Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)

Télécharger pour lire hors ligne

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 vrije vormen
05 raad van adviessessie
06 aluminiumentrum

IN DE PRIJZEN
04 lof-prijs: aedes magazine

VERSLAG
07 nieuwjaarsborrel: booosting gaat vreemd

NIEUWS
03 productontwikkeling: succesfactoren
09 bouwinnovatieprijs, interview bouwen met staal
10 moooi: de oneliner als argumentatie
14 elemental norm+
15 de glasbak

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 vrije vormen
05 raad van adviessessie
06 aluminiumentrum

IN DE PRIJZEN
04 lof-prijs: aedes magazine

VERSLAG
07 nieuwjaarsborrel: booosting gaat vreemd

NIEUWS
03 productontwikkeling: succesfactoren
09 bouwinnovatieprijs, interview bouwen met staal
10 moooi: de oneliner als argumentatie
14 elemental norm+
15 de glasbak

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000) (20)

Plus par Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Publicité

Plus récents (20)

Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)

 1. 1. a ril 2000 11 nr. 56 booosting , Realiteit Constructeur Jan van der Wlnl1tVf'rtf' lt ingewikkelde engineering van dubbelgekromde een specialisme van ingenieursbureau Z onne· eld. Aansluitend, en als opstap naar Booosting gaat (branche)vreemd, praktij kvoorbeelden v de engineering en uitvoering in de scheepsbouw. Wim Groeneveld van Numeriek Centrum Groningen geeft een lezing over de talloze krommi ngsmogelijkheden die zij in de scheepsbouw al jaren toepassen. H et N umeriek Centrum verwerkt datagegevens, waarvan zusterorganisatie Centraal Staal bouwpakketten voor de (internationale) scheepsbouw maakt. Het Centrum is gespecialiseerd in ronde vo rmen in staal, aluminium en kunststof. L ..J
 2. 2. r Scheepswerf , En na de roedrachten van deze slimme uitdagingen, is er een uitgebreide rondleiding op de scheepswerf van Van der G iessen - de Noord te Krimpen aan den Yssel. Een succesvolle werf die is gespecialiseerd in de nieuwbouw van o.a. ferry's en hopperzuigers. Ontvangst in Partycentrum Stormpolder te Krimpen aJd Yssel bwin Hilbrands & Kees Draaisma over hun afstudeeronderwerp De flat van Noach 15:05 Michel Post over zijn afstudeeronderwerp Xanadu, een droom verwezenlijkt 15:25 Lars Spuyboek over NSA, non-standard architecture 15:45 Karel Vollers over Getordeerde vlakken 16:05 Korte break 16:30 Jan van der Windt, Ingenieursbureau Zonneveld over De engineering van vrije vormen 16:50 Wim Groeneve/d, Numeriek Centrum Groningen over de scheepsbouw 17:10 Discussietijd 17:45 Naar de werf lopen 18:00 Rondleiding op de scheepswerf Van der Giessen - de Noord 20:00 Borrel in Partycentrum Stormpolder tot plm. 20.30 uur U bent van harte welkom! (zie ook Nieuwsbrief55) deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart.
 3. 3. ••••••••!• • • 0 n t wik k e 1 n9 I 4E) Succesfactoren (1) Dit is de eerste bijdrage van een korte serie over succesfactoren bij producto ntwikkeling. De gegevens zijn gebaseerd op een analyse van projecten, waarbij ik zelf berrokken ben gewees t. Belangrijk om te vermelden is dat het om industriële produ cten gaat. In de door Mick Eekhollt ge"Introduceerde termi nologie zo u je ook van sta ndaard - en systeemproducten kunnen spreken. De analyse heeft pl aatsgevonden op bas is van 104 proj ecten, geselecteerd ui t een rotaal van ca. 150. De overige projecten zijn nog niet afgero nd. Succes of falen is hi erva n dus nog ni et vast te stellen. De projecten zijn qua ondelwerp te verdelen als weergegeven in onderstaand taartdiagram. ~ verdeling naar type onderwerp De terminologie is gebaseerd op ba.rMJeei Eekhout, onder meer: POPO of COO1pooent 12% omwerpmethoden voo r bouw- 42% producten en bouwcomponemen, 11 % Delft U niversiry Press, 1997 materieel Van alle projecten zijn er drie als mislukt te beschouwen en 23 als geslaagd. C riterium daarb ij is dat element materiaal er duidelijk sprake is va n markt- 12"10 9% succes; hetzij direct, hetzij via een spin-off De overige 78 proj ecten zijn gekarakteriseerd als 'beëindigd'. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn het wijzigen van de strategie of een te hoge investering. Voor deze projecten geldt dus dat er geen sprake is van 'succes'. Men kan ze echter ook niet als 'mislukt' betitelen, omdat ' niet-s ucces' ook niet is aangeroond. Ik beperk mij nu tot één kenmerk: de omvang van het proj ect als succesfactor. Uit onderstaand staafdiagran1 blijkt dat kleine productontwild<elingsprojecten aanzienlijk meer kans van slagen hebben dan grote projecten. In de kolommen staa n de absolute aa ntallen projecten. De gegevens zijn 3 gebaseerd op de investerin g in ver- houding tot de omzet van de initiatief- nemer. In de vo lgende nieuwsbrief zal ik 18 ingaan op de succesfactor 'het kennis- niveau van de onderneming' die bij productontwikkeling een rol speelt. 0% - - - - Jos Lichtenbelg, Voorzitter Booosting klein middelgrt groo t Directeur A+ Bureau voor bouwproducrontwild<eling
