Niigem01

Burmaa Ganbaatar
“Нийгмийн тухай мэдлэг”
Хувилбар №1
1-р хэсэг
1. ..... нь олон түвшинт, нарийн нийлмэл бүтэц, зохион байгуулалттай, оршин тогтнол, өөрчлөлт, хөгжил
бүхий амьд организм лугаа өөрөө хөгжигч, хүнийг хөгжүүлэгч тогтолцоо мөн.
A. Иргэншил B. Нийгэм C. Улс үндэстэн
D. Нийгмийн дэвшил E. Соѐл
2. Аль нь зөв бэ?
A. Нийгэмшил бол соѐлыг хүн эзэмшиж байгаа үйл явц юм
B. Нийгэмшил бол хүүхэд эхийн хэвлийд байхаас эхлэн хүний насан туршид үргэлжилдэг
үйл явц юм
C. Нийгэмшил нь хүний амьдралд чухал үүрэгтэй
D. Хариулт бүгд буруу
E. Хариулт бүгд зөв
3. Аж төрөх хэрэгслийг олж авах хэрэгцээг хангадаг институт аль нь вэ?
A. Гэр бүл B. Эдийн засаг C. Улс төр
D. Боловсрол E. Шашин
4. Эрчим хүч, үйлдвэрлэлийн технологи гол үүрэг гүйцэтгэж, зах зээлийн эдийн засгийн харилцаа
хөгжсөн, хүн амын олонх нь хотууд болон үндэсний төр улсад суурьшсан бөгөөд үйлдвэрлэлийн
удирдлага, зохион байгуулалтад шинжлэх ухааны мэдлэгийг өргөн ашигладаг нийгмийн хэв маяг
аль нь вэ?
A. Газар тариалангийн нийгэм
B. Аж үйлдвэржсэн нийгэм
C. Аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм
D. Уламжлалт нийгэм
E. Хөдөө аж ахуйн нийгэм
5. Нийгмийн харилцааг албан ѐсоор зохицуулагч арга хэрэгслийг нэрлэнэ үү?
A. Зан заншил B. Ёс зүй C. Эрх зүй
D. Уламжлал E. Ёс заншил
6. Нийгмийн бүлэг ба нийгмийн нийтлэгийн гол ялгааг хэлнэ үү?
A. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бүлгээс өргөн агуулгатай, тогтвортой
B. Нийгмийн бүлэг нь нэг зорилго, нэг эрх ашиг, үнэт зүйл, зан үйл бүхий
хүмүүс байдаг
C. Нийгмийн бүлэг нь хувь хүн ба нийгмийг хооронд нь холбогч юм
D. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бүтцийн бүрэлдэхүүнд ордог
E. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн харилцааны тодорхой субъект юм
7. Хүний төрөлхийн статуст аль нь хамаарах вэ?
A. Манай ах гэрлэж, өрхийн тэргүүн болов
B. Манай багш энэ жил боловсролын философийн доктор боллоо
C. Манай эгч ноднин сургуулийнхаа захирал болсон
D. Манай ээж УИХ-ын гишүүнээр сонгогдов
E. Бат бол эрэгтэй хүн
8. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?
1. Боловсрол
2. Гэр бүл
3. Шашин
а. Хүмүүст амьдралын утга учрыг таниулах, шүтэх бишрэх
эрх, эрх чөлөөг хангах
b. Мэдлэг бүтээх, хүнийг нийгэмшүүлэх
c. Үр удмаа нөхөн үйлдвэрлэх, хамтран аж төрөх
A.1а, 2 b, 3 c B.1 b, 2 а, 3 c C.1 c, 2 а, 3
D. 1а, 2 c, 3 b E. 1b, 2c, 3а
9. Нийгмийн түүхэн хэв маягуудын нийтлэг ба ялгаатай талуудыг танин мэдэхэд дараах аргуудаас
алийг нь хэрэглэх ѐстой вэ?
A. Ажиглалтын арга
B. Ярилцлагын арга
C. Харьцуулалтын арга
D. Баримт бичиг судлах арга
E. Туршилтын арга
10. Тухайн хүний хоол хүнсний хэрэгцээ хангагдан, урт насалж, боловсрол мэргэжил эзэмшин,
түүнд ноогдох бодит орлогын хэмжээ өсөх үзүүлэлттэй байгаа зэргийн цогц үр дүнг ...... гэнэ.
Нөхөж бичнэ үү?
A. Хүний хөгжил B. Эдийн засгийн өсөлт C. Нийгмийн хөгжил
D. Сайн сайхан амьдрал E. Зөв амьдрал
11. Аль нь буруу вэ?
A. Иргэний нийгэм бол төрөөс гадуурхи байгууллагуудын нийлбэр цогц юм
B. Иргэний нийгэм бол нийгэм дэх төрийн бус бүх харилцаа юм
C. Иргэний нийгэм бол чөлөөт иргэдийн өөрийгөө илэрхийлэх хүрээ юм
D. Иргэний нийгэм бол төрийн үүрэг оролцоо их байдаг нийгэм юм
E. Иргэний нийгэм бол иргэд нь төрийн эрх мэдлийг хянаж, хүний эрх, эрх чөлөөг
хамгаалж чаддаг нийгэм юм
12. Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт аль нь хамаарахгүй вэ?
A. Социологи B. Улс төр судлал C. Сэтгэл судлал
D. Шашин судлал E. Экологи
13. Хүмүүс бие биетэйгээ харилцан үйлчлэх үйл явцыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
А. Нийгмийн харилцаа
B.Нийгмийн харилцан үйлдэл
C. Нийгмийн үйл ажиллагаа
D. Нийгмийн эргэх холбоо
E. Нийгмийн хууль
14. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд тулгуурладаг засаглалыг . . . . . . . . гэж нэрлэнэ.
A. Демократ B. Медиакрат C. Охлократ
D. Плутократ E. Геронтократ
15. Улс төрийн үйл явцад тухайн орны байрлал, нутаг дэсгэр, цаг уур, байгалийн бусад хүчин зүйлсийн
үзүүлэх нөлөөллийг судалдаг салбар:
A. Улс төрийн антропологи
B. Улс төрийн сэтгэл зүй
C. Улс төрийн астрологи
D. Улс төрийн газарзүй
E. Улс төрийн социологи
16. УТШУ-ны олон улсын холбоо хэдэн онд байгуулагдсан бэ?
A. 1945 онд B. 1960 онд C. 1951 онд
D. 1949 онд E. 1934 онд
17. Нийгмийн улс төрийн тогтолцоог бүрдүүлэгч байгууллагуудыг тоочихдоо буруу зүйл дурьдсан бол
аль нь вэ?
A. Төр
B. Улс төрийн нам
C. Улс төрийн олон нийтийн байгууллага /эмэгтэйчүүдийн , залуучуудын гэх мэт/
D. Бүгд буруу
E. Бүгд зөв
18. Нийгмийн улс төрийн тогтолцооны цөм болдог улс төрийн байгууллагыг дурьдана уу?
A. Улс төрийн нам B. Иргэний нийгмийн байгууллагa
C. УИХ D. Төр E. Үндсэн хуулийн цэц
19. Лоббидох гэдэг нь:
A Жагсаал цуглаан хийх
B. Нууцаар удирдах
C. Авилга бол хамгийн сайн лобби
D. Эсэргүүцэх, өрсөлдөх
E. Ойлгуулах, татах, нөлөөлөх
20. Улс төрийн үйл ажиллагааны онцлогийг илэрхийлсэн ойлголтыг тэмдэглэнэ үү?
A. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн бүлгүүдийн зөрчилгүй үед явагддаг
B. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоотой
C. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгэмд баялагийг бүтээдэг
D. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн хэм хэмжээнд захирагддаггүй
E. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоогүй
21. Улс төрийн намыг улс төрийн чиг баримжаагаар нь хэрхэн ангилдаг вэ?
A Зүүний, барууны, төвийг сахисан
B. Коммунист, консерватив, либерал
C. Эрх баригч, сөрөг
D. Боловсон хүчний, олон түмний
E. Хувьсгалт, уламжлалт
22. Үзэл суртал, үзэл баримтлал, зохион байгуулалттай, засгийн эрхийг гартаа авах эрмэлзлэл бүхий
