Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Tuyển tập 165 bài tập vât lý boxmath

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
BIÊN SO N: H   HOÀNG VI T


        Tuy n t p 165 câu tr c nghi m hay và khó
 1 Trên m t s i dây đàn dài 120 cm ...
BIÊN SO N: H   HOÀNG VI T


Hư ng D n
  Phương trình II Niuton cho chuy n đ ng tròn, l c tĩnh đi n đóng vai trò l c hư...
BIÊN SO N: H   HOÀNG VI T


 Ta có phương trình sóng t i M :
                
             ...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Giải đề 2010
Giải đề 2010
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 48 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Tuyển tập 165 bài tập vât lý boxmath (20)

Publicité

Plus par Hồ Việt (20)

Tuyển tập 165 bài tập vât lý boxmath

 1. 1. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T Tuy n t p 165 câu tr c nghi m hay và khó 1 Trên m t s i dây đàn dài 120 cm có sóng d ng. Các đi m có biên đ dao đ ng 3.5mm n m cách nhau đo n 15cm. Tìm biên đ c c đ i. Dao đ ng này tương ng v i h a âm nào? A. B c 4 B. B c 3 C. B c 1 D. B c 2 Hư ng D n Biên đ 3,5mm chính là biên đ b ng (biên đ c c đ i): λ L =⇒ = 15cm =⇒ λ = 30 =⇒ = 8 =⇒ H a âm b c 8. 2 λ 2 Biên đ 3,5mm không ph i là biên đ c c đ i =⇒ kho ng cách t đi m đó đ n nút là: λ d = 7, 5cm =⇒ = 30 =⇒ λ = 60 2 Phương trình biên đ : √ 2π d 7 2 L 3, 5 = Ab ng .sin( ) =⇒ Ab ng = =⇒ = 4 =⇒ H a âm b c 4 λ 2 λ 2√ √ 2 L n Lư t đ t các đi n áp xoay chi u u1 = U 2(cos(100π t + ϕ1 )), u2 = U 2(cos(120π t + √ ϕ2 )); u1 = U 2(cos(110π t+ϕ3 )) vào hai đ u đo n m ch g m đi n tr thu n R, cu n c m thu n có đ t c m L và t đi n C m c n i ti p thì cư ng đ dòng đi n trong m ch có bi u thúc tương √ √ 2π √ −2π ng là i1 = I 2(cos(100π t)); I2 = I 2(cos(120π t + )); i3 = I 2(cos(110π t + )). So 3 3 sánh I và I’ ta có: √ A. I = I B. I < I C.I > I D. .I = I 2 Hư ng D n 1 1 1 2 trư ng h p đ u đ u có cùng U và I =⇒ L.ω1 − = L.ω2 − =⇒ LC = =⇒ √ C.ω1 C.ω2 ω1 .ω2 ωc ng hư ng = ω1 .ω2 = 109, 5.π C 3 trư ng h p đ u có cùng đi n áp ch khác nhau t n s (tương đương ngu n có đi n áp không đ i ch thay đ i t n s ) =⇒ ω1 < ω < ω3 < ω2 trong đó ω3 l ch g n v i ωc ng hư ng nh t =⇒ I’>I 3 Cho m ch đi n xoay chi u g m đo n AM n i ti p v i đo n MB.Đo n AM là h p kín ( X 20 ch a 2 trong 3 ph n t R,L,C); đo n m ch MB là t đi n có: C = µF.Đ t hi u đi n th xoay Π chi u f = 50 Hz vào hai đ u đo n m ch AB thì th y hi u đi n th gi a 2 trong 3 đi m b t kì A,M,B đ u là120V.Tính công su t bên trong h p X? A. PX = 24, 94 W B. PX = 12, 45 C.PX = 21, 49 D. PX = 25, 32 Hư ng D n π V gi n đ vecto ra ta th y tam giác ABM là tam giác đ u có BM vuông góc v i i =⇒ ϕAM = ± √ 6 120 3 PX = ui cos ϕAM = 120. . = 24, 94 W ZC 2 4 Xét nguyên t Hidro tr ng thái cơ b n có r = ro = 5, 3.10−11 (m).Tính cư ng đ dòng đi n do chuy n đ ng c a e trên qu đ o K gây ra: A. 0.05mA B. 0.95mA C.1.05mA D. 1.55mA http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 1
 2. 2. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T Hư ng D n Phương trình II Niuton cho chuy n đ ng tròn, l c tĩnh đi n đóng vai trò l c hư ng tâm. q2 q k k. 2 = m.r0 .ω 2 ==> ω = . r0 r0 m.r0 Cư ng đ dòng đi n. q q.ω I= = T 2π 5 1 ngư i đ ng cách 1 cái loa kho ng 20cm, tru c loa, nghe đư c âm m c cư ng đ kho ng 60dB. Tính công su t phát âm c a loa. Cho r ng loa có d ng 1 hình nón có n a góc đ nh là W 30o . Cho bi t cư ng đ chu n là 10−12 ( 2 ) m A. 0, 0336 µ W B. 0, 2336 µ W C. 0, 3216 µ W D. 5, 421 µ W Hư ng D n L W Cư ng đ âm t i v trí ngư i đó đ ng: I = Io .10 10 = 10−6 2 m G i R = 20m là kho ng cách t loa đ n ngư i đó =⇒ Di n tích ch m c u là: S = 2πRh Vì 1 n a góc m c a ch m c u là 30o nên h = R(1 − cos30o ) =⇒ Công su t phát âm: P = IS = 2πIR2 (1 − cos30o ) = 0, 0336 µ W 6 Ngu n sóng O có t n s 10Hz, v = 0, 4m/s. Trên 1 phương truyên có 2 đi m, PQ cách nhau15cm. Bi t biên đ là 1 cm. Khi P có ly đ c c đ i thì ly đ c a Q là m y? A. x = 0 B. x = 1 C.x = 2 D. x = 3 Hư ng D n 2πdf 2π0, 15.10 π ∆ϕ = = = 7, 5π = (2.3 + 1) =⇒ PQ vuông pha v i nhau ... khi P có li đ c c v 0, 4 2 đ i =⇒ Q có li đ x = 0 17λ 7 1 sóng cơ lan truy n trên m t đư ng th nh t M đ n N (M N = ) tai 1 th i đi m nào 4 đó t c đ dao đ ng c a đi m M là: 2πf A .Khi đó t c đ dao đ ng c a đi m N là: ? A. vN = 0 B. vN = 1 C.vN = 2 D. vN = 3 Hư ng D n 17λ dM N = =⇒ dao đ ng c a ph n t sóng t i M và N vuông pha nhau. (kho ng cách gi a hai 4 đi m dao đ ng vuông pha b ng l ph n tư bư c sóng) =⇒ vM = 2πf A = vmax =⇒ vN = 0 8 M t sóng cơ h c có bư c sóng lamda, t n s f và có biên đ là A không đ i khi truy n đi 7λ trong m t môi trư ng. Sóng truy n t đi m M đ n đi m N cách nhau . Vào m t th i đi m 3 nào đó t c đ dao đ ng c a M là 2πf A thì t c đ dao đ ng t i N là? A. vN = A.πf B. vN = 2A.πf C.vN = 0 D. vN = 3A.πf Hư ng D n http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 2
 3. 3. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T Ta có phương trình sóng t i M :  u = Acos(2πf t) M vM = −A.2.πf.sin(2πf t) ⇐⇒ A.2.πf = −A.2.πf.sin(2πf t) ⇐⇒ sin(2πf t) = −1 −π ⇐⇒ 2πf t = + 2kπ 2 Phương trình sóng t i N :  uN = Acos(2πf t + 14π 3 ) vN = A.2.πf.sin(2πf t + 14π ) 3 −π 2π ⇐⇒ vN = A.2.πf.sin( + + 4π) 2 3 π ⇐⇒ vN = A.2.πf.sin( ) 6 =⇒ vN = A.πf 9 Trên m t nư c có 2 ngu n k t h p S1,S2 dao đ ng theo phương trình l n lư t π u1 = acos(50πt + )cm, u2 = acos(50πt)cm. v n t c truy n song 1m/s. hai đi m P, Q 2 thu c h vân giao thoa,v i P S1 − P S2 = 5cm, QS1 − QS2 = 7cm.H i P,Q n m trên đư ng c c đ i hay c c ti u ? A. P c c đ i, Q c c ti u B. P c c ti u, Q c c đ i C. P, Q thu c c c ti u D. P,Q thu c c c đ i Hư ng D n Hai ngu n vuông pha có λ = vT = 4(cm) 1 V i P:S1 − P S2 = 5cm = (1 + )λ =⇒ c c đ i 4 3 V i Q:QS1 − QS2 = 7cm = (1 + )λ =⇒ c c ti u 4 10 T i hai đi m A và B trên m t nư c cách nhau 16 cm có hai ngu n phát sóng k t h p dao π đ ng theo phương trình u1 = a cos (30πt); u2 = a cos (30πt + ). T c đ truy n sóng trên m t 2 nư c 30 cm/s. G i E, F là hai đi m trên đo n AB sao cho AE = FB = 2 cm. Tìm s c c ti u trên đo n EF. A. 28 B. 12 C. 13 D. 21  Hư ng D n d − d = (∆ϕ − ∆ϕ). λ 1 2 M 2π =⇒ d1 − d2 = 2k + 0, 5 ∆ϕ = (2k + 1)π M =⇒ −(16 − 4) ≤ 2k + 0, 5 ≤ (16 − 4) =⇒ 12 http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 3
 4. 4. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T 11 T i m t nư c n m ngang, có hai ngu n k t h p A và B dao đ ng theo phương th ng đ ng π π v i phương trình l n lư t là uA = a1 .sin(40πt + ) cm, uB = a2 sin(40πt + )cm. Hai ngu n đó 6 2 tác đ ng lên m t nư c t i hai đi m A và B cách nhau 18cm. Bi t t c đ truy n sóng trên m t nư c v = 120 cm/s. G i C và D là hai đi m thu c m t nư c sao cho ABCD là hình vuông. S đi m dao đ ng v i biên đ c c ti u trên đo n CD là ? A. 2 B. 12 C. 13 D. 21  Hư ng D n d1 − d2 = (∆ϕM − ∆ϕ). λ    2π =⇒ d1 − d2 = 6k + 2 ∆ϕM = (2k + 1)π ∆ϕ = π − π   2 6 =⇒ AD − BD ≤ 6k + 2 ≤ AC − BC =⇒ −1, 5 ≤ k ≤ 0, 9 =⇒ 2 12 Hai ngu n k t h p A và B dao đ ng trên m t nư c theo các phương trình π u1 = 2cos(100πt + )cm; u2 = 2cos(100πt)cm . Khi đó trên m t nư c, t o ra m t h 2 th ng vân giao thoa. Quan sát cho th y, vân b c k đi qua đi m P có hi u s PA – PB = 5 cm và vân b c (k + 1),cùng lo i v i vân k đi qua đi m P’ có hi u s P A − P B = 9cm. Tìm t c đ truy n sóng trên m t nư c, các vân nói trên là vân c c đ i hay c c ti u? A. v = 200cm/s B. v = 130cm/s C. v = 100cm/s D. v = 230cm/s  Hư ng D n 9 = (k + 1)λ = kλ + λ =⇒ λ = 4 =⇒ v = 200cm/s kλ = 5 13 Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c, hai ngu n AB cách nhau 14,5 cm dao đ ng ngư c pha. Đi m M trên AB g n trung đi m I c a AB nh t, cách I là 0,5 cm luôn dao đ ng c c đ i. S đi m dao đ ng c c đ i trên đư ng elíp thu c m t nư c nh n A, B làm tiêu đi m là: A. 18 đi m B. 30 đi m C. 28 đi m D. 14 đi m Hư ng D n V i 2 ngu n ngư c pha, thì t i I là c c ti u, mà M là đi m g n I nh t đ t c c đ i. V y kho ng vân i = 2.0, 5 = 1cm V trí c c đ i s là: x = (0, 5 + k).i = 0, 5 + k M t khác: 0 ≤ x ≤ 14, 5 =⇒ −0, 5 ≤ k ≤ 14 =⇒ có 14 giá tr k (vì k nguyên) =⇒ 28 đi m c c đ i (c t n a trên elip 14 đi m, c t n a dư i 14 đi m). 14 Trên m t nư c n m ngang có hai ngu n sóng k t h p cùng pha A, B cách nhau 6,5 cm, bư c sóng λ = 1cm. X t đi m M có MA = 7,5 cm, MB = 10 cm. S đi m dao đ ng v i biên đ c c ti u trên đo n MB là: A. 6 đi m B. 7 đi m C. 8 đi m D. 9 đi m Hư ng D n http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 4
