Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 27 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Lecture 2 4

 1. 1. УЛААНБААТАР ИХ СУРГУУЛЬ БИЗНЕС МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМ ОЛОН УЛСЫН МАРКЕТИНГ ЛЕКЦ :2-4 ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУД  Хичээлийн кредит: 3  Хичээлийн индекс: BA 329  Судлах анги: Маркетинг менежмент 4
 2. 2. ЛЕКЦ 2-4 ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУ Д
 3. 3. ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА  Олон улсын санхүүгийн байгууллага  Олон улсын судалгааны байгууллага  Олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллага
 4. 4. ÎËÎÍ ÓËÑÛÍ ÂÀËÞÒÛÍ ÑÀÍ Îëîí óëñûí âàëþòûí ñàí ãèø¿¿í îðíû õºãæëèéí ò¿âøèíãýýñ øàëòãààëæ êâîòûí õýìæýýã 5 æèëä 1 óäàà ººð÷èëäºã. Îëîí óëñûí âàëþòûí ñàí íü 1944 îíä áàéãóóëàãäñàí. 1946 îíû 05 ñàðä 39 ãèø¿¿í óëñûí á¿ðäýëòýé Âàøèíãòîíä òºâºº íýýæýý. Îäîîãèéí áàéäëààð 2000 ãàðóé óëñàä ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéíà. Âàëþòûí ñàíä ýëññýíýýð òàòâàð òºëäºã. Òàòâàðûí õýìæýý õàðèëöàí àäèëã¿é áàéíà.
 5. 5. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь :  ОУ – ын мөнгө зээлийн хамтын ажиллагааг дэмжих  ОУ – ын худалдааны өсөлт, өргөжилтийг эрчимжүүлэх  ОУ – ын валютын ханшийг тогтворжуулах  Олон талт төлбөрийн системийг бий болго
 6. 6.  ОУ – ын төлбөрийн тэнцэлийг сайжруулах  ОУ – ын эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих  ОУ–ын зах зээл дээр ОУ – ын маркетингийг хэрэглэхдээ ОУ – ын валютын сангийн тусламжтайгаар 5 орны мөнгөн тэмдэгтийг зөвшөөрдөг.
 7. 7. ÄÝËÕÈÉÍ ÁÀÍÊ  ÎÓ – ûí øèíý÷ëýë õºãæëèéí áàíê ÎÓ – ûí õºãæëèéí àññèîöè ÎÓ – ûí ñàíõ¿¿ãèéí êðîïðàöè Õºðºí㺠îðëóóëàëòûí áàòàëãàà îëãîõ îëîí òàëò Õºðºí㺠îðóóëàëòûí õýëöýëèéí ÎÓ – ûí òºâ 1947 îíä äýëõèéí ýäèéí çàñãèéã ñýðãýýõ çîðèëãîîð áàéãóóëàãäñàí. 150 ãàðóé ãèø¿¿í óëñòàé áºãººä îðîí á¿ð õóâüöàà ýçýìøèõ áà íèéò 47 õóâèéã àæ ¿éëäâýð ºíäºð õºãæñºí 7 óëñ ýçýëäýã. 5 ¿íäñýí áàéãóóëëàãàòàé.
 8. 8.  ОУ – ын шинэчлэл хөгжлийн банк – энэ байгууллага нь ОУ – ын зээлийн бодлогод нарийвчлан ханддаг. Засгийн газрын шинэчлэл хийх санхүүжүүлэх зорилгоор 15-20 жилийн хугацаатай зээл олгодог.  ОУ – ын хөгжлийн ассиоци – 1960 онд байгуулагдсан ба дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 1305$ - ас бага хөгжиж буй буурай оронд хөнгөлттэй байна. Зээлийн эх үүсвэрийг ассиоцийн бүтэц буюу буюу засгийн газрын хандиваас бүрдэнэ.
 9. 9.  ОУ – ын санхүүгийн кропраци – хөгжиж буй орнуудад хувийн секторыг хөгжүүлэх зорилгоор 1956 онд байгуулагдсан. Зээлийн 80% - ийг улсын бонд гаргах замаар барьцаалан зээлдүүлнэ. Зээлийн хугацаа хамгийн ихдээ 13 жил байна.  Хөрөнгө орлуулалтын баталгаа олгох олон талт агентлаг – хөгжиж буй орнуудад гадаад хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зорилгоор 1988 онд байгуулагдсан. Гол үйл ажиллагаа нь хөрөнгө оруулалт нь хөгжиж буй орны өмнөөс эрсдэлийн баталгаа гаргаж өгнө. Зээл олгох хэмжээ нь 50 сая байна.
