willen meedoen. Niet
  alleen organisaties, die zich vanwege het Booosting-imago hebben aangesloten, maar vooral zij die
  willen uitdagen of uitgedaagd willen worden. Die onrwikkelingen willen oppakken en daarbij gebruik
  maken van het potentieel dat Booosting in zich heeft. We moeten er allemaal ons voordeel mee doen.
  Bedenk dat je zelf ook Booosting bent.

  Mede namens Els, Jan, Eduard, Harm, Johan, Nico en natuurlijk ook Jolanda,
  Jos Lichtenberg, voorzitter Booosting


.-______________    ~=
              _M·i.Wiiil._          secretariaat
                           ~L-------~====~        __________________,


       Bereikbaarheid
    secreta ri aat booosti ng
   Het secretariaat van Booosting is tot en met juni 2000 alleen op woensdagen bereikbaar.
   U wordt dan te woord gestaan door Lucy Mackie.

   In de stille zomermaanden juli en augustus is het secretariaat gesloten. U kunt voor dringende vragen
   contact opnemen met de voorzitter Jos Lichtenberg, Buro A+ (telefoon 0495- 652380) of de secretaris
  Jan van der Woord (telefoon 015-2784137).

   Vanaf dinsdag 29 augustus kunt u Booosting bereiken op dinsdag en woensdag (hele dag) en
   donderdagochtend. U treft dan Jolanda Steenhouwer weer aan.

  Booosting, Postbus 596, 2600 AN Delft
  T 01 5 - 270 2770
  F 015 - 270 277 1
  E Booosting@ooo.nl
_~t.m·W,iil.     _____n_i_e_u_w_s___---,

                  Bouwinnovatieprijs
         Tijdens de BouwRAl 2000 wordt voor de eerste maal de Nationale BouwPrijs uitgereikt. Deze
         bouwinnovatieprijs is bestemd voor de meest innovatieve ontwikkeling op het gebied van
         projectontwikkeling, bouwen, wonen en werken.

         Deelname staat open voor alle deelnemers aan de BouwRAl.

         De criteria welke de jury zal hanteren zijn de mate van innovatie, bruikbaarheid en roepasbaarheid,
         de impact in de markt, de wijze van marktbenadering, de mate waarin het aansluit bij de
         beursthema's en rot slot de visie die het uitstraalt op het vakgebied. De vijf genomineerde producten
         en vijf diensrenlconcepten zijn te zien op het Innovatiepaviljoen op de komende BouwRAI in
         Amsterdam, gepland van 11 ti m 14 april a.s.

                            ? info
            BOUW               Amsterdam RAl
                            Linda van Schouwen of Anita Kanters

         IRAI2000 i              T 020 - 549 1212


    -------------------
           met
         Booosting interview:
                            E bouwrai@rai.nl
                   Interview met Amo/d de Vries Robbé over de nieuwe organisatie. Op 1 februari
                   2000 zijn de Stichting Staal bouw Instituut (SBI) en de Stichting Kennisoverdracht
                   Staalbouwkundig genootschap (SG) gefuseerd tot de nieuwe Stichting Bouwen
                   met Staal (BMS). De Vereniging Staalbouwkundig genootschap blijft zelfstandig
                   en krijgt de nieuwe naam Vereniging Bouwen met Staal.

                  Waarom een nieuwe organisatie? Na twee jaar voorbereiding ontstaat een
                  organisatie met meer mogelijkheden en meer specialisaties. Er is een beleid voor alle
                  activiteiten, met als algemeen doel 'het verbeteren van de staalpositie'. Door de
                  vorming van vier marktsegmenten of populair gezegd marktteams ontstaat een
                  betere markroriëntatie. Alle aanwezige expertise op het gebied van onderzoek,
~~
.I:J-'"'~
      ...  lobby, kennisoverdracht staat nu ten dienste van de vier marktteams, welke worden onderscheiden
0<0<0
0<"'<0
      "-'  in woningbouw, verdiepingbouw, infrastrucruur en hallenbouw. In feite is de organisatiestructuur
VlaJU')
aJ <::
',-  t..  +->  gekanteld. Andere algemene aandachtsvelden blijven:'milieu', 'brand' en 'ondetwijs'.
'- aJ aJ
>"-'E
   X
 aJ aJ <::
-0   aJ
   '- 3'
         Wie doetwat?BMS kent twee directieleden met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Arnold de
-o::s::s
~aJO
0"-'00
         Vries Robbé verzorgt het externe beleid, waaronder promotie. Rob Lutke Schipholt zal zich richten
<:: u
'- aJ
«'-
         op de interne organisatie, onderzoek en kennisoverdracht. De activiteiten van SBI en SG zoals u die
'--0
gewend bent (o.a. Staalbouwdag, techniekdag, tijdschrift Bouwen met Staal),vormen de basis van de
nieuwe organisatie. De Vries is trots op de positie van de organisatie als objectief adviesorgaan.
Belangrijk onderdeel blijven ook de cursussen en opleidingen voor MBO en (post) HBO.
Alle 17 medewerkers, door De Vries omschreven als 'staalfreaks', blijven in dienst van BMS. Geen
ontslagen dus, er zijn zelfs twee vacatures.

Heeft staal kans? 'Ja natuurlijk. Vanuit de gedachte 'kick your mother' meent de Vries dat vooral de
industrie hier een belangrijke rol speelt. Ook de ontwikkeling van IFD-bouwen biedt kansen. Het
marktaandeel van staal in de woningbouw is nog steeds minimaal. 'De klant wordt steeds individueler.
De bouw moet mee met die vragersmarkt. BMS zal hier hard moeten werken aan de (emotionele)
beleving van staal. Meer staal-prefabricage, meer demontabel (staal is 100% recyclebaar).'
Bij de keuze wel/geen staal speelt het imago nog steeds een grote rol. Het idee dat staal duur is, wordt
gelijk getekkeld door een vergelijking van de huidige staalprijs ten op zichte van 1979: deze is met een
1/4 gedaald, terwijl beton is in die periode van 20 jaar rwee maal is duurder geworden.

Wat vindt u eigenlijk van 'de bouw'? 'Ik hoop dat de bouw genuanceerder wordt. Er moet
meerwaarde in het eindproduct worden gestoken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan financiën, milieu. Het
kan zo niet door gaan. Er zijn, vaak projectgericht veel (product-)innovaties in de bouw, ook al worden
die weinig geventileerd, maar op het gebied van arbo-veiligheid, productiviteit, financiën en
industrialisatie valt er in de bouw nog heel erg veel verbeteren. Er zijn talloze signalen, waarover ook
talloze rapporten zijn geschreven. Maar daar blijft het bij. Dat moet anders.' De Vries baalt en ziet
er moe uit. Hij wil graag een constructionmanager, een vervangend aannemer, als coördinator, om
meer innovaties, tijdwinst en kwaliteit te kunnen halen.

Welke productontwikkelingen zijn er?'Ehh, de geïntegreerde ligger, de hoedligger'.

En verder? De Europese regelgeving noodzaakt tot Europese schaalvergroting. Daarom in de Vries
een van de initiatiefnemers van het European Institute for construction. Een nieuwe instantie die zich
met name virtueel zal uiten en inzetten op het gebied van kennisoverdracht, promotie en onderzoek.
Het gezamenlijk doel is het tot stand brengen van synergie tussen vergelijkbare Europese staal-branche-
organisatie als BMS. Nederland werkt samen met Engeland, Frankrijk, Spanje, Zweden en Finland.

Wat vindt U eigenlijk van de nieuwe naam Bouwen met Staal? 'Er is veel om te doen geweest.
De meningen zij intern wat verdeeld, maar we wilden niet de indruk wekken een constructiebedrijf
te zijn. Het is inderdaad dezelfde naam als een van onze bekende publicaties. Ach, it's just a mission-
statement.'

Waarom blijft BMS aangesloten bij Booosting?'Tja, het belangrijkste is om feeling te houden met
een (internationaal) platform als exponent voor het industriële bouwen.'