 5. 5. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T G i N là 1 đi m b t kì thu c MB. V i 2 ngu n ngư c pha, N s là c c ti u n u: d − d = kλ M t khác:−AB ≤ d − d ≤ |M A − M B| =⇒ −6, 5 ≤ kλ ≤ 2, 5 =⇒ −6, 5 ≤ k ≤ 2, 5 =⇒ có 8 giá tr k =⇒ Có 8 đi m c c ti u trên MB . 15 Trong giao thoa sóng trên m t nư c, hai ngu n A, B cách nhau 14,5 cm dao đ gn ngư c pha. Đi m M trên AB g n trung đi m I c a AB nh t, cách I là 0,5 cm luôn dao đ ng c c đ i. S đi m dao đ ng c c đ i trên đư ng elip thu c m t nư c nh n A, B làm tiêu đi m là? A. 18 đi m B. 30 đi m C. 28 đi m D. 14 đi m Hư ng D n λ Vì AB ngư c pha nên I dao d ng c c ti u, đi m dao đ ng c c đ i g n I nh t s cách I: 4 =⇒ λ = 21cm Xét đi u ki n: −AB ≤ kλ ≤ AB =⇒ −7, 25 ≤ k ≤ 7, 25 =⇒ có 14 đư ng c c đ i =⇒ trên elip Có 28 đi m dao đ ng c c đ i ( 1 đư ng c c đ i c t elip này t i 2 đi m) 16 Trên b m t ch t l ng có 2 ngu n phát sóng k t h p S1, S2 dđ cùng pha, S1S2 = 40 cm. m Bi t sóng do m i ngu n phát ra có t n s : f = 10hz, v = 2 ( ). Xét M n m trên đư ng th ng s vuông góc v i S1S2 t i S1. Đo n S1M có giá tr l n nh t là bao nhiêu đ t i M có dđ v i biên đ c c đ i? A. 30 B. 15 C. 20 D. 13 Hư ng D n v λ = = 20cm đi m M s n m trên đư ng c c đ i th nh t k t trung đi m AB: =⇒ M B = f M A + 20 =⇒ M B 2 = M A2 + 40M A + 400 L i có M B 2 = M A2 + AB 2 =⇒ 40M A + 400 = AB 2 =⇒ M A = 30cm 17 cho giao thoa 2 ngu n sóng k t h p đ ng pha S1 và S2 trên b m t ch t l ng bi t 2 đi m dao đ ng c c đ i trên đo n th ng S1 và S1 cách nhau 1 cm . hai đi m M và N trên m t ch t l ng M cách S1 8 cm ,cách S2 là 11cm .N cách S1 là 14cm ,S2 là 10cm s đi m dao đ ng c c đ i trên MN A. 18 đi m B. 4 đi m C. 28 đi m D. 14 đi m Hư ng D n 2 đi m dao đ ng c c đ i trên S1S2 cách nhau 1cm =⇒ λ = 2cm Xét b t phương trình sau: M S1−M S2 kλ N S1−N S2 =⇒ −3 2k 4 =⇒ −1, 5 k 2 V y có 4 đi m c c đ i ng v i k = −1, 0, 1, 2 18 Chi u 1 b c x đi n t có bư c sóng 0, 25(µm)vào ca t t t bào quang đi n có công thoát 3, 559(eV ).Hi u đi n th gi a anot và catot là 1, 25V t o ra đi n trư ng đ u trong kho ng không gian c a 2 c c.V n t c c a e quang đi n khi đ n anot là v thõa mãn: A. 0m/s ≤ v ≤ 0, 97.106 m/s B. 0, 66.106 m/s ≤ v ≤ 0, 97.106 m/s C. 0, 71.106 m/s ≤ v ≤ 0, 97.106 m/s D. 0m/s ≤ v ≤ 0, 71.106 m/s Hư ng D n http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 5
 6. 6. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T hc Ta có: = Ao + Wd1 =⇒ Wd1 = 2, 2556.10−19 (J) λ Trư ng h p các e b c ra v i v n t c c c đ i: 1 Áp d ng đ nh lí đ ng năng: mv2 2 − Wd1 = eUAK =⇒ v2 = 0.97.106 m/s 2 1 Đ i v i các e b c ra v i v n t c đ u b ng 0 và đ n Anot: 2 mv2 2 = eUAK =⇒ v2 = 0.66.106 m/s 6 V y 0, 66.106 ≤ v2 ≤ 0, 97.10 19 Cho dây AB c đ nh c th thay đ i l b ng ròng r c. f = 20 Hz, khi thay đ i l ta th y gi a 2 l n có sóng d ng liên ti p thì l l n lư t là 90 và 100cm. Tìm V? A. v = 200cm/s B. v = 130cm/s C. v = 100cm/s D. v = 400cm/s Hư ng D n Gi a 2 l n có sóng d ng liên ti p (mà chi u dài dây l n th 2 l n hơn chi u dài dây l n th 1) mà 2 đ u dây c đ nh nên khi có sóng d ng thì chi u dài dây luôn = s nguyên l n bó sóng . Ta có : G i s bó sóng ( m i bó sóng có l = λ/2) là n thì s bó sóng c a l n th 2 khi dây có 90 100 λ chi u dài là 100cm là n+1 . =⇒ = = =⇒ n = 9T đó gi i ra đư ncλ = 20cm =⇒ n n+1 2 V = λ.f = 400cm/s 20 H t nhân 92, 234U phóng x alpha, ngay sau khi sinh ra h t a bay vào t trư ng đ u có B = 0.5T , theo phương vuông góc v i các đư ng s c t , bi t kh i lư ng các h t U = 233.9904T h = 229.9737, a = 4.0015.1u = 1.66.10− 27 = 931, 5M eV /C 2 A. 5, 27m B. 2, 37m C. 1, 27m D. 1, 07m Hư ng D n K1 + K2 = 14, 1588 m.v 2 =⇒ KHe = 13, 92M EV = => v = 13, 92.1, 6.10−13 .24, 0015.1, 66 229, 9737.K1 − 4, 0015.K2 = 0 2 6, 7.1014 m.v 2 m.v 4, 0015.1, 66.10−27 . 6, 7.1014 Ta có: q.v.B = => r = ⇐⇒ = 1, 07m r q.B 2.1, 66.10−19 .0, 5 21 M t s i dây căng gi a 2 đi m c đ nh cách nhau 75 cm.Ngư i ta t o song d ng trên dây.2 t n s g n nhau nh t cùng t o ra song d ng trên dây là 150 hz và 200 hz.T n s nh nh t t o ra sóng d ng trên dây là? A. fmin = 22Hz B. fmin = 50Hz C. fmin = 100Hz D. fmin = 25Hz  Hư ng D n kv kv (k=1) v f = = =⇒ f min =    2l  1, 5  1, 5 =⇒ fmin = 50Hz  k v = 225  k = 3  1  =⇒ 1  k2 v = 300  k2 = 4 http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 6
 7. 7. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T 22 Bài 1: M t con l c đơn dao đ ng nh t i nơi có gia t c tr ng trư ng 9, 8(m/s2 ) v i dây dài 1(m) qu c u con l c có kh i lư ng 80(g).Cho con l c dao đ ng v i biên đ góc 0,15(rad) trong môi trư ng có l c c n tác d ng thì nó ch dao đ ng 200(s) thì ng ng h n.Duy trì dao đ ng b ng cách dùng m t h th ng lên dây cót sao cho nó ch y đư c trong 1 tu n l v i biên đ góc 0,15(rad). Bi t 80% năng lư ng đư c dùng đ th ng l c ma sát do h th ng các bánh răng cưa.công c n thi t đ lên dây cót là? A. 133, 5J B. 266, 1J C. 103, 5J D. 117, 2J Hư ng D n Do trong dao đ ng đi u hòa chu kỳ dao đ ng c a v t là 1 h ng s , nên trong dao đ ng t t d n thì l đ i lư ng này cũng không đ i:T = 2π g = 2s M t khác năng lư ng gi m trong 1 chu kỳ cũng không đ i. T đây ta có năng lư ng gi m trong 1s b t kỳ là b ng nhau, và b ng: 2 W0 0, 5.m.g.lα0 W1s = = = 8, 82.10−3 J 200 200 Công c n thi t đ lên dây cót g m công đ th ng l c n và công đ th ng l c ma sát bánh răng Công đ th ng l c c n: W1t = W1s .7.24.60.60 Vì: 80% năng lư ng đư c dùng đ th ng l c ma sát do h th ng các bánh răng cưa, nên công c n thi t đ lên dây cót là: W1t .5 = 133, 5J 23 M t đo n m ch không phân nhánh g m 1 đi n tr thu n R = 80Ω,m t cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω ,đ t c m L=0,318 H và m t t đi n có đi n dung C = 15, 9µF ,có t n s f thay đ i đư c.V i giá tr nào c a f thì đi n áp gi a 2 b n t đ t giá tr c c đ i: A. 71Hz B. 71Hz C. 61Hz D. 55Hz Hư ng D n 2LC − R2 C 2 ω2 = =⇒ f = 61(Hz) 2L2 C 2 24 Đ t vào 2 đ u dây thu n c m có đ t c m 0, 3/π(H) m t đi n áp xoay chi u.Bi t giá tr √ √ t c th i c a đi n áp và cư ng đ dòng đi n t i th i đi m t1 là: 60 6(V )và 2(A), t i th i đi m √ √ t2 là 60 2(V ) và 6(A). T n s c a dòng đi n là: A. 60Hz B. 50Hz C. 100Hz D. 40Hz Hư ng D n π Vì u, i l ch pha nhau 1 góc nên ta có h th c: 2 2 2 Uo u1 − u2 = = ZL =⇒ ZL = 60 =⇒ w = 200π =⇒ f = 100 Io i2 − i2 2 1 25 Hai con l c gi ng nhau có cùng T = 0,2 s. bi t A2 = 3.A1. BAi t r ng lúc đ u 2 v t g p nhau v trí cân b ng và chuy n đ ng ngư c chi u nhau.Kho ng th i gian gi a 2 l n v t n ng g p nhau liên ti p là? A. 0, 02s B. 0, 04s C. 0, 03s D. 0, 01s Hư ng D n Khi 2 v t dao đ ng v i cùng chu kỳ mà ban đ u l i g p nhau t i v trí cân b ng thì c sau http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 7
 8. 8. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T T = 0, 01s hai v t l i g p nhau t i v trí cân b ng, kho ng th i gian này không ph thu c vào t 2 l biên đ 2 v t (C n chú ý r ng 2 v t này có cùng v trí cân b ng) 26 Cho đo n m ch đi n xoay chi u g m 2 ph n t X và Y m c n i ti p. Khi đ t vào hai đ u đo n m ch đi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng là U thì đi n áp hi u d ng gi a 2 đ u ph n √ t X là 3U , gi a 2 đ u ph n t Y là 2U. hai ph n t X và Y tương ng là? A. T đi n và đi n tr thu n B. Cu n dây thu n c m và đi n tr thu n C. T đi n và cu n day thu n c m D. T đi n và cu n dây không thu n c m Hư ng D n Đáp án A, B lo i vì: N u m ch có R, C ho c R, L thì: U 2 = UX + UY =⇒ UX ; UY đi u này không 2 2 th a mãn √ Đáp án C lo i vì: N u m ch ch có L, C thì: UX − UY |= (2 − 3)U đi u này không th a mãn Đáp án D th a mãn (v hình s gi i thích đư c t l gi a các đ i lư ng hoàn toàn th a mãn 27 Cho dòng đi n g m R n i ti p L n i ti p C( v i t C có th thay đ i đư c), hai đ u t C có m t vôn k đo tr s đi n áp đi qua t . Đi n áp hi u d ng 2 đ u m ch không đ i, t n s c a dòng đi n, đi n tr và c m kháng c a c n dây không đ i. Khi C = C1 = 10(µF ) và C = C2 = 20(µF ) ngư i ta th y vôn k cho k t qu đo như nhau. Tìm C đ giá tr c a vôn k đ t l n nh t. Bi t L thu n c m? Hư ng D n Khi thay đ i C nhưng P không đ i ch ng t =⇒ I không đ i =⇒ Z không đ i ZC1 + ZC2 =⇒ ZL = 2 U U Khi thay đ i C đ UC max thì ta có:UC = I.ZC = =√ R2 + ZL2 y ZL 2 − 2 ZC + 1 ZC 1 ZL Như v y đ UC max thì y min, theo tính ch t tam th c b c 2 thì = 2 2 =⇒ C ZC R + ZL 0, 3 28 Đ t vào 2 đ u dây thu n c m có đ t c m (H) m t đi n áp xoay chi u.Bi t giá tr t c π √ √ th i c a đi n áp và cư ng đ dòng đi n t i th i đi m t1 là 60 6(V ) và 2(A), t i th i đi m t2 √ √ là 60 2(V ) và 6(A). T n s c a dòng đi n là: A. 60Hz B. 50Hz C. 100Hz D. 40Hz Hư ng D n Do cu n dây ch ch a cu n thu n c m L nên ta th y lúc nào u và i cũng vuông pha v i nhau.Do v y ta có: t i th i đi m t b t kỳ n u đi n áp t c th i là u và i thì: u i ( )2 + ( )2 = 1 U0 I0 Thay s √ có: √  ta  60 6 2  ( 2 2  ) +( ) =1 U0 √ I √0  60 2 2  ( 6 2  ) +( ) =1 U0 I0 http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 8
