Publicité

ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h

วิชาการ à ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
28 Jun 2021
Publicité

Contenu connexe

Plus de ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ(20)

Publicité

ຫຼັກການຂຽນຂ່າວພື້ນຖານ 5 w2h

 1. 5W2H ອ ົ ງປະກອບ ແລະ ວ ິ ທ ີ ການຂຽນບ ົ ດຄວາມ ທ ້ າວ ບ ົ ວແສງປະເສ ີ ດ ພຮະສ ິ ດທ ິ ເດດ ຮອງຫ ົ ວໜ ້ າພະແນກ ຂ ້ ມ ູ ນຂ ່ າວສານ ແລະ ອ ິ ນເຕ ີ ເນດ
 2. ອ ົ ງປະກອບຂອງ 5W2H ປະໂຫຍດຂອງ ການຄິດວິເຄາະ 5W2H ວິທີການໃຊ້ 5W1H ໃນການ ວິເຄາະຂ້ມູນ ອ ົ ງປະກອບ ແລະ ວ ິ ທ ີ ການ ຂຽນ ບ ົ ດຄວາມ ການວ ິ ເຄາະ 5W2H
 3. ການວ ິ ເຄາະ 5W2H ຄ ື : ການຕ ັ້ ງຄາຖາມໃນການສາຫ ຼ ວດປ ັ ນຫາ ແລະ ແນວທາງການແກ ້ ໄຂ ໂດຍການທ ້ າທາຍດ ້ ວຍຄາຖາມ 5W2H ຈະໃຊ ້ ໃນ ການວ ິ ເຄາະຂ ້ ມ ູ ນ ຫ ຼື ປ ັ ນຫາ ໄດ ້ ເກ ື ອບທ ຸ ກ ຮ ູ ບແບບ ໂດຍເປ ັ ນການຄ ິ ດ ວ ິ ເຄາະ (Analysis Thinking) ທ ີ່ ໃຊ ້ ຄວາມສາມາດໃນການຈາແນກ ແຍກ ແຍະ ອ ົ ງປະກອບຕ ່ າງໆ ຂອງສ ິ່ ງໃດສ ິ່ ງໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງອາດຈະເປ ັ ນວ ັ ດຖ ຸ ສ ິ່ ງ ຂອງ ເລ ື່ ອງລາວ ຫ ຼື ເຫດການ ນາມາຫາ ຄວາມສາພ ັ ນ ເຊ ິ່ ງເຫດຜ ົ ນ ລະຫວ ່ າງອ ົ ງປະກອບຕ ່ າງໆ ເຫ ຼົ່ ານ ັ້ ນ ເພ ື່ ອຄ ົ້ ນຫາຄາຕອບທ ີ່ ເປ ັ ນຄວາມ ເປ ັ ນຈ ິ ງ ຫ ຼື ທ ີ່ ເປ ັ ນສ ິ່ ງທ ີ່ ສາຄ ັ ນ ຈາກນ ັ້ ນຈ ື່ ງຮວບລວມຂ ້ ມ ູ ນທ ັ້ ງໝ ົ ດມາ ຈ ັ ດລະບ ົ ບລຽບລຽງໃຫມ ່ ໃຫ ້ ງ ່ າຍແກ ່ ການທາຄວາມເຂ ົ້ າໃຈ. ການວ ິ ເຄາະ5W2H
 4. ອ ົ ງປະກອບ ຂອງ 5W2H 03 Who 01 02 04 05 06 What ແມ ່ ນຫຍ ັ ງ ຄ ື : ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ົ າຕ ້ ອງ ຮ ູ້ ວ ່ າ ເຮ ົ າຈະເຮ ັ ດຫ ັ ຍງ ແຕ ່ ລະຄ ົ ນເຮ ັ ດຫຍ ັ ງແນ ່ Where ບ ່ ອນໃດ ຄ ື ້ : ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ົ າຮ ູ້ ວ ່ າ ສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ເຮ ົ າຈະເຮ ັ ດ ວ ່ າ ຈະເຮ ັ ດບ ່ ອນໃດ ເກດການ ຫ ຼື ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ັ ດນ ັ້ ນຢ ູ່ ບ ່ ອນໃດ When ເມ ື່ ອໃດ ຄ ື : ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ົ າຕ ້ ອງຮ ູ້ ວ ່ າ ໄລຍະເວລາທ ີ່ ຈະເຮ ັ ດຈ ົ ນ ເຖ ີ ງສ ີ ້ ນສ ຸ ດ ເຫດການ ຫ ຼື ສ ິ່ ງ ທ ີ່ ເຮ ັ ດນ ັ້ ນ ເຮ ັ ດເມ ື່ ອ ວ ັ ນ ເດ ື ອນ ປ ີ ໃດ Why ເປ ັ ນຫຍ ັ ງ ຄ ື : ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ົ າຕ ້ ອງ ຮ ູ້ ວ ່ າ ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ົ າຈະເຮ ັ ດນ ັ້ ນ ເຮ ັ ດດ ້ ວຍເຫດຜ ົ ນໃດ ເຫດ ໃດຈ ່ ງໄດ ້ ເຮ ັ ດສ ິ່ ງນ ັ້ ນ ຫ ຼື ເຫດການນ ັ້ ນໆ How ແນວໃດ ຄ ື : ສ ິ່ ງທ ີ ເຮ ົ າຕ ້ ອງຮ ູ້ ວ ່ າ ເຮ ົ າສາມາດເຮ ັ ດທ ຸ ກຢ ່ າງ ໃຫ ້ ບ ັ ນລ ຸ ຜ ົ ນໄດ ້ ແນວໃດ ເຫດການ ຫ ຼື ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ັ ດນ ັ້ ນ ເຮ ັ ດແນວໃດແນ ່ ແມ ່ ນໃຜ ຄ ື : ສ ິ່ ງທ ີ່ ເຮ ົ າຮ ູ້ ວ ່ າ ໃຜຮ ັ ບຜ ິ ດຊອບ, ໃຜ ກ ່ ຽວຂ ້ ອງ, ໃຜໄດ ້ ຮ ັ ບຜ ົ ນກະທ ົ ບ ແລະ ໃນເລ ື່ ອງນ ັ້ ນມ ີ ໃຜແນ ່ 07 How Much ທ ່ ໃດ ຄ ື : ການວ ິ ເຄາະຄ ່ າໃຊ ້ ຈ ່ າຍ ງ ົ ບປະມານທ ່ ໃດ;
 5. ປະໂຫຍດຂອງການຄິດວິເຄາະ5W2H 1. ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຂ້ແທ້ຈິງ ຮູ້ເຫດຜົນເບື່ອງຫັງຂອງສິື່ງທີື່ ເກີດຂ້ນ ເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນມາເປັນໄປຂອງເຫດການນ ັ້ນ; 2. ໃຊ້ເປັນຖານຄວາມຮູ້ໃນການນາໄປໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂ ປັນຫາ; 3. ເຮັດໃຫ້ເຮົາຫາເຫດຜົນທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນໃຫ້ກັບສິື່ງທີື່ ເກີດຂ້ນ ຈິງ; 4. ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດປະມານຄວາມໜ້າຈະເປັນໄດ້;
 6. ວິທີການໃຊ້5W1H ໃນການວິເຄາະຂ້ມູນ ເລີື່ມຕົ້ນກຄ: ເຮົາຕ້ອງຕັ້ງຄາຖາມ ແລະ ພະຍາຍາມຫາຄາຕອບໃນແຕື່ລະຫົວຂ້ຄາຖາມ ໂດຍ ການຕັ້ງຄາຖາມອາດບື່ຈາເປັນຕ້ອງລຽງຂ້ຄາຖາມ ແຕື່ພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສົມ ການຍົກ ຕົວຢື່າງອາດຍັງບື່ສົມບູນທື່ໄດ ແຕື່ຈຸດປະສົງຄຕ້ອງການໃຫ້ເຫັນ ຫ ເຂົ້າໃຈແນວຄິດໃນການຕັ້ງ ຄາຖາມທື່ນັ້ນ ເຮົາຍົກຕົວຢື່າງການເລີື່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດ.
