Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Olon ulsiin marketing

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Similaire à Olon ulsiin marketing (20)

Publicité

Olon ulsiin marketing

  1. 1. “Олон улсын маркетинг ” ХИЧЭЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 1. Индекс: 2. Кредит: ВА 329 3 (лекц – 2 кредит, дадлага – 1 кредит) 3. Долоо хоногт хичээллэх цаг: 2: 2: 5 (лекц/ дадлага / бие даалт ) 4. Судлах улирал: Намар 5. Өмнө нь үзсэн байх хичээл: Маркетингийн үндэс 6. Дараа нь үзэх хичээл: Үйлчилгээний маркетинг 7. Хичээлийн орилго: Олон улсын маркетинг хичээлийг судалснаар оюутанд олон улсын маркетингийн онол арга зүйн суурь мэдлэг олгох, даяаршлын талаарх мэдлэгийг
  2. 2. нэмэгдүүлэх, олон улсын гэрээ хэлцэл хийж сургах, үндэстэн дамнасан корпраци, олон улсын хамтын ажиллагааны асуудлуудыг тусган харуулахад уг хичээлийн зорилго оршино. Зорилт: • Олон улсын бизнесийг нарийвчлан судлах • Олон улсын маркетинг дэлхийн зах зээл дээр ямар түвшинд хэрэгжиж байгаа эсэх • • Олон улсын бизнесийн үйл явц, мөн чанартай танилцах Орчин үеийн бизнесийн хөгжлийг судлах
  3. 3. • Олон улсад хэрэгжиж байгаа санхүүгийн болон маркетингийн үйл явцын талаарх үйл явцыг судлах 8. Үндсэн сурах бичиг 1. Международный бизнес Джон Дениелс 2002 Орос 2. Олон улсын худалдаа И.Н. Герчикова 2000 Орос 3. International buseniss Donald A.Ball 4. Clobal managment Mary Jo Bitner 5. Marketing strategy Orvelle. C 6. International marketing Verin, T 2003 USA 2000 USA 1995 USA 2000 USA - Интернет хаяг. Олон улсын маркетингтэй холбогдох бүх төрлийн вэб сайтууд - Бусад мэдээ материал 9. Оюутны мэдлэг, чадварыг дүгнэх:
  4. 4. А. Хэлбэр: Аман болон бичгийн шалгалт, хэрэглэгчийн судалгаа хийж, тайлан боловсруулах, хэрэглэгчийн зан төлөвтэй холбоотой кейс ажиллагааны дэвтэр ажиллаж, асуудал шийдвэрлүүлэх, хэрэглэгчийн зах зээлийн асуудалтай холбоотой мэргэжлийн үг хэллэгийг өөрийн болгох Б. Шалгуур үзүүлэлтүүд: Оюутны ирц, идэвхи, шалгалтын оноо, бие даалтын оноо В. Аргачлал:1.Сорилоор үнэлэх: 2.Судалгаа хийх: Сонгон авсан обьектийн дагуух маркетингийн төрөл бүрийн шат дараалласан судалгааг хийж, асуудал боловсруулна.
  5. 5. 3.Кейс даалгавар : Тусгайлан бэлтгэсэн дэвтрийг ашиглаж, хэрэглээний зах зээлд тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, асуудлыг тодруулах кейс даалгаврыг гүйцэтгэнэ.
  6. 6. 3.Кейс даалгавар : Тусгайлан бэлтгэсэн дэвтрийг ашиглаж, хэрэглээний зах зээлд тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, асуудлыг тодруулах кейс даалгаврыг гүйцэтгэнэ.

×