нийгэм тест өөрийгөө сориорой

Burmaa Ganbaatar
10,11-р ангийн сурагчдад зориулсан “Нийгмийн тухай мэдлэг”хичээлийн тест

1-р хэсэг

1. ..... нь олон тївшинт, нарийн нийлмэл бїтэц, зохион байгуулалттай, оршин тогтнол, єєрчлєлт,
хєгжил бїхий амьд организм лугаа єєрєє хєгжигч, хїнийг хєгжїїлэгч тогтолцоо мєн.

   A. Иргэншил

   B. Нийгэм

   C. Улс їндэстэн

   D. Нийгмийн дэвшил

   E. Соѐл

2. Аль нь зєв бэ?

   A. Нийгэмшил бол соѐлыг хїн эзэмшиж байгаа їйл явц юм

   B. Нийгэмшил бол хїїхэд эхийн хэвлийд байхаас эхлэн хїний насан туршид їргэлжилдэг

   їйл явц юм

   C. Нийгэмшил нь хїний амьдралд чухал їїрэгтэй

   D. Хариулт бїгд буруу

   E. Хариулт бїгд зєв

3. Аж тєрєх хэрэгслийг олж авах хэрэгцээг хангадаг институт аль нь вэ?

   A. Гэр бїл

   B. Эдийн засаг

   C. Улс тєр

   D. Боловсрол

   E. Шашин

4. Эрчим хїч, їйлдвэрлэлийн технологи гол їїрэг гїйцэтгэж, зах зээлийн эдийн засгийн харилцаа
хєгжсєн, хїн амын олонх нь хотууд болон їндэсний тєр улсад суурьшсан бєгєєд їйлдвэрлэлийн
удирдлага, зохион байгуулалтад шинжлэх ухааны мэдлэгийг єргєн ашигладаг нийгмийн хэв
маяг аль нь вэ?

   A. Газар тариалангийн нийгэм

   B. Аж їйлдвэржсэн нийгэм
C. Аж їйлдвэржсэний дараах нийгэм

   D. Уламжлалт нийгэм

   E. Хєдєє аж ахуйн нийгэм

5. Нийгмийн харилцааг албан ѐсоор зохицуулагч арга хэрэгслийг нэрлэнэ її?

   A. Зан заншил

   B. Ёс зїй

   C. Эрх зїй

   D. Уламжлал

   E. Ёс заншил

6. Нийгмийн бїлэг ба нийгмийн нийтлэгийн гол ялгааг хэлнэ її?

   A. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бїлгээс єргєн агуулгатай, тогтвортой

   B. Нийгмийн бїлэг нь нэг зорилго, нэг эрх ашиг, їнэт зїйл, зан їйл бїхий хїмїїс байдаг

   C. Нийгмийн бїлэг нь хувь хїн ба нийгмийг хооронд нь холбогч юм

   D. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бїтцийн бїрэлдэхїїнд ордог

   E. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн харилцааны тодорхой субъект юм

7. Хїний тєрєлхийн статуст аль нь хамаарах вэ?

   A. Манай ах гэрлэж, єрхийн тэргїїн болов

   B. Манай багш энэ жил боловсролын философийн доктор боллоо

   C. Манай эгч ноднин сургуулийнхаа захирал болсон

   D. Манай ээж УИХ-ын гишїїнээр сонгогдов

   E. Бат бол эрэгтэй хїн

8. Дараах єгєгдлийг зєв харгалзуулна уу?

   1. Боловсрол

   2. Гэр бїл

   3. Шашин

   а. Хїмїїст амьдралын утга учрыг таниулах, шїтэх бишрэх эрх, эрх чєлєєг хангах
b. Мэдлэг бїтээх, хїнийг нийгэмшїїлэх

   c. Їр удмаа нєхєн їйлдвэрлэх, хамтран аж тєрєх
       A.1а, 2 b, 3 c
       B.1 b, 2 а, 3 c
       C.1 c, 2 а, 3
       D. 1а, 2 c, 3 b
       E. 1b, 2c, 3а

9. Нийгмийн тїїхэн хэв маягуудын нийтлэг ба ялгаатай талуудыг танин мэдэхэд дараах
аргуудаас алийг нь хэрэглэх ѐстой вэ?

   A. Ажиглалтын арга

   B. Ярилцлагын арга

   C. Харьцуулалтын арга

   D. Баримт бичиг судлах арга

   E. Туршилтын арга

10. Тухайн хїний хоол хїнсний хэрэгцээ хангагдан, урт насалж, боловсрол мэргэжил эзэмшин,

тїїнд ноогдох бодит орлогын хэмжээ єсєх їзїїлэлттэй байгаа зэргийн цогц їр дїнг ...... гэнэ.

Нєхєж бичнэ її?

   A. Хїний хєгжил

   B. Эдийн засгийн єсєлт

   C. Нийгмийн хєгжил

   D. Сайн сайхан амьдрал

   E. Зєв амьдрал

11. Аль нь буруу вэ?

   A. Иргэний нийгэм бол тєрєєс гадуурхи байгууллагуудын нийлбэр цогц юм

   B. Иргэний нийгэм бол нийгэм дэх тєрийн бус бїх харилцаа юм

   C. Иргэний нийгэм бол чєлєєт иргэдийн єєрийгєє илэрхийлэх хїрээ юм

   D. Иргэний нийгэм бол тєрийн їїрэг оролцоо их байдаг нийгэм юм

   E. Иргэний нийгэм бол иргэд нь тєрийн эрх мэдлийг хянаж, хїний эрх, эрх чєлєєг

   хамгаалж чаддаг нийгэм юм
12. Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт аль нь хамаарахгїй вэ?

   A. Социологи

   B. Улс тєр судлал

   C. Сэтгэл судлал

   D. Шашин судлал

   E. Экологи

13. Хїмїїс бие биетэйгээ харилцан їйлчлэх їйл явцыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

   А. Нийгмийн харилцаа

   B.Нийгмийн харилцан їйлдэл

   C. Нийгмийн їйл ажиллагаа

   D. Нийгмийн эргэх холбоо

   E. Нийгмийн хууль

14. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд тулгуурладаг засаглалыг . . . . . . . . гэж нэрлэнэ.

   A. Демократ

   B. Медиакрат

   C. Охлократ

   D. Плутократ

   E. Геронтократ

15. Улс тєрийн їйл явцад тухайн орны байрлал, нутаг дэсгэр, цаг уур, байгалийн бусад хїчин
зїйлсийн їзїїлэх нєлєєллийг судалдаг салбар:

   A. Улс тєрийн антропологи

   B. Улс тєрийн сэтгэл зїй

   C. Улс тєрийн астрологи

   D. Улс тєрийн газарзїй

   E. Улс тєрийн социологи

16. УТШУ-ны олон улсын холбоо хэдэн онд байгуулагдсан бэ?
A. 1945 онд

   B. 1960 онд

   C. 1951 онд

   D. 1949 онд

   E. 1934 онд

17. Нийгмийн улс тєрийн тогтолцоог бїрдїїлэгч байгууллагуудыг тоочихдоо буруу зїйл дурьдсан
бол аль нь вэ?

   A. Тєр

   B. Улс тєрийн нам

   C. Улс тєрийн олон нийтийн байгууллага /эмэгтэйчїїдийн , залуучуудын гэх мэт/

   D. Бїгд буруу

   E. Бїгд зєв

18. Нийгмийн улс тєрийн тогтолцооны цєм болдог улс тєрийн байгууллагыг дурьдана уу?

