SlideShare une entreprise Scribd logo
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
zwaartepunt van de activiteiten ligt in Japan. Met
een omzet van ciIta 30 miljard gulden is Kajima Corporation wereldwijd een
toonaangevende speler in de bouw. Interessant is dat het bedrijf haar bouw-
activiteiten mede ontwikkelt op basis van innovaties uit haar eigen research-
en developmentcentra, welke een jaarlijks budget hebben van meer dan 500
miljoen gulden. Zo beschikt Kajima over een eigen windtunnel, een eigen
r
                           02
  In Europa richt het bedrijf zich op internationale opdrachtgevers met o.a. industriële bouwconcepten.
                                                      ,
  Het Nederlandse dochterbedrijf kent momenteel nog een relatief kleine eigen organisatie van 15
  mensen. Doordat Kajima de diverse werkzaamheden binnen projecten vrijwel geheel uitbesteedt,
  kunnen grote projecten uitgevoerd en gemanaged worden.
  We nemen een kijkje bij Lucent in Hilversum, alwaar Kajima Europe b.v. een grootschalige her-
  inrichting van het kantoor uitvoert. De architect van dit project ligt het (inter-)nationale kanroor-
  concept toe en er is uiteraard gelegenhéid om over de diverse aspecten hierbij te discussiëren.

   PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A
   14:30 Ontvangst door Kajima, bij Lucent te Hilversum
   14:45 'Bouwen op basis van eigen R&D en bouwen voor internationale ~drachtgevers'
         door M.E. de Roo, projectdirecteur Kajima Europe b.v.   '
   15:00 'Prefabtoepassingen van 'self compacting cóncrete' in Nederland'
         door Prof. ir H. W. Bennenk, TUE
   15:20 Bezoek aan het kantoor van Lucent
   16:00 Pauze
   16:20 'Kantoorconcepten van (inter-)nationale opdrachtgevers'
         door J. Elissen, Saarberg & Van der Scheer Architecten
   16:40 Tegenlezing
   17:00 Tijd voor discussie met aansluitend borrel
I .••.•.•,•••        0  n t wik k e 1 n 9 I ~


 Productontwikkeling            en de consument
'Customer value' is een marketingbegrip. Het haakt in op een techneutenprobleem. Ingeilieurs maken
rationele producten en communiceren het liefst over kwantificeerbare eigenschappen. Een
geluidsisolatie van 42 dB(A), een brandwerendheid van 63 minuten, we voldoen aan alle eisen van
het bouwbesluit. Het andere uiterste is de commercie die daarentegen de ratio lijkt te willen
ontkennen. Als vertegenwoordiger Sam Sonite iets zegt in de trant van 'Dit is een perfect product met
optimale eigenschappen en een hoge toegevoegde waarde', dan word je als ontwerper of techneut toch
onmiddellijk argwanend. En te vaak wordt toch in dergelijke holle termen gecommuniceerd.
Het lijken botsende werelden.
Maar wie is nu eigenlijk de echte klant? De uiteindelijke klant aan het eind van de keten is de
consument en die laat zich in het algemeen meer leiden door emotie, zeg maar gevoel, dan door ratio.
Hijlzij laat zich anderzijds ook niet afschepen met een perfect en optimaal product. L-lng had de
                               consument weinig of niets in de melk
                               te brokkelen, maar dat wordt anders.
                               Uiteindelijk zullen we dus ook door
                               zij n of haar bril moeten leren kijken
                               om de feitelijke waarde van het
                               product te kunnen taxeren. Dat is wat
                               met Cllstomer value wordt bedoeld.

                                Het verleidelijke is nu om te denken
                                dat je begrijpt wat de klam eigenlijk
                                wil. Dat geldt voor de arch itect die
                                een woning ontwerpt, maar ook voor
de leverancier van een product. Een mooi voorbeeld heb ik met Infra+ ervaren. Aannemers fronsen
de wenkbrauwen als ze ervaren dat de topvloer van hout is. Ze zijn immers beton gewend. De lichte
topvloer, die overigens ook in een massievere versie kan worden gerealiseerd, levert bij consumenten-
panels een heel andere, verrassende reactie op. Consumenten spreken geen rationele taal. Hun
spontane reactie op de houten topvloer luidt: 'Goh, wat knus'. En dan ben je uitgepraat met je
argumentaties waarbij de R-waardes, pd-waardes, Hz-en en dB's je om de oren vliegen.
Wat interesseert die consument het bouwbesluit nou. Natuurlij k, het biedt enige zekerheid. Maar als
je als consument moet wonen in een woning met onvoldoende gel uidsisolatie, blijkt het bouwbesluit
toch ook maar een schijnzekerheid te zijn. Een consument wil zijn buren niet horen en zeker niet
kunnen verstaan. Een Ilu;k= 0 dB zegt hem absoluut niets. En toch is het echt deze zelfde consument
die in de nabije toekomst de productontwikkeling zal inkleuren. Remkes heeft het over particulier
opdradugeversschap, Bouwfonds over 'Persoonl ijk Wonen', IBC over het 'Wens Wonen', ERA over
'Personal Housing', Nijhuis over 'Trento'. En ook Smart House van Robert Winkel past in dat rijtje.
De bouw heeft nog een weg te gaan om te leren luisteren naar de consument.

Jos Lichtenbelg, Voorzitter Booosting I Directeur A+ Bureau voor bouwproductontwikkeling
•                                                             ,
                  _~"m·W,i'(._             participanten    I
              Nieuwe participanten
   Wb Accommodatiese r vice                 co ntactpersoon: Ge rri t J . Gu i s , dir ec t eur
            Wb Accommodatie
                              Wb Accommodatieservice levert, na jarenlange prod uct-
            Service
                              ontwikkeling en -innovatie, een modulair bouwsysteem op
   Rivierdijk 2                      maat, geschikt voor tijdelijk of semi-permanent gebruik.
   Postbus 98                       De basis van het systeem bestaat uit een gestandaardiseerde,
   3360 AB Sl iedrecht                  alzijdig schakelbare unit. Door schakel- en stapelmogelijk-
   T 0184 - 411766                    heden kan elke gewenste plattegrond en gebouwvorm
   F 0184 - 420075                  wo rden gerealiseerd. De standaarduirvoering van een
   E wb@wb-accommodat i eser vice . nl        eenheid bestaat uit een vloeroppervlak van 6x3 meter. Er
    www. wb-accommoda ti eser vice . nl       is een keuzemogelijkheid voor een vrije binnenhoogre van
                            2.50 of2.70 meter. De vloer is hout of beton, de buiten-
       gevel is samengesteld uit houtskeletbouw wanden afgewerkt met volkern beplating en kunststof
       kozijnen. Wh is een innovatief en vernieuwend bedrijf, vooral als het gaat om toegepaste technieken
       en materialen. Het bouwsysteem sluit volledig aan bij IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel
       bouwen). Een mooi voorbeeld hiervan is de Kinderkunsthal te Rotterdan1; de totstandkoming van
       en de samenwerking tijdens dit project waren reden tot aansluiting bij Booosting. (zie ook pag. 07-08)
  AAM BEDRIJ F

 I I
 ADRES


 POSTCODE          WOONPLAATS


 TELEFOON
o komt op  onderdag I juni naar Kajima Europe b.v. te Hilversum
  van 14.30 tot 18.00 uur met    personen.                     Booosting
o komt op vrijdag 6 juli naar IFD Delftvan 15.00 tot 18.00 uur             Postbus 596
  met       personen. (AVA) (zie nieuwsbrief6l pag. 01-02)

o komt op woensdag 19 september naar Centrum Hout in Bergambacht            2600 AN Delft
  van 15 .00 tot 18.30 uur met      personen.

o wil graag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosting (AVA)
  (www.OOO.nllbooosting) .

o ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting.
o bestelt het boek 'Booosting in bedrijf (1992)     participallten: f 25,00   )
o bestelt de reader '1 0 jaar Booosting' (1998)    ( Niet-participanten: f 39,50

LAVA staat voor ALLEEN VOOR AANGESLOTENEN
•                                                       ,
         Aankondiging van de bijeenkomst met Centrum Hout
    op woensdag 19 september 2001 van 15 tot 18.30 uur te Bergambacht
  Booosting heeft al enig e jaren weinig aandacht besteed aan het
  oermateriaal hout. Tijd om daar verandering in aan te brengen. Op
  ui tnodi gi ng van Centrum Hout bent u op woensdag 19 september
  welkom bij Timmerfabriek Adriaan van Erk te Bergambacht voor een
  bijeenkomst over de ontwikkelingen in houtland.
  Vroeger werd veel meer van hout gemaakt dan tegenwoordig: van de kleinste gebruiksvoorwerpen
  tOt en met complete gebouwen en infrastructurele werken. Door de jaren heen zijn er voor veel
  toepassingen alternatieven op de markt gebracht die trachten hout te verdringen. Toch zien we de
  laatste jaren weer een opleving in het houtgebruik en ook het aantal IFD-voorbeeldprojecten met hout
  is opvallend. Komt dit door de kwaliteit van de houtproducten, door de drang om duurzaam te
                           bouwen en het milieuvriendelijke karakter van hout
                           of zijn natuurlijke materialen gewoon een trend in de
                           architectuur? Wat zijn recente ontwikkelingen in de
                           houtbouw en kan hout blijven concurreren?

                           Na een beschouwing over hour in de architectuur
                           door architectuurpublicist Ids Haagsma, zal Jan
                           Wi/Lem van de Kuilen (docent Houtconstructies
                           Faculteit Civiele Techniek TUD) ingaan op de
                           recente ontwikkelingen in de houtbouw in binnen-
                           en buitenland.

                           Vervolgens wordt ingezoomd op houten gevel-
                           elementen. Jan Douma van de Nederlandse Bond
                           voor Timmerfabrikanten gaat in op de wensen die
                           verschillende partijen tegenwoordig hebben en hoe
                           daaraan vanuit de timmerindustrie invulling gegeven
                           wordt.