 4. 4. Op 19 januari jl was de prijsuitreiking van de LOF-prijs voor Vaktijdschrift journalistiek 2000, de tweejaa rlijkse vakprijs van het Lucas Ooms Fo nds. Van de in totaal 125 inzendingen werden 10 vakbladen genomineerd. Tot in de laatste discussieronde was de strijd spannend: zowel Aedes Magazine als Detail in Architectuur (DIA) waren kanshebber. Bij het vaststellen van de winnaar heeft de jLlly geprobeerd het blad te kiezen dat exemplarisch is voor de vernieuwing en de professio nalisering van de vakbladjournalistiek. De LOF-prijs 2000 is na rijp beraad toegekend aan Aedes Magazine. '( .. ) Wie dit blad opslaat merkt aan elke pagina dat de redactie heeft nagedacht over de vraag hoe zij selectie en aanpal( van ondelwerpen het beste kan afstemmen op wat de doelgroep nodig heeft.' DIA dus op een nipte 2 e plaats; vooral geprezen om de heldere vormgeving en vertegenwoord iging van een nieuwe generatie tijdschriften. ' (.. ) Geen blad dat zo scherp heeft omschreven wat het wel en wat het niet wil zijn en geen blad dat in de uitwerking zo goed laat zien dat zich in de beperking de meester toont'. NAAM I I BEDIUjf I I ADRES POsrCODE WOONPI.;tT$ TELEFOON o Komt op woe sdag 26 april naar de bijeen omst over Vrij e ormen te Krimpen aid IJ ssel van 14.30 tOt 20.30 uur met personen. Booosting o Komt op woensdag 17 mei naar de 2 e Raad van Adviessessie te Delft Postbus 596 van 16.00 tOt 18.00 uur met personen. (AVA) o Komt op donderdag 29 juni naar het nieuwe Alum inium Centrum te Houten 2600 AN Delft van 16.00 tOt 19.30 uur met personen. o W il graag aanslu iten op het Internet- netwerk van Booosting (AVA) (www.OOO.nllbooosting) Dit geldt Alleen voor Aangeslotenen van Booosti ng. o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o Bestelt het boek 'Booosting in bedrijf (1992) Participanten: f 25,00 ) o Bestelt de reader ' I 0 jaar Booosting' (1998) ( Niet-participamen: f 39,50 L .J (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslorenen
 5. 5. • , Raad van Adviessessie Lijkt dat u wat, om de inspiratiebronnen van een aantal va n de Raad van Adviesleden (annex oprichters) van Booosting eens te leren kennen) Het bestuur wel. En daarom wagen we nogmaals een poging op woe nsdag 17 mei aa nstaa nd e voo r een zogenaamde Raad van Adviessess ie. .. " 0> <0 ...., Q .<:: <0 ->: :c <lJ Jan Brouwn; Miek Eekhout, Eric Vreedenburgh en Marcel L..J c <l> ->: Vroom worden dan in de gelege nheid gesteld, 0 111 elk op co <.J hun markante wijze, kort en krachti g hun persoon lijke ..., <l> ::;: <l> 0. '- <l> visie op o nt:verpen en bouwen aan ons te ventileren. ..., <l> '- <l> E :;;: C <l> ..., " <l> C E 0 <l> <ll <l> V> "0 0 E ...., 0 :::> c <0 <0 E '- :::> <l> .0 ....J De onderwerpen zijn als volgt: ) Jan Brouwer De verleiding van het verleden Miek Eekhout De toekomst van de bouw(technologie) Eric Vreedenburgh Ontwerp en evolutie Marcel Vroom windows 2000 Ä .<:: .c <..'" Het fanatiek viertal wordt bijgestaan door spreekstalmeester Jaap Koning u V> -Cl 0 <:: " (Koning Indusrri al Design D en Haag). co <lJ "b c <lJ <l> co <lJ <.. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA V> <0 """ <.J 16:00 Start <.. C>. L..J 16:15 Mick Eekhout (Octatube Space Structures te Delft) '- <l> "0 0. '- 16:35 Eric Vreedenburgh (Archipel ontwerpers te Den Haag) <l> C <0 ..., " 16:55 Marcel y,'oom (Vroom research & design te Rotterdam) :> c 0 17:15 Jan B"ouwer (XX architecten te Delft) <l> <0 .c 17:35 Discussie- en borreltijd ..., o V> V> '>- '- 18:00 Finish :::> <l> '- 0> "0 <l> co VI VA staat voor Alleen Voor Aangeslotenen) L Geïnteresseerd III deelname? In ..J