хүмүүс сайн дураараа нэгдэж байгуулсан байгууллагыг ........... гэнэ.
A. Үйлдвэрчний эвлэл B.Төрийн бус байгууллага
C. Сүм хийд D. Төр E. Нам
23. Сонгогчдын олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг сонгуульд ялсанд тооцох нь:
A. Пропорционал тогтолцоо
B. Mажоритар тогтолцоо
C. Холимог тогтолцоо
D. Хувь тэнцүүлэх тогтолцоо
E. Аль нь ч биш
24. Ямар дэглэмийн үед нийгмийн амьдралын бүх хүрээнд төр оролцохыг эрмэлздэг вэ?
A. Авторитар B.Тоталитар C.Ардчилсан
D.Либерал ардчилсан E.Аль нь ч биш
25. Ардчилсан бус нийгэмд ард түмэн ямагт улс төрийн засаглалын . . . . . . . . . болдог.
A. Объект
B. Субъект
C. Объект, субъектын аль аль нь
D. Объект, субъектын аль нь ч биш
E. Дээрхи хариулт бүгд буруу
26. “Ардчилалд олон сул тал бий. Гэхдээ түүнд нэг давуу тал бий, одоо хүртэл хэн ч ардчиллаас дээр,
давуу сайн зүйлийг бий болгоогүй” гэж хэн нь хэлсэн бэ?
A. Т.Жефферсон B. А.Линкольн C. Ж.Буш
D. У.Черчилл E. Б.Обама
27. Захирах захирагдах зуршил ѐс заншил, эртнээс уламжилж ирсэн дэг журам хөдөлшгүй
бат бэх бөгөөд ариун шударга гэсэн итгэл үнэмшилд тулгуурласан засаглалын легитим
шинж аль нь вэ?
А.Харизматик В.Уламжлалт С.Хууль ѐсны
D. Ёс суртахууны E.Төрт ѐсны
28. Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн, түүнд өөрчлөлт оруулах саналыг УИХ-д хэн өргөн
мэдүүлэх вэ?
А. Үндсэн хуулийн цэц
В. Ерөнхийлөгч
С. УИХ-ын дарга
D. Ерөнхий сайд Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөн
E. Эрх барьж буй улс төрийн намын дарга
29. Монгол улсад бүх нийтийн буюу хэсэгчилсэн цэргийн дайчилгаа зарлах эрхийг хэн эдлэх вэ?
А. УИХ В. Ерөнхийлөгч С. Ерөнхий сайд
D. Батлан хамгаалахын сайд E. Улсын онцгой байдлын алба
30. Хүмүүсийн эрх ба үүрэг, үйл хэрэг ба үнэлэмж, хөдөлмөр ба урамшуулал, шийтгэл ба гэмийн
хоорондын харилцааны зохист шаардлагыг . . . гэнэ.
А. Хүний эрх В. Эрх чөлөө С. Тэгш эрх
D. Шударга ѐс E. Ёс зүй
31. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачлагыг ямар байгууллага, албан тушаалтан гаргах вэ?
А. Үндсэн хуулийн цэц
В. Үндсэн хуулийн цэцийн дарга
С. УИХ-ын гишүүн
D. Улсын дээд шүүх
Е. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
32. Инфляци хүн амын бүхий л давхаргын бодит орлогыг бууруулдаг.
A. Тийм
B. Үгүй
C. Мэдэгдэхгүй
D. Нийгмийн бүх гишүүд хохирдог
E. Мөнгөний ханш муудах тул орлогын хэмжээ өснө
33. Арилжааны банкны ашиг нь:
A. Зээлийн хүүгийн өндөр төвшингөөр
B. Банкны үйлчлүүлэгчдийн тооны өсөлтөөр
C. Арилжааны хүүгийн өндөр төвшингөөр
D. Банкны үйлчилгээний чанараар
E. Зээлийн хүү, арилжааны хүү хоѐрын зөрүүгээр
34. Рент гэж юу вэ?
A. Байр, орон сууцны түрээсийн үнэ
B. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн түрээсийн үнэ
C. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг ашигласны үнэ
D. Газар болон байгалийн нөөцийг ашигласны үнэ
E. Ажиллах хүчний нөөцийг ашигласны үнэ
35. Эдийн засгийн өсөлтийн хурдыг олохдоо:
томьѐог ашигладаг. Хятадын эдийн засаг энэ жил
8 %- иар, Монголын эдийн засаг 4 %-иар өссөн
гэвэл дараах дүгнэлтийг хийж болох уу?
1. Монгол улсын ҮНБ Хятад улсынхаас бага.
2. Монгол улсын энэ жил нэмж бүтээсэн зүйл Хятад улсынхаас бага
3. Монгол улс, Хятад улсын энэ жилийн эдийн засгийн өсөлт адил байна.
A. Зөвхөн 1зөв
B. Зөвхөн 2 зөв
C. Зөвхөн 3 зөв
D. Зөвхөн 1 ба 2 зөв
ҮНБ (энэ жил) – ҮНБ (өнгөрсөн жил) х 100%
ҮНБ (өнгөрсөн жил)
E. Зөвхөн 1 ба 3 зөв
36. Наадмаар хөдөөнөөс ирсэн хүн авчирсан хонио зарж чадалгүй гутлаар солиод буцжээ. Энэ ямар
төрлийн худалдаа вэ?
A. Бэлэн мөнгөний худалдаа
B. Бэлэн бус мөнгөөр худалдсан
C. Бартерийн худалдаа хийсэн
D. Тэр хүн хонио худалдаж чадаагүй
E. Бүх хариулт буруу
37. Эрэлтийн хууль гэдэг нь:
А. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн орлого нөлөөлөх
B. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн тоо нөлөөлөх
С. Эрэлтэнд оруулах барааны үнэ нөлөөлөх
D . Эрэлтэнд тухайн барааны үнэ нөлөөлөх
Е. Эрэлтэнд хослох барааны үнэ нөлөөлөх
38. Нийлүүлэлтийн хууль ѐсоор нийлүүлэлтийн хэмжээ үнэ хоѐр ямар нэг хамааралтай юу?
A. Харилцан хамааралгүй
B. Шууд хамааралтай
C. Урвуу хамааралтай
D. Аль нь ч байж болно
E. Хамаарал ярих шаардлагагүй
39. Чөлөөт өрсөлдөөний ач холбогдлыг тодорхойлно уу?
A. Чанартай бараа үйлчилгээгээр хангагдана
B. Хэрэглэгчдийн сонголт өргөн болно
C. Үнэ буурна
D. Үйлдвэрлэлд шинэ техник технологи нэвтэрнэ
E. Бүгд зөв
40. Дараах бодомжуудын аль нь оновчтой тодорхойлолт вэ?
A. Бидний эргэн тойронд байгаа ширээ, сандал, самбар зэрэг нь өмч мөн
В. Өмч нь биет хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг
С. Өмч нь биет бус хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг
D. Өмч гэдэгт ширээ, сандал, барилга байгууламж төдийгүй байгалын баялаг ч орно
Е. Өмч гэдэг нь эд зүйлстэй холбогдон хүмүүсийн хооронд үүссэн харилцаа
41. Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээс хамааран гардаг зардал:
A. Дотоод зардал
B. Тогтмол зардал
C. Гадаад зардал
D. Хувьсах зардал
E. Аль нь ч биш
42. “Нэмүү өртөг нь хөдөлмөрийн бус орлого буюу мөлжлөгийн үр дүн” гэж тайлбарласан
онолын төлөөлөгч хэн бэ?
А. К.Маркс В. М.Кейнс С. А.Смит D. М.Фридман Е. А.Маршалл
43. Бараа , үйлчилгээний үнэ, чанар хоѐр ямар хамааралтай вэ?
A. Үнэтэй байна гэдэг чанартай байна гэсэн үг биш
B. Чанартай бараа харин ч үнэ хямд байдаг
C. Үнэ, чанар хоѐр шууд хамааралтай
D. Үнэ, чанар хоѐр урвуу хамааралтай
E. Үнэ, чанар хоѐр хамааралтай бус
44. Нийгмийн давхраажлын тогтолцоо доторх хүмүүсийн хөдөлгөөнийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
A. Газар зүйн шилжих хөдөлгөөн
B. Бүтцийн шилжих хөдөлгөөн
C. Нийгмийн шилжих хөдөлгөөн
D. Үе хоорондын шилжих хөдөлгөөн
E. Үе доторхи шилжих хөдөлгөөн