                                                       .J
r                                               ,
  Een voorbeeld van een recente ontwikkeling is het Kapla® -kozijn. Een kant-
  en-klaar, afgeschilderd en beglaasd houten kozijn dat in de bouwfase, nog
  na het voegen, wordt ingehesen en gemonteerd. Dit maakt een
  einde aan de ontberingen waaraan geveltimmelwerk
  soms maandenlang in de ruwbouw blootstaat. En dat         """"-
  verhoogt niet alleen de kwaliteit en de duurzaamheid van
  het gevel-element, maar verbetert ook de arbeidso-    ~
  mstandigheden op de bouwplaats en versterkt
  het industrieel en demontabel bouwen.
  Inmiddels is het kozijn in diverse proefproj ecten
  geplaatst. T immerfabriek Adriaan van Erk is
  een van de fabrikanten die het Kapla®   -kozijnb
                           /
  produceert.   15:00  Ontvangst en introductie
   15:15  Rondleiding in de fabriek
   16:00  'Hout in de atchitectuut' door IJs Haagsma. atchitect
   16:15  'Ontwikkelingen in de houtbouw' door dr ir Jan Willem van der Kuilen, TUD
   16:30  'Gevelelementen: productie, kwaliteit en ontwerpvtijheid' door Jan Douma, NBvT
   16:45  'Ontwikkeling van het Kapla® -kozijn en ervatingen uit proefprojecten'
          door D. van der Kooij, atchitect BNA
   17:00  Pauze
   17:15  'Kwaliteitszorg vs nieuwe productontwikkelingen', tegenlezing
          door Henk van Laarhoven, H.J. Henket atchitecten,
          lid Raad van Advies Booosting
   17:30  Tijd voor discussie en een borrel
   18:30  AfrondingL  Geïnteresseerd in deelname? Inschrïvin via de antwoordkaart.               ..J
•                                                        ,
      Verslag van het werkbezoek aan de Kinderkunsthal te Rotterdam
              op woensdag 13 december 2000


Units met een                              goed te doen!
  Jet Manrho, de initiatiefneemster: 'We hebben weinig geld en veel eisen, dat
  betekent continu aanpassen. Er komen veel bijzondere plekken, met veel
  grapjes.' Taalgrapjes bedoelt ze, want als oprichter van literair tijdschrift voor kinderen Boekie Boekie,
  is dat haar lust en leven. Zo komen er onder meer de Wasplas en de Herriehal: het kindercafé met
  hangmat. Het touwwoud wordt de kapstok en de VerfWerf is het kinderatelier. Van de brede
  trapleuning mag je wel afglijden ondanks dat er een verbodsbordje bij staat
  De naam Villa Zebra wordt nu ook duidelijk. De zebra, bekend beest met zwart-wit motief; de zebra
  als pad om de weg te wijzen; en de zebra als Belgische barcode. Dit alles duidt op de motieven: strepen
  licht gevat in mooie kijkkaders. Er zijn leuke dingen in de bouw verwerkt. De entree met
  picknickplekken én parkeermeter, de kookstrook, een zitzaktheater. En de eerste verdieping is te
  bereiken via het hazenpad: een hellingbaan van vijf meter lang en één meter breed. Daar kun je weer
  naar buiten om bijvoorbeeld in de beeldentuin te zitten. Even niks te doen. Dat blijkt Jet heel
  belangrijk te vinden dynamiek versus rust. Als tegenhanger van de zapmaatschappij. Ze heeft een
  ontzettende hekel aan rennen. 'Als je rent kun je niks ontdekken. Hier in de Kinderkunsthal kan je
  straks veel dingen met je hoofd doen: nieuwsgierigheid en concentratie zijn heel belangrijk.'

  Leo van Tilburg: 'Iedereen was gelijk verliefd op het ontwerp.' Omdat het in een
  uniek kort tijdbestek gerealiseerd moest worden (december 1999 idee, februari 2000 ontwerp, 11
  december 2000 start bouw, en nu: drie dagen later op 13 december staan bijna alle keten al) schetst
  hij het belang van goed teamwerk. Als topambtenaar van de Gemeente Rotterdam werkzaam als
  adviseur van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, heeft hij het systeem en de prijs/kwaliteits-
  verhouding bewaakt. En hij heeft gelet op bouwtoezicht: nooduitgangen, brandwerendheid,
  bouwf)rsica. Deze moppentapper ziet dit project als dé toekomst voor oude stadsvernieuwings-
  projecten, kinderdagverblijven en andere noodlokalen. De ophaalbrug naar het Sophia Kinder-
  ziekenhuis is helaas nog niet zeker: over en weer hulp en steun zou wel heel mooi zijn.


L                                                        .J
r                                                      ,
  Jouke Post: 'Hoe werk je een ingewikkeld programma van eisen nou mooi uit
  in zo'n hard systeem? Wat moet je nou als ontwerpers met die technisch
  perfecte dozen?' Omdat het kort dag ~as heeft het ontwerpteam 00uke Post en Jaap van Dijk,
  Ramon Knoester, Remco Rolvink, de drie studenten van de Academie van Bouwkunst Rotterdam) vrij
  snel keuzes gemaakt en die stapsgewijs doorgewerkt. Men voelde elkaar goed aan. Post bevestigt Van
  Tilburg over de goede teamwerking: spel en leren tegelijk. Geen Trespaplaten, geen zijkanten met
  ramen, een rij kolommen in het midden en twee units aan de kopse kant geschakeld. De buitenzijde
  van de units heeft een rode waterkerende folie met doorzichtige golfplaatbekleding. Een spel van open
  & dicht, licht versus donker. Daarom loopt het genoemde Hazenpad van zes naar 1,5 meter hoogte
  en is het alleen roegankelijk voor kinderen. Post is verbaasd over het grote verschil in manier van
  bouwen en de andere rollen van de bouwpartners. In tegenstelling tot 'gewoon' bouwen gaat
  unitbouwen bij slecht weer gewoon door. De units komen rechtstreeks uit de fabriek in Sliedrecht.

  Gerrit Guis van Wh Accommodatieservice uit Sliedrecht: 'Na jaren van
  productontwikkeling en innovatie hebben we een modulair systeem
  ontwikkeld.' Het hier toegepaste systeem is in elke richting te schakelen en te stapelen tot vijf
  lagen. De standaardmodule is 3x3x6 meter en heeft een hoogte van 2,50 tot 2,70 meter. De vloer is
  van hout of beton. Hier is de opbouw van de wanden reeds in de fabriek gedaan .
  ... v. 1. n. r. Jaap van Di j k, Jouke Post, Jet Manrho, Gerri t Gui s, Leo van Ti 1 burg  kijkje
  Iedereen is verbaasd dat er aan het eind van de derde werkdag al zo veel staat. Omdat de weg
  Sliedrecht-Rotterdam veel files kent, wordt 's middags al een voorraadje units klaar gezet zodat men
  de volgende dag gelijk aan de slag kan. Kortom: allemaal reden genoeg om dit project de status van
  'IFD demonstratieproject 2000' toe te kennen.

  En als u wilt sponsoren: bel Jet! Ze kan nog wel een paar Euro gebruiken.
  T 010 - 4779519.

  Jolanda Steenhouwer, Secretariaat Booosting


L                                                      .J
•                                                       ,
          Verslag VMRG Innovatieprijs Bouwbeurs februari 2001       , Wi ndows 2001 ,
    winnaar Geveltech Innovatieprijs
  Op woensdag 7 februari 2001 vond op de Bouwbeurs in Utrecht de
  presentatie plaats van de Geve!tech Innovatieprijs, georganiseerd door de
  VMRG in samenwerking met Booosting. Vier groepen studenten van
  de TU Eindhoven en vier groepen van de TU Delft hadden zich
  gekoppeld aan een bedrijf om vervolgens 'iets innovatiefs in de
  gevelbranche' te ontwikkelen. Een vootwaarde was dat de technologie
  of het materiaalgebruik uit andere branches ter inspiratie dienden. Gooi   '" De winnaars. 'Wind"ows 2001'
                                         van Frank Hofmans, Wi77em
  alle remmen los, de conventies overboord en presenteer het resultaat via
                                         Keeris, Geert van der Pas  en
  de beamer en een mock-up op de Bouwbeurs.                   frik van der Weg, TUE.
  En dat was een spannende toestand. Ten eerste is het geven van een
  professionele presentatie voor zo'n groot publiek voor een student geen
  dagelijkse kost, de VMRG had aan de hoofdprijs een bedrag van
  f 2500,- uitgeloofd, voor het eerst sinds jaren kon het veelbesproken en
  ter discussie staande kwaliteitsverschil tussen beider TU's worden
  gemeten en een professionele jury, bestaande uit Jos Lichtenberg (Buro
  A+/voorzitter Booosting), Mick Eekhout (Octatube), Marc Joubert
  (MVRDV), Kars Kraayeveld (EZ), Hans van Heeswijk en Dia! van
  Panhuys (VMRG) zou de resultaten beoordelen.
  De deelnemende bedrijven waaraan de studenten waren gekoppeld
  waren Scheldebouw, Keers Constructiewerken, Verosol, Stabalux, Van
  Dam fabriek van plaatwerken (2x), Solarlux en Halenco. De resultaten
  waren gevarieerd. Van een blob-architectuurtechniek bestaande uit
  karton, een opvouwbaar klimaatgeveldeel met polaroidfilters die de
  zonwering vormen, een klimaatgevel met een met water gevulde
  spouw om de ZTA te verminderen bij een zo hoog mogelijke LTA , en
  de winnaar: 'Windows 2001; waarbij het gemak van de te openen
  autoruit (al dan niet elektrisch) in de gevel was vetwerkt.

  Al met al een zeer geslaagde middag, die uitliep in een feestelijke avond.
  En de synergetische uitwerking van samenwerking tussen studenten,
  Booosting en de industrie - vrij vertaald in de creativiteit, de sturing en
  de maakbaarheid - is zeker voor herhaling vatbaar.
  En dat verschil tussen Delft en Eindhoven? Ach, ... tja ... , minimaal ...

  Els Zijlstra, Vice -voorzitter Booosting


L                                                       .J
.
      Dakkapel nleuwe
De nieuwe Ubbink Dakkapel is net zo eenvoudig te monteren
als een dakraam. Deze universele, kunststof dakkapel is door
twee vaklieden in één dag te plaatsen, ongeacht de dakhelling.
Bovendien heeft deze dakkapel aan de buitenzijde geen
afwerking nodig (onderhoudsarme kunststof), waardoor men
niet meer afhankelijk is van onderaannemers. Na aflevering op
de bouwplaats als duurzaam verpakt bouwpakket, wordt de
dakkapel opgebouwd uit slechts vier prefab hoofdonderdelen.

Een aannemer die erkend Ubbink Dakkapeldealer is, heeft een groot rendement op het plaatsen van
Ubbink Dakkapellen. De aannemer hoeft geen prefab onderdelen te maken (en dus ook niet op te
slaan) en er is nauwelijks werkvoorbereiding vereist. Ubbink zorgt voor alle benodigde papieren,
inclusief de bouwvergunning en het afhandelen van de garantievoorwaarden. De aannemer bestelt op
afroep de dakkapel bij de bouwmaterialenhandel, waarna het complete pakket (met de benodigde
hulpmiddelen) op een bok op de afgesproken datum op het werk wordt uitgeleverd. Minimale
voorbereiding door optimale ondersteuning en logistieke stroomlijning.
De eindgebruiker heeft het zeer grote voordeel dat hij in één dag over de extra ruimte van de dakkapel
kan beschikken, waardoor de 'rompslomp' tot het absolute minimum beperkt blijft. De binnenzijde
is glad afgewerkt, maar kan door de eindgebruiker nog geschilderd of behangen worden.

