Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à ແບບຮຽນ ພາສາອັງກິດ ມ7(20)

Publicité

ແບບຮຽນ ພາສາອັງກິດ ມ7

 1. EnglishforLaoSecondarySchoolsM7 ĺĿŢŀįĺĿŢňĮģŁĮĺœŁĦīʼnœĮĺĿįŀįŎĪĩĦʼnįİĿĵŁĮōĻŒĦĸŀĪ ĺĿŢŀįĺĿŢňĮģŁĮijŃĵŎĪĩĭĿĮŁĥŁĮijŀĪĭĿĮŁļŁĨń ijŃĵĭńŒ (DVWHUP 3ULQWLQJ 3XEOLF R/WG İĿŌĭĪŐĭ
 2. īŁĵ ĭį ijħ ĤĿŢŁĪ [ Ĩĵ ħłĮĹĮijŃĵ ĻʼnĹ ĺĿĻĦĹĮĸŃĤĿĺŃĪ
 3. 7 Writers: Viengkham PHONPRASEUTH Khamphanh PHIMSIPASOM Manoly DONGVAN Ammaly ALATHEP Viengkham SINGVONGSA Vongmani SITHA Manivone PHAXAYAVONG Managing Editors: Khamphanh PHIMSIPASOM Viengkham PHONPRASEUTH Editor in chief: Assoc. Prof. Dr. Bouasavanh KEOVILAY Design and Layout: Khonesavanh CHANTHAVIXAY Ministry of Education and Sports Research Institute for Educational Sciences 2016 ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 4. I Introduction The English textbook for secondary schools is the sixth in a series of seven textbooks which are currently developed to respond to the new policy of the Ministry of Education and Sports on the reform of general education from 11 years to 12 years. Upon the new educational reform, the Ministry of Education has decided to add another year to the secondary school program in the academic year 2009-2010. To implement the new policy, the Foreign Language Resource Centre at the Research Institute for Educational Sciences in cooperation with the Faculty of Letters at the National University of Laos have formed a team to develop the curriculum and write the textbook with a teacher’s guide through financial support of the Basic Education Sector Development Project (BESDP). Along with the textbook, the teacher’s guide has also been provided in order to help with more effective teaching. The teacher’s guide includes teaching techniques for each step of the lessons. There are also some instructions on how to use teaching aids and some suggestions for teachers and students on how to create teaching aids for their own classes. However, the textbook is produced under the time pressure; therefore, some minor errors could not be avoided. The Foreign Language Resource Centre highly appreciates all comments and suggestions from readers and these are considered as a great contribution to the quality assurance of the textbook as well as to the development of the Lao National Education. The Research Institute for Educational Sciences avails itself of this opportunity to express its sincere thanks to all contributors. Research Institute for Educational Sciences ຄຄ ໍານ ໍາ ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາອັງກິດນີ້ແມ່ນເຫຼັ້ມທີ 7 ຊຶ່ງແມ່ນເຫຼັ້ມສຸດທ້າຍໃນລະບົບສາສາມ ັນສຶກສາຊຶ່ງຂຽນຂຶ້ນເພື່ ອຕອບ ຮັບກ ັບນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບການສຶກສາຈາກລະບົບ 11 ປີ ຫາ 12 ປີຮຽນ.. ເພື່ ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະກ ົດ ຜົນເປັນຈິງ ສູນສົ່ງເສີມພາສາຕ່າງປະເທດ,, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ,, ໂດຍສົມທົບກ ັບຄະນະອັກສອນ ສາດຂອງມາຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຈ ັດທິມງານ ເພື່ ອພັດທະນາຫຼັກສູດປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູພາສາອັງກິດຊັ້ນມ ັດ ທະຍົມຂຶ້ນ,, ໂດຍແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ SESDP. ຄຽງຄູ່ກ ັບປຶ້ມແບບຮຽນເຫຼັ້ມນີ້ຍັງປະກອບມີປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດການສິດສອນຢ່າງມີປະສິດທິ ຜົນ. ໃນປຶ້ມຄູ່ມືຄູໄດ້ແນະນ ໍາຂັ້ນຕອນການສິດສອນຂອງແຕ່ລະບົດຮຽນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການແນະນ ໍາການໃຊ້ອຸປະກອນ ການສອນ ແລະ ການປະດິດອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໂດຍຄູ ແລະ ນ ັກຮຽນອີກດ້ວຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີປື້ມປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບນີ້ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນສະພາບອັນຮີບດ່ວນ ຈຶ່ງບໍ່ອາດປາສະຈາກໄດ້ຂໍ້ຂາດຕົກ ບົກຜ່ອງບາງປະການ.. ສະນ ັ້ນຈຶ່ງຂໍສະເໜີມາຍັງຄູ ແລະ ຜູ້ນ ໍາພານ ັກຮຽນໃນການນ ໍາໃຊ້ປຶ້ມ ຖ້າເຫັນວ່າສິ່ງໃດ ສົມຄວນປັບ ປຸງ ແລະ ດັດແກ້ ກະລຸນາສົ່ງຄ ໍາຄິດເຫັນຂອງທ່ານມາຍັງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາເພື່ ອຈະໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ ດີຂຶ້ນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.. ທຸກຄ ໍາຄິດເຫັນຂອງບັນດາທ່ານລ້ວນແຕ່ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາການສຶກສາຂອງ ລາວໃຫ້ນ ັບມື້ມີຄຸນນະພາບດີຍິ່ງຂຶ້ນ.. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈລ່ວງໜ້າມາຍັງ ທຸກໆທ່ານນະໂອກາດນີ້ດ້ວຍ.. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 5. II ACKNOWLEGEMENTS The Research Institute for Educational Sciences (RIES) would like to acknowledge the assistance and contribution of the organizations and people who directly participated in the development and publication of the English textbook M.7 for Lao Upper Secondary Schools. Firstly, the RIES would like to express its sincere thanks to the Secondary Education Sector Development Project that contributed equipment and financial support to the development and publication of the textbooks and teacher guides. Secondly, the RIES would like to extend its thanks to subject experts who devoted their times, especially Bush on editing the textbook (DIC). Lastly, the RIES would like to express its special thanks to the following people for their participation in writer’s workshops: Viengkham PHONPRASEUTH Research Institute for Educational Sciences Khamphanh PHIMSIPASOM Research Institute for Educational Sciences Manoly DONGVAN Research Institute for Educational Sciences Ammaly ALATHEP Research Institute for Educational Sciences Khonesavanh CHANTHAVIXAY Research Institute for Educational Sciences Viengkham SINGVONGSA Research Institute for Educational Sciences Vongmani SITHA Research Institute for Educational Sciences Manivone PHAXAYAVONG Vientiane Secondary School A special thanks to the following teachers for their contribution to improvement of this textbook. Chanpheng THONPASONG Phonesavanh Secondary School (Champasack) Yangchangthao HOUAVA Phonsavath Secondary School (Xaysomboun) Chansamone OUDOMSITH Provincial Secondary School (Luang Namtha) Phouthsady PHISITH Phanhluang Secondary School (Luang Phrabang)
 6. III Table of Contents Introduction............................................................................................................I Acknowledgement ................................................................................................II Table of contents................................................................................................. III ________________________________________________________________ Unit 1 Education............................................................................................. 1 Lesson 1 Education in Laos................................................................ 1 Lesson 2 School days ......................................................................... 6 Lesson 3 Leaving school .................................................................. 11 ________________________________________________________________ Unit 2 Road accident.................................................................................... 16 Lesson 1 Traffic problems in towns................................................. 16 Lesson 2 Traffic signs ...................................................................... 21 Lesson 3 Traffic rules....................................................................... 26 ________________________________________________________________ Unit 3 Holidays ............................................................................................ 31 Lesson 1 Holidays in Laos ............................................................... 31 Lesson 2 Holiday plans .................................................................... 36 Lesson 3 At the roadside restaurant.................................................. 41 ________________________________________________________________ Unit 4 Geography......................................................................................... 46 Lesson 1 Laos................................................................................... 46 Lesson 2 Weather ............................................................................. 51 Lesson 3 Tourist sites....................................................................... 56 ________________________________________________________________ Unit 5 Agriculture........................................................................................ 61 Lesson 1 Coffee growing.................................................................. 61 Lesson 2 Farm animals..................................................................... 66 Lesson 3 Irrigation............................................................................ 