 6. 6. • , < ,", ". 'Aarikond; g1 n9 projècÜ>eioek 'n'; eûw: Al umfli-; umcèntrum' t'e' Houten'" ç . .' ': ..~~ ~ ...' ó~op" d2.~(L~~~ai!.~~.. jJl.~;_ 20_ ·.Yan' l~~~QÖ~ ·tot "19.30,,· uur . " Q.o . Spectaculair ... ~~-· A 1 urni ni E ::s '- Architect Micha de Haas werd voo r het ontwerp van ..... c het nieuwe AJuminiumcentrum geinspireerd door het Q) u E Hollandse populieren landschap. Daarom koos hij voor ::s circa 350 aluminium kolommen waarop hij het E ::s gebouw plaatste en creëerde hij een 'aluminium bos'. :;: 3: De zo met het landschap velweven architectuur vereiste ook een bijzo ndere locatie: het gebouw wordt ::s Q) gebouwd op het groene talud, gedeeltelijk in het water op een zichtlocatie in het moderne c Vl bedrijvenpark 'H et Rondeel' te Houten. ..... '" De basis va n het pand wordt gevo rmd door een innovatieve alum inium draagconstructie die is '" 0- ge'integreerd met de dal<- en gevelconstructie. Industriële productietechnologie res ulteert in een 3: ::s o hoogwaardige toelevering op de bouwplaats en een ee nvoudige en efficiëntie assemblage op locatie. .0 Het grond, en heiwerk is inmiddels uitgevoerd en de prefabricage van de alum iniu mconstructie is in volle gang. De montage hiervan start in week 16. Donderdag 29 juni aanstaande wordt u in de gelegen heid gesteld een bezoek te brengen aan de ruwbouw. U bent van hal·te welkom! PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 16:00 Ontvangst in het gemeentehuis van Houten Introductie door de opdrachtgever Paul Bruinsma, directeur Aluminium Centrum 16:05 'De concretisering van een droom' door architect Micha de Haas 16:15 Het ontwerpproces van concept tot detaillering: 'Stabiliteit zonder afbreuk' door Frans Soetens, van TNO Bouw 'Uitwerking in hoofdlijnen' door Remco Wiltjervan D3BN Den Haag 'Detaillering in de praktijk, de aluminium knopen' door Ge1'/'it Jacobs, Arin 'Ruimtevakwerken steeds innovatiever' door Mick Eekhout, Octatube 17:15 Bezoek aan de bouwlocatie 18:30 'Installatietechnisch ontwerp op een klein oppervlak' door Ed Vonk, Huygen Installatie adviseurs 18:40 'Bouwmanagement van innovatieve projecten' door Rik Schijf, Bouwteam General Contractors 18:50 'Het Rondeel, de trots van Houten' door Yvonne Lub, architectuurmedewerker Gemeente Houten 19:00 Discussie met hapje/drankje 19:30 Afsluiting In verband met het volle p1'og/'amma, ve1'Zoeken wij ft op tijd aanwezig te zijn. L Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via de antwoordkaart. .J
 7. 7. • , Verslag van de nieuwjaarsborrel op woensdag 5 ja nuari 2000 B(Q(Q(Q sting 2(Q(Q(Q Booosting gaat vreemd Dar Booosring na ruim 10 jaar een duidelijke posirie heefr vervulr als crearieve 'luis in de pels' lijdr geen rwijfel. Ol .<:: f- Ner als bij bed rij ven geldr echrer ook c voor Booosring dar wij onze posirie en '" '" roekolTISr voorrdurend regen her lichr "" Ol o houden. N Ol .0 En dar is nu precies war her besruur her afgelopen jaar heel inrensief heefr gedaan. Tijdens her nieuwj aarspraarje zijn al war ideeën hierover gevenrileerd. Hier een korre samenvarring daarvan. Naruurlijk blijfr her leerzaam om bij elkaar 'in de keuken' re kijken en inreressanre projecren re bezoeken. Samen mer her fenomeen 'regenlezing' en de bijbehorende posiriefkrirische discussie blijfr dar een inreressanre formule. Dar zullen we zeker handhaven. De vraag is echrer 'War zou Booosring nog meer kunnen doen?' 'War zou Booosring kunnen verbereren om her doel 'vooruirgang' berer re kunnen dienen?' In zeer brede berekenis van her woord, 'Hoe slimmer, mooier, sneller, kwalirariever re bouwen?' Her panklare anrwoord is er nog nier, maar de eersre daden zijn in zichr en dir jaar ook merkbaar zijn. In de roekomsr spelen war ons berrefr een aan ral rrefwoorden een belangrijke rol: uitdagen, inspireren, confronteren en doen. N ier roevallig zijn her alle werkwoorden. De regenlezing heefr, zoals gezegd de funcrie van prikkelen en uirdagen en soms ook inspireren en kan worden versrerkr mer meer confronrarie mer ideeen en feiren, erc. Zo denken we aan her inzoomen op bijzondere siruaries. Hoe doen ze her bui ren de bouw? Hoe gaar her supersnelle herinrichren van winkels in zijn werk? Een confronrarie mer de mode- of reclamewereld. In de bouw hebben we nog nier zo veel vers rand hebben van zaken als rrendwarching en markering. War re denken van een rhema als aannemerloos bouwen. Hoe bouw ik 30.000 woningen per jaar? War valr er re leren van her bouwproces in de scheepsbo uw? Hoe gaar de auro-industrie om mer rechnologische problemen) Hoe komen producronrwikkelingen in vliegruigindusrrie ror srand? We varren dir samen onder her begrip 'branche vreemdgaan' . En voor dir jaar is al een aanral acrivireiren in de maak. L .J