 9. 9. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T √ U0 = 120 2(V ) U0 60 =⇒ √ =⇒ ZL = 2πf L = I0 = 60 =⇒ f = = 100(Hz) I0 = 2 2(A) 2πL 29 M t con l c lò xo g m v t M và lò xo có đ c ng k dao đ ng đi u hòa trên m t ph ng n m ngang, nh n v i biên đ là A1 . Đúng lúc v t M đang v trí biên thì m t v t m có kh i lư ng b ng v i v t M chuy n đ ng theo phương ngang v i v n t c vo b ng v n t c c c đ i c a M , đ n va ch m v i M.Bi t va ch m gi a 2 v t là hoàn toàn đàn h i xuyên tâm, sau va ch m v t M ti p t c dao đ ng đi u hòa v i biên đ A2 .T s biên đ dao đ ng c a v t M trư c và sau va ch m là : √ A1 √ A1 3 2 A. = 2 B. = A2 A2 2 A1 2 A1 1 C. = D. = A2 3 A2 2 Hư ng D n Lúc v t M biên thì M đang có 1 Wtmax = 0, 5.k.A2 và đúng lúc này v t m đ n và truy n cho 1 √ 2 2 √ 2 A1 2 M1 : Wdmax = W = 0, 5.k.A1 T đó: =⇒ Ws = k.A1 = 0, 5.k.( 2A2 ) =⇒ = A2 2 30 M t con l c lò xo, v t có kh i lư ng m dao đ ng cư ng b c dư i tác d ng c a ngo i l c bi n thiên đi u hòa v i t n s f .Khi f =f1 dao đ ng cư ng b c khi n đ nh có biên đ là A1 , khi f =f2 (f1 <f2 <2f1 ) thì dao đ ng cư ng b c khi n đ nh có biên đ A2 bi t A1 =A2 .Đ c ng lò xo có th là: A. 4π 2 m(f2 − f1 )2 B. 4π 2 m(f2 + f1 )2 π 2 m(f1 + 3f2 ) π 2 m(2f1 − f2 ) C. D. 4 3 Hư ng D n ĐA A: k = 4π 2 .m(f2 − f1 ) =⇒ ω 2 = 4π 2 .(f2 − f1 ) =⇒ f = f2 − f1 < f1 (vô lý) 2 2 2 2 ĐA B: k = 4π 2 .m(f2 + f1 ) =⇒ ω 2 = 4π 2 .(f2 + f1 ) =⇒ f = f2 + f1 > 1, 5f2 (vô lý) 2 2 2 2 k ĐA D:3 = π 2 (2f1 − f2 ) =⇒ 12f 2 = 2f1 − f2 < f1 (vô lý) m =⇒ ĐA (C) 31 M t m ch dao đ ng LC lí tư ng g m cu n c m thu n và t đi n có đi n dung C = 5µF . Trong m ch đang dao đ ng đi n t t do v i cư ng đ dòng đi n i = 0, 6cos(2000t) (i tính b ng A, t tính b ng s). th i đi m mà cư ng đ dòng đi n trong m ch b ng m t n a cư ng đ dòng đi n hi u d ng thì hi u đi n th gi a 2 b n t có đ l n b ng: √ √ √ √ A. 15 14 B. 30 14 C. 15 34 D. 25 23 Hư ng D n 2 2 i u + =1 I0 U0 √ 1 7 =⇒ |u| = 1 − √ 2 = √ U0 (2 2) 2 2 Qo Io U0 = = = 60V C ωC √ 7 √ =⇒ |u| = √ .60 = 15 14 2 2 http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 9
 10. 10. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T 32 cho hai nguôn két h p đ t cách nhau 2m dao đ ng cùng pha di chuy n trên đo n AB .ngư i m ta th y có 5 v trí âm có đ to c c d i bi t t c đ âm trong không khí 350( ) t n s có giá tr s th a mãn n m trong kho ng nào? Hư ng D n λ Di chuy n th y 5 v trí âm to nh t =⇒ trong đo n AB có 5 b ng =⇒ 5 ≤ 2f ≤ 437.5HZ 2 M t khác ta cũng lưu ý ch có 5 c c đ i tương 5 bó sóng và t bó sóng th 1 và th 5 có th còn λ có kho ng cách t i ngu n 1 đo n< . 4 λ λ Do v y n u ta l y:5 + < 2 =⇒ f < 525Hz =⇒ 437.5 f < 525Hz 2 2 4π 33 M t v t dao đ ng đ u hòa theo phương trình x = Acos( t) v i t đo b ng s.T i th i đi m 3 nào v n t c có đ l n b ng m t n a v n t c c c đ i? Hư ng D n √ vmax Wt 3 khi v = =⇒ Wd = =⇒ x = A Khi cho tương đương gi a dao đ ng đi u hòa và 2 4 2 √ 3 chuy n đ ng tròn đ u. Ta xác đ nh đư c 4 đi m trên đư ng tròn ng v i v trí x = ± A 2 M t khác trên đư ng tròn ta xác đ nh đư c v t i th i đi m t=0 là t i v trí biên +A √ 3 T đây ta s tính th i đi m (k t t=0 khi v t v trí biên +A) đ n các v trí: x = ± AT  2 1 T 1 3  t = 8 + n 2 = 8 + n4 đây ta đư c các k t qu : ⇐⇒  5 T 5 3 t= +n = +n 8 2 8 4 34 M t con l c dao đ ng t t d n .C sau m i chu kì,biên đ gi m 3%.Ph n năng lư ng c a con l c b m t đi trong m t dao đ ng toàn ph n là bao nhiêu ? A. 23% B. 6% C. 2% D. 8% Hư ng D n Trong dao đ ng t t d n g i đ gi m biên đ trong 1 chu kỳ là:∆A , và năng lư ng gi m trong 1 1 1 1 chu kỳ là: ∆W Khi đó ta s có:∆W = k(A2 − A2 ) = k(A2 + A1 ).(A2 − A1 ) = k(A2 + A1 ).∆A = 2 1 2 2 2 1 k.2A1 .∆A. Ph n năng lư ng c a con l c b m t đi tính theo ph n trăm trong m t dđ toàn ph n 2 1 ∆W k.2A1 .∆A ∆A1 là: = 2 1 2 =2 = 6% W 2 k.A1 A1 35 M t lăng kính có góc chi t quang A = 6◦ . Chi u chùm ánh sáng tr ng vào m t bên c a lăng kính theo phương vuông góc v i m t ph ng phân giác c a góc chi t quang t i m t đi m r t g n A. Chùm tia ló đư c chi u vào m t màn nh đ t song song v i m t ph ng phân giác nói trên và cách m t ph ng này m t kho ng 2m. Chi t su t c a lăng kính v i ánh sáng đ là 1,5 và ánh sáng tím là 1,54. Tìm b r ng quang ph trên màn. Hư ng D n http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 10
 11. 11. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T Góc l ch D c a tia sáng qua lăng kính : D = A(n - 1) Xét tia tím: Dtím = A(ntím − 1) Tia đ Dđ = A(nđ − 1) Góc l ch gi a tia hai tia đ và tím: δA = Dtím − Dđ Chi u r ng quang ph : l = δD.L trong đó L = 2m. 36 M t con l c đơn dao đ ng nh t i nơi có gia t c tr ng trư ng 9, 8(m/s2 ) v i dây dài 1(m) qu c u con l c có kh i lư ng 80(g).Cho con l c dao đ ng v i biên đ góc 0,15(rad) trong môi trư ng có l c c n tác d ng thì nó ch dao đ ng 200(s) thì ng ng h n.Duy trì dao đ ng b ng cách dùng m t h th ng lên dây cót sao cho nó ch y đư c trong 1 tu n l v i biên đ góc 0,15(rad). Bi t 80 năng lư ng đư c dùng đ th ng l c ma sát do h th ng các bánh răng cưa.công c n thi t đ lên dây cót là? A. 183, 8J B. 133, 5J C. 113, 2J D. 193, 4J Hư ng D n Do trong dao đ ng đi u hòa chu kỳ dao đ ng c a v t là 1 h ng s , nên trong dao đ ng t t d n thì l đ i lư ng này cũng không đ i. T = 2π g M t khác năng lư ng gi m trong 1 chu kỳ cũng không đ i. T đây ta có năng lư ng gi m trong 1s 2 W0 0, 5.m.g.lα0 b t kỳ là b ng nhau, và b ng:W1s = = = 8, 82.10−3 J 200 200 Công c n thi t đ lên dây cót g m công đ th ng l c n và công đ th ng l c ma sát bánh răng Công đ th ng l c c n: W1t = W1s .7.24.60.60 Vì: 80% năng lư ng đư c dùng đ th ng l c ma sát do h th ng các bánh răng cưa, nên công c n thi t đ lên dây cót là: W1t .5 = 133, 5J 37 Đ u O c a m t s i dây đàn h i n m ngang dao đ ng đi u hòa theo phương th ng đ ng v i biên đ 3 cm v i t n s 2 Hz. Sau 2 s sóng truy n đư c 2 m. Ch n g c th i gian là lúc đi m O đi qua v trí cân b ng theo chi u dương. Li đ c a đi m M cách O m t kho ng 2 m t i th i đi m 2 s là:? A. x = 0 B. x = 1 C. x = 2 D. x = 3 Hư ng D n T f =⇒ T = 0, 5s; 2s = 4T =⇒ 4λ = 2m =⇒ λ = 0, 5m V y M dao đ ng cùng pha v i 0 vì M cách 0 m t s nguyên l n bư c sóng (hay t i th i đi m b t kỳ 0 có li đ nào thì M cũng có li đ đó). Sau 2 s v t th c hi n tr n v n 4 chu kỳ nên li đ đúng b ng li đ t i th i đi m ban đ u: =⇒ Li đ x=0 38 sóng có t n s 20Hz truy n trên m t thoáng n m ngang c a 1 ch t l ng, v i t c đ 2m/s, gây ra các dao đ ng theo phương th ng đ ng c a các ph n t ch t l ng. 2 đi m M,N thu c m t thoáng c a ch t l ng cùng phương truy n sóng, cách nhau 22,5 cm. Bi t đi m M n m g n ngu n sóng hơn. t i th i đi m t, đi m N h xu ng th p nh t. H i sau đó th i gian ng n nh t là bao nhiêu thì đi m M s h xu ng th p nh t? 7 3 4 3 A. t = s B. t = s C. t = s D. t = s 10 20 80 80 http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 11