De dakkapel wordt geleverd in twee afmetingen (2,40 en 3,60 m uitwendig), beiden geschikt voor
dakhellingen tussen de 35° en 55°. Zij wangen en dak zijn af fabriek geïsoleerd. De wanden zijn gevuld
met 10 cm PU-schuim en hebben een Rc-waarde van 3,83. Het dak is gevuld met 8 cm PU-schuim
en heeft een Rc-waarde van 3,07.
De Ubbink Dakkapel is bestand tegen alle normale atmosferische invloeden en voldoet aan alle eisen
die het Bouwbesluit stelt aan dakkapellen. Bij de standaard kozijnen is er de keus uit kunststof of hout,
maar de aannemer kan eventueel ook zijn eigen kozijn plaatsen. Het houten en kunststof kozijn wordt
seriematig voorzien van hoogwaardig draaikiepbeslag. Als extra zijn een gordijnrail, een
zonweringscreen en een insectenhor leverbaar. Tevens wordt een aantal spreidpluggen meegeleverd
om andere accessoires aan te brengen. Ubbink geeft
een garantie van tien jaar op de dakkapellen. De
kwaliteits-zekerheid van deze onder geconditioneerde,
weers-onafhankelijke omstandigheden gefabriceerde
dakkapel is veel hoger dan die van een in het werk
getimmerde dakkapel.

? info
Ubbink Nederland
Dik van Schellebeek en André Pes
T 0313 - 480200
I www.ubbinkdakkapel.nl
Activiteiten 2001
       donderdag 21 juni   Kajima Europe .b.v. te Hilversum (zie pagina 01 -02)
          vrijdag 6 juli  IFD Delft (zie nieuwsbrieJ61 pagina 01 -02) ) AVA
     woensdag 19 september   Centrum Hout in Bergambacht (zie pagina 05-06)

               (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
           In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland,
booosting
  sticht i ng
                          Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van
                          industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling
  ind us triee l     van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en
  b ou wen        toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging
  nederland       van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of
••••••••••         u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting.   :  ...            Booosting         co l ofo n
             Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft
             telefoon 0152702770 telefax 0152702771 E-mail booosting@ooo.nl
             homepage www.booosting.nl
             Contactpersoon: Jolanda Steenhouwer
             bereikbaar ma en di van 9.00 tot 17.00 uur en op wo van 9.00 tot 13.00 uur
             Redactie: Jolanda Steenhouwer
             Vormgeving: Patricia Brouwer Design
             Druk: Drukkerij Hans T ruijen
             Met dank aan: Arie van den Akker, Erwin Deibel, Ed van den Eijkel,
             Arie Mooiman, André Pes, dhr De Roo, Dik van Schellebeek, Henny van Vliet,

   ..         Eric Vreedenburgh
             Voorzitter
             Vice Voorzitter
                      Jos Lichtenberg
                      Els Zijlstt'a
                                  BuroA+
                                  Materia
             Secretaris     Jan van der Woord    TU Delft
             Penningmeester André Roelofien       Neonis Designers
             Lid        Edttard Böhtlingk   Architectenbureau Böhtlingk
             Lid        Harm Boomsma      Axys Innovations
             Lid        NicoNoort        Corus Colors
•                                                             ,
             Nieuwe participanten
  YTONG NEDERLAND BV                 contact persoon : Ing . E. P. van den Eijkel
                                       commerciee l di recte ur
  YTONG             YTONG Nederland is de enige Nederlandse producent van cellenbeton.
                 Voor het in onderaanneming monteren beschikt het over een eigen VCA-
  Mildijk 141, Vu r en gecertificeerde Bouwafdeling. Vooral de bijzondere producteigenschappen
  Pos tb us 23         van cellenbeton, geven YTONG haar leidende positie in woning- en
  4200 AA Gorinchem       utiliteitsbouw en de doe-het-zelf markt. Cellenbeton is een natuurlij k
  T 0183-671 234        materiaal van kalk, zand en cement. Het bevat een grote hoeveelheid gesloten
  F 0183-671 239        cellen met daarin stilstaande lucht. D e producten hebben hierdoor veel
  E i nfo@ytong . nl      hoogwaardige eigenschappen, als therm ische isolatie, warmteaccum ulatie,
   www .yt ong . nl      vochtgevoeligheid en een hoog brandwerend, geluidabsorberend en isolerend
                 vermogen. Het assortiment producten, allen voorzien van een KOMO-attest-
    met productcertificaat, bestaat uit bouwblokken, verdiepingshoge separatiepanelen en vloer-, dak- en
    wandplaten. D e producten worden toegepast in nieuwbouw en renovatie en zij n qua: maatvoering
    volledig op elkaar afgestemd. Reden om aan te sluiten bij Booosting: met branchegenoten fi losoferen
    over de uitdagingen van het bouwproces heden en in de toekomst, om zo gezamenlijk oplossings-
    concepten te omwikkelen.


   I                   Limelight                 Homan/Osorio Lobato Architecten
  A + Bureau voor            MBI                    Hubert-Jan Henket Architecten
    Bouwproduktontwikkeling       De Meeuw Oirschot            ' JMDS
  ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek   Octatube Space Structures         Maurer Engineering
  Aldus bouwinnovatie          Oskomera                   Architecture and Media
  BDA Groep               Pl4stica Pu,at               RPHS architecten
  Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau  Polyblock                 Snelder . Vol4 . Petit Architecten
  D3BNC.1.                Polynorm Bruynzeel             Jan Timmers
  dgmr raadgevende ingenieurs      RC System                  Tuns + Horsting Architecten
  ing. Karel H. Dekker          Reynolds Architectuursystemen        Verburg Hoogendijk Architecten
  dorsserblesgraaf            Rockwool                  Van Waes, Buro voor Architektuur
  Façade Consulting & Engineering    Saint-Gobain Gl4ss             XX architecten
  GeNie Consult en Partners       SBM Nederl4nd               Atelier Zeinstra, van der Pol
  Kettlitz Adviezen           Somfj Nederl4nd
  Leyutndi Consultancy          Trespa International                     .. ; .
  Materia                Ubbink Nederl4nd             axys innovations
  RGD, Directie Ontwerp & Techniek    Unicom Nederl4nd              Koning Industrial Design
  Schoonderbeek & Partners Advies    VEBO Beton & Staal             Neonis Ind. Design & Corporate Craphics
  H. de Wit Consultancy         Wb Accommodatieservice           Robin Hood Produkties
  Ingenieursbureau Zonneveld       Wentzei                  TNO Industrie
                      Wolvega Panelen             • Weil Design
  ••• t     : ,  ~  I'      Ytong Nederl4nd
   Bik Bouwprodukten           Zoontjens Beton                   " .
   BRS Staalwerken                                 Aedes, vereniging van woningcorporaties
   Bruynzeel Keukens en Kasten                           Bouwen met Staal
 c  CVK Kalkzandsteen           Archi-Konsult               Centrum Hout
 ~ Corus Colors              Archipel Ontwerpers
], H. Van Dam Fabriek van Plaatwerken   Architectenbureau Boesten-van Vliet     I  '
 c  Hoesch Bouwsystemen Nederl4nd     Architectenbureau Böhtlingk        Hogeschool Enschede
 ~  Holec Laagspanning          Het Architecten Consort          Hogeschool Brabant
 ~  Holonite               Arconiko Architecten           TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie
'2 Hunter Dougl4s             Bul/horst Architecten en Stedenbouwers  TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde
•  Limburg Kozijnen           CEPEZED
L. ' Limburgia Deuren           EGM Architecten
                                                              .J
•                                            ,
                    .                        '"
                    1S                        '-
                                            '-
                                            <lJ
                                            V)

                                            c
         extra's. Het is een symfonie. Een                   '"
                                            >
                                            C
  synthese van méér dan één. Zoals een vorm pas                    <lJ
                                            '0
                                            C
  kleur krijgt door het licht wat het er op valt en de                '"
                                            ~

  manier waarop het er op valt.                            C
                                            <lJ

  Een begrip: abstract en subjectief En voor mij is
  mooi pas moooi als het een emotie oproept.
  Zoals een kunstwerk pas kunst is als het een
  emotie teweegbrengt en vasthaakt in je geheugen                   c.
                                             E
  en daarmee ook persoonlijk wordt.                          '"
                                            .<::
                                             u
                                             c
                                             o
                                            ""
                                            c
  is met een mooi ding, vootwerp, gebouw, kunst                    '"
                                             >
                                             C
  etc. Een gordij n van Petra Blaisse als er licht op of                <lJ
                                             E
  door valt én de wind het laat bewegen. De kapel                   '"
                                             '-

  in Ronchamp die tot leven komt door de zon mét
  zijn reflectie en schaduwen.


  Het is nodig een vermogen te ontwikkelen tot het =~~~~~=~~~=~===::;:;;;;;;;;;:=-~
  onderscheiden van moooi dat op de langere duur
  blijft boeien. Ik voel een taak om te onderschei-
  den, om dingen, vormen, gebouwen, muziek,
  kunst te kunnen begrijpen. Het gaat om                        o

  belangrijke zaken die allen aangaan en het is van
                                             '"
                                            ..Cl  beslissende betekenis voor een gevoel van
  welbehagen. We nemen waar door middel van                      E
                                             ::>
  onze zintuigen. Deze roepen subj ectieve reacties                  <lJ
                                             V)
                                             ::>
  op, afhankelijk van eerder opgedane ervaringen,                   E
                                             E
  associaties of verrassingen. Het vertrouwde is de                  <lJ
                                            .<::
  basis van de beleving van de omgeving: mooi                     c
                                             <lJ
                                             0>
  vinden is herkenning en geruststelling Maar er is                  0>
                                             ::>
                                            <lJ
  ook een tegenpool in de vorm van nieuwsgierig-
  heid en creativiteit. Teveel handhaving van het
  vertrouwde leidt tot verveling en teveel najagen
  van het nieuwe brengt ons uit balans. Er moet
  evenwicht zijn en uit alle nieuwigheden moet het
  blijvende moooi zijn te halen.