 8. 8. r 11 , Het werkwoord doen hebben we ook tot 'belangrijk' verklaard. Door niet-doen bereik je immers niet zo veel. Kruisbestuiving tussen de aangeslotenen op het gebied van productonrwikkeling, blijft een belangrijk thema. Problemen op tafel te leggen. Co ncrete ideeën genereren, samen aan oplossingen werken. De unieke Booosting-co mbinatie van industrie, onrwerpers, kennis en onderwijs heeft het vermogen in zich om dit vooral ook samen te doen. Dit verlangt weer enig aanzwengelwerk en veel meer inbreng en inspanning van bestuur en aangeslotenen. Internet, dat we hiertoe ook beter willen benutten, kan hi er wellicht ook een rol in spelen. Momenteel onrwikkelen we hier ideeën voor. Daarnaast hebben we weer (naar bleek) een oud idee voor een Booostinghuis opgegraven. H et bestuur buigt zich over de real isatiemogelijkheden en de concrete invulling daarvan. Wij trachten telkens de kwaliteit centraal te stellen. We streven niet naar een groot aantal aangeslotenen, maar hebben behoefte aa n partijen die actief aan de discussie willen meedoen. Niet alleen organisaties, die zich vanwege het Booosting-imago hebben aangesloten, maar vooral zij die willen uitdagen of uitgedaagd willen worden. Die onrwikkelingen willen oppakken en daarbij gebruik maken van het potentieel dat Booosting in zich heeft. We moeten er allemaal ons voordeel mee doen. Bedenk dat je zelf ook Booosting bent. Mede namens Els, Jan, Eduard, Harm, Johan, Nico en natuurlijk ook Jolanda, Jos Lichtenberg, voorzitter Booosting .-______________ ~= _M·i.Wiiil._ secretariaat ~L-------~====~ __________________, Bereikbaarheid secreta ri aat booosti ng Het secretariaat van Booosting is tot en met juni 2000 alleen op woensdagen bereikbaar. U wordt dan te woord gestaan door Lucy Mackie. In de stille zomermaanden juli en augustus is het secretariaat gesloten. U kunt voor dringende vragen contact opnemen met de voorzitter Jos Lichtenberg, Buro A+ (telefoon 0495- 652380) of de secretaris Jan van der Woord (telefoon 015-2784137). Vanaf dinsdag 29 augustus kunt u Booosting bereiken op dinsdag en woensdag (hele dag) en donderdagochtend. U treft dan Jolanda Steenhouwer weer aan. Booosting, Postbus 596, 2600 AN Delft T 01 5 - 270 2770 F 015 - 270 277 1 E Booosting@ooo.nl
 9. 9. _~t.m·W,iil. _____n_i_e_u_w_s___---, Bouwinnovatieprijs Tijdens de BouwRAl 2000 wordt voor de eerste maal de Nationale BouwPrijs uitgereikt. Deze bouwinnovatieprijs is bestemd voor de meest innovatieve ontwikkeling op het gebied van projectontwikkeling, bouwen, wonen en werken. Deelname staat open voor alle deelnemers aan de BouwRAl. De criteria welke de jury zal hanteren zijn de mate van innovatie, bruikbaarheid en roepasbaarheid, de impact in de markt, de wijze van marktbenadering, de mate waarin het aansluit bij de beursthema's en rot slot de visie die het uitstraalt op het vakgebied. De vijf genomineerde producten en vijf diensrenlconcepten zijn te zien op het Innovatiepaviljoen op de komende BouwRAI in Amsterdam, gepland van 11 ti m 14 april a.s. ? info BOUW Amsterdam RAl Linda van Schouwen of Anita Kanters IRAI2000 i T 020 - 549 1212 ------------------- met Booosting interview: E bouwrai@rai.nl Interview met Amo/d de Vries Robbé over de nieuwe organisatie. Op 1 februari 2000 zijn de Stichting Staal bouw Instituut (SBI) en de Stichting Kennisoverdracht Staalbouwkundig genootschap (SG) gefuseerd tot de nieuwe Stichting Bouwen met Staal (BMS). De Vereniging Staalbouwkundig genootschap blijft zelfstandig en krijgt de nieuwe naam Vereniging Bouwen met Staal. Waarom een nieuwe organisatie? Na twee jaar voorbereiding ontstaat een organisatie met meer mogelijkheden en meer specialisaties. Er is een beleid voor alle activiteiten, met als algemeen doel 'het verbeteren van de staalpositie'. Door de vorming van vier marktsegmenten of populair gezegd marktteams ontstaat een betere markroriëntatie. Alle aanwezige expertise op het gebied van onderzoek, ~~ .I:J-'"'~ ... lobby, kennisoverdracht staat nu ten dienste van de vier marktteams, welke worden onderscheiden 0<0<0 0<"'<0 "-' in woningbouw, verdiepingbouw, infrastrucruur en hallenbouw. In feite is de organisatiestructuur VlaJU') aJ <:: ',- t.. +-> gekanteld. Andere algemene aandachtsvelden blijven:'milieu', 'brand' en 'ondetwijs'. '- aJ aJ >"-'E X aJ aJ <:: -0 aJ '- 3' Wie doetwat?BMS kent twee directieleden met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Arnold de -o::s::s ~aJO 0"-'00 Vries Robbé verzorgt het externe beleid, waaronder promotie. Rob Lutke Schipholt zal zich richten <:: u '- aJ «'- op de interne organisatie, onderzoek en kennisoverdracht. De activiteiten van SBI en SG zoals u die '--0