   A. Улс тєрийн нам

   B. Иргэний нийгмийн байгууллагa

   C. УИХ

   D. Тєр

   E. Їндсэн хуулийн цэц

19. Лоббидох гэдэг нь:
   A Жагсаал цуглаан хийх

   B. Нууцаар удирдах

   C. Авилга бол хамгийн сайн лобби

   D. Эсэргїїцэх, єрсєлдєх

   E. Ойлгуулах, татах, нєлєєлєх

20. Улс тєрийн їйл ажиллагааны онцлогийг илэрхийлсэн ойлголтыг тэмдэглэнэ її?

   A. Улс тєрийн їйл ажиллагаа нь нийгмийн бїлгїїдийн зєрчилгїй їед явагддаг

   B. Улс тєрийн їйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоотой
C. Улс тєрийн їйл ажиллагаа нь нийгэмд баялагийг бїтээдэг

   D. Улс тєрийн їйл ажиллагаа нь нийгмийн хэм хэмжээнд захирагддаггїй

   E. Улс тєрийн їйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоогїй

21. Улс тєрийн намыг улс тєрийн чиг баримжаагаар нь хэрхэн ангилдаг вэ?

   A Зїїний, барууны, тєвийг сахисан

   B. Коммунист, консерватив, либерал

   C. Эрх баригч, сєрєг

   D. Боловсон хїчний, олон тїмний

   E. Хувьсгалт, уламжлалт

22. Їзэл суртал, їзэл баримтлал, зохион байгуулалттай, засгийн эрхийг гартаа авах эрмэлзлэл
бїхий хїмїїс сайн дураараа нэгдэж байгуулсан байгууллагыг ........... гэнэ.

   A. Їйлдвэрчний эвлэл

   B.Тєрийн бус байгууллага

   C. Сїм хийд

   D. Тєр

   E. Нам

23. Сонгогчдын олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг сонгуульд ялсанд тооцох нь:

   A. Пропорционал тогтолцоо

   B. Mажоритар тогтолцоо

   C. Холимог тогтолцоо

   D. Хувь тэнцїїлэх тогтолцоо

   E. Аль нь ч биш

24. Ямар дэглэмийн їед нийгмийн амьдралын бїх хїрээнд тєр оролцохыг эрмэлздэг вэ?

   A. Авторитар

   B.Тоталитар

   C.Ардчилсан
D.Либерал ардчилсан

   E.Аль нь ч биш

25. Ардчилсан бус нийгэмд ард тїмэн ямагт улс тєрийн засаглалын . . . . . . . . . болдог.

   A. Объект

   B. Субъект

   C. Объект, субъектын аль аль нь

   D. Объект, субъектын аль нь ч биш

   E. Дээрхи хариулт бїгд буруу

26. “Ардчилалд олон сул тал бий. Гэхдээ тїїнд нэг давуу тал бий, одоо хїртэл хэн ч ардчиллаас
дээр, давуу сайн зїйлийг бий болгоогїй” гэж хэн нь хэлсэн бэ?

   A. Т.Жефферсон

   B. А.Линкольн

   C. Ж.Буш

   D. У.Черчилл

   E. Б.Обама

27. Захирах захирагдах зуршил ѐс заншил, эртнээс уламжилж ирсэн дэг журам хєдєлшгїй

бат бэх бєгєєд ариун шударга гэсэн итгэл їнэмшилд тулгуурласан засаглалын легитим

шинж аль нь вэ?

   А.Харизматик

   В.Уламжлалт

   С.Хууль ѐсны

   D. Ёс суртахууны

   E.Тєрт ѐсны

28. Засгийн газрын бїтэц, бїрэлдэхїїн, тїїнд єєрчлєлт оруулах саналыг УИХ-д хэн єргєн

мэдїїлэх вэ?

   А. Їндсэн хуулийн цэц
В. Ерєнхийлєгч

   С. УИХ-ын дарга

   D. Ерєнхий сайд Ерєнхийлєгчтэй зєвшилцєн

   E. Эрх барьж буй улс тєрийн намын дарга

29. Монгол улсад бїх нийтийн буюу хэсэгчилсэн цэргийн дайчилгаа зарлах эрхийг хэн эдлэх вэ?

   А. УИХ

   В. Ерєнхийлєгч

   С. Ерєнхий сайд

   D. Батлан хамгаалахын сайд

   E. Улсын онцгой байдлын алба

30. Хїмїїсийн эрх ба їїрэг, їйл хэрэг ба їнэлэмж, хєдєлмєр ба урамшуулал, шийтгэл ба гэмийн
хоорондын харилцааны зохист шаардлагыг . . . гэнэ.

   А. Хїний эрх

   В. Эрх чєлєє

   С. Тэгш эрх

   D. Шударга ѐс

   E. Ёс зїй

31. Їндсэн хуульд нэмэлт єєрчлєлт оруулах санаачлагыг ямар байгууллага, албан тушаалтан
гаргах вэ?

   А. Їндсэн хуулийн цэц

   В. Їндсэн хуулийн цэцийн дарга

   С. УИХ-ын гишїїн

   D. Улсын дээд шїїх

   Е. Шїїхийн ерєнхий зєвлєл

32. Инфляци хїн амын бїхий л давхаргын бодит орлогыг бууруулдаг.
   A. Тийм
   B. Їгїй
   C. Мэдэгдэхгїй
   D. Нийгмийн бїх гишїїд хохирдог
E. Мєнгєний ханш муудах тул орлогын хэмжээ єснє

33. Арилжааны банкны ашиг нь:
   A. Зээлийн хїїгийн єндєр тєвшингєєр
   B. Банкны їйлчлїїлэгчдийн тооны єсєлтєєр
   C. Арилжааны хїїгийн єндєр тєвшингєєр
   D. Банкны їйлчилгээний чанараар
   E. Зээлийн хїї, арилжааны хїї хоѐрын зєрїїгээр

34. Рент гэж юу вэ?
   A. Байр, орон сууцны тїрээсийн їнэ
   B. Їйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн тїрээсийн їнэ
   C. Їйлдвэрийн тоног тєхєєрємжийг ашигласны їнэ
   D. Газар болон байгалийн нєєцийг ашигласны їнэ
   E. Ажиллах хїчний нєєцийг ашигласны їнэ

35. Эдийн засгийн єсєлтийн хурдыг олохдоо:томьѐог ашигладаг. Хятадын эдийн засаг энэ жил 8
%- иар, Монголын эдийн засаг 4 %-иар єссєн гэвэл дараах дїгнэлтийг хийж болох уу?
   1. Монгол улсын ЇНБ Хятад улсынхаас бага.
   2. Монгол улсын энэ жил нэмж бїтээсэн зїйл Хятад улсынхаас бага
   3. Монгол улс, Хятад улсын энэ жилийн эдийн засгийн єсєлт адил байна.
      A. Зєвхєн 1зєв
      B. Зєвхєн 2 зєв
      C. Зєвхєн 3 зєв
      D. Зєвхєн 1 ба 2 зєв
      ЇНБ (энэ жил) – ЇНБ (єнгєрсєн жил) х 100%
      ЇНБ (єнгєрсєн жил)
      E. Зєвхєн 1 ба 3 зєв