Succes met de ontwikkeling van de nieuwe organisatie. Hartelijk bedankt voor uw tijd. 'OK.
Graag gedaan. Tot ziens bij de Smarthouses, onze gezamenlijke activiteit op 24 maart a.s.'$tëi.ëïf:et            ? info
                 Bouwen met Staal
         ••        T010 - 411 5070
                  010 - 4121221
                            E info@bouwenmetstaal.nl
                            1 www.bouwenmetstaal.nl , . . . . - - - - - - - -.-
•                            .                           ,
             _M"·w.',(, ____          -'a...:9'-e=-n_d.:...:.a_ _---'             Activiteiten 2000
    woensdag 26 april Vrije vormen in de architectuur (zie pagina 01-02)
    woensdag 17 mei 2 e Raad van Adviessessie te Delft (AVA) (zie pagina 05)
    donderdag 29 juni Projectbezoek nieuw Alwninium Centrwn te Houten (zie pagina 06)


             (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen
• •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
            In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland,
booosting
  stichting
                        Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van
                        industrie, ontwerpers en ard1Ïtecten. De voornaamste doelstelling
  industrieel    van Booosting is het bevo rderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en
  bouwen       toepassen van industri eel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging
  nederland     van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de anrwoordkaart kunt u aangeven of
• •••••• •••      u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting.

                Booostin9          colofon

   :.It ••    Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft
           telefoon 0152702770 telefax 0152702771 E-mail booosting@ooo.nl
           homepage http://www.OOO.nl/booosting
           Contactpersoon: Lucy Mackie
           tot en met juni bereikbaar op woensdag van 9.00 tot 17.30 uur
           Redactie: Jolanda Steenhouwer
           Vormgeving: Pat/·icia BmI/weI' Design
           DruIc Drukkerij Hans Truijen
           Met dank aan: Paul Bruinsrna, Rob Hoogendijk, Jos Lichtenberg, Jouke Post,
           Arno/d de Vries Robbé, StefZoeternan

   ..       Voorzitter
           Vice Voorzitter
                     Jos Lichtenberg
                     Els Zijlst/'a
                                   BuroA+
                                   Materia
           Secretaris     Jan van der Woord      TU Delft
           Penningmeester   Johan Riezebos        CVK Kalkzandsteen
           Lid         Eduard Böhtlingk       Architectenbureau Böhclingk
           Lid         Hmm Boomsma         Axys Innovations
           Lid         NicoNoort          Corus Colours
                                                    ...
L                                                       .J
                          11
•                                                                ,
                  _="""Wilito_          pa rt i e i panten


              Nieuwe participanten
   SBM Nederland                   Contactpe r soo n: Antoi ne Verm . dir ec t eur
                                             aes


                           Vanu it ach t vu lstations distribueert SBM gebruiksklare
   Litho i jensedijk 16              kwal iteitsmonels voor cementgebonden dekvloeren naar
   5396 NE Lit hoijen               elke bouwplaats in Nederland. Dit gebeurt met silo's met een
   Postbus 221                  geautomatiseerd. gesloten doseersysteem. Op elk gewenst
   5340 AE Oss                  moment en in steeds dezelfde gestan daardiseerde kwal iteit
   T 0412-482700                 kan de mortel geleverd worden. Omdat de silo's makkelijk te
   F 0412-482727                plaatsen of te verw isselen zij n, is flexibel werken goed
   E sbm@wxs.nl                mogel ij k. Andere voordelen zijn een schonere bouwplek,
                         minder afhankelijkheid va n weersomstand igheden, betere
     arbeidsomstandigheden (minder sjouwen en stof) en reductie va n afvalstoffen .
     De reden voor SBM om aan te slui ten bij Booosting is, naast het contact met andere aangeslotenen,
     een bijdrage te willen leveren aan en op de hoogte te willen blijven van de nieuwste onrwikkelingen
     in het gehele bouwproces.


                        De Horsten BOllwproducten         EGM Architecten
   A + Bureau voor              Humer Doug/as              Hubert-Jrln Henket Architecten
     Bouwproduktontwikkeling        j.j. Krens                Maw'er l:."ngineering
   ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek    Kmpe Bomatex                Architectllre and Media
   Aldus bouwinnovatie           Umbwg Kozijnen              José 0501';0 Lobato
   Blesgl'tlafBureau voor Bouwen & milieu  Umelight                 ir Daan Peters
   BDA Groep                MBI Beton                 RPHS architecten
   Corsmit RLzadgelJend Ingenieursbureau   De Meeuw Oirschot            Jan Timmers
   D3BN Den Haag               Oetatl/be Space Stl1lctures        7] ïèn Design
   ing. Karel H Dekker            Oskomera                 Tims + Horsting Architecten
   dgmr raadgevende ingenieurs        PlAstica PlAat              Verburg Hoogendijk Architecten
   Façade Comulting & Engineering      Polyblock                 Van Waes, Buro voor Architektuur
   GeNie Consult              Polynorm                 XX architecten
   Goudstikker - de Vries/ACN        RC System                Atelier Zeiml7'f1, van del' Pol
   Hiensch Engineering            Reyno/ds Architectuursystemen
   Kettlitz Adviezen             Reynolds Specirzl Products        axys innovatiolls
   Leyu1I1di Consultancy            {voorheen Van Campen Aluminium}    Koning !nduSl7ial Design
   Materia                  Rockwool                 Neom, Indusl7ial Design
   RGD, Directie Ontwerp & Techniek     Saint-Gobain GlAss            Robin Hood Produkties
    TG.M                   SBM Nederland              TNO Industrie
   H de Wit Consultancy           Somfj Nederland
   Ingenieursbureau Zonneveld        Tmpa Imemational             Aa/es, vereniging 1II1n wOllingcO/poraties
            I            Ubbink NederlAnd             BOl/we/1 met Staal
   Alliance Europe              Unicom Nederland            , Cen177tm Hout
   Ballast NeMm IGB, Utrecht         Wentzei & Zoon              ENCI
c:  Bik Bouwprodukten             Wolvega Panelen              St. Aluminium Cenmllll
1:1  BRS Staalwerken             Zoomjens Beton               VKG

l
o

~
   Bruynzeel Keukens en Kasten
   CD20 Bouwsystemen
   CVK Kalkzandsteen
                        Archi-Konsult
                        ArchipelOntwelpers
                                             Bou T praktijkvereniging
                                              Bouwtechnologie TUD
   Corus Colours              Architectenbureau Böhtlingk        Hogeschool Enschede
   H Van Dam Fabriek 1II1n PlAatwerken   Het Architecten Comort          Hogeschool Brabant
   Enitor                  Arconiko Architecten           TU Delft, vakgroep BOllwtechnologie
   Hoesch Bouwsystemen NederlAnd      Bullhorst Architecten en Stedenbouwers  TU Eindhoven. foculteit Bouwkunde
L.  Holec Laagspanning            CEPEZED                                      .J
•                                                       ,
                   mOOOi


  De oneliner als argumentatie
                 Over een innovatief boekje

  De oneliner als argumentatie. D eze associatie komt bij je op als het boekj e For Inspiration ONL
  van Future systems onder ogen krijgt. W einig tekst, veel foto 's en maximale duidelijkheid. Dit boekje
  is een must voo r Booostingieden, omdat het gaat over voorbeelden die duidelijk maken wat het
  verschil is tussen deco ratie en ontwerp. H et geeft aan dat techniek en natuur een onuitputtelijke
  inspiratieb ron zijn voo r ontwerpers.


  H et gaat over fun ctionaliteit die altijd mooi is en zich niets aantrekt van modieuze tendensen. Per
  getoond project gelden andere beoo rdelingscriteria, maar altijd de spijker op zijn kop . Opvallend is
  dat geen enkel deta il of onderdeel overbodig is en dat is mooi. H eel moooi! H et is een klein
  magazine met veel referentiebeelden. Vooral de onderschriften zijn in o ns dagelijks werk bruikbaar.


                      W at te denken van:
  Y  Computers will never replace mock-ups. Polystyrene and clay cm· - mock-up.
     Shape and structllre dicatated by purpose. Drinking watel·tank, Rotterdam Kralingen, 1973.a.


                             ... Detailingfor highest speed
    O E T A IL I N G                 Lockheed SR-71, 1962
    'OR
    tllCHEST
    S PE E OS
                             H et optimisme dat dit boekj e uitstraalt is
                             een stimulans om de kloof tussen idee en
                             werkelijkheid te overbruggen. H et is een snel-
                             cursus argumenteren voor vormgevers.
                             Kopen dus! For inspiration only;
                             ISBN 1-85490-478-7.