 10. 10. gewend bent (o.a. Staalbouwdag, techniekdag, tijdschrift Bouwen met Staal),vormen de basis van de nieuwe organisatie. De Vries is trots op de positie van de organisatie als objectief adviesorgaan. Belangrijk onderdeel blijven ook de cursussen en opleidingen voor MBO en (post) HBO. Alle 17 medewerkers, door De Vries omschreven als 'staalfreaks', blijven in dienst van BMS. Geen ontslagen dus, er zijn zelfs twee vacatures. Heeft staal kans? 'Ja natuurlijk. Vanuit de gedachte 'kick your mother' meent de Vries dat vooral de industrie hier een belangrijke rol speelt. Ook de ontwikkeling van IFD-bouwen biedt kansen. Het marktaandeel van staal in de woningbouw is nog steeds minimaal. 'De klant wordt steeds individueler. De bouw moet mee met die vragersmarkt. BMS zal hier hard moeten werken aan de (emotionele) beleving van staal. Meer staal-prefabricage, meer demontabel (staal is 100% recyclebaar).' Bij de keuze wel/geen staal speelt het imago nog steeds een grote rol. Het idee dat staal duur is, wordt gelijk getekkeld door een vergelijking van de huidige staalprijs ten op zichte van 1979: deze is met een 1/4 gedaald, terwijl beton is in die periode van 20 jaar rwee maal is duurder geworden. Wat vindt u eigenlijk van 'de bouw'? 'Ik hoop dat de bouw genuanceerder wordt. Er moet meerwaarde in het eindproduct worden gestoken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan financiën, milieu. Het kan zo niet door gaan. Er zijn, vaak projectgericht veel (product-)innovaties in de bouw, ook al worden die weinig geventileerd, maar op het gebied van arbo-veiligheid, productiviteit, financiën en industrialisatie valt er in de bouw nog heel erg veel verbeteren. Er zijn talloze signalen, waarover ook talloze rapporten zijn geschreven. Maar daar blijft het bij. Dat moet anders.' De Vries baalt en ziet er moe uit. Hij wil graag een constructionmanager, een vervangend aannemer, als coördinator, om meer innovaties, tijdwinst en kwaliteit te kunnen halen. Welke productontwikkelingen zijn er?'Ehh, de geïntegreerde ligger, de hoedligger'. En verder? De Europese regelgeving noodzaakt tot Europese schaalvergroting. Daarom in de Vries een van de initiatiefnemers van het European Institute for construction. Een nieuwe instantie die zich met name virtueel zal uiten en inzetten op het gebied van kennisoverdracht, promotie en onderzoek. Het gezamenlijk doel is het tot stand brengen van synergie tussen vergelijkbare Europese staal-branche- organisatie als BMS. Nederland werkt samen met Engeland, Frankrijk, Spanje, Zweden en Finland. Wat vindt U eigenlijk van de nieuwe naam Bouwen met Staal? 'Er is veel om te doen geweest. De meningen zij intern wat verdeeld, maar we wilden niet de indruk wekken een constructiebedrijf te zijn. Het is inderdaad dezelfde naam als een van onze bekende publicaties. Ach, it's just a mission- statement.' Waarom blijft BMS aangesloten bij Booosting?'Tja, het belangrijkste is om feeling te houden met een (internationaal) platform als exponent voor het industriële bouwen.' Succes met de ontwikkeling van de nieuwe organisatie. Hartelijk bedankt voor uw tijd. 'OK. Graag gedaan. Tot ziens bij de Smarthouses, onze gezamenlijke activiteit op 24 maart a.s.' $tëi.ëïf:et ? info Bouwen met Staal •• T010 - 411 5070 010 - 4121221 E info@bouwenmetstaal.nl 1 www.bouwenmetstaal.nl , . . . . - - - - - - - -.-