  De blijvende herkenning van kwaliteit, even- ~';'--IIIiiii"I!~~~
L
                            ..                .J
_:J.Ui.~i,i,I'_,--___n_i_e_u_w_s__-----,1

E in ~ lijk            een mooie, goedkope,
  /    V               l.
                         v                   V
           nieuwe TL-armatuur
 Robin Hood Produkties heeft, als reactie op de bekende (wit stalen TL-bak' een nieuwe serie
 TL-armaturen ontwikkeld: Gandalf. Gandalf is toe te passen als inbouw-, wandopbouw-, plafond-
 opbouw- of pendel-TL-arinatuur. Lichtlijnen met segmenten van ca. zes meter zijn ook mogelijk. Het
 heeft een duidelijk verbeterde vormgeving en is een goed alternatief bij grote en kleine projecten met
 een beperkt verlichtingsbudget. Het is leverbaar in elk beschikbaar vermogen en in het annatuur
 worden energie zuinige, hoogfrequent gestuurde T5 Tl-buizen (0 16 mm.) toegepast. Het armatuur
 kan worden geleverd met een paraboolspiegel, bijvoorbeeld als werkplekverlichting. In één armatuur
 zijn meerdere TL-buizen te plaatsen.
 De prijs per stuk voor een standaard armatuur bedraagt f 185, exclusief paraboolspiegel en f 270,
 inclusief paraboolspiegel. Er zijn veel opties voor verschillende uitvoeringen en afwerkingen. Tegen
 meer-, minderprijs zijn veel variaties mogelijk op lengte, lichtkleur, geanodiseerd aluminium, andere
 vermogens (14W, 21W en 35W) en inbouw noodset (brandduur 1 uur na wegvallen spanning).

  speci fi cati es :
 Lengte armatuur:        1300 mm
                 (1200 mm bij inbouw)
 Breedte armatuur:       199 mm
 Hoogte armatuur:        87mm
 Type TL:            T5,28W
                (vergelijkbaar T8, 36W)
 Lichtkleur:          Helderwit,
                Osram FH28W/840
 Lengte TL-buis:        11 49 mm
 EVSA:             Osram, hoogfrequent
 Behuizing:           geëxtrudeerd aluminium
 Kap boven:         helder transparant PMMA
 Kap uiteinden armatuur:   helder transparant PMMA
 Kap uiteinden TL-buis:   helder transparant PETG met inlegfolie (4 kleuren)
 Extra pendel:        rwee maal pendelconstructie (RVS/vernikkeld)
 Extra inbouw kap uiteinden: rwee lengtes bandraster profiel voor inbouw,
               armatuur in helder transparant PMMA
 Extra opbouw:        bevestigingsmiddelen plafond/wand


 ? info
 Robin Hood Produkties, Erwin Deibel
 T 020-6208347
 E robinhood@knoware.nl
•               .M,J.hii"o.L-___ _s___-'
                       n_i_e_u_w                             "
          l~(C~t
            -       gebonden wonlngen
                                          .
                     Nederland zit met een structureel gebrek aan bouwgrond, Aan de
                     andere kant is er geen land waar relatief zoveel platte daken
                     gebouwd zijn dan Nederland, Deze kunnen ingezet worden als
                     luchtgebonden opgetilde bouwkavels, De luchtgebonden woning
                     moet een volwaardige tegenhanger worden van de grond-
                     gebonden woningen waarvan er al zo veel in de VINEX locaties
                     gebouwd worden.Hiervoor is een nieuwe aanpak vol industrieel
                     vervaardigde woningen nodig en daaraan gekoppeld een ander
                     ontwerpproces, Sleutelwoorden hierbij zijn: lichte constructies,
                     snelle montage van prefab componenten, grote verscheidenheid,
                     karakter en aanpasbaarheid.
 Ä
 E
 <0
 "0  Eén van de belangrijkste opgaven in de 'volkshuisvesting' voor de komende jaren is de aanpak van de
 '-
 Q)
 +-'  vroeg-naoorlogse stadswijken, Veel van deze wijken, gebouwd in de jaren '50 en '60, kampen met een
 +-'
 o
 0::  afnemende populariteit: het bestaande woningaanbod, het voorzieningenniveau en de inrichting van
 +-'  de openbare ruimte sluiten niet langer aan bij de hedendaagse behoeften van bewoners en
 <0
 <0
 '-  bedrijfsleven, De opbloei van de economie bracht een dynamiek op gang die door overheid en
 +-'
 V)
 .c  markpartijen niet was voorzien, Aan de ene kant dreigt er een leegloop en verval van de stadswijken
 +-'
 3:  door de ontwikkeling van de VINEX-locaties, Aan de andere kant voldoen deze nieuwbouwwoningen
 Q)
 "0
    niet aan de vraag naar kwaliteit die door de nieuwe stedeling gevraagd wordt. Dit heeft negatieve
 Q)
 +-'
    consequenties voor de stad als geheel, zowel sociaal als economisch, Tijdig ingrijpen is nodig om de
 +-'
 3:
    oudere stadswijk nieuwe vitaliteit en aantrekkingskracht te geven, Als onderdeel van de stedelijke
    vernieuwing vraagt de herontwikkeling van de woningvoorraad om bijzondere aandacht. Tussen de
    uitersten van groot onderhoud en sloop/nieuwbouw is herdifferentiatie een volwaardig alternatief

    Luchtgebonden villa's
    Eén van de instrumenten voor herdifferentiatie is iets wat men vroeger 'optoppen' noemde: het
    aanbrengen van nieuwe bebouwing op een bestaand gebouw, Aan optoppen kleeft het imago van een
    eenvormige bouwlaag boven op een eenvormig gebouw, In dit voorstel verstaan we wat anders onder
    'optoppen', Wil deze woning een alternatief zijn voor de zogenaamde grondgebonden woning dan
    zal deze 'luchtgebonden woning' aan een aantal kwaliteitseisen moeten voldoen, Een nieuwe
    eenvormige laag van identieke woningen op een oude monotone flat plaatsen levert geen toegevoegde
    waarde op, Er zijn al voldoende standaardwoningen met standaardplattegronden gebouwd, In onze
    optie biedt het platte dak voldoende ruimte en vrijheid om andere woningen te bouwen, Door een
    'penthouse-achtige' benadering kan men zowel stedenbouwkundig als programmatisch de naoorlogse
    monocultuur van veel van deze naoorlogse wijken doorbreken. Bovenop de bestaande gebouwen
    zorgen deze 'luchtgebonden villa's' voor een levendiger, meer eigentijds straatbeeld, Langzaam kan zich
    op de oude wijk een nieuwe wooncultuur nestelen. De bevolkingsopbouw van de wijk wordt
    gedifferentieerd en trekt nieuwe functies aan op het gebied van werken, winkelen en recreëren.

L __________~~____-------,                   _________________________,~
                            fl5l
<=
                                                    Q)
                                                    cr>
                                                    <=
                                                    <=
                                                    Q)
                                                    >
                                                    Q)
                                                    .<::
                                                     U
                                                    V>
Als aanvulling op het bestaande woningaanbod zouden de luchtgebonden woningen vooral moeten
beanrwoorden aan de verwachtingen van nieuwe stedelingen: grote woningen voor kleine
huishoudens. De woningen zullen ruime flexibele plattegronden met perspectief op een extra
logeerkamer of kantoor aan huis moeten hebben. De living, inclusief een vide, wordt ruim en verdeeld
over meerdere lagen. Hieraan worden ruime terrassen toegevoegd, onderling verbonden met een
buiten trap, waardoor er verschillende routes in het huis mogelijk zijn. Door deze aanpak zouden deze
woningen kunnen concurreren met de grondgebonden woningen van huizen met een tuin.

                                                    cr>
Uitvoering                                               '"
                                                     '"
                                                    :r:
Om de bouwrijd van deze woningen te bekorten, zal men uit moeten gaan van prefab, droog te        <=

monteren bouwdelen. De draagconstructie zal opgebouwd moeten worden uit een lichte staal ~
constructie. De afbouw gebeurt met lichtgewicht materialen, zoals stalen of houten beplating, glas of  ~
kunststof. Op basis van de ervaring die Archipel Ontwerpers heeft opgedaan met het ontwerpen van    ~
enkele penthouses (o.a. Harbour View in Scheveningen), worden in Rotterdam rwee pilots         '"
                                                    ~
onrwikkeld waarin zowel nieuwe architectuur/stedenbouwkundige aspecten als nieuwe productie-      ~
technische aspecten aan de orde zijn. Daarnaast wordt in Den Haag, naast het Centaal Station, een    <=
                                                    Q)
                                                    <-.
unieke woontoren van 131 meter onrwikkeld die uit luchtgebonden villa's bestaat.            o
                                                    f-
                                                    T
Algoritme
In deze verschillende projecten is het de uitdaging om een industriële manier van
produceren te koppelen aan een zeer persoonlijke woonomgeving. Industriële
productieprocessen worden hier niet gehanteerd om monoculturen te
produceren maar om een serieproductie op maat te bewerkstelligen.
Om de logistiek van deze 'serieproductie van het unica' beheersbaar te maken
is in samenwerking met het Instituut of Artificial Arr Amsterdam een aanzet voor
een speciaal algoritme (artificiaI) voor dit project onrwikkeld. Hiermee kan men
verschillende ruimtelijke configuratie tot het 'oneindige' en ad random variëren.
Voor de verdere onrwikkeling hiervan is het nodig om een 'grammatica' van
eisen vast te stellen (algemene regels uit de bouwverordening, bouwrechnische
constructieve eisen, ruimte/vorm technische eisen, programmatische relaties enz).
Daarnaast kunnen per project en locatie stedenbouwkundige randvoorwaarden,
persoonlijke wensen als aanvulling op de grammatica ingevoerd worden.

