Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Automatski Stecaj

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Automatski Stecaj

 1. 1. “Аутоматски” стечај Прелиминарна анализа посебног поступка у случају дуготрајне неспособности плаћања<br />Бранко Радуловић<br />IV стручни скуп<br />Агенција за лиценцирање стечајних управника<br />Златибор, 15. - 18.03.2011.<br />
 2. 2. Аутоматски стечај<br />Иницијатива НБС<br />Мали број стечајних поступака<br />Алтернатива - обавезадужникатј. одговорнихлицада покренустечајнипоступакуслучајуиспуњавањаодређенихоколности – нпр. дужинетрајањанеликвидности илиутврђененесолвентности. <br />присутно у другим системима нпр. Немачка<br />ово решење није било примерено јер би довелоупитањенормално пословањевеликогбројапривреднихдруштава (искуство Мађарске)<br />
 3. 3. Радна група<br />дефинисања субјеката који потенцијално поседују вреднију имовину<br />координација са Републичком дирекцијом за имовину<br />разматрања потребе и могућности за обезбеђивање средстава <br />обавештавање надлежних привредних судова о подацима од интереса за успешно и законито спровођење поступка<br />покретање поступка реструктурирања у складу са прописима о приватизацији<br />омогућавања запосленима брисаних субјеката да остваре минимална права из радног односа и заштите за случај незапослености<br />сагледавање потребе и могућности за постављање привременог стечајног управника<br />друге активности<br />
 4. 4. Покретање претходног стечајног поступкамарт 2010 – фебруар 2011<br />У првој групи просечан број дана са блокираним рачуном 1860 или 5 година<br />Након тога нешто преко три, а од 2011, преко две<br />
 5. 5. Обавештење и покретање претходног стечајног поступкамарт 2010 – фебруар 2011<br />
 6. 6. Покретање претходног стечајног поступкамарт 2010 – фебруар 2011<br />
 7. 7. Анализа првог таласа “аутоматског” стечаја - март 2010 -<br />од 2600 - 1448 има губитакизнадвисiнекапитaлаАОП023<br />
 8. 8. Прелиминарни резултати<br />
 9. 9. Прелиминарни резултати<br />
 10. 10. Разлика у броју запослених<br />Подаци према последњем М4 обрасцу и финансијским извештајима<br />закључен<br />отворен или обустављен<br />Према ПИО 3418 прив.друштава има запослене<br />
 11. 11. Проблем запослених<br />Закључак Владе од 17. фебруара 2010. године <br />за период од 1. јануара 20004. до 31. децембра 2009. повезивање стажа <br />само привредни субјекти који послују са више од 50% државног капитала<br />Национална служба за запошљавање је размотрила решења четири различите ситуације које се могу јавити<br />
 12. 12. Највећа привредна друштва у блокади<br />
 13. 13. Феникс предузећа<br />
 14. 14. Учешће поверилаца<br />
 15. 15. Активне комерцијалне банке<br /><ul><li>велика активност комерцијалних банака
 16. 16. поједине банке уплатиле преко 50 предујмова
 17. 17. велики број поднесака
 18. 18. аутоматски стечај не дира се у раније стечена права обезбеђења и приоритетног намирења поверилаца на предметној имовини.
 19. 19. у случају хипотеке која “покрива” највећи део имовине банке нису предујмљивале, док остали нису имали интерес да предујме</li></li></ul><li>Реорганизација и УППР<br />Укупно преко 20 планова реорганизације<br />неколицина повучено<br />неколицина ожалбено<br />Неколико УППР-а већ окончано<br />“Божа Томић”, “Уелте”, <br />
 20. 20. Мали број жалби<br />Релативно мали број поступака ожалбен<br />проблем са доставом ПА – битна повреда поступка<br />али <br />Решење из члана 150. став 4. објављује се на огласној табли суда и против њега није дозвољена жалба<br />Решење из става 1. овог члана објављује се на огласној табли суда и доставља регистру привредних субјеката.<br />Како доставити неком кога нема?<br />
 21. 21. Проблеми и решења<br />Привремене мере <br />Неки судови (Сремска Митровица, Зајечар,Чачак) у претходном стечајном поступку одређивали привремене мере у циљу заштите имовине и налагали одређене дужности стечајним управницима, али је остало нерешено питање ко ће тим стечајним управницима надокнадити трошкове уколико се стечајни поступак у наредном периоду не отвори. <br />Поступање привредних судова по овом питању уједначено, а број таквих предмета се није повећао<br />
 22. 22. Пример<br />
 23. 23. Проблеми<br />Средстава за уплату предујма трошкова стечајног поступка<br />Пореска управа -нема могућности за уплату предујма<br /> АОД и Фонд за развој уплатили предујам за значајан број<br />Остали државни органи и јавна предузећа релативно мали број<br />
 24. 24. Предујам<br />Стечајни судија ће решењем о покретању претходног поступка одредити висину предујма и рок од 60 дана од дана објављивања решења у коме повериоци или стечајни дужник могу тражити спровођење стечајног поступка и положити предујам.<br />
 25. 25. Проблеми<br />узорак од 1220 поступака – просек 125,000<br />висина <br />предујма<br />висина <br />предујма<br />Само друштва без података о имовини<br />Однос предума према пословној имовини<br />Различита имовина а исти предујам<br />Доминантно учешће предујма <br />од 50,000<br />Без имовине а <br />различит предујам<br />број прив.друштава<br />
 26. 26. Пример<br />комшија је паркирао испред ваше куће<br />комшија је за гориво и делове позајмљивао новац од других<br />после неколико месеци престао да плаћа<br />комшија се одселио без трага, а ауто који је у међувремену постао крш и са ког су скинути сви вредни делови је остао<br />нико неће да плати одношење<br />Да ли постоји јавни интерес да се крш уклони<br />
 27. 27. Сличан механизам већ постојао<br />Закон о регистрацији - Механизам брисања није доследно примењиван<br />ПривреднисубјекткојидвегодинеузастопнонеподнесеРегистругодишњифинансијскиизвештајизчлана 44. овогзакона, Регистраторпреводиустатуснеактивногсубјектаиобележавагаознаком "НЕАКТИВАН".<br />Поистекурокаод 12 месециодданапревођењаустатуснеактивногсубјекта, привреднисубјектсебришеизРегистра.<br />
 28. 28. Друге мере<br />ЗППА - омогућавање репрограма пореских обавеза на 5 година у случајевима реорганизације <br />ПИО фонд – омогућавање репрограма обавеза приватизованих привредних субјеката према фонду у случају реорганизације на период од три године отплате уз једну годину грејс периода (3+1). <br />
 29. 29. Поступање са стварима стеченим по стечајном поступку<br />Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини<br />Пренос на локалне самоуправе<br />надлежни орган јединице локалне самоуправе пописује и преузима у државину непокретне и покретне ствари стечајног дужника <br />Није сигурно како ће се одвијати у пракси<br />

Notes de l'éditeur

 • Имајући у виду податке из прегледа који следи даље у тексту, закључено је да није било потребе за предузимањем посебних активности у циљу заштите имовине која би требало да пређе у својину Републике Србије, пре свега из разлога што је највећи број правних лица са списка који су билансно исказивали највећу вредност имовине (није било могуће утврдити стварно стање због непостојања било каквих прецизних евиденција, укључујући и ограниченост података из РГЗ) или стављен у поступак реструктурирања или ће над њима бити отворен редован стечајни поступак по основу уплате предујма од стране поверилаца или самих дужника.

×