 10. 10.  Хөрөнгө оруулалтын хэлцэлийн ОУ – ын төв – 1966 онд олон улсын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх засгийн газар болоод хөрөнгө оруулагч орны хооронд үүссэн зохицолыг зохицуулах үүрэгтэйгээр байгуулагдсан. үйл ажиллагааны гол хэрэгсэл нь хөрөнгө оруулалтын талаар зөвөлгөө өгөх хөрөнгө оруулалтын улсын судалгааг хийх гадаад улс орны хуулийн холбогдолтой материал ба мэдээг бүрдүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулна.
 11. 11. ÀÇÈÉÍ ÕªÃÆËÈÉÍ ÁÀÍÊ 1966 îíä Ôèëèïïàí óëñàä áàéãóóëàãäñàí áà çîðèëãî íü àçè íîìõîí äàëàé á¿ñ íóòãèéí õàìòûí àæèëëàãààã õºãæ¿¿ëýõýä îðøèíî. Óã áàíê íü 56 ãèø¿¿í îðîíòîé. 37 íü àçè òèâèéí óëñ îðîí, 19 íü àçèéí îðíóóäûã äýìæèõ çîðèëãîòîé Ýäèéí çàñãèéí ºñºëòèéã äýìæèõ Åâðîï, Õîéä Àìåðèê, Îéðõ äîðíîä ßäóóðàëûã áóóðóóëàõ á¿ñ íóòãèéí óëñóóä õàìààðíà. Ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýðõèéã õàìãààëàõ Õ¿íèé íººöèéã õºãæ¿¿ëýõ Áàéãàëèéí áàÿëàãèéã äýìæèõ
 12. 12. Азийн хөгжлийн банк нь захирагчийн зөвлөл, захирлуудын зөвлөл, ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч, газар хэлтсийн захирагч, бусад ажилчид гэсэн бүтэц зохион байгуулалттай. Энэ байгууллагын онцлог нь орлого багатай оронд хөнгөлттэй зээл олгодог. Олгох зээл нь 1% - ийн хүүтэй ба эргэн төлөгдөх хугацаа нь 11 дэх жилээс нь хүү нь төлөгддөг. Шудрага хөрөнгө оруулалтыг дэмжих техникийн туслалцаа үзүүлэх зээл олгох зэрэгцээ 5 зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
 13. 13. ÄÝËÕÈÉÍ ÁÀÉÃÀËÜ ÕÀÌÃÀÀËÀÕ ÑÀÍ  1961 îíä Øâåöàðèéí õóóëü ¸ñíû äàãóó 5 ñàÿ ãèø¿¿í äýâøèã÷òýé 100 ãàðóé îðîíä áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã îëîí óëñûí àøãèéí áóñ õàíäèâûí, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà þì. Äàðààõ ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëíà.
 14. 14.  Ховор ан амьтан хамгаалах  Усны эко системд анхаарах  Уул уурхайн аюулгүй байдалд анхаарах  Тусгай хамгаалалтын газрыг хамгаалах  Бэлчээрийн менежмент буюу бэлчээрийн талхлалт  Байгаль орчин, боловсролд анхаарах  Байгаль орчны хууль хууль эрх зүйг боловсронгуй болгох
 15. 15. ÈÕ ÍÀÉÌ – ÊÀÍÀÄ, ÔÐÀÍÖ, ÃÅÐÌÀÍ, ÈÒÀËÈ, ßÏÎÍ, ÎÕÓ, ÀÍÓ, ÀÍÃËÈ, ÈÕ ÁÐÈÒÀÍÈ Ýäãýýð óëñóóä íü äýëõèéä á¿õ òàëààðàà òýðã¿¿ëýõ óëñ áºãººä äýëõèéí 65% - èéã ýçýëäýã. Æèë á¿ð èõ íàéìûí òºëººëºã÷èä õóäàëäàæ óëñ òºðèéí áîäëîãóóäàà áîëîâñðóóëäàã. 1973 îíä íåôòèéí õÿìðàëààð ¿¿ññýí äýëõèé äàõèíä ýäèéí çàñãèéí õÿìðàë áîëñîíòîé õîëáîîòîé. Àìåðèê, ßïîí, Åâðîïûí òºëººëºã÷ óóëçàëäñàíààð èõ íàéìûí ñàíàà Èõ íàéì íü àëáàí ¸ñíû á¿òýö óäèðäëàãà Èõ íàéìä çºâëºã÷ áàéäàãã¿éãýýð ͯÁ, äýëõèéí áàíêíààñ òºðñºí. ÿëãààòàé áàéäàã. èõ íàéìûí ýñðýã ìàÿãààð Åâðîïûí õîëáîî îðîëöäîã. õàìãèéí òîì äàéñàí íü Àëêàÿäà Æèõàäûí íóóö á¿ëýãëýë áàéäàã.