36. Наадмаар хєдєєнєєс ирсэн хїн авчирсан хонио зарж чадалгїй гутлаар солиод буцжээ. Энэ
ямар тєрлийн худалдаа вэ?
   A. Бэлэн мєнгєний худалдаа
   B. Бэлэн бус мєнгєєр худалдсан
   C. Бартерийн худалдаа хийсэн
   D. Тэр хїн хонио худалдаж чадаагїй
   E. Бїх хариулт буруу

37. Эрэлтийн хууль гэдэг нь:
   А. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн орлого нєлєєлєх
   B. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн тоо нєлєєлєх
   С. Эрэлтэнд оруулах барааны їнэ нєлєєлєх
   D . Эрэлтэнд тухайн барааны їнэ нєлєєлєх
   Е. Эрэлтэнд хослох барааны їнэ нєлєєлєх

38. Нийлїїлэлтийн хууль ѐсоор нийлїїлэлтийн хэмжээ їнэ хоѐр ямар нэг хамааралтай юу?
   A. Харилцан хамааралгїй
   B. Шууд хамааралтай
   C. Урвуу хамааралтай
   D. Аль нь ч байж болно
   E. Хамаарал ярих шаардлагагїй

39. Чєлєєт єрсєлдєєний ач холбогдлыг тодорхойлно уу?
A. Чанартай бараа їйлчилгээгээр хангагдана
   B. Хэрэглэгчдийн сонголт єргєн болно
   C. Їнэ буурна
   D. Їйлдвэрлэлд шинэ техник технологи нэвтэрнэ
   E. Бїгд зєв

40. Дараах бодомжуудын аль нь оновчтой тодорхойлолт вэ?
   A. Бидний эргэн тойронд байгаа ширээ, сандал, самбар зэрэг нь ємч мєн
   В. Ємч нь биет хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг
   С. Ємч нь биет бус хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг
   D. Ємч гэдэгт ширээ, сандал, барилга байгууламж тєдийгїй байгалын баялаг ч орно
   Е. Ємч гэдэг нь эд зїйлстэй холбогдон хїмїїсийн хооронд їїссэн харилцаа

41. Бїтээгдэхїїний їйлдвэрлэлээс хамааран гардаг зардал:
    A. Дотоод зардал
    B. Тогтмол зардал
    C. Гадаад зардал
    D. Хувьсах зардал
    E. Аль нь ч биш

42. “Нэмїї єртєг нь хєдєлмєрийн бус орлого буюу мєлжлєгийн їр дїн” гэж тайлбарласан

онолын тєлєєлєгч хэн бэ?
   А. К.Маркс
   В. М.Кейнс
   С. А.Смит
   D. М.Фридман
   Е. А.Маршалл

43. Бараа , їйлчилгээний їнэ, чанар хоѐр ямар хамааралтай вэ?
   A. Їнэтэй байна гэдэг чанартай байна гэсэн їг биш
   B. Чанартай бараа харин ч їнэ хямд байдаг
   C. Їнэ, чанар хоѐр шууд хамааралтай
   D. Їнэ, чанар хоѐр урвуу хамааралтай
   E. Їнэ, чанар хоѐр хамааралтай бус

44. Нийгмийн давхраажлын тогтолцоо доторх хїмїїсийн хєдєлгєєнийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
   A. Газар зїйн шилжих хєдєлгєєн
   B. Бїтцийн шилжих хєдєлгєєн
   C. Нийгмийн шилжих хєдєлгєєн
   D. Їе хоорондын шилжих хєдєлгєєн
   E. Їе доторхи шилжих хєдєлгєєн

45. Язгуурын давхраажилтын хэв маяг дараах нийгмїїдийн алинд нь зонхилдог вэ?
   А. Орчин їеийн нийгэм
   B. Газар тариалангийн нийгэм
   C. Аж їйлдвэржсэн нийгэм
   D. Мэдээллийн нийгэм

   E. Нээлттэй нийгэм

46. Нийгмийн давхраажлын хэмжигдэхїїнд аль нь їл хамаарах вэ?
A. Боловсрол
   B. Орлого
   C.Эрх мэдэл
   D. Нэр хїнд
   E. Угсаа гарал

47. Амьдралын боломжийн жишиг гэж тухайн нийгмийн їзэж байгаа хэрэгцээг хангах чадваргїй
байдал аль нь вэ?
   A. Харьцангуй ядуурал
   B. Їнэмлэхїй ядуурал
   C. Ядуурлын хэмжээ
   D. Ядуурлын босго
   E. Аль нь ч биш

48. Нийгмийн халамжийн їйлчилгээнд аль нь їл хамаарах вэ?
   A. Ахмад настанд їзїїлсэн їйлчилгээ
   B. Хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд їзїїлсэн їйлчилгээ
   C. Эрїїл мэндийн даатгал
   D.Нєхцєлт мєнгєн тэтгэмж
   E. Бїгд хамаарна.

49. Дараах єгєгдлийг зєв харгалзуулна уу?
   1.Бэлгэ тэмдэг                    a. Оюуны соѐлын гол цєм,
   2.Хэл                         хамгийн тїргэн хувьсаж хєгждєг
   3.Мэдлэг                       хэсэг
                              b. Соѐлын амин сїнс
                              с. Утгыг харилцан ойлголцох
                              нэг хэрэгсэл
      A.1а, 2b, 3c
      B.1b, 2а, 3c
      C.1c, 2b, 3а
      D. 1а, 2c, 3b
      E. 1с, 2а, 3b

50. Нийгмийн хэм хэмжээг сахиулахын тулд хїмїїсийг сайшаах болон шийтгэх хэрэгслїїдийг юу
гэж нэрлэдэг вэ?
   A. Санкц
   B. Хариуцлага
   C. Хяналт
   D. Хууль
   E. Дїрэм журам

51. Дагуул соѐлын жишээ аль нь вэ?
   A. Ардын дуу
   B. Залуучуудын соѐл
   C. Ярианы соѐл
   D. Бичгийн соѐл
   E. Харилцааны соѐл

52. Монголын уламжлалт соѐлын бїрэлдэхїїнд їл хамаарах зїйл аль нь вэ?
   A. Монгол хэл
   B. Монгол ѐс заншил
C. Єрнийн соѐл
   D. Монголын бэлгэдэл
   E. Монголчуудын шашин шїтлэг

53. Соѐлд нийгмийн туршлагыг дамжуулах, шалгаруулах, хуримтлуулах, хадгалах, орчноо
танин мэдэх, мэдээллийн зэрэг олон їїрэг байдаг ч тэдгээр нь эцсийн дїндээ хїнд ямар нєлєє
їзїїлэх ѐстой вэ?
    A. Хїнийг бїтээх буюу хїмїїжїїлэх
    B. Хїнийг ухамсартай болгох
    C. Хїний хєгжлийг хангах
    D. Харилцааны
    E. Дээрх бїгд

54. Соѐлын дїрсїїдийг харгалзах утгатай нь зєв тохируулна уу?
   1. Зонхилогч соѐл
   2. Дагуул соѐл                     а. Нийгмийн тодорхой бїлгийн
   3. Сєрєг соѐл                      їнэлэмжээр бий болсон соѐл
                               b. Нийгмийн гишїїдийн олонхи
                               нь хїлээн зєвшєєрсєн
                               їнэлэмж, итгэл їнэмшил,
                               уламжлал,
                               c. Зонхилогч соѐлтой
                               зєрчилдєж байдаг соѐл
       A.1а, 2b, 3c
       B.1b, 2а, 3c
       C.1c, 2а, 3b
       D. 1а, 2c, 3b
       E. 1b, 2 c, 3а.

