Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Re-U Pitching
Re-U Pitching
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 42 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Bangkok University (20)

Plus récents (20)

Publicité

Avtr

 1. 1. AVTR
 2. 2. เบนซ AVTR เปนรถยนตไฟฟาไรคนขับ และมีนวัตกรรมรักษาสิ่งแวดลอมดวยการนําวัสดุรีไซเคิลมาใชใน การออกแบบตัวรถภายใน ไมทําลายสิ่งแวดลอม แบตสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ เปนรถเหนือ จินตนาการเพราะภายในตัวรถไมมีพวงมาลัยหรือปุมบังคับ แตสามารถใชระบบสัมผัสในตัวรถบังคับการ เคลื่อนไหว สรางรถจากหนังเรื่อง Avatar •ประเทศ : อเมริกา เพราะเปนเมืองใหญและมีประชากรเยอะ คนที่รวยมักจะเลือกไปอยูอเมริกา รัฐที่เลือกคือ รัฐนิวยอรก เพราะเปนเมืองเศรษฐกิจ เท็กซักเปนเมืองที่ปลอดมลพิษมากสุด และสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใหญ บานเรือนประหยัดพลังงาน แคลิฟลอเนีย รายไดประชากรตอปสูง เปนเมืองครองแชมปรายไดเฉลี่ยประชากร สูงสุด เปนแหลงรวมบริษัทดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร • กลุมเปาหมาย Gen x เจาะกลุมผูบริหาร คนที่มีฐานะการเงินสูงและมั่นคง •แบรนด challenge -สราง awareness ใหกลุมเปาหมายรับรูและเขาใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่แบรนดสรางขึ้นโดยใช การสื่อสาร ที่สื่อถึงโลกแหงจินตาการที่เชื่อมโยงมนุษย เครื่องจักร และธรรมชาติดวยนวัตกรรมจาก สิ่งแวดลอมใหเปนพลังงานที่ยั่งยืน Brief
 3. 3. BUSINESS MODEL CANVAS
 4. 4. MEDIA
 5. 5. PERSONA / CONSUMER
 6. 6. Persona Profile
 7. 7. COMMUNICATIONS PLAN
 8. 8. Objective ● เพื่อสรางการรับรูและการจดจําเกี่ยวตัวรถยนต AVTR ใหมของเราแกผูบริโภค กลุมเปาหมาย ● เพื่อสรางแรงจูงใจ ดึงดูดและกระตุนใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเกิดความสนใจใน ตัวรถยนต AVTR และนําไปสูการทดลองและตัดสินใจซื้อในที่สุด ● เพื่อใหภาพลักษณของสินคาและแบรนดอยูในความทรงจําของผูบริโภค ● เพื่อเปนประโยชนแกธรรมชาติและเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร รวมไปถึง ใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของไดทําคุณประโยชนใหกับโลกของเรา
 9. 9. Big Idea รถยนตเหนือจินตนาการ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 10. 10. Concept รถยนตไรคนขับที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เหมือนอยูในโลกแหงจินตนาการ
 11. 11. The Futuristic Car Key message
 12. 12. Channel Online ● Youtube Ads (Non-skip) ● Facebook Video Ads (Viral Clip) ● Instagram (Story Ads) ● Twitter (Formats Ads) ● Snapchat
 13. 13. Offline ● Showroom Benz ● Building Wrap ● Poster Channel
 14. 14. Video Ads (30 วินาที)
 15. 15. Ads รถไรคนเสมือนขับมีหุนยนตขับรถสื่อถึงวาเราไมตองขับรถเอง ให ai เปนคนขับรถให ทอไอเสียของรถ มีกาซธรรมชาติเปนรูปใบไมออกมาใหรูวาไมเปน พิษธรรมชาติ
 16. 16. CAMPAIGN