? info
Archipelonrwerpers, Eric Vreedenburgh
T 070 - 3387570
E buro@archipelonrwerpers.nl

Contenu connexe

Tendances

Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 46 (Jul 1998)
Booosting nieuwsbrief 46 (Jul 1998)Booosting nieuwsbrief 46 (Jul 1998)
Booosting nieuwsbrief 46 (Jul 1998)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
2018mei - Artikel Biobased Bouwen schaalt op - S&A 2-2018
2018mei - Artikel Biobased Bouwen schaalt op - S&A 2-20182018mei - Artikel Biobased Bouwen schaalt op - S&A 2-2018
2018mei - Artikel Biobased Bouwen schaalt op - S&A 2-2018
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 

Tendances (6)

Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21
 
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
Booosting nieuwsbrief 71 (Mrt 2003)
 
Booosting nieuwsbrief 46 (Jul 1998)
Booosting nieuwsbrief 46 (Jul 1998)Booosting nieuwsbrief 46 (Jul 1998)
Booosting nieuwsbrief 46 (Jul 1998)
 
2018mei - Artikel Biobased Bouwen schaalt op - S&A 2-2018
2018mei - Artikel Biobased Bouwen schaalt op - S&A 2-20182018mei - Artikel Biobased Bouwen schaalt op - S&A 2-2018
2018mei - Artikel Biobased Bouwen schaalt op - S&A 2-2018
 
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
Booosting nieuwsbrief 60 (Jan 2001)
 

En vedette

Booosting nieuwsbrief 83 (Sep 2005)
Booosting nieuwsbrief 83 (Sep 2005)Booosting nieuwsbrief 83 (Sep 2005)
Booosting nieuwsbrief 83 (Sep 2005)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting 2015juni2 - Hans de Klerk - IHC Studio Metalix
Booosting 2015juni2 - Hans de Klerk - IHC Studio MetalixBooosting 2015juni2 - Hans de Klerk - IHC Studio Metalix
Booosting 2015juni2 - Hans de Klerk - IHC Studio Metalix
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)
Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)
Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)
Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)
Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 

En vedette (8)

Booosting nieuwsbrief 83 (Sep 2005)
Booosting nieuwsbrief 83 (Sep 2005)Booosting nieuwsbrief 83 (Sep 2005)
Booosting nieuwsbrief 83 (Sep 2005)
 
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
 
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
Booosting nieuwsbrief 76 (Apr 2004)
 
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
Booosting nieuwsbrief 50 (Mrt 1999)
 
Booosting 2015juni2 - Hans de Klerk - IHC Studio Metalix
Booosting 2015juni2 - Hans de Klerk - IHC Studio MetalixBooosting 2015juni2 - Hans de Klerk - IHC Studio Metalix
Booosting 2015juni2 - Hans de Klerk - IHC Studio Metalix
 
Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)
Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)
Booosting nieuwsbrief 80 (Jan 2005)
 
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)
Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)
Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)
 

Similaire à Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)

Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 20
Booosting nieuwsbrief 20Booosting nieuwsbrief 20
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Smart Homes Magazine - November 2013
Smart Homes Magazine - November 2013Smart Homes Magazine - November 2013
Smart Homes Magazine - November 2013
Smart Homes
 
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
HetOndernemersBelang
 
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Nederlands Warmtepomp Congres 2016 - Jos Lichtenberg: een blik op de toekomst
Nederlands Warmtepomp Congres 2016 - Jos Lichtenberg: een blik op de toekomstNederlands Warmtepomp Congres 2016 - Jos Lichtenberg: een blik op de toekomst
Nederlands Warmtepomp Congres 2016 - Jos Lichtenberg: een blik op de toekomst
Warmtepompen
 
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards
20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards
20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
magazine najaar 2011
magazine najaar 2011magazine najaar 2011
magazine najaar 2011
wjzwemer
 
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30
SGS
 
Bouwen in het Oosten KTN
Bouwen in het Oosten KTNBouwen in het Oosten KTN
Bouwen in het Oosten KTN
Rik Nijhof
 

Similaire à Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001) (20)

Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011Booosting nieuwsbrief 011
Booosting nieuwsbrief 011
 
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 20
Booosting nieuwsbrief 20Booosting nieuwsbrief 20
Booosting nieuwsbrief 20
 
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
 
Smart Homes Magazine - November 2013
Smart Homes Magazine - November 2013Smart Homes Magazine - November 2013
Smart Homes Magazine - November 2013
 
KGIGROEP
KGIGROEPKGIGROEP
KGIGROEP
 
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
Booosting nieuwsbrief 56 (Apr 2000)
 
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Leiden 05 2011
 
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
 
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
 
Nederlands Warmtepomp Congres 2016 - Jos Lichtenberg: een blik op de toekomst
Nederlands Warmtepomp Congres 2016 - Jos Lichtenberg: een blik op de toekomstNederlands Warmtepomp Congres 2016 - Jos Lichtenberg: een blik op de toekomst
Nederlands Warmtepomp Congres 2016 - Jos Lichtenberg: een blik op de toekomst
 
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
 
20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards
20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards
20180809 Cobouw - Interview met Mick Eekhout juryvoorzitter Cobouw Awards
 
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
 
magazine najaar 2011
magazine najaar 2011magazine najaar 2011
magazine najaar 2011
 
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
 
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30
SGS INTRON BULLETIN – NUMMER 30
 
Bouwen in het Oosten KTN
Bouwen in het Oosten KTNBouwen in het Oosten KTN
Bouwen in het Oosten KTN
 
Booosting toekomstplannen harmboomsma_21februari2005
Booosting toekomstplannen harmboomsma_21februari2005Booosting toekomstplannen harmboomsma_21februari2005
Booosting toekomstplannen harmboomsma_21februari2005
 

Plus de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
 

Plus de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)