71 ________________________________________________________________ ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 7. IV Unit 6 Revision..............................................................................................76 Review (unit 1-5) ................................................................................76 ________________________________________________________________ Unit 7 The environment.............................................................................83 Lesson 1 Living in the big cities.....................................................83 Lesson 2 Rubbish burning ..............................................................88 Lesson 3 The lively cities ...............................................................93 ________________________________________________________________ Unit 8 The trends........................................................................................98 Lesson 1 Population growth ...........................................................98 Lesson 2 Economic development .................................................103 Lesson 3 Changes .........................................................................108 ________________________________________________________________ Unit 9 Wildlife...........................................................................................113 Lesson 1 Endangered animals.......................................................113 Lesson 2 Conserving wild life ......................................................118 Lesson 3 Forest .............................................................................123 ________________________________________________________________ Unit 10 The job opportunities ...................................................................128 Lesson 1 Job application...............................................................128 Lesson 2 Fill in the form...............................................................133 Lesson 3 Job interview .................................................................138 ________________________________________________________________ Unit 11 Revision..........................................................................................143 Review (unit 7-10) .........................................................................143 Irregular verbs.................................................................................151 _______________________________________________________ Bibliography.....................................................................................................154
 8. 1 Lesson 1 Education in Laos In this lesson students learn about the general education system in Laos through study and thinking skills. 1. Vocabulary general education ສາມ ັນສຶກສາ entrance examination ການສອບເສັງເຂົ້າ particular ສະເພາະ pre-school ກ່ອນໄວຮຽນ undertake ຮັບປະຕິບັດ primary school ໂຮງຮຽນປະຖົມ level ລະດັບ continue ສືບຕໍ່ secondary school ໂຮງຮຽນມ ັດທະຍົມ prepare ກະກຽມ option ທາງເລືອກ vocational ດ້ານວິຊາຊີບ practical ພາກປະຕິບັດ compulsory ບັງຄັບ knowledge ຄວາມຮູ້ consist ປະກອບດ້ວຍ technical training ການອົບຮົມດ້ານວິຊາສະເພາະ 2. Listen and repeat Listen and repeat the words from the vocabulary box after the teacher. 3. Listen and practise Listen and repeat after the teacher, then practise the dialogue in pairs. Manotham is attending a Young Scientists Conference in Malaysia. Here he meets Samy, a student from Singapore. Manotham: Hello, my name is Manotham. I’m from Laos. Samy: Hi, I’m Samy. I’m from Singapore. Nice to meet you. Manotham: Nice to meet you too. Samy: Manotham, I’m very interested in education systems in Laos. Can I ask you? Manotham: Yes, of course. What can I help you? Samy: At what age do children start school in your country? ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 9. 2 Manotham: If they attend pre-school, they normally start at the age of three. Samy: How long does it take for primary and secondary school? Manotham: Five years for primary school and seven years for secondary school. Samy: Oh, very interesting. After secondary school, where do students continue their study? Manotham: At the university, vocational or technical schools, but they have to take entrance examinations first for all institutions. Samy: Oh, really? Thank you very much for your interesting information. Manotham: You’re welcome. 4. Read and answer Read the dialogue again and answer true(T) or false (F). If it is false, give the correct answer. The first one has been done for you. 1.Manotham is in Laos now. F (He is in Malaysia). 2.He is attending a workshop. _________ 3.It takes more than 5 years for primary school in Laos. _________ 4.Most children start pre-school at the age of three. _________ 5.There is no university in Laos. _________ 6.Samy is Malaysian. _________ 7.It takes longer to study at primary school than at secondary school. _________ 5. Pre-reading Think about these questions. Discuss your answers with your classmates. 1.Before going to primary school, did you attend pre-school? 2.What did you learn at pre- school? 3.Do you still remember the subjects that you studied at primary school?
 10. 3 5.What was your favourite subject? 6.What is your most favourite subject now? Why do you like it? 6. Match Match the words with their meanings Example: (1-e) 1. consist __e__a. education with general knowledge 2. general education _____b. how high something is 3. pre-school _____c. school for pupils ages 6-11 4. primary school _____d. school for young pupils 5. secondary school _____e. be made up of something 6. level _____f. school for pupils ages 11-18 7. technical _____g. the thing that must be done 8. compulsory _____h. special, practical knowledge 7. Read and answer Read the text and answer the questions below. General education in Laos General education in Laos consists of pre-school, primary school and secondary school. Most children in Laos start their education at about three years old. pre-school takes three years to prepare children for primary school. Children study at primary school from about six to eleven years old- a total of five years. Primary education is compulsory in Laos. After finishing primary school, they go to secondary school, which takes seven years to finish- four years for lower secondary school and three years for upper secondary school. Normally, students complete their general education at the age of about eighteen. Students who pass the final exam in secondary school receive the secondary school certificate. ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 11. 4 Students who pass the entrance examination can continue their education after secondary school. The highest level of education is university- this takes four to six years. Students who do not want to go to university can go to vocational or technical schools, which take three years. Another option is vocational hands-on training for a particular job. Questions: 1. Why do children go to pre-school? ………………………………………………………………………… 2. At what age do children start primary school? ………………………………………………………………………… 3. How old are students when they complete secondary school? ………………………………………………………………………… 4. What do students have to do if they want to continue their studies after secondary school? ………………………………………………………………………… 5. How long does it take to study at university? ………………………………………………………………………… 6. Why do people go to vocational school? ………………………………………………………………………… 7. What is your future plan after completing secondary school? ………………………………………………………………………… 8. Listen and complete Listen to the teacher and complete the text below. The first one has been done for you. General (1) …education… in Laos consists of pre-school, primary school and (2)……………….. school. Most children in Laos start their
 12. 5 education at about (3) ……… years old when they enter pre-school. Pre- school takes three years, and (4)…………..children for primary school. Children (5)………….. at primary school from about six to eleven years old- a total of five (6)……..…. Primary education is (7)…….…… in Laos. After finishing primary (8) ………….., they go to secondary school, which takes seven years to (9) ………….- four years for (10)………… secondary school and three years for (11) …………..….. secondary school. Normally, students complete their education at the age of about eighteen. Students who pass the final exam in secondary school (12) ……………the secondary school certificate. Students who (13) …………….. the entrance examination can continue their education (14) ………..….. secondary school. The highest level of education is (15)…………..……- this takes four to six years. Students who do not want to go to university can go to vocational or technical schools, which take three years. Another option is vocational hands-on (16) …………..…… for a particular job. 9. Write Use the information from Exercise 8 to write one paragraph about your school life. Example: I started primary school when I was six years old. …………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………….…………… ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 13. 6 Lesson 2 Schools days In this lesson students learn to talk about old school days, school subjects and learn the expression I wish, I had/hadn’t. 1. Vocabulary analyse ວິເຄາະ canteen ຫ້ອງອາຫານ statistics ສະຖິຕິ company ບໍລິສັດ enjoy ມ ັກ situation ສະຖານະການ wish ປາດຖະໜາ regret ເສັຍດາຍ solve ແກ້ໄຂ slightly more ຫຼາຍກ່ວາໜ້ອຍໜຶ່ ງ garlic ກະທຽມ a bit more ນ້ອຍກ່ວາໜ້ອຍໜຶ່ ງ order ສັ່ງ a lot more ຫຼາຍກ່ວາຫຼາຍ receiver ຜູ້ຮັບ a lot less ໜ້ອຍກ່ວາຫຼາຍ sender ຜູ້ສົ່ງ 2. Listen and repeat Listen and repeat the words from the vocabulary box after the teacher. 3. Listen and practise Listen and repeat after the teacher, then practise the dialogue in pairs. Bouth and Teng both work for the same company. They meet in the canteen. Bouth: Hello, Teng. How are you? Teng: Fine, thanks. And you? Bouth: I’m fine. How’s your work? Teng: It’s OK at the moment, but I think I might have problems later. Bouth: Why?