                             Rob Hoogendijk, Verburg Hoogendijk
                             Architekten Amsterdam, T 020-627 9605
L                                                       .J
Elemental Norm+:                       ~~n
                           @rc~it~ct~~r~~~~l
                          Elemental Norm + is een nieuw hightech gevelsys teem,
                          onderdeel van C ube, het totaalconcept van Van Dam Fabriek
                          van Plaatwerken te Ridderkerk. Het systeem, van oorsprong
                          ontwikkeld voor gebouwgevels op luchthavens, biedt zeer
                          goede toepassingsmogelijkheden voor de utiliteitsbouw.
                          Het systeem omvat de volledige bu itenhuid va n een gebouw,
                          inclusief bevestigingskolommen, sandwichpanelen, ramen,
À   +-'
   v>  deuren, louvres, zonwering en accessoires. Er is ook een standaard oplossing voor fotovoltaïsche
+
E
'-  :;<  gevel panelen. H et systeem voegt de eigenschappen van sandwichpanelen en vliesgevels samen, voor
 0
;z:
   :;<  een prijs die bovendien lager is dan de prijs van een trad itionele vliesgevel.
'"
+-'  v>                                                      +-'
e
(l)
E
   +-'
   (l)  D e basis van het systeem wordt gevormd door de bevestigingskolomm en. Door speciaal ontworpen ..c:  u

::; ""
(l)
   u                                                      N
      instelbare bevestigingsbeugeIs kunnen maattoleranties van de funderin g en de hoofdstaalconstructie e
   '"
   '-
+-'
e
   .0
      in alle richtingen, tot 25 mm worden opgevangen. D e installatie van de gevel vindt plaats binnen '" '"
   (l)
::s                                                         (l)
0- +-'   minimale toleranties. De vlald<e sandwichelementen zijn gebaseerd op een aluminium, sendzimir > v>
v> v>                                                        (l)
                                                         '-" '"
::s ..c:  verzinkt stalen of roestvast stalen, binnen- en buitenbep lating. Hiertussen bevindt zich een brand-   0,
'-
>< u                                                       :>
   3
      werende Rockwool-kern. De glaspanelen worden samengesteld uit glas en aluminium extrusie- « e    0-
                                                             (l)
   "0
   e   profielen. Elemental Norm+ gevelelementen zijn eenvoudig uitwisselbaar omdat zowel de sandwich-     ..c:
                                                           u
   '"
   v>                                                      +-'
      als de glas panelen een identi eke randprofil ering hebben .                        3
                                                          '- "0
                                                          0
   e                                                       0-  e
   ."
                                                          :;;: '"
                                                          '- v>
   N
   0
   ><
      Montage                                                    +
      D e montage op de bouwplaats is tot een minimum beperkt. Er wordt namelijk gewerkt met sleclus "" '-  u   E
   "0
                                                            0
   '"
   '"
   e   drie, geheel geprefabriceerde basiscomponenten: de (brandwere nde) sa ndw ichpanelen, de +-'
                                                          3 ;z:

                                                          '"
                                                          '-"
   (l)
   +-'  bevestigingskolommen en de sam engestelde glaspanelen. Montage op luchthavens vindt vaak 's nachts     '"
                                                            +-'
                                                            e
   ""
    '-
   (l)
                                                          «
      plaats, als de laatste passagiers de terminal hebben verlaten. Omdat het systeem zeer snel te monteren « E
                                                             (l)

                                                             (l)
   3
   (l)
   0>
   e
      is, kan de montage klaar zijn voordat de eerste passagiers 's ochtends weer arriveren.         ...
                                                          CD


   (l)
   0-
      Door deze ver doorgevoerde prefabricage wordt het               ---~----------J
   e:>
      moeilijk beheersbare deel van de kostprijs, de
      montage, aanzienlij k verkleind. D it resulteert in een
      scherpe en vaste prijs voor elke archi tectllurgevel.

      Proj ecte n
      Een raamcontract met British Airport Authorities
      (BAA) is een goed voorbeeld van een project-            -' .        1I


      toepass ing. Met dit contract is ruime ervaring           ~~-'
      opgedaan in het monteren van gevels op bestaande,
      in gebru ik zijnde vliegvelden. Enkele succesvolle
•                                           _~J.nnW''''·      _____n__ ____----,
                                                           i..::e..::u..::w..::s
                                                                                      ,
 ~    ,,~~-,~~-----,

 +-'
  Vl
  QJ
  7<
 .....
 +-'
  Vl
  0
                                                          De glasbak
  0


  '"
  QJ
                                                  Defaculteit Bouwkunde van de TUE krijgt een nieuwe huisvesting.
  0>
  "'
 ';:
                I,                                 Dit is al eerder gemeld in nieuwsbrief nummer 50. Het ontwerp is,
  QJ


 Q;
                I,
                                                  zoals bekend, in competitie verworven door Bert Dirrix. De plannen
                                                  hebben nu de status van definitief ontwerp. Bert heeft zich, heel
 +-'
  "'             I
                ,                                  verstandig, niet gewaagd aan plattegrond indelingen, immers met
 Q;
  >
  QJ
 0>
                I
                ,
                                                  zoveel mensen ontstaat al direct een forse discussie over ruimte-
                                                  gebruik, oppervlakten, status en al dat soort banale dingen. De
 +-'
  "'             I
                ,
  "'
  E                                                tekeningen hebben het gebouw verdeeld in gebieden voor studenten,
 :;;:             I
                ,                                  staf, laboratoria en diensten. Over deze verdeling is een beetje
                I
                ,
                                                  consensus bereikt. Desondanks is er genoeg te bediscussiëren. Een
 ~                                                toch wel belangrijk probleem zal wel het wat kleine oppervlak t.o.v.
  QJ
 +-'             I                                  het aantal mensen worden. De oplossing is gezocht in kantoortuinen.
                I
                ,                                  Wat wel zal gaan resulteren in flexplekken. Op zich een interessante
                                                  ervaring ook voor de Bouwkunde-studenten.
                I
                ,                                  Het concept bestaat uit het verbouwen van het bestaande gebouw van
                I                                  de faculteit Scheikunde, aangevuld met een nieuwbouwgedeelte voor
                                                  met name de laboratoria. Wat is nu voor Booosting interessant?
                                                     Het bestaande skelet wordt zo goed als geheel omhuld door glas
                                                     in alle soorten en maten en wordt uitgevoerd als een klimaat-
                                                     gevel in diverse varianten. Varianten zoals we ze kennen in het
      "  "-                                            gebouw  :xx en het Hoogheemraadschap, maar ook de
          "-
             "-
               "-  ,,                                  varianten zoals we die ooit gezien hebben in Duitsland (zie
                    ,                                nieuwsbrief 42 en 44) Dit wordt een interessant experiment!
                      
                                                    We gaan nu tijdens een Booosting bijeenkomst eens alles
                          
                            
                                                    tegelijk proberen.
                                
                                  
                                    
                                                    Het bestaande gebouw wordt in 4 verschillende zones
                                        
                                         
                                                    onderverdeeld; 1e tot en met 5e verdieping: atelierruimten aan
                                         
                                          hH.b.1lob",.
                                                    de West- en Oost-gevel; Ge tot en met ge verdieping: kantoor-
                                                    cellen aan atrium, kantoor-cellen aan de West- en Oostgevel,
                                          I
                                          I          kantoorcellen aan de Noordgevel.
                                         I
                                         I           De gevel aan de atelierruimte bestaat uit glasplanken met
                                                    transparante isolatie!! of zonwerend glas, een screendoek en een
                                                    geïsoleerd rolluik!! (zie tek. 1). De kantoorcellen aan het
                                                    atrium worden voorzien van elektrisch te openen ramen naar
                                                    het atrium. Het atrium wordt op haar beurt geventi leerd met
                                                    buitenlucht door middel van te openen panelen, die zich
                                                    bevinden op de 5e verdieping en het dak. De minimum
                                                    temperatuur van het atrium is 15 0 C.
 ... (tek. 2) tweedehuid facade
L.staf lagen noord
                                                                                      .J
r                                                      ,
                     De kantoorcellen aan de West- en Oostgevel hebben gevels
                     gelijk aan die van de atelierruimte. Hieraan zijn individueel
                     bedienbare lamellen en taats draaiende geïsoleerde aluminium
                     lamellen toegevoegd.
                     De kantoorcellen aan de Noordgevel hebben een buitengevel
                     met enkelglas, alsmede de transparante glasplanken. D e
                     binnenste schil wordt uitgevoerd met dubbel geïsoleerd glas D e
                     ru~htspouw is hier 1.90 m diep. D eze spo uw is per verdieping
                     ventileerbaar. (zie tek. 2).

                     De geveltekening geeft een beeld van het doorzichtige gebouw.
                     Net zoals architecten vroeger altijd boompjes en struikj es
                     tekenden om de sfeer te schetsen, zijn hier nu mensen
                     getekend en net zoals altijd zit hier de achilleshiel. Op de
                     tekening zie je zo'n twintig mensen, maar op hoogtijdagen zijn
                     er ongeveer 1000 rot 1500 mensen aanwezig. Kortom het
                     wordt een spannende glasbak en levert in ieder geval veel stof
                     tot evaluatie en dus kennisvermeerdering op.
                     Wordt weer vervolgd!