45. Язгуурын давхраажилтын хэв маяг дараах нийгмүүдийн алинд нь зонхилдог вэ?
А. Орчин үеийн нийгэм
B. Газар тариалангийн нийгэм
C. Аж үйлдвэржсэн нийгэм
D. Мэдээллийн нийгэм
E. Нээлттэй нийгэм
46. Нийгмийн давхраажлын хэмжигдэхүүнд аль нь үл хамаарах вэ?
A. Боловсрол B. Орлого C.Эрх мэдэл
D. Нэр хүнд E. Угсаа гарал
47. Амьдралын боломжийн жишиг гэж тухайн нийгмийн үзэж байгаа хэрэгцээг хангах чадваргүй байдал аль
нь вэ?
A. Харьцангуй ядуурал B. Үнэмлэхүй ядуурал C. Ядуурлын хэмжээ
D. Ядуурлын босго E. Аль нь ч биш
48. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд аль нь үл хамаарах вэ?
A. Ахмад настанд үзүүлсэн үйлчилгээ
B. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлсэн үйлчилгээ
C. Эрүүл мэндийн даатгал
D.Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж
E. Бүгд хамаарна.
49. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?
1.Бэлгэ тэмдэг
2.Хэл
3.Мэдлэг
a. Оюуны соѐлын гол цөм, хамгийн түргэн хувьсаж хөгждөг
хэсэг
b. Соѐлын амин сүнс
с. Утгыг харилцан ойлголцох нэг хэрэгсэл
A.1а, 2b, 3c B.1b, 2а, 3c C.1c, 2b, 3а
D. 1а, 2c, 3b E. 1с, 2а, 3b
50. Нийгмийн хэм хэмжээг сахиулахын тулд хүмүүсийг сайшаах болон шийтгэх хэрэгслүүдийг юу гэж
нэрлэдэг вэ?
A. Санкц B. Хариуцлага C. Хяналт
D. Хууль E. Дүрэм журам
51. Дагуул соѐлын жишээ аль нь вэ?
A. Ардын дуу B. Залуучуудын соѐл C. Ярианы соѐл
D. Бичгийн соѐл E. Харилцааны соѐл
52. Монголын уламжлалт соѐлын бүрэлдэхүүнд үл хамаарах зүйл аль нь вэ?
A. Монгол хэл
B. Монгол ѐс заншил
C. Өрнийн соѐл
D. Монголын бэлгэдэл
E. Монголчуудын шашин шүтлэг
53. Соѐлд нийгмийн туршлагыг дамжуулах, шалгаруулах, хуримтлуулах, хадгалах, орчноо танин мэдэх,
мэдээллийн зэрэг олон үүрэг байдаг ч тэдгээр нь эцсийн дүндээ хүнд ямар нөлөө үзүүлэх ѐстой вэ?
A. Хүнийг бүтээх буюу хүмүүжүүлэх
B. Хүнийг ухамсартай болгох
C. Хүний хөгжлийг хангах
D. Харилцааны
E. Дээрх бүгд
54. Соѐлын дүрсүүдийг харгалзах утгатай нь зөв тохируулна уу?
1. Зонхилогч соѐл
2. Дагуул соѐл
3. Сөрөг соѐл
а. Нийгмийн тодорхой бүлгийн үнэлэмжээр бий болсон соѐл
b. Нийгмийн гишүүдийн олонхи нь хүлээн зөвшөөрсөн
үнэлэмж, итгэл үнэмшил, уламжлал,
c. Зонхилогч соѐлтой зөрчилдөж байдаг соѐл
A.1а, 2b, 3c B.1b, 2а, 3c C.1c, 2а, 3b
D. 1а, 2c, 3b E. 1b, 2 c, 3а.
55. “Нээлттэй нийгэм Хүрээлэн” олон улсын харилцааны аль субъектэд хамаарах вэ?
A. Олон улсын байгууллага
B. Ард түмэн
C. Үндэстэн дамнасан байгууллага
D. Төр
E. Алинд нь ч хамаарахгүй
56. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тэдний үндсэн хэрэгцээг хангахад туслах, хүүхдийн бүхий л чадавхи
бололцоог хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага аль нь вэ?
A. ЮНИДО B. ЮНЕСКО C. ЮНИСЕФ
D. ОУВС E. ДЭМБ
57. Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалд зааснаар манай улсын гадаад бодлогын үндсэн
зарчмуудыг дурьдахдаа илүүц зүйл оруулсан бол аль нь вэ?
A. Олон тулгуурт байх B. Идэвхитэй байх C. Тэнцвэртэй байх
C. Шударга байх D.Үндэсний эрх ашигт нийцсэн байх
2-р хэсэг
2.1. Өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?
a. АРФ
b. АСЕАН
c. НАТО
d. АПЕК
e. ШХАБ
1. Ази, Номхон далайн бүс нутгийг бүхэлд нь хамарсан өргөн хүрээтэй үйл
ажиллагаа явуулдаг бөгөөд Ази, Номхон далайн бүс нутгийн энх тайван байдал,
хөгжил, тогтвортой байдлыг хангахад чиглэдэг.
2.Ази-Номхон далайн бүс нутагт тогтвортой өсөлт, тэнцвэртэй хөгжлийг хангах,
өөрийн гишүүн орнуудын эдийн засгийн хөгжлийн тэнцвэртэй бус байдлыг
багасгах, тус бүс нутгийн ард түмний эдийн засгийн болон нийгмийн нөхцлийг
сайжруулах гол зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажилладаг байгууллага
3. ”Энхийн төлөө түншлэл” хөтөлбөрийг боловсруулж, дэлхийн энх тайвны төлөө
ажилладаг.
4. Төв Азийн бүс нутаг дахь олон улсын терроризм, үндэсний салан тусгаарлах
үзлийн эсрэг эдгээр орнуудын хүчийг нэгтгэх, мөн харилцан итгэлцэл, найрсаг
харилцааг бэхжүүлэх, улс төр, эдийн засаг, соѐл, шинжлэх ухаан, техник,
технологи, экологийн болон бусад салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, энэ
бүс нутагт аюулгүй тогтвортой байдлыг хангах зорилготой
5. Индонез, Малайз, Тайланд, Сингапур, Филиппин, Бруней, Вьетнам, Лаос,
Мьянма, Кампучи хэмээх 10 гишүүн оронтой бөгөөд бүс нутгийн хүрээнд энх
тайван байдал, тогтвортой хөгжлийг хангаж бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг
байгууллага
A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е B.1а, 2d, 3c, 4е, 5b C.1c, 2а, 3b, 4d, 5е
D.1а, 2c, 3b, 4d, 5е E. 1b, 2c, 3а, 4d, 5е
2.2. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулаарай.
a. Иргэд хүсэл зориг, ашиг сонирхлоо илэрхийлэн хэрэгжүүлэх
арга зам.
b. Төр засаг аливаа асуудлыг олон ургальч хандлагаар авч үзэх
1.Иргэдийн оролцоо
2. Тэгш эрх
боломжийг олгодог.
c. Иргэдийг арьс өнгө, шашин шүтлэг, үндэс угсаа, нас, хүйсээр
ялгаварлахгүй адил боломж олгох.
d. Иргэд санал бодлоо солилцох, үг хэлэх, олон нийтийн
байгууллагын гишүүн байх.
e. Иргэд мэдээлэл олж авах боломжийг нээлттэй хангах
3.Нийтэд ил тод байх
4.Чөлөөт, шударга сонгууль
5.Олон намын тогтолцоо
A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е B.1b, 2а, 3c, 4е,5d C.1c, 2а, 3b, 4е, 5d
D. 1а, 2c, 3b, 4е, 5d E. 1d, 2c, 3е, 4а, 5b.
2.3. Нийгмийн давхраажлын хэв маягийг зөв харгалзуулна уу?
a.Боолчлол
b.Язгуур
c.Каст
d.Анги
1.Хүн эхээс төрмөгцөө багтдаг, насан туршдаа өөрчилж болдоггүй
нийгмийн бүлэг
2.Хүмүүсийг ямар ч эрх мэдэлгүй, хөлсгүй зарцлах ѐс.
3.Орлого, эрх мэдэл, боловсрол, нэр хүндээрээ бусдаасаа ялгаатай
нийгмийн бүлэг.
4.Нийгэмд гүйцэтгэх үүргийг нь хуулиар тогтоож өгсөн байдаг нийгмийн
бүлэг.
A.1с, 2а, 3d, 4b B.1b, 2а, 3c, 4 d C.1c, 2а, 3b, 4d
D. 1а, 2c, 3b, 4d E. 1 b, 2c, 3а, 4d