 14. 7 Teng: Well, I have to analyze all the statistics from the provinces, and it’s too difficult for me. Bouth: Oh, I see. How was your maths when you were at school? Teng: I wasn’t very good at maths. I wish I had studied harder. I see how important maths is now. Bouth: What subjects did you like when you were at school? Teng: I really enjoyed studying French. Bouth: I don’t know any French. I wish I’d studied it. Teng: So, what was your favorite subject? Bouth: Maths. I was very good at maths when I was at school. Teng: That’s great! You could help me to solve my problems, couldn’t you? Bouth: Sure. I’d be glad. 4. Read and answer Read the dialogue again and answer true (T) or false (F). If it is false, give the correct answer. The first one has been done for you. Example: Bouth and Teng are friends. ___ T___ 1. Bouth and Teng are students. __________ 2. It’ s difficult for Teng to analyse statistics. __________ 3. Bouth wasn’t good at maths. __________ 4. Teng liked to study French. __________ 5. Teng wishes he had studied French harder. __________ 6. Bouth’s favorite subject was maths. __________ 7. Bouth asked Teng for help. __________ ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 15. 8 5. Grammar note I wish I had/hadn’t + past participle I wish I had studied harder. ຂ້ອຍເສຍດາຍທີ່ ບໍໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຮຽນ. I wish I hadn’t ordered garlic pork ຂ້ອຍເສຍດາຍທີ່ ສັ່ງໝູຈືນກະທຽມ. x ຄ ໍາວ່າ wish ຈະແປໄດ້ຫຼາຍຢ່າງໃນພາສາລາວອີງຕາມເນື້ອໃນຂອງປະໂຫຍກນ ັ້ນໆ. x ປະໂຫຍກນີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງຄວາມປາດຖະໜາ. ຕົວຢ່າງ: I wish I were rich ຂ້ອຍປາດຖະໜາ ຢາກຮັ່ງມີ. x ແຕ່ໃນປະໂຫຍກນີ້ສະແດງເຖິງຄວາມເສຍດາຍ. x ຕົວຢ່າງ: I wish I had studied harder. ຂ້ອຍເສຍດາຍທີ່ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຮຽນ. She wishes she had bought that shirt. ລາວເສຍດາຍທີ່ ບໍ່ໄດ້ຊື້ເສື້ອໂຕນ ັ້ນ. 6. Write Write sentences using wish. Example: When Mala was at school, she didn’t play basketball. She wishes she had played basketball. 1. She didn’t learn English. ………………………………………………………………………… 2. She didn’t study music. ………………………………………………………………………... 3. She missed a lot of lessons. ………………………………………………………………………... 4. She left school when she was fourteen. ………………………………………………………………………... 5. She didn’t learn how to swim. ………………………………………………………………………… 6. She didn’t make many friends. ………………………………………………………………………… 7. What do you wish? …………………………………………………………………………
 16. 9 7. Read and answer Look at the two pie charts below, read the text below and answer the questions. (a) An international school (b) A Lao school Chart (a) shows how much time is spent studying different subjects for one class at an international school. Chart (b) gives the same information for one class at a Lao school. As you can see, both classes spend a lot of time on maths and science subjects. Students at the international school spend twenty percent of their time studying maths; the Lao schools spend eighteen percent of their time on maths. The international students spend nearly a quarter of their time on science subjects; science takes up one fifth of the Lao school curriculum. ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 17. 10 Questions: 1. What does chart (a) show? ………………………………………………………………………… 2. What does chart (b) show? ………………………………………………………………………… 3. What subjects do both classes spend the most of their time on? ………………………………………………………………………… 4. How much time does the international school take up on history and geography? ………………………………………………………………………… 5. How much time does the Lao school spend on history and geography? ………………………………………………………………………… 6. “Science takes up more than 20% percent in the international school”. Is this statement true or false? ………………………………………………………………………… 8. Write Describe a pie chart about Aloundeth Primary School time table. Aloundeth Primary School timetable s
 18. 11 Lesson 3 Leaving School In this lesson students learn to talk about their plans after graduation from school and how to write a formal letter. 1. Vocabulary interpreter ນາຍແປພາສາ announcement ປະກາດ sender ຜູ້ສົ່ງ scholarship ທຶນການສຶກສາ private sector ພາກເອກກະຊົນ economy ເສດຖະກິດ graduate ຈ ົບການສຶກສາ proud ພາກພູມໃຈ closing ceremony ພິທີປິດ enclose ຂັດຕິດມາພ້ອມ Faculty of Letters ຄະນະອັກສອນສາດ resume ຊີວະປະຫວັດ Faculty of Engineering ຄະນະວິສະວະກ ໍາສາດ signature ລາຍເຊັນ Faculty of Education ຄະນະສຶກສາສາດ chance ໂອກາດ application form ຄ ໍາຮ້ອງ/ໃບສະໝັກ opportunity ໂອກາດ advertisement ປະກາດ/ໂຄສະນາ overseas ຕ່າງປະເທດ 2. Listen and repeat Listen and repeat the words from the vocabulary box after the teacher. 3. Listen and complete Listen to the teacher and complete the missing information. (a) Saydavanh “I’m very happy, (1) ___________ and excited to attend the closing ceremony today. It is a very important day for me, after studying seven years at secondary school. I’ve waited for this day (2) __________ I finished my ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 19. 12 final (3) _________ two months ago. I’m (4) ___________ to go to the university. I‘d like to study English at the Faculty of Letters. In the (5) ___________I’d like to (6) _________ for the government as an interpreter. I hope that I’ll have a (7) __________ to study overseas one day.” (b) Vilaysack “I’d (1) ___________to study at the Faculty of Engineering at the (2) ___________ University. When I finish university, I’d like to work in the private sector. I think I can make more (3) ___________, and I also think that the private sector is good for the (4) ___________, if the private (5) ___________ grows, the economy will be stronger.” 4. Find Find words or phrases in the texts that mean: Example: opportunity chance 1. a person who translates spoken language ……………………………….. 2. in another country ……………………………….. 3. develop ……………………………….. 4. department of the university ……………………………….. 5. complete ……………………………….. 5. Speak Work in a group of four. Tell your classmates about your future plan. Use Exercise 3 as an example.
 20. 13 6. Read and answer Read Vonthong’s letter and answer the questions. Laos Australia Institute Luang Namtha Secondary School Setthathirath Avenue P.o Box 117 Xiengnheun Village Laos Chanthabouly District Date: 25 March 2015 Vientiane, Laos Dear Mr Pennington, I saw your announcement about scholarships in the Vientiane Times last week, and I am interested in it. I am twenty-four years old. I graduated from the National University of Laos (Faculty of Education) two years ago, and I have been teaching English in Luang Namtha Secondary School since then. I would like to study in Australia to improve my knowledge of teaching English as a foreign language. I enclose my resume. Could you please send me more details and an application form? I look forward to hearing from you. Yours Sincerely, (Ms) Vongthong Khamvong Questions: 1. Who is writing this letter? ……………………………………………………………………… 2. What is Vongthong’s postal address? ……………………………………………………………………… 3. What is her job? ……………………………………………………………………… ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 21. 14 4. Where did she study before teaching at Luang Namtha Secondary School? ………………………………………………………………………. 5. How long has she worked at Luang Namtha Secondary School? …………………………………………………………………….… 6. Who is she writing to? …………………………………………………………………….… 7. Why is Vongthong writing the letter? ………………………………………………………………………. 8. What did she enclose with the letter? ………………………………………………………………….…… Language note: Look at the diagram of a formal letter. Notice where all the parts are on that page. The sender’s address (but not the name) is at the top on the right. The date is under the sender’s Address. The name and address of the person you are writing to comes next, on the left. All letters start with Dear + the name of the person you are writing to. If you don’t know the name, you can start with Dear Sir/Madam. Finish the letters with Yours Sincerely, then your signature, then your name (write clearly). sender address and date A formal letter
 22. 15 7. Write Write a letter or an email asking for a scholarship to study in Japan (JICE) or in Australia (AusAID) using the letter in Exercise 6 as an example. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………..……… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………..……… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………..……… ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 23. 16 Lesson 1 Traffic problems in towns In this lesson students learn about traffic problems in towns. 1. Vocabulary Read and remember the meanings of these words and phrases. 2. Listen and repeat Listen and repeat the words from the vocabulary box after the teacher. 3. Listen and practise Listen and repeat after the teacher, then practise the dialogue in pairs. Thongdy: Hi, Vansy. Where are you going? Vansy: I’m going downtown. Thongdy: Are you driving your own car? Vansy: Yes, I am. Thongdy: I think, it’d better to use public transport. Vansy: What’s the problem if I drive my car? Thongdy: The traffic in downtown is always busy. Vansy: Really? What is the best transport I could use? collision ຕ ໍາກ ັນ (ລົດ..ອື່ ນໆ) inevitable ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ combine ລວມເຂົ້າກ ັນ injury ບາດເຈັບ comply with ປະຕິບັດຕາມ major cause ສາເຫດໃຫຍ່ component ອົງປະກອບ motorist ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດ crash ຕ ໍາກ ັນ public transport ຂົນສົ່ງສາທາລະນະ crowded ໜາແໜ້ນ rush hours ຊົ່ວໂມງຮີບຮ້ອນ downtown ໃນຕົວເມືອງ smoke ຄວັນ (ຄວັນລົດ) exclusively ຕ່າງຫາກ (ພິເສດ) speed limit ຄວາມໄວຈ ໍາກ ັດ vehicle ພາຫະນະ transportation mode ແບບຂົນສົ່ງ harm ອັນຕະລາຍ(ຄວາມເສຍຫາຍ)
 24. 17 Thongdy: You could use a public bus, taxi or tuk-tuk. Vansy: OK. I’ll go by bus and then take a tuk-tuk to a book shop. 4. Read and say Take turns to read and say the following sentences. 1. During rush hours, the traffic is very crowded towns. 2. People are in a hurry all the time. 3. Motorists sometimes break traffic rules. 4. Most cars use air conditioners. 5. The smoke from cars makes air polluted and it is very harmful to people’s health. 6. Every day, there are a lot of road accidents, which are major causes of losses in people’s lives and property. 7. In towns, there are not enough parking areas. 5. Read and match Read the following words or phrases and match them with appropriate pairs of their Lao translations. 1. motorist ____a. ຈະລາຈອນໜາແໜ້ນ 2. crowded traffic ____b. ສາເຫດໃຫຍ່ 3. major cause ____c. ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດ 4. public transport ____d. ໃນຕົວເມືອງ 5. downtown ____e. ຊົ່ວໂມງເລັ່ງດ່ວນ 6. speed limit ____f. ຂົນສົ່ງສາທາລະນະ 7. smoke ____g. ຄວາມໄວຈ ໍາກັດ 8. rush hour ____h. ຄວນລົດ 6. Choose and complete Choose correct words in the box to complete the text below. crowded, motorists, electric, happen, recorded, fast, pedestrian, collides, traffic, runners ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 25. 18 Road accidents in Vientiane Vientiane is the most (1)…………… city in Laos. Every day, there are a lot of road accidents. (2)……………… are in a hurry to get to their work places. Some of them drive very (3)………… in crowded streets. Some of them are red light (4)……………… . As a result, a number of accidents (5) …………..……. every day. Among a number of accidents motorbike accidents are (6)…………….. high. Students ride motorbikes to school. They do not pay attention to (7)……………. rules. They enjoy riding with their friends and sometimes they race each other in crowded streets. Every day, people can see a car (8)……………. with a bus, a motorbike crashes into a car, a motorbike hits a (9)………………, motorbikes crash into each other and sometimes a car hits an (10)……………. pole or traffic island. These make a terrible image of the big city like Vientiane. 7. Grammar note Present continuous tense for the future is used to talk about something that is already planned. ນ ັກຮຽນອາດສັງເກດໄດ້ວ່າການໃຊ້ Present continuous tense for the future ແມ່ນໃຊ້ເວົ້າເຖິງເຫດການທີ່ ເຮົາໄດ້ວາງແຜນເປັນທີ່ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວທີ່ ຈະປະຕິບັດ ຕາມແຜນນ ັ້ນ. ຖືວ່າເຮົາໃຊ້ສ ໍາລັບເຫດການທີ່ ມີການວາງແຜນການລະອຽດລ່ວງໜ້າແລ້ວ. ເຊັ່ ນ: 1. Next week, I’m visiting my grandparents in Vangvieng. 2. We are driving our own car to Vangvieng. ປປະໂຫຍກທີ 1: ໝາຍຄວາມວ່າອາທິດໜ້າຂ້ອຍຈະໄປຢາມພໍ່ ຕູ້ແມ່ຕູ້ຂ້ອຍຢູ່ວັງວຽງ ປະໂຫຍກທີ 2: ໝາຍຄວາມວ່າຂ້ອຍຈະຂັບລົດເກງຂອງຂ້ອຍເອງໄປວັງວຽງ. ທັງສສອງປະໂໂຫຍກແແມ່ນມີກການວາງແຜນແແລ້ວ. Exercise Put the correct verb form to complete the following sentences. 1. Vientiane ………..(has/is having) many old temples. 2. Next year, I…………(visit/am visiting) Paris, the capital of France. 3. I…………….(study/am studying) English at the National University of Laos next year. 4. He……………(drives/is driving) his car to school every day.
 26. 19 8. Read and answer Read the text and answer the questions below. Road construction The road construction is very expensive and harmful to the environment. When the road construction is planned, road engineers are working on the design. After having finished the design work, the engineers are calculating the cost of the construction. They are setting time, budget, and bidding processes. The engineering work of the construction is made very carefully and gives all details in order to give bidders as much information and data as possible before the bidding is made. A project manager is advertising on social media about the road construction to invite bidders. The bidding forms are being distributed to companies willing to participate in the bidding process. The winning company is signing a contract with the project manager immediately after the bidding process is finished. The winning company is carrying out the work under the contract conditions. The site engineers, workers and all heavy machines, e.g., dump trucks, graders, bulldozers, tankers, and backhoes, are being sent to the site. When the heavy machines start to work they destroy the natural environment. They are clearing the road tracks by cutting down big trees, digging or filling up land, cutting slopes, building bridges or culverts across rivers or streams. Sometimes the tracks cut through rice fields and residential areas. The road construction to provide a road link for transportation could support economic growth; however, the trade-off between the losses and the gains before making decisions should have been made carefully during the design work. Questions: 1. What is very harmful to the environment? …………………………………………………………………………… 2. Who are working on the design work? …………………………………………………………………………… 3. What are the engineers doing after the design work? …………………………………………………………………………… 4. What does a project manager do to invite bidders? …………………………………………………………………………… 5. How does the company work? …………………………………………………………………………… ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 27. 20 6. How do they clear the road tracks? …………………………………………………………………………… 7. Why is the road construction needed? …………………………………………………………………………… 4. What should engineers do during a design work? ……………………………………………………………………………… 9. Listen and complete: Woman drivers On the transition from the twentieth to the twenty first century the number of (1)………………..has increased rapidly in the Lao PDR. Since the government has opened the country to foreign investors, many different types of businesses have been established in Laos. During this time, the opportunity for women to enter the labour (2)……….…. and get good (3)..……… is wide. Women can work in many different (4)…………… and different (5)…………… or even becoming chief (6)……………… officers in many companies. To cope with the new economic situation, women need to (7)……………. their culture and adjust their life (8)…………... In Vientiane Capital, women drivers can be seen everywhere. They drive their cars to send their children to schools, their work places, market places, visit friends, and social events. Woman drivers are very (9)……………... They follow traffic (10)…………….. strictly and keep the speed limit to avoid accidents. They sometimes stop their cars to allow old people or children to cross the roads safely. This practice of woman drivers can help reduce the number of accidents in Vientiane Capital to a certain level. 10. Write Rewrite one paragraph about a road accident you have seen. (100 words). You can start like this: While I was riding my motorbike to school yesterday, I saw an accident at the traffic lights near the Morning Market. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
 28. 21 Lesson 2 Traffic signs In this lesson students will learn about traffic signs and rules. 1. Vocabulary Read and remember the meanings of these words. 2. Listen and repeat Listen and repeat the words from the vocabulary box after the teacher. 3. Listen and practise Listen and repeat after the teacher, then practise the dialogue in pairs. Miss Champa: Hi, Kham. I’m having a driving test tomorrow. Mr. Kham: Really? Have you learnt all traffic signs and rules? Miss Champa: Yes, of course. Mr. Kham: Could you tell me what these signs mean? acceleration ການເລັ່ງຄັນເລັ່ງລົດ paralyzed ອ ໍາມະພາດ confiscate ຍຶດເອົາ pedestrian ຄົນຍ່າງ control ຄວບຄຸມ priority ບຸລິມະສິດ even date ວັນທີຄູ່ prudent ລະມ ັດລະວັງ odd date ວັນທີຄີກ railroad ທາງລົດໄຟ health ສຸຂະພາບ severity ຮ້າຍແຮງ healthy ສຸຂະພາບດີ sign ປ້າຍ intersection ທາງສີ່ ແຍກ strictly ເຂັ້ມງວດ killed ຖືກເສຍຊີວິດ sufficient ພຽງພໍ motorist ຄົນຂີ່/ຂັບລົດ zebra crossing ທາງມ້າລາຍ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 29. 22 Miss Champa: The first one means Stop and Give way. The Second means do not speed over 50 km/h. The third means do not enter. The fourth means do not park or stop your car. The fifth means there is a railroad crossing ahead that you need to give attention. The last one means wear a seat belt during travelling by car. Mr. Kham: I think you know all the traffic signs. What about traffic rules have you read them? Miss Champa: Yes, I have. Mr. Kham: I think you are ready for your driving test. Good luck. Miss Champa: Thank you. 4. Read and say Take turns to read and say the following sentences. 1. When the traffic light is yellow, motorists prepare to stop or to go. 2. When the traffic light is green, all cars can go. 3. When the traffic light is red, all cars must stop. 4. At the round- about, the car in the round- about has a priority to go first. 5. Near the hospital, motorists shouldn’t sound the horn. 6. Motorists should slow down their cars while passing market places, villages, schools, and other public gatherings. 7. Motorists should slow down their cars when seeing zebra crossings. 8. Do not stop your cars on the zebra crossings. 9. Give a signal light before changing the lane or turning. 10.Do not turn on headlight high beam while driving in cities at night. 5. Look and match Look at the following signs and match them with the number of suitable sentences. a b c d e f g h
 30. 23 6. Grammar note Exercise: Choose correct words to finish these sentences. 1. Motorists……………(should/shouldn’t) turn their cars without giving a signal light. 2. In Vientiane, motorists ……………(should/shouldn’t) drive their cars within the speed limit. 3. In Laos, drivers …………(should/shouldn’t) use their mobile phones while driving. 4. Drivers …………(should/shouldn’t) sound the horn near the hospital. 7. Read and answer Read the text below and answer the questions. A prudent driver Kham always drives his car carefully and follows all traffic rules. Kham has been driving a car since he was in year 5 of Vientiane high school in 2000. After his father bought him a car, he learnt to drive in a driving ____1. Do not park on odd dates ____5. Do not push the horn ____2. Do not turn left ____6. Do not overtake ____3. Do not enter ____7. Do not park on the even dates ____4. Do not turn right ____8. Round-about Should and shouldn’t are used to give advice. ຄ ໍາວ່າ Should ແລະ shouldn’t ແມ່ນໃຊ້ສ ໍາລັບຄ ໍາແນະນ ໍາໃນການກະທ ໍາອັນໃດອັນໜຶ່ ງ ແລະ ສິ່ ງນັ້ນກໍເປັນສິ່ ງຈ ໍາເປັນທີ່ ຈະຕ້ອງ ເຮັດ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມເຊັ່ ນ: A. 1. You should stop your car when the traffic light is red. 2. You should give a signal light before turning your car. ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າສອງປະໂຫຍກນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນສິ່ ງຈ ໍາເປັນທີ່ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເພື່ອຄວາມ ປອດໄພໃນການຂັບລົດ. B. 1. You shouldn’t drive your car over the speed limit. 2. You shouldn’t go when the traffic light is red. ເຮົາຈະເຫັນວ່າສອງປະໂຫຍກນີ້ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ບໍ່ຄວນປະຕິບັດເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນ. ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 31. 24 school. He paid high attention to every lesson he learnt because he thought all of them were very important. After having a driving license, he began to drive his car to school. Before driving the car, he always checks the oil, water and brakes. After checking all those things, he starts the engine to warm up. While warming up the engine, he cleans inside the cabin of his car. Kham is the best driver in his family and all his family members have confidence in him. He drives his car smoothly and runs within the speed limit. He always gives a signal light before turning his car. He drives prudently along the roads, both in downtown and countryside. When he drives past markets, schools and people gatherings, he slows down the speed and carefully drives on. When he sees traffic lights, he strictly follows the lights. When the yellow light is on, he prepares to stop or to move on. When the red light is on, he stops his car every time. When the green light is on, he moves on. When traffic police want to check documents, he always cooperates with them. He talks to them politely and shows them all documents. Since Kham has been driving the car, he has never had accidents. He always checks his car before driving so his car never breaks down on the way to destinations. Kham also exchanges his driving experience with his family members and they always have confidence in his driving. Questions: 1. What does Kham do before driving his car? ………………………………………………………………………… 2. When does Kham clean his car? ………………………………………………………………………… 3. How does Kham drive his car? ………………………………………………………………………… 4. What does Kham do when he sees schools and markets? ………………………………………………………………………… 5. What does Kham do when he sees traffic lights? ………………………………………………………………………… 6. What does Kham do when traffic police want to check documents? ………………………………………………………………………… 7. Does Kham have any accidents?
