Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sabado Gloria.ppt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 67 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Sabado Gloria.ppt

 1. 1. Sadiay ruar ti pangrugiantayo, kakabsat. Mapantayo amin sadiay.
 2. 2. PANNAKAIPABLAAK TI PASCUA TI PANAGUNGAR (EXULTET)
 3. 3. LITURJIA TI SAO TI DIOS Komentador: Agtugawtayo a dumngeg kadagiti maibasa a pakasaritaan ti pannakaisalakantayo.
 4. 4. Agibasa: Umuna: Genesis 1 – 2 …Ti Sao ti Apo. Gimong: Agyamantay iti Dios. Agibasa: Salmo Responsorio. Sungbat: Napno ti daga iti di agbalbaliw nga ayat ti Apo.
 5. 5. APO, NO IKKAM IDA ITI ANGES MAKAUNGARDA, BARO A BIAG TI ITEDMO ITI DAGA
 6. 6. Komentador: Tumakdertayo. Padi: Kumararagtayo… O Dios, nakaskasdaaw ti... Gapu ken Cristo nga Apomi. Gimong: Amen. Komentador: Agtugawtayo, kakabsat, denggentayo ti maikadua a maibasa.
 7. 7. Agibasa: Maikadua: Genesis 22 …Ti Sao ti Apo. Gimong: Agyamantay iti Dios. Agibasa: Salmo Responsorio. Sungbat: Salaknibannak, O Dios, ta sika ti pagkamangak.
 8. 8. Komentador: Tumakdertayo. Padi: Kumararagtayo…… O Dios nga Ama dagiti amin a... Gapu ken Cristo nga Apomi. Gimong: Amen. Komentador: Agtugawtayo, kakabsat, denggentayo ti maikatlo a maibasa.
 9. 9. Agibasa: Maikatlo: Exodo 14 …Ti Sao ti Apo. Gimong: Agyamantay iti Dios. Agibasa: Salmo Responsorio. Sungbat: Kantaantayo ti Apo agsipud ta nagballigi a sidadayag.
 10. 10. Komentador: Tumakdertayo. Padi: Kumararagtayo…… O Dios mabigbigmi a... Gapu ken Cristo nga Apomi. Gimong: Amen. Komentador: Agtugawtayo, kakabsat, denggentayo ti maikapat a maibasa.
 11. 11. Agibasa: Maikapat: Isaias 54 … …Ti Sao ti Apo. Gimong: Agyamantay iti Dios. Agibasa: Salmo Responsorio. Sungbat: Idaydayawka, O Apo, gapu ta insalakannak.
 12. 12. Komentador: Tumakdertayo. Padi: Kumararagtayo…… Mannakabalin ket agnanayon a... Gapu ken Cristo nga Apomi. Gimong: Amen. Komentador: Agtugawtayo, kakabsat, denggentayo ti maikalima a maibasa.
 13. 13. Agibasa: Maikalima: Isaias 55 …Ti Sao ti Apo. Gimong: Agyamantay iti Dios. Agibasa: Salmo Responsorio. Sungbat: Agragsak ti mawaw iti nalamiis a danum nga inumenna, kasta met dagiti tattao ti Dios no isalakanna ida.
 14. 14. Komentador: Tumakdertayo. Padi: Kumararagtayo…… Mannakabalin ket agnanayon a... Gapu ken Cristo nga Apomi. Gimong: Amen. Komentador: Agtugawtayo, kakabsat, denggentayo ti maikanem a maibasa.
 15. 15. Agibasa: Maikanem: Baruc 3 …Ti Sao ti Apo. Gimong: Agyamantay iti Dios. Agibasa: Salmo Responsorio. Sungbat: Apo, adda kenka dagiti sao a makaited iti biag nga agnanayon.
 16. 16. Komentador: Tumakdertayo. Padi: Kumararagtayo…… O Dios, paaduem dagiti annak ti... Gapu ken Cristo nga Apomi. Gimong: Amen. Komentador: Agtugawtayo, kakabsat, denggentayo ti maikapito a maibasa.
 17. 17. PARSUAEM KANIAK O DIOS, TI NADALUS A PUSO
 18. 18. Agibasa: Maikapito: Ezekiel 36 …Ti Sao ti Apo. Gimong: Agyamantay iti Dios. Agibasa: Salmo Responsorio. Sungbat: Kas iti panangbirok ti ugsa iti danum ti waig, kasta met ti panangbi- rokko kenka, O Dios.
 19. 19. Komentador: Tumakdertayo. Padi: Kumararagtayo…… Mannakabalin ket agnanayon a... Gapu ken Cristo nga Apomi. Gimong: Amen. Magangtan dagiti kandela iti altar ken amin a silaw bayat ti panagkanta. ....ILOCANO SONGS3 Gloria3 GLORIA)
 20. 20. Gloria ‘ti Dios Ama ti kangatoan! Gloria ‘ti Dios Anak a nailangitan! Gloria ‘ti Espiritu a nasantoan! Gloria iti Dios ti kangatoan!