Recommandé

нийгэм тест өөрийгөө сориорой par
нийгэм тест өөрийгөө сориоройнийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройBurmaa Ganbaatar
34K vues15 diapositives
Niigem01 par
Niigem01Niigem01
Niigem01ch-boldbayar
1.2K vues8 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-3 par
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3tulgaa14
2.7K vues8 diapositives
тест №1 par
тест №1тест №1
тест №1doljoo79
4K vues2 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-4 par
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4tulgaa14
2.7K vues8 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-1 par
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1tulgaa14
6.7K vues8 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sociaty par
SociatySociaty
SociatyBaterdene Tserendash
1K vues9 diapositives
800.mn social studies d by byambaa avirmed par
800.mn  social studies d by byambaa avirmed800.mn  social studies d by byambaa avirmed
800.mn social studies d by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
362 vues7 diapositives
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed par
800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
201 vues7 diapositives
800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmed par
800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
315 vues8 diapositives
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmed par
800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
417 vues7 diapositives
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed par
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
143 vues8 diapositives

Tendances(19)

800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1 par Nergui Oyunchinmeg
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
Nergui Oyunchinmeg3.5K vues
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
нийгмийн асуулт 10 анги par maagii979797
нийгмийн асуулт 10 ангинийгмийн асуулт 10 анги
нийгмийн асуулт 10 анги
maagii9797973.5K vues
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1 par anartseeveldorj
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
anartseeveldorj3.2K vues
Niigmiin tuhai medleg-5 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
tulgaa141.5K vues

En vedette

Niigem01 par
Niigem01Niigem01
Niigem01Burmaa Ganbaatar
731 vues8 diapositives
ардчилал1 par
ардчилал1ардчилал1
ардчилал1tsetsii
2.5K vues9 diapositives
Lecture 11 par
Lecture 11Lecture 11
Lecture 11tserenda
6.1K vues22 diapositives
монгол улсын татварын тогтолцоо par
монгол улсын татварын тогтолцоомонгол улсын татварын тогтолцоо
монгол улсын татварын тогтолцооБ. Нямгэрэл
8K vues20 diapositives
монгол улсын татварын тогтолцоо par
монгол улсын татварын тогтолцоомонгол улсын татварын тогтолцоо
монгол улсын татварын тогтолцооpagmapagma
13.2K vues20 diapositives
Shuud ba shuud bus tatwar par
Shuud ba shuud bus tatwarShuud ba shuud bus tatwar
Shuud ba shuud bus tatwarBuka King
16.3K vues15 diapositives

En vedette(16)

