Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
អអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអ​ ​ ​
www.open.org.kh
វវវវវវវ វ វវវវវ វវវវវវវវវ
វវវវវវវ វវវវវវវ​វវវវវវវវវវវ
វវវ​វវវវវវ​វវវវវវ
វវវវវវវ
វ
-វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ​
វវវវវវ
- វវវវវវវ​វវវវវវវវ​វវវវ​វវវ
វវវ
-​ វវវ​វវ​វវវវ​វវវវវ​វវវវវ​វវ​វ...
វវវវវ​វវ​វវ​វវ​វវវ​វវវវវវ
វ.​ វវវវវវវវ​វវវ​វវ​វវ
វវវវ​វវវ​វវវ? វវ​វវវវ​វវវ​វវវ​វវវវវវវ​ វវវវវវ វវវ​
វវវវវ​វវវវ​វវវ​វវវវ​វ...
វវវវវវវវ
វវ​វវវវ​វវវ​វវវវវវវវ​វវវវវ​
វវវវវវ (វវវវវ​វវវ​វវវវ​​វវវ​
វវវវវវវវ​វវវវវ​វវ​វវវ​វវវ​
វវវវវវវវវវ​ វវវ​វវវវវវវវវវវ
...
វវវវ
វវ​វវវវ​វវវ​វវ​វវវវវ​វវវវវវវវវវ
​វវ​វវវវ​វវវ​វវវ​វវវ​វវវវ​វវវវវ​
វវវ​
វវ​វវវវ​វវវ​វវវវវវ​វវវវ​វវវ
​វវ​វវវវ​វវវវវ​...
ចចចច​(ច)
​ចច​ចចចចចច​ចចច​ចចចច
​ចច​ចចចចចច​ចចចច​ចចច​
ចច​ចចចចចច​ចចចចច​ចចច​ចចចចច​ ចចច​
ចចច​ចចច​ចចច​ចចចចចចចច
​ចច​ចចចច​ចចច​​ច...
ចចច​ចចច
​​ចច​ចចចច​ចច​ចច​ចចច​ចចចចច​ ចចច​ចច​
ចចច​​ចចច​ចចចចច​ចចចចច​ច ចចចចចច
​ចច​ចចចច​ចចចចច​ចចច​ចចចចចចច
​ចច​ចចចចចច​ចចច​ចចចច...
ចចច​ចចច
​​ចច​ចចចចចច​ចចច​ចចចចច​ចចចចច
ចចចចចច​ចចចចច
​ចច​ចចចចចច​ចចច​ចចច​ចចច​ចចចចច​
ចចច​ចចចច​ចចចចច​ចចចចចចច​
​ចច​ចចចចចច​ចចច​ច...
ចចច​ចចច
​
ចច​ចចចច​ចចចចចច​ចចចច​ចចច​ចចចចច​
ចចចចចច​ចចចច​​
​ចច​ចចចច​ចចច​ចចចចច​ចចចចចចច​ ចចច​ចចចច​
ចចចចចចច​​ចចចចច​ចចច​​ចចចចច​...
ចចចចចចចច​ចចចច​
ចចចច​ចចច​ចចច​
kic©karrbs;Gñkdwkna
M• karbNþúHK
Mnit
• karnaMeTAr
kkarsMerc)a
n
• karTTYlxusR
tÚv
• kar[]TahrN_
• karykcitþTuk
dak;
RbePTénkardwknaMRbePTénkardwknaM
k>
kardwknaMEbbpþac;ka
r
CaEbbbBa
¢a[eFVItamdac;xat .
kardwknaMEbbenH
GñkdwknaMCaGñk
pþÜc...
RbePTénkardwkna
Mk>
kardwknaMEbbbegáIns
mtßPaB
CakardwknaMEbbBRgwg
nigbNþúHbNþalsmtßPaBdl;sm
aCikeRkam »vaTeday
eFVIy:agNa...
• EckrMElkbTBiesaFn_cM
eNHdwgrbs;xøÜÜndl;
GñkeRkambgÁab;
• ENnaMBIrebobrbbeFVIk
argar
• BüayamEkrtMrUv
• elIkTwkcitþdl;eKk...
GñkdwknaM nigGñkRKb;RKg
etIPaBxusKñarvagGñkRKb;R
Kg nig
GñkdwknaMmanGVI ?