                     Jouke Post, hoogleraar Bouwtechniek TUE
  toepassingen sinds de introductie in 1998 zijn o.a. Gatwick Airport Londen: North Terminal APV
  (5.500 m'), South Terminal (9.5 00 m' ) en Concorde House (5000 m') en Heathrow Airport Londen:
  4.500 m' op Pier 5.

  De architect staat centraal
  Het schetsontwerp van de architect is het uitgangspunt voor de detaillering van het gevelsysteem. Per
  project wordt bekeken welke specifieke detail-
  varianten het beste aansluiten bij het beoogde
  gevelbeeld van de architect. Bijvoorbeeld door
  toepassing van bij zondere kliklij sten, lamellen
  zonweringen, speciale gebogen dakranden of
  photovoltaische cellen. Door de volledige integratie
  van vliesgevels en entreepartijen kan een zeer
  representatief gevelbeeld gecreeerd wo rden.
  Zogezegd, een flexibele architectuurgevel.

  ? info
  Van Dam Fabriek van Plaatwerken
  StefZoeteman                     .Naaddetail Elemental Norm+, zijaanzicht,
  T 0180 - 44 1843                   staalconstructie, aluminium T-profiel,
                             stel bracket, kliklijst        ~
  I www.van-dam.nl

Contenu connexe

Similaire à Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)

Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011HetOndernemersBelang
 
Keynote Zien Is Doen
Keynote Zien Is DoenKeynote Zien Is Doen
Keynote Zien Is DoenChris Bannink
 
PropertyNL magazine - Interview with Coen van Oostrom
PropertyNL magazine - Interview with Coen van OostromPropertyNL magazine - Interview with Coen van Oostrom
PropertyNL magazine - Interview with Coen van OostromOVG Real Estate
 

Similaire à Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000) (20)

Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 57 (Jun 2000)
Booosting nieuwsbrief 57 (Jun 2000)Booosting nieuwsbrief 57 (Jun 2000)
Booosting nieuwsbrief 57 (Jun 2000)
 
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
 
Booosting nieuwsbrief #9
Booosting nieuwsbrief #9Booosting nieuwsbrief #9
Booosting nieuwsbrief #9
 
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
 
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
 
Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)
Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)
Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)
 
Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21
 
Afstudeerverslag
AfstudeerverslagAfstudeerverslag
Afstudeerverslag
 
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
 
Booosting nieuwsbrief #7
Booosting nieuwsbrief #7Booosting nieuwsbrief #7
Booosting nieuwsbrief #7
 
Keynote Zien Is Doen
Keynote Zien Is DoenKeynote Zien Is Doen
Keynote Zien Is Doen
 
20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards
20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards
20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards
 
Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011
 
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
 
PropertyNL magazine - Interview with Coen van Oostrom
PropertyNL magazine - Interview with Coen van OostromPropertyNL magazine - Interview with Coen van Oostrom
PropertyNL magazine - Interview with Coen van Oostrom
 

Plus de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Plus de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)