ардчилал1 par tsetsii
ардчилал1ардчилал1
ардчилал1
tsetsii2.5K vues
Lecture 11 par tserenda
Lecture 11Lecture 11
Lecture 11
tserenda6.1K vues
монгол улсын татварын тогтолцоо par pagmapagma
монгол улсын татварын тогтолцоомонгол улсын татварын тогтолцоо
монгол улсын татварын тогтолцоо
pagmapagma13.2K vues
Shuud ba shuud bus tatwar par Buka King
Shuud ba shuud bus tatwarShuud ba shuud bus tatwar
Shuud ba shuud bus tatwar
Buka King16.3K vues
МОНГОЛ улсын үндсэн хууль 2,5,6-р бүлэг par Kun Martice
МОНГОЛ улсын үндсэн хууль 2,5,6-р бүлэгМОНГОЛ улсын үндсэн хууль 2,5,6-р бүлэг
МОНГОЛ улсын үндсэн хууль 2,5,6-р бүлэг
Kun Martice8.8K vues
татварын тухай ойлголт par saka bat
татварын тухай ойлголттатварын тухай ойлголт
татварын тухай ойлголт
saka bat39K vues
Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс par Just Burnee
Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсҮйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс
Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс
Just Burnee21.9K vues

Similaire à Niigem01

Niigmiin tuhai medleg-2 par
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
1.3K vues8 diapositives
жишиг даалгавар par
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгаварӨ. Нарантуул
487 vues8 diapositives
эеш а 2016 par
эеш а 2016эеш а 2016
эеш а 2016Tomorbaatar Erdenebat
1K vues5 diapositives
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà par
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàóëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàzundarma
460 vues2 diapositives
должинсүрэн нийгэм par
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
398 vues3 diapositives
должинсүрэн нийгэм par
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
393 vues3 diapositives

Similaire à Niigem01(14)

Niigmiin tuhai medleg-2 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2
tulgaa141.3K vues
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà par zundarma
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàóëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
zundarma460 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79398 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79393 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79627 vues
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test par anartseeveldorj
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testBuren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
anartseeveldorj625 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79339 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79352 vues
должинсүрэн нийгэм par doljoo79
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
doljoo79390 vues
Naraa3. par Naraa53
Naraa3.Naraa3.
Naraa3.
Naraa53586 vues
Нийгэм-олон-улс-харилцаа.docx par LdMz2
Нийгэм-олон-улс-харилцаа.docxНийгэм-олон-улс-харилцаа.docx
Нийгэм-олон-улс-харилцаа.docx
LdMz2693 vues

Plus de Burmaa Ganbaatar

Niisleliin tvvh soyl2013 par
Niisleliin tvvh soyl2013Niisleliin tvvh soyl2013
Niisleliin tvvh soyl2013Burmaa Ganbaatar
2.5K vues43 diapositives
түүх 2012 par
түүх 2012түүх 2012
түүх 2012Burmaa Ganbaatar
1.7K vues9 diapositives
татвар бидний амьдралд par
татвар бидний амьдралдтатвар бидний амьдралд
татвар бидний амьдралдBurmaa Ganbaatar
2.7K vues20 diapositives
5 минут өөрийгөө сориорой par
5 минут өөрийгөө сориорой5 минут өөрийгөө сориорой
5 минут өөрийгөө сориоройBurmaa Ganbaatar
420 vues1 diapositive
5 минут par
5 минут5 минут
5 минутBurmaa Ganbaatar
883 vues2 diapositives
их эзэн чингис хааны угсааны 36 хаад par
их эзэн чингис хааны угсааны 36 хаадих эзэн чингис хааны угсааны 36 хаад
их эзэн чингис хааны угсааны 36 хаадBurmaa Ganbaatar
26K vues37 diapositives

Plus de Burmaa Ganbaatar(11)