55. “Нээлттэй нийгэм Хїрээлэн” олон улсын харилцааны аль субъектэд хамаарах вэ?
    A. Олон улсын байгууллага
    B. Ард тїмэн
    C. Їндэстэн дамнасан байгууллага
    D. Тєр
    E. Алинд нь ч хамаарахгїй

56. Хїїхдийн эрхийг хамгаалах, тэдний їндсэн хэрэгцээг хангахад туслах, хїїхдийн бїхий л
чадавхи бололцоог хєгжїїлэхэд чиглэсэн їйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага аль нь вэ?
    A. ЮНИДО
    B. ЮНЕСКО
    C. ЮНИСЕФ
    D. ОУВС
    E. ДЭМБ

57. Монгол Улсын гадаад бодлогын їзэл баримтлалд зааснаар манай улсын гадаад бодлогын
їндсэн зарчмуудыг дурьдахдаа илїїц зїйл оруулсан бол аль нь вэ?
   A. Олон тулгуурт байх
   B. Идэвхитэй байх
   C. Тэнцвэртэй байх
   D. Шударга байх
   E.Їндэсний эрх ашигт нийцсэн байх
2-р хэсэг

2.1. Єгєгдлийг зєв харгалзуулна уу?
    a. АРФ
    b. АСЕАН
    c. НАТО
    d. АПЕК
    e. ШХАБ

1. Ази, Номхон далайн бїс нутгийг бїхэлд нь хамарсан єргєн хїрээтэй їйл

ажиллагаа явуулдаг бєгєєд Ази, Номхон далайн бїс нутгийн энх тайван байдал,

хєгжил, тогтвортой байдлыг хангахад чиглэдэг.

2.Ази-Номхон далайн бїс нутагт тогтвортой єсєлт, тэнцвэртэй хєгжлийг хангах,

єєрийн гишїїн орнуудын эдийн засгийн хєгжлийн тэнцвэртэй бус байдлыг

багасгах, тус бїс нутгийн ард тїмний эдийн засгийн болон нийгмийн нєхцлийг

сайжруулах гол зорилтыг хэрэгжїїлэх чиглэлээр ажилладаг байгууллага

3. ”Энхийн тєлєє тїншлэл” хєтєлбєрийг боловсруулж, дэлхийн энх тайвны тєлєє

ажилладаг.

4. Тєв Азийн бїс нутаг дахь олон улсын терроризм, їндэсний салан тусгаарлах

їзлийн эсрэг эдгээр орнуудын хїчийг нэгтгэх, мєн харилцан итгэлцэл, найрсаг

харилцааг бэхжїїлэх, улс тєр, эдийн засаг, соѐл, шинжлэх ухаан, техник,

технологи, экологийн болон бусад салбарт хамтын ажиллагааг єргєжїїлэх, энэ

бїс нутагт аюулгїй тогтвортой байдлыг хангах зорилготой

5. Индонез, Малайз, Тайланд, Сингапур, Филиппин, Бруней, Вьетнам, Лаос,

Мьянма, Кампучи хэмээх 10 гишїїн оронтой бєгєєд бїс нутгийн хїрээнд энх

тайван байдал, тогтвортой хєгжлийг хангаж бэхжїїлэх їйл ажиллагаа явуулдаг

байгууллага
   A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е
   B.1а, 2d, 3c, 4е, 5b
   C.1c, 2а, 3b, 4d, 5е
   D.1а, 2c, 3b, 4d, 5е
   E. 1b, 2c, 3а, 4d, 5е

2.2. Дараах єгєгдлийг зєв харгалзуулаарай.
a. Иргэд хїсэл зориг, ашиг сонирхлоо илэрхийлэн хэрэгжїїлэх

арга зам.

b. Тєр засаг аливаа асуудлыг олон ургальч хандлагаар авч їзэх

1.Иргэдийн оролцоо

2. Тэгш эрх боломжийг олгодог.

  c. Иргэдийг арьс єнгє, шашин шїтлэг, їндэс угсаа, нас, хїйсээр ялгаварлахгїй адил боломж
                      олгох.

d. Иргэд санал бодлоо солилцох, їг хэлэх, олон нийтийн

байгууллагын гишїїн байх.

e. Иргэд мэдээлэл олж авах боломжийг нээлттэй хангах

3.Нийтэд ил тод байх

4.Чєлєєт, шударга сонгууль

5.Олон намын тогтолцоо
   A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е
   B.1b, 2а, 3c, 4е,5d
   C.1c, 2а, 3b, 4е, 5d
   D. 1а, 2c, 3b, 4е, 5d
   E. 1d, 2c, 3е, 4а, 5b.

2.3. Нийгмийн давхраажлын хэв маягийг зєв харгалзуулна уу?
    a.Боолчлол
    b.Язгуур
    c.Каст
    d.Анги

1.Хїн эхээс тєрмєгцєє багтдаг, насан туршдаа єєрчилж болдоггїй

нийгмийн бїлэг

2.Хїмїїсийг ямар ч эрх мэдэлгїй, хєлсгїй зарцлах ѐс.

3.Орлого, эрх мэдэл, боловсрол, нэр хїндээрээ бусдаасаа ялгаатай

нийгмийн бїлэг.

4.Нийгэмд гїйцэтгэх їїргийг нь хуулиар тогтоож єгсєн байдаг нийгмийн

бїлэг.
     A.1с, 2а, 3d, 4b
     B.1b, 2а, 3c, 4 d
C.1c, 2а, 3b, 4d
D. 1а, 2c, 3b, 4d
E. 1 b, 2c, 3а, 4d

Contenu connexe

Tendances(20)

1990 оны Ардчилсан хувьсгал1990 оны Ардчилсан хувьсгал
1990 оны Ардчилсан хувьсгал
П. Эрдэнэсайхан4.9K vues
Биологийн төрөл зүйлБиологийн төрөл зүйл
Биологийн төрөл зүйл
Ts. Bayarkhuu, Murun, Khuwsgul, Erdmiin dalai complex school65.7K vues
илтгэлилтгэл
илтгэл
galaasnyama113.2K vues
Үнэт зүйлҮнэт зүйл
Үнэт зүйл
Khulanshuudeee7.5K vues
гаж үзэгдэл хичээлгаж үзэгдэл хичээл
гаж үзэгдэл хичээл
Batchimeg Tomorbaatar19.8K vues
Багш сурагчдын харилцааБагш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцаа
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль66.8K vues
хэлц үгхэлц үг
хэлц үг
urangua123234.7K vues
хэрэглэгдэхүүн 3хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3
tsewegmed95.1K vues
философи 1философи 1
философи 1
Жак М.У45.3K vues
ардчиллын үнэт зүйлүүдардчиллын үнэт зүйлүүд
ардчиллын үнэт зүйлүүд
Nergui Oyunchinmeg28.4K vues
Lection 1Lection 1
Lection 1
Sukhee Bilgee30.1K vues
Философи гэж юу вэФилософи гэж юу вэ
Философи гэж юу вэ
Tserensambuu Baasankhuu20.9K vues
даяаршилдаяаршил
даяаршил
Jargal Jambal32.1K vues
монголын нууц товчоомонголын нууц товчоо
монголын нууц товчоо
Shine Naran school 17.2K vues