 11. 11. • . , _M"·w.',(, ____ -'a...:9'-e=-n_d.:...:.a_ _---' Activiteiten 2000 woensdag 26 april Vrije vormen in de architectuur (zie pagina 01-02) woensdag 17 mei 2 e Raad van Adviessessie te Delft (AVA) (zie pagina 05) donderdag 29 juni Projectbezoek nieuw Alwninium Centrwn te Houten (zie pagina 06) (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen • •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en ard1Ïtecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevo rderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industri eel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de anrwoordkaart kunt u aangeven of • •••••• ••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. Booostin9 colofon :.It •• Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 0152702770 telefax 0152702771 E-mail booosting@ooo.nl homepage http://www.OOO.nl/booosting Contactpersoon: Lucy Mackie tot en met juni bereikbaar op woensdag van 9.00 tot 17.30 uur Redactie: Jolanda Steenhouwer Vormgeving: Pat/·icia BmI/weI' Design DruIc Drukkerij Hans Truijen Met dank aan: Paul Bruinsrna, Rob Hoogendijk, Jos Lichtenberg, Jouke Post, Arno/d de Vries Robbé, StefZoeternan .. Voorzitter Vice Voorzitter Jos Lichtenberg Els Zijlst/'a BuroA+ Materia Secretaris Jan van der Woord TU Delft Penningmeester Johan Riezebos CVK Kalkzandsteen Lid Eduard Böhtlingk Architectenbureau Böhclingk Lid Hmm Boomsma Axys Innovations Lid NicoNoort Corus Colours ... L .J 11
 12. 12. • , _="""Wilito_ pa rt i e i panten Nieuwe participanten SBM Nederland Contactpe r soo n: Antoi ne Verm . dir ec t eur aes Vanu it ach t vu lstations distribueert SBM gebruiksklare Litho i jensedijk 16 kwal iteitsmonels voor cementgebonden dekvloeren naar 5396 NE Lit hoijen elke bouwplaats in Nederland. Dit gebeurt met silo's met een Postbus 221 geautomatiseerd. gesloten doseersysteem. Op elk gewenst 5340 AE Oss moment en in steeds dezelfde gestan daardiseerde kwal iteit T 0412-482700 kan de mortel geleverd worden. Omdat de silo's makkelijk te F 0412-482727 plaatsen of te verw isselen zij n, is flexibel werken goed E sbm@wxs.nl mogel ij k. Andere voordelen zijn een schonere bouwplek, minder afhankelijkheid va n weersomstand igheden, betere arbeidsomstandigheden (minder sjouwen en stof) en reductie va n afvalstoffen . De reden voor SBM om aan te slui ten bij Booosting is, naast het contact met andere aangeslotenen, een bijdrage te willen leveren aan en op de hoogte te willen blijven van de nieuwste onrwikkelingen in het gehele bouwproces. De Horsten BOllwproducten EGM Architecten A + Bureau voor Humer Doug/as Hubert-Jrln Henket Architecten Bouwproduktontwikkeling j.j. Krens Maw'er l:."ngineering ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek Kmpe Bomatex Architectllre and Media Aldus bouwinnovatie Umbwg Kozijnen José 0501';0 Lobato Blesgl'tlafBureau voor Bouwen & milieu Umelight ir Daan Peters BDA Groep MBI Beton RPHS architecten Corsmit RLzadgelJend Ingenieursbureau De Meeuw Oirschot Jan Timmers D3BN Den Haag Oetatl/be Space Stl1lctures 7] ïèn Design ing. Karel H Dekker Oskomera Tims + Horsting Architecten dgmr raadgevende ingenieurs PlAstica PlAat Verburg Hoogendijk Architecten Façade Comulting & Engineering Polyblock Van Waes, Buro voor Architektuur GeNie Consult Polynorm XX architecten Goudstikker - de Vries/ACN RC System Atelier Zeiml7'f1, van del' Pol Hiensch Engineering Reyno/ds Architectuursystemen Kettlitz Adviezen Reynolds Specirzl Products axys innovatiolls Leyu1I1di Consultancy {voorheen Van Campen Aluminium} Koning !nduSl7ial Design Materia Rockwool Neom, Indusl7ial Design RGD, Directie Ontwerp & Techniek Saint-Gobain GlAss Robin Hood Produkties TG.M SBM Nederland TNO Industrie H de Wit Consultancy Somfj Nederland Ingenieursbureau Zonneveld Tmpa Imemational Aa/es, vereniging 1II1n wOllingcO/poraties I Ubbink NederlAnd BOl/we/1 met Staal Alliance Europe Unicom Nederland , Cen177tm Hout Ballast NeMm IGB, Utrecht Wentzei & Zoon ENCI c: Bik Bouwprodukten Wolvega Panelen St. Aluminium Cenmllll 1:1 BRS Staalwerken Zoomjens Beton VKG l o ~ Bruynzeel Keukens en Kasten CD20 Bouwsystemen CVK Kalkzandsteen Archi-Konsult ArchipelOntwelpers Bou T praktijkvereniging Bouwtechnologie TUD Corus Colours Architectenbureau Böhtlingk Hogeschool Enschede H Van Dam Fabriek 1II1n PlAatwerken Het Architecten Comort Hogeschool Brabant Enitor Arconiko Architecten TU Delft, vakgroep BOllwtechnologie Hoesch Bouwsystemen NederlAnd Bullhorst Architecten en Stedenbouwers TU Eindhoven. foculteit Bouwkunde L. Holec Laagspanning CEPEZED .J