 32. 25 ………………………………………………………………………… 8. Who does Kham exchange his driving experience with? ………………………………………………………………………… 8. Listen and complete Driving in Vientiane Capital During the rush hours in Vientiane Capital, many accidents (1)……….. To avoid such incidents, the traffic police have announced to the public to follow traffic rules strictly. Drivers should pay attention to the traffic rules and speed limit. They shouldn’t change lanes without giving a (2)……….. Moreover, they should respect others’ (3) ……… and they shouldn’t zigzag in crowded streets. Drivers should stop their cars while (4) …………… are walking across the roads on zebra crossings. Students who are walking to schools shouldn’t walk on the streets, they should walk on (5) …………. Students who are riding bicycles to schools shouldn’t ride in a (6) ……. of two or more bicycles. They should ride (7) …….. one another as well as those who are riding motorbikes. Government officials who drive ministry cars to work should drive (8) ………… to be good models for the public. Now, in Vientiane Capital the traffic is very crowded. Every morning and evening, traffic police have to (9)……….. the traffic at almost every intersection. Although the traffic police pay high attention to the traffic control still there many accidents around the outskirts of Vientiane Capital. In summary, road accidents in Vientiane Capital will be increased unless all motorists (10) …………… the traffic rules and speed limit strictly. 9. Write Write one paragraph about the traffic in a place/place you know. (100 words) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… signal, rights, pavements, row, happen, behind, prudently, control, respect, pedestrians ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 33. 26 Lesson 3 Traffic rules In this lesson students will learn about the traffic rules that they have to follow while they are driving. 1. Vocabulary Read and remember the meanings of these words. 2. Listen and repeat Listen and repeat the words from the vocabulary box after the teacher. 3. Listen and practise Listen and repeat after the teacher, then practise the dialogue in pairs. Jone: What are the traffic rules like in Laos? Khammone: The traffic rules in Laos are similar to those in France. Jone: Oh, really. Why they are similar to those in France? Khammone: Because they were written with the assistance of French experts. Jone: How can I drive in Laos? Khammone: Well, you should always drive on the right side of streets. similar ຄ້າຍຄືກ ັນ audible ທີ່ ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງ assistance ການຊ່ວຍເຫຼືອ vibratory ທີ່ ສັ່ນສະເທືອນ expert ຊ່ຽວຊານ roadside ຂ້າງທາງ high standard ມາດຕະຖານສູງ rubbish ຂີ້ເຫຍື້ອ design ອອກແບບ bin ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ tone bands ເສັ້ນສຽງນ້ອຍໆ genuine ທີ່ ແທ້ຈິງ alternative ທ່າງເລືອກ raised ribs ຄັນຄູນ້ອຍຕາມໜ້າທາງ instill ປູກຝັງແນວຄິດ qualified driver ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ ໄດ້ມາດຖານ permission ອະນຸຍາດ motorway ຖະໜົນທີ່ ໃຊ້ຄວາມໄວສູງ rumble strip ແຖບສຽງທີ່ ເປັນສຽງຄາງ/ຮ ໍາ
 34. 27 Jone: What about bicycles? Khammone: In Laos, bicycles can use same lanes with cars, but cyclists have to ride close to pavements. They shouldn’t ride in a large group which makes roads become narrow. Jone: What are the street signs in Laos look like? Khammone: The street signs in Laos are all the same as in other countries. Jone: Oh, I see. Now I can drive car in Laos. Thank you very much. Khammone: Thank you. 4. Grammar note When ແມ່ນ subordinate conjunction ໃຊ້ສ ໍາລັບເຊື່ອມຕໍ່ປະໂຫຍກນ້ອຍ clause ເຂົ້າກ ັນໃຫ້ ເປັນ complex sentence. ແຕ່ວ່າສອງປະໂຫຍກນ ັ້ນມີປະໂຫຍກໜຶ່ ງເປັນເອກະລາດ Independent clause ແລະ ປະໂຫຍກໜຶ່ ງແມ່ນປະໂຫຍກຂຶ້ນກ ັບ dependent clause ຊຶ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ດັ່ງນີ້: ໃຊ້ອະທິບາຍສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ ງທີ່ ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອເວລາ ສິ່ງໜຶ່ ງອີກກ ໍາລັງດ ໍາເນີນຢູ່ ແລະ ທັງສອງສິ່ງນ ັ້ນເກີດ ຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກ ັນ ເເຊັ່ ນຕຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້: dependent clause independent clause When you are riding a motorbike, you should respect the traffic rules strictly. ໃຊ້ເຊື່ອມປະໂຫຍກນ້ອຍທີ່ ເວົ້າເຖິງສອງເຫດການທີ່ ເກີດຂຶ້ນ ໃນຈຸດ, ເຫດການ, ແລະ ສະພາບການ ໃນ ການເຄື່ອນໄຫວດຽວກ ັນ. dependent clause independent clause When I met her, I was about to go home from the market. ໃຊ້ເຊື່ອມປະໂຫຍກນ້ອຍ ທີ່ ເວົ້າເຖິງສອງເຫດການ ຫຼື ເງື່ອນໄຂທີ່ ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຈະເກີດຂຶ້ນໃນປະໂຫຍກ ເອກະລາດ independent clause. dependent clause independent clause When he gave his wife a present, she gave him a genuine sweet smile of thanks. independent clause dependent clause I’ll start to think about it when I have to write my report. ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 35. 28 Exercise Use when to join the following sentences. 1. I arrived at school. I saw a girl sitting in a classroom. ……………………………………………………………………………… 2. I saw an accident. I walked out of the school. ……………………………………………………………………………… 3. I said thank you very much. He gave me a birthday present. ……………………………………………………………………………… 4. I’ll ask you. I have a problem. ……………………………………………………………………………… 5. I do it right. I do something. ……………………………………………………………………………… 6. I was young. I listened to the radio waiting for my favorite songs. ……………………………………………………………………………… 7. I was watching a television. Someone knocked at the door. ……………………………………………………………………………… 8. I always stop my car. The red light is on. ……………………………………………………………………………… 9. I saw an accident. I stopped my car. ……………………………………………………………………………… 10.I ask someone to pick up and put the rubbish into the bin. I see someone just drop them anywhere. ……………………………………………………………………………… 5. Listen and complete Listen to the teacher and choose the words in the box to complete the text below. Qualified drivers Safety can be improved by methods that encourage safe (1) behavior of drivers. All drivers should have been trained (2)......................... to become properly, lessons, drunk, drivers, strictly, follow, traffic, period, permissions, behavior
 36. 29 qualified drivers. In many countries, drivers must have driving (3).................... When they pass a driving test they will receive their (4)....................... of driving for one year. After that, they could have their full licenses if they have no accidents during the (5)..........................of permission of driving. Using this method, drivers will get used to safe behavior and complying with (6).................... rules. These will become the values instilling in drivers themselves. They will never drive while (7)...................., and restrict themselves on mobile phone use while on the move. The (8)........................... who have been trained, and passed the period of permission of driving will automatically(9)........................ traffic laws. They will realize that red-light running is a violent. Moreover, they will follow road signs (10).................... and good behavior while driving. In brief, qualified drivers can be trained in driving schools that can include the above methods in their training lists. 6. Read and answer Read the text below and answer the questions. Roads for safety driving In most developed countries, road designs are very important for safety driving. Well-designed roads can help save drivers lives. However, the construction costs of high standard roads are so expensive that many countries could not afford them. The high standard roads have tone bands impressed on the edges of the legal lanes, so that drowsing drivers are awakened by a loud hum while they are drifting off the edge of the roads. Tone bands are also referred to as rumble strips, depending on the sound they created. An alternative method is the use of Raised Rib markings, which consists of a continuous line marking with ribs across the line at regular intervals. They were first authorized for use on freeways or motorways as an edge line marking to separate the edge of main lanes. The objective of the marking is to make the roadsides be seen clearly by motorists in both day and night times. ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 37. 30 It also provides an audible, vibratory warning to motorists that their cars are swerving off the roads. When these standards are used in building roads, they can help reduce accidents on motorways. Truck drivers have confidence in using the motorways with these standards. Questions: 1. What are important for safe driving? ………………………………………………………………………… 2. What can help to save drivers’ lives? ………………………………………………………………………… 3. Why don’t many countries build high standard roads? ………………………………………………………………………… 4. What do high standard roads have? ………………………………………………………………………… 5. Where are the “tone bands” placed? ………………………………………………………………………… 6. What makes drivers awaken when their cars swerving off the roads? ………………………………………………………………………… 7. What are differences between “tone bands” and “raised ribs”? ………………………………………………………………………… 8. Where was the method first authorized for use? ………………………………………………………………………… 7. Write Write a paragraph about the roads in your town (100 words). You can start like this: In the town where my family live has a number of roads and traffic lights………………………………………………………..…………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
 38. 31 Lesson 1 Holidays in Laos In this lesson students learn about the holidays in Laos and the use of future “will”. 1. Vocabulary Read and remember the meaning of the following words. riverside ແຄມນ ໍ້າ diving ດ ໍານ ໍ້າ sunbathing ຕາກແດດ canoeing ພາຍເຮືອຄະນູ camping ການພັກແຮມຢູ່ໃນປ່າ trekking ຍ່າງເດີນທາງໄລຍະໄກ cave exploring ສ ໍາຫລວດຖ ໍ້າ art galleries ຫ້ອງສະແດງສີນລະປະ 2. Listen and repeat Listen and repeat the words from the vocabulary box after the teacher. 3. Look and write Look at these important days in Laos and write what they are both in Lao and English. Example: January 1 ………………………………………… ………………………………………… ປີໃຫ່ມສາກົນ International New Year’s Day May 1 ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 39. 32 - Do you go to school on these days? Write more holidays that you know: ………………………………………………………………...………... ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 4. Listen and practise Listen and repeat after the teacher then practise the conversation in pairs. Tomorrow is a holiday. Thongdy, Maly and Khamta are talking about it (they haven’t decided where to go for their holiday). Thongdy: We won’t have a class tomorrow. Where shall we go for our holiday? Khamta: Well, we’ll probably go to Maly’s house. Her garden gate’s broken. We’ll help her to fix it. Thongdy: That’s a good idea. Maly, will you please offer us a papaya salad, chicken barbecue and bamboo soup? Maly: Sure. I promise I’ll do the cooking myself. Khamta: Thongdy, what time shall we meet at Maly’s house? Thongdy: How about at 9:00 am? Khamta: Maly, Is that a convenient time for you? Maly: It’s just the right time for me. By that time I’ll be back from shopping. Thongdy: Great. See you all tomorrow at 9:00 am. Maly: Ok, see you then. ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… December 2 April 15
 40. 33 5. Grammar note We use will (’ll) when we decide to do something at the time of speaking (the speaker has not decided before). We are not talking about arrangements or intentions. Example: I’m going to visit my friend this weekend. (ຜູ້ເວົ້າມີແຜນການໄວ້ກ່ອນແລ້ວ) Tha : I have got a headache. Chanh: Have you? Wait here. I’ll get an aspirin for you. (ຜູ້ເວົ້າຕັດສີນໃຈກັບທີ) The negative of will is won’t (or will not) We often use will in these situation: y Promise: Panda: Mum, if I get 10 on my maths test, will you take me out for ice-cream? Mum: Yes, I’ll take you out for ice-cream. I promise. y Offers to help: Sonevilay: I lost my ring. Phong: No problem. I’ll help you find it. x Request for help: Vongphet: I need to change the oil in my car. Will you help me? Khan: Of course, I’ll help you. x Predictions about the future: Tan: Some statistics predict that there will be around 10 billion people in the world by 2050. Vern: I think they are right. There won’t be enough food for everyone. x Refusal of things Vanh: I can’t open this bottle of beer. Da: Yeah. The cork won’t come out. ™ Do not use “shall” with he/she/it/you/they. The negative of shall is shan’t (or shall not). ™ Note that we use shall (not will) in the questions shall I…? and shall ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 41. 34 we…? (For offers, suggestions etc) - Where shall we go for our holidays? We often use will with these words and expressions: probably, (I’m) sure, (I) expect,(I) think. 6. Rearrange Rearrange the words to make the correct response to each question. Example: What will you do on the New Year’s Day? a/will/go/in /my/countryside/with/I/on/ picnic/the/family I will go on a picnic with my family in the countryside. 1. What will you do on Pimai Lao? a/will/ceremony/have/I/baci ………………………………………………………………… 2. What will you do on Labour’s Day? built/new/my/will/help/father/I/to/fence/a ………………………………………………………………… 3. What will you do on Women’s Day? classmates/with/a/I/have/my/party/will/small ………………………………………………………………… 4. What will you do on Teachers’ Day? some/my/I/flowers/give/teachers/will ……………………………………………………….………… 5. What will you do on Lao National Day? plant/my/home/I/mother/flowers/and/will/help/stay/to ………………………………………………………………… 7. Read and write Read the information about holidays. Holidays y The period when children are not at school is called the holidays or the vacation. y A day when people don’t work is a national holiday or public holiday.
 42. 35 y Festivals are special occasions which people celebrate by taking part in traditional activities. Holiday activities lakes and rivers sunbathing, swimming, diving, fishing, canoeing, … mountains walking, climbing, trekking, camping, cave exploring, … towns and cities sightseeing, visiting temples, museums, art galleries, … Imagine that you will go on a holiday. Use the information above and the questions below to help you decide what to write. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ……..…………………………………………… Where will you go? Who will you go with? How will you get there? What holiday activities will you do? Where will you stay? How long will you stay there? What will you do on your school holidays? ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 43. 36 Lesson 2 Holiday plans In this lesson students learn to talk about their holiday plans. 1. Vocabulary disappointed ຜິດຫວັງ spend ໃຊ້ຈ່າຍ,ໃຊ້ເວລາ planning to ວາງແຜນຈະ competition ການແຂ່ງຂັນ hoping to ຫວັງວ່າຈະ looking forward to ຄອງຄອຍຖ້າ 2. Listen and repeat Listen and repeat the words from the vocabulary box after the teacher. 3. Listen and practise Listen and repeat after the teacher, then practise the dialogue in pairs. Keo: Have you got any plans for the school holidays? Vieng: Well, I’ve got a few plans. I’m going to help my uncle in his shop, because my aunt is having a baby in a few weeks. Keo: What will you do then? Vieng: I’m going to visit some relatives out of town. Actually, I’m looking forward to relaxing a bit. What about you? What are you doing during your holidays? Keo: I’m planning to stay with my grandparents in Sam Neua. I haven’t been there since I was in primary school. They need some help around the house. Vieng: How long will you stay there? Keo : My brother and I are going there for two months. Vieng: It’s a pity! I thought we could see each other over the holiday and have some fun together.