En vedette

тест тест
тест deegiii
1.5K vues17 diapositives
Ntm9Ntm9
Ntm9Eb Ganaa
4.8K vues5 diapositives
Baigali9 1Baigali9 1
Baigali9 1Eb Ganaa
13.4K vues13 diapositives

En vedette(8)

тест тест
тест
deegiii1.5K vues
улс төрийн намуудулс төрийн намууд
улс төрийн намууд
Erdenetuya Galbadrah6K vues
Ntm9Ntm9
Ntm9
Eb Ganaa4.8K vues
Baigali9 1Baigali9 1
Baigali9 1
Eb Ganaa13.4K vues
Baigali9Baigali9
Baigali9
Eb Ganaa4.3K vues
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
Ө. Нарантуул14.9K vues

Similaire à нийгэм тест өөрийгөө сориорой

Niigem01Niigem01
Niigem01Burmaa Ganbaatar
729 vues8 diapositives
Niigem01Niigem01
Niigem01ch-boldbayar
1.2K vues8 diapositives
Niigem01Niigem01
Niigem01Burmaa Ganbaatar
1K vues8 diapositives
SociatySociaty
SociatyBaterdene Tserendash
1K vues9 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1tulgaa14
6.7K vues8 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
1.3K vues8 diapositives

Similaire à нийгэм тест өөрийгөө сориорой(20)

Niigem01Niigem01
Niigem01
Burmaa Ganbaatar729 vues
Niigem01Niigem01
Niigem01
ch-boldbayar1.2K vues
Niigem01Niigem01
Niigem01
Burmaa Ganbaatar1K vues
SociatySociaty
Sociaty
Baterdene Tserendash1K vues
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1
tulgaa146.7K vues
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2
tulgaa141.3K vues
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
Ө. Нарантуул487 vues
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
Ө. Нарантуул1.5K vues
800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed
Бямбаа Авирмэд198 vues
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
tulgaa141.5K vues
800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed
Бямбаа Авирмэд392 vues
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4
tulgaa142.7K vues
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3
tulgaa142.7K vues
800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
Бямбаа Авирмэд257 vues
800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmed
Бямбаа Авирмэд307 vues
800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
Бямбаа Авирмэд341 vues

Plus de Burmaa Ganbaatar(13)

Niisleliin tvvh soyl2013Niisleliin tvvh soyl2013
Niisleliin tvvh soyl2013
Burmaa Ganbaatar2.5K vues
түүх 2012түүх 2012
түүх 2012
Burmaa Ganbaatar1.7K vues
татвар бидний амьдралдтатвар бидний амьдралд
татвар бидний амьдралд
Burmaa Ganbaatar2.7K vues
5 минут5 минут
5 минут
Burmaa Ganbaatar882 vues
хүний үүсэлхүний үүсэл
хүний үүсэл
Burmaa Ganbaatar13.3K vues
нийгмийн ухааннийгмийн ухаан
нийгмийн ухаан
Burmaa Ganbaatar762 vues
айл гэрийн уламжлалайл гэрийн уламжлал
айл гэрийн уламжлал
Burmaa Ganbaatar1.2K vues
татвар№татвар№
татвар№
Burmaa Ganbaatar19.3K vues
биеэр үйлдэх 3 нүгэлбиеэр үйлдэх 3 нүгэл
биеэр үйлдэх 3 нүгэл
Burmaa Ganbaatar3.4K vues
хүний эрххүний эрх
хүний эрх
Burmaa Ganbaatar5.8K vues