 12. 12. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T Hư ng D n λ λ Ta nh n th y kho ng cách gi a 2 đi m MN b ng m t s l l n ( vì d2 − d1 = (2k + 1). ) 4 4 Đi u đó ch ng t M và N dao đ ng vu ng pha v i nhau.L i có M g n ngu n hơn do đó M s dao π đông nhanh pha hơn N 1 góc 2 Như v y, khi đi m N th p nh t thì đi m M đang dao đ ng VTCB và có xu hư ng đi lên. Như 3T 3 v y th i gian đ M dao đ ng xu ng v trí th p nh t là : . Thay vào ta s đư c giá tr : t = s 4 80 39 M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa.Bi t trong m t chu kì, kho ng th i gian đ v t nh c a con l c có th năng không vu t qua m t n a đ ng năng c c đ i là 1s.T n s dao đ ng c a v t là? A. f = 0, 6Hz B. f = 0, 9Hz C. f = 20Hz D. f = 0, 5Hz Hư ng D n A Xét v trí t i đó Wt = 1/2.Wd max ⇔ x = ± √ 2 T c là s có 4 v trí trên đư ng tròn Khi xét trong 1/4 chu kỳ thì th i gian đ th năng không vư t quá 1/2 đ ng năng max là 1/4s, th i gian này tương ng v i góc quét trên đư ng tròn là t π α đi m M đ n đi m M’ trên đư ng tròn: góc α = =⇒ ω = = π =⇒ f = 0, 5Hz 4 t 40 cho m t cơ h con l c lo xo có hai v t m và M đư c treo vào bên dư i M trên m. Gia t c tr ng trư ng g . C t đ t nhanh dây n i M và m thì v t dao đ ng dh v i biên đ bao nhiêu? Hư ng D n (m + M )g mg Mg A = ∆l0 − ∆l0 = − = k k k 41 M t sóng d ng trên dây đàn h i có d ng: u = Asin(bx)cosωt(mm); (x : cm; t : s). Bi t bư c sóng là 0,4 (m) và m t đi m trên dây cách 1 nút 5cm có biên đ dao đ ng là 5mm. Biên đ A (mm) c a b ng sóng b ng: √ √ A. 5 2 B. 4 2 √ √ C. 5 3 D. 4 3 Hư ng D n Nhìn phương trình ph n (t) gi ng dây có 1 đ u t do, nhưng ph n (x) l i là Asin(bx) l i là dây có 2 đ u c đ nh l quá. Gi s x là kho ng cách đ n nút nhé(Dây có 2 đ u c đ nh) (b = 2π ) λ 2π.5 10 √ Asin(bx) = 5 =⇒ Asin( ) = 5 =⇒ A = √ = 5 2 40 2 42 Cư ng đ dòng đi n t c th i ch y qua m t đo n m ch là: i = 2 cos 100πt (A), t đo b ng giây. T i th i đi m t1 nào đó, dòng đi n đang gi m và có cư ng đ b ng 1 A . Đ n th i đi m t = t1 + 0,005 (s), cư ng đ dòng đi n b ng:? Hư ng D n Th i gian 0,005 s góc quét đư c s là: ωt = 100π.0, 005 = 0, 5π (1 vuông) http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 12
 13. 13. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T √ V y quay đi m ng n theo chi u dương 1 vuông, cư ng đ tương ng là: − 3A 43 Con l c đơn m = 0, 5; l = 0.5; g = 9.8.Sau 5 chu kì biên đ gi m t 6◦ xu ng4◦ .Tímh công su t c a máy cung c p năng? Hư ng D n A = lsinα0.5xsin6 = 5cm =⇒ E = 1/2mw2 A2 = 1/2x0.5x(9.8/0.5)x0.052 = 0.01225J =⇒ Sau 5T A = lsinα = 3, 5cm =⇒ E = 4.41x10− 3J =⇒ ∆A V y sau 5 chu kì cơ năng gi m ∆E = E − E = 7.84x10− 3 1 chu kì E gi m = = 1.568x10− 3J 5 V y c n cung c p 1.568x10− 3J sau m i chu kì dao đ ng 44 Cho đo n m ch xoay chi u RLC m c n i ti p, t đi n có đi n dung C thay đ i đư c. Bi t hi u đi n th hi u d ng hai đ u m i thi t b R,L và C tương ng là U R = 80V, U L = 240V, U c = 160V . Thay đ i đi n dung C đ đi n áp hi u d ng 2 đ u C là U c = 100V thì đi n áp hi u d ng 2 đ u đi n tr b ng bao nhiêu ? Hư ng D n 2 √ Tính U = (UL − UC )2 + UR = 80 2, UR = UL /3 Khi thay C thì U = const, UR = UL /3 =⇒ U 2 = (3UR − 100)2 + R2 =⇒ 12800 = √ 2 10UR − 600UR + 10000 =⇒ UR = 30 + 2 7(Ω) 45 Cho m ch đi n AB, Đi m M gi a, đo n AM có cu n dây không thu n c m, Đo n MB √ có đi n tr th un R. Bi t hi u đi n th 2 đ u m ch uAB = 83, 23 2cos(100π.t)V .uAM = 40V ; uM B = 50V . Công su t tiêu th trên cu n dây là 200W. Đi n tr thu n và đ t c m c a cu n dây là bao nhiêu? Hư ng D n 2 2 2 Dùng gi n đ áp d ng quy t c c ng vecto : UAB = UAM + UM B + 2.UAM .UM B .cos(phiL,r ) =⇒ cos(phir , L) U2 M t khác Pr,L = AM .(cos(ϕL,r ))2 =⇒ Tìm r r r cos(ϕr,L ) = =⇒ Zr,L Zr,L ZL tan(shif tcos(ϕr,L )) = =⇒ ZL r 5 UR = 5 Ur,L =⇒ R = Zr,L 4 4 46 Cu n dây có đi n tr thu n R và đ t c m L, m c vào hai đ u cu n dây hi u đi n th √ xoay chi u có bi u th c u = 250 2cos(100.π.t)V thì cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua cu n π dây là 5A và l ch pha v i hi u đi n th m t góc . M c n i ti p cu n dây v i đo n m ch X thì 3 cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua m ch là 3A và đ l ch pha gi a hi u đi n th 2 đ u cu n dây π và X là . Tính công su t tiêu th c a X: 2 Hư ng D n 250 2 R2 + ZL 2 = = 502 5 http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 13
 14. 14. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T 2502 = (3.50)2 + UX 2 ⇒ UX = 200(V ) √ √ √ Ur = cos30.UX = 100 3(V ) ⇒ PX = 3.100 3) = 300 3(W ) 47 Cho m ch đi n xoay chi u RLC n i ti p, dòng đi n qua m ch có bi u th ci1 = 3cos(100.π.t)(A). N u n i t t t đi n thì cư ng đ dòng đi n trong m ch π là:i2 = 3cos(100.π.t − )(A). Tính h s công su t trong 2 trư ng h p trên: 3 Hư ng D n I = const, U = const =⇒ Z1 = Z2 =⇒ |ZL − ZC | = ZL =⇒ ZC = 2ZL =⇒ tanϕ1 = −tanϕ2 =⇒ ϕ1 = −ϕ2 √ π π π 3 ϕ1 − ϕ2 = ; ϕ1 = −ϕ2 =⇒ ϕ1 = ; ϕ2 = − =⇒ cosϕ1 = cosϕ2 = 3 6 6 2 48 xét sóng truy n theo 1 s i dây căng th ng dài. pt dao đ ng t i ngu n O có d ng u = acos(πt). v n t c truy n sóng 0, 5m/s. g i M,N là 2 đi m g n O nh t l n lư t dao đ ng cùng pha và ngư c pha v i O. kho ng cách t O đ n M, N là? Hư ng D n 2.π.OM M dao đ ng cùng pha ta có: = k.2.π, λ = v.T = 50.2 = 100(cm) , vì M g n O nh t λ =⇒ k = 1, =⇒ OM = 100cm 2.π.ON Tương t v i đi m N: = k.2.π + π, k = 1, λ = 100cm, =⇒ ON = 50cm λ 49 Sóng truy n trên dây v i v n t c 4m/s t n s sóng thay đ i t 22Hz đ n 26Hz. đi m M cách ngu n 1 đo n 28cm luôn dao đ ng l ch pha vuông góc v i ngu n. bư c sóng truy n trên dây là? Hư ng D n Do M vuông pha v i nguôn =⇒ λ(k/2 + 1/4) = 0.28 (1) λ = v/f thu c 4/26 − 4/22 (2)k thu cN ∗ Tìm ra k = 3 =⇒ λ = 0.16m 50 Ngư i ta truy n t i đi n năng t A đ n B. A dùng máy tăng th và B dùng máy h th , dây d n t A đ n B có đi n tr 10Ω. Cư ng đ dòng đi n trên dây là 100A. Công su t hao phí trên dây b ng b ng 5% công su t tiêu th B và đi n áp cu n sơ c p c a máy tăng th trư c khi truy n t i đi n năng là 210V . Bi t dòng đi n và đi n áp luôn cùng pha và b qua hao phí c a máy bi n th . T s s vòng dây c a cu n sơ c p và cu n th c p trong máy tăng th đ t t i Blà bao nhiêu? Tính t s bi n th c a máy h th B. Hư ng D n Công su tt tiêu th đư ng dây:∆p = R.I 2 = 10.1002 = 100000.W = 100KW δP G i PB là công su t tiêu th B ta có :PB = 5% = 2000(KW ) G i U’ là hi u đi n th cu n sơ c p c a máy h th B ta có : PB = U .I ⇒ U = 20000(V ) U 20000 T s bi n th c a máy h th B là : = = 95, 238 U 210 http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 14
 15. 15. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T 2 51 Máy bi n th lí tư ng có t s vòng dây c a cu n sơ c p và th c p là . Cu n 3 10−3 th c p n i v i m ch đi n g m đi n tr R = 60Ω, t đi n có đi n dung C = √ (F ), √ 3 0, 6 3 cu n dây thu n c m có L = (H). Cu n sơ c p n i v i hi u đi n th xoay chi u có π giá tr hi u d ng U = 120V và t n s f = 50Hz. Công su t tiêu th m ch th c p là bao nhiêu? Hư ng D n U1 N1 2 U2 2 = = ⇒ U2 = 180(V ) ⇒ P = R.I 2 = R. 2 = 135(W ) U2 N2 3 Z 52 M t m ch đi n g m m t cu n dây có đi n tr thu n R và h s t c m L m c n i ti p v i m t t đư c m c vào m t hi u đi n th xoay chi u. Cư ng đ hi u d ng đo đư c c a dòng đi n qua m ch là I = 0, 2A. Hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u m ch gi a hai đ u cu n dây, gi a hai đ u t đi n l n lư t là 100V, 160V, 100V . Đi n tr c a cu n dây nh n giá tr ? Hư ng D n Theo gi thi t ta có: U 2 + (U − U )2 = 1002  R  L C  U + UL = 1602 2 2  R  UC = 100  Gi i h trên ra đư c: UL = 128V ; UR = 96V UR Suy ra: R = = 480Ω I 53 Trong m t gi th c hành, h c sinh m c n i ti p m t thi t b v i m t đi n tr R r i m c hai đ u đo n m ch này vào m t đi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng là 381V . Bi t thi t b này có giá tr đ nh m c 220V − 122W và khi ho t đ ng đúng công su t đ nh m c thì đi n áp 2 đ u thi t b và cư ng đ dòng đi n qua nó là ϕv i cosϕ = 0, 85. Đ thi t b này ch y đúng công su t đ nh m c thì R b ng? Hư ng D n Theo đ bài ta có: (UR + U cosϕ)2 + (U sinϕ)2 = 3812 Thay s vào phương trình trên gi i ra đư c: UR = 175, 95V P Do ho t đ ng đúng công su t đ nh m c nên I = = 0, 65A U cosϕ UR V yR= = 270Ω I 54 Con l c lò xo n m ngang có k = 100N/m v t có m = 400g .Kéo v t ra kh i VTCB m t đo n 4cm r i th nh cho v t dao đ ng .Bi t h s ma sát gi a v t và m t sàn là 5.10−3 .Xem chu kì dao đ ng không thay đ i g = 10m/s2 .Quãng đư ng v t đi đư c trong 1, 5 chu kì đ u tiên là? Hư ng D n 4.µ.m.g Đ gi m biên đ sau 1,5T là .1, 5 = 0, 0012 =⇒ A2 = 0, 04 − 0, 12 = 0, 0388 =⇒ Quãng K http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 15