 • 1.
 • 2. a ril 2000 11 nr. 56 booosting , Realiteit Constructeur Jan van der Wlnl1tVf'rtf' lt ingewikkelde engineering van dubbelgekromde een specialisme van ingenieursbureau Z onne· eld. Aansluitend, en als opstap naar Booosting gaat (branche)vreemd, praktij kvoorbeelden v de engineering en uitvoering in de scheepsbouw. Wim Groeneveld van Numeriek Centrum Groningen geeft een lezing over de talloze krommi ngsmogelijkheden die zij in de scheepsbouw al jaren toepassen. H et N umeriek Centrum verwerkt datagegevens, waarvan zusterorganisatie Centraal Staal bouwpakketten voor de (internationale) scheepsbouw maakt. Het Centrum is gespecialiseerd in ronde vo rmen in staal, aluminium en kunststof. L ..J
 • 3. r Scheepswerf , En na de roedrachten van deze slimme uitdagingen, is er een uitgebreide rondleiding op de scheepswerf van Van der G iessen - de Noord te Krimpen aan den Yssel. Een succesvolle werf die is gespecialiseerd in de nieuwbouw van o.a. ferry's en hopperzuigers. Ontvangst in Partycentrum Stormpolder te Krimpen aJd Yssel bwin Hilbrands & Kees Draaisma over hun afstudeeronderwerp De flat van Noach 15:05 Michel Post over zijn afstudeeronderwerp Xanadu, een droom verwezenlijkt 15:25 Lars Spuyboek over NSA, non-standard architecture 15:45 Karel Vollers over Getordeerde vlakken 16:05 Korte break 16:30 Jan van der Windt, Ingenieursbureau Zonneveld over De engineering van vrije vormen 16:50 Wim Groeneve/d, Numeriek Centrum Groningen over de scheepsbouw 17:10 Discussietijd 17:45 Naar de werf lopen 18:00 Rondleiding op de scheepswerf Van der Giessen - de Noord 20:00 Borrel in Partycentrum Stormpolder tot plm. 20.30 uur U bent van harte welkom! (zie ook Nieuwsbrief55) deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart.
 • 4. ••••••••!• • • 0 n t wik k e 1 n9 I 4E) Succesfactoren (1) Dit is de eerste bijdrage van een korte serie over succesfactoren bij producto ntwikkeling. De gegevens zijn gebaseerd op een analyse van projecten, waarbij ik zelf berrokken ben gewees t. Belangrijk om te vermelden is dat het om industriële produ cten gaat. In de door Mick Eekhollt ge"Introduceerde termi nologie zo u je ook van sta ndaard - en systeemproducten kunnen spreken. De analyse heeft pl aatsgevonden op bas is van 104 proj ecten, geselecteerd ui t een rotaal van ca. 150. De overige projecten zijn nog niet afgero nd. Succes of falen is hi erva n dus nog ni et vast te stellen. De projecten zijn qua ondelwerp te verdelen als weergegeven in onderstaand taartdiagram. ~ verdeling naar type onderwerp De terminologie is gebaseerd op ba.rMJeei Eekhout, onder meer: POPO of COO1pooent 12% omwerpmethoden voo r bouw- 42% producten en bouwcomponemen, 11 % Delft U niversiry Press, 1997 materieel Van alle projecten zijn er drie als mislukt te beschouwen en 23 als geslaagd. C riterium daarb ij is dat element materiaal er duidelijk sprake is va n markt- 12"10 9% succes; hetzij direct, hetzij via een spin-off De overige 78 proj ecten zijn gekarakteriseerd als 'beëindigd'. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn het wijzigen van de strategie of een te hoge investering. Voor deze projecten geldt dus dat er geen sprake is van 'succes'. Men kan ze echter ook niet als 'mislukt' betitelen, omdat ' niet-s ucces' ook niet is aangeroond. Ik beperk mij nu tot één kenmerk: de omvang van het proj ect als succesfactor. Uit onderstaand staafdiagran1 blijkt dat kleine productontwild<elingsprojecten aanzienlijk meer kans van slagen hebben dan grote projecten. In de kolommen staa n de absolute aa ntallen projecten. De gegevens zijn 3 gebaseerd op de investerin g in ver- houding tot de omzet van de initiatief- nemer. In de vo lgende nieuwsbrief zal ik 18 ingaan op de succesfactor 'het kennis- niveau van de onderneming' die bij productontwikkeling een rol speelt. 0% - - - - Jos Lichtenbelg, Voorzitter Booosting klein middelgrt groo t Directeur A+ Bureau voor bouwproducrontwild<eling
 • 5. Op 19 januari jl was de prijsuitreiking van de LOF-prijs voor Vaktijdschrift journalistiek 2000, de tweejaa rlijkse vakprijs van het Lucas Ooms Fo nds. Van de in totaal 125 inzendingen werden 10 vakbladen genomineerd. Tot in de laatste discussieronde was de strijd spannend: zowel Aedes Magazine als Detail in Architectuur (DIA) waren kanshebber. Bij het vaststellen van de winnaar heeft de jLlly geprobeerd het blad te kiezen dat exemplarisch is voor de vernieuwing en de professio nalisering van de vakbladjournalistiek. De LOF-prijs 2000 is na rijp beraad toegekend aan Aedes Magazine. '( .. ) Wie dit blad opslaat merkt aan elke pagina dat de redactie heeft nagedacht over de vraag hoe zij selectie en aanpal( van ondelwerpen het beste kan afstemmen op wat de doelgroep nodig heeft.' DIA dus op een nipte 2 e plaats; vooral geprezen om de heldere vormgeving en vertegenwoord iging van een nieuwe generatie tijdschriften. ' (.. ) Geen blad dat zo scherp heeft omschreven wat het wel en wat het niet wil zijn en geen blad dat in de uitwerking zo goed laat zien dat zich in de beperking de meester toont'. NAAM I I BEDIUjf I I ADRES POsrCODE WOONPI.;tT$ TELEFOON o Komt op woe sdag 26 april naar de bijeen omst over Vrij e ormen te Krimpen aid IJ ssel van 14.30 tOt 20.30 uur met personen. Booosting o Komt op woensdag 17 mei naar de 2 e Raad van Adviessessie te Delft Postbus 596 van 16.00 tOt 18.00 uur met personen. (AVA) o Komt op donderdag 29 juni naar het nieuwe Alum inium Centrum te Houten 2600 AN Delft van 16.00 tOt 19.30 uur met personen. o W il graag aanslu iten op het Internet- netwerk van Booosting (AVA) (www.OOO.nllbooosting) Dit geldt Alleen voor Aangeslotenen van Booosti ng. o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o Bestelt het boek 'Booosting in bedrijf (1992) Participanten: f 25,00 ) o Bestelt de reader ' I 0 jaar Booosting' (1998) ( Niet-participamen: f 39,50 L .J (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslorenen
 • 6. , Raad van Adviessessie Lijkt dat u wat, om de inspiratiebronnen van een aantal va n de Raad van Adviesleden (annex oprichters) van Booosting eens te leren kennen) Het bestuur wel. En daarom wagen we nogmaals een poging op woe nsdag 17 mei aa nstaa nd e voo r een zogenaamde Raad van Adviessess ie. .. " 0> <0 ...., Q .<:: <0 ->: :c <lJ Jan Brouwn; Miek Eekhout, Eric Vreedenburgh en Marcel L..J c <l> ->: Vroom worden dan in de gelege nheid gesteld, 0 111 elk op co <.J hun markante wijze, kort en krachti g hun persoon lijke ..., <l> ::;: <l> 0. '- <l> visie op o nt:verpen en bouwen aan ons te ventileren. ..., <l> '- <l> E :;;: C <l> ..., " <l> C E 0 <l> <ll <l> V> "0 0 E ...., 0 :::> c <0 <0 E '- :::> <l> .0 ....J De onderwerpen zijn als volgt: ) Jan Brouwer De verleiding van het verleden Miek Eekhout De toekomst van de bouw(technologie) Eric Vreedenburgh Ontwerp en evolutie Marcel Vroom windows 2000 Ä .<:: .c <..'" Het fanatiek viertal wordt bijgestaan door spreekstalmeester Jaap Koning u V> -Cl 0 <:: " (Koning Indusrri al Design D en Haag). co <lJ "b c <lJ <l> co <lJ <.. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA V> <0 """ <.J 16:00 Start <.. C>. L..J 16:15 Mick Eekhout (Octatube Space Structures te Delft) '- <l> "0 0. '- 16:35 Eric Vreedenburgh (Archipel ontwerpers te Den Haag) <l> C <0 ..., " 16:55 Marcel y,'oom (Vroom research & design te Rotterdam) :> c 0 17:15 Jan B"ouwer (XX architecten te Delft) <l> <0 .c 17:35 Discussie- en borreltijd ..., o V> V> '>- '- 18:00 Finish :::> <l> '- 0> "0 <l> co VI VA staat voor Alleen Voor Aangeslotenen) L Geïnteresseerd III deelname? In ..J