нийгэм тест өөрийгөө сориорой

 • 1. 10,11-р ангийн сурагчдад зориулсан “Нийгмийн тухай мэдлэг”хичээлийн тест 1-р хэсэг 1. ..... нь олон тївшинт, нарийн нийлмэл бїтэц, зохион байгуулалттай, оршин тогтнол, єєрчлєлт, хєгжил бїхий амьд организм лугаа єєрєє хєгжигч, хїнийг хєгжїїлэгч тогтолцоо мєн. A. Иргэншил B. Нийгэм C. Улс їндэстэн D. Нийгмийн дэвшил E. Соѐл 2. Аль нь зєв бэ? A. Нийгэмшил бол соѐлыг хїн эзэмшиж байгаа їйл явц юм B. Нийгэмшил бол хїїхэд эхийн хэвлийд байхаас эхлэн хїний насан туршид їргэлжилдэг їйл явц юм C. Нийгэмшил нь хїний амьдралд чухал їїрэгтэй D. Хариулт бїгд буруу E. Хариулт бїгд зєв 3. Аж тєрєх хэрэгслийг олж авах хэрэгцээг хангадаг институт аль нь вэ? A. Гэр бїл B. Эдийн засаг C. Улс тєр D. Боловсрол E. Шашин 4. Эрчим хїч, їйлдвэрлэлийн технологи гол їїрэг гїйцэтгэж, зах зээлийн эдийн засгийн харилцаа хєгжсєн, хїн амын олонх нь хотууд болон їндэсний тєр улсад суурьшсан бєгєєд їйлдвэрлэлийн удирдлага, зохион байгуулалтад шинжлэх ухааны мэдлэгийг єргєн ашигладаг нийгмийн хэв маяг аль нь вэ? A. Газар тариалангийн нийгэм B. Аж їйлдвэржсэн нийгэм
 • 2. C. Аж їйлдвэржсэний дараах нийгэм D. Уламжлалт нийгэм E. Хєдєє аж ахуйн нийгэм 5. Нийгмийн харилцааг албан ѐсоор зохицуулагч арга хэрэгслийг нэрлэнэ її? A. Зан заншил B. Ёс зїй C. Эрх зїй D. Уламжлал E. Ёс заншил 6. Нийгмийн бїлэг ба нийгмийн нийтлэгийн гол ялгааг хэлнэ її? A. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бїлгээс єргєн агуулгатай, тогтвортой B. Нийгмийн бїлэг нь нэг зорилго, нэг эрх ашиг, їнэт зїйл, зан їйл бїхий хїмїїс байдаг C. Нийгмийн бїлэг нь хувь хїн ба нийгмийг хооронд нь холбогч юм D. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бїтцийн бїрэлдэхїїнд ордог E. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн харилцааны тодорхой субъект юм 7. Хїний тєрєлхийн статуст аль нь хамаарах вэ? A. Манай ах гэрлэж, єрхийн тэргїїн болов B. Манай багш энэ жил боловсролын философийн доктор боллоо C. Манай эгч ноднин сургуулийнхаа захирал болсон D. Манай ээж УИХ-ын гишїїнээр сонгогдов E. Бат бол эрэгтэй хїн 8. Дараах єгєгдлийг зєв харгалзуулна уу? 1. Боловсрол 2. Гэр бїл 3. Шашин а. Хїмїїст амьдралын утга учрыг таниулах, шїтэх бишрэх эрх, эрх чєлєєг хангах
 • 3. b. Мэдлэг бїтээх, хїнийг нийгэмшїїлэх c. Їр удмаа нєхєн їйлдвэрлэх, хамтран аж тєрєх A.1а, 2 b, 3 c B.1 b, 2 а, 3 c C.1 c, 2 а, 3 D. 1а, 2 c, 3 b E. 1b, 2c, 3а 9. Нийгмийн тїїхэн хэв маягуудын нийтлэг ба ялгаатай талуудыг танин мэдэхэд дараах аргуудаас алийг нь хэрэглэх ѐстой вэ? A. Ажиглалтын арга B. Ярилцлагын арга C. Харьцуулалтын арга D. Баримт бичиг судлах арга E. Туршилтын арга 10. Тухайн хїний хоол хїнсний хэрэгцээ хангагдан, урт насалж, боловсрол мэргэжил эзэмшин, тїїнд ноогдох бодит орлогын хэмжээ єсєх їзїїлэлттэй байгаа зэргийн цогц їр дїнг ...... гэнэ. Нєхєж бичнэ її? A. Хїний хєгжил B. Эдийн засгийн єсєлт C. Нийгмийн хєгжил D. Сайн сайхан амьдрал E. Зєв амьдрал 11. Аль нь буруу вэ? A. Иргэний нийгэм бол тєрєєс гадуурхи байгууллагуудын нийлбэр цогц юм B. Иргэний нийгэм бол нийгэм дэх тєрийн бус бїх харилцаа юм C. Иргэний нийгэм бол чєлєєт иргэдийн єєрийгєє илэрхийлэх хїрээ юм D. Иргэний нийгэм бол тєрийн їїрэг оролцоо их байдаг нийгэм юм E. Иргэний нийгэм бол иргэд нь тєрийн эрх мэдлийг хянаж, хїний эрх, эрх чєлєєг хамгаалж чаддаг нийгэм юм
 • 4. 12. Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт аль нь хамаарахгїй вэ? A. Социологи B. Улс тєр судлал C. Сэтгэл судлал D. Шашин судлал E. Экологи 13. Хїмїїс бие биетэйгээ харилцан їйлчлэх їйл явцыг юу гэж нэрлэдэг вэ? А. Нийгмийн харилцаа B.Нийгмийн харилцан їйлдэл C. Нийгмийн їйл ажиллагаа D. Нийгмийн эргэх холбоо E. Нийгмийн хууль 14. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд тулгуурладаг засаглалыг . . . . . . . . гэж нэрлэнэ. A. Демократ B. Медиакрат C. Охлократ D. Плутократ E. Геронтократ 15. Улс тєрийн їйл явцад тухайн орны байрлал, нутаг дэсгэр, цаг уур, байгалийн бусад хїчин зїйлсийн їзїїлэх нєлєєллийг судалдаг салбар: A. Улс тєрийн антропологи B. Улс тєрийн сэтгэл зїй C. Улс тєрийн астрологи D. Улс тєрийн газарзїй E. Улс тєрийн социологи 16. УТШУ-ны олон улсын холбоо хэдэн онд байгуулагдсан бэ?
 • 5. A. 1945 онд B. 1960 онд C. 1951 онд D. 1949 онд E. 1934 онд 17. Нийгмийн улс тєрийн тогтолцоог бїрдїїлэгч байгууллагуудыг тоочихдоо буруу зїйл дурьдсан бол аль нь вэ? A. Тєр B. Улс тєрийн нам C. Улс тєрийн олон нийтийн байгууллага /эмэгтэйчїїдийн , залуучуудын гэх мэт/ D. Бїгд буруу E. Бїгд зєв 18. Нийгмийн улс тєрийн тогтолцооны цєм болдог улс тєрийн байгууллагыг дурьдана уу? A. Улс тєрийн нам B. Иргэний нийгмийн байгууллагa C. УИХ D. Тєр E. Їндсэн хуулийн цэц 19. Лоббидох гэдэг нь: A Жагсаал цуглаан хийх B. Нууцаар удирдах C. Авилга бол хамгийн сайн лобби D. Эсэргїїцэх, єрсєлдєх E. Ойлгуулах, татах, нєлєєлєх 20. Улс тєрийн їйл ажиллагааны онцлогийг илэрхийлсэн ойлголтыг тэмдэглэнэ її? A. Улс тєрийн їйл ажиллагаа нь нийгмийн бїлгїїдийн зєрчилгїй їед явагддаг B. Улс тєрийн їйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоотой
