Publicité

ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ

วิชาการ à ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
28 Jun 2021
ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ
Prochain SlideShare
Magazines 06 2021 finalMagazines 06 2021 final
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Plus de ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ(17)

Publicité

ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ

  1. ອົງປະກອບ ແລະ ວິທີການຂຽນບົດຄວາມ ອົງປະກອບຂອງບົດຄວາມ ບົດຄວາມສ່ວນໃຫຍ່ຄືມີອົງປະກອບ 4 ສ່ວນຄື: 1. ຊືື່ເລືື່ອງ: ເປັນສ່ວນເລີື່ມຕົົ້ນຂອງບົດຄວາມທີື່ສ້າງຄວາມສົນໃຈແກ່ຜ້ອ່ານ ບົດຄວາມໃນໜັງສືພິມ ຫື ວາລະສານ ອາດຕີພິມຊືື່ເລືື່ອງດ້ວຍຕົວອັກສອນຂະໜາດໃຫຍ່ ເພືື່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈ; 2. ບົດນາ: ເປັນສ່ວນທີື່ຢູ່ຫຍໍ່ໜ້າແລກຂອງບົດຄວາມ ມີລັກສະນະເປັນການກ່າວນາເລືື່ອງ ໂດຍໃຫ້ຮ້ເບືື່ອງຕົົ້ນ ບອກເຈດຕະນາ ແລະ ຜ້ຂຽນ ຫື ຕັົ້ງຄາຖາມ ຊືື່ງຜ້ຂຽນຈະໃຊ້ກົນ/ເຄັດລັບວິທີຕ່າງໆໃນການຂຽນ ເພືື່ອໃຫ້ຜ້ ອ່ານສົນໃຈເນືື່ອງເລືື່ອງ; 3. ເນືົ້ອໃນ: ເປັນສ່ວນສາຄັນທີື່ສຸດຂອງບົດຄວາມ ເພາະເປັນສ່ວນທີື່ລວບລວມຄວາມຮ້ ສາລະຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມ ຄິດເຫັນຂອງຜ້ຂຽນ; 4. ບົດສະຫຼຸບ: ເປັນສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງບົດຄວາມທີື່ຜ່ຂຽນໃຊ້ສະຫຼຸບເນືົ້ອໃນ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈແກ່ຜ້ອ່ານ ໂດຍໃຊ້ກົນ/ເຄັດລັບວິທີຫາຍປະການ ເຊັັ່ນ: ການຊັກຈງໃຈໃຫ້ດາເນິນການຢູ່າງໃດຢູ່າງໜື່ງ ການໃຫ້ຂໍ້ຄິດ ການຫາແນວຮ່ວມ; ວິທີການຂຽນບົດຄວາມມີກົນ/ເຄັດລັບວິທີທີື່ເຮັດໃຫ້ບົດຄວາມນັົ້ນໜ້າສົນໃຈ ການຂຽນບົດຄວາມມີກົນ/ເຄັດລັບວິທີທີື່ເຮັດໃຫ້ບົດຄວາມນັົ້ນໜ້າສົນໃຈຄື ມີອົງປະກອບ 4 ພາກສ່ວນດັັ່ງນີົ້: 1. ການຕັົ້ງຊືື່ເລືື່ອງ: ຊືື່ເລືື່ອງນັບວ່າເປັນສ່ວນສາຄັນທີື່ຈະດືງດດຄວາມສົນໃຈຂອງຜ້ອ່ານ ເພາະເປັນສິື່ງທາອິດທີື່ຜ້ ອ່ານຈະອ່ານກ່ອນສະເໝີ ດັັ່ງນັົ້ນ ຈະຕ້ອງເລືອກຄາ ຫື ຂໍ້ຄວາມທີື່ສາມາດສືື່ສານ ຫື ແນວຄິດໃຫ້ດີທີື່ສຸດ ຊວນ ໃຫ້ຢາກອ່ານເນືົ້ອໃນຂອງບົດຄວາມນັົ້ນ; 2. ການຂຽນບົດນາ: ບົດນານັບວ່າເປັນສ່ວນສາຄັນອີກສ່ວນໜືື່ງທີື່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມສົນໃຈຈາກຜ້ອ່ານ ດັັ່ງນັົ້ນ ຜ້ ຂຽນບົດຄວາມຈະຕ້ອງໃຊ້ກົນ/ເຄັດລັບວິທີການຂຽນບົດນາ ເພາະຖ້າສາມາດຂືົ້ນຕົົ້ນບົດຄວາມໄດ້ດີກເທົັ່າກັບ ວ່າໄດ້ຮັບຄວາມສາເລັດໄປແລ້ວເຄິື່ງໜືື່ງ; 3. ການຂຽນເນືົ້ອເລືອງ: ເນືົ້ອເລືື່ອງນັບວ່າເປັນສ່ວນທີື່ຍາວ ແລະ ສາຄັນທີື່ສຸດ ເພາະລວບລວມຄວາມຄິດ ແລະ ຂໍ້ ມນທັົ້ງໝົດ ຫຍໍ່ໜ້າແຕ່ລະຫຍໍ່ໜ້າໃນເນືົ້ອເລືື່ອງຈະຕ້ອງມີສາພັນກັບພາບຄື ຮ້ອຍລຽງເປັນເລືື່ອງດຽວກັນ ແລະ ມີລາດັບຂັົ້ນຕອນ ຜ້ຂຽນອາດຈະລາດັບເນືົ້ອເລືື່ອງຕາມເວລາ ລາດັບ ຕາມເຫດຜົນ ຫື ລາດັບຕາມຄວາມສາຄັນ ກໄດ້; 4. ການຂຽນບົດສະຫຼຸບ: ການຂຽນບົດສະຫຼຸບນັບວ່າເປັນສ່ວນທີື່ມີຄວາມຕໍ່ເນືື່ອງຈາກເນືົ້ອເລືື່ອງ ແລະ ເປັນສ່ວນ ທີື່ຜ້ຂຽນຕ້ອງການບອກໃຫ້ຜ້ອ່ານຮ້ວ່າຂໍ້ມນທັົ້ງໝົດທີື່ສະເໜີມາໄດ້ຈົບລົງແລ້ວ ຜ້ຂຽນຄວນມີກົນ/ເຄັດລັບ ວິທີທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຜ້ອ່ານພໃຈ ປະທັບໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຄິດທີື່ຜ້ອ່ານສາມາດນາໄປໃຊ້ໄດ້ ການຂຽນບົດ ສະຫຼຸບຂອງບົດຄວາມມີກົນ/ເຄັດລັບວິທີການຂຽນປື້ມເຊັັ່ນດຽວກັນກັບການຂຽນບົດສະຫຼຸບບົດຄວາມ ຊື່ງໄດ້ ອະທິບາຍໃນເມືື່ອກ່ອນ ອົງປະກອບຂອງບົດຄວາມ
Publicité