 • 7. , < ,", ". 'Aarikond; g1 n9 projècÜ>eioek 'n'; eûw: Al umfli-; umcèntrum' t'e' Houten'" ç . .' ': ..~~ ~ ...' ó~op" d2.~(L~~~ai!.~~.. jJl.~;_ 20_ ·.Yan' l~~~QÖ~ ·tot "19.30,,· uur . " Q.o . Spectaculair ... ~~-· A 1 urni ni E ::s '- Architect Micha de Haas werd voo r het ontwerp van ..... c het nieuwe AJuminiumcentrum geinspireerd door het Q) u E Hollandse populieren landschap. Daarom koos hij voor ::s circa 350 aluminium kolommen waarop hij het E ::s gebouw plaatste en creëerde hij een 'aluminium bos'. :;: 3: De zo met het landschap velweven architectuur vereiste ook een bijzo ndere locatie: het gebouw wordt ::s Q) gebouwd op het groene talud, gedeeltelijk in het water op een zichtlocatie in het moderne c Vl bedrijvenpark 'H et Rondeel' te Houten. ..... '" De basis va n het pand wordt gevo rmd door een innovatieve alum inium draagconstructie die is '" 0- ge'integreerd met de dal<- en gevelconstructie. Industriële productietechnologie res ulteert in een 3: ::s o hoogwaardige toelevering op de bouwplaats en een ee nvoudige en efficiëntie assemblage op locatie. .0 Het grond, en heiwerk is inmiddels uitgevoerd en de prefabricage van de alum iniu mconstructie is in volle gang. De montage hiervan start in week 16. Donderdag 29 juni aanstaande wordt u in de gelegen heid gesteld een bezoek te brengen aan de ruwbouw. U bent van hal·te welkom! PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 16:00 Ontvangst in het gemeentehuis van Houten Introductie door de opdrachtgever Paul Bruinsma, directeur Aluminium Centrum 16:05 'De concretisering van een droom' door architect Micha de Haas 16:15 Het ontwerpproces van concept tot detaillering: 'Stabiliteit zonder afbreuk' door Frans Soetens, van TNO Bouw 'Uitwerking in hoofdlijnen' door Remco Wiltjervan D3BN Den Haag 'Detaillering in de praktijk, de aluminium knopen' door Ge1'/'it Jacobs, Arin 'Ruimtevakwerken steeds innovatiever' door Mick Eekhout, Octatube 17:15 Bezoek aan de bouwlocatie 18:30 'Installatietechnisch ontwerp op een klein oppervlak' door Ed Vonk, Huygen Installatie adviseurs 18:40 'Bouwmanagement van innovatieve projecten' door Rik Schijf, Bouwteam General Contractors 18:50 'Het Rondeel, de trots van Houten' door Yvonne Lub, architectuurmedewerker Gemeente Houten 19:00 Discussie met hapje/drankje 19:30 Afsluiting In verband met het volle p1'og/'amma, ve1'Zoeken wij ft op tijd aanwezig te zijn. L Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via de antwoordkaart. .J
 • 8. , Verslag van de nieuwjaarsborrel op woensdag 5 ja nuari 2000 B(Q(Q(Q sting 2(Q(Q(Q Booosting gaat vreemd Dar Booosring na ruim 10 jaar een duidelijke posirie heefr vervulr als crearieve 'luis in de pels' lijdr geen rwijfel. Ol .<:: f- Ner als bij bed rij ven geldr echrer ook c voor Booosring dar wij onze posirie en '" '" roekolTISr voorrdurend regen her lichr "" Ol o houden. N Ol .0 En dar is nu precies war her besruur her afgelopen jaar heel inrensief heefr gedaan. Tijdens her nieuwj aarspraarje zijn al war ideeën hierover gevenrileerd. Hier een korre samenvarring daarvan. Naruurlijk blijfr her leerzaam om bij elkaar 'in de keuken' re kijken en inreressanre projecren re bezoeken. Samen mer her fenomeen 'regenlezing' en de bijbehorende posiriefkrirische discussie blijfr dar een inreressanre formule. Dar zullen we zeker handhaven. De vraag is echrer 'War zou Booosring nog meer kunnen doen?' 'War zou Booosring kunnen verbereren om her doel 'vooruirgang' berer re kunnen dienen?' In zeer brede berekenis van her woord, 'Hoe slimmer, mooier, sneller, kwalirariever re bouwen?' Her panklare anrwoord is er nog nier, maar de eersre daden zijn in zichr en dir jaar ook merkbaar zijn. In de roekomsr spelen war ons berrefr een aan ral rrefwoorden een belangrijke rol: uitdagen, inspireren, confronteren en doen. N ier roevallig zijn her alle werkwoorden. De regenlezing heefr, zoals gezegd de funcrie van prikkelen en uirdagen en soms ook inspireren en kan worden versrerkr mer meer confronrarie mer ideeen en feiren, erc. Zo denken we aan her inzoomen op bijzondere siruaries. Hoe doen ze her bui ren de bouw? Hoe gaar her supersnelle herinrichren van winkels in zijn werk? Een confronrarie mer de mode- of reclamewereld. In de bouw hebben we nog nier zo veel vers rand hebben van zaken als rrendwarching en markering. War re denken van een rhema als aannemerloos bouwen. Hoe bouw ik 30.000 woningen per jaar? War valr er re leren van her bouwproces in de scheepsbo uw? Hoe gaar de auro-industrie om mer rechnologische problemen) Hoe komen producronrwikkelingen in vliegruigindusrrie ror srand? We varren dir samen onder her begrip 'branche vreemdgaan' . En voor dir jaar is al een aanral acrivireiren in de maak. L .J
 • 9. r 11 , Het werkwoord doen hebben we ook tot 'belangrijk' verklaard. Door niet-doen bereik je immers niet zo veel. Kruisbestuiving tussen de aangeslotenen op het gebied van productonrwikkeling, blijft een belangrijk thema. Problemen op tafel te leggen. Co ncrete ideeën genereren, samen aan oplossingen werken. De unieke Booosting-co mbinatie van industrie, onrwerpers, kennis en onderwijs heeft het vermogen in zich om dit vooral ook samen te doen. Dit verlangt weer enig aanzwengelwerk en veel meer inbreng en inspanning van bestuur en aangeslotenen. Internet, dat we hiertoe ook beter willen benutten, kan hi er wellicht ook een rol in spelen. Momenteel onrwikkelen we hier ideeën voor. Daarnaast hebben we weer (naar bleek) een oud idee voor een Booostinghuis opgegraven. H et bestuur buigt zich over de real isatiemogelijkheden en de concrete invulling daarvan. Wij trachten telkens de kwaliteit centraal te stellen. We streven niet naar een groot aantal aangeslotenen, maar hebben behoefte aa n partijen die actief aan de discussie willen meedoen. Niet alleen organisaties, die zich vanwege het Booosting-imago hebben aangesloten, maar vooral zij die willen uitdagen of uitgedaagd willen worden. Die onrwikkelingen willen oppakken en daarbij gebruik maken van het potentieel dat Booosting in zich heeft. We moeten er allemaal ons voordeel mee doen. Bedenk dat je zelf ook Booosting bent. Mede namens Els, Jan, Eduard, Harm, Johan, Nico en natuurlijk ook Jolanda, Jos Lichtenberg, voorzitter Booosting .-______________ ~= _M·i.Wiiil._ secretariaat ~L-------~====~ __________________, Bereikbaarheid secreta ri aat booosti ng Het secretariaat van Booosting is tot en met juni 2000 alleen op woensdagen bereikbaar. U wordt dan te woord gestaan door Lucy Mackie. In de stille zomermaanden juli en augustus is het secretariaat gesloten. U kunt voor dringende vragen contact opnemen met de voorzitter Jos Lichtenberg, Buro A+ (telefoon 0495- 652380) of de secretaris Jan van der Woord (telefoon 015-2784137). Vanaf dinsdag 29 augustus kunt u Booosting bereiken op dinsdag en woensdag (hele dag) en donderdagochtend. U treft dan Jolanda Steenhouwer weer aan. Booosting, Postbus 596, 2600 AN Delft T 01 5 - 270 2770 F 015 - 270 277 1 E Booosting@ooo.nl
 • 10. _~t.m·W,iil. _____n_i_e_u_w_s___---, Bouwinnovatieprijs Tijdens de BouwRAl 2000 wordt voor de eerste maal de Nationale BouwPrijs uitgereikt. Deze bouwinnovatieprijs is bestemd voor de meest innovatieve ontwikkeling op het gebied van projectontwikkeling, bouwen, wonen en werken. Deelname staat open voor alle deelnemers aan de BouwRAl. De criteria welke de jury zal hanteren zijn de mate van innovatie, bruikbaarheid en roepasbaarheid, de impact in de markt, de wijze van marktbenadering, de mate waarin het aansluit bij de beursthema's en rot slot de visie die het uitstraalt op het vakgebied. De vijf genomineerde producten en vijf diensrenlconcepten zijn te zien op het Innovatiepaviljoen op de komende BouwRAI in Amsterdam, gepland van 11 ti m 14 april a.s. ? info BOUW Amsterdam RAl Linda van Schouwen of Anita Kanters IRAI2000 i T 020 - 549 1212 ------------------- met Booosting interview: E bouwrai@rai.nl Interview met Amo/d de Vries Robbé over de nieuwe organisatie. Op 1 februari 2000 zijn de Stichting Staal bouw Instituut (SBI) en de Stichting Kennisoverdracht Staalbouwkundig genootschap (SG) gefuseerd tot de nieuwe Stichting Bouwen met Staal (BMS). De Vereniging Staalbouwkundig genootschap blijft zelfstandig en krijgt de nieuwe naam Vereniging Bouwen met Staal. Waarom een nieuwe organisatie? Na twee jaar voorbereiding ontstaat een organisatie met meer mogelijkheden en meer specialisaties. Er is een beleid voor alle activiteiten, met als algemeen doel 'het verbeteren van de staalpositie'. Door de vorming van vier marktsegmenten of populair gezegd marktteams ontstaat een betere markroriëntatie. Alle aanwezige expertise op het gebied van onderzoek, ~~ .I:J-'"'~ ... lobby, kennisoverdracht staat nu ten dienste van de vier marktteams, welke worden onderscheiden 0<0<0 0<"'<0 "-' in woningbouw, verdiepingbouw, infrastrucruur en hallenbouw. In feite is de organisatiestructuur VlaJU') aJ <:: ',- t.. +-> gekanteld. Andere algemene aandachtsvelden blijven:'milieu', 'brand' en 'ondetwijs'. '- aJ aJ >"-'E X aJ aJ <:: -0 aJ '- 3' Wie doetwat?BMS kent twee directieleden met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Arnold de -o::s::s ~aJO 0"-'00 Vries Robbé verzorgt het externe beleid, waaronder promotie. Rob Lutke Schipholt zal zich richten <:: u '- aJ «'- op de interne organisatie, onderzoek en kennisoverdracht. De activiteiten van SBI en SG zoals u die '--0