 • 2. zwaartepunt van de activiteiten ligt in Japan. Met een omzet van ciIta 30 miljard gulden is Kajima Corporation wereldwijd een toonaangevende speler in de bouw. Interessant is dat het bedrijf haar bouw- activiteiten mede ontwikkelt op basis van innovaties uit haar eigen research- en developmentcentra, welke een jaarlijks budget hebben van meer dan 500 miljoen gulden. Zo beschikt Kajima over een eigen windtunnel, een eigen
 • 3. r 02 In Europa richt het bedrijf zich op internationale opdrachtgevers met o.a. industriële bouwconcepten. , Het Nederlandse dochterbedrijf kent momenteel nog een relatief kleine eigen organisatie van 15 mensen. Doordat Kajima de diverse werkzaamheden binnen projecten vrijwel geheel uitbesteedt, kunnen grote projecten uitgevoerd en gemanaged worden. We nemen een kijkje bij Lucent in Hilversum, alwaar Kajima Europe b.v. een grootschalige her- inrichting van het kantoor uitvoert. De architect van dit project ligt het (inter-)nationale kanroor- concept toe en er is uiteraard gelegenhéid om over de diverse aspecten hierbij te discussiëren. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A 14:30 Ontvangst door Kajima, bij Lucent te Hilversum 14:45 'Bouwen op basis van eigen R&D en bouwen voor internationale ~drachtgevers' door M.E. de Roo, projectdirecteur Kajima Europe b.v. ' 15:00 'Prefabtoepassingen van 'self compacting cóncrete' in Nederland' door Prof. ir H. W. Bennenk, TUE 15:20 Bezoek aan het kantoor van Lucent 16:00 Pauze 16:20 'Kantoorconcepten van (inter-)nationale opdrachtgevers' door J. Elissen, Saarberg & Van der Scheer Architecten 16:40 Tegenlezing 17:00 Tijd voor discussie met aansluitend borrel
 • 4. I .••.•.•,••• 0 n t wik k e 1 n 9 I ~ Productontwikkeling en de consument 'Customer value' is een marketingbegrip. Het haakt in op een techneutenprobleem. Ingeilieurs maken rationele producten en communiceren het liefst over kwantificeerbare eigenschappen. Een geluidsisolatie van 42 dB(A), een brandwerendheid van 63 minuten, we voldoen aan alle eisen van het bouwbesluit. Het andere uiterste is de commercie die daarentegen de ratio lijkt te willen ontkennen. Als vertegenwoordiger Sam Sonite iets zegt in de trant van 'Dit is een perfect product met optimale eigenschappen en een hoge toegevoegde waarde', dan word je als ontwerper of techneut toch onmiddellijk argwanend. En te vaak wordt toch in dergelijke holle termen gecommuniceerd. Het lijken botsende werelden. Maar wie is nu eigenlijk de echte klant? De uiteindelijke klant aan het eind van de keten is de consument en die laat zich in het algemeen meer leiden door emotie, zeg maar gevoel, dan door ratio. Hijlzij laat zich anderzijds ook niet afschepen met een perfect en optimaal product. L-lng had de consument weinig of niets in de melk te brokkelen, maar dat wordt anders. Uiteindelijk zullen we dus ook door zij n of haar bril moeten leren kijken om de feitelijke waarde van het product te kunnen taxeren. Dat is wat met Cllstomer value wordt bedoeld. Het verleidelijke is nu om te denken dat je begrijpt wat de klam eigenlijk wil. Dat geldt voor de arch itect die een woning ontwerpt, maar ook voor de leverancier van een product. Een mooi voorbeeld heb ik met Infra+ ervaren. Aannemers fronsen de wenkbrauwen als ze ervaren dat de topvloer van hout is. Ze zijn immers beton gewend. De lichte topvloer, die overigens ook in een massievere versie kan worden gerealiseerd, levert bij consumenten- panels een heel andere, verrassende reactie op. Consumenten spreken geen rationele taal. Hun spontane reactie op de houten topvloer luidt: 'Goh, wat knus'. En dan ben je uitgepraat met je argumentaties waarbij de R-waardes, pd-waardes, Hz-en en dB's je om de oren vliegen. Wat interesseert die consument het bouwbesluit nou. Natuurlij k, het biedt enige zekerheid. Maar als je als consument moet wonen in een woning met onvoldoende gel uidsisolatie, blijkt het bouwbesluit toch ook maar een schijnzekerheid te zijn. Een consument wil zijn buren niet horen en zeker niet kunnen verstaan. Een Ilu;k= 0 dB zegt hem absoluut niets. En toch is het echt deze zelfde consument die in de nabije toekomst de productontwikkeling zal inkleuren. Remkes heeft het over particulier opdradugeversschap, Bouwfonds over 'Persoonl ijk Wonen', IBC over het 'Wens Wonen', ERA over 'Personal Housing', Nijhuis over 'Trento'. En ook Smart House van Robert Winkel past in dat rijtje. De bouw heeft nog een weg te gaan om te leren luisteren naar de consument. Jos Lichtenbelg, Voorzitter Booosting I Directeur A+ Bureau voor bouwproductontwikkeling
 • 5. , _~"m·W,i'(._ participanten I Nieuwe participanten Wb Accommodatiese r vice co ntactpersoon: Ge rri t J . Gu i s , dir ec t eur Wb Accommodatie Wb Accommodatieservice levert, na jarenlange prod uct- Service ontwikkeling en -innovatie, een modulair bouwsysteem op Rivierdijk 2 maat, geschikt voor tijdelijk of semi-permanent gebruik. Postbus 98 De basis van het systeem bestaat uit een gestandaardiseerde, 3360 AB Sl iedrecht alzijdig schakelbare unit. Door schakel- en stapelmogelijk- T 0184 - 411766 heden kan elke gewenste plattegrond en gebouwvorm F 0184 - 420075 wo rden gerealiseerd. De standaarduirvoering van een E wb@wb-accommodat i eser vice . nl eenheid bestaat uit een vloeroppervlak van 6x3 meter. Er www. wb-accommoda ti eser vice . nl is een keuzemogelijkheid voor een vrije binnenhoogre van 2.50 of2.70 meter. De vloer is hout of beton, de buiten- gevel is samengesteld uit houtskeletbouw wanden afgewerkt met volkern beplating en kunststof kozijnen. Wh is een innovatief en vernieuwend bedrijf, vooral als het gaat om toegepaste technieken en materialen. Het bouwsysteem sluit volledig aan bij IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen). Een mooi voorbeeld hiervan is de Kinderkunsthal te Rotterdan1; de totstandkoming van en de samenwerking tijdens dit project waren reden tot aansluiting bij Booosting. (zie ook pag. 07-08) AAM BEDRIJ F I I ADRES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON o komt op onderdag I juni naar Kajima Europe b.v. te Hilversum van 14.30 tot 18.00 uur met personen. Booosting o komt op vrijdag 6 juli naar IFD Delftvan 15.00 tot 18.00 uur Postbus 596 met personen. (AVA) (zie nieuwsbrief6l pag. 01-02) o komt op woensdag 19 september naar Centrum Hout in Bergambacht 2600 AN Delft van 15 .00 tot 18.30 uur met personen. o wil graag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosting (AVA) (www.OOO.nllbooosting) . o ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o bestelt het boek 'Booosting in bedrijf (1992) participallten: f 25,00 ) o bestelt de reader '1 0 jaar Booosting' (1998) ( Niet-participanten: f 39,50 LAVA staat voor ALLEEN VOOR AANGESLOTENEN
 • 6. , Aankondiging van de bijeenkomst met Centrum Hout op woensdag 19 september 2001 van 15 tot 18.30 uur te Bergambacht Booosting heeft al enig e jaren weinig aandacht besteed aan het oermateriaal hout. Tijd om daar verandering in aan te brengen. Op ui tnodi gi ng van Centrum Hout bent u op woensdag 19 september welkom bij Timmerfabriek Adriaan van Erk te Bergambacht voor een bijeenkomst over de ontwikkelingen in houtland. Vroeger werd veel meer van hout gemaakt dan tegenwoordig: van de kleinste gebruiksvoorwerpen tOt en met complete gebouwen en infrastructurele werken. Door de jaren heen zijn er voor veel toepassingen alternatieven op de markt gebracht die trachten hout te verdringen. Toch zien we de laatste jaren weer een opleving in het houtgebruik en ook het aantal IFD-voorbeeldprojecten met hout is opvallend. Komt dit door de kwaliteit van de houtproducten, door de drang om duurzaam te bouwen en het milieuvriendelijke karakter van hout of zijn natuurlijke materialen gewoon een trend in de architectuur? Wat zijn recente ontwikkelingen in de houtbouw en kan hout blijven concurreren? Na een beschouwing over hour in de architectuur door architectuurpublicist Ids Haagsma, zal Jan Wi/Lem van de Kuilen (docent Houtconstructies Faculteit Civiele Techniek TUD) ingaan op de recente ontwikkelingen in de houtbouw in binnen- en buitenland. Vervolgens wordt ingezoomd op houten gevel- elementen. Jan Douma van de Nederlandse Bond voor Timmerfabrikanten gaat in op de wensen die verschillende partijen tegenwoordig hebben en hoe daaraan vanuit de timmerindustrie invulling gegeven wordt. .J
 • 7. r , Een voorbeeld van een recente ontwikkeling is het Kapla® -kozijn. Een kant- en-klaar, afgeschilderd en beglaasd houten kozijn dat in de bouwfase, nog na het voegen, wordt ingehesen en gemonteerd. Dit maakt een einde aan de ontberingen waaraan geveltimmelwerk soms maandenlang in de ruwbouw blootstaat. En dat """"- verhoogt niet alleen de kwaliteit en de duurzaamheid van het gevel-element, maar verbetert ook de arbeidso- ~ mstandigheden op de bouwplaats en versterkt het industrieel en demontabel bouwen. Inmiddels is het kozijn in diverse proefproj ecten geplaatst. T immerfabriek Adriaan van Erk is een van de fabrikanten die het Kapla® -kozijnb / produceert. 15:00 Ontvangst en introductie 15:15 Rondleiding in de fabriek 16:00 'Hout in de atchitectuut' door IJs Haagsma. atchitect 16:15 'Ontwikkelingen in de houtbouw' door dr ir Jan Willem van der Kuilen, TUD 16:30 'Gevelelementen: productie, kwaliteit en ontwerpvtijheid' door Jan Douma, NBvT 16:45 'Ontwikkeling van het Kapla® -kozijn en ervatingen uit proefprojecten' door D. van der Kooij, atchitect BNA 17:00 Pauze 17:15 'Kwaliteitszorg vs nieuwe productontwikkelingen', tegenlezing door Henk van Laarhoven, H.J. Henket atchitecten, lid Raad van Advies Booosting 17:30 Tijd voor discussie en een borrel 18:30 Afronding L Geïnteresseerd in deelname? Inschrïvin via de antwoordkaart. ..J
 • 8. , Verslag van het werkbezoek aan de Kinderkunsthal te Rotterdam op woensdag 13 december 2000 Units met een goed te doen! Jet Manrho, de initiatiefneemster: 'We hebben weinig geld en veel eisen, dat betekent continu aanpassen. Er komen veel bijzondere plekken, met veel grapjes.' Taalgrapjes bedoelt ze, want als oprichter van literair tijdschrift voor kinderen Boekie Boekie, is dat haar lust en leven. Zo komen er onder meer de Wasplas en de Herriehal: het kindercafé met hangmat. Het touwwoud wordt de kapstok en de VerfWerf is het kinderatelier. Van de brede trapleuning mag je wel afglijden ondanks dat er een verbodsbordje bij staat De naam Villa Zebra wordt nu ook duidelijk. De zebra, bekend beest met zwart-wit motief; de zebra als pad om de weg te wijzen; en de zebra als Belgische barcode. Dit alles duidt op de motieven: strepen licht gevat in mooie kijkkaders. Er zijn leuke dingen in de bouw verwerkt. De entree met picknickplekken én parkeermeter, de kookstrook, een zitzaktheater. En de eerste verdieping is te bereiken via het hazenpad: een hellingbaan van vijf meter lang en één meter breed. Daar kun je weer naar buiten om bijvoorbeeld in de beeldentuin te zitten. Even niks te doen. Dat blijkt Jet heel belangrijk te vinden dynamiek versus rust. Als tegenhanger van de zapmaatschappij. Ze heeft een ontzettende hekel aan rennen. 'Als je rent kun je niks ontdekken. Hier in de Kinderkunsthal kan je straks veel dingen met je hoofd doen: nieuwsgierigheid en concentratie zijn heel belangrijk.' Leo van Tilburg: 'Iedereen was gelijk verliefd op het ontwerp.' Omdat het in een uniek kort tijdbestek gerealiseerd moest worden (december 1999 idee, februari 2000 ontwerp, 11 december 2000 start bouw, en nu: drie dagen later op 13 december staan bijna alle keten al) schetst hij het belang van goed teamwerk. Als topambtenaar van de Gemeente Rotterdam werkzaam als adviseur van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, heeft hij het systeem en de prijs/kwaliteits- verhouding bewaakt. En hij heeft gelet op bouwtoezicht: nooduitgangen, brandwerendheid, bouwf)rsica. Deze moppentapper ziet dit project als dé toekomst voor oude stadsvernieuwings- projecten, kinderdagverblijven en andere noodlokalen. De ophaalbrug naar het Sophia Kinder- ziekenhuis is helaas nog niet zeker: over en weer hulp en steun zou wel heel mooi zijn. L .J
