Publicité
Exwritinews
Exwritinews
Exwritinews
Exwritinews
Publicité
Exwritinews
Exwritinews
Prochain SlideShare
Newsleter deqpNewsleter deqp
Chargement dans ... 3
1 sur 6
Publicité

Contenu connexe

Plus de ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ(20)

Publicité

Exwritinews

  1. ProCEEd ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ – 8 ພະຈິກ, 2013 ເຢຍລະມັນມອບຍານພາຫະນະເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວຽງຈັນ 13 ພະຈິກ 2013. ໃນວັນພຸດ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ໄດ້ມອບ ຍານພາຫະນະເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສະພາບແວດ ລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການຕາງໜ້າຮັບມອບຂອງຫົວໜ້າກົມ ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາ ມູນເຮືອງ. ລົດເມ 14 ບ່ອນນັ່ງ ແລະ ລົດບັນທຸກຍາວ8ແມັດ ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການສຶກສາດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບບໍ່ເປັນທາງການ ເຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ ProCEEd- ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສະພາບແວດລ້ອມ (DEQP)ແລະ ອົງການຮ່ວມມື ລາວ - ເຢຍ ລະມັນ ເພື່ອການ ພັດທະນາ (GIZ). ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ກ່າວວ່າ “ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ໂອກາດທີ່ ຈະສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາ ແລະ ການຈັດງານເພື່ອສົ່ງເສີມການຮັບຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງ ແວດລ້ອມທີ່ຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນແບບເປັນປົກກະຕິກົ່ວເດີມ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດໃນລາວ. ພວກເຮົາຍັງສາມາດໄປ ເຖິງເຂດຫ່າງໄກເພື່ອສື່ສານໃຈຄວາມຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ນັ້ນກໍ່ຄື: ຮ່ວມໃຈປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມວັນນີ້ເພື່ອ ອານາຄົດສົດໃສ”. ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ສູນຮ່ວມມືເຝິກອົບຮົມສາກົນ ທີ່ວຽງຈັນ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ມີຕຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ “ຍານພາຫານະທັງສອງຄັນຈະດຶງດູດຜູ້ຊົມໄດ້ຫຼາຍເພາະມີທັງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ການບັນເທີງໃຫ້ແກ່ເຂດຫ່າງໄກ ບ່ອນທີ່ການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫຼາຍ”. ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ຢໍ້າຕື່ມວ່າ “ເຢຍລະມັນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການຊອກຫາຈຸດສົມດຸນລະຫ່ວາງການນໍາໄຊ້ ແລະ ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ຫຼວງຫຼາຍ ຂອງລາວ. ວຽກນີ້ຈະສໍາເລັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຮັບຮູ້”. ProCEEd ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສື່ມວນຊົນ ແລະ ບັນດາຊ່ອງທາງການສື່ລະດັບຊຸມຊົນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນລາວ. ລົດເມ ແລະ ລົດບັນທຸກ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອອກເດີນທາງທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ເຊັ່ນດຽວກັບແຂວງຕໍາມ່ວນ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ທາງດ້ານໃນ ແລະ ດ້ານນອກຂອງລົດທັງສອງຄັນຖືກ ດັດແປງໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບບັນດາກິດຈະກໍາການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ການຫຼິ້ນເກມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສະແດງບົດບາດ, ການເສັງຮ້ອງເພັງ, ການໂຕ້ວາທີ ຫຼື ການວາງສະແດງ. ມີຈໍສີຂາວຂະໜາດໄຫຍ່ຢູ່ດ້ານ ຫົວຂໍ້ ພາກນໍາ ພາກເນື້ອເລື່ອງ