 • 11. gewend bent (o.a. Staalbouwdag, techniekdag, tijdschrift Bouwen met Staal),vormen de basis van de nieuwe organisatie. De Vries is trots op de positie van de organisatie als objectief adviesorgaan. Belangrijk onderdeel blijven ook de cursussen en opleidingen voor MBO en (post) HBO. Alle 17 medewerkers, door De Vries omschreven als 'staalfreaks', blijven in dienst van BMS. Geen ontslagen dus, er zijn zelfs twee vacatures. Heeft staal kans? 'Ja natuurlijk. Vanuit de gedachte 'kick your mother' meent de Vries dat vooral de industrie hier een belangrijke rol speelt. Ook de ontwikkeling van IFD-bouwen biedt kansen. Het marktaandeel van staal in de woningbouw is nog steeds minimaal. 'De klant wordt steeds individueler. De bouw moet mee met die vragersmarkt. BMS zal hier hard moeten werken aan de (emotionele) beleving van staal. Meer staal-prefabricage, meer demontabel (staal is 100% recyclebaar).' Bij de keuze wel/geen staal speelt het imago nog steeds een grote rol. Het idee dat staal duur is, wordt gelijk getekkeld door een vergelijking van de huidige staalprijs ten op zichte van 1979: deze is met een 1/4 gedaald, terwijl beton is in die periode van 20 jaar rwee maal is duurder geworden. Wat vindt u eigenlijk van 'de bouw'? 'Ik hoop dat de bouw genuanceerder wordt. Er moet meerwaarde in het eindproduct worden gestoken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan financiën, milieu. Het kan zo niet door gaan. Er zijn, vaak projectgericht veel (product-)innovaties in de bouw, ook al worden die weinig geventileerd, maar op het gebied van arbo-veiligheid, productiviteit, financiën en industrialisatie valt er in de bouw nog heel erg veel verbeteren. Er zijn talloze signalen, waarover ook talloze rapporten zijn geschreven. Maar daar blijft het bij. Dat moet anders.' De Vries baalt en ziet er moe uit. Hij wil graag een constructionmanager, een vervangend aannemer, als coördinator, om meer innovaties, tijdwinst en kwaliteit te kunnen halen. Welke productontwikkelingen zijn er?'Ehh, de geïntegreerde ligger, de hoedligger'. En verder? De Europese regelgeving noodzaakt tot Europese schaalvergroting. Daarom in de Vries een van de initiatiefnemers van het European Institute for construction. Een nieuwe instantie die zich met name virtueel zal uiten en inzetten op het gebied van kennisoverdracht, promotie en onderzoek. Het gezamenlijk doel is het tot stand brengen van synergie tussen vergelijkbare Europese staal-branche- organisatie als BMS. Nederland werkt samen met Engeland, Frankrijk, Spanje, Zweden en Finland. Wat vindt U eigenlijk van de nieuwe naam Bouwen met Staal? 'Er is veel om te doen geweest. De meningen zij intern wat verdeeld, maar we wilden niet de indruk wekken een constructiebedrijf te zijn. Het is inderdaad dezelfde naam als een van onze bekende publicaties. Ach, it's just a mission- statement.' Waarom blijft BMS aangesloten bij Booosting?'Tja, het belangrijkste is om feeling te houden met een (internationaal) platform als exponent voor het industriële bouwen.' Succes met de ontwikkeling van de nieuwe organisatie. Hartelijk bedankt voor uw tijd. 'OK. Graag gedaan. Tot ziens bij de Smarthouses, onze gezamenlijke activiteit op 24 maart a.s.' $tëi.ëïf:et ? info Bouwen met Staal •• T010 - 411 5070 010 - 4121221 E info@bouwenmetstaal.nl 1 www.bouwenmetstaal.nl , . . . . - - - - - - - -.-
 • 12. . , _M"·w.',(, ____ -'a...:9'-e=-n_d.:...:.a_ _---' Activiteiten 2000 woensdag 26 april Vrije vormen in de architectuur (zie pagina 01-02) woensdag 17 mei 2 e Raad van Adviessessie te Delft (AVA) (zie pagina 05) donderdag 29 juni Projectbezoek nieuw Alwninium Centrwn te Houten (zie pagina 06) (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen • •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en ard1Ïtecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevo rderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industri eel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de anrwoordkaart kunt u aangeven of • •••••• ••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. Booostin9 colofon :.It •• Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 0152702770 telefax 0152702771 E-mail booosting@ooo.nl homepage http://www.OOO.nl/booosting Contactpersoon: Lucy Mackie tot en met juni bereikbaar op woensdag van 9.00 tot 17.30 uur Redactie: Jolanda Steenhouwer Vormgeving: Pat/·icia BmI/weI' Design DruIc Drukkerij Hans Truijen Met dank aan: Paul Bruinsrna, Rob Hoogendijk, Jos Lichtenberg, Jouke Post, Arno/d de Vries Robbé, StefZoeternan .. Voorzitter Vice Voorzitter Jos Lichtenberg Els Zijlst/'a BuroA+ Materia Secretaris Jan van der Woord TU Delft Penningmeester Johan Riezebos CVK Kalkzandsteen Lid Eduard Böhtlingk Architectenbureau Böhclingk Lid Hmm Boomsma Axys Innovations Lid NicoNoort Corus Colours ... L .J 11
 • 13. , _="""Wilito_ pa rt i e i panten Nieuwe participanten SBM Nederland Contactpe r soo n: Antoi ne Verm . dir ec t eur aes Vanu it ach t vu lstations distribueert SBM gebruiksklare Litho i jensedijk 16 kwal iteitsmonels voor cementgebonden dekvloeren naar 5396 NE Lit hoijen elke bouwplaats in Nederland. Dit gebeurt met silo's met een Postbus 221 geautomatiseerd. gesloten doseersysteem. Op elk gewenst 5340 AE Oss moment en in steeds dezelfde gestan daardiseerde kwal iteit T 0412-482700 kan de mortel geleverd worden. Omdat de silo's makkelijk te F 0412-482727 plaatsen of te verw isselen zij n, is flexibel werken goed E sbm@wxs.nl mogel ij k. Andere voordelen zijn een schonere bouwplek, minder afhankelijkheid va n weersomstand igheden, betere arbeidsomstandigheden (minder sjouwen en stof) en reductie va n afvalstoffen . De reden voor SBM om aan te slui ten bij Booosting is, naast het contact met andere aangeslotenen, een bijdrage te willen leveren aan en op de hoogte te willen blijven van de nieuwste onrwikkelingen in het gehele bouwproces. De Horsten BOllwproducten EGM Architecten A + Bureau voor Humer Doug/as Hubert-Jrln Henket Architecten Bouwproduktontwikkeling j.j. Krens Maw'er l:."ngineering ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek Kmpe Bomatex Architectllre and Media Aldus bouwinnovatie Umbwg Kozijnen José 0501';0 Lobato Blesgl'tlafBureau voor Bouwen & milieu Umelight ir Daan Peters BDA Groep MBI Beton RPHS architecten Corsmit RLzadgelJend Ingenieursbureau De Meeuw Oirschot Jan Timmers D3BN Den Haag Oetatl/be Space Stl1lctures 7] ïèn Design ing. Karel H Dekker Oskomera Tims + Horsting Architecten dgmr raadgevende ingenieurs PlAstica PlAat Verburg Hoogendijk Architecten Façade Comulting & Engineering Polyblock Van Waes, Buro voor Architektuur GeNie Consult Polynorm XX architecten Goudstikker - de Vries/ACN RC System Atelier Zeiml7'f1, van del' Pol Hiensch Engineering Reyno/ds Architectuursystemen Kettlitz Adviezen Reynolds Specirzl Products axys innovatiolls Leyu1I1di Consultancy {voorheen Van Campen Aluminium} Koning !nduSl7ial Design Materia Rockwool Neom, Indusl7ial Design RGD, Directie Ontwerp & Techniek Saint-Gobain GlAss Robin Hood Produkties TG.M SBM Nederland TNO Industrie H de Wit Consultancy Somfj Nederland Ingenieursbureau Zonneveld Tmpa Imemational Aa/es, vereniging 1II1n wOllingcO/poraties I Ubbink NederlAnd BOl/we/1 met Staal Alliance Europe Unicom Nederland , Cen177tm Hout Ballast NeMm IGB, Utrecht Wentzei & Zoon ENCI c: Bik Bouwprodukten Wolvega Panelen St. Aluminium Cenmllll 1:1 BRS Staalwerken Zoomjens Beton VKG l o ~ Bruynzeel Keukens en Kasten CD20 Bouwsystemen CVK Kalkzandsteen Archi-Konsult ArchipelOntwelpers Bou T praktijkvereniging Bouwtechnologie TUD Corus Colours Architectenbureau Böhtlingk Hogeschool Enschede H Van Dam Fabriek 1II1n PlAatwerken Het Architecten Comort Hogeschool Brabant Enitor Arconiko Architecten TU Delft, vakgroep BOllwtechnologie Hoesch Bouwsystemen NederlAnd Bullhorst Architecten en Stedenbouwers TU Eindhoven. foculteit Bouwkunde L. Holec Laagspanning CEPEZED .J