 13. 13. • , mOOOi De oneliner als argumentatie Over een innovatief boekje De oneliner als argumentatie. D eze associatie komt bij je op als het boekj e For Inspiration ONL van Future systems onder ogen krijgt. W einig tekst, veel foto 's en maximale duidelijkheid. Dit boekje is een must voo r Booostingieden, omdat het gaat over voorbeelden die duidelijk maken wat het verschil is tussen deco ratie en ontwerp. H et geeft aan dat techniek en natuur een onuitputtelijke inspiratieb ron zijn voo r ontwerpers. H et gaat over fun ctionaliteit die altijd mooi is en zich niets aantrekt van modieuze tendensen. Per getoond project gelden andere beoo rdelingscriteria, maar altijd de spijker op zijn kop . Opvallend is dat geen enkel deta il of onderdeel overbodig is en dat is mooi. H eel moooi! H et is een klein magazine met veel referentiebeelden. Vooral de onderschriften zijn in o ns dagelijks werk bruikbaar. W at te denken van: Y Computers will never replace mock-ups. Polystyrene and clay cm· - mock-up. Shape and structllre dicatated by purpose. Drinking watel·tank, Rotterdam Kralingen, 1973.a. ... Detailingfor highest speed O E T A IL I N G Lockheed SR-71, 1962 'OR tllCHEST S PE E OS H et optimisme dat dit boekj e uitstraalt is een stimulans om de kloof tussen idee en werkelijkheid te overbruggen. H et is een snel- cursus argumenteren voor vormgevers. Kopen dus! For inspiration only; ISBN 1-85490-478-7. Rob Hoogendijk, Verburg Hoogendijk Architekten Amsterdam, T 020-627 9605 L .J
 14. 14. Elemental Norm+: ~~n @rc~it~ct~~r~~~~l Elemental Norm + is een nieuw hightech gevelsys teem, onderdeel van C ube, het totaalconcept van Van Dam Fabriek van Plaatwerken te Ridderkerk. Het systeem, van oorsprong ontwikkeld voor gebouwgevels op luchthavens, biedt zeer goede toepassingsmogelijkheden voor de utiliteitsbouw. Het systeem omvat de volledige bu itenhuid va n een gebouw, inclusief bevestigingskolommen, sandwichpanelen, ramen, À +-' v> deuren, louvres, zonwering en accessoires. Er is ook een standaard oplossing voor fotovoltaïsche + E '- :;< gevel panelen. H et systeem voegt de eigenschappen van sandwichpanelen en vliesgevels samen, voor 0 ;z: :;< een prijs die bovendien lager is dan de prijs van een trad itionele vliesgevel. '" +-' v> +-' e (l) E +-' (l) D e basis van het systeem wordt gevormd door de bevestigingskolomm en. Door speciaal ontworpen ..c: u ::; "" (l) u N instelbare bevestigingsbeugeIs kunnen maattoleranties van de funderin g en de hoofdstaalconstructie e '" '- +-' e .0 in alle richtingen, tot 25 mm worden opgevangen. D e installatie van de gevel vindt plaats binnen '" '" (l) ::s (l) 0- +-' minimale toleranties. De vlald<e sandwichelementen zijn gebaseerd op een aluminium, sendzimir > v> v> v> (l) '-" '" ::s ..c: verzinkt stalen of roestvast stalen, binnen- en buitenbep lating. Hiertussen bevindt zich een brand- 0, '- >< u :> 3 werende Rockwool-kern. De glaspanelen worden samengesteld uit glas en aluminium extrusie- « e 0- (l) "0 e profielen. Elemental Norm+ gevelelementen zijn eenvoudig uitwisselbaar omdat zowel de sandwich- ..c: u '" v> +-' als de glas panelen een identi eke randprofil ering hebben . 3 '- "0 0 e 0- e ." :;;: '" '- v> N 0 >< Montage + D e montage op de bouwplaats is tot een minimum beperkt. Er wordt namelijk gewerkt met sleclus "" '- u E "0 0 '" '" e drie, geheel geprefabriceerde basiscomponenten: de (brandwere nde) sa ndw ichpanelen, de +-' 3 ;z: '" '-" (l) +-' bevestigingskolommen en de sam engestelde glaspanelen. Montage op luchthavens vindt vaak 's nachts '" +-' e "" '- (l) « plaats, als de laatste passagiers de terminal hebben verlaten. Omdat het systeem zeer snel te monteren « E (l) (l) 3 (l) 0> e is, kan de montage klaar zijn voordat de eerste passagiers 's ochtends weer arriveren. ... CD (l) 0- Door deze ver doorgevoerde prefabricage wordt het ---~----------J e:> moeilijk beheersbare deel van de kostprijs, de montage, aanzienlij k verkleind. D it resulteert in een scherpe en vaste prijs voor elke archi tectllurgevel. Proj ecte n Een raamcontract met British Airport Authorities (BAA) is een goed voorbeeld van een project- -' . 1I toepass ing. Met dit contract is ruime ervaring ~~-' opgedaan in het monteren van gevels op bestaande, in gebru ik zijnde vliegvelden. Enkele succesvolle