 17. 17. Awareness Viral clip Execution • เลาเรื่องราวความเปนมาของรถ บอกความเปนมาของรถวาเกิดขึ้นมาไดอยางไร ไดแรงบันดาล ใจมาจากหนัง อวตาร (Inspiration) เปนรถยนตไฟฟาไรคนขับ และมีนวัตกรรมที่รักษา สิ่งแวดลอม การนําวัสดุรีไซเคิลมาออกแบบภายในตัวรถและไมทําลายสิ่งแวดลอม แบตเตอรี่ สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ เปนรถเหนือจินตนาการเพราะภายในตัวรถไมมีพวงมาลัย หรือปุมบังคับใดๆเลย แตสามารถใชระบบสัมผัสในตัวรถบังคับการเคลื่อนไหว *ในสวนทายคลิปจะเชิญชวนใหทุกคนไปงาน Event เปดตัวรถยนต Mercedes Benz AVTR
 18. 18. • เลาเรื่องราวความเปนมาของรถคันนี้ ผาน VTR รถยนตไฟฟาไรคนขับ แรงบันดาลใจมาจาก หนังเรื่อง อวตาร และมีนวัตกรรมรักษาสิ่งแวดลอม การนําวัสดุรีไซเคิลมาออกแบบภายในตัว รถและไมทําลายสิ่งแวดลอม แบตเตอรี่สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ เปนรถเหนือ จินตนาการเพราะภายในตัวรถไมมีพวงมาลัยหรือปุมบังคับใดๆเลย แตสามารถใชระบบ สัมผัสในตัวรถบังคับการเคลื่อนไหว ภายในงานมีตัวรถของจริงใหทดลองนั่ง สราง ประสบการณใหผูเขาชมไดรับรูและสัมผัสตัวรถของจริง อีกทั้งยังทําใหผูเขาชมไดพูดคุยสอบ ถามกับพนักงานอยางใกลชิด EVENT Awareness
 19. 19. Storydoing จากเหตุการณไฟไหมปาอเมซอนที่เปรียบเสมือนปอดของโลกไดกลายเปนขาวใหญไป ทั่วโลกในชวงที่ผานมา ความเสียหายที่ไมใชแคกับตนไม คน และ สัตวปาที่ไมสามารถ หนีเอาตัวรอดได สงผลกระทบอันใหญหลวงตอระบบนิเวศ ทั้งทางดานความหลากหลาย ทางชีวภาพ และสภาพภูมิอากาศของโลกดวย ซึ่งก็จะสงผลลบทั้งในระยะสั้น และระยะ ยาวตอมวลมนุษยชาติและโลกของเรา ในนาม Mercedes Benz ที่ซึ่งเปดตัวรถยนตเหนือจินตนาการไปเมื่อไมนานมานี้กับ รถยนตที่มีชื่อวา Mercedes Benz AVTR ไรคนขับและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย ทางเราไดทราบถึงผลกระทบและไมนิ่งนอนใจอยากจะชวยฟนฟูผืนปาแหงนี้ ตอบโจทย Brand Personality ของเรา จึงเกิดเปนแคมเปญนี้ขึ้นมา
 20. 20. Campaign CSR Mercedes Benz AVTR
 21. 21. ● โครงการ csr ของ Mercedes Benz AVTR จัดตั้งขึ้นเพื่อ ชวยเหลือปาโดยเฉพาะจาก ผูเชี่ยวชาญดานปาไมและทีมแพทย สัตวแพทยที่จะดูแลเบื้องตนถามี สัตวเจ็บปวย และทําการประสานงา นไปยังโรงพยาบาลใกลเคียงเพื่อ ทําการรักษา ● รายไดจากการขาย รถ AVTR 25 % จะนําไปชวยบํารุงผืนปาที่มี ปญหาพรอมกับลงพื้นที่เพื่อ ชวยเหลือจนกวาสถานการณจะดี ขึ้น Campaign CSR AVTR FOREST TEAM
 22. 22. Campaign CSR ฟนฟู บํารุง ปลูก ชวยเหลือ รักษา
 23. 23. ● รวมบริจาคและรวมปลูกปากับ เราเพียงโหลด Application ● สําหรับคนที่ซื้อรถไปสามารถคน หาชื่อตัวเองได วารวมปลูกปา หรือชวยเหลือสวนใดและปาใด ● คนที่สนใจรวมบริจาคสามารถ บริจาคผาน Application และ เลือกพื้นที่ที่จะชวยเหลือไดเลย Campaign CSR
 24. 24. จัดทําposter เพื่อเชิญชวนใหโหลดแอปและบริจาคเงิน ชวยเหลือผืนปารวมกับเรา
 25. 25. Social Impact ● ธรรมชาติไดรับการฟนฟูและเติมเต็ม สัตวปาไดมีที่อยูกลับมาเปนปาที่อุดม สมบูรณเหมือนเดิม ● เกิดความสัมพันธุที่ดี สราง Engagement ระหวางแบรนดกับ ลูกคา ● เกิดภาพลักษณที่ดีตอแบรนดและ องคกร
 26. 26. THANK YOU By Ballie

×