 • 14. , mOOOi De oneliner als argumentatie Over een innovatief boekje De oneliner als argumentatie. D eze associatie komt bij je op als het boekj e For Inspiration ONL van Future systems onder ogen krijgt. W einig tekst, veel foto 's en maximale duidelijkheid. Dit boekje is een must voo r Booostingieden, omdat het gaat over voorbeelden die duidelijk maken wat het verschil is tussen deco ratie en ontwerp. H et geeft aan dat techniek en natuur een onuitputtelijke inspiratieb ron zijn voo r ontwerpers. H et gaat over fun ctionaliteit die altijd mooi is en zich niets aantrekt van modieuze tendensen. Per getoond project gelden andere beoo rdelingscriteria, maar altijd de spijker op zijn kop . Opvallend is dat geen enkel deta il of onderdeel overbodig is en dat is mooi. H eel moooi! H et is een klein magazine met veel referentiebeelden. Vooral de onderschriften zijn in o ns dagelijks werk bruikbaar. W at te denken van: Y Computers will never replace mock-ups. Polystyrene and clay cm· - mock-up. Shape and structllre dicatated by purpose. Drinking watel·tank, Rotterdam Kralingen, 1973.a. ... Detailingfor highest speed O E T A IL I N G Lockheed SR-71, 1962 'OR tllCHEST S PE E OS H et optimisme dat dit boekj e uitstraalt is een stimulans om de kloof tussen idee en werkelijkheid te overbruggen. H et is een snel- cursus argumenteren voor vormgevers. Kopen dus! For inspiration only; ISBN 1-85490-478-7. Rob Hoogendijk, Verburg Hoogendijk Architekten Amsterdam, T 020-627 9605 L .J
 • 15. Elemental Norm+: ~~n @rc~it~ct~~r~~~~l Elemental Norm + is een nieuw hightech gevelsys teem, onderdeel van C ube, het totaalconcept van Van Dam Fabriek van Plaatwerken te Ridderkerk. Het systeem, van oorsprong ontwikkeld voor gebouwgevels op luchthavens, biedt zeer goede toepassingsmogelijkheden voor de utiliteitsbouw. Het systeem omvat de volledige bu itenhuid va n een gebouw, inclusief bevestigingskolommen, sandwichpanelen, ramen, À +-' v> deuren, louvres, zonwering en accessoires. Er is ook een standaard oplossing voor fotovoltaïsche + E '- :;< gevel panelen. H et systeem voegt de eigenschappen van sandwichpanelen en vliesgevels samen, voor 0 ;z: :;< een prijs die bovendien lager is dan de prijs van een trad itionele vliesgevel. '" +-' v> +-' e (l) E +-' (l) D e basis van het systeem wordt gevormd door de bevestigingskolomm en. Door speciaal ontworpen ..c: u ::; "" (l) u N instelbare bevestigingsbeugeIs kunnen maattoleranties van de funderin g en de hoofdstaalconstructie e '" '- +-' e .0 in alle richtingen, tot 25 mm worden opgevangen. D e installatie van de gevel vindt plaats binnen '" '" (l) ::s (l) 0- +-' minimale toleranties. De vlald<e sandwichelementen zijn gebaseerd op een aluminium, sendzimir > v> v> v> (l) '-" '" ::s ..c: verzinkt stalen of roestvast stalen, binnen- en buitenbep lating. Hiertussen bevindt zich een brand- 0, '- >< u :> 3 werende Rockwool-kern. De glaspanelen worden samengesteld uit glas en aluminium extrusie- « e 0- (l) "0 e profielen. Elemental Norm+ gevelelementen zijn eenvoudig uitwisselbaar omdat zowel de sandwich- ..c: u '" v> +-' als de glas panelen een identi eke randprofil ering hebben . 3 '- "0 0 e 0- e ." :;;: '" '- v> N 0 >< Montage + D e montage op de bouwplaats is tot een minimum beperkt. Er wordt namelijk gewerkt met sleclus "" '- u E "0 0 '" '" e drie, geheel geprefabriceerde basiscomponenten: de (brandwere nde) sa ndw ichpanelen, de +-' 3 ;z: '" '-" (l) +-' bevestigingskolommen en de sam engestelde glaspanelen. Montage op luchthavens vindt vaak 's nachts '" +-' e "" '- (l) « plaats, als de laatste passagiers de terminal hebben verlaten. Omdat het systeem zeer snel te monteren « E (l) (l) 3 (l) 0> e is, kan de montage klaar zijn voordat de eerste passagiers 's ochtends weer arriveren. ... CD (l) 0- Door deze ver doorgevoerde prefabricage wordt het ---~----------J e:> moeilijk beheersbare deel van de kostprijs, de montage, aanzienlij k verkleind. D it resulteert in een scherpe en vaste prijs voor elke archi tectllurgevel. Proj ecte n Een raamcontract met British Airport Authorities (BAA) is een goed voorbeeld van een project- -' . 1I toepass ing. Met dit contract is ruime ervaring ~~-' opgedaan in het monteren van gevels op bestaande, in gebru ik zijnde vliegvelden. Enkele succesvolle
 • 16. _~J.nnW''''· _____n__ ____----, i..::e..::u..::w..::s , ~ ,,~~-,~~-----, +-' Vl QJ 7< ..... +-' Vl 0 De glasbak 0 '" QJ Defaculteit Bouwkunde van de TUE krijgt een nieuwe huisvesting. 0> "' ';: I, Dit is al eerder gemeld in nieuwsbrief nummer 50. Het ontwerp is, QJ Q; I, zoals bekend, in competitie verworven door Bert Dirrix. De plannen hebben nu de status van definitief ontwerp. Bert heeft zich, heel +-' "' I , verstandig, niet gewaagd aan plattegrond indelingen, immers met Q; > QJ 0> I , zoveel mensen ontstaat al direct een forse discussie over ruimte- gebruik, oppervlakten, status en al dat soort banale dingen. De +-' "' I , "' E tekeningen hebben het gebouw verdeeld in gebieden voor studenten, :;;: I , staf, laboratoria en diensten. Over deze verdeling is een beetje I , consensus bereikt. Desondanks is er genoeg te bediscussiëren. Een ~ toch wel belangrijk probleem zal wel het wat kleine oppervlak t.o.v. QJ +-' I het aantal mensen worden. De oplossing is gezocht in kantoortuinen. I , Wat wel zal gaan resulteren in flexplekken. Op zich een interessante ervaring ook voor de Bouwkunde-studenten. I , Het concept bestaat uit het verbouwen van het bestaande gebouw van I de faculteit Scheikunde, aangevuld met een nieuwbouwgedeelte voor met name de laboratoria. Wat is nu voor Booosting interessant? Het bestaande skelet wordt zo goed als geheel omhuld door glas in alle soorten en maten en wordt uitgevoerd als een klimaat- gevel in diverse varianten. Varianten zoals we ze kennen in het " "- gebouw :xx en het Hoogheemraadschap, maar ook de "- "- "- ,, varianten zoals we die ooit gezien hebben in Duitsland (zie , nieuwsbrief 42 en 44) Dit wordt een interessant experiment! We gaan nu tijdens een Booosting bijeenkomst eens alles tegelijk proberen. Het bestaande gebouw wordt in 4 verschillende zones onderverdeeld; 1e tot en met 5e verdieping: atelierruimten aan hH.b.1lob",. de West- en Oost-gevel; Ge tot en met ge verdieping: kantoor- cellen aan atrium, kantoor-cellen aan de West- en Oostgevel, I I kantoorcellen aan de Noordgevel. I I De gevel aan de atelierruimte bestaat uit glasplanken met transparante isolatie!! of zonwerend glas, een screendoek en een geïsoleerd rolluik!! (zie tek. 1). De kantoorcellen aan het atrium worden voorzien van elektrisch te openen ramen naar het atrium. Het atrium wordt op haar beurt geventi leerd met buitenlucht door middel van te openen panelen, die zich bevinden op de 5e verdieping en het dak. De minimum temperatuur van het atrium is 15 0 C. ... (tek. 2) tweedehuid facade L.staf lagen noord .J
 • 17. r , De kantoorcellen aan de West- en Oostgevel hebben gevels gelijk aan die van de atelierruimte. Hieraan zijn individueel bedienbare lamellen en taats draaiende geïsoleerde aluminium lamellen toegevoegd. De kantoorcellen aan de Noordgevel hebben een buitengevel met enkelglas, alsmede de transparante glasplanken. D e binnenste schil wordt uitgevoerd met dubbel geïsoleerd glas D e ru~htspouw is hier 1.90 m diep. D eze spo uw is per verdieping ventileerbaar. (zie tek. 2). De geveltekening geeft een beeld van het doorzichtige gebouw. Net zoals architecten vroeger altijd boompjes en struikj es tekenden om de sfeer te schetsen, zijn hier nu mensen getekend en net zoals altijd zit hier de achilleshiel. Op de tekening zie je zo'n twintig mensen, maar op hoogtijdagen zijn er ongeveer 1000 rot 1500 mensen aanwezig. Kortom het wordt een spannende glasbak en levert in ieder geval veel stof tot evaluatie en dus kennisvermeerdering op. Wordt weer vervolgd! Jouke Post, hoogleraar Bouwtechniek TUE toepassingen sinds de introductie in 1998 zijn o.a. Gatwick Airport Londen: North Terminal APV (5.500 m'), South Terminal (9.5 00 m' ) en Concorde House (5000 m') en Heathrow Airport Londen: 4.500 m' op Pier 5. De architect staat centraal Het schetsontwerp van de architect is het uitgangspunt voor de detaillering van het gevelsysteem. Per project wordt bekeken welke specifieke detail- varianten het beste aansluiten bij het beoogde gevelbeeld van de architect. Bijvoorbeeld door toepassing van bij zondere kliklij sten, lamellen zonweringen, speciale gebogen dakranden of photovoltaische cellen. Door de volledige integratie van vliesgevels en entreepartijen kan een zeer representatief gevelbeeld gecreeerd wo rden. Zogezegd, een flexibele architectuurgevel. ? info Van Dam Fabriek van Plaatwerken StefZoeteman .Naaddetail Elemental Norm+, zijaanzicht, T 0180 - 44 1843 staalconstructie, aluminium T-profiel, stel bracket, kliklijst ~ I www.van-dam.nl