 • 6. C. Улс тєрийн їйл ажиллагаа нь нийгэмд баялагийг бїтээдэг D. Улс тєрийн їйл ажиллагаа нь нийгмийн хэм хэмжээнд захирагддаггїй E. Улс тєрийн їйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоогїй 21. Улс тєрийн намыг улс тєрийн чиг баримжаагаар нь хэрхэн ангилдаг вэ? A Зїїний, барууны, тєвийг сахисан B. Коммунист, консерватив, либерал C. Эрх баригч, сєрєг D. Боловсон хїчний, олон тїмний E. Хувьсгалт, уламжлалт 22. Їзэл суртал, їзэл баримтлал, зохион байгуулалттай, засгийн эрхийг гартаа авах эрмэлзлэл бїхий хїмїїс сайн дураараа нэгдэж байгуулсан байгууллагыг ........... гэнэ. A. Їйлдвэрчний эвлэл B.Тєрийн бус байгууллага C. Сїм хийд D. Тєр E. Нам 23. Сонгогчдын олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг сонгуульд ялсанд тооцох нь: A. Пропорционал тогтолцоо B. Mажоритар тогтолцоо C. Холимог тогтолцоо D. Хувь тэнцїїлэх тогтолцоо E. Аль нь ч биш 24. Ямар дэглэмийн їед нийгмийн амьдралын бїх хїрээнд тєр оролцохыг эрмэлздэг вэ? A. Авторитар B.Тоталитар C.Ардчилсан
 • 7. D.Либерал ардчилсан E.Аль нь ч биш 25. Ардчилсан бус нийгэмд ард тїмэн ямагт улс тєрийн засаглалын . . . . . . . . . болдог. A. Объект B. Субъект C. Объект, субъектын аль аль нь D. Объект, субъектын аль нь ч биш E. Дээрхи хариулт бїгд буруу 26. “Ардчилалд олон сул тал бий. Гэхдээ тїїнд нэг давуу тал бий, одоо хїртэл хэн ч ардчиллаас дээр, давуу сайн зїйлийг бий болгоогїй” гэж хэн нь хэлсэн бэ? A. Т.Жефферсон B. А.Линкольн C. Ж.Буш D. У.Черчилл E. Б.Обама 27. Захирах захирагдах зуршил ѐс заншил, эртнээс уламжилж ирсэн дэг журам хєдєлшгїй бат бэх бєгєєд ариун шударга гэсэн итгэл їнэмшилд тулгуурласан засаглалын легитим шинж аль нь вэ? А.Харизматик В.Уламжлалт С.Хууль ѐсны D. Ёс суртахууны E.Тєрт ѐсны 28. Засгийн газрын бїтэц, бїрэлдэхїїн, тїїнд єєрчлєлт оруулах саналыг УИХ-д хэн єргєн мэдїїлэх вэ? А. Їндсэн хуулийн цэц
 • 8. В. Ерєнхийлєгч С. УИХ-ын дарга D. Ерєнхий сайд Ерєнхийлєгчтэй зєвшилцєн E. Эрх барьж буй улс тєрийн намын дарга 29. Монгол улсад бїх нийтийн буюу хэсэгчилсэн цэргийн дайчилгаа зарлах эрхийг хэн эдлэх вэ? А. УИХ В. Ерєнхийлєгч С. Ерєнхий сайд D. Батлан хамгаалахын сайд E. Улсын онцгой байдлын алба 30. Хїмїїсийн эрх ба їїрэг, їйл хэрэг ба їнэлэмж, хєдєлмєр ба урамшуулал, шийтгэл ба гэмийн хоорондын харилцааны зохист шаардлагыг . . . гэнэ. А. Хїний эрх В. Эрх чєлєє С. Тэгш эрх D. Шударга ѐс E. Ёс зїй 31. Їндсэн хуульд нэмэлт єєрчлєлт оруулах санаачлагыг ямар байгууллага, албан тушаалтан гаргах вэ? А. Їндсэн хуулийн цэц В. Їндсэн хуулийн цэцийн дарга С. УИХ-ын гишїїн D. Улсын дээд шїїх Е. Шїїхийн ерєнхий зєвлєл 32. Инфляци хїн амын бїхий л давхаргын бодит орлогыг бууруулдаг. A. Тийм B. Їгїй C. Мэдэгдэхгїй D. Нийгмийн бїх гишїїд хохирдог
 • 9. E. Мєнгєний ханш муудах тул орлогын хэмжээ єснє 33. Арилжааны банкны ашиг нь: A. Зээлийн хїїгийн єндєр тєвшингєєр B. Банкны їйлчлїїлэгчдийн тооны єсєлтєєр C. Арилжааны хїїгийн єндєр тєвшингєєр D. Банкны їйлчилгээний чанараар E. Зээлийн хїї, арилжааны хїї хоѐрын зєрїїгээр 34. Рент гэж юу вэ? A. Байр, орон сууцны тїрээсийн їнэ B. Їйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн тїрээсийн їнэ C. Їйлдвэрийн тоног тєхєєрємжийг ашигласны їнэ D. Газар болон байгалийн нєєцийг ашигласны їнэ E. Ажиллах хїчний нєєцийг ашигласны їнэ 35. Эдийн засгийн єсєлтийн хурдыг олохдоо:томьѐог ашигладаг. Хятадын эдийн засаг энэ жил 8 %- иар, Монголын эдийн засаг 4 %-иар єссєн гэвэл дараах дїгнэлтийг хийж болох уу? 1. Монгол улсын ЇНБ Хятад улсынхаас бага. 2. Монгол улсын энэ жил нэмж бїтээсэн зїйл Хятад улсынхаас бага 3. Монгол улс, Хятад улсын энэ жилийн эдийн засгийн єсєлт адил байна. A. Зєвхєн 1зєв B. Зєвхєн 2 зєв C. Зєвхєн 3 зєв D. Зєвхєн 1 ба 2 зєв ЇНБ (энэ жил) – ЇНБ (єнгєрсєн жил) х 100% ЇНБ (єнгєрсєн жил) E. Зєвхєн 1 ба 3 зєв 36. Наадмаар хєдєєнєєс ирсэн хїн авчирсан хонио зарж чадалгїй гутлаар солиод буцжээ. Энэ ямар тєрлийн худалдаа вэ? A. Бэлэн мєнгєний худалдаа B. Бэлэн бус мєнгєєр худалдсан C. Бартерийн худалдаа хийсэн D. Тэр хїн хонио худалдаж чадаагїй E. Бїх хариулт буруу 37. Эрэлтийн хууль гэдэг нь: А. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн орлого нєлєєлєх B. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн тоо нєлєєлєх С. Эрэлтэнд оруулах барааны їнэ нєлєєлєх D . Эрэлтэнд тухайн барааны їнэ нєлєєлєх Е. Эрэлтэнд хослох барааны їнэ нєлєєлєх 38. Нийлїїлэлтийн хууль ѐсоор нийлїїлэлтийн хэмжээ їнэ хоѐр ямар нэг хамааралтай юу? A. Харилцан хамааралгїй B. Шууд хамааралтай C. Урвуу хамааралтай D. Аль нь ч байж болно E. Хамаарал ярих шаардлагагїй 39. Чєлєєт єрсєлдєєний ач холбогдлыг тодорхойлно уу?
 • 10. A. Чанартай бараа їйлчилгээгээр хангагдана B. Хэрэглэгчдийн сонголт єргєн болно C. Їнэ буурна D. Їйлдвэрлэлд шинэ техник технологи нэвтэрнэ E. Бїгд зєв 40. Дараах бодомжуудын аль нь оновчтой тодорхойлолт вэ? A. Бидний эргэн тойронд байгаа ширээ, сандал, самбар зэрэг нь ємч мєн В. Ємч нь биет хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг С. Ємч нь биет бус хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг D. Ємч гэдэгт ширээ, сандал, барилга байгууламж тєдийгїй байгалын баялаг ч орно Е. Ємч гэдэг нь эд зїйлстэй холбогдон хїмїїсийн хооронд їїссэн харилцаа 41. Бїтээгдэхїїний їйлдвэрлэлээс хамааран гардаг зардал: A. Дотоод зардал B. Тогтмол зардал C. Гадаад зардал D. Хувьсах зардал E. Аль нь ч биш 42. “Нэмїї єртєг нь хєдєлмєрийн бус орлого буюу мєлжлєгийн їр дїн” гэж тайлбарласан онолын тєлєєлєгч хэн бэ? А. К.Маркс В. М.Кейнс С. А.Смит D. М.Фридман Е. А.Маршалл 43. Бараа , їйлчилгээний їнэ, чанар хоѐр ямар хамааралтай вэ? A. Їнэтэй байна гэдэг чанартай байна гэсэн їг биш B. Чанартай бараа харин ч їнэ хямд байдаг C. Їнэ, чанар хоѐр шууд хамааралтай D. Їнэ, чанар хоѐр урвуу хамааралтай E. Їнэ, чанар хоѐр хамааралтай бус 44. Нийгмийн давхраажлын тогтолцоо доторх хїмїїсийн хєдєлгєєнийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Газар зїйн шилжих хєдєлгєєн B. Бїтцийн шилжих хєдєлгєєн C. Нийгмийн шилжих хєдєлгєєн D. Їе хоорондын шилжих хєдєлгєєн E. Їе доторхи шилжих хєдєлгєєн 45. Язгуурын давхраажилтын хэв маяг дараах нийгмїїдийн алинд нь зонхилдог вэ? А. Орчин їеийн нийгэм B. Газар тариалангийн нийгэм C. Аж їйлдвэржсэн нийгэм D. Мэдээллийн нийгэм E. Нээлттэй нийгэм 46. Нийгмийн давхраажлын хэмжигдэхїїнд аль нь їл хамаарах вэ?