 16. 16. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T 1 Đư ng đi đư c .K(A2 − A2 ) = F c.S =⇒ S = 23, 64(cm) 1 2 2 55 Con l c lò xo dao đ ng trên m t ph ng ngang có m = 100g, k = 10N/m h s ma sát gi a v t và m t ph ng ngang là 0, 1 .Kéo v t đ n v trí lò xo dãn m t đo n 10cm sau đó th không v n t c đ u cho v t dao đ ng .T ng quãng đư ng v t đi đư c trong 3 chu kì đ u là? Hư ng D n A1 Đ gi m biên đ sau 3T là 0, 12 > 0, 1 =⇒ V t đã d ng l i = 2, 5 =⇒ V t d ng l i v ∆A 1 trí cách O 1 kho ng 0,02 (m) Quãng đư ng v t đi đc: .K(x2 − x2 ) = F c.S V i x1 = 0, 1; x2 = 1 2 2 0, 02 =⇒ s = 48(cm) 56 M t đo n m ch xoay chi u g m đi n tr R, cu n dây thu n c m L và m t h p X m c n i ti p. H p X g m 2 trong 3 ph n t RX ; LX ; CX . Đ t vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th √ xoay chi u có chu kì dao đ ng Tnlúc đó ZL = 3R. Vào th i đi m nào đó th y URL đ t c c đ i, T sau đó th i gian thì hi u đi n th gi a hai đ u h p X là UX đ t c c đ i. H p X ch a nh ng 12 ph n t nào? Hư ng D n √ √ Có tanϕ u = 3 = 3 =⇒ uRL nhanh pha hơn i 1 góc π/3 RL i π Có uRL nhanh pha hơn uX 1 góc =⇒ Trong m ch X có tính c m kháng =⇒ X ph i có L 6 N u X có C =⇒ UX nhanh pha hơn uRL =⇒ lo i V y X ch a LX , RX 57 N u t c đ quay c a roto tăng thêm 60 vòng trong m t phút thì t n s c a dòng đi n do máy phát ra tăng t 50Hz đ n 60Hz và su t đi n đ ng hi u d ng do máy phát ra thay đ i 40V so v i ban đ u. H i n u ti p t c tăng tôc đ c a roto thêm 60 vòng/phút n a thì su t đi n đ ng hi u d ng khi đó do máy phát ra là bao nhiêu? Hư ng D n N u roto quay tăng 60 v/1ph = 1v/1s f 6 1 = =n+ ⇒n=5 f 5 n Do máy phát ra thay đ i 40V so v i ban đ u nên ta có: 40 2 N BScosA = = w −w π Ti p t c tăng tôc đ c a roto thêm 60 vòng/phút V y n = 7 =⇒ f = 70Hz; w = 140π =⇒ = 2 140π. = 280 π 58 Trong thí nghi m I-Yâng v giao thoa ánh sáng cho kho ng cách gi a hai khe là 1mm t hai khe đ n màn là 1m.Ta chi u vào hai khe đ ng th i hai b c x λ1 = 0, 5µm và λ2 .Trên b r ng L = 3mm ngư i ta quan sát đư có t c 9 c c đ i c a c hai b c x trong đó có 3 c c đ i trùng nhau hai trong s đó trùng nhau hai đ u λ2 b ng? http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 16
 17. 17. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T Hư ng D n 1 Có 9 CĐ + 3 CĐ trùng nhau ⇒ Trên L có t t c 12 CĐ L L a.i2 S CĐ h 1 2+1 = 7 ⇒ s c c đ i h 2 là: 12−7 = 5 ⇒ 2+1 = 5 ⇒ λ2 = = 0, 75µ 2.i1 2.i2 D 2 9 c c đ i trong đó có 3 c c đ i vân trùng =⇒ 6 c c đ i không trùng =⇒ xét df rac12 vùng thì có 3 c c đ i không trùng Kho ng cách 2 c c đ i trùng nhau : i = df racL2 = 1, 5mm (GT nói 2 vân ngoài là vân trùng). λ1 .D i Kho ng cân i1 c a vân λ1 là : i1 = = 0, 5mm =⇒ k1 = = 3 vân 1 trùng biên là vân b c a i1 3 (k1=3) =⇒ v n 2 trùng biên là vân b c 2. ĐK vân trùng k1.λ1 = k2.λ2 =⇒ λ2 = 0, 75µm 59 M t cu n dây m c n i ti p v i t đi n có đi n dung thay đ i đc r i m c vào ngu n đi n xoay chi u u = U0 cos(ωt) . Thây đ i C đ công su t t a nhi t tren cu n dây c c đ i thì khi đó , đi n áp hi u d ng gi a 2 b n t là? Hư ng D n Khi thay đ i C đ Pcdmax thì x y ra c ng hư ng =⇒ ZL = ZC =⇒ UL = UC = 2U0 =⇒ U0 U2 3U0 Urmax = √ =⇒ Ucd = Ur + UL = 4U0 + 0 = √ 2 2 2 2 2 2 60 M t con l c đơn g m m t s i dây nh .không dãn và m t v t nh có kh i lư ng m = 100g dao đ ng đi u hoà m t nơi g = 10m/s2 v i biên đ góc b ng 0.05rad.Năng lư ng c a dao đ ng đi u hoà b ng 5.10−4 J.Chi u dài c a dây treo b ng? Hư ng D n W 5.10−4 W = mgl(1 − cosα0 ) ⇒ l = = = 0, 4m = 40cm mg(1 − cosα0 ) 0, 1.10.(1 − cos(0, 05)) 61 Hai ngu n k t h p A và B cách nhau L = 21cm dao đ ng cùng pha v i t n s 100Hz.V n t c truy n sóng b ng 4m/s.Bao A,B b ng m t vòng tròn (C) tâm O n m t i trung đi m AB,bán kính l n hơn 10cm.Tính s vân l i (dao đ ng biên đ c c đ i) c t n a vòng tròn (C) n m v m t phía AB? Hư ng D n v 400 λ= = = 4cm .2 ngu n dao đ ng cùng pha nên t i O dao đ ng v i biên đ c c đ i. Kho ng f 100 λ cách 2 c c đ i liên ti p là = 1cm > 0, 5cm K t h p v hình th y có 11 đi m tho mãn 4 62 Dao đ ng đi n t trong m ch LC là dao đ ng đi u hoà.Khi đi n áp gi a 2 đ u cu n c m b ng 1, 2mV thì cư ng đ dòng trong m ch là 1, 8mA.Còn khi đi n áp gi a 2 đ u cu n c m b ng 0,9mV thì cư ng đ dòng đi n trong m ch b ng 2, 4mA.Bi t đ t c m cu n dây L = 5mH.Đi n dung c a t b ng? Hư ng D n http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 17
 18. 18. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T i1 2 − i2 2 0, 5Li1 2 + 0, 5Cu1 2 = 0, 5Li2 2 + 0, 5Cu2 2 =⇒ C = = 20µF u2 2 − u1 2 63 M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa trên m t ph ng ngang v i chu kì T = 2π. Khi con l c đ n v trí biên dương thì m t v t có kh i lư ng m chuy n đ ng cùng phương ngư c chi u đ n va ch m đàn h i xuyên tâm v i con l c. T c đ chuy n đ ng c a m trư c và sau va ch m là 2(cm/s) và 1(cm/s). Gia t c c a con l c lúc đó là -2(cm/s2 ). H i sau khi va ch m con l c đi đư c quãng đư ng bao nhiêu thì đ i chi u chuy n đ ng. Hư ng D n Va ch m đàn h i xuyên tâm nên đ ng lư ng và đ ng năng b o toàn, có: mv = m1 v1 + mv =⇒ 2m = m1 v1 − m(v = 2; v = 1) =⇒ m1 v1 = 3m(1) 1 1 2 1 và mv 2 = mv1 + mv 2 =⇒ m1 v1 = 3m(2)2 2 2 2 T (1) và (2) có v1 = 1(cm/s) L i có gia t c con l c t i biên dương a = −ω 2 A = −2(cm/s2 ) =⇒ A = 2(cm)(T = 2π =⇒ ω = 1) v2 √ T i v trí x = A có v n t c v1 nên có A1 = x 2+ 1 = 5(cm) ω2 √ V t đi đư c quãng đư ng S = A + A1 = 2 + 5(cm) (t i biên kia) thì đ i chi u chuy n đ ng 64 T i hai đi m A, B cùng pha cách nhau 20cm là 2 ngu n sóng trên m t nư c dao đ ng v i t n s f = 15Hz và biên d b ng 5cm. V n t c truy n sóng m t nư c là v = 0, 3m/s. Biên đ dao đ ng c a nư c t i các đi m M, N n m trên đư ng AB v i AM = 5cm, AN = 10cm là? A. AM = 0, AN = 10 cm B. AM = 0, AN = 5 cm C. AM = AN = 10 cm D. AM = AN = 5 cm Hư ng D n V i 2 ngu n cùng pha, đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i th a mãn: d1 − d2 = k.λ đi m dao đ ng v i biên đ c c ti u th a mãn: d1 − d2 = (k + 0.5)λ λ= v / f = 0.3 / 15 = 0.02 m = 2 cm v i đi m M ta có hi u đư ng đi:d1 − d2 = 5 − (20 − 5) = −10 = −5.2 M dao đ ng v i biên đ c c đ i =⇒ A(M) = 5 cm v i đi m N ta có hi u đư ng đi: d1 − d2 = 10 − (20 − 10) = −0 = −0.2 N dao đ ng v i biên đ c c đ i =⇒ A(N) = 5 cm http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 18
 19. 19. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T 65 T i hai đi m S1, S2 cách nhau 5cm trên m t nư c đ t hai ngu n k t h p phát sóng ngang cùng t n s f = 50Hz và cùng pha. T c đ truy n sóng trong nư c là 25cm/s. Coi biên đ sóng không đ i khi truy n đi. Hai đi m M, N n m trên m t nư c v i S1M = 14, 75cm, S2M = 12, 5cm và S1N = 11cm, S2N = 14cm. K t lu n nào đúng: A. M dao đ ng biên đ c c đ i, N c c ti u B. M dao đ ng biên đ c c ti u, N c c đ i C. M, N dao đ ng biên đ c c đ i D. M, N dao đ ng v i biên đ c c ti u Hư ng D n v λ = = 0.5cm f Hi u đư ng đi v i đi m M:d1 − d2 = 14, 75 − 12, 5 = 2, 25 = (4 + 0, 5).0, 5 =⇒ M dao d ng v i biên đ c c ti u V i đi m N ta có hi u đư ng đi: d1 − d2 = 11 − 14 = −3 = −6.0, 5 =⇒ N dao d ng v i biên đ c c đ i 66 Cho 2 ngu n k t h p S1,S2 cùng pha cách nhau 20cm, λ = 2cm. Trung đi m c a S1S2 là O. G i M là đi m n m trên đư ng trung tr c c a S1S2 và g n O nh t dao đ ng cùng pha v i S1. Tìm OM? Hư ng D n 20 π(d1 + d2 ) OS1 = pha dao đ ng t i 1 đi m trong mi n giao thoa: ϕ − 2 λ π(d1 + d2 ) đ cùng pha: = k2π, d1 = d2 =⇒ d1 = 2k λ d1 là kho ng cách t S1 đi n đi m thu c trung tr c c a S1S2 (khác O ) =⇒ d1 > OS1 =⇒ k > 5 vì là đi m g n nh t:k=6. OM là c nh góc vuông c a tam giác OMS1 vuông t i O =⇒ OM = √ √ d2 − OS1 = 122 − 102 = 4 11 ≈ 6, 63cm 1 2 67 M t v t nh kh i lư ng m đ t trên m t t m ván n m ngang h s ma sát ngh gi a v t và t m ván là 0,2. Cho t m ván dao đ ng đi u hoà theo phương ngang v i t n s 2hz . Đ v t không b trư t trên t m ván trong quá trình dao đ ng thì biên đ dao đ ng c a t m ván ph i tho mãn đi u ki n nào ? Hư ng D n Gia t c c c đ i c a v t m đ không b trư t là am ax = k.g = 0, 2.10 = 2m/s2 Đây cũng là gia t c c c đ i c a t m ván trong quá trình dao đ ng: 2 2 =⇒ amax = 2 = w2 .Amax ⇒ Amax = 2 = = 0, 0125m = 1, 25cm w (4π)2 V y đi u ki n là A 1, 25cm 68 T m t máy phát đi n ngư i ta mu n chuy n t i nơi tiêu th m t công su t đi n là 196KW v i hi u su t truy n t i là 98%. Bi t bi n tr c a đư ng dây d n là 40Ω, h s công su t b ng 1. C n ph i đưa lên đư ng dây t i t i nơi đ t máy phát đi n m t đi n áp b ng bao nhiêu? Hư ng D n http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 19