 7. 01 ຄາຖາມເລີື່ມຕົ້ນ W – Who ເປັນການເລີື່ມຕົ້ນ – ໃຜຄລູກຄ້າ ຂອງເຮົາ? ໃຜຄກຸື່ມເປົ້າໝາຍທີື່ ເປັນລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ ເຊັື່ ນ ອາຍຸ, ເພດ, ການສຶກສາ, ສາດສະໜາ, ອາຊີບ, ເງີນເດອນ, ທີື່ ຢູື່ອາໄສ, ຂະໜາດຄົວເຮອນ ແລະ ພຶດຕິກາການບລິໂພກ ຂ້ມູນເຫົື່ ານີ້ ຈະ ຊື່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດລະບຸກຸື່ມເປົ້າໝາຍລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ຊັດ ເຈນ ເພື່ ອທີື່ ເຮົາສາມາດວາງແຜນການຜະລິດ ແຜນການຕະຫາດ ຫ ແຜນການສ້າງສີນຄ້າ ແລະ ບລິການທີື່ ສາມາດຕອບສະໜອງກຸື່ມເປົ້າ ໝາຍທີື່ ເປັນລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ຢື່າງຖກຕ້ອງ;
 8. 02 ຄາຖາມທີື່ ສອງ W – What – ເຮົາຕ້ອງຮູ້ວື່າ ແມື່ນຫຍັງຄສິື່ງທີື່ ລູກຄ້າຂອງເຮົາຕ້ອງການ? ເຮົາຄວນລະບຸ ຮູບແບບຂອງສິນຄ້າ ຫ ບລິການຂອງເຮົາໄດ້ວື່າ ຮູບແບບໃດທີື່ ລູກຄ້າຂອງເຮົາຕ້ອງການ ແລະ ເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງ ເຮົາໄດ້ ແລະ ແມື່ນຫຍັງທີື່ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດສ້າງຄວາມແຕກ ຕື່າງໃຫ້ກັບສິນຄ້າ ຫ ບລິການຂອງເຮົາຈາກຄູື່ແຂື່ງຂອງເຮົາໄດ້;
 9. 03 ຄາຖາມທີື່ ສາມ W – Where – ລູກຄ້າຂອງເຮົາຢູື່ບື່ອນໃດ? ເຮົາຄວນລະບຸໄດ້ວື່າລູກຄ້າຂອງເຮົາຢູື່ບື່ອນໃດແນື່ ແລະ ບື່ອນໃດຄ ທີື່ ທີື່ ເຮົາຈະສາມາດນາສະເໜີສີນຄ້າຂອງເຮົາໃຫ້ກັບລູກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝ າຍ;
 10. 04 ຄາຖາມທີື່ ສີື່ W – When – ເມື່ອໃດທີື່ ລູກຄ້າຂອງເຮົາມີຄວາມ ຕ້ອງການສິນຄ້າ? ເຮົາຄວນລະບຸໄດ້ວື່າ ລຸກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝາຍຂອງ ເຮົາຄ້ອງການສິນຄ້າ ຫ ການບລິການຂອງເຮົາເມື່ອໃດ ໃນຊື່ວງ ເວລາໃດ ແລະ ຕ້ອງການບື່ອຍປານໃດ ຊຶື່ງຈະຊື່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາ ສາມາດການົດ ແລະ ວາງແຜນຕື່າງໆ ໃຫ້ຖກກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ຢື່າງຖກຕ້ອງ;
 11. 05  ຄາຖາມທີື່ ຫ້າ W – Why – ເປັນຫັຍງລູກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝາຍ ຂອງເຮົາຕ້ອງຊ້ ຫ ໃຊ້ບລິການຂອງເຮົາ? ເຮົາຄວນລະບຸໄດ້ ວື່າເປັນຫຍັງລູກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາຈະເລອກຊ້ສິນຄ້າຫ ການບລິການຂອງເຮົາ ແທນທີື່ ຈະຊ້ ຈາກຄູື່ແຂື່ງຂອງເຮົາ ຫ ເປັນຫັຍງ ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດນີ້;
