Publicité

INTAY AMIN SABATEN.ppt

Municipal Health Officer à LGU
26 Mar 2022
Publicité

INTAY AMIN SABATEN.ppt

  1. Base: A Guitar: Capo 4 A
  2. Ub-ubbing ken nataengan intay nga’d ikanta, panangsarabo ken Jesus nga Ari ti kappia. Idir-itay nga’d ikanta ti kinatan-okna. Hosanna! Hosanna!
  3. Intay amin sabaten ti Apo. Wen, intay amin saraboen ti Apo. Wen, intay amin dayawen ti Apotayo, ta isu’t salakantayo.
  4. Ub-ubbing ken nataengan intay nga’d ikanta, panangsarabo ken Jesus nga Ari ti kappia. Idir-itay nga’d ikanta ti kinatan-okna. Hosanna! Hosanna! (END)
  5. Base: C Guitar: C Capo 4
  6. Intayon pasangbayen ti Apo. Saraboentay ‘ti kankantatayo. Isaguttay ti puspuso, kararrua ken isiptayo, tapno maikaritayo nga agdayaw ‘ti Apo.
  7. La-la-la-la-la-la… Isaguttay ti puspuso, kararrua ken isiptayo, tapno maikaritayo nga agdayaw ‘ti Apo.
  8. Intayon pasangbayen ti Apo. Saraboentay ‘ti kankantatayo. Isagut ti ayattayo, kakabsat ken pada a tao, tapno maikaritayo nga agdayaw ‘ti Apo.
  9. La-la-la-la-la-la… Isagut ti ayattayo, kakabsat ken pada a tao, tapno maikaritayo nga agdayaw ‘ti Apo.
Publicité