 44. 37 Keo: That would be great. Not too worry. We can get together after the school break. Anyway, I’m not leaving for Sam Neua until next week. Why don’t you come over to my house on Saturday? I’ve just got some new pop music cassettes. Vieng: OK, I’d love to. 4. Read and answer Take turns to read and answer these questions. 1. Has Vieng a plan for school holiday? ………………………………………………………………...…… 2. What is she going to do? ……………………………………………………………………… 3. What is Keo planing to do? ……………………………………………………………………… 4. How long is she going to stay in Sam Neua? ……………………………………………………………………… 5. When is she going to leave Sam Neua? ……………………………………………………………………… 5. Grammar note The present continuous with a future meaning: when you are talking about what you have already arranged to do, use the present continuous. Example: A: Are you planning to go anywhere during your holidays? B: I’m planning to visit my grandparents in Sam Neua. I’m going to……………………..( + verb ) ຂ້ອຍຈະ ………….. I’m hoping to……………….…...( + verb ) ຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະ ………… I’m planning to ………………....( + verb ) ຂ້ອຍວາງແຜນຈະ ............ I’m looking forward to………….. ຂ້ອຍຄອງຄອຍຖ້າ ………………… Looking forward to can be used with a noun, or with a verb-ing. I’m looking forward to the holidays. I’m looking forward to seeing my grandparents. ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 45. 38 ● Do not use will to talk about what you have arranged to do: What are you doing this evening? ( not what will you do ) Mina is getting married next month. (not Mina will get married…….). 6. Complete Complete these sentences by choosing suitable words in the box. 1. Over the school holidays, Vieng is …………… ……………. help her mother in her shop. 2. Vieng……………. ……………. to visit some relatives during the school break. 3. Vieng is looking………..….. …………….. relaxing on the holidays. 4. Keo is ……………. to visit her grandparents in Sam Neua ……………. the holidays. 5. Keo is planning …………... ……………. her grandparents around the house. 6. Vieng and Keo ……………. both ……………. forward to the school holidays. 7. Read and write Read and make the questions to ask your friends. A. A friend of yours is planning to go on holiday soon. You ask him about his plans. Use the words in brackets to make your questions. Example: ( where / go ) Where are you going? 1. ( how long / stay ? ) …………………………………………………………………….... 2. ( when / leave ? ) ………………………………………………………………….…... are/looking to help going to planning/during is hoping forward to
 46. 39 3. ( go / alone ? ) …………………………………………………………………....…. 4. ( go / by car ? ) ..………………………………………………………………….…. 5. ( where / stay ) …………………………………………………………………...…. B. Kham is going on holidays. You have to write sentences about her holiday plans. Use the words in brackets to write your sentences. Example : ( go / Pakse ) She is going to Pakse. 1. ( leave / next Friday ) ……………………………………………………………………… 2. ( stay / in Pakse for two days ) …………………………………………………………………….... 3. ( go / with a friend of hers ) ………………………………………………………………………. 4. ( stay / in a guesthouse ) ……………………………………………………………………… 5. ( go / by bus ) ……………………………………………………………………… 8. Answer the questions Answer these questions about yourself. 1. Are you planning to go anywhere during your holidays? …………………………………………………………………..….. 2. How are you going to spend your school holidays? ………………………………………………………………...……. 3. When are you going to take your school holidays? …………………………………………………………………….... ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 47. 40 4. How long are you going to stay on holidays? …………………………………………………………………..….. 5. What are you going to do? …………………………………………………………………….... 6. Are you doing anything special over the holidays? ………………………………………………………………………. 9. Ask and answer Take turns to ask and answer the questions from exercise 10 about holiday plans. For example: A: Are you planning to go anywhere during your holidays? B: No, I’m staying at home. How about you? A: Are you going to do anything special over the holidays? B: Yes, I am. I’m hoping to compete in the girls’ basketball competition. 10. Write Write paragraphs about your holiday plans. Say where you are planning to go, and some things you are planning to do. Use going to, hoping to, planning to and looking forward to. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………..…
 48. 41 Lesson 3 At the roadside restaurant In this lesson students learn to talk about food, drink and the services at a roadside restaurant; how to form contractions. 1. Vocabulary 2. Listen and repeat Listen and repeat the words from the vocabulary box after the teacher. 3. Listen and practise Listen and repeat after the teacher, then practise the dialogue in pairs. Linda is working in Vientiane as a teacher. She’s with some friends and students on the way to Vangvieng for a short holiday. It’s lunch time and everyone is very hungry, so they stop at a restaurant. Linda: Oh look! This restaurant’s got a menu in English. Joe : That’s good for us. Let’s order some drinks. I’m really thirsty. Linda: OK. Let me see that menu. What would you like to drink? Joe: I like cold Pepsi. Linda: How about food? What would you like to order for lunch? Joe: Well, I’ll order grilled fish. Linda: Do you like papaya salad? Joe: Yes, I like papaya salad, too. You could have papaya salad with sticky rice and bamboo soup. Linda: Oh, yes, I love bamboo soup. They also have papaya salad with barbecued chicken, dried beef and some drinks. grilled fish ປີ້ງປາ bamboo soup ແກງໜໍ່ ໄມ້ rice cooked in bamboo ບັ້ງເຂົ້າຫຼາມ pickled vegetables ສົ້ມຜັກ green salad ຍ ໍາສະລັດ white rice ເຂົ້າຈ້າວ dried beef ຊີ້ນງ ົວແຫ້ງ pork sausages ໄສ້ກອກໜູ ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 49. 42 Joe: Well, Barbecued chicken and dried beef sounds good. Let’s have papaya salad with barbecued chicken and sticky rice. Tess: OK! Give our order to the attendant. 4. Look and say Look at the menu and take turns to ask and answer as the example below. Nam Ngeum Restaurant Soup Meat and fish (all served with rice) Salad and vegetables bamboo soup Price: 10 000 kip chicken soup Price: 20 000 kip Fish soup Price: 20 000 kip Noodle soup Price: 15 000 kip barbecued chicken Price: 25 000 kip pork sausages Price: 20 000 kip grill fish Price: 15 000 kip dried beef Price: 15 000 kip Pickled vegetables Price: 15 000 kip Papaya salad Price: 10 000 kip Mixed vegetables Price: 15 000 kip Green salad Price: 15 000 kip
 50. 43 Dessert Drinks Example: Waiter: May I take your order? John : Yes. I'd like chicken and papaya salad, please. Nancy : I'll take noodle soup. Waiter : And what would you like to drink? John : I'd like a cup of coffee, please. Nancy : Just water, please. Waiter : Would you like something for dessert? John : Yes, I'll have mixed fruit, please. Nancy : No thanks. How much does it cost? Waiter : It’s 60.000kip. Would you like anything else? John : No, thanks. Pepsi Price: 5 000 kip mango juice Price: 12 000 kip coffee Price: 10 000 kip orange juice Price: 15 000 kip sticky rice with coconut milk and mango Price: 10 000 kip Lao desserts Price: 5 000 kip fruit salad Price: 15 000 kip Rice cooked in bamboo Price: 10 000 kip ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 51. 44 5. Grammar note ໃຫ້ສັງເກດ: ຮູບແບບການຫຍໍ້ຄ ໍາກິລິຍາເຂົ້າກັບຄ ໍາແທນນາມຈະນ ໍາໃຊ້ໃນ ການຂຽນຈ ົດໜາຍເຖິງໝຸ່ສະນິດດັ່ງຄ ໍາເຊັ່ ນ: I am/You are/he is/she has Full form I am he is/ he has she is/ she has it is/ it has there is we are you are they are I have you have they have we have Full form I had, I would you had, you would they had, they would we had, we would he had, he would she had, she would it had, it would I will, I shall you will we will, we shall it will Short form I’m he’s she’s it’s there’s we’re you’re they’re I’ve you’ve they’ve we’ve Short form I’d you’d they’d we’d he’d she’d it’d I’ll you’ll we’ll it’ll
 52. 45 Exercise Put the full forms of the verbs to complete the following sentences. The first one has been done for you. 1. She’s with some friends and students on the way to Vang Vieng for a holiday. - She is with some friends and students on the way to Vang Vieng for a holiday. 2. You’d better start your work tomorrow. - You………. better start your work tomorrow. 3. I’d like barbecued chicken with sticky rice. - I……….… like barbecued chicken with sticky rice. 4. Here’s a menu. What would you like to have? - Here……….... a menu. What would you like to have? 5. I’m not sure. We’ll order later. - I……….… not sure. We……….……. order later. 6. You’re welcome. - You …………… welcome. 7. This restaurant’s got a menu in English. - This restaurant …………………got a menu in English. 6. Rearrange Rewrite these words in the correct order. The first one has been done for you. Example: English / restaurant / This / ’s / got / menu / in / a - This restaurant’s got a menu in English 1. or one bill / Would / like / to / get / separate bill/ you - ………………………………………………………………………? 2. Your / bill / lunch / is / 45 000 / kip. - …………………………………………………………………….…. 3. me / makes / sleepy /A/ big/ lunch - ………………………………………………………………………. 4. What / you / like / to / have / breakfast / for / would - ……………………………………………………………………….? 5. English /Do / you / have / menu / in / a - ………………………………………………………………..………? 7. Write Write a paragraph about a roadside restaurant in your village. (100 words) ( big, small, convenient, food, clean…………..) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 53. 46 Lesson 1 Laos In this lesson students learn about the names and some facts of 17 provinces and one capital city in Laos. 1. Vocabulary 2. Listen and repeat Listen and repeat the words in the box after the teacher. 3. Look and say A. Read the names of the provinces B. Look at the empty map. Write the names of the provinces on the map. north ທິດເໜືອ include ປະກອບດ້ວຍ south ທິດໃຕ້ border ຊາຍແດນ east ທິດຕາເວັນອອກ hospitable ໂອບອ້ອມອາລີ west ທິດຕາເວັນຕົກ landlocked ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ surround ອ້ອມຮອບ square kilometer (km2 ) ຕາຕະລາງກິໂລເມັດ peaceful ສະຫງ ົບສຸກ friendly ເປັນມິດ Xiengkhouang Bolikhamxay Savannakhet Sekong Houaphan Xayaboury Luang Prabang Phongsaly Luangnamtha Bokeo Oudomxay Khammouane Salavan Champasack Attapeu Vientiane Capital Vientiane Province Xaysomboun
 54. 47 C. Draw a mind map about the locations of the provinces in Laos. Laoswest centre Phongsaly ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 55. 48 4. Listen and practise Listen and repeat after the teacher. Then practise the dialogue in pairs. Chan is at the conference in Brunei and he meets a new friend, Linda Linda: Hi, Chan. I’m going to Laos next month for my holiday. I don’t have much information about it. Where is it exactly? Chan: Well, Laos is in South-east Asia. Linda: What countries does Laos share borders with? Chan: In fact, Laos borders with five countries: China to the north, Myanmar to the north east, Vietnam to the east, Cambodia to the south and Thailand to the west. Will you go to all these countries? Linda: I don’t think so. I’ll go to Laos first; then I’ll go to Thailand. Is it convenient to travel from Laos to Thailand? Chan: Well, There are a lot of border check points in Laos. There are two border check points in Vientiane Capital-one at Wattay Airport, the other on Mittaphap Bridge, where you can get a visa. Linda: Oh! That’s wonderful my dear. Thanks for your information. It’s really useful. Chan: You’re welcome Linda. 5. Grammar note -There is/are and have/has Both of them have the same meaning. Example: There is a border check point in Khammouane province. There are two border check points in Savannakhet. Vientiane has two border check points. 6. Look and answer Look at the map in exercise 3 and answer the questions. 1. How many provinces are there in the north of Laos? __________ 2. How many provinces are in there the centre of Laos? _________ 3. How many provinces are in there the west of Laos? __________ 4. How many provinces are in there the south of Laos? __________ 5. How many provinces are in there the east of Laos? ___________
 56. 49 7. Read and answer Read the text and answer the questions below. Luang Prabang Luang Prabang is a big province in the north. It shares the border with Vietnam and there is one border check point. It also has borders with six provinces. The capital of Luang Prabang province is Luang Prabang city. Twelve different ethnic groups live in the province, and it has about 360,000 people. There are 12 districts, 796 villages and 63,582 households in the province. This city is the old capital of Laos. It is on the Mekong and Khan rivers. Many people say it is very beautiful because it has many old and beautiful temples. Tourists like to visit the temples and the National Museum (old Royal Place). They also like to travel up river by boat to visit the Buddha caves. People can go to Luang Prabang by plane, by boat or by car. From Vientiane, people can travel by car or bus on Road Number 13 North. They can also go by boat up the Mekong River or fly from Luang Prabang to Chiengmai in the north of Thailand. 1. Where is Luang Prabang province? ................................................................................................................... 2. What country does Luang Prabang have a border with? ................................................................................................................... 3. How many provinces does Luang Prabang have borders with? ................................................................................................................... 4. How many people live in Luang Prabang? ................................................................................................................... 5. How many ethnic groups live there? ................................................................................................................... 6. What are two things tourists like to do in Luang Prabang? …………………………………………………………………………... 8. Ask and answer One person is student A and the other is student B. Don’t look at your partner’s chart. Then take turns to ask for information. Write what is missing in your chart. ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 57. 50 Example: A: How many districts are there in Savannakhet province? B: There are_________ Student A: How many ….…? Student B: How many ….…? provinces districts villages people Households Savannakhet 15 1,543 114,400 Bokeo 5 118,200 Oudomxay 475 35,815 Write about a province using the information from your chart. Example: In Savannakhet, there are 15 districts, 1,543 villages, 700,000 people and 114, 000 households. In Bokeo _______________________________________ 9. Complete Choose a province and complete the chart below. 10. Write Write about the province that you know well as the example in Exercise 7. ……………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………….. Provinces Districts Villages People Households Savannakhet 703,000 Bokeo 265 21,974 Oudomxay 7 313,380 Name of province Where? How many people? Districts Villages Capital Tourist attractions How/travel?
