Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Architektas
Tomas Vasilkevièius
Darbo patirtis
UAB S. Juðkos architektûros studija

2006 08 01 - 2007 08 14

Dviejø butø gyvenamasis namas, J. Barkausko g...
Vienbutis gyvenamasis namas kaime
Vieta Sodþiaus g., Kretingsodis, Kretingos r.
Projekto vadovas Stasys Juðka
Projektavima...
Miegamasis
13.44 m2

Miegamasis
21.15 m2

Svetainë
38.50 m2

Koridorius
5.04 m2

WC ir vonia
9.18 m2

WC
3.24 m2

Holas
9....
Sublokuoti gyvenamieji namai Giraitëje
Vieta Këniø g., Giraitë, Kauno r.
Projekto vadovë Margarita Juðkienë
Projektavimas ...
Pjûvis 2-2 ir fasadai

07
Sublokuoti gyvenamieji namai Giraitëje
Svetainë
45.29 m2

Katilinë
4.59 m2

WC
2.11 m2
Virtuvë
10.21 m2
Tambûras
8.40 m2

Svetainë
45.29 m2

Katilinë
4.59 m2

Ga...
Miegamasis
15.43 m2

Miegamasis
16.07 m2

Koridorius
9.25 m2

Vonios kambarys
8.18 m2

Miegamasis
17.54 m2

Rûbinë
4.70 m2...
Komercinis pastatas augalø rûðiavimui ir prekybai
Vieta Biruliðkës, Kauno r.
Projekto vadovas Stasys Juðka
Projektavimas 2...
Pirmo aukðto su antresole planai

11
Komercinis pastatas augalø rûðiavimui ir prekybai
10 sublokuotø vieno buto namø Tauralaukyje
Vieta Tauralaukio g. 24, Klaipëda
Projekto vadovas Jûratë Poteliûnaitë
Projekta...
Pagalbinë
patalpa
4.42 m2
Miegamasis
13.83 m2

WC/Vonia
5.89 m2

Koridorius
3.79 m2

Vaikø
miegamasis
12.23 m2

Vaikø
mieg...
Radijo gamyklos Kaune konversijos konkursas
Vieta Savanoriø pr. 64, Þemaièiø g. 31, Kaunas
Kolegos Vitalija Rosliakova, An...
Maketo foto ir vizualizacijos

15

Radijo gamyklos Kaune konversijos konkursas
Tomas Vasilkevièius
tomas.vasilkevicius@gmail.com

+370 650 68476
Architektas Tomas Vasilkevičius portfolio
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Architektas Tomas Vasilkevičius portfolio

830 vues

Publié le

Projektuotų pastatų albumas 2006 - 2010 metais.