 20. 20. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T R.P Công th c tính hiêu su t : H = (1 − ) = 0, 98 =⇒ U U 2 .cos(ϕ)2 69 Trong quá trình truy n t i đi n năng đi xa, gi thi t công su t tiêu th nh n đư c không đ i, đi n áp và dòng đi n luôn cùng pha. Ban đ u đ gi m đi n th trên đư ng dây b ng 15% đi n áp nơi tiêu th . Đ gi m công su t hao phí trên đư ng dây đi 100 l n c n tăng đi n áp c a ngu n đi n lên bao nhiêu??? Hư ng D n U1 1, 115.P2 U1 = U2 + ∆.U = 1, 15U2 =⇒ U2 = =⇒ P2 = U2 .I =⇒ I = 1, 115 U1 (1, 115.P2 )2 Công su t hao phí do tõa nhi t lúc ban đ u :∆P = R. 2 U1 Đ gi m hao phí 100 =⇒ U1 tăng lên 10 l n 70 M t đi n tr m c vào ngu n đi n xoay chi u thì công su t c a đi n tr là P. H i khi m c đi n tr n i ti p v i m t đi t lí tư ng r i m c vào ngu n đi n trên thì công su t to nhi t trên đi n tr là bao nhiêu? Hư ng D n T P khi m c diot thì dòng b ch n: =⇒ P = 2 2 71 M t m ch dao đ ng LC lí tư ng có t n s dao đ ng riêng f0 = 90M Hz. M ch này n i v i m t anten đ thu sóng đi n t . Gi s 2 sóng đi n t có cùng năng lư ng nhưng có các t n s tương ng f1 = 92M Hz, f2 = 95M Hz truy n vào cùng anten. G i biên đ dao đ ng c a m ch ng v i 2 t n s là I1 , I2 thì I1 l n hơn hay nh hơn I2 Hư ng D n Vi c thu sóng theo nguyên t c c ng hư ng. do v y các t n s mà Angten thu có giá tr g n b ng v i t n s riêng thì sóng đó rõ nh t (biên đ m nh nh t) =⇒ f1 g n f0 hơn nên I1 > I2 72 Cho m ch đi n xoay chi u ABg m: đo n m ch AM ch ch a C và đo n m ch MB ch ch a √ cu n dây m c n i ti p. Bi t UAM = 2UM B , uAB nhanh pha 300 so v i uAM . Như v y uM B nhanh pha so v i dòng đi n 1 góc là:? Hư ng D n √ L y UC = 2 => UM B = 1 V gi n đ ra có √ UC UM B 2 = =⇒ sinα = sinα sin30 2 Vi c thu sóng theo nguyên t c c ng hư ng. do v y các t n s mà Angten thu có giá tr g n b ng v i t n s riêng thì sóng đó rõ nh t (biên đ m nh nh t) =⇒ f1 g n f0 hơn nên I1 l n hơn I2 α = 135(α > 60) =⇒ UM B nhanh pha hơn I 1 góc 135◦ − 60◦ = 75◦ http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 20
 21. 21. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T 73 N u n i cu n dây 2 đ u đo n m ch g m cu n c m L m c n i ti p đi n tr R ,R=1(ôm) vào 2 c c c a ngu n đi n m t chi u có SĐĐ ko đ i và đi n tr trong r thì trong m ch có dong đi n không đ i I. Dùng ngu n này đ n p đi n cho m t t đi n có đi n dung C = 2.10− 6F khi đi n tích trên t đ t giá tr c c đ i thì ng t t đi n kh i ngu n p i n i v i cu n c m L thành m ch dao đ ng thì trong m ch có dđ đi n t v i chu kỳ T = π.10− 6 và I0 = 8I. Giá tr c a r=? Hư ng D n 2pi I0 Ta có w = = 2.106 ;Q0 = T w Q0 I0 I0 U0 = = = (ch này thay s vào thôi) C wC 4 Mà I0 = 8I =⇒ U0 = 2I Ta có U0 = E = I(r + R) = 2I =⇒ r = 1 74 M t h c sinh làm m t nhãn ch s đi n tr . H c sinh này s d ng 2 m ch đi n là AB và CD trong đó AB ch a cu n c m có 36a(H) và CD ch a cái t đi n có 4a(F ) . Sau đó s d ng ngu n đi n có công th c là u = U ocosωt. K đ n g n cái đi n tr vào m ch AB và s d ng ngu n đi n trên và cu i cùng g n cái đi n tr vào m ch CD thì thu đư c k t qu là góc h p b i π gi a u AB và u CD là 1 góc . Đi n tr có giá tr là? 2 Hư ng D n ZL ω36a −ZC −1 Xét m ch AB tana = = .Xét m ch CD tanb = = =⇒ tana.tanb = −1 =⇒ R R R ω4aR R = 3Ω . 75 Con l c lò xo treo th ng đ ng k = 10, m = 0, 01kg.Đưa v t lên v trí cân b ng 8cm r i buông tay.Tác d ng c a l c c n b ng 0, 01N .Li đ l n nh t v t đ t đư c sau khi qua v trí cân b ng? Hư ng D n 2Fcan 2.0, 01 A1 − A2 = = = 0, 002 =⇒ A2 = 0, 08 − 0, 002 = 0, 078(m) K 10 77 M t con l c g m v t năng có kh i lư ng 200g và m t lò xo có đ c ng 20N/m. T i th i √ đi m t, v n t c và gia t c c a v t n ng l n lư t là 20cm/s và 2 3m/s2 . Biên đ dao đ ng c a v t n ng là bao nhiêu? Hư ng D n Công th c liên h gi a v n t c và gia t c t i th i đi m t tùy ý:v 2 ω 2 + a2 = A2 .ω 4 √ Có ω 2 = k/m = 20/0, 2 = 100; thay vào (0, 20)2 .100 + (2 3)2 = A2 .1002 =⇒ A = 0, 04m = 4cm 78 Cho m ch đi n AB g m 1 t đi n có đi n dung C, m t đi n tr ho t đ ng R và 1 cu n c m có đi n tr thu n r và có đ t c m L (theo th t đó) m c n i ti p v i L=rRC. Đ t vào 2 đ u đo n m ch m t đi n áp xoay chi u thì đi n áp gi a 2 đ u cu n c m có bi u th c π u = 100cos(ω.t + ) (V). Vào th i đi m đi n áp gi a 2 đ u cu n c m b ng 80V thì đi n 12 áp gi a 2 đ u m ch AM(AM g m C và R) là 30V. Bi u th c đi n áp gi a 2 đ u đo n m ch AM là? Hư ng D n http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 21
 22. 22. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T ucd = 80 = 100cost T L = rRC ⇒ Zcd vuông pha ZAM ta có: ⇒ x = 50 uAM = 30 = xsint 5π V y uAM = 50cos(ω.t − ) 12 79 Cho m ch đi n AB g m 1 cu n c m có đi n tr ho t đ ng r m c n i ti p v i 1 h p kín X ch a 2 trong 3 ph n t : đi n tr ho t đ ng R, cu n c m thu n L và t đi n C. Đ t vào 2 đ u AB m t đi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng 130V thì đi n áp hi u d ng gi a 2 đ u cu n c m và 2 đ u h p X l n lư t là 78V và 104V. H p X ph i ch a? Hư ng D n Th y ucd vuông pha uX =⇒ uX thu c góc ph n tư th 2 v y X ph i ch a C và R . 80 Con l c đơn có dây treo dài l = 1m, kh i lư ng m = 20g.Kéo hòn bi kh i v trí cân b ng cho dây treo l ch m t góc α = 30◦ so v i phương th ng đ ng r i th nh cho chuy n đ ng .Góc nh nh t h p b i gia t c ti p tuy n và gia t c toàn ph n là? Hư ng D n at = gsin(α) an = 2gl(cosα − cos30◦ ) a = a2 + a2 n t at sinα G i ϕ là góc h p b i at và a =⇒ cos(ϕ) = = a 4(cosα − cos30◦ )2 + sinα2 sinα sinα sinα =⇒ cosϕ = √ = √ = √ 4cos2 α + 3 − 4 3cosα + sin2 α 3(cos2 α + 4 − 4 3cosα ( 3cosα − 2)2 1 1 =⇒ cosϕ = √ = √ 3cosα − 2 2− 3cosα sinα sinα =⇒ ϕmin khi cosϕmax khi α = 30◦ 81 M t con l c lò xo g m m t v t nh kh i lư ng 0,02 kg và lò xo có đ c ng k = 1N/m. V t nh đư c đ t trên m t giá đ c đ nh n m ngang d c theo tr c lò xo. H s ma sát trư t gi a giá d và v t nh là 0,1. Ban đ u gi v t v trí lò xo b nén 10cm r i buông nh đ con l c dao đ ng t t d n. L y g = 10m/s2. T c đ l n nh t v t nh đ t đư c trong quá trình dao đ ng là? Hư ng D n √ √ ω = 5 2(rad/s) Ta có:kx − µmg = kA Thay s : =⇒ A = 0, 08m =⇒ vm ax = ωA = 40 2(cm) 82 c n i ti p R v i cu n c m L có r r i m c vào ngu n xoay chi u. Dùng vônk có R r t l n đo U hai đ u cu n c m, đi n tr và c đo n m ch ta có các giá tr tương ng là 100V, 100V, 173, 2V . Suy ra h s công su t c a cu n c m là? Hư ng D n Tam giác AOB cân t i A, dùng đ nh lí hàm cos trong tam giác AOB =⇒ góc O1 = 30◦ =⇒ góc A2 = 60◦ =⇒ H s công su t c a cu n c m (coi như m ch L, r) : cosϕ = 0, 5 http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 22
 23. 23. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T 83 Cho m ch đi n xoay chi u RLC ( cu n dây thu n c m). Đ t vào hai đ u m ch m t đi n áp không đ i nhưng t n s thay đ i. khi f = f 1 thì U lmax , khi f = f 2 thì U cmax , công su t m ch c đ i khi t n s f li n h như th nào v i f1 và f2? Hư ng D n 1 R2 UC max khi:ω1 = − 2 LC 2L 2 UL max khi :ω2 = 2LC − R2 C 2 1 Công su t tiêu th cưc đ i khi: ω 2 = LC 2 2L − R2 C Bi n đ i: ω1 = 2L2 C 2 2 √ VÀ ω2 = 2 C) 2 2 ; ω 4 = ω1 ω2 =⇒ ω = ω1 ω2 =⇒ f = f1 f2 C.(2L − R 84 Cho m ch đi n xoay chi u AB ch a R, L,C n i ti p, đo n AM có đi n tr thu n và cu n dây thu n c m 2R = ZL, đo n MB có t C đi n dung có th thay đ i đư c. Đ t hai đ u m ch vào hi u đi n th xoaychi u u = U0 cosωt(V ), cóU0 và ω khôg đ i. Thay đ i C = C0 công su t m ch đ t giá tr c c đ i, khi đó m c thêm t C1 vào m ch MB công su t to n m ch gi m m t n a, ti p t c m c thêm t C2 vào m ch MB đ công su t c a m ch tăng g p đôi. T C2 có th nh n giá tr nào sau đây? Hư ng D n Lúc đ u do c ng hư ng nên: ZC = ZL = 2R .Đ công su t đo n m ch gi m 1 n a t c là sau khi ghép thêm C1 thì dung kháng c a b t ph i th a mãn :|ZC − ZL | = R nên x y ra 2 trư ng h p: T H1 : ZC > ZL nên l p t C1 n i ti p v i C0 ta có: ZC = 3R = 3/2ZC0 lúc đó .V y đ công su t l i tăng 2 l n thì lúc đó l i có: ZC = 2R .T c ph i m c t C2 song song v i Co và C1 khi đó: 1 ZC2 = 6R = 3ZC0 =⇒ C2 = C0 ... 3 ZC0 Tương t cho: ZC < ZL t c lúc đó :ZC = R =⇒ ZC2 = R = =⇒ C2 = 2C0 2 85 M t con l c lò xo ngang g m lò xo có đ c ng k = 100N/m và v t m = 100g, dao đ ng trên m t ph ng ngang, h s ma sát gi a v t và m t ngang là µ = 0, 02. Kéo v t l ch kh i VTCB m t đo n 10cm r i th nh cho v t dao đ ng. Quãng đư ng v t đi đư c t khi b t đ u dao đ ng đ n khi d ng h n là? Hư ng D n k.A2 S= = 25(m) 2.µ.mg 86 Con l c lò xo g m v t m = 100g và k=100N/m .dao đ ng n m ngang.kéo ra kh i vtcb 1 √ đo n 3cm. t i t=0 truy n cho v = 30 3(cm/s) theo chi u ra xa vtcb đ v t b t đ u d.đ.đ.h .tính t ng n nh t t khi v t b t đ u d.đ đ n khi lò xo b nén Max ? Hư ng D n T=0,2s.Khi lò xo nén max t c là v t li đ x=-6cm http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 23