 16. 16. ÎÏÅÊ Õàìãèéí èõ ýêñïîðòîîð íåôò ãàðãàäàã óëñ : Ñàóäûí àðàá ÎÕÓ Íîðâåãè Èðàí Ýìèðàò ÀËÆÈÐ, ÀÍÃÎË, ÈÍÄÎÍÅÇ, ÈÐÀÍ, ÈÐÀÊ, ÊÓÂÅÉÒ, ËÈÉÐ, ÍÈÃÅÐ, ÊÀÒÀÐ, ÑÀÓÄÛÍ ÀÐÀÁ, ÀÐÀÁÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÝÌÈÐÀÒ ÓËÑ , ÝÊÀÄÎÐ çýðýã óëñààñ á¿ðäñýí õîëáîî þì. ÎÏÅÊ – èûí òºâ Àâñòèð õîòîä áàéðëàíà. Ãîë çîðèëãî íü ãèø¿¿í îðíóóäûí àøèã ñîíèðõîëûã õàìãààëàõ ãàçðûí òîñíû ¿íèéã òîãòâîðòîé áàéëãàõ, ãàçðûí òîñíû íèéë¿¿ëýëòèéã òàñðàëòã¿é òîãòâîðòîé áàéëãàõ.
 17. 17. ͯÁ ͯÁ – èéí ¿íäñýí òîì çîðèëãî íü :  Ýíõòàéâàí àþóëã¿é áàéäëûã ñàõèóëàõ  Õ¿íèé ýðõèéã õàìãààëàõ 1942 îíû 01 ñàðûí 01 íä íýãäñýí ¿íäýñòí¿¿äèéí òóíõàã áóþó Âàøèíãòîíû òóíõàãò äàéíû äàðàà áàéãóóëàãäñàí ýíõ òàéâíûã õàìãààëàã÷ øèíýõýí áàéãóóëëàãûã áàéãóóëàõ òàëààð ñàíàë äýâø¿¿ëæýý.
 18. 18.  НҮБ хүүхдийн сан  НҮБ хөгжилийн хөтөлбөр  НҮБ хүн амын сан  НҮБ дэлхийн хүнсний байгууллага  НҮБ энхтайвны аюулгүй байдлыг сахиулах сан  НҮБ их сургууль  НҮБ – ийн зардалын дийлэнх хувийг энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд зарцуулдаг.
 19. 19. НҮБ нь дотроо 5 хэсгээс бүрдэнэ.  Ерөнхий чуулган  Аюулгүй зөвлөл  Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл  Ажлын алба  ОУ – ийн шүүх Монголд анх удаа 1961 оны 10 сарын 27 нд НҮБ – д элссэн.  Ядуурлыг бууруулж нийгэм эдийн засгийн хөгжилийг хангах  Нийгмийн хөгжилд үүрэг ролийг бэхжүүлэх  Бичиг үсэг үл мэдэх явдалыг арилгах  Цөмийн зэвсэггүй статусыг баталгаажуулах
 20. 20. ÀÄÐÀ ÀÄÐÀ îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà íü äýëõèéí 125 ãàðóé îðîíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã. ÀÄÐÀ – èéí ¿éë àæèëëàãàà íü ÷ºëººò çîõèîí áàéãóóëàëòòàé. ººðèéí óäèðäàõ çºâëºë¿¿äòýé áèå äààñàí áàéãóóëëàãûí íýãäýë þì. ÀÄÐÀ íü àëèâàà õ¿íèé ¿íäýñ óãñàà óëñ òºðèéí ¿çýë, àðüñ ºíãº, øàøèí ø¿òëýã, íèéãìèéí àðëûã õàðãàëçàõã¿éãýýð òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãàòàé õàìòðàõ çàìààð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëíà.