 15. 15. • _~J.nnW''''· _____n__ ____----, i..::e..::u..::w..::s , ~ ,,~~-,~~-----, +-' Vl QJ 7< ..... +-' Vl 0 De glasbak 0 '" QJ Defaculteit Bouwkunde van de TUE krijgt een nieuwe huisvesting. 0> "' ';: I, Dit is al eerder gemeld in nieuwsbrief nummer 50. Het ontwerp is, QJ Q; I, zoals bekend, in competitie verworven door Bert Dirrix. De plannen hebben nu de status van definitief ontwerp. Bert heeft zich, heel +-' "' I , verstandig, niet gewaagd aan plattegrond indelingen, immers met Q; > QJ 0> I , zoveel mensen ontstaat al direct een forse discussie over ruimte- gebruik, oppervlakten, status en al dat soort banale dingen. De +-' "' I , "' E tekeningen hebben het gebouw verdeeld in gebieden voor studenten, :;;: I , staf, laboratoria en diensten. Over deze verdeling is een beetje I , consensus bereikt. Desondanks is er genoeg te bediscussiëren. Een ~ toch wel belangrijk probleem zal wel het wat kleine oppervlak t.o.v. QJ +-' I het aantal mensen worden. De oplossing is gezocht in kantoortuinen. I , Wat wel zal gaan resulteren in flexplekken. Op zich een interessante ervaring ook voor de Bouwkunde-studenten. I , Het concept bestaat uit het verbouwen van het bestaande gebouw van I de faculteit Scheikunde, aangevuld met een nieuwbouwgedeelte voor met name de laboratoria. Wat is nu voor Booosting interessant? Het bestaande skelet wordt zo goed als geheel omhuld door glas in alle soorten en maten en wordt uitgevoerd als een klimaat- gevel in diverse varianten. Varianten zoals we ze kennen in het " "- gebouw :xx en het Hoogheemraadschap, maar ook de "- "- "- ,, varianten zoals we die ooit gezien hebben in Duitsland (zie , nieuwsbrief 42 en 44) Dit wordt een interessant experiment! We gaan nu tijdens een Booosting bijeenkomst eens alles tegelijk proberen. Het bestaande gebouw wordt in 4 verschillende zones onderverdeeld; 1e tot en met 5e verdieping: atelierruimten aan hH.b.1lob",. de West- en Oost-gevel; Ge tot en met ge verdieping: kantoor- cellen aan atrium, kantoor-cellen aan de West- en Oostgevel, I I kantoorcellen aan de Noordgevel. I I De gevel aan de atelierruimte bestaat uit glasplanken met transparante isolatie!! of zonwerend glas, een screendoek en een geïsoleerd rolluik!! (zie tek. 1). De kantoorcellen aan het atrium worden voorzien van elektrisch te openen ramen naar het atrium. Het atrium wordt op haar beurt geventi leerd met buitenlucht door middel van te openen panelen, die zich bevinden op de 5e verdieping en het dak. De minimum temperatuur van het atrium is 15 0 C. ... (tek. 2) tweedehuid facade L.staf lagen noord .J
 16. 16. r , De kantoorcellen aan de West- en Oostgevel hebben gevels gelijk aan die van de atelierruimte. Hieraan zijn individueel bedienbare lamellen en taats draaiende geïsoleerde aluminium lamellen toegevoegd. De kantoorcellen aan de Noordgevel hebben een buitengevel met enkelglas, alsmede de transparante glasplanken. D e binnenste schil wordt uitgevoerd met dubbel geïsoleerd glas D e ru~htspouw is hier 1.90 m diep. D eze spo uw is per verdieping ventileerbaar. (zie tek. 2). De geveltekening geeft een beeld van het doorzichtige gebouw. Net zoals architecten vroeger altijd boompjes en struikj es tekenden om de sfeer te schetsen, zijn hier nu mensen getekend en net zoals altijd zit hier de achilleshiel. Op de tekening zie je zo'n twintig mensen, maar op hoogtijdagen zijn er ongeveer 1000 rot 1500 mensen aanwezig. Kortom het wordt een spannende glasbak en levert in ieder geval veel stof tot evaluatie en dus kennisvermeerdering op. Wordt weer vervolgd! Jouke Post, hoogleraar Bouwtechniek TUE toepassingen sinds de introductie in 1998 zijn o.a. Gatwick Airport Londen: North Terminal APV (5.500 m'), South Terminal (9.5 00 m' ) en Concorde House (5000 m') en Heathrow Airport Londen: 4.500 m' op Pier 5. De architect staat centraal Het schetsontwerp van de architect is het uitgangspunt voor de detaillering van het gevelsysteem. Per project wordt bekeken welke specifieke detail- varianten het beste aansluiten bij het beoogde gevelbeeld van de architect. Bijvoorbeeld door toepassing van bij zondere kliklij sten, lamellen zonweringen, speciale gebogen dakranden of photovoltaische cellen. Door de volledige integratie van vliesgevels en entreepartijen kan een zeer representatief gevelbeeld gecreeerd wo rden. Zogezegd, een flexibele architectuurgevel. ? info Van Dam Fabriek van Plaatwerken StefZoeteman .Naaddetail Elemental Norm+, zijaanzicht, T 0180 - 44 1843 staalconstructie, aluminium T-profiel, stel bracket, kliklijst ~ I www.van-dam.nl

×