 24. 24. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T π T T V t đi t li đ 3cm =⇒ 6cm, quay 1 góc: h t .T 6cm =⇒ -6cm h t th i gian 3 6 2 T T 2T 2 =⇒ th i gian ng n nh t là : + = = (s) 2 6 3 15 87 M t con l c lò xo, v t m dao đ ng cư ng b c khi t n s ngo i l c là f=f1 và v t dao đ ng n đ nh thì biên đ đo đư c A1, khi t n s ngo i l c f = f 2(f 1 < f 2 < 2f 1)thì khi n đ nh biên đ đo đư c A2 = A1. Đ c ng lo xo có th có giá tr nào? Hư ng D n N u g i ω là t n s goc c a dao đ ng riêng.Ω là t n s góc c a ngo i l c cư ng b c thì.Coi l c mà sát là h ng s và không ph thu c vào v n t c thì:Biên đ c a dao đ ng cư ng b c đư c tính theo F0 K công th c: A = V y khi A1=A2 thì:Ω2 + Ω2 = 2ω 2 =⇒ 4π 2 f1 + 4π 2 f2 = 2. 1 2 2 2 =⇒ m|Ω2 − ω 2 | m K = 2π 2 .m.(f1 + f2 ) 2 2 88 M t con l c đ ng h đư c coi như m t con l c đơn có chu kì dao đ ng T=2s; v t n ng có kh i lư ng m=1kg. Biên đ dao đ ng ban đ u là: α = 5◦ . Do ch u tác d ng c a l c c n không đ iF = 0, 001N nó dao đ ng t t d n. Th i gian đ ng h ch y đ n khi d ng l i là bao nhiêu ? Hư ng D n Ta có, đ gi m cơ năng trong 1 chu kỳ b ng công c a l c ma sát sinh ra: α0 2 α0 2 1 1 ∆E = mgl 2 − mgl = Fms .4S0 =⇒ mgl(α0 2 − α0 2 ) = mgl(α0 − α0 ).(α0 + α0 )) = 2 2 2 1 4Fc −4 0 mgl∆α.2α0 ≈ Fms .4S0 = Fms 4α0 l ⇔ ∆α0 = = 4.10 2 mg α0 S đ ng: N = = 12500 ∆α0 Th i gian d ng l i h n là: t=N.T=12500.2= 250000s 89 Dư i tác dung c a m t l c có d ng F = −0, 8sin5t(N ) m t v t có kh i lư ng 400 dao đ ng đ u hòa biên đ dao đông c a v t là: 8cm A. 8cm B. 20cm C. 12cm D. 32cm Hư ng D n ta có l c kéo v : F = Fhl = ma = −mω 2 xF = −0, 8sin5t(N ) =⇒ F0 = 0, 8 F0 mà Fmax = F0 = mω 2 A =⇒ A = mω 2 v y A=0,08m = 8cm Coi l c đó là là l c ph c h i đó em F = −kx = −mω 2 .Asin5t, t đây so sánh v i đ bài r i suy ra k t qu thôi. 90 cho con l c đơn có chi u dài l gia t c tr ng trư ng g đang dao đ ng và ch u nh hư ng c a 1 l c c n môi trư ng b ng l n tr ng lư ng tác d ng lên v t. H i s l n con l c qua v trí cân 500 b ng đ n khi con l c đơn d ng h n ? Hư ng D n mg 2 Năng lư ng ban đ u c a con l c: W = .S 2l 0 http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 24
 25. 25. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T Đ bi n thiên năng lư ng trong 1 chu kì: ∆W = Am s ≈ 4.Fm s.S0 mg 2 Sau 1 chu kì năng lư ng còn l i là: W1 = .S 2l 1 mg 2 2 mg mg Ta có: ∆W = W − W1 = .(S0 − S1 ) = .(S0 + S1 ).(S0 − S1 ) ≈ .S0 .∆S 2l 2l 2l mg mg 8l V y:4Fms S0 = S0 ∆S =⇒ 8lFms = mg∆S =⇒ 8l = mg∆S =⇒ 500 = ∆S S dao 2l 500 S0 đ ng th c hi n đư c t i khi d ng l i là: n = ⇒ s l n đi qua VTCB là 2n ∆S Công c a l c ma sát: Ams = Fms .S, trong đó S là quãng đư ng di chuy n c a v t, Trong 1 chu kì coi S ≈ 4S0 , do đó ta s có: Ams = Fms .4S0 = ∆W 91 M t đo n m ch không phân nhánh có dòng đi n s m pha hơn hi u đi n th m t góc nh π hơn : 2 A. Trong đo n m ch không th có cu n c m B. H s công su t c a đo n m ch b ng không C. N u tăng t n s c a dòng đi n lên m t lư ng nh thì c c đ i hi u d ng qua đo n m ch gi m D. N u tăng t n s c a dòng đi n lên m t lư ng nh thì c c đ i hi u d ng qua đo n m ch tăng Hư ng D n π Do u đang tr pha hơn i m t góc nh hơn , ch ng t m ch có RLC và ZC > ZL 2 Khi f tăng ⇒ w tăng,ZL tăng,ZC gi m. ta th y r ng m t s l n hơn thì gi m đi, còn s bé hơn thì tăng lên như v y kho ng cách sai khác gi a ZL và ZC gi m, hay ZL − ZC ⇒ gi m Z gi m ⇒ I tăng C n chú ý trong câu này lúc đ u: ZC > ZL , còn trong câu 1 lúc đ u ZC = ZL nên khi ZL và ZC thay đ i thì d n đ n ZL − ZC ⇒ tăng ⇒Z tăng 92 Trong đo n m ch RLC n i ti p đang x y ra c ng hư ng. Tăng d n t n s dòng đi n và gi nguyên các thông s khác c a m ch, k t lu n nào sau đây là đúng: A. H s công su t c a đo n m ch gi m B. Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n tăng C. Hi u đi n th hi u d ng trên t tăng D. Hi u đi n th hi u d ng trên cu n c m gi m Hư ng D n N u tăng t n s dòng đi n thì đ ng nghĩa v i vi c tăg W. Khi tăng W thì ZL tăng còn ZC s gi m ⇒ ZC > ZL =⇒ Z tăng. m t khác R không đ i. R Ta bi t là cosϕ = =⇒ ch n A Z 93 M t con l c đơn có chi u dài 1m dao đ ng đi u hòa t i nơi có gia t c tr ng trư ng là 10(m/s2 ). Góc l n nh t và dây treo h p v i phương th ng đ ng góc a0 = 0.1rad. T i v trí dây treo h p vơi phương th ng đ ng góc a = 0.01rad thì gia t c c a con l c có đ l n là A. 0, 1 B. 0, 0989 C. 0, 14 D. 0, 17 Hư ng D n Gia t c toàn ph n c a v t atp = a2 + a2 tt ht v i att ; aht l n lư t là gia t c ti p tuy n và gia t c hư ng tâm c a v t 2 2 Ta có: aht = v = vl ; att = ω 2 x R Tính v : v = 2gl(cosα − cosα0 ) Thay s đư c v=0,3145 m/s tính đư c aht = 0, 0989 http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 25
 26. 26. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T att = ω 2 x = ω 2 .l.α = 0, 1 v y a toàn ph n atp = a2 + a2 = tt ht 0, 12 + 0, 09892 = 0, 14 94 M t con l c đơn có chi u dài 0, 992m, qu c u nh 25(g). Cho nó dao đ ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng 9, 8m/s2 v i biên đ góc 40 , trong môi trư ng có l c c n tác d ng. Bi t con l c đơn ch dao đ ng đư c 50(s) thì d ng h n. Xác đ nh đ hao h t cơ năng trung bình sau 1 co năng trung bình sau 1 chu kì : A. 22µJ B. 23µJ C. 20µJ D. 24µJ Hư ng D n 50 T = 2π l g = 2(s) ⇒ W = mgl(1 − cos α0 ) = 5, 92.10−4 (J) S chu kỳ th c hi n = = 25(chu 2 kỳ) 5, 92.10−4 V y trung bình 1 chu kỳ gi m: ≈ 23, 7.10−6 25 95 M t con l c đơn dao đ ng t t d n, c sau m i chu kì dao đ ng thì cơ năng c a con l c l i b gi m 0,01 l n. Ban đ u biên đ góc c a con l c là 900. H i sau bao nhiêu th i gian thì biên đ góc c a con l c ch còn 300. Bi t chu kì con l c là: A. T = 0, 5s B. T = 100s C. T = 50s D. T = 200 Hư ng D n √ π 3 Đ gi m cơ năng là :∆W = mghcos = W Cho đ gi m cơ năng trong m i chu kì là 0,01 l n 6 2 =⇒ cơ năng còn l i sau n chu kì là :W1 = 0.99n .W =⇒ W − W 1 = ∆W ⇒ n = 200 =⇒ t = n.T = 100s 96 M t đo n m ch xoay chi u g m R thu n n i ti p v i cu n dây thu n c m L thay đ i đư c.Đi n áp hi u d ng hai đ u L đư c đo b ng m t vôn k .G i ϕ là góc l ch pha gi a đi n áp hai đ u đo n m ch và cư ng đ dòng đi n trong m ch.Khi L = L1 thì vôn k ch V1 khi L = L2 P2 thì vôn k ch V2 .Bi t V1 = 2V2 và ϕ1 + ϕ2 = π .Tính t s 2 P1 Hư ng D n V1 V2 V2 V2 Sin(ϕ1 ) = ; Sin(ϕ2 ) = cos(ϕ1 ) = ==> 12 + 22 = 1 =⇒ V 2 = V12 + V22 = 5V22 =⇒ VR2 = 2 V V V V 5V22 − V2 = 4V22 U 2 .cos(ϕ2 )2 P2 cos(ϕ2 )2 V2 =⇒ = 2 R = = cotan((ϕ2 )2 ) = R2 = 4 P1 U .cos(ϕ1 )2 cos(ϕ1 )2 V22 R 97 Con l c lò xo g m v t n ng m = 100g và lò xo nh có đ c ng k=100N/m. Tác d ng m t ngo i l c cư ng b c bi n thiên đi u hòa biên đ F0 và t n s f1=6Hz thì biên đ dao đ ng A1. N u gi nguyên biên đ F0 mà tăng t n s ngo i l c đ n f2=7Hz thì biên đ dao đ ng n đ nh là A2. So sánh A1 và A2 : A. .A1 = A2ω B. A1 > A2 C. A2 > A1 D. Chưa đ đi u ki n đ k t lu n Hư ng D n Ta có t n s dao đ ng riêng c a h là fo = 5Hz;So sánh ta th y fo < f1 < f2;T đó có th k t lu n http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 26
 27. 27. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T là A1 > A2 ( t n s c a l c cư ng b c càng xa t n s dao đ ng riêng thì biên đ dao đ ng càng gi m ( ch so sánh đư c v 1 phía)) 98 M t đ ng h qu l c đ m giây có chu kì b ng 2s, qu l c đư c coi như m t con l c đơn v i đây treo và v t n ng làm b ng đ ng có kh i lư ng riêng là: 8900 kg/m3 . Gi s đ ng h treo trong chân không. Đưa đ ng h ra ngoài không khí thì chu kì dao đ ng c a nó b ng bao nhiêu? Bi t kh i lư ng riêng c a không khí trong khí quy n là: 1,3 kg/m3 . B qua nh hu ng c a l c c n không khí đ n chu kì dao đ ng c a con l c. Ch n đáp án đúng. A. .2, 00024sω B. 2, 00035s C. 2, 00012s D. 2, 00015s Hư ng D n ∆T Dkk = = 7, 3.10−5 =⇒ T = 2, 00015 T 2D 99 M c m t t i thu n tr 3 pha đ i x ng hình tam giác vào 3 dây pha c a m ng đi n xoay chi u 3 pha, toàn t i tiêu th công su t là 600 W. N u đ t m t dây pha toàn t i tiêu th công su t là bao nhiêu? Hư ng D n U d2 3 t i đ i x ng m c tam giác =⇒ Công su t m i pha : P = = 200W R U d2 3 d2 Khi đ t 1 dây =⇒ RntR//R =⇒ Công su t tiêu th là : P = = UR = 300W 2R/3 2 100 N i 2 c c c a m t máy ph t đi n xoay chi u m t pha vào 2 đ u đo n m ch AB gômg đi n tr thu n R = 30Ω m c n i ti p v i t đi n.B qua đi n tr các cu n dây c a máy phát. khi roto quay đ u v i t c đ i n vòng/ phút thì I hi u d ng trong m ch là 1 A. Khi roto quay √ đ u v i t c đ 2n vong/ phút thì I hi u d ng trong đo n m ch là 6 A. N u roto quay v i t c đ 3n vòng/ phút thì dung kháng c a t là: √ √ √ √ A. 4 5ω B. 2 5ω C. 16 5ω D. 6 5ω Hư ng D n 1 Nh n xét E = N BSω t l thu n v i n (t c đ vòng) và ZC = t l ngh ch (t c đ vòng) C.ω k 2 .n2 k2 Th1 : E = k.n, ZC = k /n =⇒ I 2 = = 1 =⇒ R2 + 2 = k 2 .n2 k2 n R2 + 2 n k 2 .4n2 3k 2 Th2 : E = k.2n, ZC = k /2n =⇒ I 2 = = 6 =⇒ 6R2 + 2 = k 2 .4n2 k2 2n R2 + 2 4n k2 k √ k √ Kh k t 2 PT trên =⇒ 2 = 24 =⇒ = 12 5 TH3: ZC = = 4 5 n n 3n http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 27