 12. 06 ຄາຖາມທີື່ ຫົກ H – How – ເຮົາຈະເຂົ້າເຖີງລູກຄ້າກຸື່ມເປົ້າໝ າຍເຮົາໄດ້ແນວໃດ? ເຮົາຄວນລະບຸໄດ້ວື່າ ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖີງລູກ ຄ້າກຸື່ມລູກຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ ແນວໃດ ຊື່ງເຮົາຄວນມີການ ວາງແຜນ ແລະ ກາໜົດ ວິທີການທີື່ ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖີງລູກຄ້າ ຂອງເຮົາໄດ້ຢື່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບຫາຍທີື່ ສຸດ;
 13. 07 ຄາຖາມສຸດທ້າຍ H - How much – ເຮົາປະມານການໃຊ້ ຈື່າຍໃນການຕອບໂຈດຂອງການແກ້ໄຂປັນຫາ ຫ ຕາມວັດຖຸປະສົງ ແນວໃດ;
 14. ອ ົ ງປະກອບ ແລະ ວ ິ ທ ີ ການຂຽນບ ົ ດຄວາມ ● ອ ົ ງປະກອບຂອງບ ົ ດຄວາມ ບ ົ ດຄວາມສ ່ ວນໃຫຍ ່ ຄ ື ມ ີ ອ ົ ງປະກອບ 4 ສ ່ ວນຄ ື : 1. ຊ ື່ ເລ ື່ ອງ: ເປ ັ ນສ ່ ວນເລ ີ່ ມຕ ົ້ ນຂອງບ ົ ດຄວາມທ ີ່ ສ ້ າງຄວາມສ ົ ນໃຈແກ ່ ຜ ູ້ ອ ່ ານ ບ ົ ດ ຄວາມໃນໜ ັ ງສ ື ພ ິ ມ ຫ ຼື ວາລະສານ ອາດຕ ີ ພ ິ ມຊ ື່ ເລ ື່ ອງດ ້ ວຍຕ ົ ວອ ັ ກສອນຂະໜ າດໃຫຍ ່ ເພ ື່ ອສ ້ າງຄວາມສ ົ ນໃຈ; 2. ບ ົ ດນາ: ເປ ັ ນສ ່ ວນທ ີ່ ຢ ູ່ ຫຍ ່ ໜ ້ າແລກຂອງບ ົ ດຄວາມ ມ ີ ລ ັ ກສະນະເປ ັ ນການກ ່ າວ ນາເລ ື່ ອງ ໂດຍໃຫ ້ ຮ ູ້ ເບ ື່ ອງຕ ົ້ ນ ບອກເຈດຕະນາ ແລະ ຜ ູ້ ຂຽນ ຫ ຼື ຕ ັ້ ງຄາຖາມ ຊ ື່ ງ ຜ ູ້ ຂຽນຈະໃຊ ້ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບວ ິ ທ ີ ຕ ່ າງໆໃນການຂຽນ ເພ ື່ ອໃຫ ້ ຜ ູ້ ອ ່ ານສ ົ ນໃຈເນ ື່ ອງ ເລ ື່ ອງ; 3. ເນ ື ້ ອໃນ: ເປ ັ ນສ ່ ວນສາຄ ັ ນທ ີ່ ສ ຸ ດຂອງບ ົ ດຄວາມ ເພາະເປ ັ ນສ ່ ວນທ ີ່ ລວບລວມ ຄວາມຮ ູ້ ສາລະຕ ່ າງໆ ແລະ ຄວາມຄ ິ ດເຫ ັ ນຂອງຜ ູ້ ຂຽນ; 4. ບ ົ ດສະຫ ຼຸ ບ: ເປ ັ ນສ ່ ວນສ ຸ ດທ ້ າຍຂອງບ ົ ດຄວາມທ ີ່ ຜ ູ່ ຂຽນໃຊ ້ ສະຫ ຼຸ ບເນ ື ້ ອໃນ ແລະ ສ ້ າງຄວາມປະທ ັ ບໃຈແກ ່ ຜ ູ້ ອ ່ ານ ໂດຍໃຊ ້ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບວ ິ ທ ີ ຫ ຼ າຍປະການ ເຊ ັ່ ນ: ການຊ ັ ກຈ ູ ງໃຈໃຫ ້ ດາເນ ິ ນການຢ ່ າງໃດຢ ່ າງໜ ່ ງ ການໃຫ ້ ຂ ້ ຄ ິ ດການຫາແນວ ຮ ່ ວມ;