 • 11. A. Боловсрол B. Орлого C.Эрх мэдэл D. Нэр хїнд E. Угсаа гарал 47. Амьдралын боломжийн жишиг гэж тухайн нийгмийн їзэж байгаа хэрэгцээг хангах чадваргїй байдал аль нь вэ? A. Харьцангуй ядуурал B. Їнэмлэхїй ядуурал C. Ядуурлын хэмжээ D. Ядуурлын босго E. Аль нь ч биш 48. Нийгмийн халамжийн їйлчилгээнд аль нь їл хамаарах вэ? A. Ахмад настанд їзїїлсэн їйлчилгээ B. Хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд їзїїлсэн їйлчилгээ C. Эрїїл мэндийн даатгал D.Нєхцєлт мєнгєн тэтгэмж E. Бїгд хамаарна. 49. Дараах єгєгдлийг зєв харгалзуулна уу? 1.Бэлгэ тэмдэг a. Оюуны соѐлын гол цєм, 2.Хэл хамгийн тїргэн хувьсаж хєгждєг 3.Мэдлэг хэсэг b. Соѐлын амин сїнс с. Утгыг харилцан ойлголцох нэг хэрэгсэл A.1а, 2b, 3c B.1b, 2а, 3c C.1c, 2b, 3а D. 1а, 2c, 3b E. 1с, 2а, 3b 50. Нийгмийн хэм хэмжээг сахиулахын тулд хїмїїсийг сайшаах болон шийтгэх хэрэгслїїдийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Санкц B. Хариуцлага C. Хяналт D. Хууль E. Дїрэм журам 51. Дагуул соѐлын жишээ аль нь вэ? A. Ардын дуу B. Залуучуудын соѐл C. Ярианы соѐл D. Бичгийн соѐл E. Харилцааны соѐл 52. Монголын уламжлалт соѐлын бїрэлдэхїїнд їл хамаарах зїйл аль нь вэ? A. Монгол хэл B. Монгол ѐс заншил
 • 12. C. Єрнийн соѐл D. Монголын бэлгэдэл E. Монголчуудын шашин шїтлэг 53. Соѐлд нийгмийн туршлагыг дамжуулах, шалгаруулах, хуримтлуулах, хадгалах, орчноо танин мэдэх, мэдээллийн зэрэг олон їїрэг байдаг ч тэдгээр нь эцсийн дїндээ хїнд ямар нєлєє їзїїлэх ѐстой вэ? A. Хїнийг бїтээх буюу хїмїїжїїлэх B. Хїнийг ухамсартай болгох C. Хїний хєгжлийг хангах D. Харилцааны E. Дээрх бїгд 54. Соѐлын дїрсїїдийг харгалзах утгатай нь зєв тохируулна уу? 1. Зонхилогч соѐл 2. Дагуул соѐл а. Нийгмийн тодорхой бїлгийн 3. Сєрєг соѐл їнэлэмжээр бий болсон соѐл b. Нийгмийн гишїїдийн олонхи нь хїлээн зєвшєєрсєн їнэлэмж, итгэл їнэмшил, уламжлал, c. Зонхилогч соѐлтой зєрчилдєж байдаг соѐл A.1а, 2b, 3c B.1b, 2а, 3c C.1c, 2а, 3b D. 1а, 2c, 3b E. 1b, 2 c, 3а. 55. “Нээлттэй нийгэм Хїрээлэн” олон улсын харилцааны аль субъектэд хамаарах вэ? A. Олон улсын байгууллага B. Ард тїмэн C. Їндэстэн дамнасан байгууллага D. Тєр E. Алинд нь ч хамаарахгїй 56. Хїїхдийн эрхийг хамгаалах, тэдний їндсэн хэрэгцээг хангахад туслах, хїїхдийн бїхий л чадавхи бололцоог хєгжїїлэхэд чиглэсэн їйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага аль нь вэ? A. ЮНИДО B. ЮНЕСКО C. ЮНИСЕФ D. ОУВС E. ДЭМБ 57. Монгол Улсын гадаад бодлогын їзэл баримтлалд зааснаар манай улсын гадаад бодлогын їндсэн зарчмуудыг дурьдахдаа илїїц зїйл оруулсан бол аль нь вэ? A. Олон тулгуурт байх B. Идэвхитэй байх C. Тэнцвэртэй байх D. Шударга байх E.Їндэсний эрх ашигт нийцсэн байх
 • 13. 2-р хэсэг 2.1. Єгєгдлийг зєв харгалзуулна уу? a. АРФ b. АСЕАН c. НАТО d. АПЕК e. ШХАБ 1. Ази, Номхон далайн бїс нутгийг бїхэлд нь хамарсан єргєн хїрээтэй їйл ажиллагаа явуулдаг бєгєєд Ази, Номхон далайн бїс нутгийн энх тайван байдал, хєгжил, тогтвортой байдлыг хангахад чиглэдэг. 2.Ази-Номхон далайн бїс нутагт тогтвортой єсєлт, тэнцвэртэй хєгжлийг хангах, єєрийн гишїїн орнуудын эдийн засгийн хєгжлийн тэнцвэртэй бус байдлыг багасгах, тус бїс нутгийн ард тїмний эдийн засгийн болон нийгмийн нєхцлийг сайжруулах гол зорилтыг хэрэгжїїлэх чиглэлээр ажилладаг байгууллага 3. ”Энхийн тєлєє тїншлэл” хєтєлбєрийг боловсруулж, дэлхийн энх тайвны тєлєє ажилладаг. 4. Тєв Азийн бїс нутаг дахь олон улсын терроризм, їндэсний салан тусгаарлах їзлийн эсрэг эдгээр орнуудын хїчийг нэгтгэх, мєн харилцан итгэлцэл, найрсаг харилцааг бэхжїїлэх, улс тєр, эдийн засаг, соѐл, шинжлэх ухаан, техник, технологи, экологийн болон бусад салбарт хамтын ажиллагааг єргєжїїлэх, энэ бїс нутагт аюулгїй тогтвортой байдлыг хангах зорилготой 5. Индонез, Малайз, Тайланд, Сингапур, Филиппин, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Кампучи хэмээх 10 гишїїн оронтой бєгєєд бїс нутгийн хїрээнд энх тайван байдал, тогтвортой хєгжлийг хангаж бэхжїїлэх їйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е B.1а, 2d, 3c, 4е, 5b C.1c, 2а, 3b, 4d, 5е D.1а, 2c, 3b, 4d, 5е E. 1b, 2c, 3а, 4d, 5е 2.2. Дараах єгєгдлийг зєв харгалзуулаарай.
 • 14. a. Иргэд хїсэл зориг, ашиг сонирхлоо илэрхийлэн хэрэгжїїлэх арга зам. b. Тєр засаг аливаа асуудлыг олон ургальч хандлагаар авч їзэх 1.Иргэдийн оролцоо 2. Тэгш эрх боломжийг олгодог. c. Иргэдийг арьс єнгє, шашин шїтлэг, їндэс угсаа, нас, хїйсээр ялгаварлахгїй адил боломж олгох. d. Иргэд санал бодлоо солилцох, їг хэлэх, олон нийтийн байгууллагын гишїїн байх. e. Иргэд мэдээлэл олж авах боломжийг нээлттэй хангах 3.Нийтэд ил тод байх 4.Чєлєєт, шударга сонгууль 5.Олон намын тогтолцоо A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е B.1b, 2а, 3c, 4е,5d C.1c, 2а, 3b, 4е, 5d D. 1а, 2c, 3b, 4е, 5d E. 1d, 2c, 3е, 4а, 5b. 2.3. Нийгмийн давхраажлын хэв маягийг зєв харгалзуулна уу? a.Боолчлол b.Язгуур c.Каст d.Анги 1.Хїн эхээс тєрмєгцєє багтдаг, насан туршдаа єєрчилж болдоггїй нийгмийн бїлэг 2.Хїмїїсийг ямар ч эрх мэдэлгїй, хєлсгїй зарцлах ѐс. 3.Орлого, эрх мэдэл, боловсрол, нэр хїндээрээ бусдаасаа ялгаатай нийгмийн бїлэг. 4.Нийгэмд гїйцэтгэх їїргийг нь хуулиар тогтоож єгсєн байдаг нийгмийн бїлэг. A.1с, 2а, 3d, 4b B.1b, 2а, 3c, 4 d
 • 15. C.1c, 2а, 3b, 4d D. 1а, 2c, 3b, 4d E. 1 b, 2c, 3а, 4d