 58. 51 Lesson 2 Weather In this lesson students learn about the different seasons. 1. Vocabulary Read and remember the meanings of these words rainfall ຝົນຕົກ scarf ຜ້າພັນຄໍ muggy ຮ້ອນອົບເອົ້າ landscape ພູມີທັດ mild ອ່ອນເບົາ sandcastle ປາສາດຊາຍ feature ລັກສະນະ, ຮູບແບບ chilly ເຢືອກເຢັນ snowman ຫຸ່ນຫິມະ lush ຂຽວສະອຸ່ມ sultry ຮ້ອນເຫື່ ອໄຫຼໄຄຍ້ອຍ significant ສ ໍາຄັນ winter ລະດູໜາວ spring ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ autumn ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ summer ລະດູແລ້ງ 2. Listen and repeat Listen and repeat these words in the box after the teacher. 3. Look and Match Look at the words in the box and match to the pictures. It’s ………… It’s …………. It’s . ………… It’s . ………… raining windy sunny cloudy icy foggy snowing ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 59. 52 It’s ………… It’s …………. It’s ………… 4. Match Climate charts for Laos Temperature and rainy days statistics for Vientiane, Laos Look at the chart and match the sentences in column A with climate charts in column B. A B 1. The maximum temperature (xF) in January is 2. The high statistic of rainy days in Vientiane is in 3. The minimum temperature( xC ) of rainy days is 4. The average temperature ( xF ) from January to December is 5. The small number of rainy days for minimum temperature in Vientiane is August 17 82 1 80-81
 60. 53 5. Listen and answer Listen to the text and answer True or False. 1. Laos is surrounded by 5 countries. ……………… 2. It has borders with only Vietnam and Thailand. ……….…….. 3. Laos has a single dry season between May and September. ……… 4. In the north of Laos, it is cooler during the winter season. ……… 5. The weather seems to be humid during the dry season. …………... 6. Read and complete Choose the words from the box to complete the paragraph below. season hot climate distinct cool colorful time green rainy Laos generally enjoys a mild tropical (1) ………., but it can get quite chilly in the cool (2)……….. Temperatures range from 10-40 degrees Celsius in the Mekong Valley, and may dip below zero in the mountains and on the XiengKhouang and Bolaven plateaus. There are three (3) ………. seasons: the (4) ……… season from November to February, the (5)…….…. season from March to May and the (6)……….. season which lasts from June to October. Most people find the best (7) ……… to visit is from October to February. However, the low season offers lush (8) ……. landscapes in the rainy season and the (9)………..Lao New Year festivities in April ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 61. 54 7. Read and answer Read the text and answer the questions below. Two distinct seasons Laos has two distinct seasons - the wet and the dry. The wet season in Laos runs from around May to October, and as with many Southeast Asian countries, the wet season is characterized by a downpour for a few hours each day rather than all-day. During wet season, the land transportation in Laos can be slow and soggy. On the upside, boat transport comes into its own during the great wet. Rivers are high so the slow boats can make better pace. Along the Mekong River many of the rapids are submerged, helping the slow boats with their deeper drafts, but if you're considering a speedboat trip, be warned that the heavy rainfall brings a lot of refuse into the river. The dry season in Laos has two distinct sub-sections -- first comes the cool dry season and then comes the hot dry season -- the former is one of the most popular times to visit Laos. The cool dry season runs from November to February and the hot dry season from March to April. What makes the hot season even more unbearable is the smoke factor -- from March to May farmers set fire to rice stubble and mildly degraded forest to improve soil fertility in preparation for a new rice crop. In summary, the dry season runs from November to April. November to February is cooler while March and April are blisteringly hot. April is the hottest month. Wet season runs from May to October, though it may start a little early in a couple of northern provinces in Laos. August is the wettest month.
 62. 55 Answer these questions 1. How many distinct seasons are there in Laos? ……………………………………………………………………….… 2. What is land transportation like during wet season in Laos? ……………………………………………………………………….… 3. What are the two distinct sub sections for dry season in Laos? …………………………………………………………………………. 4. How long does the cool dry season last? …………………………………………………………………………. 5. What is the hottest and wettest month in Laos? …………………………………………………………………………. 6. What season do you prefer? Why? …………………………………………………………………………. 8. Write Write about the weather in your province using the information in exercise 6 as a guide. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 63. 56 Lesson 3 Tourist sites In this lesson students learn more about tourist sites in Laos. 1. Vocabulary 2. Listen and repeat Listen and repeat the words in the vocabulary box after the teacher. 3. Listen and practise Listen and repeat after the teacher. Then practise the dialogue in pairs. John spends a holiday in Laos and meets his friend, Thada. Thida: When did you arrive in Vientiane? John: Yesterday evening. Anyway, Thida, I would like to have a holiday in other provinces. Could you tell me where I should visit? Thida: I think Luang Prabang or Champasack provinces are the best places to visit in Laos. These provinces are world heritage sites. Luang Prabang was declared in 1996 and Watphou Champasack, in 2001. John: How can I get there? Thida: Champasack is in the south; you can go by bus, van or plane. If you go Luang Prabang by plane, it’ll take about you one hour. If you go by bus, it’ll take about 8-10 hours. John: How long does it take to get to Luang Prabang by bus? alternative ທາງເລືອກ artifact ສິ່ ງທີ່ ສ້າງຈ ໍາລອງ religious ceremony ພິທີທາງສາດສະໜາ sculpture ການແກະສະຫຼັກ destruction ການທ ໍາລາຍ evolved ວິວັດທະນາການ dammed ສ້າງເຂື່ອນກ ັ້ນ inspire ກະຕຸ້ນໃຈ chronological ຕາມລ ໍາດັບເຫດການ
 64. 57 Thida: It usually takes about 8 hours, but sometimes it takes longer in the rainy season. John: It’s difficult to decide, but I think I’ll go to Luang Prabang this time and next time I’ll go to Champasack. 4. Match A. Match the places of tourist sites under the right pictures. …..………….……. …….....……………. ….………………… ……..……………. …………………...… …………………… …..……..……..….… .………….……....… Wat Sisaket Ho Phakeo Museum Patuxai ( Victory Gate) Ing Hang Stupa National Museum Wat Phou Xiengkhouang Buddha Park Ang Nam Ngum ( Nam Ngum Dam) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8.7. ສ.ວ.ສ ສະຫງວນລິຂະສິດ
 65. 58 5. Grammar note First conditionals The first conditional is used to express a possible situation and its result. Possible situation result Example: If you go to Pakse by bus it will take about 12 hours. If +Present Simple tense + will + verb Example: If you go to Pakse, you’ll see Wat Phou.( spoken language) If you go to Pakse, you will see Wat Phou.( written language) 6. Choose Choose the right word or phrase to write under each picture. stupa rocket festival trade fair market boat racing festival Lao New Year 1. ……………………. 2. …………………..… 3. ………………….. 4. …………………...… 5. ………….………….. 6. ………………...…
Publicité