  2. ນອກ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສາຍຮູບເງົາ, ລະຄອນ ຫຼື ວີດີໂອ ແລະ ຮູບພາບ ໃນເວລາທີ່ມີການເຕົ້າໂຮມຕາມເຂດຊຸມຊົນໝູ່ບ້ານ. ລົດທັງສອງຄັນຖືກຊື້ຜ່ານບໍລິສັດ ໂຄລາວ. ມູນຄ່າລວມຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຢຍລະມັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 2.33 ຕື້ ກີບ. ຍານພາຫານະທັງສອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ, ເຊີ່ງສະໜອງພະລັງງານປະມານ 4 ຫາ 5 ຊົ່ວໂມງໃຫ້ກັບບັນດາອຸປະກອນອິເລັກໂຕຼນິກຕ່າງໆ. ຊັນລະບົບ, ວິສາຫະກິດທີ່ຊໍານານໃນດ້ານພະລັງງານ ທົດແທນ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນຜູ້ຕິດຕັ້ງແຜງເກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃສ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງລົດເມ ເພື່ອປັບ ປ່ຽນເປັນພະລັງງານດ້ວຍລົດບັນທຸກທີ່ຖືກສ້າງພິເສດ. ໂຄລາວ ແລະ ຊັນລະບົບ ຕົກລົງທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນ ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄຊ້ຍານພາຫາ ນະໃຫ້ໄດ້ເຕັມປະສິດຖິພາບທີ່ສຸດ. # # # ສຸດບົດຖະແຫຼງຂ່າວ (ຫຼັງຈາກນີ້: ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ & ຂໍ້ມູນອື່ນໆ)
  3. ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ – 8 ພະຈິກ, 2013 ເຢຍລະມັນມອບຍານພາຫະນະເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວຽງຈັນ 13 ພະຈິກ 2013. ໃນວັນພຸດ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ໄດ້ມອບ ຍານພາຫະນະເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສະພາບແວດລ້ອມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການຕາງໜ້າຮັບມອບຂອງຫົວໜ້າກົມ ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ຄໍາ ມູນເຮືອງ. ລົດເມ 14 ບ່ອນນັ່ງ ແລະ ລົດບັນທຸກຍາວ8ແມັດ ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການສຶກສາດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບບໍ່ເປັນທາງການ ເຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ເຢຍລະມັນ ProCEEd- ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສະພາບແວດລ້ອມ (DEQP)ແລະ ອົງການຮ່ວມມື ລາວ - ເຢຍ ລະມັນ ເພື່ອການ ພັດທະນາ (GIZ). ທ່ານ ຄໍາປະດິດ ກ່າວວ່າ “ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ໂອກາດທີ່ ຈະສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກິດຈະກໍາ ແລະ ການຈັດງານເພື່ອສົ່ງເສີມການຮັບຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງ ແວດລ້ອມທີ່ຈະສາມາດເກີດຂຶ້ນແບບເປັນປົກກະຕິກົ່ວເດີມ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດໃນລາວ. ພວກເຮົາຍັງສາມາດໄປ ເຖິງເຂດຫ່າງໄກເພື່ອສື່ສານໃຈຄວາມຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ນັ້ນກໍ່ຄື: ຮ່ວມໃຈປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມວັນນີ້ເພື່ອ ອານາຄົດສົດໃສ”. ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ສູນຮ່ວມມືເຝິກອົບຮົມສາກົນ ທີ່ວຽງຈັນ, ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ມີຕຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ “ຍານພາຫານະທັງສອງຄັນຈະດຶງດູດຜູ້ຊົມໄດ້ຫຼາຍເພາະມີທັງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ການບັນເທີງໃຫ້ແກ່ເຂດຫ່າງໄກ ບ່ອນທີ່ການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ຫຼາຍ”. ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຣເບີດ ວອນ ຣິມຊາ ຢໍ້າຕື່ມວ່າ “ເຢຍລະມັນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການຊອກຫາຈຸດສົມດຸນລະຫ່ວາງການນໍາໄຊ້ ແລະ ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ຫຼວງຫຼາຍ ຂອງລາວ. ວຽກນີ້ຈະສໍາເລັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຮັບຮູ້”. ProCEEd ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສື່ມວນຊົນ ແລະ ບັນດາຊ່ອງທາງການສື່ລະດັບຊຸມຊົນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນລາວ. ລົດເມ ແລະ ລົດບັນທຸກ ເພື່ອການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອອກເດີນທາງທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ເຊັ່ນດຽວກັບແຂວງຕໍາມ່ວນ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ທາງດ້ານໃນ ແລະ ດ້ານນອກຂອງລົດທັງສອງຄັນຖືກ ດັດແປງໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບບັນດາກິດຈະກໍາການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ການຫຼິ້ນເກມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສະແດງບົດບາດ, ການເສັງຮ້ອງເພັງ, ການໂຕ້ວາທີ ຫຼື ການວາງສະແດງ. ມີຈໍສີຂາວຂະໜາດໄຫຍ່ຢູ່ດ້ານ ນອກ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສາຍຮູບເງົາ, ລະຄອນ ຫຼື ວີດີໂອ ແລະ ຮູບພາບ ໃນເວລາທີ່ມີການເຕົ້າໂຮມຕາມເຂດຊຸມຊົນໝູ່ບ້ານ. ລົດທັງສອງຄັນຖືກຊື້ຜ່ານບໍລິສັດ ໂຄລາວ. ມູນຄ່າລວມຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຢຍລະມັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 2.33 ຕື້ ກີບ. ຍານພາຫານະທັງສອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ, ເຊີ່ງສະໜອງພະລັງງານປະມານ 4 ຫາ 5 ຊົ່ວໂມງໃຫ້ກັບບັນດາອຸປະກອນອິເລັກໂຕຼນິກຕ່າງໆ. ຊັນລະບົບ, ວິສາຫະກິດທີ່ຊໍານານໃນດ້ານພະລັງງານ ເວລາໃດ ແມ່ນໃຜ ແມ່ນຫຍັງ ຢູ່ໃສ ຍ້ອນຫຍັງ
  4. ທົດແທນ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນຜູ້ຕິດຕັ້ງແຜງເກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃສ່ເທິງຫຼັງຄາຂອງລົດເມ ເພື່ອປັບ ປ່ຽນເປັນພະລັງງານດ້ວຍລົດບັນທຸກທີ່ຖືກສ້າງພິເສດ. ໂຄລາວ ແລະ ຊັນລະບົບ ຕົກລົງທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນ ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄຊ້ຍານພາຫາ ນະໃຫ້ໄດ້ເຕັມປະສິດຖິພາບທີ່ສຸດ. # # #
  5. ແບບເຝິກຫັດຂຽນ 1 ອ່ານບົດຂ່າວທີ່ແຈກຢາຍໃຫ້ຢ່າງລະອຽດ 1. ໝາຍ ຫົວຂໍ້, ພາກນໍາ ແລະ ເນື້້ອເລື່ອງ ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວ 2. ໝາຍ 5 Ws: ເວລາໃດ(When) – ແມ່ນໃຜ(Who) – ແມ່ນຫຍັງ(What) – ຢູ່ໃສ(Where) – ຍ້ອນຫຍັງ (Why)ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວ 3. ທ່ານເຫັນຄວາມຜິດໃດບໍ່ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ບໍ່ກົງກັບຂໍ້ແນະນໍາທີ່ໄດ້ຂ້າພະເຈົ້າເອົາໃຫ້ທ່ານ?
  6. ແບບເຝິກຫັດຂຽນ 2 ກະລຸນາຂຽນບົດຂ່າວສັ້ນກ່ຽວກັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເດີນສາຍລົດເມສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ ໂຄງການສົ່ງເສີມ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ProCEEd ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 – 27 ມີນາ, 2015. ບົດຂ່າວບໍ່ຄວນຍາວເກີນ 3,000 ໂຕອັກສອນ ຫຼື 500 ຄໍາ(ລວມທັງຫົວຂໍ້ຂ່າວ) 1. ໃຫ້ທ່ານຈັດໂຄງບົດຂອງທ່ານຕາມນີ້ ຫົວຂໍ້ (headline) ສັ້ນ, ກົງປະເດັນ, ສ້າງຄວາມສົນໃຈ ພາກນໍາ (Lead) ຫົວຂໍ້ ບວກກັບ ພາກນໍາ ຄວນຈະສາມາດບອກເລື່ອງລາວທັງໝົດໄດ້: 5 Ws ເນື້ອເລື່ອງ (Body) ຂໍ້ມູນເບື້ອງຫຼັງ 5Ws, ຂໍ້ມູນສໍາຄັນມາກ່ອນ, ຂໍ້ມູນສໍາຄັນໜ້ອຍມາ ຕາມຫຼັງ 2. ບົດຂອງທ່ານຄວນຕອບຄໍາຖາມ 5 Ws ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດ 3 Cs ແມ່ນເປັນການລາຍງານຂ່າວທີ່ດີ. 5 Ws ເວລາໃດ(When) – ແມ່ນໃຜ(Who) – ແມ່ນຫຍັງ(What) – ຢູ່ໃສ(Where) –ຍ້ອນຫຍັງ (Why) 3 Cs ຖືກຕ້ອງ(Correct) – ຈະແຈ້ງ(Clear) – ສັ້ນກະທັດຮັດ(Concise)
Publicité