Niigem01

 • 1. “Нийгмийн тухай мэдлэг” Хувилбар №1 1-р хэсэг 1. ..... нь олон түвшинт, нарийн нийлмэл бүтэц, зохион байгуулалттай, оршин тогтнол, өөрчлөлт, хөгжил бүхий амьд организм лугаа өөрөө хөгжигч, хүнийг хөгжүүлэгч тогтолцоо мөн. A. Иргэншил B. Нийгэм C. Улс үндэстэн D. Нийгмийн дэвшил E. Соѐл 2. Аль нь зөв бэ? A. Нийгэмшил бол соѐлыг хүн эзэмшиж байгаа үйл явц юм B. Нийгэмшил бол хүүхэд эхийн хэвлийд байхаас эхлэн хүний насан туршид үргэлжилдэг үйл явц юм C. Нийгэмшил нь хүний амьдралд чухал үүрэгтэй D. Хариулт бүгд буруу E. Хариулт бүгд зөв 3. Аж төрөх хэрэгслийг олж авах хэрэгцээг хангадаг институт аль нь вэ? A. Гэр бүл B. Эдийн засаг C. Улс төр D. Боловсрол E. Шашин 4. Эрчим хүч, үйлдвэрлэлийн технологи гол үүрэг гүйцэтгэж, зах зээлийн эдийн засгийн харилцаа хөгжсөн, хүн амын олонх нь хотууд болон үндэсний төр улсад суурьшсан бөгөөд үйлдвэрлэлийн удирдлага, зохион байгуулалтад шинжлэх ухааны мэдлэгийг өргөн ашигладаг нийгмийн хэв маяг аль нь вэ? A. Газар тариалангийн нийгэм B. Аж үйлдвэржсэн нийгэм C. Аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм D. Уламжлалт нийгэм E. Хөдөө аж ахуйн нийгэм 5. Нийгмийн харилцааг албан ѐсоор зохицуулагч арга хэрэгслийг нэрлэнэ үү? A. Зан заншил B. Ёс зүй C. Эрх зүй D. Уламжлал E. Ёс заншил 6. Нийгмийн бүлэг ба нийгмийн нийтлэгийн гол ялгааг хэлнэ үү? A. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бүлгээс өргөн агуулгатай, тогтвортой B. Нийгмийн бүлэг нь нэг зорилго, нэг эрх ашиг, үнэт зүйл, зан үйл бүхий хүмүүс байдаг C. Нийгмийн бүлэг нь хувь хүн ба нийгмийг хооронд нь холбогч юм D. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бүтцийн бүрэлдэхүүнд ордог E. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн харилцааны тодорхой субъект юм 7. Хүний төрөлхийн статуст аль нь хамаарах вэ? A. Манай ах гэрлэж, өрхийн тэргүүн болов B. Манай багш энэ жил боловсролын философийн доктор боллоо C. Манай эгч ноднин сургуулийнхаа захирал болсон D. Манай ээж УИХ-ын гишүүнээр сонгогдов E. Бат бол эрэгтэй хүн 8. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1. Боловсрол 2. Гэр бүл 3. Шашин а. Хүмүүст амьдралын утга учрыг таниулах, шүтэх бишрэх эрх, эрх чөлөөг хангах b. Мэдлэг бүтээх, хүнийг нийгэмшүүлэх c. Үр удмаа нөхөн үйлдвэрлэх, хамтран аж төрөх A.1а, 2 b, 3 c B.1 b, 2 а, 3 c C.1 c, 2 а, 3 D. 1а, 2 c, 3 b E. 1b, 2c, 3а
 • 2. 9. Нийгмийн түүхэн хэв маягуудын нийтлэг ба ялгаатай талуудыг танин мэдэхэд дараах аргуудаас алийг нь хэрэглэх ѐстой вэ? A. Ажиглалтын арга B. Ярилцлагын арга C. Харьцуулалтын арга D. Баримт бичиг судлах арга E. Туршилтын арга 10. Тухайн хүний хоол хүнсний хэрэгцээ хангагдан, урт насалж, боловсрол мэргэжил эзэмшин, түүнд ноогдох бодит орлогын хэмжээ өсөх үзүүлэлттэй байгаа зэргийн цогц үр дүнг ...... гэнэ. Нөхөж бичнэ үү? A. Хүний хөгжил B. Эдийн засгийн өсөлт C. Нийгмийн хөгжил D. Сайн сайхан амьдрал E. Зөв амьдрал 11. Аль нь буруу вэ? A. Иргэний нийгэм бол төрөөс гадуурхи байгууллагуудын нийлбэр цогц юм B. Иргэний нийгэм бол нийгэм дэх төрийн бус бүх харилцаа юм C. Иргэний нийгэм бол чөлөөт иргэдийн өөрийгөө илэрхийлэх хүрээ юм D. Иргэний нийгэм бол төрийн үүрэг оролцоо их байдаг нийгэм юм E. Иргэний нийгэм бол иргэд нь төрийн эрх мэдлийг хянаж, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалж чаддаг нийгэм юм 12. Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт аль нь хамаарахгүй вэ? A. Социологи B. Улс төр судлал C. Сэтгэл судлал D. Шашин судлал E. Экологи 13. Хүмүүс бие биетэйгээ харилцан үйлчлэх үйл явцыг юу гэж нэрлэдэг вэ? А. Нийгмийн харилцаа B.Нийгмийн харилцан үйлдэл C. Нийгмийн үйл ажиллагаа D. Нийгмийн эргэх холбоо E. Нийгмийн хууль 14. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд тулгуурладаг засаглалыг . . . . . . . . гэж нэрлэнэ. A. Демократ B. Медиакрат C. Охлократ D. Плутократ E. Геронтократ 15. Улс төрийн үйл явцад тухайн орны байрлал, нутаг дэсгэр, цаг уур, байгалийн бусад хүчин зүйлсийн үзүүлэх нөлөөллийг судалдаг салбар: A. Улс төрийн антропологи B. Улс төрийн сэтгэл зүй C. Улс төрийн астрологи D. Улс төрийн газарзүй E. Улс төрийн социологи 16. УТШУ-ны олон улсын холбоо хэдэн онд байгуулагдсан бэ? A. 1945 онд B. 1960 онд C. 1951 онд D. 1949 онд E. 1934 онд 17. Нийгмийн улс төрийн тогтолцоог бүрдүүлэгч байгууллагуудыг тоочихдоо буруу зүйл дурьдсан бол аль нь вэ? A. Төр B. Улс төрийн нам C. Улс төрийн олон нийтийн байгууллага /эмэгтэйчүүдийн , залуучуудын гэх мэт/ D. Бүгд буруу E. Бүгд зөв 18. Нийгмийн улс төрийн тогтолцооны цөм болдог улс төрийн байгууллагыг дурьдана уу?
 • 3. A. Улс төрийн нам B. Иргэний нийгмийн байгууллагa C. УИХ D. Төр E. Үндсэн хуулийн цэц 19. Лоббидох гэдэг нь: A Жагсаал цуглаан хийх B. Нууцаар удирдах C. Авилга бол хамгийн сайн лобби D. Эсэргүүцэх, өрсөлдөх E. Ойлгуулах, татах, нөлөөлөх 20. Улс төрийн үйл ажиллагааны онцлогийг илэрхийлсэн ойлголтыг тэмдэглэнэ үү? A. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн бүлгүүдийн зөрчилгүй үед явагддаг B. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоотой C. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгэмд баялагийг бүтээдэг D. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн хэм хэмжээнд захирагддаггүй E. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоогүй 21. Улс төрийн намыг улс төрийн чиг баримжаагаар нь хэрхэн ангилдаг вэ? A Зүүний, барууны, төвийг сахисан B. Коммунист, консерватив, либерал C. Эрх баригч, сөрөг D. Боловсон хүчний, олон түмний E. Хувьсгалт, уламжлалт 22. Үзэл суртал, үзэл баримтлал, зохион байгуулалттай, засгийн эрхийг гартаа авах эрмэлзлэл бүхий хүмүүс сайн дураараа нэгдэж байгуулсан байгууллагыг ........... гэнэ. A. Үйлдвэрчний эвлэл B.