 • 9. r , Jouke Post: 'Hoe werk je een ingewikkeld programma van eisen nou mooi uit in zo'n hard systeem? Wat moet je nou als ontwerpers met die technisch perfecte dozen?' Omdat het kort dag ~as heeft het ontwerpteam 00uke Post en Jaap van Dijk, Ramon Knoester, Remco Rolvink, de drie studenten van de Academie van Bouwkunst Rotterdam) vrij snel keuzes gemaakt en die stapsgewijs doorgewerkt. Men voelde elkaar goed aan. Post bevestigt Van Tilburg over de goede teamwerking: spel en leren tegelijk. Geen Trespaplaten, geen zijkanten met ramen, een rij kolommen in het midden en twee units aan de kopse kant geschakeld. De buitenzijde van de units heeft een rode waterkerende folie met doorzichtige golfplaatbekleding. Een spel van open & dicht, licht versus donker. Daarom loopt het genoemde Hazenpad van zes naar 1,5 meter hoogte en is het alleen roegankelijk voor kinderen. Post is verbaasd over het grote verschil in manier van bouwen en de andere rollen van de bouwpartners. In tegenstelling tot 'gewoon' bouwen gaat unitbouwen bij slecht weer gewoon door. De units komen rechtstreeks uit de fabriek in Sliedrecht. Gerrit Guis van Wh Accommodatieservice uit Sliedrecht: 'Na jaren van productontwikkeling en innovatie hebben we een modulair systeem ontwikkeld.' Het hier toegepaste systeem is in elke richting te schakelen en te stapelen tot vijf lagen. De standaardmodule is 3x3x6 meter en heeft een hoogte van 2,50 tot 2,70 meter. De vloer is van hout of beton. Hier is de opbouw van de wanden reeds in de fabriek gedaan . ... v. 1. n. r. Jaap van Di j k, Jouke Post, Jet Manrho, Gerri t Gui s, Leo van Ti 1 burg kijkje Iedereen is verbaasd dat er aan het eind van de derde werkdag al zo veel staat. Omdat de weg Sliedrecht-Rotterdam veel files kent, wordt 's middags al een voorraadje units klaar gezet zodat men de volgende dag gelijk aan de slag kan. Kortom: allemaal reden genoeg om dit project de status van 'IFD demonstratieproject 2000' toe te kennen. En als u wilt sponsoren: bel Jet! Ze kan nog wel een paar Euro gebruiken. T 010 - 4779519. Jolanda Steenhouwer, Secretariaat Booosting L .J
 • 10. , Verslag VMRG Innovatieprijs Bouwbeurs februari 2001 , Wi ndows 2001 , winnaar Geveltech Innovatieprijs Op woensdag 7 februari 2001 vond op de Bouwbeurs in Utrecht de presentatie plaats van de Geve!tech Innovatieprijs, georganiseerd door de VMRG in samenwerking met Booosting. Vier groepen studenten van de TU Eindhoven en vier groepen van de TU Delft hadden zich gekoppeld aan een bedrijf om vervolgens 'iets innovatiefs in de gevelbranche' te ontwikkelen. Een vootwaarde was dat de technologie of het materiaalgebruik uit andere branches ter inspiratie dienden. Gooi '" De winnaars. 'Wind"ows 2001' van Frank Hofmans, Wi77em alle remmen los, de conventies overboord en presenteer het resultaat via Keeris, Geert van der Pas en de beamer en een mock-up op de Bouwbeurs. frik van der Weg, TUE. En dat was een spannende toestand. Ten eerste is het geven van een professionele presentatie voor zo'n groot publiek voor een student geen dagelijkse kost, de VMRG had aan de hoofdprijs een bedrag van f 2500,- uitgeloofd, voor het eerst sinds jaren kon het veelbesproken en ter discussie staande kwaliteitsverschil tussen beider TU's worden gemeten en een professionele jury, bestaande uit Jos Lichtenberg (Buro A+/voorzitter Booosting), Mick Eekhout (Octatube), Marc Joubert (MVRDV), Kars Kraayeveld (EZ), Hans van Heeswijk en Dia! van Panhuys (VMRG) zou de resultaten beoordelen. De deelnemende bedrijven waaraan de studenten waren gekoppeld waren Scheldebouw, Keers Constructiewerken, Verosol, Stabalux, Van Dam fabriek van plaatwerken (2x), Solarlux en Halenco. De resultaten waren gevarieerd. Van een blob-architectuurtechniek bestaande uit karton, een opvouwbaar klimaatgeveldeel met polaroidfilters die de zonwering vormen, een klimaatgevel met een met water gevulde spouw om de ZTA te verminderen bij een zo hoog mogelijke LTA , en de winnaar: 'Windows 2001; waarbij het gemak van de te openen autoruit (al dan niet elektrisch) in de gevel was vetwerkt. Al met al een zeer geslaagde middag, die uitliep in een feestelijke avond. En de synergetische uitwerking van samenwerking tussen studenten, Booosting en de industrie - vrij vertaald in de creativiteit, de sturing en de maakbaarheid - is zeker voor herhaling vatbaar. En dat verschil tussen Delft en Eindhoven? Ach, ... tja ... , minimaal ... Els Zijlstra, Vice -voorzitter Booosting L .J
 • 11. . Dakkapel nleuwe De nieuwe Ubbink Dakkapel is net zo eenvoudig te monteren als een dakraam. Deze universele, kunststof dakkapel is door twee vaklieden in één dag te plaatsen, ongeacht de dakhelling. Bovendien heeft deze dakkapel aan de buitenzijde geen afwerking nodig (onderhoudsarme kunststof), waardoor men niet meer afhankelijk is van onderaannemers. Na aflevering op de bouwplaats als duurzaam verpakt bouwpakket, wordt de dakkapel opgebouwd uit slechts vier prefab hoofdonderdelen. Een aannemer die erkend Ubbink Dakkapeldealer is, heeft een groot rendement op het plaatsen van Ubbink Dakkapellen. De aannemer hoeft geen prefab onderdelen te maken (en dus ook niet op te slaan) en er is nauwelijks werkvoorbereiding vereist. Ubbink zorgt voor alle benodigde papieren, inclusief de bouwvergunning en het afhandelen van de garantievoorwaarden. De aannemer bestelt op afroep de dakkapel bij de bouwmaterialenhandel, waarna het complete pakket (met de benodigde hulpmiddelen) op een bok op de afgesproken datum op het werk wordt uitgeleverd. Minimale voorbereiding door optimale ondersteuning en logistieke stroomlijning. De eindgebruiker heeft het zeer grote voordeel dat hij in één dag over de extra ruimte van de dakkapel kan beschikken, waardoor de 'rompslomp' tot het absolute minimum beperkt blijft. De binnenzijde is glad afgewerkt, maar kan door de eindgebruiker nog geschilderd of behangen worden. De dakkapel wordt geleverd in twee afmetingen (2,40 en 3,60 m uitwendig), beiden geschikt voor dakhellingen tussen de 35° en 55°. Zij wangen en dak zijn af fabriek geïsoleerd. De wanden zijn gevuld met 10 cm PU-schuim en hebben een Rc-waarde van 3,83. Het dak is gevuld met 8 cm PU-schuim en heeft een Rc-waarde van 3,07. De Ubbink Dakkapel is bestand tegen alle normale atmosferische invloeden en voldoet aan alle eisen die het Bouwbesluit stelt aan dakkapellen. Bij de standaard kozijnen is er de keus uit kunststof of hout, maar de aannemer kan eventueel ook zijn eigen kozijn plaatsen. Het houten en kunststof kozijn wordt seriematig voorzien van hoogwaardig draaikiepbeslag. Als extra zijn een gordijnrail, een zonweringscreen en een insectenhor leverbaar. Tevens wordt een aantal spreidpluggen meegeleverd om andere accessoires aan te brengen. Ubbink geeft een garantie van tien jaar op de dakkapellen. De kwaliteits-zekerheid van deze onder geconditioneerde, weers-onafhankelijke omstandigheden gefabriceerde dakkapel is veel hoger dan die van een in het werk getimmerde dakkapel. ? info Ubbink Nederland Dik van Schellebeek en André Pes T 0313 - 480200 I www.ubbinkdakkapel.nl
 • 12. Activiteiten 2001 donderdag 21 juni Kajima Europe .b.v. te Hilversum (zie pagina 01 -02) vrijdag 6 juli IFD Delft (zie nieuwsbrieJ61 pagina 01 -02) ) AVA woensdag 19 september Centrum Hout in Bergambacht (zie pagina 05-06) (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting sticht i ng Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling ind us triee l van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en b ou wen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. : ... Booosting co l ofo n Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 0152702770 telefax 0152702771 E-mail booosting@ooo.nl homepage www.booosting.nl Contactpersoon: Jolanda Steenhouwer bereikbaar ma en di van 9.00 tot 17.00 uur en op wo van 9.00 tot 13.00 uur Redactie: Jolanda Steenhouwer Vormgeving: Patricia Brouwer Design Druk: Drukkerij Hans T ruijen Met dank aan: Arie van den Akker, Erwin Deibel, Ed van den Eijkel, Arie Mooiman, André Pes, dhr De Roo, Dik van Schellebeek, Henny van Vliet, .. Eric Vreedenburgh Voorzitter Vice Voorzitter Jos Lichtenberg Els Zijlstt'a BuroA+ Materia Secretaris Jan van der Woord TU Delft Penningmeester André Roelofien Neonis Designers Lid Edttard Böhtlingk Architectenbureau Böhtlingk Lid Harm Boomsma Axys Innovations Lid NicoNoort Corus Colors
 • 13. , Nieuwe participanten YTONG NEDERLAND BV contact persoon : Ing . E. P. van den Eijkel commerciee l di recte ur YTONG YTONG Nederland is de enige Nederlandse producent van cellenbeton. Voor het in onderaanneming monteren beschikt het over een eigen VCA- Mildijk 141, Vu r en gecertificeerde Bouwafdeling. Vooral de bijzondere producteigenschappen Pos tb us 23 van cellenbeton, geven YTONG haar leidende positie in woning- en 4200 AA Gorinchem utiliteitsbouw en de doe-het-zelf markt. Cellenbeton is een natuurlij k T 0183-671 234 materiaal van kalk, zand en cement. Het bevat een grote hoeveelheid gesloten F 0183-671 239 cellen met daarin stilstaande lucht. D e producten hebben hierdoor veel E i nfo@ytong . nl hoogwaardige eigenschappen, als therm ische isolatie, warmteaccum ulatie, www .yt ong . nl vochtgevoeligheid en een hoog brandwerend, geluidabsorberend en isolerend vermogen. Het assortiment producten, allen voorzien van een KOMO-attest- met productcertificaat, bestaat uit bouwblokken, verdiepingshoge separatiepanelen en vloer-, dak- en wandplaten. D e producten worden toegepast in nieuwbouw en renovatie en zij n qua: maatvoering volledig op elkaar afgestemd. Reden om aan te sluiten bij Booosting: met branchegenoten fi losoferen over de uitdagingen van het bouwproces heden en in de toekomst, om zo gezamenlijk oplossings- concepten te omwikkelen. I Limelight Homan/Osorio Lobato Architecten A + Bureau voor MBI Hubert-Jan Henket Architecten Bouwproduktontwikkeling De Meeuw Oirschot ' JMDS ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek Octatube Space Structures Maurer Engineering Aldus bouwinnovatie Oskomera Architecture and Media BDA Groep Pl4stica Pu,at RPHS architecten Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau Polyblock Snelder . Vol4 . Petit Architecten D3BNC.1. Polynorm Bruynzeel Jan Timmers dgmr raadgevende ingenieurs RC System Tuns + Horsting Architecten ing. Karel H. Dekker Reynolds Architectuursystemen Verburg Hoogendijk Architecten dorsserblesgraaf Rockwool Van Waes, Buro voor Architektuur Façade Consulting & Engineering Saint-Gobain Gl4ss XX architecten GeNie Consult en Partners SBM Nederl4nd Atelier Zeinstra, van der Pol Kettlitz Adviezen Somfj Nederl4nd Leyutndi Consultancy Trespa International .. ; . Materia Ubbink Nederl4nd axys innovations RGD, Directie Ontwerp & Techniek Unicom Nederl4nd Koning Industrial Design Schoonderbeek & Partners Advies VEBO Beton & Staal Neonis Ind. Design & Corporate Craphics H. de Wit Consultancy Wb Accommodatieservice Robin Hood Produkties Ingenieursbureau Zonneveld Wentzei TNO Industrie Wolvega Panelen • Weil Design ••• t : , ~ I' Ytong Nederl4nd Bik Bouwprodukten Zoontjens Beton " . BRS Staalwerken Aedes, vereniging van woningcorporaties Bruynzeel Keukens en Kasten Bouwen met Staal c CVK Kalkzandsteen Archi-Konsult Centrum Hout ~ Corus Colors Archipel Ontwerpers ], H. Van Dam Fabriek van Plaatwerken Architectenbureau Boesten-van Vliet I ' c Hoesch Bouwsystemen Nederl4nd Architectenbureau Böhtlingk Hogeschool Enschede ~ Holec Laagspanning Het Architecten Consort Hogeschool Brabant ~ Holonite Arconiko Architecten TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie '2 Hunter Dougl4s Bul/horst Architecten en Stedenbouwers TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde • Limburg Kozijnen CEPEZED L. ' Limburgia Deuren EGM Architecten .J