 21. 21. Kappia kadagiti amin a tattao a naimbag ti panagnaknakemna. Nailangitan nga Ama, daydayawendaka, agrukbabkam kenka, agyamankam kenka, gapu iti dayagmo a nailangitan.
 22. 22. Gloria ‘ti Dios Ama ti kangatoan! Gloria ‘ti Dios Anak a nailangitan! Gloria ‘ti Espiritu a nasantoan! Gloria iti Dios ti kangatoan!
 23. 23. Apo Jesucristo, bugbugtong nga Anak, Cordero iti Dios, Anak ti Ama, punasem ti basbasol ti lubong (slow). Kaasiannakami. Awatem toy ar-ararawmi, Sika a situtugaw iti makannawan ti Dios Ama, kaasiannakami. Denggem toy ar-ararawmi.`
 24. 24. Gloria ‘ti Dios Ama ti kangatoan! Gloria ‘ti Dios Anak a nailangitan! Gloria ‘ti Espiritu a nasantoan! Gloria iti Dios ti kangatoan!
 25. 25. Gloria! Hosana! Gloria! Alleluia! Gloria! Hosana! Gloria! Alleluia! Hosa-a-na! (Alleluia!) ‘Ti kangatoan. (Alleluia!) Hosa-a-na…
 26. 26. Sika laeng iti nasantoan. Sika laeng iti kangatoan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, ‘ti Gloria ti Dios Ama. A-amen. A-amen. A-a-men.
 27. 27. KARARAG TI GIMONG Padi: Kumararagtayo. O Dios… ...Gapu ken Cristo nga Anakmo ken Apomi. Gimong: Amen. Komentador: Agtugawtayo, kakabsat, dumngegtayo kadagiti maibasa manipud iti Baro a Tulag.
 28. 28. Agibasa: Surat ni San Pablo - Roma 6 …Ti Sao ti Apo. Gimong: Agyamantay iti Dios. Komentador: Tumakdertayo. Agibasa: Salmo Responsorio. Sungbat: Alleluia! Alleluia! Allelu-uia!
 29. 29. Capo 3 D Alleluia! Alleluia! Allelu-uia! Alleluia!
 30. 30. AGYAMANKAYO ITI APO, TA ISU NAIMBAG TA AGNANAYON TI DI AGBALBALIW NGA AYATNA. KUNA NGARUD DAGITI ISRAELITA, AGNANAYON TI DI AGBALBALIW NGA AYATNA SUNGBAT….
 31. 31. Alleluia! Alleluia! Allelu-uia!
 32. 32. PINAGBALLIGINATAYO TI PANNAKABALINNA; WEN, TI NABILEG A PANNAKABALINNA ITI GUBAT. SAANAKTO A MATAY NO DI KET AGBIAGAK, TAPNO IPAKAMMOK DAGITI ARAMID TI APO SUNGBAT….
 33. 33. Alleluia! Alleluia! Allelu-uia!
 34. 34. TI BATO A KASLA AWAN SERSERBI NA NGA IMBELLENG DAGITI AGIPATPATAKDER, NAGBALIN A KANGRUNAAN A BATO. ARAMID DAYTOY TI APO, ANIAN A NAKASKASDAAW ITI IMATANGTAYO SUNGBAT…
 35. 35. Alleluia! Alleluia! Allelu-uia!
 36. 36. Padi: Ti Apo ti adda koma kadakayo. Gimong: Kasta koma met kenka. Padi: Ebanghelio: Marcos 16 Gimong: Gloria ti maipaay kenka, O Apo. KALPASAN TI EBANGHELIO Padi: Ti Ebanghelio ti Apo. Gimong: Dayaw ti maipaay kenka, O Cristo.
 37. 37. Komentador: Agtugawtayo a dumngeg iti palawag. PALAWAG/SERMON: KARI TI BUNIAG KARARAG A SAPASAP.ppt
 38. 38. APO, PAGTAENGEM TI ANAKMO KADAKAMI
 39. 39. KRISTO KAASIANNAKAMI KRISTO KAASIANNAKAMI
 40. 40. APO KAASIANNAKAMI APO KAASIANNAKAMI
 41. 41. IKAKAASINAKAMI
 42. 42. ISPALENNAKAM APO
 43. 43. DENGENNAKAM KADI
 44. 44. Gimong: Ti Apo awatenna koma dagita a daton kadagita imam ket agpaay a pakaidaydayawan ken pakaigloriaan ti naganna, ken kasta met a pagimbagantayo, ken ti kadagupan ti nasantoan nga Iglesiana.
 45. 45. Padi: (Maipanggep kadagiti daton…) Gimong: Amen. Padi: Ti Apo ti adda koma kadakayo. Gimong: Kasta koma met kenka. Padi: Itag-ayyo dagita puspusoyo. Gimong: Addadan a sitatag-ay iti Apo. Padi: Agyamantayo iti Apo a Diostayo. Gimong: Maikari ket rumbeng.