GñkRKb;RKg
• bBa¢a
• GñkRKb;RKg
nigGñkeRkam
bgÁa...
etIGñkRKb;RK
geRKaHmhnþ
rayCaGVI?• GñkRKb;RKgTUe
TAd¾l¥mñak;
• Gñkyl;GMBIeRKa
Hmhnþray
• Gñkyl;GMBIEpnk
arkmµsMrab;eRt
ómT...
sUmG
rKuN
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Presentation _leadership_BethBorin

1 542 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Presentation _leadership_BethBorin

 1. 1. អអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអអ​ ​ ​ www.open.org.kh វវវវវវវ វ វវវវវ វវវវវវវវវ វវវវវវវ វវវវវវវ​វវវវវវវវវវវ
 2. 2. វវវ​វវវវវវ​វវវវវវ វវវវវវវ វ -វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ​ វវវវវវ - វវវវវវវ​វវវវវវវវ​វវវវ​វវវ វវវ -​ វវវ​វវ​វវវវ​វវវវវ​វវវវវ​វវ​វវវវ​
 3. 3. វវវវវ​វវ​វវ​វវ​វវវ​វវវវវវ វ.​ វវវវវវវវ​វវវ​វវ​វវ វវវវ​វវវ​វវវ? វវ​វវវវ​វវវ​វវវ​វវវវវវវ​ វវវវវវ វវវ​ វវវវវ​វវវវ​វវវ​វវវវ​វវវវវ​វវវវវវវ​ វវវវវវ​វវវ វ. វវវ​វវវវវវវវ​វវវវ​វវវ​វវវវ វវវវ​វវវ​ វវវ​វវវ​ វ​វវវវ​វវវ​វវវ​វវ​វវវវ​​វវវ​ វវវវវ​វវវ​ វវវ​វវវវវវវវ​​វ​វវវវ​វវវ​វវវវ​វវវវវ​???!!!
 4. 4. វវវវវវវវ វវ​វវវវ​វវវ​វវវវវវវវ​វវវវវ​ វវវវវវ (វវវវវ​វវវ​វវវវ​​វវវ​ វវវវវវវវ​វវវវវ​វវ​វវវ​វវវ​ វវវវវវវវវវ​ វវវ​វវវវវវវវវវវ វវវ​​វវវ​វវ​វវវវវវវ) ​វវ​វវវវ​វវវ​វវវវវវ​វវវ វវ​វវវវ​វវវវវ​វវវវវវ​វវវ វវ​វវវវ​វវវ​វវវវ​វវវ​វវវវ​វវវ​វវវ វវ​វវវវ​វវ​វវ​វវវវ​វវវ​វវវវវវវវវ​​ វវវវ​វវ​វវវ​វវវ ​វវ​វវវវ​វវវវ​វវវវវ​វវវ​វវវវវ​​វវវ​
 5. 5. វវវវ វវ​វវវវ​វវវ​វវ​វវវវវ​វវវវវវវវវវ ​វវ​វវវវ​វវវ​វវវ​វវវ​វវវវ​វវវវវ​ វវវ​ វវ​វវវវ​វវវ​វវវវវវ​វវវវ​វវវ ​វវ​វវវវ​វវវវវ​វវ​វវវវវ​វវវ​វវវវ​ វវវវវ ​វវ​វវវវ​វវវវវវ​វវវវវ​វវវ​ វវវ​វវវ​ វវវវវវ​វវវវវ​វវវវវ​វវវវវ​​វវវវវ​ វវវវវវវ​ ​វវ​វវវវ​វវវវវវ​វវវវវ​វវវវវ​​ វវវវវវ​វវវវ​វវវវ​វវវវវ​វវវវវវវ​
 6. 6. ចចចច​(ច) ​ចច​ចចចចចច​ចចច​ចចចច ​ចច​ចចចចចច​ចចចច​ចចច​ ចច​ចចចចចច​ចចចចច​ចចច​ចចចចច​ ចចច​ ចចច​ចចច​ចចច​ចចចចចចចច ​ចច​ចចចច​ចចច​​ចចច​ចចច​ច​ចច​ចចចចច​ចច ​​ចច​ចចចច​ចចច​ចចច​ចចច​ចចចចច​ចច​ ចចចចច​ចច ​ចច​ចចចច​ចចចចច​ចចច​ចចច​ ចចច​ចចច​ ចចចចចចច​ចចច​
 7. 7. ចចច​ចចច ​​ចច​ចចចច​ចច​ចច​ចចច​ចចចចច​ ចចច​ចច​ ចចច​​ចចច​ចចចចច​ចចចចច​ច ចចចចចច ​ចច​ចចចច​ចចចចច​ចចច​ចចចចចចច ​ចច​ចចចចចច​ចចច​ចចចចច​ចចច​ចចច​ ចចចចចច ​ចច​ចចចចចច​ចចចចច​ចចចចច​​ចចច​ចចចចច​​ ចចចចច​ចច ចចច​ចចចច​ចច​ចច ​ចច​ចចចចចច​ចចចចចចច​ចចចចចច​ចចច​ ចចច​​ចចចចចច​ ​ចច​ចចចចចច​ចចច​ចចចចចចច​ចចច​ ​​ចចចចចចចច​ចចច​​ចចច​ចចចចចច​ចចច​