 21. 21. Гамшиг хөтөлбөр  Эрүүл мэнд хөтөлбөр  Залуучууд ба боловсрол хөтөлбөр  Хүнсний аюулгүй байдал хөтөлбөр  АДРА – г санхүүжүүлэгч байгууллага  НҮБ – ийн хүүхдийг ивээх сан  Канадын ОУ – ын хөгжлийг ивээх сан  Канадын ОУ – ын тусламжийн сан  Австралийн ОУ – ын хөгжлийн сан  Германы АДРА  Хувь хүмүүс 
 22. 22. ÓËÀÀÍ ÇÀÃÀËÌÀÉ – ÓËÀÀÍ ÕÀÂÈÐÃÀÍ ÑÀÐ 1963 îíä íîáåëèéí ýíõòàéâíû øàãíàë õ¿ðòñýí. Îäîî á¿õ óëñàä õ¿ð÷ ¿éë÷èëæ áàéíà. ÌÓ – ä 1939 îíä áàéãóóëàãäàæ áàéñàí. 1828 îíû 5 ñàðûí 8 íä áàéãóóëàãäñàí. Øâåéöàðèéí èðãýí Àíðè Äþíèí õ¿íèé ñàíàà÷ëàãààð áàéãóóëàãäæýý. Ýìíýëýãèéí òóñëàìæ ¿ç¿¿ëäýã àíõíû ñàéí äóðûí áàéãóóëëàãà. ͯÁ – èûí î÷èæ ÷àäààã¿é ãáçáð Óëààí çàãàëìàé î÷èæ òóñàëäàã. Õøíëýã òºâ÷ ¿çýëòýé, õ¿íèéã ÿëãàâàðëàí ¿çýõã¿é ýðõ ÷ºëººò ñàéí äóðààð àæèëëàõ íýãäìýë áàéõ ãýñýí 7 çàð÷ìûã áàðèìòëàí ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëäàã.
 23. 23. ÄÝËÕÈÉÍ ÇªÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ 2007 îíû áàéäëààð 3,1 ñàÿ õ¿¿õäèéã õºòºëáºðòºº õàìðóóëæ íèéò 15 ñàÿ õ¿íä õ¿ð àæèëëàæ áàéíà. ÄÝËÕÈÉÍ ÇªÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ íü àíõ BOB PEARS õ¿íèé ýíýðýíã¿é ¿éëñýýð ýõýëñýí. 1949 îíä õÿòàäààð àÿëæ ÿâàõäàà õ¿íä òóñëàõ ¸ñòîé ãýñýí ñàíààã ìýäýæ 1950 îíä Àìåðèêò ýðãýí èðýýä ñîëîíãîñûí ºí÷èí õ¿¿õýä, áýëýâñýí ýìýãòýé÷¿¿ä, ñóóëãàö ºâ÷òýé îëîí õ¿íä òóñëàõ çîðèëãîòîé äýëõèéí çºíã áàéãóóëæýý.
 24. 24. Өнөөдрийн байдлаар 100 – аад оронд орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, яаралтай тусламж нөхөн сэргээлт, өсгөөллийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсаар байна. Дэлхийн зөн байгууллага нь өнгө, шашин шүтлэг үндэс угсаа, хүйс үл харгалзан нийгтийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүд эмэгтэйчүүдэд итгэл найдвар хайр энэрэлийг бурханы өмнөөс өгч байгаа гэж ойлгодог.
 25. 25. Дараах үндсэн асуудлуудад тулж ажиллана. Хүн амын эрүүл мэнд  Хүн амын боловсрол  Хүүхдийн эрх ба өмгөөлөл  Хүн амын ундны цэвэр усны хангамж  Хүнсний аюулгүй байдал  Тогтвортой байгаль орчин  Өрхийн тогтвортой орлого  Эмэгтэй хүүхэд адил тэгш эрх олгох  Гамшигийн үеийн яаралтай тусламж, сэргээн босголт 
 26. 26. INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION 1923 онд Австрали улсад анх байгуулагдаж байсан. 1938 Германы байгулагад шилжин 1942 онд төв удирдлага нь Берлин рүү шилжсэн. 186 гишүүн улс оронтой. Жилд зарцуулах мөнгөний хэмжээ 59 сая ам.доллар. интерполд жилд 3500 орчим хэргийг бүртгэж хэрэгтнийг баривчилдаг. Одоогийн ерөнхийлөгч нь ALTURO HERRERA WERDIEP юм. Удирдах хороо нь 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй ба 1 ерөнхийлөгч, 3 дэд ерөнхийлөгч, 9 гишүүнтэй байдаг.

×