Төрийн бус байгууллага C. Сүм хийд D. Төр E. Нам 23. Сонгогчдын олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг сонгуульд ялсанд тооцох нь: A. Пропорционал тогтолцоо B. Mажоритар тогтолцоо C. Холимог тогтолцоо D. Хувь тэнцүүлэх тогтолцоо E. Аль нь ч биш 24. Ямар дэглэмийн үед нийгмийн амьдралын бүх хүрээнд төр оролцохыг эрмэлздэг вэ? A. Авторитар B.Тоталитар C.Ардчилсан D.Либерал ардчилсан E.Аль нь ч биш 25. Ардчилсан бус нийгэмд ард түмэн ямагт улс төрийн засаглалын . . . . . . . . . болдог. A. Объект B. Субъект C. Объект, субъектын аль аль нь D. Объект, субъектын аль нь ч биш E. Дээрхи хариулт бүгд буруу 26. “Ардчилалд олон сул тал бий. Гэхдээ түүнд нэг давуу тал бий, одоо хүртэл хэн ч ардчиллаас дээр, давуу сайн зүйлийг бий болгоогүй” гэж хэн нь хэлсэн бэ? A. Т.Жефферсон B. А.Линкольн C. Ж.Буш D. У.Черчилл E. Б.Обама 27. Захирах захирагдах зуршил ѐс заншил, эртнээс уламжилж ирсэн дэг журам хөдөлшгүй бат бэх бөгөөд ариун шударга гэсэн итгэл үнэмшилд тулгуурласан засаглалын легитим шинж аль нь вэ? А.Харизматик В.Уламжлалт С.Хууль ѐсны D. Ёс суртахууны E.Төрт ѐсны 28. Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн, түүнд өөрчлөлт оруулах саналыг УИХ-д хэн өргөн
 • 4. мэдүүлэх вэ? А. Үндсэн хуулийн цэц В. Ерөнхийлөгч С. УИХ-ын дарга D. Ерөнхий сайд Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөн E. Эрх барьж буй улс төрийн намын дарга 29. Монгол улсад бүх нийтийн буюу хэсэгчилсэн цэргийн дайчилгаа зарлах эрхийг хэн эдлэх вэ? А. УИХ В. Ерөнхийлөгч С. Ерөнхий сайд D. Батлан хамгаалахын сайд E. Улсын онцгой байдлын алба 30. Хүмүүсийн эрх ба үүрэг, үйл хэрэг ба үнэлэмж, хөдөлмөр ба урамшуулал, шийтгэл ба гэмийн хоорондын харилцааны зохист шаардлагыг . . . гэнэ. А. Хүний эрх В. Эрх чөлөө С. Тэгш эрх D. Шударга ѐс E. Ёс зүй 31. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачлагыг ямар байгууллага, албан тушаалтан гаргах вэ? А. Үндсэн хуулийн цэц В. Үндсэн хуулийн цэцийн дарга С. УИХ-ын гишүүн D. Улсын дээд шүүх Е. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 32. Инфляци хүн амын бүхий л давхаргын бодит орлогыг бууруулдаг. A. Тийм B. Үгүй C. Мэдэгдэхгүй D. Нийгмийн бүх гишүүд хохирдог E. Мөнгөний ханш муудах тул орлогын хэмжээ өснө 33. Арилжааны банкны ашиг нь: A. Зээлийн хүүгийн өндөр төвшингөөр B. Банкны үйлчлүүлэгчдийн тооны өсөлтөөр C. Арилжааны хүүгийн өндөр төвшингөөр D. Банкны үйлчилгээний чанараар E. Зээлийн хүү, арилжааны хүү хоѐрын зөрүүгээр 34. Рент гэж юу вэ? A. Байр, орон сууцны түрээсийн үнэ B. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн түрээсийн үнэ C. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг ашигласны үнэ D. Газар болон байгалийн нөөцийг ашигласны үнэ E. Ажиллах хүчний нөөцийг ашигласны үнэ 35. Эдийн засгийн өсөлтийн хурдыг олохдоо: томьѐог ашигладаг. Хятадын эдийн засаг энэ жил 8 %- иар, Монголын эдийн засаг 4 %-иар өссөн гэвэл дараах дүгнэлтийг хийж болох уу? 1. Монгол улсын ҮНБ Хятад улсынхаас бага. 2. Монгол улсын энэ жил нэмж бүтээсэн зүйл Хятад улсынхаас бага 3. Монгол улс, Хятад улсын энэ жилийн эдийн засгийн өсөлт адил байна. A. Зөвхөн 1зөв B. Зөвхөн 2 зөв C. Зөвхөн 3 зөв D. Зөвхөн 1 ба 2 зөв ҮНБ (энэ жил) – ҮНБ (өнгөрсөн жил) х 100% ҮНБ (өнгөрсөн жил)
 • 5. E. Зөвхөн 1 ба 3 зөв 36. Наадмаар хөдөөнөөс ирсэн хүн авчирсан хонио зарж чадалгүй гутлаар солиод буцжээ. Энэ ямар төрлийн худалдаа вэ? A. Бэлэн мөнгөний худалдаа B. Бэлэн бус мөнгөөр худалдсан C. Бартерийн худалдаа хийсэн D. Тэр хүн хонио худалдаж чадаагүй E. Бүх хариулт буруу 37. Эрэлтийн хууль гэдэг нь: А. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн орлого нөлөөлөх B. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн тоо нөлөөлөх С. Эрэлтэнд оруулах барааны үнэ нөлөөлөх D . Эрэлтэнд тухайн барааны үнэ нөлөөлөх Е. Эрэлтэнд хослох барааны үнэ нөлөөлөх 38. Нийлүүлэлтийн хууль ѐсоор нийлүүлэлтийн хэмжээ үнэ хоѐр ямар нэг хамааралтай юу? A. Харилцан хамааралгүй B. Шууд хамааралтай C. Урвуу хамааралтай D. Аль нь ч байж болно E. Хамаарал ярих шаардлагагүй 39. Чөлөөт өрсөлдөөний ач холбогдлыг тодорхойлно уу? A. Чанартай бараа үйлчилгээгээр хангагдана B. Хэрэглэгчдийн сонголт өргөн болно C. Үнэ буурна D. Үйлдвэрлэлд шинэ техник технологи нэвтэрнэ E. Бүгд зөв 40. Дараах бодомжуудын аль нь оновчтой тодорхойлолт вэ? A. Бидний эргэн тойронд байгаа ширээ, сандал, самбар зэрэг нь өмч мөн В. Өмч нь биет хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг С. Өмч нь биет бус хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг D. Өмч гэдэгт ширээ, сандал, барилга байгууламж төдийгүй байгалын баялаг ч орно Е. Өмч гэдэг нь эд зүйлстэй холбогдон хүмүүсийн хооронд үүссэн харилцаа 41. Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээс хамааран гардаг зардал: A. Дотоод зардал B. Тогтмол зардал C. Гадаад зардал D. Хувьсах зардал E. Аль нь ч биш 42. “Нэмүү өртөг нь хөдөлмөрийн бус орлого буюу мөлжлөгийн үр дүн” гэж тайлбарласан онолын төлөөлөгч хэн бэ? А. К.Маркс В. М.Кейнс С. А.Смит D. М.Фридман Е. А.Маршалл 43. Бараа , үйлчилгээний үнэ, чанар хоѐр ямар хамааралтай вэ? A. Үнэтэй байна гэдэг чанартай байна гэсэн үг биш B. Чанартай бараа харин ч үнэ хямд байдаг C. Үнэ, чанар хоѐр шууд хамааралтай D. Үнэ, чанар хоѐр урвуу хамааралтай E. Үнэ, чанар хоѐр хамааралтай бус 44. Нийгмийн давхраажлын тогтолцоо доторх хүмүүсийн хөдөлгөөнийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Газар зүйн шилжих хөдөлгөөн