 8. 8. ចចច​ចចច ​​ចច​ចចចចចច​ចចច​ចចចចច​ចចចចច ចចចចចច​ចចចចច ​ចច​ចចចចចច​ចចច​ចចច​ចចច​ចចចចច​ ចចច​ចចចច​ចចចចច​ចចចចចចច​ ​ចច​ចចចចចច​ចចច​ចច​ចចច​ចចច​ចចចច​​ ចចចច​ចចចចច​​ចចចចចច​​ចចចច​ចចចចចចច​ ចចចចចចច​ ​ចច​ចចចចចច​ចចច​ចចច​ចចច​ចចចចច​​ ចចចចចច​​ ចចច​ចចច​ចចចចចចចច​ ចចចចចចច​ចចច​ចចចចច​ចច​ ​ចច​ចចចច​ចចចច​ចចចចច​ ចចចច​ចចចចច​
 9. 9. ចចច​ចចច ​ ចច​ចចចច​ចចចចចច​ចចចច​ចចច​ចចចចច​ ចចចចចច​ចចចច​​ ​ចច​ចចចច​ចចច​ចចចចច​ចចចចចចច​ ចចច​ចចចច​ ចចចចចចច​​ចចចចច​ចចច​​ចចចចច​ចចចចចចចច​ ​ចច​ចចចច​ចចច​ចចចចច​ចចចចច​ចចចចច​ ​ចច​ចចចចចចចច​ចចច​ចចចច​ចចចចចច​ ​ ចច​ចចចច​​ចចច​ចចចចច​​ចចចចចច​ចចច​ចចច​ ចចចចចចចច​​ចចច ​ចច​ចចចច​ចចចច​ចចច​ចចចចចច​ចចចចច​ ចចច​ ចចចចច​ចចចចច​​ចចចច​ចចច​ចចចច​ ចចច​
 10. 10. ចចចចចចចច​ចចចច​ ចចចច​ចចច​ចចច​
 11. 11. kic©karrbs;Gñkdwkna M• karbNþúHK Mnit • karnaMeTAr kkarsMerc)a n • karTTYlxusR tÚv • kar[]TahrN_ • karykcitþTuk dak;
 12. 12. RbePTénkardwknaMRbePTénkardwknaM k> kardwknaMEbbpþac;ka r CaEbbbBa ¢a[eFVItamdac;xat . kardwknaMEbbenH GñkdwknaMCaGñk pþÜcepþImKMnit b¤ CaGñk eFVIEpnkar ehIyykEpnkarrbs;xøÜn[Gñk eRkam»vaTGnuvtþtamedaytl x> kardwknaMEbbBieRKa Heyabl; CakardwknaMEbbBiPakSa BieRKaHpøas;bþÚreyabl; nigEckrMElk bTBiesaFn_ RBmTaMg
 13. 13. RbePTénkardwkna Mk> kardwknaMEbbbegáIns mtßPaB CakardwknaMEbbBRgwg nigbNþúHbNþalsmtßPaBdl;sm aCikeRkam »vaTeday eFVIy:agNa[eKmansmtßPaBk ñúgkareFVIkargar . kardwknaM EbbenH CaGñkRtÜtBinitü tamdan smtßPaBkargarrbs;
 14. 14. • EckrMElkbTBiesaFn_cM eNHdwgrbs;xøÜÜndl; GñkeRkambgÁab; • ENnaMBIrebobrbbeFVIk argar • BüayamEkrtMrUv • elIkTwkcitþdl;eKkñúgkar eFVIkargar • rk»kasedIm,Ipþl;karbNþ úHbNþaldl;eK • pþl;kargar[)aneRcIndl;e
 15. 15. GñkdwknaM nigGñkRKb;RKg etIPaBxusKñarvagGñkRKb;R Kg nig GñkdwknaMmanGVI ? GñkRKb;RKg • bBa¢a • GñkRKb;RKg nigGñkeRkam bgÁab; • tMENgcaM)ac ; • edIm,IRbeya Cn_sßab½n • Epnkarniym Gñkdwkna M • TMnak;TMn g • Gñkdwkna M nigshkarI • tMENgminc aM)ac; • edIm,IRbey aCn_eTAvij eTAmk • TMlab;niym
 16. 16. etIGñkRKb;RK geRKaHmhnþ rayCaGVI?• GñkRKb;RKgTUe TAd¾l¥mñak; • Gñkyl;GMBIeRKa Hmhnþray • Gñkyl;GMBIEpnk arkmµsMrab;eRt ómTukmun • GñkRKb;RKgvibt þid¾l¥mñak;
 17. 17. sUmG rKuN

×