 46. 46. Padi: Agyamankam Kenka, Apo... …ket ikantami ti pannakaidayda- yawmo ket kunami a di agsarday: Gimong: SANTO SANTO Padi: Pudno unay, Apo, a biigka a... …Iwaragawagtayo ti misterio ti pammati: Gimong: BABAEN TI KRUSMO
 47. 47. Padi: …Gapu ken Cristo, sikakaysa ken Cristo, ken iti sidong ni Cristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoymi Kenka, mannakabalin nga Ama, ti amin a dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Gimong: ....ILOCANO SONGS7 PammatiAMEN ALLELUIA
 48. 48. Ta kukuam ti turay, ti pannakabalin ken dayaw, iti agnanayon a di agsarday!
 49. 49. Padi: O Apomi a Jesucristo, kinunam kadagidi Apostolesmo, “Kappia ti ibatik kadakayo, kappia nga aggapu kaniak ti itedko kadakayo.” Apo, saan kad a dagiti basbasolmi ti kitaem no di ket ti pammatimi nga Iglesiam, ket kas mayannurot iti pagayatam, ipaaymo kad kadakami ti kappia ken panagkay- kaysa, Sika nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan inggana. Gimong: Amen.
 50. 50. Padi: Ti kappia ti Apo adda koma kadakayo. Gimong: Kasta koma met kenka. Padi: Agkikinnappiakayo met. Gimong: (Iyawat ti kappia iti tunggal maysa.) ....ILOCANO SONGS8 CorderoCORDERO Padi: Kakabsat, adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Dios a mangikkat kadagiti basbasol ti lubong, nagasattayo a naayaban nga umawat Kenkuana.
 51. 51. Gimong: Apo, diak maikari nga umayka kaniak, ngem iti maysa laeng a saom, mapaimbagakton. KANTA KOMUNION:
 52. 52. KALPASAN TI KOMUNION Padi: Ti Apo ti adda koma kadakayo. Gimong: Kasta koma met kenka. Padi: Agdumogkayo nga umawat ti bendision ti Apo.
 53. 53. Padi: Bendisionannakay koma ti mannakabalin a Dios ita nga aldaw ti panagungar, ket gapu iti kaasina, salaknibannakay koma iti amin a basol. Gimong: Amen. Padi: Ti Dios a nangpabaro kadakayo babaen ti panagungar ni Cristo, tapno maipankayo iti agnanayon a biag, paraborannakay koma kadagiti di-mapukaw a gunguna. Gimong: Amen.
 54. 54. Padi: Ita nga aldaw, nasungpotyon ti panangilagipyo iti panagtutuok ti Apo, ket rambakanyo ti panagungarna. Sapay koma ti babaen ti pannulongna, makadanunkayo iti agnanayon a ragsak. Gimong: Amen. Padi: Bendisionannakay koma ti mannakabalin a Dios, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Gimong: Amen.
 55. 55. Padi: Nalpasen ti Misa, ituloytayo ti mission ni Apo Jesus. Alleluia! Alleluia! Gimong: Agyamantay iti Dios. Alleluia! Alleluia! KANTA: ....ILOCANO SONGSPammaregtaALIVE ....ILOCANO SONGSPammaregtaAGLALAOK A PAMMAREGTA
 56. 56. Alive! Alive! Alive forevermore! My Jesus is alive! Alive forevermore! Alive! Alive! Alive forevermore! My Jesus is alive forevermore!
 57. 57. Sing Alleluia! Sing Alleluia! My Jesus is alive forevermore! Sing Alleluia! Sing Alleluia! My Jesus is alive!
 58. 58. Buhay! Buhay! Buhay kailan pa man! Si Hesus ay buhay! Buhay kailan pa man! Buhay! Buhay! Buhay kailan pa man! Si Hesus ay buhay kailan pa man!
 59. 59. Awitin natin ang Alleluia! Si Hesus ay buhay kailan pa man! Awitin natin ang Alleluia! Si Hesus ay buhay
 60. 60. Agbiag! Agbiag! Agbiag ti agnanayon! Ni Jesus ket agbiag! Agbiag ti agnanayon! Agbiag! Agbiag! Agbiag ti agnanayon! Ni Jesus ket agbiag ti agnanayon!
 61. 61. Ag-Alleluia! Ag-Alleluia! Ni Hesus ket agbiag! Agbiag nga ‘gnanayon! Ag-Alleluia! Ag-Alleluia! Ni Hesus ket agbiag! Ni Hesus ket agbiag! Ni Hesus ket agbiag! (AGBIAG!!!!)
 62. 62. //: Siak ket naragsak! Sika ket naragsak! Amintayo ket naragsak! :// //: Agsala-sala, ima ikumpa-kumpas, siket ikinni-kinni, agpusipos bassit. ://
 63. 63. //: Siak anak ti Dios! Sika anak ti Dios! Amintayo annak ti Dios! :// //: Agsala-sala, ima ikumpa-kumpas, siket ikinni-kinni, agpusipos bassit. ://
 64. 64. //: Siak managayat! Sika managayat! Amintayo managayat! :// //: Agsala-sala, ima ikumpa-kumpas, siket ikinni-kinni, agpusipos bassit. ://

×