 • 6. B. Бүтцийн шилжих хөдөлгөөн C. Нийгмийн шилжих хөдөлгөөн D. Үе хоорондын шилжих хөдөлгөөн E. Үе доторхи шилжих хөдөлгөөн 45. Язгуурын давхраажилтын хэв маяг дараах нийгмүүдийн алинд нь зонхилдог вэ? А. Орчин үеийн нийгэм B. Газар тариалангийн нийгэм C. Аж үйлдвэржсэн нийгэм D. Мэдээллийн нийгэм E. Нээлттэй нийгэм 46. Нийгмийн давхраажлын хэмжигдэхүүнд аль нь үл хамаарах вэ? A. Боловсрол B. Орлого C.Эрх мэдэл D. Нэр хүнд E. Угсаа гарал 47. Амьдралын боломжийн жишиг гэж тухайн нийгмийн үзэж байгаа хэрэгцээг хангах чадваргүй байдал аль нь вэ? A. Харьцангуй ядуурал B. Үнэмлэхүй ядуурал C. Ядуурлын хэмжээ D. Ядуурлын босго E. Аль нь ч биш 48. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд аль нь үл хамаарах вэ? A. Ахмад настанд үзүүлсэн үйлчилгээ B. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлсэн үйлчилгээ C. Эрүүл мэндийн даатгал D.Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж E. Бүгд хамаарна. 49. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1.Бэлгэ тэмдэг 2.Хэл 3.Мэдлэг a. Оюуны соѐлын гол цөм, хамгийн түргэн хувьсаж хөгждөг хэсэг b. Соѐлын амин сүнс с. Утгыг харилцан ойлголцох нэг хэрэгсэл A.1а, 2b, 3c B.1b, 2а, 3c C.1c, 2b, 3а D. 1а, 2c, 3b E. 1с, 2а, 3b 50. Нийгмийн хэм хэмжээг сахиулахын тулд хүмүүсийг сайшаах болон шийтгэх хэрэгслүүдийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Санкц B. Хариуцлага C. Хяналт D. Хууль E. Дүрэм журам 51. Дагуул соѐлын жишээ аль нь вэ? A. Ардын дуу B. Залуучуудын соѐл C. Ярианы соѐл D. Бичгийн соѐл E. Харилцааны соѐл 52. Монголын уламжлалт соѐлын бүрэлдэхүүнд үл хамаарах зүйл аль нь вэ? A. Монгол хэл B. Монгол ѐс заншил C. Өрнийн соѐл D. Монголын бэлгэдэл E. Монголчуудын шашин шүтлэг 53. Соѐлд нийгмийн туршлагыг дамжуулах, шалгаруулах, хуримтлуулах, хадгалах, орчноо танин мэдэх, мэдээллийн зэрэг олон үүрэг байдаг ч тэдгээр нь эцсийн дүндээ хүнд ямар нөлөө үзүүлэх ѐстой вэ? A. Хүнийг бүтээх буюу хүмүүжүүлэх B. Хүнийг ухамсартай болгох C. Хүний хөгжлийг хангах
 • 7. D. Харилцааны E. Дээрх бүгд 54. Соѐлын дүрсүүдийг харгалзах утгатай нь зөв тохируулна уу? 1. Зонхилогч соѐл 2. Дагуул соѐл 3. Сөрөг соѐл а. Нийгмийн тодорхой бүлгийн үнэлэмжээр бий болсон соѐл b. Нийгмийн гишүүдийн олонхи нь хүлээн зөвшөөрсөн үнэлэмж, итгэл үнэмшил, уламжлал, c. Зонхилогч соѐлтой зөрчилдөж байдаг соѐл A.1а, 2b, 3c B.1b, 2а, 3c C.1c, 2а, 3b D. 1а, 2c, 3b E. 1b, 2 c, 3а. 55. “Нээлттэй нийгэм Хүрээлэн” олон улсын харилцааны аль субъектэд хамаарах вэ? A. Олон улсын байгууллага B. Ард түмэн C. Үндэстэн дамнасан байгууллага D. Төр E. Алинд нь ч хамаарахгүй 56. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тэдний үндсэн хэрэгцээг хангахад туслах, хүүхдийн бүхий л чадавхи бололцоог хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага аль нь вэ? A. ЮНИДО B. ЮНЕСКО C. ЮНИСЕФ D. ОУВС E. ДЭМБ 57. Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалд зааснаар манай улсын гадаад бодлогын үндсэн зарчмуудыг дурьдахдаа илүүц зүйл оруулсан бол аль нь вэ? A. Олон тулгуурт байх B. Идэвхитэй байх C. Тэнцвэртэй байх C. Шударга байх D.Үндэсний эрх ашигт нийцсэн байх 2-р хэсэг 2.1. Өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? a. АРФ b. АСЕАН c. НАТО d. АПЕК e. ШХАБ 1. Ази, Номхон далайн бүс нутгийг бүхэлд нь хамарсан өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд Ази, Номхон далайн бүс нутгийн энх тайван байдал, хөгжил, тогтвортой байдлыг хангахад чиглэдэг. 2.Ази-Номхон далайн бүс нутагт тогтвортой өсөлт, тэнцвэртэй хөгжлийг хангах, өөрийн гишүүн орнуудын эдийн засгийн хөгжлийн тэнцвэртэй бус байдлыг багасгах, тус бүс нутгийн ард түмний эдийн засгийн болон нийгмийн нөхцлийг сайжруулах гол зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажилладаг байгууллага 3. ”Энхийн төлөө түншлэл” хөтөлбөрийг боловсруулж, дэлхийн энх тайвны төлөө ажилладаг. 4. Төв Азийн бүс нутаг дахь олон улсын терроризм, үндэсний салан тусгаарлах үзлийн эсрэг эдгээр орнуудын хүчийг нэгтгэх, мөн харилцан итгэлцэл, найрсаг харилцааг бэхжүүлэх, улс төр, эдийн засаг, соѐл, шинжлэх ухаан, техник, технологи, экологийн болон бусад салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, энэ бүс нутагт аюулгүй тогтвортой байдлыг хангах зорилготой 5. Индонез, Малайз, Тайланд, Сингапур, Филиппин, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Кампучи хэмээх 10 гишүүн оронтой бөгөөд бүс нутгийн хүрээнд энх тайван байдал, тогтвортой хөгжлийг хангаж бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е B.1а, 2d, 3c, 4е, 5b C.1c, 2а, 3b, 4d, 5е D.1а, 2c, 3b, 4d, 5е E. 1b, 2c, 3а, 4d, 5е 2.2. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулаарай. a. Иргэд хүсэл зориг, ашиг сонирхлоо илэрхийлэн хэрэгжүүлэх арга зам. b. Төр засаг аливаа асуудлыг олон ургальч хандлагаар авч үзэх 1.Иргэдийн оролцоо 2. Тэгш эрх
 • 8. боломжийг олгодог. c. Иргэдийг арьс өнгө, шашин шүтлэг, үндэс угсаа, нас, хүйсээр ялгаварлахгүй адил боломж олгох. d. Иргэд санал бодлоо солилцох, үг хэлэх, олон нийтийн байгууллагын гишүүн байх. e. Иргэд мэдээлэл олж авах боломжийг нээлттэй хангах 3.Нийтэд ил тод байх 4.Чөлөөт, шударга сонгууль 5.Олон намын тогтолцоо A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е B.1b, 2а, 3c, 4е,5d C.1c, 2а, 3b, 4е, 5d D. 1а, 2c, 3b, 4е, 5d E. 1d, 2c, 3е, 4а, 5b. 2.3. Нийгмийн давхраажлын хэв маягийг зөв харгалзуулна уу? a.Боолчлол b.Язгуур c.Каст d.Анги 1.Хүн эхээс төрмөгцөө багтдаг, насан туршдаа өөрчилж болдоггүй нийгмийн бүлэг 2.Хүмүүсийг ямар ч эрх мэдэлгүй, хөлсгүй зарцлах ѐс. 3.Орлого, эрх мэдэл, боловсрол, нэр хүндээрээ бусдаасаа ялгаатай нийгмийн бүлэг. 4.Нийгэмд гүйцэтгэх үүргийг нь хуулиар тогтоож өгсөн байдаг нийгмийн бүлэг. A.1с, 2а, 3d, 4b B.1b, 2а, 3c, 4 d C.1c, 2а, 3b, 4d D. 1а, 2c, 3b, 4d E. 1 b, 2c, 3а, 4d