 15. ● ວ ິ ທ ີ ການຂຽນບ ົ ດຄວາມມ ີ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບວ ິ ທ ີ ທ ີ່ ເຮ ັ ດໃຫ ້ ບ ົ ດຄວາມນ ັ້ ນໜ ້ າສ ົ ນໃຈ ການຂຽນບ ົ ດຄວາມມ ີ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບວ ິ ທ ີ ທ ີ່ ເຮ ັ ດໃຫ ້ ບ ົ ດຄວາມນ ັ້ ນໜ ້ າສ ົ ນໃຈຄ ື ມ ີ ອ ົ ງປະກອບ 4 ພາກສ ່ ວນດ ັ່ ງນ ີ ້ : 1. ການຕ ັ້ ງຊ ື່ ເລ ື່ ອງ: ຊ ື່ ເລ ື່ ອງນ ັ ບວ ່ າເປ ັ ນສ ່ ວນສາຄ ັ ນທ ີ່ ຈະດ ື ງດ ູ ດຄວາມສ ົ ນໃຈຂອງຜ ູ້ ອ ່ ານ ເພາະ ເປ ັ ນສ ິ່ ງທາອ ິ ດທ ີ່ ຜ ູ້ ອ ່ ານຈະອ ່ ານກ ່ ອນສະເໝ ີ ດ ັ່ ງນ ັ້ ນ ຈະຕ ້ ອງເລ ື ອກຄາ ຫ ຼື ຂ ້ ຄວາມທ ີ່ ສາມາດ ສ ື່ ສານ ຫ ຼື ແນວຄ ິ ດໃຫ ້ ດ ີ ທ ີ່ ສ ຸ ດ ຊວນໃຫ ້ ຢາກອ ່ ານເນ ື ້ ອໃນຂອງບ ົ ດຄວາມນ ັ້ ນ; 2. ການຂຽນບ ົ ດນາ: ບ ົ ດນານ ັ ບວ ່ າເປ ັ ນສ ່ ວນສາຄ ັ ນອ ີ ກສ ່ ວນໜ ື່ ງທ ີ່ ຊ ່ ວຍສ ້ າງຄວາມສ ົ ນໃຈຈາກ ຜ ູ້ ອ ່ ານ ດ ັ່ ງນ ັ້ ນ ຜ ູ້ ຂຽນບ ົ ດຄວາມຈະຕ ້ ອງໃຊ ້ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບວ ິ ທ ີ ການຂຽນບ ົ ດນາ ເພາະຖ ້ າ ສາມາດຂ ື ້ ນຕ ົ້ ນບ ົ ດຄວາມໄດ ້ ດ ີ ກເທ ົ່ າກ ັ ບວ ່ າໄດ ້ ຮ ັ ບຄວາມສາເລ ັ ດໄປແລ ້ ວເຄ ິ່ ງໜ ື່ ງ; 3. ການຂຽນເນ ື ້ ອເລ ື ອງ: ເນ ື ້ ອເລ ື່ ອງນ ັ ບວ ່ າເປ ັ ນສ ່ ວນທ ີ່ ຍາວ ແລະ ສາຄ ັ ນທ ີ່ ສ ຸ ດ ເພາະລວບລວມ ຄວາມຄ ິ ດ ແລະ ຂ ້ ມ ູ ນທ ັ້ ງໝ ົ ດ ຫຍ ່ ໜ ້ າແຕ ່ ລະຫຍ ່ ໜ ້ າໃນເນ ື ້ ອເລ ື່ ອງຈະຕ ້ ອງມ ີ ສາພ ັ ນກ ັ ບ ພາບຄ ື ຮ ້ ອຍລຽງເປ ັ ນເລ ື່ ອງດຽວກ ັ ນ ແລະ ມ ີ ລາດ ັ ບຂ ັ້ ນຕອນ ຜ ູ້ ຂຽນອາດຈະລາດ ັ ບເນ ື ້ ອ ເລ ື່ ອງຕາມເວລາ ລາດ ັ ບ ຕາມເຫດຜ ົ ນ ຫ ຼື ລາດ ັ ບຕາມຄວາມສາຄ ັ ນກໄດ ້ ; 4. ການຂຽນບ ົ ດສະຫ ຼຸ ບ: ການຂຽນບ ົ ດສະຫ ຼຸ ບນ ັ ບວ ່ າເປ ັ ນສ ່ ວນທ ີ່ ມ ີ ຄວາມຕ ່ ເນ ື່ ອງຈາກເນ ື ້ ອ ເລ ື່ ອງ ແລະ ເປ ັ ນສ ່ ວນທ ີ່ ຜ ູ້ ຂຽນຕ ້ ອງການບອກໃຫ ້ ຜ ູ້ ອ ່ ານຮ ູ້ ວ ່ າຂ ້ ມ ູ ນທ ັ້ ງໝ ົ ດທ ີ່ ສະເໜ ີ ມາໄດ ້ ຈ ົ ບລ ົ ງແລ ້ ວ ຜ ູ້ ຂຽນຄວນມ ີ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບວ ິ ທ ີ ທ ີ່ ຈະເຮ ັ ດໃຫ ້ ຜ ູ້ ອ ່ ານພໃຈ ປະທ ັ ບໃຈ ແລະ ໄດ ້ ຮ ັ ບ ຄວາມຄ ິ ດທ ີ່ ຜ ູ້ ອ ່ ານສາມາດນາໄປໃຊ ້ ໄດ ້ ການຂຽນບ ົ ດສະຫ ຼຸ ບຂອງບ ົ ດຄວາມມ ີ ກ ົ ນ/ເຄ ັ ດລ ັ ບ ວ ິ ທ ີ ການຂຽນປ ື ້ ມເຊ ັ່ ນດຽວກ ັ ນກ ັ ບການຂຽນບ ົ ດສະຫ ຼຸ ບບ ົ ດຄວາມ ຊ ່ ງໄດ ້ ອະທ ິ ບາຍໃນເມ ື່ ອ ກ ່ ອນ ອ ົ ງປະກອບຂອງບ ົ ດຄວາມ
 16. ຂອບໃຈ Pana Amico Bro Rafiki Cuate
Publicité