 • 14. , . '" 1S '- '- <lJ V) c extra's. Het is een symfonie. Een '" > C synthese van méér dan één. Zoals een vorm pas <lJ '0 C kleur krijgt door het licht wat het er op valt en de '" ~ manier waarop het er op valt. C <lJ Een begrip: abstract en subjectief En voor mij is mooi pas moooi als het een emotie oproept. Zoals een kunstwerk pas kunst is als het een emotie teweegbrengt en vasthaakt in je geheugen c. E en daarmee ook persoonlijk wordt. '" .<:: u c o "" c is met een mooi ding, vootwerp, gebouw, kunst '" > C etc. Een gordij n van Petra Blaisse als er licht op of <lJ E door valt én de wind het laat bewegen. De kapel '" '- in Ronchamp die tot leven komt door de zon mét zijn reflectie en schaduwen. Het is nodig een vermogen te ontwikkelen tot het =~~~~~=~~~=~===::;:;;;;;;;;;:=-~ onderscheiden van moooi dat op de langere duur blijft boeien. Ik voel een taak om te onderschei- den, om dingen, vormen, gebouwen, muziek, kunst te kunnen begrijpen. Het gaat om o belangrijke zaken die allen aangaan en het is van '" ..Cl beslissende betekenis voor een gevoel van welbehagen. We nemen waar door middel van E ::> onze zintuigen. Deze roepen subj ectieve reacties <lJ V) ::> op, afhankelijk van eerder opgedane ervaringen, E E associaties of verrassingen. Het vertrouwde is de <lJ .<:: basis van de beleving van de omgeving: mooi c <lJ 0> vinden is herkenning en geruststelling Maar er is 0> ::> <lJ ook een tegenpool in de vorm van nieuwsgierig- heid en creativiteit. Teveel handhaving van het vertrouwde leidt tot verveling en teveel najagen van het nieuwe brengt ons uit balans. Er moet evenwicht zijn en uit alle nieuwigheden moet het blijvende moooi zijn te halen. De blijvende herkenning van kwaliteit, even- ~';'--IIIiiii"I!~~~ L .. .J
 • 15. _:J.Ui.~i,i,I'_,--___n_i_e_u_w_s__-----,1 E in ~ lijk een mooie, goedkope, / V l. v V nieuwe TL-armatuur Robin Hood Produkties heeft, als reactie op de bekende (wit stalen TL-bak' een nieuwe serie TL-armaturen ontwikkeld: Gandalf. Gandalf is toe te passen als inbouw-, wandopbouw-, plafond- opbouw- of pendel-TL-arinatuur. Lichtlijnen met segmenten van ca. zes meter zijn ook mogelijk. Het heeft een duidelijk verbeterde vormgeving en is een goed alternatief bij grote en kleine projecten met een beperkt verlichtingsbudget. Het is leverbaar in elk beschikbaar vermogen en in het annatuur worden energie zuinige, hoogfrequent gestuurde T5 Tl-buizen (0 16 mm.) toegepast. Het armatuur kan worden geleverd met een paraboolspiegel, bijvoorbeeld als werkplekverlichting. In één armatuur zijn meerdere TL-buizen te plaatsen. De prijs per stuk voor een standaard armatuur bedraagt f 185, exclusief paraboolspiegel en f 270, inclusief paraboolspiegel. Er zijn veel opties voor verschillende uitvoeringen en afwerkingen. Tegen meer-, minderprijs zijn veel variaties mogelijk op lengte, lichtkleur, geanodiseerd aluminium, andere vermogens (14W, 21W en 35W) en inbouw noodset (brandduur 1 uur na wegvallen spanning). speci fi cati es : Lengte armatuur: 1300 mm (1200 mm bij inbouw) Breedte armatuur: 199 mm Hoogte armatuur: 87mm Type TL: T5,28W (vergelijkbaar T8, 36W) Lichtkleur: Helderwit, Osram FH28W/840 Lengte TL-buis: 11 49 mm EVSA: Osram, hoogfrequent Behuizing: geëxtrudeerd aluminium Kap boven: helder transparant PMMA Kap uiteinden armatuur: helder transparant PMMA Kap uiteinden TL-buis: helder transparant PETG met inlegfolie (4 kleuren) Extra pendel: rwee maal pendelconstructie (RVS/vernikkeld) Extra inbouw kap uiteinden: rwee lengtes bandraster profiel voor inbouw, armatuur in helder transparant PMMA Extra opbouw: bevestigingsmiddelen plafond/wand ? info Robin Hood Produkties, Erwin Deibel T 020-6208347 E robinhood@knoware.nl
 • 16. .M,J.hii"o.L-___ _s___-' n_i_e_u_w " l~(C~t - gebonden wonlngen . Nederland zit met een structureel gebrek aan bouwgrond, Aan de andere kant is er geen land waar relatief zoveel platte daken gebouwd zijn dan Nederland, Deze kunnen ingezet worden als luchtgebonden opgetilde bouwkavels, De luchtgebonden woning moet een volwaardige tegenhanger worden van de grond- gebonden woningen waarvan er al zo veel in de VINEX locaties gebouwd worden.Hiervoor is een nieuwe aanpak vol industrieel vervaardigde woningen nodig en daaraan gekoppeld een ander ontwerpproces, Sleutelwoorden hierbij zijn: lichte constructies, snelle montage van prefab componenten, grote verscheidenheid, karakter en aanpasbaarheid. Ä E <0 "0 Eén van de belangrijkste opgaven in de 'volkshuisvesting' voor de komende jaren is de aanpak van de '- Q) +-' vroeg-naoorlogse stadswijken, Veel van deze wijken, gebouwd in de jaren '50 en '60, kampen met een +-' o 0:: afnemende populariteit: het bestaande woningaanbod, het voorzieningenniveau en de inrichting van +-' de openbare ruimte sluiten niet langer aan bij de hedendaagse behoeften van bewoners en <0 <0 '- bedrijfsleven, De opbloei van de economie bracht een dynamiek op gang die door overheid en +-' V) .c markpartijen niet was voorzien, Aan de ene kant dreigt er een leegloop en verval van de stadswijken +-' 3: door de ontwikkeling van de VINEX-locaties, Aan de andere kant voldoen deze nieuwbouwwoningen Q) "0 niet aan de vraag naar kwaliteit die door de nieuwe stedeling gevraagd wordt. Dit heeft negatieve Q) +-' consequenties voor de stad als geheel, zowel sociaal als economisch, Tijdig ingrijpen is nodig om de +-' 3: oudere stadswijk nieuwe vitaliteit en aantrekkingskracht te geven, Als onderdeel van de stedelijke vernieuwing vraagt de herontwikkeling van de woningvoorraad om bijzondere aandacht. Tussen de uitersten van groot onderhoud en sloop/nieuwbouw is herdifferentiatie een volwaardig alternatief Luchtgebonden villa's Eén van de instrumenten voor herdifferentiatie is iets wat men vroeger 'optoppen' noemde: het aanbrengen van nieuwe bebouwing op een bestaand gebouw, Aan optoppen kleeft het imago van een eenvormige bouwlaag boven op een eenvormig gebouw, In dit voorstel verstaan we wat anders onder 'optoppen', Wil deze woning een alternatief zijn voor de zogenaamde grondgebonden woning dan zal deze 'luchtgebonden woning' aan een aantal kwaliteitseisen moeten voldoen, Een nieuwe eenvormige laag van identieke woningen op een oude monotone flat plaatsen levert geen toegevoegde waarde op, Er zijn al voldoende standaardwoningen met standaardplattegronden gebouwd, In onze optie biedt het platte dak voldoende ruimte en vrijheid om andere woningen te bouwen, Door een 'penthouse-achtige' benadering kan men zowel stedenbouwkundig als programmatisch de naoorlogse monocultuur van veel van deze naoorlogse wijken doorbreken. Bovenop de bestaande gebouwen zorgen deze 'luchtgebonden villa's' voor een levendiger, meer eigentijds straatbeeld, Langzaam kan zich op de oude wijk een nieuwe wooncultuur nestelen. De bevolkingsopbouw van de wijk wordt gedifferentieerd en trekt nieuwe functies aan op het gebied van werken, winkelen en recreëren. L __________~~____-------, _________________________,~ fl5l
 • 17. <= Q) cr> <= <= Q) > Q) .<:: U V> Als aanvulling op het bestaande woningaanbod zouden de luchtgebonden woningen vooral moeten beanrwoorden aan de verwachtingen van nieuwe stedelingen: grote woningen voor kleine huishoudens. De woningen zullen ruime flexibele plattegronden met perspectief op een extra logeerkamer of kantoor aan huis moeten hebben. De living, inclusief een vide, wordt ruim en verdeeld over meerdere lagen. Hieraan worden ruime terrassen toegevoegd, onderling verbonden met een buiten trap, waardoor er verschillende routes in het huis mogelijk zijn. Door deze aanpak zouden deze woningen kunnen concurreren met de grondgebonden woningen van huizen met een tuin. cr> Uitvoering '" '" :r: Om de bouwrijd van deze woningen te bekorten, zal men uit moeten gaan van prefab, droog te <= monteren bouwdelen. De draagconstructie zal opgebouwd moeten worden uit een lichte staal ~ constructie. De afbouw gebeurt met lichtgewicht materialen, zoals stalen of houten beplating, glas of ~ kunststof. Op basis van de ervaring die Archipel Ontwerpers heeft opgedaan met het ontwerpen van ~ enkele penthouses (o.a. Harbour View in Scheveningen), worden in Rotterdam rwee pilots '" ~ onrwikkeld waarin zowel nieuwe architectuur/stedenbouwkundige aspecten als nieuwe productie- ~ technische aspecten aan de orde zijn. Daarnaast wordt in Den Haag, naast het Centaal Station, een <= Q) <-. unieke woontoren van 131 meter onrwikkeld die uit luchtgebonden villa's bestaat. o f- T Algoritme In deze verschillende projecten is het de uitdaging om een industriële manier van produceren te koppelen aan een zeer persoonlijke woonomgeving. Industriële productieprocessen worden hier niet gehanteerd om monoculturen te produceren maar om een serieproductie op maat te bewerkstelligen. Om de logistiek van deze 'serieproductie van het unica' beheersbaar te maken is in samenwerking met het Instituut of Artificial Arr Amsterdam een aanzet voor een speciaal algoritme (artificiaI) voor dit project onrwikkeld. Hiermee kan men verschillende ruimtelijke configuratie tot het 'oneindige' en ad random variëren. Voor de verdere onrwikkeling hiervan is het nodig om een 'grammatica' van eisen vast te stellen (algemene regels uit de bouwverordening, bouwrechnische constructieve eisen, ruimte/vorm technische eisen, programmatische relaties enz). Daarnaast kunnen per project en locatie stedenbouwkundige randvoorwaarden, persoonlijke wensen als aanvulling op de grammatica ingevoerd worden. ? info Archipelonrwerpers, Eric Vreedenburgh T 070 - 3387570 E buro@archipelonrwerpers.nl