 28. 28. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T 101 Cho m ch đi n xoay chi u g m cu n dây thu n c m có đ t c m L và đi n tr R n i ti p √ v i m t t đi n C.Đ t vào hai đ u đo n m ch đi n áp u = 100 2cos100π.t(V ) .Khi đó đi n áp hi u d ng trên t có giá tr g p 1,2 l n đi n áp hai đ u cu n dây .N u n i t t hai d u t đi n thì cư ng đ hi u d ng không thay đ i và có giá tr là: 0,5A.C m kháng c a cu n dây có giá tr là: A. 50ω B. 160ω C. 100ω D. 120ω Hư ng D n Gi thi t cho 2 TH đ u có cùng I =⇒ Trong c hai TH chúng cùng có Z =⇒ ZC = 2ZL (1) GT cho TH1 có UC = 1, 2Ud =⇒ ZC = 1, 2ZRL =⇒ ZC = 1, 44(ZL + R2 ).(2) 2 2 M t khác Z = U/I = 200 =⇒ 2002 = (ZL − ZC )2 + R2 th (1) và (2) vào ta đư c ZC = 240Ω =⇒ ZL = 120Ω 102 M c vào m ch RLC không phân nhánh m t ngu n đi n xoay chi u có f thay đ i đư c khi f1 = 60Hz thì cosϕ = 1 khi f2 = 120Hz thì cosϕ = 0.707.H i khi f3 = 90Hz thì h s công su t b ng bao nhiêu: A. 0, 872 B. 0.486 C. 0, 625 D. 0, 781 Hư ng D n 1 1 w1 .L = =⇒ L.C = 2 (1) w1 .C w1 1 w2 .L − w2 .C 1 tanϕ2 = = 1 => R = w2 .L − R w2 .C 1 1 w3 .L − w3 .L− w3 .C w2 .LC − 1 w2 tanϕ3 = = w2 .L− 31.C = 3 w 2 . R w2 .C w2 .LC − 1 w3 2 f 2 − f1 f2 Th (1) vào =⇒ tanϕ3 = 3 2 2 . f2 − f1 f3 =⇒ ϕ3 =⇒ cosϕ3 = A 2 G i ZL khi f = 60Hz là x thì ZL = ZC = x ZL = 2x 3x Khi t n s tăng g p đôi thì lúc này x ⇒R= ZC = 2  2  ZL = 3x  Khi t n s tăng 1, 5 thì 2  Z = 2x  C 3 3x 2x − =⇒ tanϕ3 = 2 3 = 5 =⇒ cosϕ = 0, 874 3 3x 9 2 103 M ch đi n xoay chi u không phân nhánh g m R, cu n dây thu n c m và t đi n C m c n i ti p Zc = 2ZL vào m t th i đi m khi hi u đi n th trên đi n tr và trên t có giá tr t c th i tương ng là 40V và 30V thì hi u đi n th gi a hai đ u m ch đi n là? A. 55V B. 85V C. 85V D. 25V Hư ng D n http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 28
 29. 29. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T 1 uL = u0L cos(ωt + π )  2 uC = u0C cos(ωt − π ) 2  u uL u C + L = 0 u uC =⇒ u0C + =0 0C u0L =⇒ uL = −15 =⇒ u = uR + uL + uC = 55(V ) u0L Z = 2Z =⇒ u = u0C C L 0L 2 2 ZC = 2ZL =⇒ |uC | = 2|uL | = 30V do uL và uC ngư c pha =⇒ uL = −15 =⇒ u = uL +uC +uR = −15 + 30 + 40 = 55 104 ng thu tinh dài 2m, c t nư c trong ng cao 1m. Phát m t sóng âm vào ng thì nghe âm to nh t. Rút nư c đi 20cm l i nghe âm to nh t l n n a. Bi t t c đ truy n âm là 340m/s. a/Tìm t n s âm. b/Tính s nút và s b ng trong trư ng h p c t nư c cao 90cm. c/Gi nguyên đ cao c t nư c là 50cm. Thay đ i t n s t 0 đ n f1 thì có 3 l n nghe âm to nh t. Tính f1 và đ tăng t n s đ nghe âm to nh t l n n a. Hư ng D n a. λ λ Kho ng cách gi a 2 m c nư c b ng 2 =⇒ 20 = 2 =⇒ λ = 40(cm) =⇒ f = 340/0, 4 = 850(Hz) b. C t nư c cao 90(cm) =⇒ Ph n khí trong ng cao 1, 1(m) 1, 1 = (k + 1/2) λ = (k + 1/2).0, 2 =⇒ 2 k = 5 =⇒ 6 b ng và 6 nút c. f1 = 3f0 v i f0 = v/4l = 170 =⇒ f1 = 170(Hz)( v i l=0,15m) 3 Đ tăg t n s đ nghe âm to nh t l n n a là f0 105 Đ t m t đi n áp u = U o cos(ωt) V vào 2 đ u m t đo n m ch g m cu n dây m c n i ti p v i t đi n C có đi n dung thay đ i đư c.Ban đ u t đi n có dung kháng 100Ω, cu n dây có 10−3 c m kháng 50Ω.Gi m đi n dung m t lư ng ∆C = F thì t n s dao đ ng riêng c a m ch 8Π là 80Π ( rad/s).T n s góc ω c a dòng đi n trong m ch là: A. 40Πrad/s B. 60Πrad/s C. 100Πrad/s D. 50Πrad/s Hư ng D n 1 C= 100.w 50 1 10−3 L= =⇒ C = − =⇒ T n s góc dao đ ng : w 100.w 8π 1 1 √ = = 80π =⇒ ω = 40π L.C 50 1 10−3 .( − ) w 100.w 8π http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 29
 30. 30. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T 1 106 M t m ch đi n xoay chi u g m cu n dây có đi n tr thu n 40Ω, đ t c m π H, M t 3 t đi n có đi n dung C thay đ i đư c và m t đi n tr thu n 80Ω m c n i ti p. Đ t vào hai đ u m ch m t đi n áp xoay chi u có giá tr l n nh t 120V , t n s 50Hz, Thay đ i đi n dung c a t đi n đ n giá tr C0 thì đi n áp đ t vào hai đ u m ch ch a cu n dây và t đi n c c ti u. Dòng đi n hi u d ng trong m ch khi đó là? A. 1A B. 0, 7A C. 1, 4A D. 2A Hư ng D n U. (ZL − ZC )2 + r2 UrLC = (ZL − ZC )2 + (r + R)2 (ZL − ZC )2 + (r + R)2 UrLCmin =⇒ ( )max (ZL − ZC )2 + r2 R2 + 2Rr U ⇐⇒ ( 1+ ) 2 + r 2 max =⇒ ZL = ZC =⇒ C ng hư ng đi n =⇒ I = = 1(A) (ZL − ZC ) R+r 107 m t thoáng c a m t ch t l ng có hai ngu n k t h p A,B cách nhau 10 cm, dao π đ ng theo phương th ng đ ng v i phương trình l n lư t là uA = 3 cos(40πt + ) cm; uB = 6 2π 4 cos(40πt + ) cm. Cho bi t t c đ truy n sóng là 40 cm/s. M t đư ng tròn có tâm là trung 3 đi m c a AB, n m trên m t nư c, có bán kính R = 4 cm. S đi m dao đ ng v i biên đ 5 cm có trên đư ng tròn là: A. 30 B. 32 C. 16 D. 15 Hư ng D n 32 + 42 = 52 =⇒ 2 sóng t i c a đi m có biên đ b ng 5 ph i vuông pha. 2π(d1 − d2 ) π π Đ l ch pha hai sóng t i : ∆ϕ = + ϕ2 − ϕ1 = 2π(d1 −d2 ) + =⇒ ∆ϕ = (2k + 1) =⇒ λ λ 2 2 k.λ d1 − d2 = 2 Xét s đi m tho ĐK trên đư ng kính(MN) c a đư ng tròn thu c đư ng n i 2 ngu n −M N d1 − d2 M N =⇒ b n th vào tìm k th a mãn (đ m đư c N s ) S đi m trên đư ng tròn : Nx2 (N u d u b ng có x y ra thì 2 đi m M và N b n đ ng tính vào vi c x2 nhé) =⇒ 32 108 M t đo n m ch xoay chi u g m R bi n tr ,cu n dây thu n c m và t đi n C m c n i ti p.Đi n áp hi u d ng hai đ u R đư c đo b ng m t vôn k , ng v i hai giá tr c a bi n tr là V2 R1 và R2 thì vôn k ch V1 và V2 .Bi t .Góc l ch pha ϕ1 và ϕ2 gi a đi n áp u c a m ch v i V1 π các dòng i1 và i2 thoã mãn ϕ1 +ϕ2 = .Đ t N 2 = n2 +1.H s công su t m ch khi bi n tr R1 là : 2 Hư ng D n V1 V2 V2 V2 1 cos(ϕ1 ) = ; cos(ϕ2 ) = sin(ϕ1 ) = d =⇒ 12 + 22 = 1d =⇒ V 2 = V12 + V22 d =⇒ = V V V V cos(ϕ1 )2 V12 + V22 1 2 = 1 + n2 = N 2 =⇒ cos(ϕ1 ) = V1 N 109 M t v t dao đ ng v i phương trình x = 4cos(4πt − π ).Tính th i gian chuy n đ ng đi đư c 4 qu ng đư ng 6cm k t lúc b t đ u? http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 30
 31. 31. BIÊN SO N: H HOÀNG VI T Hư ng D n T pt dao đ ng ta có omega =⇒ T Ta có biên đ dao đ ng là 4cm. Trong 1 chu kì dao đ ng là 4A. V y quãng 6 cm. T T V y th i gian t = + . 4 8 110 2 ch t đi m cùng xu t phát t g c t a đ và b t đ u dao đ ng đi u hòa theo cùng 1 chi u trên tr c Ox v i biên đ b ng nhau và chu kì 3s và 6s. t s t c đ c a 2 ch t đi m khi g p nhau là: A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Hư ng D n π π π Gi s PT 2 ch t đi m : x1 = Acos(2 .t + pi/2) và x2 = Acos( .t + ) 3 3 2 π π π khi chúng g p nhau ==>2 .t = .t + k2π và 2π/3.t = − .t + k2π 3 3 3 =⇒ t = 6k và t = 2k ==> t=2s 2.π π |v1 | |A.2π.f1 .sin( .2 + )| =⇒ = 3 2 |v2 | 2.π π |A.2π.f2 .sin( .2 + )| 6 2 |v1 | T2 =⇒ = = 2 |v2 | T1 111 Trong thí nghi m giao thoa v i hai ngu n phát sóng gi ng nhau t i A,B trên m t nư c. Kho ng cách hai ngu n là AB = 16 cm. Hai sóng truy n đi có bư c sóng λ = 4 cm. Trên đư ng th ng xx song song v i AB, cách AB m t kho ng 8 cm, g i C là giao đi m c a xx v i đư ng trung tr c c a AB. Kho ng cách ng n nh t t C đ n đi m dao đ ng v i biên đ c c ti u n m trên xx là: A. 1, 42 cm B. 1, 5 cm C. .2, 15 cm D. 2, 25 cm Hư ng D n  λ d2 − d1 = (ϕM − ϕ) = 4k + 2  G i d1 và d2 là kho ng cách t đi m M c n tìm t i A và B, ta có: 2π ⇒  k=0 d2 − d1 = 2 d2 − d1 = 2 =⇒ =⇒ d1 = 10, 36 =⇒ d = 8 − d2 − 82 = 1, 42 1 82 − d2 + 82 − d2 = 16 1 2 112 Hai dao đ ng đi u hòa cùng phương cùng t n s v i biên đ l n lư t là 5 cm và 12 cm. Biên đ dao đ ng t ng h p c a hai dao đ ng không có giá tr nào sau đây: A. 6cm B. 16cm C. 17cm D. 7cm Hư ng D n |A1 − A2 | ≤ A ≤ |A1 + A2 | =⇒ A ∈ (16, 17, 7) http.//boxmath.vn/ TUY N T P CÁC BÀI T P V T LÝ BOXMATH 31

×