Publié dans : Design
 • Soyez le premier à commenter

Architektas Tomas Vasilkevičius portfolio

 1. 1. Architektas Tomas Vasilkevièius
 2. 2. Darbo patirtis UAB S. Juðkos architektûros studija 2006 08 01 - 2007 08 14 Dviejø butø gyvenamasis namas, J. Barkausko g. 8, Kaunas Projekto vadovas Stasys Juðka Vienbutis gyvenamasis namas, Sodþiaus g., Kretingsodis, Kretingos r. Projekto vadovas Stasys Juðka 04 Sublokuoti gyvenamieji namai, Këniø g., Giraitë, Kauno r. Projekto vadovë Margarita Juðkienë 06 Garaþø rekonstrukcija á autoservisà, Naujalio/Dainavos g. 7a, Raudondvaris, Kauno r. (kartu su Arvydu Dièiûnu) Projekto vadovë Margarita Juðkienë Komercinis pastatas augalø rûðiavimui ir prekybai, Biruliðkës, Kauno r. Projekto vadovas Stasys Juðka 10 Vienbutis gyvenamasis namas, Treðniø g. 3, Giraitë, Kauno r. Projekto vadovë Margarita Juðkienë UAB “Pamario projektai” 2007 09 03 - 2008 08 29 10 sublokuotø vieno buto namø, Tauralaukio g. 24, Klaipëda Projekto vadovë Jûratë Poteliûnaitë 12 Rekreacinis dviraèiø ir pësèiøjø takas, Danës upës slënio teritorijoje nuo Birþos tilto iki Palangos kelio (miesto ribose), Klaipëda (kartu su Nomeda Vaiðnoraite, Andriumi Tebelðkiu, Vitalija Rosliakova) Projekto vadovë Lolita Nemeikðytë Radijo gamyklos Kaune konversijos konkursas, Savanoriø pr. 64, Þemaièiø g. 31, Kaunas (kartu su Vitalija Rosliakova, Andriumi Tebelðkiu, Mindaugu Savicku) 14 Komercinës paskirties pastatas (sandëlio rekonstrukcija), Dauparai, Klaipëdos r. (kartu su Nomeda Vaiðnoraite, Vitalija Rosliakova) Projekto vadovë Lolita Nemeikðytë UAB “Neoforma” Poilsio namø prieðprojektiniai pasiûlymai, Palanga 2010 06 01 - 2010 09 01 Katilinës rekonstrukcijos á parduotuvæ projektiniai pasiûlymai, Mainø g. 33 (Ðilutës pl. 79), Klaipëda, Projekto vadovas Lauras Ruseckas
 3. 3. Vienbutis gyvenamasis namas kaime Vieta Sodþiaus g., Kretingsodis, Kretingos r. Projekto vadovas Stasys Juðka Projektavimas 2006 Statyba 2007 Bendras plotas 165.63m2 04 Sklypo planas Pjûvis A-A ir fasadai
 4. 4. Miegamasis 13.44 m2 Miegamasis 21.15 m2 Svetainë 38.50 m2 Koridorius 5.04 m2 WC ir vonia 9.18 m2 WC 3.24 m2 Holas 9.60 m2 Garaþas 36.00 m2 Sandëlys 6.82 m2 Virtuvë 14.91 m2 Katilinë 7.75 m2 Pirmo aukðto planas 05 Vienbutis gyvenamasis namas kaime
 5. 5. Sublokuoti gyvenamieji namai Giraitëje Vieta Këniø g., Giraitë, Kauno r. Projekto vadovë Margarita Juðkienë Projektavimas 2006-2007 Statyba 2006-2008 Bendras plotas 140.40m2 + 158.78m2 06 Sklypo planas Pjûvis 1-1 ir fasadas
 6. 6. Pjûvis 2-2 ir fasadai 07 Sublokuoti gyvenamieji namai Giraitëje
 7. 7. Svetainë 45.29 m2 Katilinë 4.59 m2 WC 2.11 m2 Virtuvë 10.21 m2 Tambûras 8.40 m2 Svetainë 45.29 m2 Katilinë 4.59 m2 Garaþas 19.02 m2 WC 1.81 m2 Virtuvë 10.21 m2 Tambûras 8.53 m2 08 Pirmo aukðto planas
 8. 8. Miegamasis 15.43 m2 Miegamasis 16.07 m2 Koridorius 9.25 m2 Vonios kambarys 8.18 m2 Miegamasis 17.54 m2 Rûbinë 4.70 m2 Miegamasis 15.53 m2 Miegamasis 16.47 m2 Koridorius 9.11 m2 Vonios kambarys 8.39 m2 Miegamasis 18.46 m2 Antro aukðto planas 09 Sublokuoti gyvenamieji namai Giraitëje
 9. 9. Komercinis pastatas augalø rûðiavimui ir prekybai Vieta Biruliðkës, Kauno r. Projekto vadovas Stasys Juðka Projektavimas 2007 Nerealizuotas Bendras plotas 3585.75m2 10 Sklypo planas Fasadai ir pjûvis
 10. 10. Pirmo aukðto su antresole planai 11 Komercinis pastatas augalø rûðiavimui ir prekybai
 11. 11. 10 sublokuotø vieno buto namø Tauralaukyje Vieta Tauralaukio g. 24, Klaipëda Projekto vadovas Jûratë Poteliûnaitë Projektavimas 2007-2008 Nerealizuotas Bendras plotas 1085.72m2 (Buto plotas nuo 106.76m2) Tambûras 5.46 m2 Virtuvë 10.58 m2 Koridorius WC 2.56 m2 1.74 m2 Holas 34.64 m2 12 Sklypo planas Pirmo aukðto planas
 12. 12. Pagalbinë patalpa 4.42 m2 Miegamasis 13.83 m2 WC/Vonia 5.89 m2 Koridorius 3.79 m2 Vaikø miegamasis 12.23 m2 Vaikø miegamasis 11.62 m2 Antro aukðto planas Vizualizacijos 13 10 sublokuotø vieno buto namø Tauralaukyje
 13. 13. Radijo gamyklos Kaune konversijos konkursas Vieta Savanoriø pr. 64, Þemaièiø g. 31, Kaunas Kolegos Vitalija Rosliakova, Andrius Tebelðkis, Mindaugas Savickas Projektavimas 2008 Bendras plotas apie 48000m2 14 Vizualizacija
 14. 14. Maketo foto ir vizualizacijos 15 Radijo gamyklos Kaune konversijos konkursas
 15. 15. Tomas Vasilkevièius tomas.vasilkevicius@gmail.com +370 650 68476

×